Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace."

Transkript

1 Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. se sídlem Brno, Bosonožská 9, PSČ 625 zastoupená: PhDr. Ludmila Bartoňová jednatel společnosti JUDr. Helena Fišerová jednatel společnosti Adresa pro doručování: Brno, Bosonožská 9, okres Brno-město, PSČ 625 IČ: DIČ: CZ Zástupce ve věcech technických: RNDr. Jakub Trojan Tel: Kód NUTS: CZ 64 Kód obce zadavatele (ZÚJ): 5517 Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Zastoupená: Milan Pavlun Tel: ; Tel/fax: ; Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, Vyškov CZ Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: Výpočetní a kancelářské vybavení Zadávací podmínky pro zakázku Výpočetní a kancelářské vybavení jsou zpracovány v rámci projektu SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace (CZ.1.7/2.2./28.133) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro zpracování a podání nabídek do zjednodušeného podlimitního řízení dle 25 a 38 zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), a ve smyslu 38 ZVZ, k podlimitní veřejné zakázce na dodávky a služby, a spolu se všemi svými částmi představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících zejména předmět veřejné zakázky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů _Výzva_SWHW

2 Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení _Výzva_SWHW

3 Vážení, V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon), zahajuje dotovaný zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Výpočetní a kancelářské vybavení a to způsobem stanoveným pro podlimitní veřejnou zakázku na služby v předpokládané hodnotě veřejné zakázky ,- Kč bez DPH. Pro zadání veřejné zakázky zvolil zadavatel druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení. Vzhledem k tomu, že jste projevili o tento druh zakázek zájem, dovolujeme si Vám zaslat tuto Výzvu více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na předmětnou zakázku. 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. se sídlem Brno, Bosonožská 9, PSČ 625 zastoupená: PhDr. Ludmila Bartoňová jednatel společnosti JUDr. Helena Fišerová jednatel společnosti Adresa pro doručování: Brno, Bosonožská 9, okres Brno-město, PSČ 625 IČ: DIČ: CZ Zástupce ve věcech technických: RNDr. Jakub Trojan Tel: Kód NUTS: CZ 64 Kód obce zadavatele (ZÚJ): 5517 (dále také VŠOH) Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Zastoupená: Milan Pavlun Tel: ; Tel/fax: ; Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, Vyškov CZ 2. Informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Výpočetní a kancelářské vybavení. Stručný popis předmětu veřejné zakázky. Jedná se o: Dodávku výpočetní a kancelářské techniky samostatné části předmětné veřejné zakázky označené A - C _Výzva_SWHW

4 Zadavatel umožňuje podat nabídku na celou předmětnou zakázku nebo pouze na některou její samostatnou část A - C Na předmět zakázky byla zadavateli poskytnuta finanční dotace v rámci programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.7/2.2./ SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace Podrobný popis předmětu plnění je uvedený v zadávací dokumentaci této zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle předmětu této zakázky činí bez DPH Předpokládaná hodnota jednotlivých samostatných částí činí bez DPH: Část A Část B Část C ,- Kč ,- Kč 35 7,- Kč ,- Kč Předpokládaná hodnota zakázky na poskytnutí dalších obdobných služeb zadávaných v souladu s ustanovením 99 zákona opční právo činí 268,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky jednotlivých samostatných částí pro opční právo činí bez DPH: Část A 2,- Kč Část B 5,- Kč Část C 18,- Kč Místo plnění zakázky: Místem plnění předmětné zakázky je sídlo zadavatele. Termín plnění předmětné zakázky: Plnění předmětné zakázky bude zahájeno uzavřením smlouvy na plnění předmětné zakázky. Předpokládaný termín plnění předmětné veřejné zakázky bude ukončeno nejpozději do: Část A 4-ti dnů Část B 4-ti dnů Část C 4-ti dnů Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: dodávky podlimitní veřejná zakázka. Zjednodušené podlimitní řízení. Zahájení zadávacího řízení: Výzva více zájemcům a zveřejnění na profilu zadavatele: _Výzva_SWHW

5 Komunikace s uchazeči: Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit uveřejněním na profilu zadavatele: Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel bude uveřejňovat na profilu zadavatele: Další informace k předmětné veřejné zakázce Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 3. Informace o zadávací dokumentaci a způsobu poskytnutí zadávací dokumentace: Součástí Výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace je i Zadávací dokumentace, která obsahuje: Podrobné základní podmínky zadávacího řízení Část č. 1 Krycí list nabídky Část č. 2 Obchodní podmínky Část č. 3 Specifikaci předmětu zakázky Část č. 4 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (pokud budou zadavatelem vydány) Obsah zadávací dokumentace (také zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Kompletní Zadávací dokumentace je zadavatelem uveřejněna na profilu zadavatele. 4. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek: Nabídky lze podat nejpozději do: do 1: h. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Místo pro podání nabídek Nabídky lze podat na adrese zadavatele a to: Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny. Adresa pro doručování: Brno, Bosonožská 9, okres Brno-město, PSČ 625. Nabídku lze doručit osobně a to na stejné adrese a to na podatelně zadavatele každý pracovní den v těchto úředních hodinách: Pondělí - pátek 8: 14 h. V případě, že by na některou samostatnou část (A-C) byla doručena pouze jedna nabídka, zadavatel obálku s nabídkou neotevírá a vrací zpět uchazeči. Z uvedeného důvodu musí být nabídka na každou jednotlivou samostatnou část (A-C) podána v samostatné, uzavřené, zabezpečené jedné neporušené obálce _Výzva_SWHW

