ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9157-657/2014"

Transkript

1 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: , , , zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2014 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 nemovitých věcí - rodinných domů č.p. 563 a č.p. 564, příslušející k části obce Mníšek pod Brdy, na pozemcích p.č a p.č. 1805, včetně pozemků p.č zastavěná plocha a nádvoří, a p.č zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsané na listu vlastnictví č. 2595, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Tomáš Vrána soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov Komenského Přerov IČ: DIČ: CZ Zjištění obvyklé ceny nemovité věci pro potřebu exekučního řízení č.j. 103 EX 61054/13-31 Dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dle oceňovacích standardů, podle stavu ke dni posudek vypracoval: Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. znalecký ústav sídlo: Václavské náměstí 832/19, Praha kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov Posudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednavatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znaleckého ústavu. Celkem posudek obsahuje 21 stran a 6 stran příloh. V Přerově, dne

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Na základě usnesení, ze dne vydané Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. Tomáš Vrána, č.j. 103 EX 61054/13-31, byl přibrán znalecký ústav a to k ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 nemovitých věcí - rodinných domů č.p. 563 a č.p. 564, příslušející k části obce Mníšek pod Brdy, na pozemcích p.č a p.č. 1805, včetně pozemků p.č zastavěná plocha a nádvoří, a p.č zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsané na listu vlastnictví č. 2595, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ. Zpracovateli se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitých věcí a jejich příslušenství. Dále se zpracovateli ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitých věcí, a stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými nemovitými věcmi. Pro stanovení obvyklé (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů je v 66 odst. 5 uvedeno: Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu dále odkaz na 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. V 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy: Cena zjištěná - (tzv. administrativní cena ) - jedná se o cenu zjištěnou dle platného oceňovacího předpisu ke dni dle platné vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v účinném znění. Cena zjištěná má dle typu zadání objednavatele a dle typu účelu posudku pouze pomocný indikační charakter. stránka č. 2 Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principu se jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitých věcí na trhu realit nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitými věcmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitých věcí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 6 měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitých věcí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitých věcí. 2. Prohlídka a zaměření nemovitých věcí Prohlídka a zaměření nemovitých věcí byly provedeny dne za přítomnosti pracovníka znaleckého ústavu Ing. Radka Mikuláše a povinné, paní Mgr. Olgy Deutschové. 3. Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí č. 2595, pro k.ú. Mníšek pod Brdy, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, vyhotovený objednavatelem dne , prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace Kopie katastrální mapy, pro k.ú. Mníšek pod Brdy, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, vyhotovená objednavatelem dne , prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace Grafická část povodňového plánu České republiky, uveřejněná na zpracována Ministerstvem životního prostředí ČR. Údaje sdělené objednavatelem. Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření. Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních serverech atd. Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohoto znaleckého posudku předložena žádná nájemní či jiná smlouva, na základě které by byl předmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený, nepronajatý. stránka č. 3

4 4. Vlastnické a evidenční údaje Dle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dni vypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje: Kraj: Středočeský Okres: Praha-západ Obec: Mníšek pod Brdy Katastrální území: Mníšek pod Brdy (697621) List vlastnictví číslo: 2595 Vlastníci: 1. Společné jmění manželů Podíl: 1/8 Beran Michal 5. Května 563, Mníšek Pod Brdy Beranová Monika 5.května 563, Mníšek Pod Brdy 2. Společné jmění manželů Podíl: 1/8 Crha Petr 5. Května 563, Mníšek pod Brdy Crhová Alena 5. května 563, Mníšek pod Brdy 3. Deutschová Olga Mgr. Podíl: 1/8 5. května 564, Mníšek pod Brdy 4. Společné jmění manželů Podíl: 1/8 Hošák Miroslav a Hošáková Marie 5.května 563, Mníšek pod Brdy 5. Langer Zdeněk Ing. Podíl: 1/8 5. května 564, Mníšek pod Brdy 6. Společné jmění manželů Podíl: 1/8 Novák Květoslav MUDr. 5. Května 564, Mníšek pod Brdy Nováková Markéta MUDr. Stříbrná Lhota 1555, Mníšek pod Brdy 7. Společné jmění manželů Podíl: 1/8 Víšek Stanislav a Víšková Květa 5.května 564, Mníšek pod Brdy 8. Vojíř Karel Podíl: 1/8 5.května 563, Mníšek pod Brdy stránka č. 4

