ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8450-2122/2013"

Transkript

1 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: , , , zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2013 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/7 k nemovitosti - rodinného domu, příslušející k části obce Kutná Hora-Vnitřní Město, na pozemku p.č. 434, včetně pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Tomáš Vrána soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov Komenského Přerov IČ: DIČ: CZ Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro potřebu exekučního řízení č.j. 103 Ex 18279/13-23 Dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dle oceňovacích standardů, podle stavu ke dni posudek vypracoval: Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. znalecký ústav sídlo: Václavské náměstí 832/19, Praha kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov Posudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednavatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znaleckého ústavu. Celkem posudek obsahuje 19 stran a 8 stran příloh. V Přerově, dne

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Na základě usnesení, ze dne vydané Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. Tomáš Vrána, č.j. 103 Ex 18279/13-23, byl přibrán znalecký ústav a to k ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/7 k nemovitosti - rodinného domu, příslušející k části obce Kutná Hora-Vnitřní Město, na pozemku p.č. 434, včetně pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora. Zpracovateli se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitostí a jejich příslušenství. Dále se zpracovateli ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří příslušenství vedených nemovitostí, a stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými nemovitostmi. Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů je v 66 odst.5 uvedeno: Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu dále odkaz na 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb. V 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy: Cena zjištěná - (tzv. administrativní cena ) - jedná se o cenu zjištěnou dle platného oceňovacího předpisu ke dni , dle platné vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 450/2012 Sb.. Touto metodou jsou podrobně oceněny všechny stavby hlavní a pozemky. S ohledem na účel ocenění nejsou dle platné vyhlášky oceněny případné vedlejší stavby, garáže, studny, trvalé porosty, neboť cena zjištěná má pouze pomocný indikační charakter (pokud jsou tyto položky popsány v odstavci 5. části Nález tohoto znaleckého posudku jsou zahrnuty do obvyklé ceny jako příslušenství k věci hlavní). stránka č. 2 Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principu se jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 6 měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti pracovníka znaleckého ústavu Ing. Radka Mikuláše a podílového vlastníka oceňovaných nemovitostí, pana Václava Zahradníka. Povinná se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil. 3. Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí č. 2228, pro k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora, vyhotovený objednavatelem dne , prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace Kopie katastrální mapy, pro k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora, vyhotovená objednavatelem dne , prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace Údaje sdělené objednavatelem. Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření. Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních serverech atd. Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohoto znaleckého posudku předložena žádná nájemní, či jiná smlouva, na základě které by byl předmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený, nepronajatý. stránka č. 3

4 4. Vlastnické a evidenční údaje Dle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dni vypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje: Kraj: Středočeský Obec: Kutná Hora Katastrální území: Kutná Hora (677710) List vlastnictví číslo: 2228 Vlastníci: 1. Muchová Marie Podíl: 1/7 Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora 2. Zahradník Václav Podíl: 3/7 Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora 3. Zahradníková Iveta Podíl: 1/7 Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora 4. Zahradníková Kristýna Podíl: 1/7 Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora 5. Zahradníková Tereza Podíl: 1/7 Nerudova 939/16, Hradec Králové 5. Celkový popis nemovitosti Jedná se o zděný, částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části města Kutná Hora, místní části Kutná Hora-Vnitřní Město, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3883/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. V I. nadzemním podlaží je situována prodejna oděvů a sociální zázemí. Ve II. nadzemním podlaží je přístupná bytová jednotka o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1983 byla provedena oprava vodorovných konstrukcí. V roce 1997 byla vyměněna střešní krytina, nové vnitřní omítky, nové vnitřní obklady v I. nadzemním podlaží, instalován nový plynový kotel. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. stránka č. 4

5 Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - přípojky IS Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále ( 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou, kromě níže uvedeného věcného břemene. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. 6. Obsah posudku 1) Objekty a) Rodinný dům 2) Pozemky a) Pozemek 3) Věcná břemena a) Věcné břemeno váznoucí na předmět ocenění 4) Ocenění porovnávací metodou stránka č. 5

