Část II. DAŇOVÝ PORADCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část II. DAŇOVÝ PORADCE"

Transkript

1 STANOVY Komory daňových poradců České republiky Valná hromada Komory daňových poradců České republiky dne podle 11 písm. d) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (dále jen zákon ) schválila tyto Stanovy: Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Poslání Komory daňových poradců České republiky 1. Posláním Komory daňových poradců České republiky (dále jen Komora ) je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce. 2. Za tím účelem Komora zejména a) dbá na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb, b) předkládá státním orgánům návrhy na úpravu daňových právních předpisů a předpisů s nimi souvisejících, c) reprezentuje své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích daňových poradců a v projektech rozvoje daňové poradenské činnosti, d) organizuje vzájemnou výměnu i šíření odborných informací a zkušeností mezi daňovými poradci, e) pořádá přednášky, semináře a kurzy k daňové problematice, f) podporuje publikační činnost k daňové problematice, g) zastupuje klienta zemřelého daňového poradce v řízení o náhradě škody po tomto poradci vůči pojišťovně. Část II. DAŇOVÝ PORADCE Čl. 2 Daňový poradce 1. Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, členem Komory se stává dnem zápisu do seznamu daňových poradců. 2. Členství zaniká vyškrtnutím ze seznamu daňových poradců. Čl. 3 Výkon daňového poradenství 1. Daňový poradce může poskytovat daňové poradenství (dále jen výkon daňového poradenství ) svým jménem a na svůj účet, jako společník obchodní Komora daňových poradců ČR strana 1/15

2 společnosti, člen družstva, případně jako zaměstnanec subjektu oprávněného vykonávat daňové poradenství, jímž se rozumí obchodní společnosti nebo družstva zapsaná v seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství dle čl. 12 Stanov (dále jen právnické osoby ). Výkonem daňového poradenství se rozumí také jeho poskytování v pracovněprávním poměru. 2. Při jiné právní formě poskytování daňového poradenství než na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem a klientem je daňový poradce povinen dodržovat přiměřeně ustanovení 6 odst. 1 zákona. 3. Odpovědný poradce v právnické osobě odpovídá za to, že právnická osoba při výkonu daňového poradenství plní zákonem stanovené povinnosti daňového poradce přiměřeně. 4. Při výkonu daňového poradenství je zaměstnaný daňový poradce povinen se řídit pokyny zaměstnavatele, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s právními nebo profesními předpisy. 5. Komora může přerušit daňovému poradci výkon daňového poradenství na základě jeho písemné žádosti, která obsahuje čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, od kdy daňový poradce nevykonává činnost, důvod pro který nemůže být činnost vykonávána a zároveň způsob pojištění v době přerušení. Výkon daňového poradenství je přerušen do doby opětovného zahájení činnosti. Nejpozději 7 dnů před opětovným zahájením výkonu daňového poradenství je daňový poradce povinen oznámit tuto skutečnost Komoře. 6. Při přerušení na dobu delší než 6 měsíců se výše členského příspěvku schváleného dle čl. 15 odst. 1 písm. g) snižuje o 75 %. Je-li v průběhu kalendářního roku členství přerušeno, či je přerušení členství ukončeno, sníží se členský příspěvek v poměrné výši za celé kalendářní měsíce, po které je členství přerušeno. Po dobu placení sníženého členského příspěvku může být omezen rozsah služeb poskytovaných Komorou. Čl. 4 Práva a povinnosti člena 1. Člen má právo zejména: a) účastnit se způsobem dále stanoveným ve Stanovách na veškeré činnosti Komory, b) volit a být volen do orgánů Komory, není-li dále stanoveno jinak, c) předkládat své návrhy, podněty, připomínky, stížnosti orgánům Komory, d) být účastníkem kolektivního pojištění, pokud je Komorou sjednáno. 2. Člen je povinen zejména a) vystupovat v souladu s posláním Komory, hájit a prosazovat její zájmy a dobré jméno, b) dodržovat Stanovy, přijatá usnesení a rozhodnutí orgánů Komory a řídit se jimi, c) uhradit členský příspěvek Komoře ve lhůtě do daného roku a členský příspěvek do Evropského seznamu daňových poradců, pokud je v něm registrován, d) vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchovávat ji pět let, nestanoví-li právní předpis jinak, toto ustanovení se nepoužije při poskytování daňového poradenství v pracovněprávním vztahu, Komora daňových poradců ČR strana 2/15

