Část II. DAŇOVÝ PORADCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část II. DAŇOVÝ PORADCE"

Transkript

1 STANOVY Komory daňových poradců České republiky Valná hromada Komory daňových poradců České republiky dne podle 11 písm. d) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (dále jen zákon ) schválila tyto Stanovy: Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Poslání Komory daňových poradců České republiky 1. Posláním Komory daňových poradců České republiky (dále jen Komora ) je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce. 2. Za tím účelem Komora zejména a) dbá na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb, b) předkládá státním orgánům návrhy na úpravu daňových právních předpisů a předpisů s nimi souvisejících, c) reprezentuje své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích daňových poradců a v projektech rozvoje daňové poradenské činnosti, d) organizuje vzájemnou výměnu i šíření odborných informací a zkušeností mezi daňovými poradci, e) pořádá přednášky, semináře a kurzy k daňové problematice, f) podporuje publikační činnost k daňové problematice, g) zastupuje klienta zemřelého daňového poradce v řízení o náhradě škody po tomto poradci vůči pojišťovně. Část II. DAŇOVÝ PORADCE Čl. 2 Daňový poradce 1. Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, členem Komory se stává dnem zápisu do seznamu daňových poradců. 2. Členství zaniká vyškrtnutím ze seznamu daňových poradců. Čl. 3 Výkon daňového poradenství 1. Daňový poradce může poskytovat daňové poradenství (dále jen výkon daňového poradenství ) svým jménem a na svůj účet, jako společník obchodní Komora daňových poradců ČR strana 1/15

2 společnosti, člen družstva, případně jako zaměstnanec subjektu oprávněného vykonávat daňové poradenství, jímž se rozumí obchodní společnosti nebo družstva zapsaná v seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství dle čl. 12 Stanov (dále jen právnické osoby ). Výkonem daňového poradenství se rozumí také jeho poskytování v pracovněprávním poměru. 2. Při jiné právní formě poskytování daňového poradenství než na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem a klientem je daňový poradce povinen dodržovat přiměřeně ustanovení 6 odst. 1 zákona. 3. Odpovědný poradce v právnické osobě odpovídá za to, že právnická osoba při výkonu daňového poradenství plní zákonem stanovené povinnosti daňového poradce přiměřeně. 4. Při výkonu daňového poradenství je zaměstnaný daňový poradce povinen se řídit pokyny zaměstnavatele, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s právními nebo profesními předpisy. 5. Komora může přerušit daňovému poradci výkon daňového poradenství na základě jeho písemné žádosti, která obsahuje čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, od kdy daňový poradce nevykonává činnost, důvod pro který nemůže být činnost vykonávána a zároveň způsob pojištění v době přerušení. Výkon daňového poradenství je přerušen do doby opětovného zahájení činnosti. Nejpozději 7 dnů před opětovným zahájením výkonu daňového poradenství je daňový poradce povinen oznámit tuto skutečnost Komoře. 6. Při přerušení na dobu delší než 6 měsíců se výše členského příspěvku schváleného dle čl. 15 odst. 1 písm. g) snižuje o 75 %. Je-li v průběhu kalendářního roku členství přerušeno, či je přerušení členství ukončeno, sníží se členský příspěvek v poměrné výši za celé kalendářní měsíce, po které je členství přerušeno. Po dobu placení sníženého členského příspěvku může být omezen rozsah služeb poskytovaných Komorou. Čl. 4 Práva a povinnosti člena 1. Člen má právo zejména: a) účastnit se způsobem dále stanoveným ve Stanovách na veškeré činnosti Komory, b) volit a být volen do orgánů Komory, není-li dále stanoveno jinak, c) předkládat své návrhy, podněty, připomínky, stížnosti orgánům Komory, d) být účastníkem kolektivního pojištění, pokud je Komorou sjednáno. 2. Člen je povinen zejména a) vystupovat v souladu s posláním Komory, hájit a prosazovat její zájmy a dobré jméno, b) dodržovat Stanovy, přijatá usnesení a rozhodnutí orgánů Komory a řídit se jimi, c) uhradit členský příspěvek Komoře ve lhůtě do daného roku a členský příspěvek do Evropského seznamu daňových poradců, pokud je v něm registrován, d) vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchovávat ji pět let, nestanoví-li právní předpis jinak, toto ustanovení se nepoužije při poskytování daňového poradenství v pracovněprávním vztahu, Komora daňových poradců ČR strana 2/15