6 B. POSUDEK Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Podklady pro stanovení koeficientu K p : Obec: Kutná Hora Ocenění 1) Objekty 1.a) Vyhláška 450/2012 Sb. 1.a.1) Rodinný dům 5 Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům: typ B Konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Typ střechy: se sklonitou střechou Podkroví: nemá podkroví Podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Polohový koeficient: 1,050 Kód klasifikace CZ-CC: 1121 Budovy dvoubytové Kód standardní klasifikace produkce: domy rodinné dvoubytové a tříbytové Koeficient změny ceny stavby: 2,150 Koeficient prodejnosti: 1,321 (Rodinné domy) Podlaží: Název Zastavěná plocha I.NP 10,30 15,02+6,60 2,40+3,70 2,40 = 179,43 m 2 II.NP 10,30 15,02+6,60 2,40 = 170,55 m 2 I.PP 5,90 4,90 = 28,91 m 2 Součet: = 378,89 m 2 Obestavěný prostor (OP): Spodní stavba 5,90 4,90 2,20 = 63,60 m 3 Vrchní stavba 8,94 10,30 7,01+6,08 10,30 8,77+6,60 2,40 8,77+3, 70 2,40 4,00 = 1 369,14 m 3 Zastřešení 8,94 10,30 6,25 0,50+6,08 10,30 4,49 0,50+6,60 2, 40 2,62 0,50 = 449,10 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 881,84 m 3 stránka č. 6

7 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy smíšené s izolací 7,10 % Standardní 2. Zdivo smíšené 22,30 % Podstandardní 3. Stropy systém Hurdis s rovným podhledem 8,40 % Standardní 4. Střecha vaznicová sedlová 5,20 % Standardní 5. Krytina eternitové šablony 3,20 % Standardní 6. Klempířské konstrukce pozinkované (žlaby, svody) 0,80 % Podstandardní 7. Vnitřní omítky vápenné hladké 6,20 % Standardní 8. Fasádní omítky vápenné hladké 3,10 % Standardní 9. Vnější obklady 0,40 % Nevyskytuje se 10. Vnitřní obklady keramické (kuchyně, koupelna, WC) 2,30 % Standardní 50 % Standardní 50 % 11. Schody betonové s povrchem Teraco a zábradlím 2,40 % Standardní 50 % dřevěné s dřevěnými stupni a zábradlím (na půdu) Standardní 50 % 12. Dveře dřevěné náplňové do ocelových zárubní 3,30 % Standardní 13. Okna dřevěná zdvojená 5,20 % Standardní 14. Podlahy obytných místností betonové,vlýsky, textilní krytiny 2,20 % Standardní 15. Podlahy ostatních místností betonové, keramická dlažba, PVC 1,10 % Standardní 16. Vytápění lokální (elektrické přímotopy) 4,40 % Podstandardní 50 % ústřední (plynový kotel) Standardní 50 % 17. Elektroinstalace 240V/400V 4,10 % Standardní 18. Bleskosvod 0,60 % Nevyskytuje se 19. Rozvod vody teplá i studená 3,00 % Standardní 20. Zdroj teplé vody průtokový elektrický ohřívač, plynová karma 1,80 % Podstandardní 21. Instalace plynu ano, zemní plyn 0,50 % Standardní 22. Kanalizace kompletní odkanalizování 2,80 % Standardní 23. Vybavení kuchyně kombinovaný sporák 0,50 % Standardní 24. Vnitřní vybavení vana, 2x umyvadlo 5,10 % Standardní 25. Záchod 3x splachovací WC 0,40 % Standardní 26. Ostatní 3,60 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 2. Zdivo 0,54 22,30 % 0, Klempířské konstrukce 0,54 0,80 % 0, Vnější obklady 0,54 1,852 0,40 % 0, Vytápění 0,54 4,40 % 50 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,60 % 0, Zdroj teplé vody 0,54 1,80 % 0, Ostatní 0,54 1,852 3,60 % 0,0360 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,8077 stránka č. 7

