Část II. DAŇOVÝ PORADCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část II. DAŇOVÝ PORADCE"

Transkript

1 STANOVY Komory daňových poradců České republiky Valná hromada Komory daňových poradců České republiky dne podle 11 písm. d) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (dále jen zákon ) schválila tyto Stanovy: Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Poslání Komory daňových poradců České republiky 1. Posláním Komory daňových poradců České republiky (dále jen Komora ) je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce. 2. Za tím účelem Komora zejména a) dbá na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb, b) předkládá státním orgánům návrhy na úpravu daňových právních předpisů a předpisů s nimi souvisejících, c) reprezentuje své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích daňových poradců a v projektech rozvoje daňové poradenské činnosti, d) organizuje vzájemnou výměnu i šíření odborných informací a zkušeností mezi daňovými poradci, e) pořádá přednášky, semináře a kurzy k daňové problematice, f) podporuje publikační činnost k daňové problematice, g) zastupuje klienta zemřelého daňového poradce v řízení o náhradě škody po tomto poradci vůči pojišťovně. Část II. DAŇOVÝ PORADCE Čl. 2 Daňový poradce 1. Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, členem Komory se stává dnem zápisu do seznamu daňových poradců. 2. Členství zaniká vyškrtnutím ze seznamu daňových poradců. Čl. 3 Výkon daňového poradenství 1. Daňový poradce může poskytovat daňové poradenství (dále jen výkon daňového poradenství ) svým jménem a na svůj účet, jako společník obchodní Komora daňových poradců ČR strana 1/15

2 společnosti, člen družstva, případně jako zaměstnanec subjektu oprávněného vykonávat daňové poradenství, jímž se rozumí obchodní společnosti nebo družstva zapsaná v seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství dle čl. 12 Stanov (dále jen právnické osoby ). Výkonem daňového poradenství se rozumí také jeho poskytování v pracovněprávním poměru. 2. Při jiné právní formě poskytování daňového poradenství než na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem a klientem je daňový poradce povinen dodržovat přiměřeně ustanovení 6 odst. 1 zákona. 3. Odpovědný poradce v právnické osobě odpovídá za to, že právnická osoba při výkonu daňového poradenství plní zákonem stanovené povinnosti daňového poradce přiměřeně. 4. Při výkonu daňového poradenství je zaměstnaný daňový poradce povinen se řídit pokyny zaměstnavatele, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s právními nebo profesními předpisy. 5. Komora může přerušit daňovému poradci výkon daňového poradenství na základě jeho písemné žádosti, která obsahuje čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, od kdy daňový poradce nevykonává činnost, důvod pro který nemůže být činnost vykonávána a zároveň způsob pojištění v době přerušení. Výkon daňového poradenství je přerušen do doby opětovného zahájení činnosti. Nejpozději 7 dnů před opětovným zahájením výkonu daňového poradenství je daňový poradce povinen oznámit tuto skutečnost Komoře. 6. Při přerušení na dobu delší než 6 měsíců se výše členského příspěvku schváleného dle čl. 15 odst. 1 písm. g) snižuje o 75 %. Je-li v průběhu kalendářního roku členství přerušeno, či je přerušení členství ukončeno, sníží se členský příspěvek v poměrné výši za celé kalendářní měsíce, po které je členství přerušeno. Po dobu placení sníženého členského příspěvku může být omezen rozsah služeb poskytovaných Komorou. Čl. 4 Práva a povinnosti člena 1. Člen má právo zejména: a) účastnit se způsobem dále stanoveným ve Stanovách na veškeré činnosti Komory, b) volit a být volen do orgánů Komory, není-li dále stanoveno jinak, c) předkládat své návrhy, podněty, připomínky, stížnosti orgánům Komory, d) být účastníkem kolektivního pojištění, pokud je Komorou sjednáno. 2. Člen je povinen zejména a) vystupovat v souladu s posláním Komory, hájit a prosazovat její zájmy a dobré jméno, b) dodržovat Stanovy, přijatá usnesení a rozhodnutí orgánů Komory a řídit se jimi, c) uhradit členský příspěvek Komoře ve lhůtě do daného roku a členský příspěvek do Evropského seznamu daňových poradců, pokud je v něm registrován, d) vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchovávat ji pět let, nestanoví-li právní předpis jinak, toto ustanovení se nepoužije při poskytování daňového poradenství v pracovněprávním vztahu, Komora daňových poradců ČR strana 2/15

