ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX."

Transkript

1 Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov, Termín zkoušky: Termín provedení testu(ů): Datum vyhodnocení:

2 Obsah 1. Celkové výsledky 2. Detailní výsledky 3. Výsledky žáků 4. Úspěšnost otázek 4.1. Obtížnost Obtížnost Přehled úloh Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Stránka 2

3 1. Celkové výsledky SOUHRNNÝ VÝSLEDEK TŘÍDY Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavkyminimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků třídy nebo školy. Nejprve ale krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny. Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně (v testech různých předmětů byla tato úvodní skupina úloh různě velká; Obtížnost 1). Podle toho, jak v nich žák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně (pokud neměl alespoň 67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně (protože by nemělo smysl, aby ten, kdo má první část úloh bez chyby, celou dobu řešil pro něj nepřiměřeně lehké úlohy; Obtížnost 2). Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal (informaci o bodové hodnotě jednotlivých otázek lze vyhledat v přehledu všech použitých úloh, který je součástí výsledků třídy), za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu body nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Pokud žák řešil úlohy základní úrovně a poté úlohy vyšší úrovně, spočetly se úspěšnosti za každou úroveň zvlášť. Úlohy v testu byly rozděleny do několika tématických částí podle toho, čeho se týkaly to umožňuje zjednodušené a přibližné posouzení, co šlo žákům lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). Úloh v jednotlivých částech bylo ale vždy jen pár proto jsou úspěšnosti za části zatíženy poměrně velkou nepřesností. První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků třídy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu otázek nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků třídy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání třídy s ostatními třídami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních tříd, ani počty tříd v jednotlivých skupinách. Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu úlohy základní úrovně a jaká část žáků postoupila ve druhé části testu k úlohám vyšší úrovně. Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky třídy. V legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků. Stránka 3

4 Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři, společné úvodní části testů byly poměrně krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Testy kromě toho obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Rozhodně tedy nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci jedné třídy jsou v celém předmětu lepší nebo horší než žáci jiné třídy, tím méně, že výuka v jedné třídě je lepší nebo horší než výuka ve druhé třídě. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají především signální funkci významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru za všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání možných příčin. Průměrná úspěšnost žáků třídy: 48,57% Podíly žáků třídy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 85,71% (6) - Obtížnost 2: 14,29% (1) Stránka 4

5 2. Detailní výsledky VÝSLEDKY V TÉMATICKÝCH ČÁSTECH TESTU Grafy a tabulky prezentují průměrné úspěšnosti žáků třídy v celém testu a v jeho jednotlivých tématických částech. Pro možnost orientačního zasazení výsledku třídy do kontextu ostatních testovaných žáků jsou uvedeny i průměrné úspěšnosti za všechny žáky školy nebo za všechny testované žáky celkem (bez SVP). Je ale třeba mít na paměti, že jakákoli agregace dat, ať už na úrovni třídy, nebo (tím spíše) na úrovni školy, snižuje vypovídací hodnotu výsledku, protože neumožňuje adekvátně zohlednit vlivy promítající se individuálně do výsledků jednotlivých žáků. Pokud alespoň jeden žák třídy řešil ve druhé části testu úlohy vyšší obtížnosti, jsou všechna data prezentována zvlášť pro každou úroveň obtížnosti bylo by nesmyslné slučovat úspěšnosti v různě obtížných úlohách. Některé tématické části byly zastoupeny jen v úlohách jedné z obtížností v takovém případě sloupce v grafu chybějí (byť je v grafu jejich popis) a v tabulce jsou v příslušných polích uvedeny pomlčky. Podobně jako u jiných forem zde prezentovaných výsledků platí, že údaje představují jen velmi hrubé porovnání. Vzhledem k rozsahu testů (nebo jejich částí) je přesnost uvedených údajů omezená (chyba vyjádřená směrodatnou odchylkou je poměrně velká) rozhodně nejde z rozdílu několika procentních bodů usuzovat na prokazatelné rozdíly v kvalitě výkonů tříd (nebo školy). Všechny výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální funkci mají se pokoušet upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. Potvrzení případných odchylek, jejich případné vysvětlení a eventuální náprava jsou vždy v rukou školy. Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost Třída Škola Celkem Vyhodnocených testů Obtížnost Obtížnost Celý test Obtížnost 1 53% 53% 61% Obtížnost 2 64% 64% 80% Čtení s porozuměním Obtížnost 1 48% 48% 64% Gramatika Obtížnost 1 52% 52% 50% Obtížnost 2 40% 40% 71% Slovní zásoba Obtížnost 1 65% 65% 60% Obtížnost 2 78% 78% 84% Poslech Obtížnost 1 50% 50% 63% Stránka 5