3 e) účastnit se jednání mimořádné Valné hromady, pokud svojí žádostí vyvolal její svolání; jestliže mu v účasti brání vážné důvody, je povinen pověřit jiného člena zastoupením na Valné hromadě, f) člen Komory je před tím, než zahájí proti jinému členovi Komory před příslušným orgánem spor související s výkonem povolání, povinen podrobit se smírčímu řízení před prezidiem Komory nebo komisí prezidia k tomuto účelu jmenovanou. Běh lhůt podle jiných právních předpisů zůstává nedotčen, g) uhradit ve lhůtě do daného roku pojistné z Rámcové pojistné smlouvy nebo každý rok prokázat individuální pojištění profesní odpovědnosti daňového poradce kopií pojistné smlouvy, potvrzením pojišťovny, kopií dokladu o úhradě pojistného na příslušné období nebo jiným věrohodným způsobem, a to ve lhůtě do 3 měsíců od uzavření pojištění nebo jeho prodloužení pro následující období, h) převzít zastoupení klientů po zemřelém daňovém poradci v probíhajících řízeních a poskytnout daňové poradenství v těchto řízeních v případě jeho ustanovení prezidiem, a to za odměnu ve výši jeho obvyklé odměny, kterou hradí Komora, nebude-li dohodnuto jinak; člen může převzetí klientů písemně odmítnout ze zvlášť závažných a zřetele hodných důvodů, i) oznámit Komoře každou právnickou osobu, která jeho pomocí vykonává daňové poradenství, a to do 30 dní od zahájení výkonu daňového poradenství právnickou osobou jeho pomocí, j) oznámit Komoře bez zbytečného odkladu ukončení výkonu daňového poradenství právnickou osobou jeho pomocí a ukončení jeho právního vztahu k této právnické osobě, k) oznámit Komoře ovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou, l) oznámit Komoře neprodleně formu výkonu daňového poradenství a její změny. 3. Jakákoliv bezhotovostní platba člena ve prospěch Komory se započítává na úhradu nejstarších splatných pohledávek Komory vůči tomuto členovi. Čl. 5 Seznam daňových poradců 1. Do seznamu daňových poradců Komora zapisuje nebo ukládá: a) evidenční číslo, b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození, c) adresu místa trvalého pobytu, u usazeného daňového poradce bydliště, d) sídlo kanceláře (popřípadě pobočky), e) datum složení kvalifikační zkoušky nebo rozdílové, f) den zahájení nebo přerušení daňového poradenství, g) uzavření smlouvy o společném výkonu daňového poradenství, h) členství v orgánech Komory, i) uložené disciplinární opatření, j) pozastavení výkonu daňového poradenství, k) vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců, Komora daňových poradců ČR strana 3/15

4 l) adresu pro doručování třetí osobě, m) identifikační číslo osoby, n) fotografii daňového poradce, o) členství v Evropském seznamu daňových poradců, p) údaje o pojištění profesní odpovědnosti, q) obchodní firmu usazeného daňového poradce, je-li odlišná od jeho jména a příjmení, r) místo podnikání usazeného daňového poradce, s) adresa pro doručování usazenému daňovému poradci na území České republiky, t) identifikátor MPSV, má-li ho daňový poradce přidělen, u) přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení, v) právnické osoby, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají daňové poradenství, w) ovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou, x) přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání, y) formu výkonu daňového poradenství, z) identifikátor datové schránky. 2. Komora eviduje i změny údajů dle odst Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný seznam daňových poradců, ve kterém uvede tyto údaje: a) jméno a příjmení, vysokoškolský titul a vědeckou hodnost, popř. obchodní firmu usazeného daňového poradce, b) evidenční číslo, c) sídlo kanceláře, případně jejich poboček, popř. u usazeného daňového poradce místo podnikání a adresu pro doručování na území České republiky, d) pozastavení a přerušení daňového poradenství, e) vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců, f) přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení, g) právnické osoby, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají daňové poradenství, h) přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání, i) identifikátor datové schránky. Čl. 6 Osvědčení o zápisu Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců musí obsahovat: a) evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán v seznamu daňových poradců, b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození, c) identifikační číslo osoby, má-li je přiděleno, d) datum zápisu do seznamu daňových poradců, Komora daňových poradců ČR strana 4/15