3 e) účastnit se jednání mimořádné Valné hromady, pokud svojí žádostí vyvolal její svolání; jestliže mu v účasti brání vážné důvody, je povinen pověřit jiného člena zastoupením na Valné hromadě, f) člen Komory je před tím, než zahájí proti jinému členovi Komory před příslušným orgánem spor související s výkonem povolání, povinen podrobit se smírčímu řízení před prezidiem Komory nebo komisí prezidia k tomuto účelu jmenovanou. Běh lhůt podle jiných právních předpisů zůstává nedotčen, g) uhradit ve lhůtě do daného roku pojistné z Rámcové pojistné smlouvy nebo každý rok prokázat individuální pojištění profesní odpovědnosti daňového poradce kopií pojistné smlouvy, potvrzením pojišťovny, kopií dokladu o úhradě pojistného na příslušné období nebo jiným věrohodným způsobem, a to ve lhůtě do 3 měsíců od uzavření pojištění nebo jeho prodloužení pro následující období, h) převzít zastoupení klientů po zemřelém daňovém poradci v probíhajících řízeních a poskytnout daňové poradenství v těchto řízeních v případě jeho ustanovení prezidiem, a to za odměnu ve výši jeho obvyklé odměny, kterou hradí Komora, nebude-li dohodnuto jinak; člen může převzetí klientů písemně odmítnout ze zvlášť závažných a zřetele hodných důvodů, i) oznámit Komoře každou právnickou osobu, která jeho pomocí vykonává daňové poradenství, a to do 30 dní od zahájení výkonu daňového poradenství právnickou osobou jeho pomocí, j) oznámit Komoře bez zbytečného odkladu ukončení výkonu daňového poradenství právnickou osobou jeho pomocí a ukončení jeho právního vztahu k této právnické osobě, k) oznámit Komoře ovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou, l) oznámit Komoře neprodleně formu výkonu daňového poradenství a její změny. 3. Jakákoliv bezhotovostní platba člena ve prospěch Komory se započítává na úhradu nejstarších splatných pohledávek Komory vůči tomuto členovi. Čl. 5 Seznam daňových poradců 1. Do seznamu daňových poradců Komora zapisuje nebo ukládá: a) evidenční číslo, b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození, c) adresu místa trvalého pobytu, u usazeného daňového poradce bydliště, d) sídlo kanceláře (popřípadě pobočky), e) datum složení kvalifikační zkoušky nebo rozdílové, f) den zahájení nebo přerušení daňového poradenství, g) uzavření smlouvy o společném výkonu daňového poradenství, h) členství v orgánech Komory, i) uložené disciplinární opatření, j) pozastavení výkonu daňového poradenství, k) vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců, Komora daňových poradců ČR strana 3/15

4 l) adresu pro doručování třetí osobě, m) identifikační číslo osoby, n) fotografii daňového poradce, o) členství v Evropském seznamu daňových poradců, p) údaje o pojištění profesní odpovědnosti, q) obchodní firmu usazeného daňového poradce, je-li odlišná od jeho jména a příjmení, r) místo podnikání usazeného daňového poradce, s) adresa pro doručování usazenému daňovému poradci na území České republiky, t) identifikátor MPSV, má-li ho daňový poradce přidělen, u) přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení, v) právnické osoby, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají daňové poradenství, w) ovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou, x) přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání, y) formu výkonu daňového poradenství, z) identifikátor datové schránky. 2. Komora eviduje i změny údajů dle odst Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný seznam daňových poradců, ve kterém uvede tyto údaje: a) jméno a příjmení, vysokoškolský titul a vědeckou hodnost, popř. obchodní firmu usazeného daňového poradce, b) evidenční číslo, c) sídlo kanceláře, případně jejich poboček, popř. u usazeného daňového poradce místo podnikání a adresu pro doručování na území České republiky, d) pozastavení a přerušení daňového poradenství, e) vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců, f) přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení, g) právnické osoby, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají daňové poradenství, h) přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání, i) identifikátor datové schránky. Čl. 6 Osvědčení o zápisu Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců musí obsahovat: a) evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán v seznamu daňových poradců, b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození, c) identifikační číslo osoby, má-li je přiděleno, d) datum zápisu do seznamu daňových poradců, Komora daňových poradců ČR strana 4/15