6 Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 1 v porovnání se školou Stránka 6

7 Obtížnost 2 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání se školou Stránka 7

8 3. Výsledky žáků Následující tabulka souhrnně prezentuje průměrnou úspěšnost jednotlivých žáků třídy v testu a v jeho tématických částech. Pokud žák řešil úlohy obou úrovní obtížností, jsou průměrné úspěšnosti uvedeny pro každou obtížnost zvlášť. Je třeba mít na paměti, že jednotlivé tématické části obsahovaly rozdílné, zpravidla nepříliš velké počty úloh statistická chyba průměrných výsledků je proto poměrně velká a rozdíl v řádu jednotek procentních bodů nelze rozhodně považovat za průkaz rozdílné kvality dvou výsledků. Stejně tak není možné srovnávat průměrné úspěšnosti v úlohách různé obtížnosti. Primárním úkolem testování bylo porovnat výsledek žáka s požadavky minimálního standardu a pro posouzení jeho úspěšnosti je tedy relevantní výsledek v úlohách základní úrovně (Obtížnost 1). Výsledek v úlohách vyšší obtížnosti slouží již jen k individuálnímu hodnocení žáka bez vazby na externě definovaný standard. Celý test Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Poslech Žák Obtížnost 1 Obtížnost 2 Obtížnost 1 Obtížnost 2 Obtížnost 1 Obtížnost 2 Obtížnost 1 Obtížnost 2 Obtížnost 1 Obtížnost 2 Michal Blechta 40% -- 47% -- 50% -- 40% -- 20% -- Nicola Grézlová 40% -- 33% -- 30% -- 60% -- 40% -- Pavel Hvasta 29% -- 40% -- 30% -- 30% -- 10% -- Viliam Juriga 22% -- 13% -- 20% -- 30% -- 30% -- Lukáš Juřička 29% -- 33% -- 50% -- 20% -- 10% -- Filip Koutný 60% -- 47% -- 70% -- 80% -- 50% -- Jiří Kryl 72% 64% 67% % -- 78% 80% -- Simona Kučerová 64% -- 53% -- 70% -- 90% -- 50% -- Jiří Štefan 62% -- 67% -- 50% -- 70% -- 60% -- Robert Vlasák 56% -- 53% -- 70% -- 60% -- 40% -- Stránka 8

9 4. Úspěšnost otázek Údaj o průměrné úspěšnosti žáků v celém testu nebo v části testu nedokáže poskytnout informaci o tom, co konkrétně šlo žákům lépe a co hůře. Takovou informaci poskytuje vyhodnocení průměrné úspěšnosti jednotlivých otázek. V grafu jsou pod sebou seřazeny otázky podle svého ID (interní označení otázky, nesouvisí s pořadím otázky v testu to mohlo být u různých žáků různé). Pro každou otázku graf uvádí průměrnou úspěšnost žáků zvolené třídy nebo celé školy a pro porovnání je uvedena i průměrná úspěšnost za žáky celé školy nebo za všechny testované žáky (bez SVP). Tytéž informace jsou v pravé části prezentovány jako tabulka v ní je oproti grafu navíc informace o tom, do které tématické části otázka patřila a jakého byla typu. Pokud žáci třídy řešili v daném testu úlohy obou obtížností, jsou zde údaje pro každou obtížnost zvlášť. Pro smysluplnou práci s uvedenými údaji je třeba mít k ruce zadání testů s ID otázek. O údajích v grafu i tabulce platí vše již dříve zmíněné o statistické nepřesnosti dat rozdíly v řádu jednotek procentních bodů rozhodně nejsou dokladem rozdílé úrovně žáků nebo tříd. Stránka 9