5 e) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory. Čl. 7 Průkaz daňového poradce 1. Komora vydá každému členovi Komory průkaz daňového poradce (dále jen průkaz ). 2. Průkaz musí obsahovat: a) evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán, b) jméno, příjmení, titul, c) sídlo, d) datum narození, e) fotografii, f) razítko a podpis prezidenta Komory. Část III. HOSTUJÍCÍ DAŇOVÝ PORADCE Čl. 8 Registrace 1. Hostujícím daňovým poradcem je fyzická osoba poskytující daňové poradenství v České republice dočasně nebo příležitostně a zaregistrovaná v seznamu hostujících daňových poradců. 2. Hostující daňový poradce nabývá právo vykonávat daňové poradenství dnem jeho registrace v seznamu hostujících daňových poradců a pozbývá jej vyškrtnutím ze seznamu hostujících daňových poradců, nejpozději posledním dnem platnosti osvědčení o registraci. Čl. 9 Seznam hostujících daňových poradců 1. Do seznamu hostujících daňových poradců Komora registruje nebo ukládá: a) registrační číslo, b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození, c) bydliště, d) místo podnikání, e) obchodní firma, je-li odlišná od jména a příjmení, f) adresu pro doručování na území České republiky, g) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, h) fotografii daňového poradce, i) státní příslušnost, j) datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti, k) pojištění odpovědnosti, l) vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců, Komora daňových poradců ČR strana 5/15

6 m) přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení, n) ovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou. 2. Komora eviduje i změny údajů dle odst Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný seznam hostujících daňových poradců, ve kterém uvede tyto údaje: a) jméno, příjmení, vysokoškolský titul a vědeckou hodnost, b) obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení, c) registrační číslo, d) místo podnikání, e) adresu pro doručování na území České republiky, f) období platnosti registrace, g) vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců, h) přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení. Čl. 10 Osvědčení o registraci Osvědčení o registraci do seznamu hostujících daňových poradců musí obsahovat: a) registrační číslo, pod kterým je hostující daňový poradce registrován v seznamu hostujících daňových poradců, b) jméno a příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození. c) obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení, d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno e) datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti, f) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory. Část IV. PRÁVNICKÉ OSOBY Čl. 11 Práva a povinnosti 1. Právnická osoba vykonává daňové poradenství pomocí nejméně jednoho daňového poradce. Tím může být pouze daňový poradce, jenž nemá pozastaven ani přerušen výkon daňového poradenství (dále jen oprávněná osoba ). Za oprávněnou osobu se považuje každý daňový poradce, jehož pomocí právnická osoba vykonává daňové poradenství. Právnická osoba je povinna oznámit Komoře do všechny oprávněné osoby, pomocí nichž vykonávala daňové poradenství k předchozího kalendářního roku. 2. Právnická osoba je povinna před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a být takto pojištěna po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství nebo jej má zapsáno jako předmět činnosti v obchodním rejstříku. Komora daňových poradců ČR strana 6/15