8 Ocenění: Základní jednotková cena: 1 975, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8077 Polohový koeficient K 5 : 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1500 Koeficient prodejnosti K p : 1,3210 Základní jednotková cena upravená: = 4 757,16 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 881,84 m ,16 Kč/m 3 = ,97 Kč Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1. Základy standardní 60,000 % 7,10 % / 0, ,274 % 2. Zdivo podstandardní 60,000 % 22,30 % 0,46 / 0, ,620 % 3. Stropy standardní Opotřebení: 50,000 % 50,000 % 8,40 % / 0, ,200 % 4. Střecha standardní 60,000 % 5,20 % / 0, ,863 % 5. Krytina standardní Opotřebení: 50,000 % 50,000 % 3,20 % / 0, ,981 % 6. Klempířské konstrukce podstandardní 60,000 % 0,80 % 0,46 / 0, ,273 % 7. Vnitřní omítky standardní Opotřebení: 50,000 % 50,000 % 6,20 % / 0, ,838 % 8. Fasádní omítky standardní Opotřebení: 50,000 % 50,000 % 3,10 % / 0, ,919 % 10. Vnitřní obklady standardní 50 % 16 / ( ) 100 = 53,333 % 53,333 % 2,30 % 50 % / 0, ,759 % 10. Vnitřní obklady standardní 50 % Opotřebení: 70,000 % 70,000 % 2,30 % 50 % / 0, ,997 % 11. Schody standardní 50 % 60,000 % 2,40 % 50 % / 0, ,891 % 11. Schody standardní 50 % 60,000 % 2,40 % 50 % / 0, ,891 % 12. Dveře standardní Opotřebení: 50,000 % stránka č. 8

9 50,000 % 3,30 % / 0, ,043 % 13. Okna standardní 60,000 % 5,20 % / 0, ,863 % 14. Podlahy obytných místností standardní Opotřebení: 50,000 % 50,000 % 2,20 % / 0, ,362 % 15. Podlahy ostatních místností standardní Opotřebení: 50,000 % 50,000 % 1,10 % / 0, ,681 % 16. Vytápění podstandardní 50 % Opotřebení: 50,000 % 50,000 % 4,40 % 50 % 0,46 / 0, ,626 % 16. Vytápění standardní 50 % 16 / ( ) 100 = 53,333 % 53,333 % 4,40 % 50 % / 0, ,453 % 17. Elektroinstalace standardní Opotřebení: 50,000 % 50,000 % 4,10 % / 0, ,538 % 19. Rozvod vody standardní 60,000 % 3,00 % / 0, ,229 % 20. Zdroj teplé vody podstandardní 60,000 % 1,80 % 0,46 / 0, ,615 % 21. Instalace plynu standardní 60,000 % 0,50 % / 0, ,371 % 22. Kanalizace standardní 60,000 % 2,80 % / 0, ,080 % 23. Vybavení kuchyně standardní 60,000 % 0,50 % / 0, ,371 % 24. Vnitřní vybavení standardní 60,000 % 5,10 % / 0, ,789 % 25. Záchod standardní 60,000 % 0,40 % / 0, ,297 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 55,824 % Odpočet opotřebení: ,97 Kč 55,824 % ,93 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,04 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 7 Cena po úpravě: = ,43 Kč Rodinný dům zjištěná cena: ,43 Kč stránka č. 9

10 2) Pozemky 2.a) Vyhláška 450/2012 Sb. 2.a.1) Pozemek 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 400, Kč. Cena je určena podle písm. i): okresní město. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby + 42 % 1,420 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,150 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,321 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Zastavěná plocha a , 1 774, ,01 nádvoří Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 7 Cena po úpravě: = ,57 Kč Pozemek zjištěná cena: ,57 Kč stránka č. 10

11 3) Věcná břemena 3.a) Cenový předpis 3.a.1) Věcné břemeno váznoucí na předmět ocenění 18 zákona č. 151/97 Sb. Jedná se o ocenění věcného břemene trpění odpadních vod z parc. 435 (dle PK 78/2), které bylo zřízeno listinou: Usnesení soudu číslo deníku 120/1926. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, č.p. 225 a vázne na: - - Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Jedná se o ocenění věcného břemene Trpění odpadních vod z parc. 435 (dle PK 78/2), které bylo zřízeno listinou: Usnesení soudu číslo deníku 120/1926. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - Parcela: 435 a vázne na: - - Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Právo odpovídající věcnému břemenu se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny. Tento roční užitek se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří - li toto právo osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. Nelze - li takovýto užitek zjistit ze smlouvy, příp. z jiných dokumentů, použije se simulovaný užitek ve výši obvyklé ceny. V tomto konkrétním případě nelze stanovit roční užitek z věcného břemene, proto je věcné břemeno oceněno paušálně dle odstavce 5, 18, zákona 151/1997Sb. Podle 18, odst. 5 se věcné břemeno ocení jednotně částkou: , Kč Zjištěná hodnota: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 7 Cena po úpravě: = 1 428,57 Kč Věcné břemeno jako závada na nemovitosti povinného 1 Hodnota věcného břemene: = 1 428,57 Kč stránka č. 11