5 5. Celkový popis nemovitých věcí Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 nemovitých věcí - rodinných domů č.p. 563 a č.p. 564, příslušející k části obce Mníšek pod Brdy, na pozemcích p.č a p.č. 1805, včetně pozemků p.č zastavěná plocha a nádvoří, a p.č zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsané na listu vlastnictví č. 2595, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ. Popis nemovitých věcí jako celku: Předmětem ocenění je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k rodinnému domu č.p. 563 a rodinnému domu č.p Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o jeden objekt se dvěma čísly popisnými a dvěma vchody. Objekt je zděné konstrukce zastřešený valbovou střechou krytou pálenými taškami. Objekt je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici 5. května. Objekt je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z pozemků p.č. 1808/3 a p.č. 1808/4, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V objektu se nachází 8 bytových jednotek 2+1, každá s kompletním sociálním zázemím. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v 60. letech 20. století. V roce 2005 byla provedena výměna žlabů, svodů, střešní krytiny a původních oken za nová plastová zdvojená včetně parapetů, dále byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém na štítových stěnách objektu. V roce 2013 byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém na zadní stěně objektu. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako průměrnou. S ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků. Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/8 přísluší užívání jedné bytové jednotky 2+1 o výměře 49,6 m 2, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného objektu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění je ústřední s vlastním plynovým kotlem. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí (keramické obklady a dlažba, sanitární zařízení), dále byl nově proveden rozvod vody a elektroinstalace. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění. Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále ( 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitých věcech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. stránka č. 5

6 6. Obsah posudku 1) Objekty a) Rodinný dům č.p. 563 b) Rodinný dům č.p ) Pozemky a) Pozemky 3) Ocenění porovnávací metodou stránka č. 6

7 B. POSUDEK Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: U znaku 4. uvažováno s negativním vlivem právních vztahů na prodejnost, neboť předmětem ocenění je pouze ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 (viz odhad obvyklé ceny). Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 trhu s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy IV. Nezastavěný pozemek nebo pozemek, 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3 Změny v okolí III. Bez vlivu 0,00 4 Vliv právních vztahů na I. Negativní 0,04 prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) 5 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00 Index trhu:i T = P 5 (1 + P i) = 0,960 i = 1 4 Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném 1,00 funkčním celku 2 Převažující zástavba v okolí I. Rezidenční zástavba 0,02 pozemku a životní prostředí 3 Poloha pozemku v obci II. Navazující na střed (centrum) obce 0,00 4 Možnost napojení pozemku na I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 0,00 inženýrské sítě, které má obec obci nebo obec bez sítí 5 Občanská vybavenost v okolí I. V okolí nemovité věci je dostupná 0,00 pozemku občanská vybavenost obce 6 Dopravní dostupnost V. Komunikace (zpevněná) ke hranici 0,02 pozemku, špatné parkovací možnosti 7 Hromadná doprava IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 m 0,02 8 Poloha pozemku z hlediska I. Bez možnosti komerčního využití 0,00 komerční využitelnosti 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Vlivy ostatní neuvedené 11 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy: I P = P 1 (1 + P i) = 0,980 i = 2 stránka č. 7

8 Ocenění 1) Objekty 1.a) Vyhláška 441/2013 Sb. 1.a.1) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: J 1. domy vícebytové (typové, tří a vícebytové) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,000 Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytové Kód standardní klasifikace produkce: domy vícebytové typové Koeficient změny ceny stavby: 2,112 Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha I.NP 2,79 m 15,02 9,84 = 147,80 m 2 II.NP 2,81 m 15,02 9,84 = 147,80 m 2 III.NP 2,67 m 15,02 9,84 = 147,80 m 2 Součet: 8,27 m 443,40 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 2,76 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 147,80 m 2 Obestavěný prostor (OP): vrchní stavba (15,02 9,84 8,89)+3 (2,03 0,97 1,00) = 1 319,82 m 3 zastřešení (15,02 9,84 4,50 0,5) (3,35 9,84 4,50 0,5/3) = 307,82 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 627,64 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací smíšené s izolací 5,40 % Standardní 2. Svislé konstrukce zděné 18,20 % Standardní 3. Stropy betonové 8,40 % Standardní 4. Krov, střecha sedlová, 1 valba 4,90 % Standardní 5. Krytiny střech taška pálená 2,30 % Standardní 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (žlaby, svody, 0,70 % Standardní parapety) 7. Úprava vnitřních povrchů 5,70 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů vápenné hladké, kontaktní fasádní 2,90 % Standardní zateplovací systém zadní a štítové stěny 9. Vnitřní obklady keramické 1,30 % Nevyskytuje se 10. Schody betonové s povrchem Teraco 2,90 % Standardní 11. Dveře 3,30 % Standardní 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna plastová zdvojená 5,30 % Standardní 14. Povrchy podlah 3,00 % Standardní 15. Vytápění 4,80 % Standardní 16. Elektroinstalace 5,10 % Standardní stránka č. 8

