Z Á P I S. z veřejné schůze s občany m. č. Loučka konané dne 21. května 2013 v sále restaurace U Chovatelů v Loučce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z veřejné schůze s občany m. č. Loučka konané dne 21. května 2013 v sále restaurace U Chovatelů v Loučce."

Transkript

1 Z Á P I S z veřejné schůze s občany m. č. Loučka konané dne 21. května 2013 v sále restaurace U Chovatelů v Loučce. Přítomni: prezence občanů nebyla prováděna, veřejné schůze se zúčastnilo 43 občanů, včetně členů Osadního výboru v Loučce. Hosté: starosta PhDr. Jaroslav Dvořák, místostar. Ing. Přemysl Kramoliš, ved. odd. rozvoje a investic Ing. Olga Veverková, ved. odb. ŽP Ing. Eva Bártková, ředitel TSM Ing. Milan Grestenberger, ředitel MěP Ing. René Škoda, rajón. strážník p. Pavel Němec, ved. odb. ŠKS Ing. Oldřiška Navrátilová, ved. odb. dopr. Libor Macíček, ved. odb. bytov. Ing. Vladimír Benko, tisk. mluvčí MěÚ Mgr. Marie Machková Program: 1. Zahájení, přivítání občanů a hostů 2. Informace o činnosti Osadního výboru m. č. Loučka 3. Informace o akcích realizovaných v m. č. Loučka v r a 2013 s výhledem na rok Diskuse - dotazy, připomínky a podněty občanů Ad. 1. Veřejnou schůzi zahájil místopředseda OV Ing. Antonín Vrba, který přivítal občany m. č. Loučka, přivítal a představil hosty z MěÚ a jím řízených organizací a seznámil je s programem. Starosta města PhDr. Jaroslav Dvořák přivítal občany m.č. Loučka, poděkoval členům OV a zejména předsedovi p. Kotasovi za dosavadní práci, připomněl přítomným slavnosti 690 let založení Loučky ve dnech 14. až , na který město vyčlenilo částku 100 tis. Kč. Dále sdělil přítomným, že m.č. Loučka se svými 3500 občany je významnou součástí města, že v minulém roce se investovalo do provozu, oprav a údržby 3,2 mil. Kč, kromě kanalizace, že investice v roce 2012 činily 21 mil. Kč. V roce 2013 jsou realizovány investice ve výši 7 mil. Kč a 3 mil. Kč na kanalizaci. Starosta dále ocenil založení svazku obcí při realizaci kanalizace, zejména dostupnější financování této akce, na příspěvky, které město schválilo na přípojky občanů k této kanalizaci, informoval o plánovaných akcích - dokončení chodníkového tělesa a přechodu pro chodce na ulici Císařská od bývalého zemědělského družstva směrem k pile p. Pírka, informoval, že na opravy komunikací je vyčleněno 1,45 mil. Kč, dále je plánována oprava domu v majetku města Jičínská 275. Připravuje se zpracování strategického plán rozvoje města, k čemuž vyzval občany k aktivnímu zapojení do jeho tvorby vyplněním rozesílaných dotazníků. V závěru vyslovil přání konstruktivní komunikace a ujistil přítomné, že zástupci města jsou připraveni odpovídat na dotazy občanů. Ad. 2. Předseda OV p. Jaroslav Kotas přednesl zprávu o činnosti osadního výrobu viz. samostatná příloha.