7 3. Právnická osoba je povinna se zaevidovat v seznamu právnických osob dle čl. 12 Stanov a oznámit Komoře daňového poradce, který je odpovědný za dodržování zákona a profesních předpisů v právnické osobě (dále jen odpovědný poradce ) a s oznámením doloží písemný souhlas odpovědného poradce. Právnická osoba je povinna oznamovat změny v osobě odpovědného poradce včetně jeho ukončení činnosti v právnické osobě bez náhrady. 4. Na právnickou osobu se dále přiměřeně použijí práva a povinnosti daňového poradce podle zákona. Zejména je právnická osoba povinna poskytovat daňové poradenství na základě smlouvy s klientem, odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobila právnická osoba. Právnická osoba se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat. Odpovědnost zaměstnaného daňového poradce je upravena zákoníkem práce. Na právnickou osobu se přiměřeně použijí také práva a povinnosti daňového poradce podle Stanov, zejména ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a), b), f), h), i), l) Stanov a právnická osoba je také povinna vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchovávat ji pět let, nestanoví-li právní předpis jinak. 5. Závažné nebo opětovné porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Stanov právnickou osobou se považuje za disciplinární provinění oprávněných osob. Neprokáže-li se zavinění podle předchozí věty, odpovídá za disciplinární provinění odpovědný poradce. 6. Komora zaeviduje do seznamu právnických osob právnickou osobu, která: a) má daňové poradenství zapsáno jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, b) daňové poradenství vykonává pomocí oprávněné osoby, c) splňuje podmínku dle odst. 3, d) je pojištěna dle odst Komora vyškrtne ze seznamu právnických osob právnickou osobu, jestliže nesplňuje podmínky dle odst. 6 nebo o vyškrtnutí ze seznamu požádá žádostí opatřenou ověřeným podpisem. Komora může vyškrtnout ze seznamu právnických osob právnickou osobu z důvodu zvlášť závažného nebo opětovného porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Stanov při jejím výkonu daňového poradenství. Kdo podal Komoře žádost o vyškrtnutí ze seznamu právnických osob, je vyškrtnut ze seznamu právnických osob uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu právnických osob Komoře doručena. 8. V případě, že právnická osoba přestane splňovat podmínku dle odst. 6 písm. b) nebo c), má 30 denní lhůtu k tomu, aby tuto podmínku opět plnila. Pokud v této lhůtě opětovné splnění této podmínky zajistí, nedochází k jejímu vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. O prodloužení lhůty může na základě řádně zdůvodněné žádosti rozhodnout prezidium. Čl. 12 Seznam 1. V seznamu právnických osob Komora eviduje a) obchodní firmu b) identifikační číslo osoby, c) sídlo, popřípadě adresy poboček, Komora daňových poradců ČR strana 7/15

8 d) datum zaevidování do seznamu, e) odpovědného poradce, f) oprávněné osoby g) údaje o pojištění profesní odpovědnosti, h) přihlášení právnické osoby k Etickému kodexu Komory, i) datum vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. 2. Komora eviduje i změny údajů dle odst Komora zveřejňuje seznam právnických osob, ve kterém uvede údaje dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i). 4. Právnická osoba uhradí Komoře za zaevidování příspěvek. Dále hradí Komoře do roční příspěvek za každou oprávněnou osobu oznámenou Komoře dle 11 odst. 1. Čl. 13 Osvědčení o evidenci 1. Komora vydává právnickým osobám osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob. 2. Osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob musí obsahovat: a) obchodní firmu b) identifikační číslo osoby, c) sídlo, d) datum zaevidování do seznamu právnických osob, e) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory. 3. Právnická osoba je povinna umístit osvědčení způsobem dle 6 odst. 10 písm. b) zákona. 4. Právnická osoba uhradí Komoře za vydání osvědčení příspěvek, za první vydání osvědčení příspěvek nehradí. 5. Právnická osoba je povinna vrátit osvědčení do 30 dní od jejího vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. Část V ORGÁNY KOMORY Valná hromada Čl. 14 Svolání Valné hromady 1. Valnou hromadu svolává prezidium vždy ve druhém pololetí kalendářního roku. 2. Prezidium je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně v období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců alespoň třetina členů Komory, nebo požádá-li písemně o svolání dozorčí komise. Prezidium je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu vždy, pokud počet členů prezidia klesne pod pět. Mimořádná Valná hromada se musí konat nejpozději 2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro její svolání. Komora daňových poradců ČR strana 8/15