5 e) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory. Čl. 7 Průkaz daňového poradce 1. Komora vydá každému členovi Komory průkaz daňového poradce (dále jen průkaz ). 2. Průkaz musí obsahovat: a) evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán, b) jméno, příjmení, titul, c) sídlo, d) datum narození, e) fotografii, f) razítko a podpis prezidenta Komory. Část III. HOSTUJÍCÍ DAŇOVÝ PORADCE Čl. 8 Registrace 1. Hostujícím daňovým poradcem je fyzická osoba poskytující daňové poradenství v České republice dočasně nebo příležitostně a zaregistrovaná v seznamu hostujících daňových poradců. 2. Hostující daňový poradce nabývá právo vykonávat daňové poradenství dnem jeho registrace v seznamu hostujících daňových poradců a pozbývá jej vyškrtnutím ze seznamu hostujících daňových poradců, nejpozději posledním dnem platnosti osvědčení o registraci. Čl. 9 Seznam hostujících daňových poradců 1. Do seznamu hostujících daňových poradců Komora registruje nebo ukládá: a) registrační číslo, b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození, c) bydliště, d) místo podnikání, e) obchodní firma, je-li odlišná od jména a příjmení, f) adresu pro doručování na území České republiky, g) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, h) fotografii daňového poradce, i) státní příslušnost, j) datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti, k) pojištění odpovědnosti, l) vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců, Komora daňových poradců ČR strana 5/15

6 m) přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení, n) ovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou. 2. Komora eviduje i změny údajů dle odst Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný seznam hostujících daňových poradců, ve kterém uvede tyto údaje: a) jméno, příjmení, vysokoškolský titul a vědeckou hodnost, b) obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení, c) registrační číslo, d) místo podnikání, e) adresu pro doručování na území České republiky, f) období platnosti registrace, g) vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců, h) přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení. Čl. 10 Osvědčení o registraci Osvědčení o registraci do seznamu hostujících daňových poradců musí obsahovat: a) registrační číslo, pod kterým je hostující daňový poradce registrován v seznamu hostujících daňových poradců, b) jméno a příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození. c) obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení, d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno e) datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti, f) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory. Část IV. PRÁVNICKÉ OSOBY Čl. 11 Práva a povinnosti 1. Právnická osoba vykonává daňové poradenství pomocí nejméně jednoho daňového poradce. Tím může být pouze daňový poradce, jenž nemá pozastaven ani přerušen výkon daňového poradenství (dále jen oprávněná osoba ). Za oprávněnou osobu se považuje každý daňový poradce, jehož pomocí právnická osoba vykonává daňové poradenství. Právnická osoba je povinna oznámit Komoře do všechny oprávněné osoby, pomocí nichž vykonávala daňové poradenství k předchozího kalendářního roku. 2. Právnická osoba je povinna před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a být takto pojištěna po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství nebo jej má zapsáno jako předmět činnosti v obchodním rejstříku. Komora daňových poradců ČR strana 6/15

7 3. Právnická osoba je povinna se zaevidovat v seznamu právnických osob dle čl. 12 Stanov a oznámit Komoře daňového poradce, který je odpovědný za dodržování zákona a profesních předpisů v právnické osobě (dále jen odpovědný poradce ) a s oznámením doloží písemný souhlas odpovědného poradce. Právnická osoba je povinna oznamovat změny v osobě odpovědného poradce včetně jeho ukončení činnosti v právnické osobě bez náhrady. 4. Na právnickou osobu se dále přiměřeně použijí práva a povinnosti daňového poradce podle zákona. Zejména je právnická osoba povinna poskytovat daňové poradenství na základě smlouvy s klientem, odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobila právnická osoba. Právnická osoba se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat. Odpovědnost zaměstnaného daňového poradce je upravena zákoníkem práce. Na právnickou osobu se přiměřeně použijí také práva a povinnosti daňového poradce podle Stanov, zejména ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a), b), f), h), i), l) Stanov a právnická osoba je také povinna vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchovávat ji pět let, nestanoví-li právní předpis jinak. 5. Závažné nebo opětovné porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Stanov právnickou osobou se považuje za disciplinární provinění oprávněných osob. Neprokáže-li se zavinění podle předchozí věty, odpovídá za disciplinární provinění odpovědný poradce. 6. Komora zaeviduje do seznamu právnických osob právnickou osobu, která: a) má daňové poradenství zapsáno jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, b) daňové poradenství vykonává pomocí oprávněné osoby, c) splňuje podmínku dle odst. 3, d) je pojištěna dle odst Komora vyškrtne ze seznamu právnických osob právnickou osobu, jestliže nesplňuje podmínky dle odst. 6 nebo o vyškrtnutí ze seznamu požádá žádostí opatřenou ověřeným podpisem. Komora může vyškrtnout ze seznamu právnických osob právnickou osobu z důvodu zvlášť závažného nebo opětovného porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Stanov při jejím výkonu daňového poradenství. Kdo podal Komoře žádost o vyškrtnutí ze seznamu právnických osob, je vyškrtnut ze seznamu právnických osob uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu právnických osob Komoře doručena. 8. V případě, že právnická osoba přestane splňovat podmínku dle odst. 6 písm. b) nebo c), má 30 denní lhůtu k tomu, aby tuto podmínku opět plnila. Pokud v této lhůtě opětovné splnění této podmínky zajistí, nedochází k jejímu vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. O prodloužení lhůty může na základě řádně zdůvodněné žádosti rozhodnout prezidium. Čl. 12 Seznam 1. V seznamu právnických osob Komora eviduje a) obchodní firmu b) identifikační číslo osoby, c) sídlo, popřípadě adresy poboček, Komora daňových poradců ČR strana 7/15

