Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY"

Transkript

1 Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu, údržbu a čištění. Zaznamenejte měsíc a rok nákupu. Tento návod včetně stvrzenky uchovejte na bezpečném a suchém místě pro pozdější použití. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE doprovázejících tento výrobek: V tomto návodu, na štítcích a ve všech dalších informacích Toto je bezpečnostní varovný symbol. Varuje před možnými nebezpečími úrazu. Dodržujte všechna bezpečnostní sdělení, která následují za tímto symbolem, aby nedošlo k úrazu nebo usmrcení. NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou situaci, která, není-li zabráněno jejímu vzniku, má za následek usmrcení nebo vážný úraz. Vzhledem k neustálému zdokonalování se skutečný výrobek může poněkud lišit od výrobku zde popsaného. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu. VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která, není-li zabráněno jejímu vzniku, může mít za následek usmrcení nebo vážný úraz. UPOZORNĚNÍ se používá s bezpečnostním varovným symbolem a označuje nebezpečnou situaci, která, není-li zabráněno jejímu vzniku, může mít za následek lehký nebo střední úraz.

2 SEZNAM SOUČÁSTÍ Č. Název Poč. Č. Název Poč. 1 Tlačítko 1 34 Omezovací čep 2 2 Omezovací šroub 1 35 Držadlo rukojeti čerpadla 1 3 Omezovací čep lisovadla 1 36 Ochranný kryt 1 4 Pružina 1 37 Rukojeť čerpadla 1 5 Hlava 1 38 Zkrutná pružina 1 27 Filtrační vložka čerpadla 1 60 O-kroužek 1 28 Vřeteno ventilu 1 61 Zásobník oleje 1 29 Pružina pojistného ventilu 1 62 Olejová zátka 1 30 Filtrační vložka vratného oleje 1 63 O-kroužek 1 31 Šroub s šestihrannou hlavou 1 64 Pevná rukojeť 1 32 Závitová zátka vratného oleje 1 65 Ochranný kryt 1 33 Pouzdro čepu 4 66 Držadlo hlavní rukojeti 1 6 Vodicí šroub 1 39 Čep pro uvolnění tlaku 1 7 Vodicí smýkadlo pístu 1 40 Čep pro upevnění rukojeti 2 8 Omezovací čep 1 41 Šroub s šestihrannou hlavou 1 9 Lisovadla Pojistný kroužek 1 10 Omezovací šroub hlavy 2 43 Hlava pojistného ventilu 1 11 Píst 1 44 Plastová pružina 1 12 Plastová pružina 1 45 Pružina vřetena 3 13 O-kroužek 1 46 Filtr 1 14 Šroub s šestihrannou hlavou 2 47 Sítko filtru 1 15 Šroub pružiny pístu 2 48 Ocelová kulička 1 16 Pružina pístu 1 49 Těleso nádržky 1 17 Ventil 2 50 Zátka 1 18 Pružina 3 51 O-kroužek 1 19 Pružina válce 1 52 Závitová zátka 1 20 Ocelová kulička 1 53 Plastová pružina 1 21 Šroub s šestihrannou hlavou 1 54 Ocelová kulička 3 22 Ocelová kulička 1 55 O-kroužek 1 23 O-kroužek 1 56 Plastová pružina 1 24 Plastová pružina 1 57 Šroub vratného oleje 1 25 O-kroužek 2 58 Zátka 1 26 Těleso pojistného ventilu 1 59 Manžeta nádržky 1