12 4) Ocenění porovnávací metodou Problematika Porovnávací hodnoty nemovitostí je v současné době nejlépe uceleně popsána v publikaci Porovnávací hodnota nemovitostí vydaná nakladatelstvím EKOPRESS autor Zbyněk Zazvonil. Výběr porovnatelných vzorků: V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace. Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány, často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny vzorku. Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit, aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách: - ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, předměstí, město, centrum, region, příhraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.), - typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.), - velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti apod.), - stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní apod.), - kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), - rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální, celostátní, nadnárodní), - řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd) 1) RD Kutná Hora - Vnitřní Město, okres Kutná Hora Dům je více než 100 let starý. Skládá se z komerčních prostorů cca 150 m 2, které jsou v přízemí domu, je zde zavedena herna, cafe - bar. Provozovna má svůj vlastní vchod. V prvním patře nám dům nabízí dva byty. Jeden prostor je dispozičně řešený jako 2 + kk, je zde připravená část na vybudování koupelny s toaletou. Jinak je byt v původním stavu, s krásným výhledem na jednu z památek Kutné Hory, a to Kamenný dům. Druhý byt je dispozičně řešeny jako se vstupem na pavlač. Ta je situována do dvora domu. Topení v bytě je řešeno kamny - WAF, kuchyňská linka je původní, s plynovým sporákem a elektrickou troubou. Pavlač spojuje oba byty v jeden celek. Oba byty jsou velmi prostorné a vzdušné. Ze společné chodby je vstup na půdu, která nabízí novým majitelům možnost vybudovat další obytné prostory. Celý dům je v původním stavu, dobře udržovaný. Krytina na střeše je eternit a břidlice. Dům je napojen na kanalizaci, je zde obecní voda, plyn je přiveden do domu. Nabídková CENA: ,- Kč stránka č. 12

13 2) RD Kutná Hora, okres Kutná Hora Jedná se o jednopodlažní dům na pozemku 311 m2 o užitné ploše 449 m2. Tento dům je možné využívat jak k bydlení, tak i k podnikání, vzhledem k jeho umístění v centru města. Velikou výhodou je zahrádka za domem, na kterou je možný vjezd z boční ulice, výhled z oken v 1.NP do parčíku před domem a krásný prostorný sklep, ve kterém je možné vybudovat příjemnou vinárnu. Nemovitost je napojena na elektřinu a nově je připojena na obecní kanalizaci a vodovod Nabídková CENA: ,- Kč 3) RD Kutná Hora - Vnitřní Město, okres Kutná Hora Rohový RD 7+1 v historickém centru města Kutná Hora. Jedná se o nepodsklepenou cihlovou stavbu s dřevěnými okny a valbovou střechou krytou eternitem, zastavěná plocha činí 199 m 2, obytná je cca 200 m 2. Dům je ve velmi dobrém stavu. V přízemí se nachází zádveří, chodba, schodiště, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, dva pokoje, koupelna s vanou a toaleta. V mezipatře je vstup na terasu a zahradu. V patře jsou tři pokoje, chodba, koupelna, toaleta, balkon a půdní prostor. O vytápění se stará plynový kotel s rozvody ústředního topení. Voda je k dispozici obecní, odpady jsou svedeny do kanalizace. K domu náleží pěkná udržovaná zahrada o rozloze 53 m 2. Celá nemovitost je oplocena. Nabídková CENA: ,- Kč Jednotky porovnání, porovnání nemovitosti jako celku: Jednotky porovnání jsou veličiny, jejichž prostřednictvím se porovnávání provádí. Ve většině případů jsou známé ceny vzorků vyjádřeny jako dosažené, dohodnuté či navrhované finanční částky za porovnávané nemovitosti jako za celky, tedy ve formě Kč/ks. Protože i hledaná porovnávací hodnota posuzovaných nemovitostí je požadována jako cena za celek, je nejjednodušším řešením za jednotku porovnání zvolit právě Kč/celek, resp. Kč/ks, a případné cenové úpravy vzhledem k jednotlivým rozdílnostem, eventuálně kvalitativní hierarchické uspořádání vzorků, provádět v těchto jednotkách. Výhody tohoto způsobu spočívají v jeho transparentnostech, jednoduchosti a snadné srozumitelnosti pro všechny účastníky trhu. Kvantitativní porovnávací analýza: Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranými vzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit, najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážek a přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotu oceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků, a úpravy mají relativní formu ve vztahu ke zvolenému základu. Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání, seřizování či vylaďování, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používán termín adjustace (adjustment) Adjustace je založena na následujících předpokladech: - jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, horší než nemovitosti oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší cenu než nemovitosti porovnávané (než vzorek) - jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, lepší než nemovitosti oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší cenu než nemovitosti porovnávané (než vzorek) stránka č. 13