8 d) datum zaevidování do seznamu, e) odpovědného poradce, f) oprávněné osoby g) údaje o pojištění profesní odpovědnosti, h) přihlášení právnické osoby k Etickému kodexu Komory, i) datum vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. 2. Komora eviduje i změny údajů dle odst Komora zveřejňuje seznam právnických osob, ve kterém uvede údaje dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i). 4. Právnická osoba uhradí Komoře za zaevidování příspěvek. Dále hradí Komoře do roční příspěvek za každou oprávněnou osobu oznámenou Komoře dle 11 odst. 1. Čl. 13 Osvědčení o evidenci 1. Komora vydává právnickým osobám osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob. 2. Osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob musí obsahovat: a) obchodní firmu b) identifikační číslo osoby, c) sídlo, d) datum zaevidování do seznamu právnických osob, e) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory. 3. Právnická osoba je povinna umístit osvědčení způsobem dle 6 odst. 10 písm. b) zákona. 4. Právnická osoba uhradí Komoře za vydání osvědčení příspěvek, za první vydání osvědčení příspěvek nehradí. 5. Právnická osoba je povinna vrátit osvědčení do 30 dní od jejího vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. Část V ORGÁNY KOMORY Valná hromada Čl. 14 Svolání Valné hromady 1. Valnou hromadu svolává prezidium vždy ve druhém pololetí kalendářního roku. 2. Prezidium je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně v období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců alespoň třetina členů Komory, nebo požádá-li písemně o svolání dozorčí komise. Prezidium je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu vždy, pokud počet členů prezidia klesne pod pět. Mimořádná Valná hromada se musí konat nejpozději 2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro její svolání. Komora daňových poradců ČR strana 8/15

9 3. Oznámení o konání Valné hromady zveřejní Prezidium nejpozději 30 dnů před jejím konáním na úřední desce Komory a její elektronické verzi. V oznámení uvede důvod svolání Valné hromady a její program, termín a místo konání. Písemné materiály určené k projednávání na Valné hromadě zveřejní ve stejném termínu a stejným způsobem tak, aby byly pro poradce přístupné k získání prostřednictvím veřejné datové sítě. 4. Člen Komory může písemně pověřit jiného člena Komory (dále jen zástupce ), aby ho na Valné hromadě zastupoval a hlasoval jeho jménem o projednávaných otázkách. Jeden člen Komory může zastupovat nejvýše pět členů Komory. Takto zastoupený člen se považuje za přítomného na Valné hromadě. 5. Zastoupený člen v podepsané a datované pověřovací listině uvede, které Valné hromady se pověření týká a koho zastoupením pověřuje. Údaje v pověření musí vylučovat záměnu zastoupeného člena či zástupce. Nevyhovuje-li pověření těmto požadavkům, je neplatné. 6. Zástupce není oprávněn zmocnit za sebe dalšího zástupce. 7. Za správnost údajů v pověřovací listině a pravost podpisů odpovídá ten, kdo listinu předkládá. 8. Prezidium má právo pozvat na Valnou hromadu hosty. Host je oprávněn na jednání Valné hromady vystoupit. Čl. 15 Působnost valné hromady 1. Valná hromada a) volí z řad členů Komory tajnou volbou členy prezidia, členy dozorčí komise a disciplinární komise a jejich náhradníky. Náhradník se stává členem orgánu Komory místo toho člena, který byl odvolán nebo se vzdal členství v orgánu nebo přestal být členem Komory, b) odvolává v tajném hlasování členy a náhradníky výše uvedených orgánů i před uplynutím volebního období, c) schvaluje Stanovy, volební řád a disciplinární řád a jejich případné změny, d) projednává zkušební řád, e) schvaluje vytvoření územních sekcí, f) schvaluje výši paušálních náhrad výdajů spojených s výkonem funkce v orgánu Komory, g) schvaluje výši příspěvků členů Komory, h) projednává a schvaluje zprávu o činnosti orgánů Komory, i) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření Komory a schvaluje rozpočet, j) usnáší se na dalších věcech, které si vyhradí, k) může změnit, nebo zrušit rozhodnutí prezidia s výjimkou rozhodnutí prezidia dle 14 odst. 2 zákona. 2. K odvolání člena nebo náhradníka orgánů komory postačí alespoň tři pětiny hlasů členů komory, kteří se zúčastnili hlasování o odvolání. Na uvolněné místo na dobu do konce původního funkčního období nastoupí náhradník. Pokud takový není, valná hromada jej zvolí. V takovém případě funkční období nově zvoleného člena nebo náhradníka orgánu končí uplynutím funkčního období původně odvolaného Komora daňových poradců ČR strana 9/15