9 3. Oznámení o konání Valné hromady zveřejní Prezidium nejpozději 30 dnů před jejím konáním na úřední desce Komory a její elektronické verzi. V oznámení uvede důvod svolání Valné hromady a její program, termín a místo konání. Písemné materiály určené k projednávání na Valné hromadě zveřejní ve stejném termínu a stejným způsobem tak, aby byly pro poradce přístupné k získání prostřednictvím veřejné datové sítě. 4. Člen Komory může písemně pověřit jiného člena Komory (dále jen zástupce ), aby ho na Valné hromadě zastupoval a hlasoval jeho jménem o projednávaných otázkách. Jeden člen Komory může zastupovat nejvýše pět členů Komory. Takto zastoupený člen se považuje za přítomného na Valné hromadě. 5. Zastoupený člen v podepsané a datované pověřovací listině uvede, které Valné hromady se pověření týká a koho zastoupením pověřuje. Údaje v pověření musí vylučovat záměnu zastoupeného člena či zástupce. Nevyhovuje-li pověření těmto požadavkům, je neplatné. 6. Zástupce není oprávněn zmocnit za sebe dalšího zástupce. 7. Za správnost údajů v pověřovací listině a pravost podpisů odpovídá ten, kdo listinu předkládá. 8. Prezidium má právo pozvat na Valnou hromadu hosty. Host je oprávněn na jednání Valné hromady vystoupit. Čl. 15 Působnost valné hromady 1. Valná hromada a) volí z řad členů Komory tajnou volbou členy prezidia, členy dozorčí komise a disciplinární komise a jejich náhradníky. Náhradník se stává členem orgánu Komory místo toho člena, který byl odvolán nebo se vzdal členství v orgánu nebo přestal být členem Komory, b) odvolává v tajném hlasování členy a náhradníky výše uvedených orgánů i před uplynutím volebního období, c) schvaluje Stanovy, volební řád a disciplinární řád a jejich případné změny, d) projednává zkušební řád, e) schvaluje vytvoření územních sekcí, f) schvaluje výši paušálních náhrad výdajů spojených s výkonem funkce v orgánu Komory, g) schvaluje výši příspěvků členů Komory, h) projednává a schvaluje zprávu o činnosti orgánů Komory, i) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření Komory a schvaluje rozpočet, j) usnáší se na dalších věcech, které si vyhradí, k) může změnit, nebo zrušit rozhodnutí prezidia s výjimkou rozhodnutí prezidia dle 14 odst. 2 zákona. 2. K odvolání člena nebo náhradníka orgánů komory postačí alespoň tři pětiny hlasů členů komory, kteří se zúčastnili hlasování o odvolání. Na uvolněné místo na dobu do konce původního funkčního období nastoupí náhradník. Pokud takový není, valná hromada jej zvolí. V takovém případě funkční období nově zvoleného člena nebo náhradníka orgánu končí uplynutím funkčního období původně odvolaného Komora daňových poradců ČR strana 9/15

10 člena nebo náhradníka orgánu. V případě odstoupení člena nebo náhradníka orgánu Komory se postupuje stejným způsobem podle předchozí věty. V případě volby všech členů a náhradníků orgánu Komory platí pro jejich volební období odst Volební období orgánů Komory je tříleté. Členové a náhradníci orgánů Komory, jejichž volební období skončilo uplynutím funkčního období, zůstávají ve svých funkcích až do zvolení svých nástupců. 4. Podrobnosti o volbách stanoví volební řád valné hromady. Čl. 16 Způsob jednání Valné hromady 1. Valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 2. Valná hromada zvolí orgány Valné hromady dle odst. 4 až 6 a v případě konání voleb též volební komisi a schválí program svého jednání. Orgán Valné hromady zvolí ze svých členů předsedu, který řídí jeho činnost. 3. Řídící komise je tříčlenná, řídí a organizuje průběh Valné hromady. 4. Mandátová komise je pětičlenná, kontroluje přítomnost členů a posuzuje předložené pověřovací listiny a kontroluje průběh a výsledky hlasování, toto neplatí pro volby členů orgánů Komory. 5. Návrhová komise je pětičlenná, eviduje a předkládá návrhy na usnesení Valné hromady. 6. Volební komise je pětičlenná, řídí a organizuje průběh voleb členů orgánů Komory. 7. Každý člen Komory má právo požádat o slovo na Valné hromadě. Člen se hlásí o slovo u řídící komise až do doby, pokud není rozhodnuto o ukončení diskuze. Slovo se uděluje v pořadí, v jakém se diskutující přihlásili. Kdo není přítomen v okamžiku, kdy mu je uděleno slovo, ztrácí své pořadí. 8. Je-li vznesen pozměňovací návrh k předkládanému dokumentu nebo usnesení, může si řídící komise vyžádat písemnou formulaci takového návrhu. 9. Pořádek při jednání Valné hromady udržuje řídící komise, přitom může po předchozím napomenutí odejmout slovo řečníkovi, který se odchyluje od projednávané věci, překračuje stanovenou lhůtu pro vystoupení, narušuje jednání, nebo vážnost Valné hromady. 10. Podá-li ten, jehož se některé z výše uvedených opatření týká, námitky u řídící komise, rozhodne o nich Valná hromada hlasováním. Čl. 17 Způsob hlasování Valné hromady 1. Hlasovat je možno buď zdvižením ruky, nebo hlasovacími lístky. Způsob hlasování navrhne řídící komise. 2. Při hlasování o jednotlivých bodech se hlasuje nejprve o návrzích procedurálních, pozměňovacích a o protinávrzích. 3. Řídící komise vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti němu a počet těch, kteří se zdrželi hlasování, to neplatí v případě hlasování zdvižením ruky. 4. Podrobnosti o jednání a hlasování valné hromady stanoví jednací a hlasovací řád valné hromady. Komora daňových poradců ČR strana 10/15