2 Ad. 3. DISKUZE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY, POŽADAVKY Dotaz: pí. Šárka Kovalíková Je možné upravit jízdní řád MHD tak, aby děti přijížděly do školy dříve. Jedná se o linku, která odjíždí z Loučky v 07:45 a mezi školami Dlouhá a Jičínská zastavuje před 08:00. Kdyby jezdil o 15 minut v hod. dříve. Odpověď: ředitel TSM. Všechny linka MHD na sebe musí navazovat, přislíbil hledání řešení této žádosti, což bude velmi složité Dotaz: p. Štěpánek, ul. Ke Svinci Při výjezdu z komunikace Ke Svinci do komunikace Za Humny, platí přednost zprava, kterou řidiči, jedoucí po komunikaci Za Humny nerespektují. Je možné situaci řešit dopravním značením, např. křižovatka nebo zrcadlem. Komunikace jsou úzké a při výjezdu z ulice Ke Svinci není dostatečný výhled. Odpověď: odbor dopravy p. Macíček. Je to skutečně tak a jde o nekázeň řidičů, bohužel nelze každou křižovatku regulovat dopravním značením. Na dotaz, zda by nebylo možné umístit na křižovatku zrcadlo, konstatoval, že jeho cena je Kč. Dotaz: p. Jan Knop, ul. Za Humny 185 V této ulici platí průjezd zakázán, jsou tam zpomalovací pásy, ale novu výstavbou RD v této lokalitě je provoz intenzivnější, bylo by vhodné tento zákaz kontrolovat. Dotaz: p. Holub, ul. Mlýnská Ulice Mlýnská je úzká, někde nemá ani požadované 3 m šířky. Je možné, aby to byla jednosměrná ulice (ze směru od křižovatky Křenová Mlýnská až ke křižovatce Mlýnská Pod Žlabcem). Odpověď: odbor dopravy p. Macíček. Bude-li podán návrh většiny obyvatel tohoto úseku komunikace Mlýnská, je to možné. Poznámka jednatele OV Každý jednosměrný provoz zvýší intenzitu provozu. Ti, co bydlí na druhém konci ulice by přijížděli od křižovatky Křenová Mlýnská celou ulicí a ti, co jedou ze začátku úseku ul. Mlýnská by odjížděli do města přes celou ulici ke křižovatce Mlýnská Pod Žlabcem, nebo naopak. Další problém je v tom, že je to cyklostezka a ta je značena oboustranně. Podobný návrh byl přezkoumáván v ul. Mlýnská od úseku křižovatek Za Potokem Mlýnská a Mlýnská Křenová a byl občany této ulice většinou zamítnut. Dotaz: p. Krumpolc ul. Za Potokem Z MěÚ při řešení provozu v ul. za Potokem, kde bydlí v úseku dnešní prodejny Hruška, byl dán zákaz vjezdu jedním směrem, v druhém směru (od bývalé COOP Jednoty) přislíbená (schválená?) DZ dosud chybí. Poznámka jednatele OV: Prověřit závěr z vyřízení žádosti řešené v roce 2012, případně urgovat doplnění dopravního značení.

3 Dotaz: p. Kovalík, Jičínská 272 Neuvažuje se o prodeji bytů v majetku města v tomto čísle popisném. Odpověď: NE Dotaz: p. František Žemla,Císařská 9 Proč nebylo chodníkové těleso postaveno až k ulici Pod Horama a končí 30 m před ní? Odpověď: p. Kramoliš pravděpodobně kvůli majetkovým vztahům, MěÚ (p. Ing. Veverková) to prověří. Dotaz: p. Zoniga V chodnících jsou vyjeté koleje od multikár, které provádí jejich zimní údržbu. Jedná se o chodník z ulice Jičínská podél ulice B. Martinů směrem ke Kauflandu. Odpověď: ŘTS Chodníky jsou z dlažby 6 cm, tato dlažba není na těžkou techniku uzpůsobena. TSM nemají jiné prostředky, stávající musí použít na velké množství chodníků, patřících městu. K řešení opravy se nevyjádřil. Dotaz: p. Zahradníček, Za Potokem 85 Kritika postupu čištění koryta potoka Grasmanka. Schody se metou odshora. Některé úseky nejsou vyčištěné, např. pod mosty v ulici Za Potokem a pod mostem přes ulice Jičínská. Na připomínky při čištění dělníci řekli, že si máme vzít lopatu a udělat to sami. Bagr se tam nedoslat. Odpověď: p. Kotas předseda OV. Správcem vodního toku Grasmanka je Povodí Odry. OV poukazoval na nekvalitní práci, Povodí Odry provádělo zaměření koryta potoka a sdělilo OV, že údržba potoka byla provedena v souladu s projektem (úroveň dna). V diskusi se objevil názor, že to byly vyhozené peníze názor více občanů. Dotaz: pí. Hrušková Chceme stavět dům na vlastním pozemku v prostoru za obchodem Hruška, nechali jsme zpracovat projekt, a při čekání na stavební povolení nám bylo sděleno, že povolení nedostaneme, protože místo bude aktivní záplavová zóna. Dosud nás to stálo Kč, tímto rozhodnutím se nám znehodnocuje majetek a brání ve výstavbě bydlení. Odpověď: Odbor životního prostředí Ing. Bártková Výpočet a návrh aktivních záplavových zón provedl vodoprávní úřad na základě hydrologických výpočtů. Na Odboru životního prostředí toto řeší p. Kocián. MěÚ obdržel návrh vodoprávního úřadu a má tyto aktivní záplavové zóny vyhlásit. Dotaz: p. Vlastimil Zahradníček, Za Potokem 85 Problém se záplavami měla řešit přehrada, na té se nedá regulovat průtok, při větších deštích přeteče, odpouštět se nedá. Odpověď: odbor životního prostředí Ing. Bártková Jedná se o vztah kompetence mezi státní správou a samosprávou nebude vztahy vysvětlovat, je to na dlouho. V této otázce se musí jednat s Povodím Odry.