10 člena nebo náhradníka orgánu. V případě odstoupení člena nebo náhradníka orgánu Komory se postupuje stejným způsobem podle předchozí věty. V případě volby všech členů a náhradníků orgánu Komory platí pro jejich volební období odst Volební období orgánů Komory je tříleté. Členové a náhradníci orgánů Komory, jejichž volební období skončilo uplynutím funkčního období, zůstávají ve svých funkcích až do zvolení svých nástupců. 4. Podrobnosti o volbách stanoví volební řád valné hromady. Čl. 16 Způsob jednání Valné hromady 1. Valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 2. Valná hromada zvolí orgány Valné hromady dle odst. 4 až 6 a v případě konání voleb též volební komisi a schválí program svého jednání. Orgán Valné hromady zvolí ze svých členů předsedu, který řídí jeho činnost. 3. Řídící komise je tříčlenná, řídí a organizuje průběh Valné hromady. 4. Mandátová komise je pětičlenná, kontroluje přítomnost členů a posuzuje předložené pověřovací listiny a kontroluje průběh a výsledky hlasování, toto neplatí pro volby členů orgánů Komory. 5. Návrhová komise je pětičlenná, eviduje a předkládá návrhy na usnesení Valné hromady. 6. Volební komise je pětičlenná, řídí a organizuje průběh voleb členů orgánů Komory. 7. Každý člen Komory má právo požádat o slovo na Valné hromadě. Člen se hlásí o slovo u řídící komise až do doby, pokud není rozhodnuto o ukončení diskuze. Slovo se uděluje v pořadí, v jakém se diskutující přihlásili. Kdo není přítomen v okamžiku, kdy mu je uděleno slovo, ztrácí své pořadí. 8. Je-li vznesen pozměňovací návrh k předkládanému dokumentu nebo usnesení, může si řídící komise vyžádat písemnou formulaci takového návrhu. 9. Pořádek při jednání Valné hromady udržuje řídící komise, přitom může po předchozím napomenutí odejmout slovo řečníkovi, který se odchyluje od projednávané věci, překračuje stanovenou lhůtu pro vystoupení, narušuje jednání, nebo vážnost Valné hromady. 10. Podá-li ten, jehož se některé z výše uvedených opatření týká, námitky u řídící komise, rozhodne o nich Valná hromada hlasováním. Čl. 17 Způsob hlasování Valné hromady 1. Hlasovat je možno buď zdvižením ruky, nebo hlasovacími lístky. Způsob hlasování navrhne řídící komise. 2. Při hlasování o jednotlivých bodech se hlasuje nejprve o návrzích procedurálních, pozměňovacích a o protinávrzích. 3. Řídící komise vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti němu a počet těch, kteří se zdrželi hlasování, to neplatí v případě hlasování zdvižením ruky. 4. Podrobnosti o jednání a hlasování valné hromady stanoví jednací a hlasovací řád valné hromady. Komora daňových poradců ČR strana 10/15