11 Čl. 18 Usnesení Valné hromady Usnesení Valné hromady a změny Stanov jsou účinné okamžikem jejich schválení Valnou hromadou, nestanoví-li usnesení Valné hromady jinak. Čl. 19 Hlasování per rollam 1. Rozhodnutí komory lze přijímat i mimo valnou hromadu hlasováním per rollam, toto neplatí pro volby a odvolávání členů orgánů komory. Při hlasování per rollam platí pravidla pro usnášeníschopnost a platnost usnesení valné hromady. Ustanovení pro zastupování na valné hromadě se nepoužije. 2. Podrobnosti o tomto způsobu hlasování stanoví hlasovací řád per rollam. Prezidium Čl Prezidium má 9 členů a 2 náhradníky. Způsob provádění volby členů a náhradníků prezidia stanoví volební řád. 2. Prezidium volí ze svých členů tajnou volbou prezidenta Komory, který stojí v čele prezidia, a viceprezidenta a tyto funkcionáře rovněž odvolává. 3. Prezidium řídí činnost Komory a rozhoduje ve všech věcech, pokud o nich nerozhodují podle zákona, nebo Stanov jiné orgány Komory nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada. 4. Prezidium zejména: a) svolává Valnou hromadu a navrhuje její program, b) odpovídá za vedení seznamu daňových poradců a vydávání osvědčení, c) navrhuje Valné hromadě základní dokumenty Komory, zejména Stanovy a jejich změny, d) jmenuje část členů zkušebních komisí podle zákona na dobu tří let a sestavuje jednotlivé zkušební komise, e) organizuje a zabezpečuje kvalifikační zkoušky, f) po dohodě s Ministerstvem financí schvaluje zkušební řád, g) spravuje majetek Komory a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění činnosti Komory, zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření Valné hromadě, h) řídí činnost Komory mezi Valnými hromadami i) rozhoduje o organizaci kanceláře a kontroluje její činnost, j) zaujímá stanoviska ke stížnostem předloženým kanceláří Komory, k) předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k právním úpravám, nebo jejich návrhům v oblasti daní a souvisejících předpisů, l) ruší, pozastavuje nebo mění rozhodnutí přijatá prezidentem nebo viceprezidentem Komory mezi zasedáními prezidia, m) může navrhnout zastupovanému daňovému subjektu, s nímž správce daně vede daňové řízení, v němž ho dosud zastupoval zemřelý daňový poradce, že toto zastupování převezme jiný daňový poradce, kterého Prezidium doporučí s ohledem na jeho specializaci, Komora daňových poradců ČR strana 11/15