14 Kladné stránky oceňovaných nemovitostí: - dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou, MHD - dobrá docházková vzdálenost k objektům občanské vybavenosti - možnost napojení na kompletní IS - kompletní občanská vybavenost města - možnost rozšíření obytných prostor do podkroví Záporné stránky oceňovaných nemovitostí: - omezené parkovací možnosti v místě - údržba objektu na horší úrovni - celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. rodinný dům, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka v souladu s nabídkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití jsme názoru, že předmět ocenění (jako celek) je obchodovatelný. Seznam porovnávaných objektů: RD Kutná Hora - Vnitřní Město, okres Kutná Hora Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 1,00 celek K polohy : 1,00 K vybavení : 1,00 K objektivizační : 1,05 K konstrukce : 1,00 K pozemku : 1,00 K technického stavu : 0,95 Jednotková cena (JC): ,56 Kč Váha (V): 1,0 RD Kutná Hora, okres Kutná Hora Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 1,00 celek K polohy : 1,00 K vybavení : 1,00 K objektivizační : 1,05 K konstrukce : 1,00 K pozemku : 1,05 K technického stavu : 0,85 Jednotková cena (JC): ,32 Kč Váha (V): 1,0 stránka č. 14

15 RD Kutná Hora - Vnitřní Město, okres Kutná Hora Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 1,00 celek K polohy : 1,00 K vybavení : 1,00 K objektivizační : 1,05 K konstrukce : 1,00 K pozemku : 1,00 K technického stavu : 1,00 Jednotková cena (JC): ,71 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) / (K polohy K vybavení K objektivizační K konstrukce K pozemku K technického stavu ) Minimální jednotková cena za celek: Průměrná jednotková cena za celek ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za celek: ,56 Kč ,20 Kč ,71 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za celek: , Kč Množství: 1,00 celek Porovnávací hodnota: = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 1 / 7 Cena po úpravě: = , Kč Úprava ceny koeficientem: Výslednou porovnávací hodnotu nejvíce ovlivňuje fakt, že se jedná o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu 1/7 k výše uvedeným nemovitostem. V našich podmínkách trhu neexistuje žádná poptávka po takovýchto částech nemovitostí. Ideální spoluvlastnické podíly jsou zpravidla odkupovány ostatními spoluvlastníky, případně jsou kupovány se spekulativním záměrem. S ohledem na tyto skutečnosti nelze výslednou cenu stanovit jako součin spoluvlastnického podílu s cenou celku, ale je nutné ji dále redukovat. V našem konkrétním případě volíme redukci o výše uvedeného spoluvlastnického podílu o 20%. vliv spoluvlastnictví 0,800 Cena po úpravě: = , Kč Výsledná porovnávací hodnota (bez zohlednění váznoucích práv a závad): Výsledná porovnávací hodnota (zaokrouhleno): , Kč , Kč stránka č. 15

16 C. REKAPITULACE Obvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prostředí, atd. Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitostech menší než nabídka. Četnost realizovaných obchodů je na minimální úrovni. V obdobných lokalitách je na trhu poměrně omezená nabídka obdobných nemovitostí. Z hlediska lukrativnosti polohy se jedná o polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti lze předmět ocenění považovat za obtížně obchodovatelný. Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací, a proto v případě odhadu obvyklé hodnoty předmětu ocenění tuto považujeme za obvyklou. REKAPITULACE Ceny podle cenového předpisu Cena objektů Cena pozemků Cena věcných břemen Celková cena podle cenového předpisu Cena zjištěná porovnávacím způsobem (bez zohlednění váznoucích práv a závad) Ostatní movité věci Věcné břemeno váznoucí na předmět ocenění (zaokrouhleno) , Kč , Kč 1 430, Kč , Kč , Kč 0, Kč , Kč stránka č. 16

