Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadavatel NÁZEV: Ministerstvo práce a sociálních věcí SÍDLO: Na Poříčním Právu 1, Praha 2 IČ: ZASTOUPENÝ: Mgr. Martin Žárský Pověřená osoba NÁZEV: EuroProfis s.r.o. SÍDLO: Vinohradská 93, Praha 2 IČ: ZASTOUPENÝ: Ing. Šimon Budský KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Filip Brada TEL.: I. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky (specifikace dodávky) 1. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodání propagačních předmětů k projektu Systém kvality v sociálních službách opatřených potiskem log ESF dle manuálu vizuální identity (viz Příloha č.2), odkazy na internetové stránky projektů a potiskem log dílčích projektů systémového projektu Systém kvality v sociálních službách, tj. log projektů Vzdělávání v zavádění standardů kvality v sociálních službách a Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb. Na každém předmětu by mělo být logo ESF a EU dle vizuální identity (viz Příloha č.2) a jedno z log obou dílčích projektů včetně jeho internetové adresy. Poměr zastoupení log obou dílčích projektů na reklamních předmětech by měl být rovnoměrný. Jde zejména o předložení možných návrhů propagačních předmětů dle tabulky viz Příloha č.1 včetně zajištění grafické přípravy, potisku všech propagačních předmětů a zajištění konzultací a dodání požadovaných propagačních předmětů. Cílem výběrového řízení je dodání propagačních předmětů v rámci nepřekročitelné celkové částky ,-Kč včetně DPH. 2. Specifikace veřejné zakázky: Referenční skupina tj. soubor položek s konkrétně určenými parametry a minimálním požadovaným počtem kusů u tohoto souboru nabídne uchazeč celkovou cenu za položku a za

2 soubor položek bez DPH a včetně DPH. Cena souboru propagačních předmětů nesmí překročit ceny jednotlivých položek včetně DPH uvedené v nabídce v zadávacím řízení. Dále uchazeč u každé položky uvede technologii potisku společně s cenou za potisk. Složení referenční skupiny se může mírně odchylovat od zadání, avšak ne natolik, aby se změnil účel předmětu veřejné zakázky. 3 Ostatní požadavky: Objednané zboží bude dodáno v termínu do Je přípustné doručení předmětu veřejné zakázky i v jednotlivých plněních, avšak nejpozději do Zboží bude dodáno na následující adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Veškeré dodané zboží musí vyhovovat parametrům stanoveným v zadávací dokumentaci. Záruku za jakost reklamních předmětů poskytne dodavatel v rozsahu záručních lhůt stanovených zákonem. Cena za dopravu zboží bude zahrnuta v ceně zboží. II.Požadavky na kvalifikaci dodavatelů a obsah předložené nabídky Dodavatel ve stanovené době, tj.do do 15:00 hod, podá pouze jednu nabídku do zadávacího řízení dle této zadávací dokumentace. Obálka s nabídkou musí být řádně označena jménem nebo názvem dodavatele, jeho adresou nebo sídlem, případně razítkem. Na obálce také musí být text: Zadávací řízení reklamní předměty NEOTVÍRAT. Obálka s nabídkou musí být doručena na adresu: EuroProfis s.r.o., Balbínova 22, Praha 2, Nabídka musí být sestavena v tomto pořadí dle těchto požadavků: 1) Určení kontaktní osoby dodavatele s uvedenými kontaktními údaji; 2) Seznam reklamních předmětů včetně fotodokumentace a jednotlivých nabídkových cen bez a včetně DPH; 3) Termín dodání předmětů, resp. časový plán dodávek. Přílohou nabídky musí být: 1. Kvalifikační předpoklady dodavatele: a) Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky), ze kterého bude patrné, že jako předmět podnikání má provádění plnění, která jsou ve vypsaném výběrovém řízení uvedena, dokládá se kopie;