11 Čl. 18 Usnesení Valné hromady Usnesení Valné hromady a změny Stanov jsou účinné okamžikem jejich schválení Valnou hromadou, nestanoví-li usnesení Valné hromady jinak. Čl. 19 Hlasování per rollam 1. Rozhodnutí komory lze přijímat i mimo valnou hromadu hlasováním per rollam, toto neplatí pro volby a odvolávání členů orgánů komory. Při hlasování per rollam platí pravidla pro usnášeníschopnost a platnost usnesení valné hromady. Ustanovení pro zastupování na valné hromadě se nepoužije. 2. Podrobnosti o tomto způsobu hlasování stanoví hlasovací řád per rollam. Prezidium Čl Prezidium má 9 členů a 2 náhradníky. Způsob provádění volby členů a náhradníků prezidia stanoví volební řád. 2. Prezidium volí ze svých členů tajnou volbou prezidenta Komory, který stojí v čele prezidia, a viceprezidenta a tyto funkcionáře rovněž odvolává. 3. Prezidium řídí činnost Komory a rozhoduje ve všech věcech, pokud o nich nerozhodují podle zákona, nebo Stanov jiné orgány Komory nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada. 4. Prezidium zejména: a) svolává Valnou hromadu a navrhuje její program, b) odpovídá za vedení seznamu daňových poradců a vydávání osvědčení, c) navrhuje Valné hromadě základní dokumenty Komory, zejména Stanovy a jejich změny, d) jmenuje část členů zkušebních komisí podle zákona na dobu tří let a sestavuje jednotlivé zkušební komise, e) organizuje a zabezpečuje kvalifikační zkoušky, f) po dohodě s Ministerstvem financí schvaluje zkušební řád, g) spravuje majetek Komory a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění činnosti Komory, zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření Valné hromadě, h) řídí činnost Komory mezi Valnými hromadami i) rozhoduje o organizaci kanceláře a kontroluje její činnost, j) zaujímá stanoviska ke stížnostem předloženým kanceláří Komory, k) předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k právním úpravám, nebo jejich návrhům v oblasti daní a souvisejících předpisů, l) ruší, pozastavuje nebo mění rozhodnutí přijatá prezidentem nebo viceprezidentem Komory mezi zasedáními prezidia, m) může navrhnout zastupovanému daňovému subjektu, s nímž správce daně vede daňové řízení, v němž ho dosud zastupoval zemřelý daňový poradce, že toto zastupování převezme jiný daňový poradce, kterého Prezidium doporučí s ohledem na jeho specializaci, Komora daňových poradců ČR strana 11/15

12 n) ustanovuje daňového poradce jako zástupce Komory pro řízení o náhradě škody po zemřelém daňovém poradci vůči pojišťovně, o) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců dle čl. 23 odst. 3. Čl. 21 Způsob jednání prezidia 1. Zasedání prezidia se konají podle potřeby nejméně jedenkrát za 2 měsíce. 2. Nebyl-li termín zasedání prezidia určen na předchozím zasedání, svolá jí písemně prezident Komory. Učiní tak bezodkladně vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů prezidia nebo předseda dozorčí komise. 3. Zasedání se konají zpravidla v sídle Komory. Na jiné místo lze zasedání svolat pouze na základě rozhodnutí prezidia. 4. Členové prezidia jsou povinni se zúčastnit jeho zasedání, nebrání-li jim v tom závažné důvody. 5. Náhradníci prezidia a předsedové dozorčí a disciplinární komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání prezidia s hlasem poradním. 6. Zasedání prezidia řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Pokud do 15 minut po stanoveném termínu zahájení zasedání není prezident ani viceprezident přítomen, přítomní členové prezidia zvolí ze svého středu zástupce, který zasedání prezidia bude řídit. 7. Prezidium je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. 8. Ze zasedání prezidia je pořizován zápis, který kancelář Komory doručí všem členům prezidia a předsedům dozorčí a disciplinární komise. Zápis musí být kanceláří Komory na požádání předložen k nahlédnutí kterémukoliv členovi Komory. Jestliže některý člen prezidia hlasoval jinak než většina, musí být toto stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do zápisu. Čl. 22 Prezident 1. Prezidenta a viceprezidenta volí a odvolává prezidium většinou hlasů všech svých členů. 2. Prezident zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech Komory, pokud rozhodnutí není vyhrazeno prezidiu nebo Valné hromadě či jinému orgánu Komory. Není-li prezident zvolen, zastupuje Komoru viceprezident. 3. V období mezi zasedáními prezidia je prezident oprávněn učinit jakékoliv neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak bylo oprávněno prezidium. 4. Viceprezident je oprávněn jednat ve stejném rozsahu jako prezident, pověří-li jej k tomu prezidium nebo prezident; ve stejném rozsahu jako prezident je viceprezident oprávněn jednat v době nepřítomnosti prezidenta. 5. Prezident (viceprezident) je povinen podat při zahájení zasedání prezidia ústní zprávu o své činnosti v době od konání posledního zasedání. Komora daňových poradců ČR strana 12/15