3 Osobní bezpečnost c. Při obsluze nástroje buďte pozorní, sledujte co děláte a používejte zdravý rozum. Nikdy nepoužívejte nástroj, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při obsluze hydraulického nástroje může být příčinou vážného úrazu. d. Používejte ochranné prostředky. Vždy noste ochranu očí. Ochranné prostředky, jako protiprachová maska, neklouzavá obuv, přilba nebo ochrana sluchu, použité pro odpovídající podmínky, omezí počet úrazů. e. Řádně se oblékejte. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice nepřibližujte k pohybujícím se součástem. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy mohou být pohybujícími se součástmi zachyceny. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ABYSTE MOHLI S TÍMTO NÁSTROJEM PRACOVAT BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍTE SI POZORNĚ PŘEČÍST NÁVOD K OBSLUZE A DODRŽOVAT POKYNY V NĚM UVEDENÉ. NERESPEKTOVÁNÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ ZÁRUKY. 1. Bezpečnost na pracovišti a. Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Neuklizená a tmavá pracoviště přivolávají nehody. b. Při práci s hydraulickým krimpovacím nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Odvedení pozornosti může zapříčinit ztrátu kontroly. f. Nástroj nepřetěžujte. Pro danou aplikaci použijte správný mechanický nástroj, který vykoná práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou byl navržen. g. Nepoužívané mechanické nástroje skladujte mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny s obsluhou hydraulického krimpovacího nástroje. Tento nástroj je v rukách neškolených uživatelů nebezpečný. h. Provádějte údržbu mechanického nářadí. Kontrolujte souosost nebo spojení pohybujících se součásti, porušení součástí a jiné stavy, které mohou mít vliv na činnost hydraulického krimpovacího nástroje. Poškozený hydraulický krimpovací nástroj nechte před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovanými mechanickými nástroji. i. Hydraulický krimpovací nástroj, příslušenství, nástrojové hroty apod. používejte v souladu s těmito pokyny a způsobem stanoveným pro příslušný typ nástroje, přičemž uvažujte s pracovními podmínkami a druhem prováděné práce. Použití hydraulického krimpovacího nástroje pro jiné než určené činnosti může zapříčinit vznik nebezpečné situace.

4 Servis Servis hydraulického lisovacího nástroje svěřte autorizovanému servisu, který používá pouze originální náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti hydraulického lisovacího nástroje. NÁSLEDUJÍCÍ TEXT ČTETE POZORNĚ SEZNAM SOUČÁSTÍ A MONTÁŽNÍ SCHÉMA POSKYTNUTÉ VÝROBCEM A/NEBO DISTRIBUTOREM V TOMTO NÁVODU SLOUŽÍ JEN JAKO REFERENČNÍ POMŮCKA. VÝROBCE ANI DISTRIBUTOR NEPOSKYTUJÍ KUPUJÍCÍMU ŽÁDNÉ UJIŠTĚNÍ ANI ZÁRUKU JAKÉHOKOLI DRUHU, POKUD SE JEDNÁ O JEHO OPRÁVNĚNÍ PROVÁDĚT OPRAVY VÝROBKU NEBO VYMĚŇOVAT JAKÉKOLI SOUČÁSTI VÝROBKU. VE SKUTEČNOSTI VÝROBCE A/NEBO DISTRIBUTOR VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE VŠECHNY OPRAVY A VÝMĚNY SOUČÁSTÍ MUSÍ PROVÁDĚT CERTIFIKOVANÍ A LICENCOVANÍ TECHNICI, A NESMÍ JE PROVÁDĚT KUPUJÍCÍ. KUPUJÍCÍ PŘEBÍRÁ VŠECHNA RIZIKA A VEŠKEROU ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ ZE SKUTEČNOSTI, ŽE PROVEDL OPRAVY ORIGINÁLNÍHO VÝROBKU NEBO NÁHRADNÍCH DÍLŮ, NEBO ŽE NAMONTOVAL NÁHRADNÍ DÍLY. Prach a vzduch způsobí ztrátu funkčnosti nástroje nebo těsnicích sad. Během výměny oleje zachovejte jeho čistotu a zabraňte vstupu prachu do hydraulické soustavy. Chvíli počkejte, až vzduch unikne z olejové hadice a poté zasuňte olejovou zátku. Zajistěte rukojeť čerpadla, aby do hydraulické soustavy nevnikl vzduch. Noste pryžové rukavice chránící před stykem s olejem. V případě potřísnění olejem pokožku opláchněte mýdlovou vodou. V zájmu ochrany životního prostředí likvidujte vypuštěný olej ve střediscích určených místními orgány. 5. Dlouhodobé používání vede k poškození těsnicích sad. V případě úniku oleje se v záležitosti následné výměny těsnicích sad obraťte na výrobce a/nebo distributora. Odstraňování závad Příčina závady Analýza Řešení A. Nedostatečný tlak B. Nedostatečně pevný spoj mezi konektorem a kabelem po krimpování C. Velký otřep po krimpování 1. Nedostatečné množství oleje v nástroji 2. Prach v hydraulické soustavě 3. Vnitřní netěsnost 1. Nedosažení jmenovitého tlaku 2. Špatné lisovadlo 1. Doplňte olej. 2. Vyměňte olej podle výše uvedených pokynů. 3. Kontaktujte výrobce a/nebo distributora. 1. Viz příčina závady A. 2. Použijte správné lisovadlo. 1. Špatné lisovadlo 1. Použijte správné lisovadlo. D. Netěsnost hlavy nebo plunžrového pístu 1. Prasklé těsnicí sady 1. Kontaktujte výrobce a/nebo distributora nebo požádejte školenou osobu o provedení výměny.