10 4.1. Obtížnost 1 ID otázky Část Typ otázky Třída Škola Celkem 2534 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 67% 67% 82% 2536 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 50% 50% 61% 2537 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 83% 83% 49% 2538 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 17% 17% 58% 2540 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 17% 17% 59% 2541 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 83% 83% 63% 2542 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 67% 67% 46% 2543 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 33% 33% 49% 2544 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 33% 33% 47% 2545 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 67% 67% 48% 2606 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 67% 67% 68% 2607 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 17% 17% 61% 2608 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 67% 67% 58% 2609 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 83% 83% 80% 2610 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 83% 83% 67% 2611 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 83% 83% 65% 2612 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 67% 67% 73% 2613 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 33% 33% 35% 2614 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 83% 83% 69% 2615 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 67% 67% 39% 2710 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 86% 86% 55% 2711 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 57% 57% 70% 2712 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 15% 2713 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 29% 29% 87% 2714 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 57% 57% 50% 2715 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 29% 29% 68% 2716 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 14% 14% 41% 2717 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 43% 43% 41% 2805 Poslech Částečně otevřená odpověď 86% 86% 72% 2807 Poslech Částečně otevřená odpověď 100% 100% 94% 2810 Poslech Částečně otevřená odpověď 0% 0% 53% 2813 Poslech Částečně otevřená odpověď 0% 0% 22% 2817 Poslech Částečně otevřená odpověď 14% 14% 48% 2831 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 14% 14% 71% 2832 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 86% 86% 71% 2833 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 60% 2834 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 71% 71% 70% 2835 Čtení s porozuměním Přiřazování alespoň jedné odpovědi 57% 57% 75% 2836 Čtení s porozuměním Přiřazování alespoň jedné odpovědi 86% 86% 70% 2837 Čtení s porozuměním Přiřazování alespoň jedné odpovědi 43% 43% 52% 2838 Čtení s porozuměním Přiřazování alespoň jedné odpovědi 57% 57% 63% 2839 Čtení s porozuměním Přiřazování alespoň jedné odpovědi 57% 57% 66% 2840 Čtení s porozuměním Přiřazování alespoň jedné odpovědi 43% 43% 76% 2841 Čtení s porozuměním Přiřazování alespoň jedné odpovědi 57% 57% 69% 2842 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 29% 29% 76% Stránka 10

11 Obtížnost 1 v porovnání s celkem a se školou Stránka 11

12 Stránka 12

13 4.2. Obtížnost 2 ID otázky Část Typ otázky Třída Škola Celkem 2512 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 97% 2527 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 93% 2528 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 84% 2529 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 94% 2530 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 95% 2531 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 94% 2532 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 93% 2533 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 76% 2535 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 97% 2539 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 82% 2559 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 71% 2562 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 95% 2564 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 71% 2566 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 73% 2568 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 74% 2569 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 85% 2570 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 73% 2572 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 60% 2573 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 73% 2575 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 71% 2806 Slovní zásoba Částečně otevřená odpověď 100% 100% 71% 2808 Slovní zásoba Částečně otevřená odpověď 100% 100% 89% 2809 Slovní zásoba Částečně otevřená odpověď 100% 100% 95% 2811 Slovní zásoba Částečně otevřená odpověď 0% 0% 72% 2812 Slovní zásoba Částečně otevřená odpověď 100% 100% 93% 2814 Slovní zásoba Částečně otevřená odpověď 0% 0% 59% 2815 Slovní zásoba Částečně otevřená odpověď 100% 100% 95% 2816 Slovní zásoba Částečně otevřená odpověď 100% 100% 86% Stránka 13