4 Dotaz a kritika: p. Vlastimil Zahradníček, Za potokem 85, p. Krumpolc, pí. Hrušková, pí. Zahradníčková, p. Janyška a další (diskuse vypjatá a emotivní): Jestliže MěÚ schválí a vyhlásí aktivní záplavové zóny, omezí práva vlastníků pozemků a nemovitostí v dosahu potoka Grasmanka a to nevratně. Lidé tam bydlí od nepaměti. Vznikne zákaz výstavby, kterého se město v případě schválení nezbaví a tím se zastaví další rozvoj na pozemcích, kterých se aktivní záplavová zóna dotýká. Byla vznesena výzva, aby se město proti vyhlášení aktivní záplavové zóny postavilo a nevyhlašovalo ji. p. Vlastimil Zahradníček a pí. Danuše Zahradníčková Bydlíme Za Potokem č. p. 85. V roce 2008 byl dům 60 cm pod vodou proto, že se most na ulici Jičínská obalil větvemi a vznikla překážka pro průtok vody, hladina vstoupla a dům zatopila. Máme 4 děti, všechny mají chronickou rýmu. Koupili jsme dům U Hráze č. p. 48, abychom zajistili dětem důstojné a zdravé bydlení, a vy nám ho stejně jako dům Za Potokem č.p. 85 nedovolíte opravit a přistavět, i když je na kopci. kdyby se potok pořádně vyčistil, tak v tomto úseku k záplavám nedojde. p. Pavel Hruška Pokud to ještě není vyhlášeno jako záplavová oblast, proč už je pozastaveno stavební řízení Odpověď: odbor životního prostředí Ing. Bártková Musíte jednat se správcem vodního toku Povodí Odry. Dotaz: p. Zahradníček a další Když není aktivní záplavová zóna vyhlášená, proč se nevydávají stavební povolení!? Odpověď: odbor stavební Protože není souhlas vodoprávního úřadu, ten souhlas nedá právě proto, že je připravené vyhlášení aktivní záplavové zóny a nyní se čeká na stanovisko města k tomuto návrhu. Občané opakovaně vyzývají město, aby tuto zónu neodsouhlasilo a uvědomilo si důsledky souhlasu s aktivní záplavovou zónou. Dotaz: pí. Vavříková Dotaz, zda by MHD kolem Tatrovanky (ul. B.Martinů) mohla jezdit přes Loučku. Odpověď: ředitel TSM Dotaz bere na vědomí, pokusí se hledat řešení na požadovanou změnu v návaznosti na další linky. Informace a výzva: p. Sedlář, Za Potokem 324 Postavil jsem dům, mám ho pojištěný bez problémů. Město aktivní záplavovou zónu nepotřebuje. Město by se mělo postavit proti jejímu vyhlášení. Dotaz: p. Holub, Mlýnská 62 Třikrát jednal s p. Bittnerem o propadání komunikace po výstavbě kanalizace (v prostoru u jeho domu), praskání vozovky, navezení recykláž místo zeminy na krajnice komunikace Mlýnská na původní zemědělskou půdu, tento recyklát a kamení padá přes plot do zahrady, a místo trávy, kterou mezi komunikací a domem měli před výstavbou kanalizace, nyní roste v recyklátu býlí a plevel. Po výstavbě byly ohnuté sloupky oplocení zahrady, rozbité betonové patky. Před zahájením stavby chodili zástupci zhotovitele a fotili zdi domu, naštěstí dosud k prasklinám zdí nedošlo. Svinčík v ulici nikdo neřeší, vozovka má být 3m a je cca 2,8 m, vedle stojí auta, která objíždí další auta po krajnici, vyjíždí tam kolej. MěP i PČR tam pravidelně jezdí a nic s tím nedělají (má být průjezd 3m). Když to strážníkům řekl, řekli mu, aby to vyfotil a donesl na služebnu. Odpověď: starosta PhDr. Jaroslav Dvořák.