3 e) účastnit se jednání mimořádné Valné hromady, pokud svojí žádostí vyvolal její svolání; jestliže mu v účasti brání vážné důvody, je povinen pověřit jiného člena zastoupením na Valné hromadě, f) člen Komory je před tím, než zahájí proti jinému členovi Komory před příslušným orgánem spor související s výkonem povolání, povinen podrobit se smírčímu řízení před prezidiem Komory nebo komisí prezidia k tomuto účelu jmenovanou. Běh lhůt podle jiných právních předpisů zůstává nedotčen, g) uhradit ve lhůtě do daného roku pojistné z Rámcové pojistné smlouvy nebo každý rok prokázat individuální pojištění profesní odpovědnosti daňového poradce kopií pojistné smlouvy, potvrzením pojišťovny, kopií dokladu o úhradě pojistného na příslušné období nebo jiným věrohodným způsobem, a to ve lhůtě do 3 měsíců od uzavření pojištění nebo jeho prodloužení pro následující období, h) převzít zastoupení klientů po zemřelém daňovém poradci v probíhajících řízeních a poskytnout daňové poradenství v těchto řízeních v případě jeho ustanovení prezidiem, a to za odměnu ve výši jeho obvyklé odměny, kterou hradí Komora, nebude-li dohodnuto jinak; člen může převzetí klientů písemně odmítnout ze zvlášť závažných a zřetele hodných důvodů, i) oznámit Komoře každou právnickou osobu, která jeho pomocí vykonává daňové poradenství, a to do 30 dní od zahájení výkonu daňového poradenství právnickou osobou jeho pomocí, j) oznámit Komoře bez zbytečného odkladu ukončení výkonu daňového poradenství právnickou osobou jeho pomocí a ukončení jeho právního vztahu k této právnické osobě, k) oznámit Komoře ovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou, l) oznámit Komoře neprodleně formu výkonu daňového poradenství a její změny. 3. Jakákoliv bezhotovostní platba člena ve prospěch Komory se započítává na úhradu nejstarších splatných pohledávek Komory vůči tomuto členovi. Čl. 5 Seznam daňových poradců 1. Do seznamu daňových poradců Komora zapisuje nebo ukládá: a) evidenční číslo, b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození, c) adresu místa trvalého pobytu, u usazeného daňového poradce bydliště, d) sídlo kanceláře (popřípadě pobočky), e) datum složení kvalifikační zkoušky nebo rozdílové, f) den zahájení nebo přerušení daňového poradenství, g) uzavření smlouvy o společném výkonu daňového poradenství, h) členství v orgánech Komory, i) uložené disciplinární opatření, j) pozastavení výkonu daňového poradenství, k) vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců, Komora daňových poradců ČR strana 3/15

4 l) adresu pro doručování třetí osobě, m) identifikační číslo osoby, n) fotografii daňového poradce, o) členství v Evropském seznamu daňových poradců, p) údaje o pojištění profesní odpovědnosti, q) obchodní firmu usazeného daňového poradce, je-li odlišná od jeho jména a příjmení, r) místo podnikání usazeného daňového poradce, s) adresa pro doručování usazenému daňovému poradci na území České republiky, t) identifikátor MPSV, má-li ho daňový poradce přidělen, u) přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení, v) právnické osoby, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají daňové poradenství, w) ovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou, x) přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání, y) formu výkonu daňového poradenství, z) identifikátor datové schránky. 2. Komora eviduje i změny údajů dle odst Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný seznam daňových poradců, ve kterém uvede tyto údaje: a) jméno a příjmení, vysokoškolský titul a vědeckou hodnost, popř. obchodní firmu usazeného daňového poradce, b) evidenční číslo, c) sídlo kanceláře, případně jejich poboček, popř. u usazeného daňového poradce místo podnikání a adresu pro doručování na území České republiky, d) pozastavení a přerušení daňového poradenství, e) vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců, f) přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení, g) právnické osoby, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají daňové poradenství, h) přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání, i) identifikátor datové schránky. Čl. 6 Osvědčení o zápisu Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců musí obsahovat: a) evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán v seznamu daňových poradců, b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození, c) identifikační číslo osoby, má-li je přiděleno, d) datum zápisu do seznamu daňových poradců, Komora daňových poradců ČR strana 4/15