17 Obvyklá (obecná, tržní) cena předmětu ocenění podle odborného odhadu činí , Kč (Obvyklá hodnota, bez zohlednění váznoucích práv a závad) Cena slovy: čtyřistapadesáttisíc Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena předmětu ocenění podle odborného odhadu činí ,-Kč (Obvyklá hodnota, se zohledněním váznoucích práv a závad) Cena slovy: čtyřistačtyřicetosmtisícpětsetsedmdesát Kč Zpracovatelé posudku: Osoba oprávněná podávat vysvětlení: Ing. Tomáš Vingrálek Ing. Štěpán Orálek Ing. Radek Mikuláš Ondřej Mlčoch Ing. Tomáš Vingrálek V Přerově, dne Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. znalecký ústav... Ing. Tomáš Vingrálek jednatel stránka č. 17

18 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení 21, odst. 3 zákona 36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.: 264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady věcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační techniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku, ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků, ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny a odhady podnikových investic. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2013 samostatné evidence znaleckého ústavu.... Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. znalecký ústav sídlo: Václavské náměstí 832/19, Praha kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov stránka č. 18

19 E. SEZNAM PŘÍLOH Fotodokumentace Výpis z katastru nemovitostí Kopie katastrální mapy stránka č. 19

20

21 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 CZ0205 Kutná Hora Vlastník, jiný oprávněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva Obec: Vlastnické právo Muchová Marie, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Zahradník Václav, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Zahradníková Iveta, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Zahradníková Tereza, Nerudova 939/16, Hradec Králové Typ vztahu Oprávnění pro o Listina Usnesení soudu číslo deníku 120/ Kutná Hora Identifikátor / / / / /0854 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany Povinnost k Věcné břemeno (podle listiny) Trpění odpadních vod z parc. 435 (dle PK 78/2) Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, č.p. 225 Listina Usnesení soudu číslo deníku 120/1926 POLVZ:24/1977 o Věcné břemeno (podle listiny) Trpění odpadních vod z parc. 435 (dle PK 78/2) Parcela: 435 o Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18279/13 pro Soudní exekutor Vrána Tomáš, JUDr. Kat.území: Kutná Hora List vlastnictví: Bez zápisu Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě zastavěná plocha a nádvoří Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Kutná Hora-Vnitřní Město, Způsob využití Způsob ochrany POLVZ:24/1977 Na parcele bydlení památkově chráněné území 434 Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z / Z / Podíl památkově chráněné území Z / Z / Z / Z / Zahradníková Tereza, Nerudova 939/16, Hradec Králové, RČ/IČO: /0854 Z-7940/ Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-7940/ Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, kód: 205. strana 1 1/7 3/7 1/7 1/7 1/7

22 Okres: Typ vztahu Oprávnění pro VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18279/13 pro Soudní exekutor Vrána Tomáš, JUDr. CZ0205 Kutná Hora Povinnost k Obec: Kat.území: Kutná Hora List vlastnictví: Kutná Hora V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Břeclav 123 EX- 2593/ ze dne Z-7940/ o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Lagronová Růžena, Střelecká 574/13, Hradec Králové, RČ/IČO: /347 Z-7940/ Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-7940/ Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Břeclav 123 EX- 2593/ ze dne Z-7940/ o Nařízení exekuce Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora- Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0846 Z-10600/ Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kutné Hoře 83 EXE-776/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Kutná Hora Z-10600/ o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora- Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0846 Z-10811/ Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-10811/ Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Svitavy 111 EX- 7674/ ze dne Právní moc ke dni Z-10811/ o Nařízení exekuce Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora- Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0846 Z-14407/ Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kutné Hoře 84 EXE-1292/ ze dne ; uloženo na prac. Kutná Hora Z-14407/ o Nařízení exekuce Listina Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora- Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0846 Z-15248/ Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kutné Hoře 84 EXE-1292/ Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, kód: 205. strana 2