12 n) ustanovuje daňového poradce jako zástupce Komory pro řízení o náhradě škody po zemřelém daňovém poradci vůči pojišťovně, o) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců dle čl. 23 odst. 3. Čl. 21 Způsob jednání prezidia 1. Zasedání prezidia se konají podle potřeby nejméně jedenkrát za 2 měsíce. 2. Nebyl-li termín zasedání prezidia určen na předchozím zasedání, svolá jí písemně prezident Komory. Učiní tak bezodkladně vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů prezidia nebo předseda dozorčí komise. 3. Zasedání se konají zpravidla v sídle Komory. Na jiné místo lze zasedání svolat pouze na základě rozhodnutí prezidia. 4. Členové prezidia jsou povinni se zúčastnit jeho zasedání, nebrání-li jim v tom závažné důvody. 5. Náhradníci prezidia a předsedové dozorčí a disciplinární komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání prezidia s hlasem poradním. 6. Zasedání prezidia řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Pokud do 15 minut po stanoveném termínu zahájení zasedání není prezident ani viceprezident přítomen, přítomní členové prezidia zvolí ze svého středu zástupce, který zasedání prezidia bude řídit. 7. Prezidium je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. 8. Ze zasedání prezidia je pořizován zápis, který kancelář Komory doručí všem členům prezidia a předsedům dozorčí a disciplinární komise. Zápis musí být kanceláří Komory na požádání předložen k nahlédnutí kterémukoliv členovi Komory. Jestliže některý člen prezidia hlasoval jinak než většina, musí být toto stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do zápisu. Čl. 22 Prezident 1. Prezidenta a viceprezidenta volí a odvolává prezidium většinou hlasů všech svých členů. 2. Prezident zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech Komory, pokud rozhodnutí není vyhrazeno prezidiu nebo Valné hromadě či jinému orgánu Komory. Není-li prezident zvolen, zastupuje Komoru viceprezident. 3. V období mezi zasedáními prezidia je prezident oprávněn učinit jakékoliv neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak bylo oprávněno prezidium. 4. Viceprezident je oprávněn jednat ve stejném rozsahu jako prezident, pověří-li jej k tomu prezidium nebo prezident; ve stejném rozsahu jako prezident je viceprezident oprávněn jednat v době nepřítomnosti prezidenta. 5. Prezident (viceprezident) je povinen podat při zahájení zasedání prezidia ústní zprávu o své činnosti v době od konání posledního zasedání. Komora daňových poradců ČR strana 12/15

13 Dozorčí komise Čl Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení Valné hromady, kontroluje činnost prezidia a kanceláře Komory (dále jen kancelář ). 2. Dozorčí komise dohlíží na řádný výkon činnosti daňových poradců a daňového poradenství ve smyslu zákona a vnitřních předpisů Komory. 3. Dozorčí komise rozhoduje o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců podle zákona, pokud nejde o disciplinární opatření. O odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise dle předchozí věty rozhoduje prezidium. 4. Dozorčí komise kontroluje hospodaření Komory. 5. Dozorčí komise je ze své činnosti odpovědná Valné hromadě. 6. Dozorčí komise se skládá z 5 členů Komory a 2 náhradníků. Jejím členem nemůže být člen prezidia, člen disciplinární komise ani člen zkušební komise. 7. Dozorčí komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. 8. Předseda dozorčí komise podepisuje kontrolní nálezy a jiné písemnosti komise. Čl Dozorčí komise má právo nahlížet do všech dokladů Komory a vyžadovat od členů prezidia a pracovníků kanceláře potřebné informace. 2. Dozorčí komise má právo navrhovat Valné hromadě a prezidiu opatření, která považuje za potřebná. 3. Zasedání dozorčí komise se konají nejméně čtyřikrát ročně. Dozorčí komise jedná v plénu nebo prostřednictvím své elektronické konference. 4. Pokud jde o způsob svolávání a pravidla jednání dozorčí komise, použije se přiměřeně ustanovení Stanov o prezidiu Komory. Disciplinární komise Čl Disciplinární komise jedná v plénu nebo v disciplinárních senátech a provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle disciplinárního řádu. 2. Disciplinární komise se skládá ze 13 členů a 4 náhradníků. 3. Členem disciplinární komise nemohou být členové prezidia a dozorčí komise. 4. Disciplinární komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. 5. Předseda disciplinárního senátu podepisuje rozhodnutí disciplinárního senátu. 6. Disciplinární řízení je upraveno disciplinárním řádem. Zkušební komise Čl Jednotlivé zkušební komise jsou čtyřčlenné. Komora daňových poradců ČR strana 13/15