5 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 1. Technické parametry 1. Udržujte v řádném stavu štítky a výrobní štítky na nástroji, které obsahují důležité bezpečnostní informace. Jsou-li štítky nečitelné nebo jestliže chybí, obraťte se na prodejce s požadavkem na výměnu. 2. Tento výrobek není hračka, proto ho udržujte mimo dosah dětí. 3. Nedotýkejte se prsty profilu lisovadel. 4. Při zasunování lisovadel nevkládejte prsty do hlavy hydraulického krimpovacího nástroje. Vyvarujete se tak velmi silnému skřípnutí prstů. 5. Nástroj nepoužívejte bez lisovadel. 6. Nekrimpujte kabely nebo konektory, které jsou pod proudem. 7. Krimpujte pouze měděné nebo hliníkové vodivé materiály. 8. Varování, upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Operátor si musí být vědom toho, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktory, které nelze do tohoto výrobku zabudovat, ale které musí přinášet operátor. Označení výrobku Rozsah krimpování Krimpovací síla CYO-410 CYO-430 CYO-510B CYO-400C mm 2 mm 2 mm 2 mm kn 116 kn 126 kn 116 kn Zdvih 30 mm 30 mm 38 mm 22 mm Délka Asi 615 mm Asi 615 mm Asi 638 mm Náplň oleje 145 cm cm cm cm 3 Hmotnost Asi 6,4 kg Asi 7,0 kg Asi 7,4 kg Asi 6,80 kg Pracovní teplota: 20 C až +40 C Příslušenství Krimpovací lisovadla: 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, mm mm 2 Těsnicí sada: 1 set 1 set Hydraulický olej: T 15# T 15# POROZUMĚJTE SVÉMU NÁSTROJI Hydraulický krimpovací nástroj řady CYO je určený ke spojování ok a vodičů. Vyznačuje se mnoha přednostmi, jako jsou dvoustupňové čerpání, hlava otočná o 180 a rukojeti odolné vůči napětí až 200 kv.

6 ÚDRŽBA A SERVIS Výměna oleje VAROVÁNÍ! Poškozené zařízení může selhat a přivodit vážný úraz. Nepoužívejte poškozené zařízení. V případě výskytu neobvyklého hluku nebo vibrací před dalším použitím nejprve odstraňte závadu. 1. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM zkontrolujte celkový stav nástroje. Zkontrolujte dotažení šroubů, souosost nebo spojení pohybujících se součásti, neporušenost součástí (trhliny, lomy) a zaměřte se i na jiné stavy, které mohou mít vliv na bezpečný provoz. 2. PO POUŽITÍ očistěte vnější povrch nástroje čistým hadrem a navlhčete, namažte kovový povrch nástroje a lisovadel olejem chránícím před korozí. Uložte nástroj v suchém prostředí. 3. Servis nástroje musí provádět kvalifikovaný servisní technik. 4. V zájmu prodloužení životnosti nástroje měňte olej každý rok. Olej musí být filtrován přes síto s hrubostí 120 ok/palec nebo přes 30µm filtr. Zabraňte vniknutí prachu do olejové maznice. 1- Připevněno ke stolnímu svěráku 2- Otočením rukojetí ve směru hodinových ručiček asi o 10 zcela uvolněte tlak 3- Otáčejte rukojetí, 4- Vyjměte olejovou zátku, 5- Vypusťte použitý olej 6- Doplňování čistého hydraulického oleje 7- Vypusťte všechen vzduch a zasuňte olejovou zátku, 8- Otáčejte rukojetí zpět