9 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 17. Bleskosvod je proveden 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vodovod 3,20 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace kompletní odkanalizování 3,10 % Standardní 20. Vnitřní plynovod je proveden 0,40 % Standardní 21. Ohřev vody 2,20 % Standardní 22. Vybavení kuchyní 1,90 % Standardní 23. Vnitřní hygienické vybavení 3,90 % Standardní 24. Výtahy 1,30 % Nevyskytuje se 25. Ostatní 5,70 % Standardní 26. Instalační prefabrikovaná jádra 3,70 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 9. Vnitřní obklady keramické 0,54 1,852 1,30 % 0, Výtahy 0,54 1,852 1,30 % 0, Instalační prefabrikovaná jádra 0,54 1,852 3,70 % 0,0370 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9370 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 1 950, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9647 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 1,0609 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9370 Polohový koeficient K 5 : 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1120 Základní jednotková cena upravená: = 3 708,52 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 627,64 m ,52 Kč/m 3 = ,49 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 50 roků Předpokládaná další životnost: 50 roků Opotřebení: / ( ) = 50,000 % Odpočet opotřebení: ,49 Kč 50,000 % ,75 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,74 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,960 Index polohy: I P = 0,980 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,74 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 0,941 Cena stavby: CS = CS N pp = ,74 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 8 Cena po úpravě: = ,22 Kč Rodinný dům č.p. 563 určená cena: ,22 Kč stránka č. 9

10 1.a.2) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: J 1. domy vícebytové (typové, tří a vícebytové) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,000 Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytové Kód standardní klasifikace produkce: domy vícebytové typové Koeficient změny ceny stavby: 2,112 Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha I.NP 2,79 m 15,02 9,84 = 147,80 m 2 II.NP 2,81 m 15,02 9,84 = 147,80 m 2 III.NP 2,67 m 15,02 9,84 = 147,80 m 2 Součet: 8,27 m 443,40 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 2,76 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 147,80 m 2 Obestavěný prostor (OP): vrchní stavba (15,02 9,84 8,89)+3 (2,03 0,97 1,00) = 1 319,82 m 3 zastřešení (15,02 9,84 4,50 0,5) (3,35 9,84 4,50 0,50/3) = 307,82 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 627,64 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací smíšené s izolací 5,40 % Standardní 2. Svislé konstrukce zděné 18,20 % Standardní 3. Stropy betonové 8,40 % Standardní 4. Krov, střecha sedlová, 1 valba 4,90 % Standardní 5. Krytiny střech taška pálená 2,30 % Standardní 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech (žlaby, svody, 0,70 % Standardní parapety) 7. Úprava vnitřních povrchů 5,70 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů vápenné hladké + kontaktní fasádní 2,90 % Standardní zateplovací systém na zadní a štítové stěně 9. Vnitřní obklady keramické 1,30 % Nevyskytuje se 10. Schody betonové s povrchem Teraco 2,90 % Standardní 11. Dveře 3,30 % Standardní 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna plastová zdvojená 5,30 % Standardní 14. Povrchy podlah 3,00 % Standardní 15. Vytápění 4,80 % Standardní 16. Elektroinstalace 5,10 % Standardní 17. Bleskosvod je proveden 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vodovod 3,20 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace kompletní odkanalizování 3,10 % Standardní 20. Vnitřní plynovod ano - zemní plyn 0,40 % Standardní 21. Ohřev vody 2,20 % Standardní 22. Vybavení kuchyní 1,90 % Standardní stránka č. 10