5 e) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory. Čl. 7 Průkaz daňového poradce 1. Komora vydá každému členovi Komory průkaz daňového poradce (dále jen průkaz ). 2. Průkaz musí obsahovat: a) evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán, b) jméno, příjmení, titul, c) sídlo, d) datum narození, e) fotografii, f) razítko a podpis prezidenta Komory. Část III. HOSTUJÍCÍ DAŇOVÝ PORADCE Čl. 8 Registrace 1. Hostujícím daňovým poradcem je fyzická osoba poskytující daňové poradenství v České republice dočasně nebo příležitostně a zaregistrovaná v seznamu hostujících daňových poradců. 2. Hostující daňový poradce nabývá právo vykonávat daňové poradenství dnem jeho registrace v seznamu hostujících daňových poradců a pozbývá jej vyškrtnutím ze seznamu hostujících daňových poradců, nejpozději posledním dnem platnosti osvědčení o registraci. Čl. 9 Seznam hostujících daňových poradců 1. Do seznamu hostujících daňových poradců Komora registruje nebo ukládá: a) registrační číslo, b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození, c) bydliště, d) místo podnikání, e) obchodní firma, je-li odlišná od jména a příjmení, f) adresu pro doručování na území České republiky, g) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, h) fotografii daňového poradce, i) státní příslušnost, j) datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti, k) pojištění odpovědnosti, l) vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců, Komora daňových poradců ČR strana 5/15

6 m) přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení, n) ovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou. 2. Komora eviduje i změny údajů dle odst Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný seznam hostujících daňových poradců, ve kterém uvede tyto údaje: a) jméno, příjmení, vysokoškolský titul a vědeckou hodnost, b) obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení, c) registrační číslo, d) místo podnikání, e) adresu pro doručování na území České republiky, f) období platnosti registrace, g) vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců, h) přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení. Čl. 10 Osvědčení o registraci Osvědčení o registraci do seznamu hostujících daňových poradců musí obsahovat: a) registrační číslo, pod kterým je hostující daňový poradce registrován v seznamu hostujících daňových poradců, b) jméno a příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození. c) obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení, d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno e) datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti, f) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory. Část IV. PRÁVNICKÉ OSOBY Čl. 11 Práva a povinnosti 1. Právnická osoba vykonává daňové poradenství pomocí nejméně jednoho daňového poradce. Tím může být pouze daňový poradce, jenž nemá pozastaven ani přerušen výkon daňového poradenství (dále jen oprávněná osoba ). Za oprávněnou osobu se považuje každý daňový poradce, jehož pomocí právnická osoba vykonává daňové poradenství. Právnická osoba je povinna oznámit Komoře do všechny oprávněné osoby, pomocí nichž vykonávala daňové poradenství k předchozího kalendářního roku. 2. Právnická osoba je povinna před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a být takto pojištěna po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství nebo jej má zapsáno jako předmět činnosti v obchodním rejstříku. Komora daňových poradců ČR strana 6/15