7 2. Popis součástí 1- vložte konektor mezi lisovala 2- Pohybujte rukojetí čerpadla nahoru a dolů 3- Maximální krimpovací síla 4- Otočením rukojetí ve směru hodinových ručiček asi o 10 uvolněte tlak Krimpování neprovádějte bez lisovadel, protože byste mohli poškodit nástroj a způsobit vážný úraz. Tabulka 1 Pol. č. Popis Funkce 1 Zajišťovací šroub Upevnění horního lisovadla 2 Lisovadlo Vzájemně zaměnitelná krimpovací lisovadla různých tvarů 3 aretace Upevnění spodního lisovadla 4 Odlehčovací ventil Uvolnění tlaku a návrat lisovadel do výchozí polohy 5 Pohyblivá rukojeť Vytváření tlaku pohybováním rukojetí nahoru a dolů 6 Pevná rukojeť Zásobník oleje 7 Omezovací šroub Zajištění krimpovací hlavy 5. Píst se zasune. Můžete vytáhnout konektor. Nástroj je připravený k další operaci. CYO 400C Vytáhněte konektor

8 Pol. č. Popis Funkce 1) Hlava volně otočná o 180 2) Krimpovací hlava C 1 Zajišťovací šroub Upevnění horního lisovadla 2 Horní část lisovací hlavy Uložení čelisti 3 čelisti Výměnné čelisti pro zalisování kabelů 4 Aretační čep Zajištění lisovací hlavy 5 Dolní část lisovací hlavy Uložení čelisti 6 Pohyblivá rukojeť Vytváření tlaku pohybováním rukojetí nahoru a dolů 7 Pevná rukojeť Zásobník oleje 8 Uvolňovací ventil Uvolnění tlaku oleje a jeho návrat zpět Omezovací šroub na hlavě zabraňuje vypadnutí krimpovací hlavy. 2. Popis funkce 1. Pro daný kabel a konektor vyberte vhodnou sadu lisovadel. 2. Vytáhněte omezovací čep a vložte horní krimpovací lisovadlo. Stiskněte aretaci a vložte spodní krimpovací lisovadlo. Ocelová kulička uprostřed lisovadla zapadne do drážky lisovadla a zajišťuje obě lisovadla na svých místech. Před použitím nástroje musí být obě lisovací čelisti přesně vloženy a zajištěny. 3. Zasuňte kabel úplně do dutiny konektoru. 4. Vložte kabel s objímkou mezi lisovadla a pohybujte rukojetí nahoru a dolů, až je konektor upevněn na svém místě. Rukojetí pohybujte, až do ukončení lisování. Potom otočením rukojetí ve směru hodinových ručiček asi o 10 uvolněte tlak. 5. Vyjměte zalisovaný konektor Před sestavením a použitím tohoto výrobku si přečtěte CELOU ČÁST OBSAHUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE, uvedenou na začátku tohoto návodu, včetně veškerého textu v podtitulcích. Na žádnou součást nástroje nesmíte tlouci, protože nástroj s poškozenými součástmi je nebezpečný. 1- Vytáhněte čep 3- Vložte lisovadla 2- Stiskněte aretaci