13 Dozorčí komise Čl Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení Valné hromady, kontroluje činnost prezidia a kanceláře Komory (dále jen kancelář ). 2. Dozorčí komise dohlíží na řádný výkon činnosti daňových poradců a daňového poradenství ve smyslu zákona a vnitřních předpisů Komory. 3. Dozorčí komise rozhoduje o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců podle zákona, pokud nejde o disciplinární opatření. O odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise dle předchozí věty rozhoduje prezidium. 4. Dozorčí komise kontroluje hospodaření Komory. 5. Dozorčí komise je ze své činnosti odpovědná Valné hromadě. 6. Dozorčí komise se skládá z 5 členů Komory a 2 náhradníků. Jejím členem nemůže být člen prezidia, člen disciplinární komise ani člen zkušební komise. 7. Dozorčí komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. 8. Předseda dozorčí komise podepisuje kontrolní nálezy a jiné písemnosti komise. Čl Dozorčí komise má právo nahlížet do všech dokladů Komory a vyžadovat od členů prezidia a pracovníků kanceláře potřebné informace. 2. Dozorčí komise má právo navrhovat Valné hromadě a prezidiu opatření, která považuje za potřebná. 3. Zasedání dozorčí komise se konají nejméně čtyřikrát ročně. Dozorčí komise jedná v plénu nebo prostřednictvím své elektronické konference. 4. Pokud jde o způsob svolávání a pravidla jednání dozorčí komise, použije se přiměřeně ustanovení Stanov o prezidiu Komory. Disciplinární komise Čl Disciplinární komise jedná v plénu nebo v disciplinárních senátech a provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle disciplinárního řádu. 2. Disciplinární komise se skládá ze 13 členů a 4 náhradníků. 3. Členem disciplinární komise nemohou být členové prezidia a dozorčí komise. 4. Disciplinární komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. 5. Předseda disciplinárního senátu podepisuje rozhodnutí disciplinárního senátu. 6. Disciplinární řízení je upraveno disciplinárním řádem. Zkušební komise Čl Jednotlivé zkušební komise jsou čtyřčlenné. Komora daňových poradců ČR strana 13/15

14 2. Činnost zkušebních komisí upravuje zkušební řád. Část VI. KANCELÁŘ Čl V sídle Komory se zřizuje kancelář. Organizaci kanceláře určuje prezidium, které je oprávněno zřídit pobočku kanceláře i mimo sídlo Komory. 2. Kancelář zabezpečuje činnost Komory po stránce administrativní a hospodářské. 3. V čele kanceláře stojí tajemník Komory, kterého schvaluje prezidium. 4. Tajemník Komory může jednat jménem Komory v rozsahu pověření daného prezidiem, případně usnesením Valné hromady. 5. Tajemník Komory je zejména povinen: a) zúčastnit se zasedání prezidia, nebyl-li z něj vyloučen, a zajišťovat pořízení zápisu, b) účastnit se na vyžádání jiného orgánu Komory jeho jednání, c) účastnit se jednání Valné hromady, d) organizačně zajišťovat konání Valné hromady a zasedání prezidia. 6. Kancelář zejména: a) vede seznam daňových poradců, seznam hostujících daňových poradců a seznam právnických osob a uveřejňuje jmenný seznam daňových poradců a hostujících daňových poradců (dle čl. 4 odst. 2 a čl. 4a odst. 2) a seznam právnických osob (dle čl. 12 odst. 3), b) zabezpečuje vydávání osvědčení a průkazů, c) organizačně zajišťuje zkoušky daňových poradců, d) eviduje stížnosti na výkon daňového poradenství a předává je k prošetření dozorčí komisi, e) zajišťuje hospodaření Komory dle schváleného rozpočtu a pokynů prezidia, f) vybírá příspěvky a další stanovené platby, g) organizačně zajišťuje kontakty Komory s jinými institucemi v tuzemsku v zahraničí. Část VII SPOLEČNÁ A ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ Čl. 28 Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup usnesení Valné hromady a další dokumenty, u kterých to orgány Komory považují za potřebné. U dokumentů, které stanoví práva nebo povinnosti daňových poradců a hostujících daňových poradců tak učiní vždy. Komora daňových poradců ČR strana 14/15