7 3. Právnická osoba je povinna se zaevidovat v seznamu právnických osob dle čl. 12 Stanov a oznámit Komoře daňového poradce, který je odpovědný za dodržování zákona a profesních předpisů v právnické osobě (dále jen odpovědný poradce ) a s oznámením doloží písemný souhlas odpovědného poradce. Právnická osoba je povinna oznamovat změny v osobě odpovědného poradce včetně jeho ukončení činnosti v právnické osobě bez náhrady. 4. Na právnickou osobu se dále přiměřeně použijí práva a povinnosti daňového poradce podle zákona. Zejména je právnická osoba povinna poskytovat daňové poradenství na základě smlouvy s klientem, odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobila právnická osoba. Právnická osoba se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat. Odpovědnost zaměstnaného daňového poradce je upravena zákoníkem práce. Na právnickou osobu se přiměřeně použijí také práva a povinnosti daňového poradce podle Stanov, zejména ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a), b), f), h), i), l) Stanov a právnická osoba je také povinna vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchovávat ji pět let, nestanoví-li právní předpis jinak. 5. Závažné nebo opětovné porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Stanov právnickou osobou se považuje za disciplinární provinění oprávněných osob. Neprokáže-li se zavinění podle předchozí věty, odpovídá za disciplinární provinění odpovědný poradce. 6. Komora zaeviduje do seznamu právnických osob právnickou osobu, která: a) má daňové poradenství zapsáno jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, b) daňové poradenství vykonává pomocí oprávněné osoby, c) splňuje podmínku dle odst. 3, d) je pojištěna dle odst Komora vyškrtne ze seznamu právnických osob právnickou osobu, jestliže nesplňuje podmínky dle odst. 6 nebo o vyškrtnutí ze seznamu požádá žádostí opatřenou ověřeným podpisem. Komora může vyškrtnout ze seznamu právnických osob právnickou osobu z důvodu zvlášť závažného nebo opětovného porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Stanov při jejím výkonu daňového poradenství. Kdo podal Komoře žádost o vyškrtnutí ze seznamu právnických osob, je vyškrtnut ze seznamu právnických osob uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu právnických osob Komoře doručena. 8. V případě, že právnická osoba přestane splňovat podmínku dle odst. 6 písm. b) nebo c), má 30 denní lhůtu k tomu, aby tuto podmínku opět plnila. Pokud v této lhůtě opětovné splnění této podmínky zajistí, nedochází k jejímu vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. O prodloužení lhůty může na základě řádně zdůvodněné žádosti rozhodnout prezidium. Čl. 12 Seznam 1. V seznamu právnických osob Komora eviduje a) obchodní firmu b) identifikační číslo osoby, c) sídlo, popřípadě adresy poboček, Komora daňových poradců ČR strana 7/15

8 d) datum zaevidování do seznamu, e) odpovědného poradce, f) oprávněné osoby g) údaje o pojištění profesní odpovědnosti, h) přihlášení právnické osoby k Etickému kodexu Komory, i) datum vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. 2. Komora eviduje i změny údajů dle odst Komora zveřejňuje seznam právnických osob, ve kterém uvede údaje dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i). 4. Právnická osoba uhradí Komoře za zaevidování příspěvek. Dále hradí Komoře do roční příspěvek za každou oprávněnou osobu oznámenou Komoře dle 11 odst. 1. Čl. 13 Osvědčení o evidenci 1. Komora vydává právnickým osobám osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob. 2. Osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob musí obsahovat: a) obchodní firmu b) identifikační číslo osoby, c) sídlo, d) datum zaevidování do seznamu právnických osob, e) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory. 3. Právnická osoba je povinna umístit osvědčení způsobem dle 6 odst. 10 písm. b) zákona. 4. Právnická osoba uhradí Komoře za vydání osvědčení příspěvek, za první vydání osvědčení příspěvek nehradí. 5. Právnická osoba je povinna vrátit osvědčení do 30 dní od jejího vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. Část V ORGÁNY KOMORY Valná hromada Čl. 14 Svolání Valné hromady 1. Valnou hromadu svolává prezidium vždy ve druhém pololetí kalendářního roku. 2. Prezidium je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně v období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců alespoň třetina členů Komory, nebo požádá-li písemně o svolání dozorčí komise. Prezidium je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu vždy, pokud počet členů prezidia klesne pod pět. Mimořádná Valná hromada se musí konat nejpozději 2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro její svolání. Komora daňových poradců ČR strana 8/15