9 1. Dvoustupňové čerpání s pojistným ventilem uvnitř reguluje krimpovací tlak. Vestavěný pojistný ventil Ručně uvolněte tlak Otočte rukojetí ve směru hodinových ručiček Don t operate the tool without dies. Dvoustupňová hydraulická soustava 3. Ujistěte se, že obě čelisti jsou zprávně a pevně zajištěny v lisovací hlavě. 4. Vložte kabel s objímkou mezi lisovadla a pohybujte rukojetí nahoru a dolů, až je konektor upevněn na svém místě. Rukojetí pohybujte, až do ukončení lisování. Potom otočením rukojetí ve směru hodinových ručiček asi o 10 uvolněte tlak. 5. Vyjměte zalisovaný konektor Vestavěný pojistný ventil je před expedicí testován. Uživatel ho nemůže seřizovat. Odešlete nástroj kvalifikované osobě k seřízení. POPIS FUNKCE CYO 400C 1. Pro daný kabel a konektor vyberte vhodnou sadu lisovadel. 2. Pro vložení čelistí, vytáhněte aretační čep, otevřete lisovací hlavu, vložte čelisti a horní čelist zajistěte šroubem. Zavřete hlavu a zajistěte ji čepem.

10 ZÁRUKA Na zařízení poskytuje prodávající záruku, že zboží nebude mít materiálové a výrobní vady po dobu 12 měsíců ode dne dodání zboží. Na bezvadnou funkci zboží a použité materiály je poskytována záruka po dobu 12 měsíců ode dne dodání zboží. Prodávající se zavazuje zajistit odstranění veškerých případných vad, na něž se vztahuje záruka, bezplatně a bez zbytečného odkladu tak, aby mohl kupující zboží řádně užívat. Uplatní-li kupující práva z odpovědnosti za vady, na něž se záruka nevztahuje, uhradí prodávajícímu náklady s tímto spojené. Záruční doba neběží ode dne, kdy kupující nahlásil prodávajícímu existenci vady, na kterou se vztahuje záruka a pro kterou kupující nemůže zboží používat a uplatnil svá práva z odpovědnosti za vady z poskytnuté záruky, až do dne jejího odstranění prodávajícím. Záruka se nevztahuje na přirozené a běžné opotřebení zboží a vady způsobené nesprávným použitím zboží v rozporu s poskytnutým školením a dokumentací. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé přetížením zboží a dále na vady vzniklé po neodborném zásahu do zboží či neodborné opravě nebo úpravě tohoto zboží. Neodborným zásahem, opravou nebo úpravou se rozumí jakýkoliv zásah, oprava nebo úprava, které byly provedeny v rozporu s poskytnutým školením a dokumentací, nebo byly provedeny jinou osobou než prodávajícím nebo osobou jím k tomu pověřenou nebo schválenou. Práva z odpovědnosti za vady z poskytnuté záruky je nutno uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu kupující zjistí, nejpozději však do konce záruční doby, jinak tato práva zanikají. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady z poskytnuté záruky je nutno předložit záruční list, jinak nelze kupujícímu tato práva přiznat. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi. Vnějšími událostmi se rozumí zejména živelná pohroma, zásah vyšší moci anebo chování třetích osob. Záruka se považuje za neplatnou v případě: - nevhodného používání stroje; - používání v rozporu s národními nebo mezinárodními normami; - nesprávné instalace; - vadného přívodu elektrické energie; - vážných nedostatků v údržbě; - neoprávněných modifikací a/nebo zásahů; - používání jiných než originálních či nesprávných náhradních dílů a příslušenství pro dotyčný model; - úplného nebo částečného nedodržování pokynů; - výjimečných událostí, přírodních kalamit, či jiných. Adresa distributora pro ČR a SR: N.KO spol. s r.o. Táborská 398/ Mladá Boleslav tel: fax: mobil: Servis strojů NKO tools: Glentor s.r.o. Dolnoměcholupská 1388/ Praha Stanislav Odolán - šéf servisu: tel.:

Návod k obsluze Elektrohydraulické čerpadlo TEP-700

Návod k obsluze Elektrohydraulické čerpadlo TEP-700 Návod k obsluze Elektrohydraulické čerpadlo TEP-700 Vzhledem k neustálému zdokonalování se skutečný výrobek může poněkud lišit od výrobku zde popsaného. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod.

Více

Návod k obsluze TENTO NÁVOD USCHOVEJTE SHP DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu.