11 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 23. Vnitřní hygienické vybavení 3,90 % Standardní 24. Výtahy 1,30 % Nevyskytuje se 25. Ostatní 5,70 % Standardní 26. Instalační prefabrikovaná jádra 3,70 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 9. Vnitřní obklady keramické 0,54 1,852 1,30 % 0, Výtahy 0,54 1,852 1,30 % 0, Instalační prefabrikovaná jádra 0,54 1,852 3,70 % 0,0370 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9370 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 1 950, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9647 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 1,0609 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9370 Polohový koeficient K 5 : 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1120 Základní jednotková cena upravená: = 3 708,52 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 627,64 m ,52 Kč/m 3 = ,49 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 50 roků Předpokládaná další životnost: 100 roků Opotřebení: / ( ) = 33,333 % Odpočet opotřebení: ,49 Kč 33,333 % ,04 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,45 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,960 Index polohy: I P = 0,980 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,45 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 0,941 Cena stavby: CS = CS N pp = ,93 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 8 Cena po úpravě: = ,99 Kč Rodinný dům č.p. 564 určená cena: ,99 Kč Ceny objektů včetně opotřebení: a) Rodinný dům č.p ,22 Kč b) Rodinný dům č.p ,99 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,21 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč stránka č. 11

12 2) Pozemky 2.a) Vyhláška 441/2013 Sb. 2.a.1) Pozemky 4 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Mníšek pod Brdy Název okresu: Praha-západ Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku O i 1 Velikost obce II obyvatel 0,85 2 Hospodářsko-správní význam III. Ostatní města a všechny obce v okr. 0,85 obce Praha-východ, Praha-západ 3 Poloha obce III. Obec vzdálená od hranice města Prahy 1,02 nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně 4 Technická infrastruktura v obci I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1,00 5 Dopravní obslužnost obce III. Železniční a autobusová zastávka 0,90 6 Občanská vybavenost v obci I. Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 1,00 Základní cena výchozí: ZC v = 2 560, Kč/m 2 Základní cena pozemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 1 697,93 Kč/m2 Index trhu: I T = 0,960 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 2 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 3 Ochranná pásma I. Mimo ochranná pásma 0,00 4 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 5 Geometrický tvar pozemku II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 6 Ostatní neuvedené 6 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index polohy: I P = 0,980 Index cenového porovnání dle 4: I = I T I O I P = 0,941 stránka č. 12

13 4 odst. 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří Základní cena upravená: ZCU = ZC I = 1 597,7521 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 1804 zastavěná plocha a nádvoří , zastavěná plocha a nádvoří ,05 Součet: ,35 Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 8 Cena po úpravě: = ,79 Kč Pozemky určená cena: ,79 Kč stránka č. 13

14 3) Ocenění porovnávací metodou Problematika Porovnávací hodnoty nemovitých věcí je v současné době nejlépe uceleně popsána v publikaci Porovnávací hodnota nemovitostí vydaná nakladatelstvím EKOPRESS, autor Zbyněk Zazvonil. Výběr porovnatelných vzorků: V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace. Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány, často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitou věc, pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny vzorku. Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segment trhu, což by mělo zajistit, aby nemovité věci byly podobné především v následujících charakteristikách: - ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, předměstí, město, centrum, region, příhraničí, vnitrozemí, městské aglomerace apod.), - typu nemovitých věcí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.), - velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti apod.), - stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní apod.), - kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), - rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální, celostátní, nadnárodní), - řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám nabízejících (například do 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil. Kč atd.). 1) Byt 2+1, Mníšek pod Brdy Byt 2+1 v osobním vlastnictví o výměře 54 m 2 se nachází ve zvýšeném přízemí cihlového domu. Byt je po rekonstrukci. Kuchyň propojená s obývacím pokojem a balkónem, ložnice, koupelna s WC. K bytu náleží 2 sklepy v suterénu domu. Byt je vytápěný elektrokotlem, který je umístěný v koupelně, ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Možnost připojení plynu. Jsou zde nové radiátory a nové rozvody elektrického vedení. Byt je pěkný, čistý, prostorný a světlý. Nabídková CENA: ,- Kč stránka č. 14