9 3. Oznámení o konání Valné hromady zveřejní Prezidium nejpozději 30 dnů před jejím konáním na úřední desce Komory a její elektronické verzi. V oznámení uvede důvod svolání Valné hromady a její program, termín a místo konání. Písemné materiály určené k projednávání na Valné hromadě zveřejní ve stejném termínu a stejným způsobem tak, aby byly pro poradce přístupné k získání prostřednictvím veřejné datové sítě. 4. Člen Komory může písemně pověřit jiného člena Komory (dále jen zástupce ), aby ho na Valné hromadě zastupoval a hlasoval jeho jménem o projednávaných otázkách. Jeden člen Komory může zastupovat nejvýše pět členů Komory. Takto zastoupený člen se považuje za přítomného na Valné hromadě. 5. Zastoupený člen v podepsané a datované pověřovací listině uvede, které Valné hromady se pověření týká a koho zastoupením pověřuje. Údaje v pověření musí vylučovat záměnu zastoupeného člena či zástupce. Nevyhovuje-li pověření těmto požadavkům, je neplatné. 6. Zástupce není oprávněn zmocnit za sebe dalšího zástupce. 7. Za správnost údajů v pověřovací listině a pravost podpisů odpovídá ten, kdo listinu předkládá. 8. Prezidium má právo pozvat na Valnou hromadu hosty. Host je oprávněn na jednání Valné hromady vystoupit. Čl. 15 Působnost valné hromady 1. Valná hromada a) volí z řad členů Komory tajnou volbou členy prezidia, členy dozorčí komise a disciplinární komise a jejich náhradníky. Náhradník se stává členem orgánu Komory místo toho člena, který byl odvolán nebo se vzdal členství v orgánu nebo přestal být členem Komory, b) odvolává v tajném hlasování členy a náhradníky výše uvedených orgánů i před uplynutím volebního období, c) schvaluje Stanovy, volební řád a disciplinární řád a jejich případné změny, d) projednává zkušební řád, e) schvaluje vytvoření územních sekcí, f) schvaluje výši paušálních náhrad výdajů spojených s výkonem funkce v orgánu Komory, g) schvaluje výši příspěvků členů Komory, h) projednává a schvaluje zprávu o činnosti orgánů Komory, i) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření Komory a schvaluje rozpočet, j) usnáší se na dalších věcech, které si vyhradí, k) může změnit, nebo zrušit rozhodnutí prezidia s výjimkou rozhodnutí prezidia dle 14 odst. 2 zákona. 2. K odvolání člena nebo náhradníka orgánů komory postačí alespoň tři pětiny hlasů členů komory, kteří se zúčastnili hlasování o odvolání. Na uvolněné místo na dobu do konce původního funkčního období nastoupí náhradník. Pokud takový není, valná hromada jej zvolí. V takovém případě funkční období nově zvoleného člena nebo náhradníka orgánu končí uplynutím funkčního období původně odvolaného Komora daňových poradců ČR strana 9/15

10 člena nebo náhradníka orgánu. V případě odstoupení člena nebo náhradníka orgánu Komory se postupuje stejným způsobem podle předchozí věty. V případě volby všech členů a náhradníků orgánu Komory platí pro jejich volební období odst Volební období orgánů Komory je tříleté. Členové a náhradníci orgánů Komory, jejichž volební období skončilo uplynutím funkčního období, zůstávají ve svých funkcích až do zvolení svých nástupců. 4. Podrobnosti o volbách stanoví volební řád valné hromady. Čl. 16 Způsob jednání Valné hromady 1. Valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 2. Valná hromada zvolí orgány Valné hromady dle odst. 4 až 6 a v případě konání voleb též volební komisi a schválí program svého jednání. Orgán Valné hromady zvolí ze svých členů předsedu, který řídí jeho činnost. 3. Řídící komise je tříčlenná, řídí a organizuje průběh Valné hromady. 4. Mandátová komise je pětičlenná, kontroluje přítomnost členů a posuzuje předložené pověřovací listiny a kontroluje průběh a výsledky hlasování, toto neplatí pro volby členů orgánů Komory. 5. Návrhová komise je pětičlenná, eviduje a předkládá návrhy na usnesení Valné hromady. 6. Volební komise je pětičlenná, řídí a organizuje průběh voleb členů orgánů Komory. 7. Každý člen Komory má právo požádat o slovo na Valné hromadě. Člen se hlásí o slovo u řídící komise až do doby, pokud není rozhodnuto o ukončení diskuze. Slovo se uděluje v pořadí, v jakém se diskutující přihlásili. Kdo není přítomen v okamžiku, kdy mu je uděleno slovo, ztrácí své pořadí. 8. Je-li vznesen pozměňovací návrh k předkládanému dokumentu nebo usnesení, může si řídící komise vyžádat písemnou formulaci takového návrhu. 9. Pořádek při jednání Valné hromady udržuje řídící komise, přitom může po předchozím napomenutí odejmout slovo řečníkovi, který se odchyluje od projednávané věci, překračuje stanovenou lhůtu pro vystoupení, narušuje jednání, nebo vážnost Valné hromady. 10. Podá-li ten, jehož se některé z výše uvedených opatření týká, námitky u řídící komise, rozhodne o nich Valná hromada hlasováním. Čl. 17 Způsob hlasování Valné hromady 1. Hlasovat je možno buď zdvižením ruky, nebo hlasovacími lístky. Způsob hlasování navrhne řídící komise. 2. Při hlasování o jednotlivých bodech se hlasuje nejprve o návrzích procedurálních, pozměňovacích a o protinávrzích. 3. Řídící komise vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti němu a počet těch, kteří se zdrželi hlasování, to neplatí v případě hlasování zdvižením ruky. 4. Podrobnosti o jednání a hlasování valné hromady stanoví jednací a hlasovací řád valné hromady. Komora daňových poradců ČR strana 10/15