14 Obtížnost 2 v porovnání s celkem a se školou Stránka 14

15 4.3. Přehled úloh PŘEHLED POUŽITÝCH ÚLOH Pro možnost podrobnějšího rozboru výsledků žáků jsou v tomto dokumentu zařazeny všechny úlohy, které se v testech žáků dané třídy vyskytly. Úlohy jsou označeny jejich interním ID podle něj lze jejich výsledky nalézt například v grafu průměrných úspěšností žáků třídy v jednotlivých úlohách. Úloha 1 [ID2216] Choose the correct word for each space. On the Way to School Tim Blake comes from such a little village that there is no school, no market and no (1) there. Only a few other small children live there and they must go to school in the neighbouring town which is about two kilometres (2) from their homes. One (3) spring morning, when they were slowly (4) to school, they (5) Tim s (6) Jane, a friendly young woman who was about twenty-eight years old. Are you going to school, Tim? she (7) and then she said, Do you like going to school? Oh, yes, I like going to school and I really like going home from school, especially now, when it is not (8) and the (9) is blue. But I don t like to be at school! The building is too large and it s so (10) there! (1) entrance [ID2512] post office curtain scarf (2) around [ID2527] down back away (3) ill [ID2528] low bright dead (4) falling [ID2529] walking moving leaving Stránka 15

16 (5) met [ID2530] borrowed ate felt (6) actor [ID2531] aunt brain handbag (7) answered [ID2532] asked gave put (8) foggy [ID2533] true correct sick (9) forest [ID2535] road sky journey (10) careful [ID2539] well-known noisy sure Úloha 2 [ID2217] Choose the correct word for each space. The Victorian Age What (1) about Queen Victoria? I (2) a wonderful film about her last week. Victoria became Queen of Great Britain and Ireland in 1837 at the age of 18. She died in The time from 1837 to 1901 is called the Victorian Age and Britain was (3) country in the world at that time. (4) Victorians were modern people and they worked hard. What (5) they do? They built factories, ships, bridges and buildings which were better than in the past. However, life was not easy (6) people (7) were not rich. At the beginning of that age most poor people lived in the country, they (8) farmers. Later, when new factories needed more workers, a lot of (9) moved to cities where they lived in small houses without toilets or running water. I think you (10) the film about Queen Victoria too. You will like it. (1) you know [ID2534] do you know know you Stránka 16

17 (2) seen [ID2536] see saw (3) most rich [ID2537] the richest richer (4) Many [ID2538] Much Each (5) were [ID2540] did do (6) between [ID2541] with for (7) which [ID2542] many who (8) were [ID2543] was are (9) them [ID2544] their they (10) would to see [ID2545] see should see Úloha 3 [ID2220] Choose the correct word for each space. The Victorian Age What do you know about Queen Victoria? I (1) a wonderful film about her this week. Victoria became Queen of Great Britain and Ireland in 1837 at the age of 18. She died in The time from 1837 to 1901 is called the Victorian Age. Britain was the (2) important and the richest country in the world. (3) Victorians were modern people who welcomed the new technologies (4) their time. What (5)? They built factories, ships, bridges and buildings which were better than in the past. However, life (6) easy for people (7) were not rich. At the beginning of that age Stránka 17

18 (8) poor people lived in the country, they were farmers. Later, when new factories (9) more workers, a lot of them moved to cities where they lived in small houses without toilets or running water. I think you (10) the film about Queen Victoria too. You will enjoy it. (1) see [ID2559] have seen was seeing seen (2) more [ID2562] some also most (3) Much [ID2564] Many Every Each (4) of [ID2566] about after before (5) were they do [ID2568] did they do did they did they doing (6) hadn t [ID2569] weren t wasn t didn t (7) which [ID2570] many few who (8) most [ID2572] much any little (9) needed [ID2573] have needed need have need Stránka 18