15 2) Byt 2+1, ul. Lhotecká, Mníšek pod Brdy Byt 2+1 v osobním vlastnictví o výměře 54 m 2 se nachází ve druhém nadzemním podlaží zděného bytového domu. Byt je v původním stavu. Má balkón a 3 sklepy. Vstupní chodbou vcházíme do kuchyně, která je propojena do prostorného obývacího pokoje s balkonem. Odtud je vstup do ložnice. Parkování je před domem. Dům má novou střechu, fasádu i okna. Nabídková CENA: ,- Kč 3) Byt 3+1, Mníšek pod Brdy Byt 3+1 v osobním vlastnictví o výměře 78 m 2 se nachází ve druhém nadzemním podlaží zděného bytového domu. Byt je rekonstruovaný, jsou zde plastová okna, kuchyňská linka z dřevěného masivu, zděné jádro. V bytě jsou tři ložnice, velká kuchyň s jídelnou, oddělená koupelna s toaletou a komora. Vytápění je ústřední. Parkování je před domem. Nabídková CENA: ,- Kč Jednotky porovnání, porovnání nemovité věci jako celku: V případě ocenění jednotek volíme jako jednotku porovnání m 2 užitné podlahové plochy. Kvantitativní porovnávací analýza: Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranými vzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit, najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážek a přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotu oceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků a úpravy mají relativní formu ve vztahu ke zvolenému základu. Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání, seřizování či vylaďování, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používán termín adjustace (adjustment). Adjustace je založena na následujících předpokladech: - jsou-li porovnávané nemovité věci, u nichž je prodejní cena známa, horší než nemovité věci oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovité věci mají vyšší cenu než nemovité věci porovnávané (než vzorek), - jsou-li porovnávané nemovité věci, u nichž je prodejní cena známa, lepší než nemovité věci oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovité věci mají nižší cenu než nemovité věci porovnávané (než vzorek). Kladné stránky oceňovaných nemovitých věcí: - lokalita vhodná k bydlení - občanská vybavenost města na dobré úrovni - dobrá docházková vzdálenost do centra města - dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou a vlakovou dopravou Záporné stránky oceňovaných nemovitých věcí: - bytová jednotka bez balkónu či lodžie - omezené parkovací možnosti v místě - celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu - předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl na bytovém domě stránka č. 15

16 Po nemovitých věcech uvedeného typu, t.j. podíl na bytovém domě, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitých věcí je poptávka menší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovité věci, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaný podíl na bytovém domě, jemuž přísluší užívání bytové jednotky 2+1 je hůře obchodovatelný. Seznam porovnávaných objektů: Byt 2+1, Mníšek pod Brdy Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 54,00 m 2 K polohy : 1,00 K konstrukce : 1,00 K stav budovy : 1,00 K stav bytu : 1,05 K vybavení bytu : 1,00 K umístění v domě : 1,00 K typ vlastnictví : 1,15 K objektivizační : 1,05 Jednotková cena (JC): ,82 Kč Váha (V): 1,0 Byt 2+1, ul. Lhotecká, Mníšek pod Brdy Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 54,00 m 2 K polohy : 1,00 K konstrukce : 1,00 K stav budovy : 1,00 K stav bytu : 1,00 K vybavení bytu : 1,00 K umístění v domě : 1,00 K typ vlastnictví : 1,15 K objektivizační : 1,05 Jednotková cena (JC): , Kč Váha (V): 1,0 stránka č. 16

17 Byt 3+1, Mníšek pod Brdy Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 78,00 m 2 K polohy : 1,00 K konstrukce : 1,00 K stav budovy : 1,00 K stav bytu : 1,05 K vybavení bytu : 1,00 K umístění v domě : 1,00 K typ vlastnictví : 1,15 K objektivizační : 1,05 Jednotková cena (JC): ,05 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) / (K polohy K konstrukce K stav budovy K stav bytu K vybavení bytu K umístění v domě K typ vlastnictví K objektivizační ) Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : ,05 Kč ,62 Kč , Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : , Kč Množství: 49,60 m 2 Porovnávací hodnota: = , Kč Porovnávací hodnota (zaokrouhleno): = , Kč stránka č. 17

18 C. REKAPITULACE Obvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovité věci, které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitými věcmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prostředí atd. Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitých věcech menší než nabídka. Četnost realizovaných obchodů je na menší úrovni. V obdobných lokalitách je na trhu minimální nabídka obdobných nemovitých věcí. Z hlediska lukrativnosti polohy se jedná o polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenových relacích lze předmět ocenění považovat za obtížněji obchodovatelný. Situaci na trhu s nemovitými věcmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací, a proto v případě odhadu obvyklé hodnoty oceňovaných nemovitých věcí tuto považujeme za obvyklou. REKAPITULACE Celková cena podle cenového předpisu Cena zjištěná porovnávacím způsobem Věcné břemeno Ostatní movité věci Práva a závady, které nezaniknou dražbou , Kč , Kč 0, Kč 0, Kč 0, Kč stránka č. 18