14 2. Činnost zkušebních komisí upravuje zkušební řád. Část VI. KANCELÁŘ Čl V sídle Komory se zřizuje kancelář. Organizaci kanceláře určuje prezidium, které je oprávněno zřídit pobočku kanceláře i mimo sídlo Komory. 2. Kancelář zabezpečuje činnost Komory po stránce administrativní a hospodářské. 3. V čele kanceláře stojí tajemník Komory, kterého schvaluje prezidium. 4. Tajemník Komory může jednat jménem Komory v rozsahu pověření daného prezidiem, případně usnesením Valné hromady. 5. Tajemník Komory je zejména povinen: a) zúčastnit se zasedání prezidia, nebyl-li z něj vyloučen, a zajišťovat pořízení zápisu, b) účastnit se na vyžádání jiného orgánu Komory jeho jednání, c) účastnit se jednání Valné hromady, d) organizačně zajišťovat konání Valné hromady a zasedání prezidia. 6. Kancelář zejména: a) vede seznam daňových poradců, seznam hostujících daňových poradců a seznam právnických osob a uveřejňuje jmenný seznam daňových poradců a hostujících daňových poradců (dle čl. 4 odst. 2 a čl. 4a odst. 2) a seznam právnických osob (dle čl. 12 odst. 3), b) zabezpečuje vydávání osvědčení a průkazů, c) organizačně zajišťuje zkoušky daňových poradců, d) eviduje stížnosti na výkon daňového poradenství a předává je k prošetření dozorčí komisi, e) zajišťuje hospodaření Komory dle schváleného rozpočtu a pokynů prezidia, f) vybírá příspěvky a další stanovené platby, g) organizačně zajišťuje kontakty Komory s jinými institucemi v tuzemsku v zahraničí. Část VII SPOLEČNÁ A ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ Čl. 28 Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup usnesení Valné hromady a další dokumenty, u kterých to orgány Komory považují za potřebné. U dokumentů, které stanoví práva nebo povinnosti daňových poradců a hostujících daňových poradců tak učiní vždy. Komora daňových poradců ČR strana 14/15

15 Čl. 29 Členství v orgánech Komory se lze vzdát písemným podáním učiněným prezidentu Komory. Členství zaniká dnem, který stanoví prezident, nejpozději však patnáctým dnem po doručení písemného podání. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl Právnické osoby zaevidované v seznamu před účinností těchto Stanov se považují za právnické osoby řádně zaevidované dle těchto Stanov, pokud do doloží Komoře splnění podmínek dle článku 11. odst. 5 těchto Stanov a uhradí příspěvek za zaevidování dle čl. 12 odst Osvědčení a průkazy daňového poradce vydané před účinností změn Stanov přijatých Valnou hromadou dne zůstávají v platnosti. Daňový poradce však má právo požádat o jejich výměnu. 3. Povinnost uhradit příspěvek za oprávněné osoby dle čl. 12 odst. 4 vzniká poprvé k se splatností do Zrušují se Stanovy Komory daňových poradců České republiky vydané na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, včetně změn schválených Valnou hromadou Komory daňových poradců České republiky až do dne Bylo-li zahájeno řízení s daňovým poradcem podle 7 odst. 2 a 3 nebo podle 8 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do , dokončí se podle ustanovení Stanov, která jsou pro daňového poradce příznivější. 6. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou Komory daňových poradců České republiky. Stanovy KDP ČR schválené Valnou hromadou KDP ČR dne s účinnosti od ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne s účinností změn od data schválení. Komora daňových poradců ČR strana 15/15

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE Stanovy České asociace asistenčních společností PREAMBULE 1. Česká asociace asistenčních společností, zkratka ČAAS (dále jen "asociace"), je zájmovým sdružením asistenčních společností (právnických osob)

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

S t a n o v y. Společenstva českých optiků a optometristů. - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v. Č l á n e k 1

S t a n o v y. Společenstva českých optiků a optometristů. - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v. Č l á n e k 1 S t a n o v y Společenstva českých optiků a optometristů - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v Č l á n e k 1 Název a sídlo spolku /1/ Název spolku zní Společenstvo českých optiků a optometristů.

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát FAMU (dále jen senát nebo AS FAMU) a 5 zástupců FAMU v akademickém senátu

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Volební řád do školské rady

Volební řád do školské rady Volební řád do školské rady Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem na adrese Praha 7, U Uranie 14, PSČ: 170 00, Česká republika, IČ: 261 55 281, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP, Z. S.

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP, Z. S. STANOVY SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP, Z. S. I. Základní ustanovení 1.1 Název spolku je Společnost pro technologie ochrany památek STOP, z s. 1.2 Společnost pro technologie ochrany památek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U ... A l z h e i m e r... S T A T U T N A D A Č N Í H O F O N D U I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1 Zřízení nadačního fondu Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 8.2.2011.

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků.

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků. 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Parkinson-Help z. s. 2. Sídlo spolku je (obec, město): Dürerova 2177/18, 100

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen VH ) se usnesla na Jednacím a volebním řádu VH (dále jen JŘ ) takto:

Více