19 (10) would to see [ID2575] would see should see should to see Úloha 4 [ID2224] Choose the correct word for each space. On the Way to School Tim Blake comes from such a little village that there is no school and no (1) there. Only a few other small children live there and they go to school in the neighbouring town which is about two kilometres (2) from their homes. One (3) spring morning, when they were (4) to school, they (5) Tim s (6) Jane. Are you going to school, Tim? she (7) and then she said, Do you like going to school? Oh, yes, I like going to school and I really like going home from school, especially now, when it is not (8) and the (9) is blue. But I don t like to be at school! The building is too large and it s so (10) there! (1) entrance [ID2606] post office curtain (2) away [ID2607] back around (3) ill [ID2608] low bright (4) returning [ID2609] moving walking (5) ate [ID2610] met left (6) actor [ID2611] aunt brain (7) answered [ID2612] asked gave Stránka 19

20 (8) foggy [ID2613] correct true (9) journey [ID2614] road sky (10) noisy [ID2615] careful well-known Úloha 5 [ID2247] Read the article. Are sentences 1 8 True or False? If there is not enough information in the text, choose Doesn t say. Sightseeing Tour of London Leila is a 21-year-old student. She studies history and English. At the weekends she is a tour guide in London. She works for The Original Tour. She meets many people from different countries. They are tourists from the UK and other parts of the world. Leila can speak German well and she can speak a little Spanish. She can t speak other languages, but she understands some words in French and Japanese. The Original Tour s buses are open-top, red buses and they take you around the main places of interest in Central London. With a one-day ticket you can see at least 11 famous places in the capital, says Leila. And she adds, I love my job. I never get bored at work! The company s web pages give detailed information about everything visitors to London may need. The ticket costs and you can use it for 24 hours. You can get off the bus anywhere you like, look at the place, and then get on the next bus. The price also includes free walks with a guide and a boat trip on the River Thames. The tour is exciting for children as well. There is a kids club on every bus and each child gets their own activity book. There are two main sightseeing tours for the same price. If you don t speak English well, you can choose the Red Tour. You will see all the best sights with audio guides in different languages. The Yellow Tour takes you to the best of London s places with an exciting live commentary in English. You can meet Leila on the Yellow Tour bus. Leila studies at a university in London. (1) True [ID2710] False Doesn t say Working as a tour guide is Leila s part time job. (2) True [ID2711] False Doesn t say Stránka 20

21 Leila mostly meets tourists from the UK. (3) True [ID2712] False Doesn t say Leila can speak Spanish well. (4) True [ID2713] False Doesn t say A walking tour costs extra money. (5) True [ID2714] False Doesn t say The Red Tour is for tourists who speak little English. (6) True [ID2715] False Doesn t say The price is the same for adults and children. (7) True [ID2716] False Doesn t say The Red Tour is more expensive than the Yellow Tour. (8) True [ID2717] False Doesn t say Úloha 6 [ID2296] Read the definitions and write correct words. To make a journey (verb, 6 letters, first letter is T) : (1) (1) travel (a jiné přípustné varianty) [ID2806] A daughter or son of your aunt and uncle (noun, 6 letters, first letter is C) : (2) (2) cousin (a jiné přípustné varianty) [ID2808] To finish first in a competition (verb, 3 letters, first letter is W) : (3) (3) win (a jiné přípustné varianty) [ID2809] Having nothing or nobody inside (adjective, 5 letters, first letter is E) : (4) (4) empty (a jiné přípustné varianty) [ID2811] Stránka 21