19 Obvyklá cena vyjadřující hodnotu předmětu ocenění určená porovnáním činí , Kč Cena slovy: jedenmilionjednostodevadesáttisíc Kč Zpracovatelé posudku: Osoba oprávněná podávat vysvětlení: Ing. Tomáš Vingrálek Ing. Štěpán Orálek Ing. Jan Horalík Ing. Radek Mikuláš Ing. Tomáš Vingrálek V Přerově, dne Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. znalecký ústav... Ing. Tomáš Vingrálek jednatel stránka č. 19

20 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení 21, odst. 3 zákona 36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.: 264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady věcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační techniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku, ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků, ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny a odhady podnikových investic. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 samostatné evidence znaleckého ústavu.... Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. znalecký ústav sídlo: Václavské náměstí 832/19, Praha kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov stránka č. 20

21 E. SEZNAM PŘÍLOH Fotodokumentace Výpis z katastru nemovitostí Kopie katastrální mapy stránka č. 21

22

23 A Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 61054/13 pro JUDr.Tomáš Vrána soudní exekutor Exekutorský úřad Přerov CZ020A Praha-západ Vlastník, jiný oprávněný Obec: Kat.území: Mníšek pod Brdy List vlastnictví: 2595 Vlastnické právo SJM Beran Michal a Beranová Monika, 5. Května 563, Mníšek Pod Brdy, 5.května 563, Mníšek Pod Brdy SJM Crha Petr a Crhová Alena, 5. Května 563, Mníšek pod Brdy Deutschová Olga Mgr., 5. května 564, Mníšek pod Brdy SJM Hošák Miroslav a Hošáková Marie, 5.května 563, Mníšek pod Brdy Langer Zdeněk Ing., 5. května 564, Mníšek pod Brdy SJM Novák Květoslav MUDr. a Nováková Markéta MUDr., 5. Května 564, Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota 1555, Mníšek pod Brdy SJM Víšek Stanislav a Víšková Květa, 5.května 564, Mníšek pod Brdy Vojíř Karel, 5.května 563, Mníšek pod Brdy SJM = společné jmění manželů Mníšek pod Brdy Identifikátor / / / / / / / / / / / / /093 B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 563, rod.dům zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 564, rod.dům Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Způsob využití Na parcele Způsob ochrany Podíl 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 B1 C Mníšek pod Brdy, č.p. 563 Mníšek pod Brdy, č.p. 564 Jiná práva Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávnění pro - Bez zápisu rod.dům rod.dům Povinnost k o Zástavní právo exekutorské ve výši 4.431,- Kč a příslušenství dle exekučního příkazu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/8 Generali Pojišťovna a.s., Deutschová Olga Mgr., 5. května 564, Mníšek pod Bělehradská 299/132, Vinohrady, Brdy, RČ/IČO: / Praha 2, RČ/IČO: Parcela: 1804 Parcela: 1805 Stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 563 Stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 564 V-702/ V-702/ V-702/ V-702/ Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, kód: 210. strana 1

24 Okres: Typ vztahu Oprávnění pro VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 61054/13 pro JUDr.Tomáš Vrána soudní exekutor Exekutorský úřad Přerov CZ020A Praha-západ Povinnost k Obec: Kat.území: Mníšek pod Brdy List vlastnictví: 2595 V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Mníšek pod Brdy Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 181 EX 714/14-26 ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne V-702/ Pořadí k :13 o Zástavní právo exekutorské ve výši ,55 Kč s příslušenstvím, dle exekučního příkazu ke spoluvlastnickému podílu o vlikosti 1/8 AKCENTA, spořitelní a úvěrní Deutschová Olga Mgr., 5. května 564, Mníšek pod družstvo, Gočárova třída 312/52, Brdy, RČ/IČO: /0037 Pražské Předměstí, Hradec Králové, RČ/IČO: Parcela: 1804 Parcela: 1805 Stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 563 Stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 564 V-986/ V-986/ V-986/ V-986/ Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex 61054/13-15 ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne V-986/ Pořadí k :47 o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor:mgr.lukáš Křivánek,T.G.Masaryka 623/12, Karlovy Vary Listina Deutschová Olga Mgr., 5. května 564, Mníšek pod Brdy, RČ/IČO: /0037 Z-661/ Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce EÚ Karlovy Vary, Mgr. Lukáš Křivánek 181 EX-714/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne ; uloženo na prac. Karlovy Vary Z-661/ o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor : JUDr. Tomáš Vrána,Komenského 1294/38, Přerov Deutschová Olga Mgr., 5. května 564, Mníšek pod Brdy, RČ/IČO: /0037 Z-2060/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutor.úřad Přerov 103Ex / ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne ; uloženo na prac. Přerov Související zápisy Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/8 Z-2060/ Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, kód: 210. strana 2