11 Čl. 18 Usnesení Valné hromady Usnesení Valné hromady a změny Stanov jsou účinné okamžikem jejich schválení Valnou hromadou, nestanoví-li usnesení Valné hromady jinak. Čl. 19 Hlasování per rollam 1. Rozhodnutí komory lze přijímat i mimo valnou hromadu hlasováním per rollam, toto neplatí pro volby a odvolávání členů orgánů komory. Při hlasování per rollam platí pravidla pro usnášeníschopnost a platnost usnesení valné hromady. Ustanovení pro zastupování na valné hromadě se nepoužije. 2. Podrobnosti o tomto způsobu hlasování stanoví hlasovací řád per rollam. Prezidium Čl Prezidium má 9 členů a 2 náhradníky. Způsob provádění volby členů a náhradníků prezidia stanoví volební řád. 2. Prezidium volí ze svých členů tajnou volbou prezidenta Komory, který stojí v čele prezidia, a viceprezidenta a tyto funkcionáře rovněž odvolává. 3. Prezidium řídí činnost Komory a rozhoduje ve všech věcech, pokud o nich nerozhodují podle zákona, nebo Stanov jiné orgány Komory nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada. 4. Prezidium zejména: a) svolává Valnou hromadu a navrhuje její program, b) odpovídá za vedení seznamu daňových poradců a vydávání osvědčení, c) navrhuje Valné hromadě základní dokumenty Komory, zejména Stanovy a jejich změny, d) jmenuje část členů zkušebních komisí podle zákona na dobu tří let a sestavuje jednotlivé zkušební komise, e) organizuje a zabezpečuje kvalifikační zkoušky, f) po dohodě s Ministerstvem financí schvaluje zkušební řád, g) spravuje majetek Komory a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění činnosti Komory, zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření Valné hromadě, h) řídí činnost Komory mezi Valnými hromadami i) rozhoduje o organizaci kanceláře a kontroluje její činnost, j) zaujímá stanoviska ke stížnostem předloženým kanceláří Komory, k) předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k právním úpravám, nebo jejich návrhům v oblasti daní a souvisejících předpisů, l) ruší, pozastavuje nebo mění rozhodnutí přijatá prezidentem nebo viceprezidentem Komory mezi zasedáními prezidia, m) může navrhnout zastupovanému daňovému subjektu, s nímž správce daně vede daňové řízení, v němž ho dosud zastupoval zemřelý daňový poradce, že toto zastupování převezme jiný daňový poradce, kterého Prezidium doporučí s ohledem na jeho specializaci, Komora daňových poradců ČR strana 11/15