Návod k obsluze TENTO NÁVOD USCHOVEJTE SHP DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu. Návod k obsluze Hydraulický krimpovací nástroj řady SHP TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a

Více

UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220

UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220 UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220 Návod na obsluhu Zákazník Model Sériové číslo Rok ZMĚNA VYHRAZENA 1 Před použitím : Před použitím si vždy

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka AME600 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka 1 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu AME600 Obsah ÚVOD... 4 O TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍCH

Více

Návod k obsluze. Hydraulický děrovací nástroj řady SYK. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod.

Návod k obsluze. Hydraulický děrovací nástroj řady SYK. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod. - Návod k obsluze Hydraulický děrovací nástroj řady SYK Vzhledem k neustálému zdokonalování se skutečný výrobek může poněkud lišit od výrobku zde popsaného. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento

Více

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min CZ Vysavač listí Návod k použití Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min Specifikace Jmenovité napětí Max. rychlost sání Maximální výstup vzduchu Kapacita sběrného vaku

Více

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Návod k obsluze FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Ohýbačka s výkyvným ramenem Vážený zákazníku, mnohokrát děkujeme za zakoupení výrobku firmy Metallkraft. Obráběcí stroje na kov Metallkraft

Více

S110PE S110PEK S111PEK

S110PE S110PEK S111PEK CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie S110PE S110PEK S111PEK Área Empresarial Andalucía - Sector I Calle Sierra de Cazorla nº7 C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám!

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! 504606-17 CZ D21520 2 3 ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1.1 HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 1.1.1.Pracovní prostředí 1.1.2 Elektrická bezpečnost 1.1.3.Osobní bezpečnost 1.1.4 Správné použití nářadí 1.2 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Více

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ BRUSKA MINI 400 W

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ BRUSKA MINI 400 W NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ BRUSKA MINI 400 W S1TYH13 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny pokyny a porozumějte jim. Při nedodržení jakéhokoli následujícího pokynu může dojít k úrazu

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Návod k obsluze. Hydraulický děrovač ALFRA AEP-1 s nožní pumpou čís. výrobku 02120

Návod k obsluze. Hydraulický děrovač ALFRA AEP-1 s nožní pumpou čís. výrobku 02120 Návod k obsluze Hydraulický děrovač ALFRA AEP- s nožní pumpou čís. výrobku 0220 PP/MM Provoz Před použitím pumpy. Zkontrolujte všechna těsnění systému, aby byla jistota, že jsou těsná a bez úniků. 2. Před

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 1. plnící otvor 2. rukojeti 3. přepínač směru otáčení nožového válce 4. tlačítko ochrany motoru 5. spínací tlačítko - I 6. vypínací tlačítko - 0 7. ventilační mřížka

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU:

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU: NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné informace pro správné

Více

PŘEKLAD NÁVODU NA POUŽITÍ

PŘEKLAD NÁVODU NA POUŽITÍ PŘEKLAD NÁVODU NA POUŽITÍ Piccolo 35/50 X Obj.č. 18701 Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké kvality vyrobeného firmou ALFRA. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a

Více

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze Elektrický bezolejový pístový kompresor Návod k obsluze VAROVÁNÍ Než začnete s kompresorem pracovat, musíte si tento návod přečíst a porozumět mu. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ Dříve, než kompresor nainstalujte,

Více

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast 3 4.2 Elektrická bezpečnost 3 4.3 Osobní

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Návod k použití. GARDENA Tlakový postřikovač

Návod k použití. GARDENA Tlakový postřikovač Návod k použití GARDENA Tlakový postřikovač Tlakový postřikovač GARDENA Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně návod a dodržujte pokyny, které jsou v něm uvedené. Pomocí našeho návodu se seznámíte

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 CS 1 SYMBOLY... 2 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici.