25 Okres: Typ vztahu Oprávnění pro VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 61054/13 pro JUDr.Tomáš Vrána soudní exekutor Exekutorský úřad Přerov CZ020A Praha-západ Povinnost k Obec: Kat.území: Mníšek pod Brdy List vlastnictví: 2595 V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Mníšek pod Brdy D Listina Jiné zápisy Deutschová Olga Mgr., 5. května 564, Mníšek pod Brdy, RČ/IČO: /0037 Parcela: 1804 Z-1076/ Parcela: 1805 Z-1076/ Stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 563 Z-1076/ Stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 564 Z-1076/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex 61054/13-14 ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne ; uloženo na prac. Praha-západ Z-1076/ o Typ vztahu Oprávnění pro Povinnost k Podán návrh na naříz.výkonu rozh.zřízením soudc.zástav.práva pro částku ,45 Kč s příslušenstvím ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/8 ve prospěch insol.správce Elite Choice, s.r.o. Jánošík David Ing., Gočárova 1105/36, Hradec Králové Listina Deutschová Olga Mgr., 5. května 564, Mníšek pod Brdy, RČ/IČO: /0037 Stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 564 Z-15840/ Stavba: Mníšek pod Brdy, č.p. 563 Z-15840/ Oznámení o podání návrhu na naříz.výkonu rozh.zřízením soudc.zást.pr. 10 E 16/2013 ze dne Z-15840/ Plomby a upozornění - Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Listina o o Smlouva (dohoda) V1 3885/1993. POLVZ:203/1994 Z / Pro: Vojíř Karel, 5.května 563, Mníšek pod Brdy Crha Petr a Crhová Alena, 5. Května 563, Mníšek pod Brdy Víšek Stanislav a Víšková Květa, 5.května 564, Mníšek pod Brdy Langer Zdeněk Ing., 5. května 564, Mníšek pod Brdy Hošák Miroslav a Hošáková Marie, 5.května 563, Mníšek pod Brdy RČ/IČO: / / / / / / / /1200 Kupní smlouva V11 106/1999 ze dne , právní účinky vkladu ke dni POLVZ:77/1999 Z / Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, kód: 210. strana 3

26 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 CZ020A Praha-západ Obec: Kat.území: Mníšek pod Brdy List vlastnictví: 2595 Listina o o o o o Pro: Pro: Pro: Pro: Pro: Pro: Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 61054/13 pro JUDr.Tomáš Vrána soudní exekutor Exekutorský úřad Přerov V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Novák Květoslav MUDr. a Nováková Markéta MUDr., 5. Května 564, Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota 1555, Mníšek pod Brdy Langer Zdeněk Ing., 5. května 564, Mníšek pod Brdy Vojíř Karel, 5.května 563, Mníšek pod Brdy Beran Michal a Beranová Monika, 5. Května 563, Mníšek Pod Brdy, 5.května 563, Mníšek Pod Brdy Langer Zdeněk Ing., 5. května 564, Mníšek pod Brdy Crha Petr a Crhová Alena, 5. Května 563, Mníšek pod Brdy Beran Michal a Beranová Monika, 5. Května 563, Mníšek Pod Brdy, 5.května 563, Mníšek Pod Brdy Novák Květoslav MUDr. a Nováková Markéta MUDr., 5. Května 564, Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota 1555, Mníšek pod Brdy Vojíř Karel, 5.května 563, Mníšek pod Brdy Víšek Stanislav a Víšková Květa, 5.května 564, Mníšek pod Brdy Hošák Miroslav a Hošáková Marie, 5.května 563, Mníšek pod Brdy Deutschová Olga Mgr., 5. května 564, Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy RČ/IČO: Dohoda o vypořádání BSM V7 4204/1998 ze dne , právní účinky vkladu ke dni POLVZ:94/ / /0948 Z / RČ/IČO: /2086 Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví D-1011/2000 ze dne Právní moc ke dni Z-8626/ RČ/IČO: /093 Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-6828/ RČ/IČO: Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni RČ/IČO: Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni / /0024 V-8843/ / / / / / / / / / / / /1200 V-7721/ RČ/IČO: /0037 F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, kód: 210. Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhotoveno: :10:02 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, kód: 210. strana 4