12 n) ustanovuje daňového poradce jako zástupce Komory pro řízení o náhradě škody po zemřelém daňovém poradci vůči pojišťovně, o) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců dle čl. 23 odst. 3. Čl. 21 Způsob jednání prezidia 1. Zasedání prezidia se konají podle potřeby nejméně jedenkrát za 2 měsíce. 2. Nebyl-li termín zasedání prezidia určen na předchozím zasedání, svolá jí písemně prezident Komory. Učiní tak bezodkladně vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů prezidia nebo předseda dozorčí komise. 3. Zasedání se konají zpravidla v sídle Komory. Na jiné místo lze zasedání svolat pouze na základě rozhodnutí prezidia. 4. Členové prezidia jsou povinni se zúčastnit jeho zasedání, nebrání-li jim v tom závažné důvody. 5. Náhradníci prezidia a předsedové dozorčí a disciplinární komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání prezidia s hlasem poradním. 6. Zasedání prezidia řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Pokud do 15 minut po stanoveném termínu zahájení zasedání není prezident ani viceprezident přítomen, přítomní členové prezidia zvolí ze svého středu zástupce, který zasedání prezidia bude řídit. 7. Prezidium je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. 8. Ze zasedání prezidia je pořizován zápis, který kancelář Komory doručí všem členům prezidia a předsedům dozorčí a disciplinární komise. Zápis musí být kanceláří Komory na požádání předložen k nahlédnutí kterémukoliv členovi Komory. Jestliže některý člen prezidia hlasoval jinak než většina, musí být toto stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do zápisu. Čl. 22 Prezident 1. Prezidenta a viceprezidenta volí a odvolává prezidium většinou hlasů všech svých členů. 2. Prezident zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech Komory, pokud rozhodnutí není vyhrazeno prezidiu nebo Valné hromadě či jinému orgánu Komory. Není-li prezident zvolen, zastupuje Komoru viceprezident. 3. V období mezi zasedáními prezidia je prezident oprávněn učinit jakékoliv neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak bylo oprávněno prezidium. 4. Viceprezident je oprávněn jednat ve stejném rozsahu jako prezident, pověří-li jej k tomu prezidium nebo prezident; ve stejném rozsahu jako prezident je viceprezident oprávněn jednat v době nepřítomnosti prezidenta. 5. Prezident (viceprezident) je povinen podat při zahájení zasedání prezidia ústní zprávu o své činnosti v době od konání posledního zasedání. Komora daňových poradců ČR strana 12/15

13 Dozorčí komise Čl Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení Valné hromady, kontroluje činnost prezidia a kanceláře Komory (dále jen kancelář ). 2. Dozorčí komise dohlíží na řádný výkon činnosti daňových poradců a daňového poradenství ve smyslu zákona a vnitřních předpisů Komory. 3. Dozorčí komise rozhoduje o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců podle zákona, pokud nejde o disciplinární opatření. O odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise dle předchozí věty rozhoduje prezidium. 4. Dozorčí komise kontroluje hospodaření Komory. 5. Dozorčí komise je ze své činnosti odpovědná Valné hromadě. 6. Dozorčí komise se skládá z 5 členů Komory a 2 náhradníků. Jejím členem nemůže být člen prezidia, člen disciplinární komise ani člen zkušební komise. 7. Dozorčí komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. 8. Předseda dozorčí komise podepisuje kontrolní nálezy a jiné písemnosti komise. Čl Dozorčí komise má právo nahlížet do všech dokladů Komory a vyžadovat od členů prezidia a pracovníků kanceláře potřebné informace. 2. Dozorčí komise má právo navrhovat Valné hromadě a prezidiu opatření, která považuje za potřebná. 3. Zasedání dozorčí komise se konají nejméně čtyřikrát ročně. Dozorčí komise jedná v plénu nebo prostřednictvím své elektronické konference. 4. Pokud jde o způsob svolávání a pravidla jednání dozorčí komise, použije se přiměřeně ustanovení Stanov o prezidiu Komory. Disciplinární komise Čl Disciplinární komise jedná v plénu nebo v disciplinárních senátech a provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle disciplinárního řádu. 2. Disciplinární komise se skládá ze 13 členů a 4 náhradníků. 3. Členem disciplinární komise nemohou být členové prezidia a dozorčí komise. 4. Disciplinární komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. 5. Předseda disciplinárního senátu podepisuje rozhodnutí disciplinárního senátu. 6. Disciplinární řízení je upraveno disciplinárním řádem. Zkušební komise Čl Jednotlivé zkušební komise jsou čtyřčlenné. Komora daňových poradců ČR strana 13/15