23 Okres: Typ vztahu Oprávnění pro VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18279/13 pro Soudní exekutor Vrána Tomáš, JUDr. CZ0205 Kutná Hora Povinnost k ze dne ; uloženo na prac. Kutná Hora o Zástavní právo exekutorské ke spoluvlastnickému podílu 1/7 ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, České Budějovice 6, České Budějovice, RČ/IČO: Obec: Kat.území: Kutná Hora List vlastnictví: Kutná Hora V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Z-15248/ Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora- Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0846 Z-16069/ Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-16069/ Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Prachatice 040 EX-9648/ ze dne Právní moc ke dni Z-16069/ o Nařízení exekuce Zahradníková Tereza, Nerudova 939/16, Hradec Králové, RČ/IČO: /0854 Z-753/ Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kutné Hoře 82 EXE-866/ ze dne ; uloženo na prac. Kutná Hora Z-753/ o Nařízení exekuce pověřený soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal Zahradníková Tereza, Nerudova 939/16, Hradec Králové, RČ/IČO: /0854 Z-1891/ Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 37EXE-2131/ ze dne ; uloženo na prac. Hradec Králové Z-1891/ o Zástavní právo exekutorské ke spoluvlastnickému podílu 1/7 Vodafone Czech Republic a.s., Zahradníková Tereza, Nerudova 939/16, Hradec Vinohradská 3217/167, Strašnice, Králové, RČ/IČO: / Praha 10, RČ/IČO: Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-1433/ Z-1433/ Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Praha-východ 081 EX-38162/ Mna ze dne /-020 Z-1433/ o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/7 Zahradníková Iveta, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0831 Z-1467/ Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-1467/ Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, kód: 205. strana 3

24 Okres: Typ vztahu Oprávnění pro VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18279/13 pro Soudní exekutor Vrána Tomáš, JUDr. CZ0205 Kutná Hora Povinnost k Obec: Kat.území: Kutná Hora List vlastnictví: Kutná Hora V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha EX- 1156/ ze dne Z-1467/ o Zahájení exekuce Pověřený soudní exekutor:judr.milan Suchánek, Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, Praha 9 Zahradníková Iveta, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0831 Z-9810/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 085Ex 1156/13-9 k 82EXE-144/ Okresní soud v Kutné Hoře ze dne ; uloženo na prac. Praha Z-9810/ o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/7 Zahradníková Tereza, Nerudova 939/16, Hradec Králové, RČ/IČO: /0854 Z-2645/ Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-2645/ Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ 081 EX / Mna ze dne Z-2645/ o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor:judr.ivo Luhan, Karlovo nám.17, Praha 2, Praha 2 Zahradníková Tereza, Nerudova 939/16, Hradec Králové, RČ/IČO: /0854 Z-25408/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 099 Ex 1137/13-11 k 31 EXE- 715/ Okresní soud v Hradci Králové ze dne ; uloženo na prac. Praha Z-25408/ o Zástavní právo exekutorské ke spoluvlastnickému podílu 1/7, jistina ve výši ,53 Kč Východočeská plynárenská, a.s., Zahradníková Tereza, Nerudova 939/16, Hradec Limuzská 3135/12, Strašnice, Králové, RČ/IČO: /0854 Praha 10, RČ/IČO: Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-3775/ Z-3775/ Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Praha EX-1137/ ze dne Z-3775/ o Dražební vyhláška spoluvlastnického podílu 1/7 Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora- Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0846 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, kód: 205. strana 4

25 Okres: Typ vztahu Oprávnění pro VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18279/13 pro Soudní exekutor Vrána Tomáš, JUDr. CZ0205 Kutná Hora Povinnost k Obec: Kat.území: Kutná Hora List vlastnictví: Kutná Hora V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Z-4862/ Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-4862/ Listina Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad Svitavy 111 Ex-7674/ ze dne Z-4862/ o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 1294/38, Přerov Muchová Marie, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0068 Z-7599/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutor.úřad Přerov 103 Ex / ze dne ; uloženo na prac. Přerov Z-7599/ o Zástavní právo exekutorské pohledávka ve výši ,- Kč s příslušenstvím, ke spoluvlastnickému podílu 1/7 Československá obchodní banka, a. Muchová Marie, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní s., Radlická 333/150, Radlice, Město, Kutná Hora, RČ/IČO: / Praha 5, RČ/IČO: Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-5279/ Z-5279/ Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Přerov 103 Ex-18279/ ze dne Z-5279/ o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/7 Muchová Marie, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0068 Z-5468/ Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-5468/ Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov 103 EX / ze dne Z-5468/ o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/7 Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora- Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0846 Z-11166/ Stavba: Kutná Hora-Vnitřní Město, Z-11166/ Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Břeclav 123 EX- 2050/ ze dne Z-11166/ o Zahájení exekuce Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, kód: 205. strana 5