3 b) Čestné prohlášení, že: 1. Není v likvidaci; 2. Proti němu v uplynulých 2 letech nebyl prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku; 3. Nemá v evidenci daní zachycené daňové nedoplatky; 4. Žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání; 5. Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 2. Návrh smlouvy o dodání reklamních předmětů. V nabídce budou předcházející údaje přílohy 1 a), b) uvedeny rovněž u případných subdodavatelů. III. Kritéria hodnocení zakázky Hodnotícími kritérii jsou nejnižší součet nabídkových cen v poměru k počtu nabízených kusů, lhůta dodání, kvalita nabídnuté tiskové technologie a dodaných předmětů, které jsou obsaženy v referenční skupině reklamních předmětů uvedených v tabulce v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Nabídka dodavatele bude vyloučena při nesplnění formálních kritérií vymezených touto zadávací dokumentací, avšak zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat jednotlivé dodavatele k doplnění formálních nedostatků. TABULKA PROCENTNÍHO ROZLOŽENÍ HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Nejnižší součet nabídkových cen v poměru 60% k počtu nabízených kusů Kvalita nabídnuté tiskové technologie a 10% dodaných předmětů Lhůta dodání 30% IV. Obchodní podmínky:

4 1. Dodavatel je povinen zadavateli předložit v nabídce jediný závazný návrh smlouvy na celý předmět plnění veřejné zakázky a to v českém jazyce. 2. Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele veřejné zakázky podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Bude-li návrh smlouvy podepisovat zmocněná osoba, bude součástí návrhu smlouvy originál či úředně ověřená kopie zmocnění. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, či nepředložení případného zmocnění dle předchozí věty, není přiložením řádného návrhu smlouvy a nabídka je v takovém případě neúplná. 3. Součástí návrhu smlouvy bude prohlášení dodavatele, že je vázán celým rozsahem nabídky po celou dobu plnění veřejné zakázky, podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 4. Logo a další relevantní informace budou dodavateli předány při podepsání smlouvy. 5. Dodavatel má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je tato veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. Tato povinnost musí být uvedena v návrhu smlouvy. V. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena pro navržený termín dodání předmětů resp. časový plán dodávek. Nabídková cena bude stanovena jako cena»nejvýše přípustná«. VI. Platební podmínky Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Součástí nabídky bude návrh smlouvy s razítkem dodavatele a podpisem osoby oprávněné jednat a podepisovat za dodavatele. Další požadavky: Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 19 %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako cena»nejvýše přípustná«.

5 Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude probíhat na základě daňového dokladu, vystaveného po dodání materiálů, jehož splatnost bude stanovena na 30 dní. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. V Praze dne Mgr. Martin Žárský Ředitel odboru Sociálních věcí MPSV

6 Příloha č.1 Referenční skupina Název předmětu Kovová psací souprava Zvýrazňovače Klíčenka Pouzdro na mobilní telefon Cestovní šití Cestovní polštářek Domino Kalkulačka s propisovací tužkou USB flash disk 512MB Cestovní budík Nabíječka na 4 adaptéry Mini rádio/ Auto scan Přívěšek se světlem Trika s krátkým/dlouhým rukávem - dámské Trika s krátkým/dlouhým rukávem - pánské Klobouček Plážový šátek Skládací deštník Taška látková Batoh na laptop Cestovní taštička Sportovní taška Vak na šaty Keramický hrnek Termohrnek Termoska nerez Obal na termosku Samolepící bločky Konferenční desky - kožené Tužky v sadě se samolepícím bločkem Bloky A4, linkované min. počet kusů 20 ks 75ks 75ks 30ks 30ks 30ks 60ks 60ks 1000ks 5ks 200ks 1000ks TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

7 Příloha č. 2 Manuál vizuální identity ESF TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kancelářských potřeb

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kancelářských potřeb Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kancelářských potřeb Otevřená společnost, o.p.s. jako hlavní partner rozvojového partnerství ProEquality vypisuje v zastoupení partnerů rozvojového partnerství

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku Střední zemědělská škola v Písku poptává více zájemců v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka"

Prezentace plnění projektu Nová Palmovka se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8- Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále též

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) mimo procesní režim

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více