5 Výstavba kanalizace se týkala přibližně 1000 lidí a reklamace jsou možné. Nechá tento úsek kolem č. p. 62 prověřit. Odpověď: Mgr. Škoda, řed. MěP Daný úsek projde a zjistí kritizovanou situaci strážník p. Němec. Dotaz: p. Hub, Mlýnská 65 Kanalizační vpusť k našemu domu opravoval zhotovitel a potom další firma 5x, také další kanálové vpusti nejsou dobře udělány. Bude se to řešit v rámci 5 let záruky? Dotaz: p. Josef Číp. Mlýnská 59 (předseda ZO ČSCH) Při stavbě kanalizace byl pokácen strom, pařez zůstal v zemi a při asfaltování vozovky jej firma obešla. V areálu ZO ČSCH jeden starý strom také zůstal, jeho kořeny ničí podezdívku oplocení a je jen otázkou času, co udělají jeho kořeny s vozovkou a kanalizací. Tento strom se měl také odstranit, tak jako ostatní. Dotaz: p. Jan Knop, ul. Za Humny V letech 1992(3) až 1995 byl zpracován plán zástavby (architekt Raška). Problémy se obcházejí, stačí se do tohoto materiálu podívat. Dotaz: p. Vlastimil Zahradníček, Za Potokem č. p. 85 Jsem členem OV a chci poděkovat městu, dále vyzval MěÚ, aby město problémy v Loučce řešilo, lidé se o rozvoj m.č. Loučka zajímají, zejména původní rodáci a majitelé rodinných domů, pokud se problémy řešit nebudou, může se osamostatnit. Poukázal, že město zajišťuje pravidelné sečení trávy na sídlišti, ale na sečení pozemků města kolem místních komunikací, i před opakované požadavky OV, nereaguje. Odpověď: starosta PhDr. Jaroslav Dvořák MěÚ m. č. pozornost věnuje, bylo investováno 27 mil. Kč, z toho m. č. Loučka 7 mil. Kč, mimo kanalizace. Obec Libhošt se osamostatnila a má splácet 30 mil. úvěr, přitom její rozpočet je cca 15 mil. Kč, obec se zadlužila na dlouhou dobu. Osamostatnění nic neřeší. Problém aktivní záplavové zóny je problém, který bude MěÚ řešit mezi samosprávou a státní správou. Odpověď: p. Rešl, člen ZM Bydlí v Žilině, nebyly záplavové oblasti a při povodni umírali lidé. Postavil si dům na kopci, na poli byla kukuřice a přívalové deště vytopí dům i na kopci. Buďme rádi, že máme kanalizaci, hodnoťme věci objektivně. Dotaz: p. Holub, Mlýnská 69 Splašková kanalizace sice je, ale povrchová voda teče do zahrad, kanalizace povrchových v ulici Mlýnská není. Proč se neudělala. V závěru místopředseda OV Ing. Antonín Vrba ukončil diskusi, a poděkoval hostům a občanům m. č. Loučka za účast. Předseda OV p. Jaroslav Kotas pozval přítomné na Slavnosti k 690. výročí založení Loučky ve dnech 14 až a požádal občany o zapůjčení podkladů (fotky, noviny apod.) o historii Loučky, které by doplnily připravovanou výstavu v tělocvičně TJ Orel. Zapsal: Jaromír Bohuš, jednatel OV V Novém Jičíně - Loučce Obdrží: vedení města, tajemnice MěÚ, bude vyvěšeno ve vývěsních skřínkách OV a na webových stránkách Loučky.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od 18.05 h 15 členů od 18.07 h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel:

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání bylo zahájeno v 18:20 hod. Místostarosta města Daniel Dvořák přivítal

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013

Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2007 na obecním úřadě =================================================================== Přítomni:

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015 Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Beran, Mgr. Martina Funtánová, pan Miloslav Hron, pan Milan Kotrbatý, pan Tomáš Kvasnička

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červenec srpen / 2013 Hlavní téma: Povodeň v Říčanech Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun Slovo úvodem Martin Hůrka historik z Muzea Říčany

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina K bodu č. 1 Zahájení Ing. Ondřej Hudec zahájil II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více