22 Not clean (adjective, 5 letters, first letter is D) : (5) (5) dirty (a jiné přípustné varianty) [ID2812] To say something very loudly (verb, 5 letters, first letter is S) : (6) (6) shout (a jiné přípustné varianty) [ID2814] The fourth month of the year, between March and May (noun, 5 letters, first letter is A) : (7) (7) April (a jiné přípustné varianty) [ID2815] A place where planes begin and stop flying and that has buildings for passengers to wait in (noun, 7 letters, first letter is A) : (8) (8) airport (a jiné přípustné varianty) [ID2816] Úloha 7 [ID2297] Agatha Mary Clarissa Christie is probably the world s most famous detective story writer. She wrote about 70 novels and also some plays. She lived quite an unhappy life. She was born on 15th September 1890 in Torquay in England. She was the third child of Clarissa and Frederick Miller. Agatha was a very beautiful and kind girl and she had very long golden hair. She didn t go to school. She was educated at home by her mother. Agatha s mother taught her to read and write as well as mathematics and music. Agatha also learned to play the piano. Her father died when she was just eleven years old. During World War I she worked as a nurse in a hospital. At the beginning of the war she got married for the first time. Archie Christie became her husband. But the marriage was unhappy and they stayed together only six years. They had one daughter called Rosalind. Agatha wrote her first book just after the war and her first play The Mousetrap in There are two main characters in her books and stories. The first one is Miss Marple, who Christie liked very much. There is also a well-known Belgian detective, Hercule Poirot, who is very clever. Finally Agatha became happy in her second marriage. She married Max Malloven. He studied old cultures in Syria and Iraq. She followed him on his journeys and some of her books describe his work. She died in You will hear a pupil presenting her project on Agatha Christie. Complete each question about Agatha Christie with ONE word or number. Hair colour: (1) (1) golden (a jiné přípustné varianty) [ID2805] Musical instrument she played: (2) (2) piano (a jiné přípustné varianty) [ID2807] Her job during World War I: (3) (3) nurse (a jiné přípustné varianty) [ID2810] Hercule Poirot s nationality: (4) (4) Belgian (a jiné přípustné varianty) [ID2813] Number of marriages (write number) : (5) (5) 2 (a jiné přípustné varianty) [ID2817] Stránka 22

23 Úloha 8 [ID2300] Girl 1: Hi Jessica. Are you enjoying the evening? Girl 2: Yes, it s great. I can t wait to open the presents. Girl 1: I hope that big blue box is for me. Girl 2: Well, it isn t I ve bought it myself for Girl 1: It s for Harry, isn t? What is it? Girl 2: A big surprise! Don t ask me. Have you tried any food? Girl 1: Yes, the tuna sandwiches are wonderful. I m full. Let s have something to drink now. You will hear 5 dialogues. For each dialogue, choose the correct answer. The girls are [ID2831] at a bus stop. in a clothes shop. at the market. at a Christmas party. Úloha 9 [ID2301] Nick: Excuse me, Mr. Campbell, could I ask you about something, please? English teacher: Yes, Nick. Of course. Nick: Hmm English teacher: What s the problem, Nick? Nick: I would like to take an exam in English The Key English Test English teacher: That s a great idea. I am very pleased that you want to do more than just school projects and English homework. Nick: Yes, Mr. Campbell. My friend also says an exam certificate can be a useful thing if we want to study English abroad in future. English teacher: Your friend is right! So if you ask me, try it! Nick: Well, I feel the grammar we have done this week is very difficult. There are a lot of mistakes in my homework I worry I can lose a lot of points in the Writing Part if I can t use grammar correctly. Do you think we could do more grammar exercises in lessons? English teacher: Of course, we could. Anyway, Nick, sometimes you only need more time to understand new things. Don t worry! Hear and choose the correct answer. Nick talks to his English teacher because [ID2832] the teacher has not been fair to him. the teacher has not been fair to his friend. he doesn t understand new grammar. he hasn t done his homework. Stránka 23