26 D Okres: Typ vztahu Oprávnění pro Jiné zápisy VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18279/13 pro Soudní exekutor Vrána Tomáš, JUDr. CZ0205 Kutná Hora Povinnost k Obec: Kat.území: Kutná Hora List vlastnictví: Kutná Hora V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě pověřený soudní exekutor: Mgr. Libor Cink, nám. T. G. Masaryka 17, Břeclav Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora- Vnitřní Město, Kutná Hora, RČ/IČO: /0846 Z-9506/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 123 EX-2050/ ze dne ; uloženo na prac. Břeclav Z-9506/ Typ vztahu Vztah pro o Změna výměr obnovou operátu Vztah k Z-3542/ E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Listina o Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresní soud v Kutné Hoře 22 D-197/ ze dne Právní moc ke dni Z-16797/ Pro: Zahradník Václav, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Muchová Marie, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Zahradníková Tereza, Nerudova 939/16, Hradec Králové Zahradníková Iveta, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Zahradníková Kristýna, Husova 128/55, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora RČ/IČO: / / / / /0846 F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, kód: 205. Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhotoveno: :51:46 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, kód: 205. strana 6

27

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8953-453/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8953-453/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12323-17ř3/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12323-17ř3/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7305-ř77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7305-ř77/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11473-943/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11473-943/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10233-1733/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10233-1733/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13025-13ř/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13025-13ř/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122řř-176ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122řř-176ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5716-1862/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5716-1862/2012 Oceòovací a znalecká kanceláø s.r.o. se sídlem Václavské námìstí 832/19, Praha, kanceláø Sušilova 1938/26, Pøerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4684-830/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4684-830/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8392-2064/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8392-2064/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8508-8/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8508-8/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7008-680/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7008-680/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4970-1116/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4970-1116/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10017-1517/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10017-1517/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2003-1233/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2003-1233/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014 Ing. Tomáš Vingrálek se sídlem Kratochvílova 120/16, Přerov, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12126-15ř6/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12126-15ř6/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10250-1750/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10250-1750/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10147-1647/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10147-1647/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12791-2261/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12791-2261/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10052-1552/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10052-1552/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř62-192/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř62-192/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@ posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3706-1586/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3706-1586/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9379-879/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9379-879/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1243Ř-1ř0Ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1243Ř-1ř0Ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13236-350/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13236-350/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10215-1715/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10215-1715/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř3ř7-řř7/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř3ř7-řř7/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10328-1828/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10328-1828/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5778-1924/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5778-1924/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7630-1302/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7630-1302/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1884-1114/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1884-1114/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7918-1590/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7918-1590/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12212-16Ř2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12212-16Ř2/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10350-1850/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10350-1850/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1222ř-16řř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1222ř-16řř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12455-1ř25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12455-1ř25/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř74-ŘŘ/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř74-ŘŘ/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6815-487/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6815-487/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12551-2021/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12551-2021/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12361-1Ř31/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12361-1Ř31/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8430-2102/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8430-2102/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11155-625/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11155-625/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9157-657/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9157-657/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4646-792/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4646-792/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12460-1ř30/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12460-1ř30/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8560-60/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8560-60/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12631-2101/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12631-2101/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9986-1486/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9986-1486/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12117-15Ř7/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12117-15Ř7/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8696-196/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8696-196/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10130-1630/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10130-1630/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124Ř7-1ř57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124Ř7-1ř57/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4361-507/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4361-507/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12775-2245/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12775-2245/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 125Ř6-2056/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 125Ř6-2056/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10Ř6Ř-33Ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10Ř6Ř-33Ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10517-2017/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10517-2017/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8889-389/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8889-389/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11040-510/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11040-510/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12766-2236/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12766-2236/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11721-1191/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11721-1191/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12744-2244/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12744-2244/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9685-1185/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9685-1185/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9899-1399/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9899-1399/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8787-287/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8787-287/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11509-979/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11509-979/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12567-2037/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12567-2037/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12154-1624/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12154-1624/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122Ř2-1752/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122Ř2-1752/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150-63/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150-63/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 150-63/2013 O ceně budovy - č.p. 286 s příslušenstvím na pozemku p.č. St. 311, pozemku p.č. St. 311 a pozemku p.č. 362/8 v obci Dolní Poustevna, katastrální území Dolní Poustevna, okres

Více