14 2. Činnost zkušebních komisí upravuje zkušební řád. Část VI. KANCELÁŘ Čl V sídle Komory se zřizuje kancelář. Organizaci kanceláře určuje prezidium, které je oprávněno zřídit pobočku kanceláře i mimo sídlo Komory. 2. Kancelář zabezpečuje činnost Komory po stránce administrativní a hospodářské. 3. V čele kanceláře stojí tajemník Komory, kterého schvaluje prezidium. 4. Tajemník Komory může jednat jménem Komory v rozsahu pověření daného prezidiem, případně usnesením Valné hromady. 5. Tajemník Komory je zejména povinen: a) zúčastnit se zasedání prezidia, nebyl-li z něj vyloučen, a zajišťovat pořízení zápisu, b) účastnit se na vyžádání jiného orgánu Komory jeho jednání, c) účastnit se jednání Valné hromady, d) organizačně zajišťovat konání Valné hromady a zasedání prezidia. 6. Kancelář zejména: a) vede seznam daňových poradců, seznam hostujících daňových poradců a seznam právnických osob a uveřejňuje jmenný seznam daňových poradců a hostujících daňových poradců (dle čl. 4 odst. 2 a čl. 4a odst. 2) a seznam právnických osob (dle čl. 12 odst. 3), b) zabezpečuje vydávání osvědčení a průkazů, c) organizačně zajišťuje zkoušky daňových poradců, d) eviduje stížnosti na výkon daňového poradenství a předává je k prošetření dozorčí komisi, e) zajišťuje hospodaření Komory dle schváleného rozpočtu a pokynů prezidia, f) vybírá příspěvky a další stanovené platby, g) organizačně zajišťuje kontakty Komory s jinými institucemi v tuzemsku v zahraničí. Část VII SPOLEČNÁ A ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ Čl. 28 Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup usnesení Valné hromady a další dokumenty, u kterých to orgány Komory považují za potřebné. U dokumentů, které stanoví práva nebo povinnosti daňových poradců a hostujících daňových poradců tak učiní vždy. Komora daňových poradců ČR strana 14/15

15 Čl. 29 Členství v orgánech Komory se lze vzdát písemným podáním učiněným prezidentu Komory. Členství zaniká dnem, který stanoví prezident, nejpozději však patnáctým dnem po doručení písemného podání. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl Právnické osoby zaevidované v seznamu před účinností těchto Stanov se považují za právnické osoby řádně zaevidované dle těchto Stanov, pokud do doloží Komoře splnění podmínek dle článku 11. odst. 5 těchto Stanov a uhradí příspěvek za zaevidování dle čl. 12 odst Osvědčení a průkazy daňového poradce vydané před účinností změn Stanov přijatých Valnou hromadou dne zůstávají v platnosti. Daňový poradce však má právo požádat o jejich výměnu. 3. Povinnost uhradit příspěvek za oprávněné osoby dle čl. 12 odst. 4 vzniká poprvé k se splatností do Zrušují se Stanovy Komory daňových poradců České republiky vydané na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, včetně změn schválených Valnou hromadou Komory daňových poradců České republiky až do dne Bylo-li zahájeno řízení s daňovým poradcem podle 7 odst. 2 a 3 nebo podle 8 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do , dokončí se podle ustanovení Stanov, která jsou pro daňového poradce příznivější. 6. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou Komory daňových poradců České republiky. Stanovy KDP ČR schválené Valnou hromadou KDP ČR dne s účinnosti od ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne s účinností změn od data schválení. Komora daňových poradců ČR strana 15/15

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků.

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků. 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 12. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY. I. Obchodní firma a sídlo: ---------------------------------------------------------------

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY. I. Obchodní firma a sídlo: --------------------------------------------------------------- STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: --------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné družstevní pojišťovny zní: Motoristická vzájemná

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 1. července 2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Stanovy družstevní záložny

Stanovy družstevní záložny Stanovy družstevní záložny I. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma družstevní záložny zní "Fio, družstevní záložna", dále jen družstvo. 2. Sídlo družstva je Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 NÁVRH Stanovy společnosti A. S. ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST OLEČNOST, A. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 IČ: 25 61 26 03 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Revoluční 19 541 51 TRUTNOV STANOVY akciové společnosti - schválené na valné hromadě dne 25. 6. 2001 - doplněné na valné hromadě dne 3. 6. 2002 v 12 akcie - doplněné

Více

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma, sídlo a

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení Hlava I. - Základní údaje Hlava II. - Právní postavení Hlava III. - Poslání, účel a činnost spolku Hlava IV. - Členství

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

Stanovy sdružení Asociace klinických logopedů České republiky

Stanovy sdružení Asociace klinických logopedů České republiky Stanovy sdružení Asociace klinických logopedů České republiky Základní a organizační stavovský předpis č.1 Nové a úplné znění po Členském shromáždění AKL ČR konaném dne 9.11.2012. Aktualizace Členské shromáždění

Více