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici. GROOVER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k Obsluze (Překlad originálního návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják ěsíců Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PROVOZ ZAČÍNÁME. Rukojeť: Nastavení rukojeti Zvedněte rukojeť nahoru ve směru šipky, dokud tlačítko na horním krytu se nescvakne

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PROVOZ ZAČÍNÁME. Rukojeť: Nastavení rukojeti Zvedněte rukojeť nahoru ve směru šipky, dokud tlačítko na horním krytu se nescvakne BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto výrobku, si pozorně přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, aby se minimalizovalo nebezpečí škod na majetku, a aby se minimalizovalo

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

559122-57 CZ. Přeloženo z původního návodu DW614 DW615

559122-57 CZ. Přeloženo z původního návodu DW614 DW615 559122-57 CZ Přeloženo z původního návodu DW614 DW615 A B C 2 D E 3 F G H 4 FRÉZKA DW614, DW615 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků

Více

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W POW XG9002 Upozornění : Před použitím čtěte návod a poté jej uschovejte pro pozdější použití. Obsahuje : - Auto start/stop system - Slednocená čistící

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní

Více

www.blackanddecker.eu KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-98 CZ

www.blackanddecker.eu KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-98 CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-98 CZ KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 2 ČEŠTINA Použití výrobku Vaše příklepová vrtačka Black & Decker je určena k vrtání dřeva, kovu, plastů

Více

GUS 650 #94102. Deutsch 5 English 10 Français 15 Čeština 20 Slovenčina 25 Nederlands 30 Italiano 35 Magyar 40 Hrvatski 45 Româneşte 50 Polski 55

GUS 650 #94102. Deutsch 5 English 10 Français 15 Čeština 20 Slovenčina 25 Nederlands 30 Italiano 35 Magyar 40 Hrvatski 45 Româneşte 50 Polski 55 GUS 650 #94102 Deutsch 5 English 10 Français 15 Čeština 20 Slovenčina 25 Nederlands 30 Italiano 35 Magyar 40 Hrvatski 45 Româneşte 50 Polski 55 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen

Více

HD3K - HD21K HD27K - HD28K HD5K - HD6K HD45K - HD50K HD55K - HD55BK HD9BK - HD10K HD10BK - HD15K HD17K - MH6K MH8K

HD3K - HD21K HD27K - HD28K HD5K - HD6K HD45K - HD50K HD55K - HD55BK HD9BK - HD10K HD10BK - HD15K HD17K - MH6K MH8K CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie HD3K - HD1K HD7K - HD8K HD5K - HD6K HD45K - HD50K HD55K - HD55BK HD9BK - HD10K HD10BK - HD15K HD17K - MH6K MH8K Área

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POWX1186. Fig 1. Fig 2

POWX1186. Fig 1. Fig 2 POWX1186 2 1 3 8 5 4 6 Fig 1 7 1 Fig 2 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1186 3 2 180 1 2 180 1 Fig 3 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1186 3 8 Fig 4 7 6 Fig 5 Copyright 2015 VARO www.varo.com 1

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34 976 571 197

Více

500500-44 CZ D215824. Přeloženo z původního návodu

500500-44 CZ D215824. Přeloženo z původního návodu 500500-44 CZ D215824 Přeloženo z původního návodu 2 3 VODNÍ PUMPA PRO DIA VRTÁNÍ D215824 Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

500500-46 CZ D215831. Přeloženo z původního návodu

500500-46 CZ D215831. Přeloženo z původního návodu 500500-46 CZ D215831 Přeloženo z původního návodu 3 4 1 2 5 7 8 11 9 10 13 12 6 14 15 16 15 A1 2 25 26 17 18 23 22 20 24 19 21 A2 31 4 B 4 3 C D 5 4 32 33 34 35 E1 35 34 33 32 E2 6 5 24 40 39 38 37 F 36

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

504606-15 CZ D21510. Přeloženo z původního návodu

504606-15 CZ D21510. Přeloženo z původního návodu 504606-15 CZ D21510 Přeloženo z původního návodu 2 3 MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-05 CZ KC360H

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-05 CZ KC360H www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-05 CZ KC360H 2 ČEŠTINA Použití výrobku Váš kompaktní akumulátorový šroubovák Black & Decker je určen pro šroubovací aplikace. Toto nářadí je

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více