24 Úloha 10 [ID2302] David: Mum, what is mole? Mother: Mole? It s a kind of Mexican sauce, I think Why are you asking, David? David: There ll be a competition in the new restaurant. Mother: I ve never seen you cook, David! David: It won t be about cooking this time. And nobody will ask you silly questions like What s the second most popular fruit in Britain?! Mother: So what is the competition about? David: They will put a scarf on your eyes and then you will try 10 kinds of food, fruit, vegetables, meat, sweets, everything And you will have to say what it is. That s fun, isn t it? Mother: Hmm, interesting David: Well, it won t be that easy. They won t test if we can tell vegetable soup from strawberry ice-cream. It ll be about international food, for example from Japan, India or Mexico. I ve never been to any of these countries. Mother: Is it so difficult to find some information about world food on the Internet? Of course, it would be better if you could taste everything too Anyway, you ll feel more comfortable there if you know some names at least I hope the competition is free! David: Yes, it is. But you must guess 6 kinds of food Mother: OK, David. What about having dinner in an Indian restaurant tomorrow? Hear and choose the correct answer. In the competition David is going to [ID2833] make hot and cold drinks. prepare foreign food. eat different kinds of food. answer questions about British food. Úloha 11 [ID2303] Journalist: Nora, have you always wanted to work at a zoo? Nora: I think so! Thanks to my parents. My mother is a biology teacher and my father was a vet. When I was a child, my room was like a pet shop a rabbit, four hamsters, a pair of parrots, once I even kept a snake Journalist: Only a few people get the job they wanted when they were small. Are you happy at work? Nora: Yes, I am. Most of the time, especially when a baby animal is born. Journalist: What makes you unhappy, then? When an animal dies? Nora: You might think that the worst moment is when an animal dies. Of course, it s always sad for everyone but death is a natural part of our life. If I know that the animal had a good life and I did everything to make it good, the situation is not so difficult for me. Journalist: Is there anything worse? Nora: Worse is not the best word but I m more unhappy when visitors don t respect the rules and when they give food to animals. Journalist: People shouldn t do that, of course. But why is it so important for you? Nora: Crisps and sweets are bad for people and they are even worse for bears or monkeys! Every animal needs its specific food to be healthy. Snakes, for example, need rats and rabbits! A lot of people say they love animals. I wish they also tried to learn something about them. Journalist: Let s hope they will! Hear and choose the correct answer. Stránka 24

25 Nora is most unhappy [ID2834] when visitors give food to animals. when an animal dies. when she must give a snake a living rabbit. when people feel negative about zoos. Úloha 12 [ID2304] Martin: What are you reading, Aisha? Aisha: What Is in a Name Martin: What sort of book is that? Aisha: It s a book about our names and their meanings, Martin. There are over one thousand names in the book and you can learn what they mean Martin: What does your name mean, then? Aisha: Aisha means healthy and well. Hmm it can also mean life. Martin: Did your parents choose this name for you because of this? Aisha: I don t believe so. I think it was simply because a lot of girls are called Aisha in my country. At least, my parents didn t have to spend much time finding a name for me. Some parents give very fashionable names to their children, for example names they know from films or pop music Martin: Yes, sometimes very funny names like Imagine or Sundae Aisha: So I m happy my parents like traditions. Anyway, I am the only Aisha in our family. We have three Fatimas, my grandma, one of my aunts and one of my cousins are all Fatimas, but I am the first Aisha in the history of our family. So I am quite proud of my name. Hear and choose the correct answer. The girl s name is Aisha because [ID2842] Aisha was a popular song 15 years ago. this name is typical in her country. her grandmother s name is Aisha. Aisha was an important woman in the past. Úloha 13 [ID2305] Match notices to right sentences. You do not need 3 notices. This play area is for children under 6 only Best before September 2013 Café closed until 6.30 pm SORRY! No more bread until tomorrow. DO NOT ENTER Open Monday - Friday 10 am - 6 pm BUY 2 GET 1 FREE Please take a shower before entering pool area. QUIET PLEASE FOR SALE You must be younger than this age to enter the place. Správné odpovědi: This play area is for children under 6 only [ID2835] Stránka 25

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám ANGLICKÝJAZYK DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:63bodů Hraniceúspěšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh. asovýlimitprořešenídidaktickéhotestu

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více