15 Čl. 29 Členství v orgánech Komory se lze vzdát písemným podáním učiněným prezidentu Komory. Členství zaniká dnem, který stanoví prezident, nejpozději však patnáctým dnem po doručení písemného podání. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl Právnické osoby zaevidované v seznamu před účinností těchto Stanov se považují za právnické osoby řádně zaevidované dle těchto Stanov, pokud do doloží Komoře splnění podmínek dle článku 11. odst. 5 těchto Stanov a uhradí příspěvek za zaevidování dle čl. 12 odst Osvědčení a průkazy daňového poradce vydané před účinností změn Stanov přijatých Valnou hromadou dne zůstávají v platnosti. Daňový poradce však má právo požádat o jejich výměnu. 3. Povinnost uhradit příspěvek za oprávněné osoby dle čl. 12 odst. 4 vzniká poprvé k se splatností do Zrušují se Stanovy Komory daňových poradců České republiky vydané na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, včetně změn schválených Valnou hromadou Komory daňových poradců České republiky až do dne Bylo-li zahájeno řízení s daňovým poradcem podle 7 odst. 2 a 3 nebo podle 8 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do , dokončí se podle ustanovení Stanov, která jsou pro daňového poradce příznivější. 6. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou Komory daňových poradců České republiky. Stanovy KDP ČR schválené Valnou hromadou KDP ČR dne s účinnosti od ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne s účinností změn od data schválení. Komora daňových poradců ČR strana 15/15

c) předkládat své návrhy, podněty, připomínky a stížnosti orgánům Komory, d) být účastníkem kolektivního pojištění,

c) předkládat své návrhy, podněty, připomínky a stížnosti orgánům Komory, d) být účastníkem kolektivního pojištění, Úplné znění STANOV Komory daňových poradců České republiky, vydané na základě zákona ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění

Více

STANOVY Komory daňových poradců České republiky

STANOVY Komory daňových poradců České republiky STANOVY Komory daňových poradců České republiky Valná hromada Komory daňových poradců České republiky dne 7. 11. 2008 podle 11 písm. d) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Komora daňových poradců České republiky

Komora daňových poradců České republiky Komora daňových poradců České republiky Charakteristika Veřejnoprávní korporace Profesní komora Součást veřejné správy profesní veřejná samospráva Zřízená zákonem není spolkem! zákon č. 523/1992 Sb.,

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

STATUT Jihočeské hospodářské komory

STATUT Jihočeské hospodářské komory JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STATUT Jihočeské hospodářské komory Článek 1. Základní ustanovení 1. Jihočeská hospodářská komora (dále jen JHK) byla ustanovena na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 446 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky,

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST 1 Základní ustanovení 1) Okresní hospodářská komora Most (dále jen okresní komora ) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Volební řád

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Volební řád ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Volební řád Volební řád byl schválen Valnou hromadou ČAT dne 10. 6. 2016 Čl. 1 - Základní ustanovení 1) Volební řád ČESKÉ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s., (dále jen ČAT)

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru MĚSTO Uničov Statut výborů Zastupitelstva města Uničova Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Uničova (dále jen "výborů") upravuje pravidla pro přípravu, jednání, způsob usnášení

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Organizační a volební řád Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Organizační a volební řád Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Organizační a volební řád Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Část I. Základní ustanovení 1. Organizační a volební řád Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (dále jen asociace )

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Část první čl. 1 Základní ustanovení (1) Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen KHK MSK) je sdružením podnikatelů přijatých

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek Školská rada při Střední škole zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace byla zřízená dne 1.9. 2005, usnesením rady Moravskoslezského kraje č.18/895 ze dne 13. července 2005 (ev.

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s.

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Název spolku: Mateřské centrum Cirkus, z.s. Sídlo: Praha Mateřské centrum Cirkus je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. I. Účel spolku Účelem spolku je vybudování

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Název: Institut pro hermeneutiku (dále jen sdružení ) Sídlo: Brno Adresa: Institut pro hermeneutiku, Magdalena Konečná, Marie Majerové 473/6,

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též Spolek ). 2.

Více

STANOVY SPOLKU VÝLUKA

STANOVY SPOLKU VÝLUKA STANOVY SPOLKU VÝLUKA www.vyluka.org / info@vyluka.org Obsah Obsah...2 Preambule...3 Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku...4 Článek II. Cíle, náplň a formy činnosti...5 Článek III. Členství

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské Volební řád pro volby členů Školské rady při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17 Zřízení školské rady vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU Čl. 1 Název spolku Název spolku zní Spolek rodičů Jablíčko. Čl. 2 Sídlo spolku Sídlem spolku je Ostrava-Hrabová, Příborská 28. Čl. 3 Účel spolku Účelem spolku je spolupráce

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Článek 1 Předmět úpravy 1) Tento jednací řád upravuje v souladu s 134 odst. 5 a 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. čl. I Název, sídlo a působnost spolku 1) Název spolku je: Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička Praha

Stanovy Spolku rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička Praha Stanovy Spolku rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička Praha I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička Praha dále jen SRPR nebo též spolek.

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více