27

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8953-453/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8953-453/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122řř-176ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122řř-176ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12323-17ř3/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12323-17ř3/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7305-ř77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7305-ř77/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10017-1517/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10017-1517/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13025-13ř/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13025-13ř/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10233-1733/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10233-1733/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4684-830/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4684-830/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4970-1116/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4970-1116/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7630-1302/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7630-1302/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11473-943/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11473-943/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2003-1233/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2003-1233/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10052-1552/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10052-1552/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5716-1862/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5716-1862/2012 Oceòovací a znalecká kanceláø s.r.o. se sídlem Václavské námìstí 832/19, Praha, kanceláø Sušilova 1938/26, Pøerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10250-1750/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10250-1750/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1222ř-16řř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1222ř-16řř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř62-192/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř62-192/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@ posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1243Ř-1ř0Ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1243Ř-1ř0Ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12551-2021/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12551-2021/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12117-15Ř7/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12117-15Ř7/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10147-1647/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10147-1647/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9685-1185/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9685-1185/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7008-680/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7008-680/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6815-487/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6815-487/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8560-60/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8560-60/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13236-350/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13236-350/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014 Ing. Tomáš Vingrálek se sídlem Kratochvílova 120/16, Přerov, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř74-ŘŘ/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř74-ŘŘ/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12361-1Ř31/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12361-1Ř31/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř3ř7-řř7/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř3ř7-řř7/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10328-1828/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10328-1828/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10215-1715/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10215-1715/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3706-1586/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3706-1586/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4646-792/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4646-792/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9379-879/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9379-879/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12455-1ř25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12455-1ř25/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10130-1630/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10130-1630/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12126-15ř6/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12126-15ř6/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1884-1114/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1884-1114/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8508-8/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8508-8/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7918-1590/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7918-1590/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12791-2261/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12791-2261/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10350-1850/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10350-1850/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12212-16Ř2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12212-16Ř2/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9986-1486/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9986-1486/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11155-625/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11155-625/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 125Ř6-2056/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 125Ř6-2056/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124Ř7-1ř57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124Ř7-1ř57/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12766-2236/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12766-2236/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8450-2122/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8450-2122/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10517-2017/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10517-2017/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8392-2064/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8392-2064/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12775-2245/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12775-2245/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8696-196/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8696-196/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12631-2101/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12631-2101/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12460-1ř30/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12460-1ř30/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5778-1924/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5778-1924/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8430-2102/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8430-2102/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4361-507/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4361-507/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10Ř6Ř-33Ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10Ř6Ř-33Ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 15/04/91

Znalecký posudek č. 15/04/91 Znalecký posudek č. 15/04/91 O ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 663/10, v budově č.p. 663, příslušející k části obce Ráj, na pozemku p.č. 501/60 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 501/454

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8787-287/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8787-287/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 14/10/139

Znalecký posudek č. 14/10/139 Znalecký posudek č. 14/10/139 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1910/7 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - jiná st.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12744-2244/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12744-2244/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11509-979/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11509-979/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12567-2037/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12567-2037/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9899-1399/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9899-1399/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8889-389/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8889-389/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11040-510/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11040-510/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11721-1191/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11721-1191/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12154-1624/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12154-1624/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 15/08/155

Znalecký posudek č. 15/08/155 Znalecký posudek č. 15/08/155 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 305/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 6 - rod. dům, pozemků p.č. 304 - ostatní plocha a p.č. 305/1 - zahrada,

Více

Znalecký posudek č. 14/09/122

Znalecký posudek č. 14/09/122 Znalecký posudek č. 14/09/122 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 1086 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1609, pro k.ú. Krnov-Horní

Více