6 Nabídka musí být podána v listinné podobě a musí být podána v řádně uzavřené neporušené obálce. Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. a název veřejné zakázky a označením samostatné části předmětu veřejné zakázky (A-C) na kterou je nabídka podávána. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí na podatelně zadavatele. 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: Zadavatel zadá předmětnou veřejnou zakázku pouze kvalifikovanému dodavateli. Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění předmětné veřejné zakázky je dodavatel, který splní: Základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona, Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona prokáže dodavatel takto: a) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) zákona splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů. b) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. b) zákona splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů _Výzva_SWHW

7 c) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. c) zákona splňuje dodavatel, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. d) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. d) zákona splňuje dodavatel, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. e) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. e) zákona splňuje dodavatel, který není v likvidaci. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. f) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. g) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. g) zákona splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. h) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. h) zákona splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele _Výzva_SWHW

8 K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. c) zákona potvrzení příslušného orgánu či instituce. i) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. i) zákona splňuje dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. j) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje dodavatel, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. k) Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. k) zákona splňuje dodavatel, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona, Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže dodavatel takto: a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Povinnost předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Technické kvalifikační předpoklady podle 56 zákona v rozsahu požadovaném pro nabízenou samostatnou část předmětu zakázky. Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel pro samostatnou část A takto: _Výzva_SWHW

9 Dodavatel předloží seznam obdobných dodávek provedených dodavatelem v posledních 3 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, rozsah a místo poskytování těchto služeb a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 písm. a) zákona: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných osvědčení objednatelů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle 56 odst. 2 písm. a) zákona: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud za poslední 3 roky poskytl alespoň 3 dodávky obdobného charakteru a rozsahu. Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí: Provedení alespoň tří zakázek spočívajících v dodávce výpočetní a kancelářské techniky ve finančním objemu 5,- Kč bez DPH za jednu zakázku platí pro nabídku na samostatnou část A předmětu zakázky. Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dle 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V souladu s ustanovením 331 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) zákona subdodavatelem, b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle 51 odst. 5 zákona každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 5 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije 51 odst. 4 zákona obdobně _Výzva_SWHW

10 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou zadavateli dle 51 odst. 6 zákona povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto ustanovení zákona, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele V případě, že nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Seznam kvalifikovaných dodavatelů V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 125 a násl. zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. V případě, že si zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení vyhradil, že splnění kvalifikace dle 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona musí být prokázáno předložením jednoho či více dokladů dle 53 odst. 3 zákona, pak splnění této kvalifikace nemůže být dle 127 odst. 3 zákona prokázáno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Zadavatel je povinen dle 127 odst. 4 zákona přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Systém certifikovaných dodavatelů _Výzva_SWHW

11 V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Zahraniční seznam dodavatelů Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona, c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 písm. a), c) až h) Zákona, nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát, není-li starší než 3 měsíce a je-li platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto článku, popřípadě splnění její příslušné části. Zahraniční dodavatel je však vždy povinen předložit samostatně doklady prokazující splnění kvalifikace podle 53 odst. 1 písm. f) až h) Zákona. Pravost a stáří dokladů Pokud není zákonem stanoveno jinak, předkládá dle 57 odst. 1 zákona dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy oprávněn požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle 82 zákona, je povinen je před uzavřením smlouvy předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 9 dnů ke dni podání nabídky dle 57 odst. 2 zákona. V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Změny v kvalifikaci dodavatele _Výzva_SWHW

12 Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 1 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Povinnost podle předchozího odstavce se dle 58 odst. 2 zákona vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele dle 81 možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace Ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. 6. Údaje o hodnotících kritériích Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek provede hodnotící komise v souladu s ustanovením odst.1 79 zákona. Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky (dále jen "základní hodnotící kritérium") je: Nejnižší nabídková cena Po vyloučení uchazečů, kteří nesplnili kvalifikaci a po vyřazení nabídek, které nesplnily podmínky zadávací dokumentace, provede komise výběr ze zbývajících nabídek vyhodnocení dle stanoveného hodnotícího kritéria a to zvlášť pro jednotlivé samostatné části předmětu zakázky A C. Další podmínky předmětného zadávacího řízení jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. V Brně: Osoba oprávněná zadavatelem Příloha: Zadávací dokumentace v členění jednotlivých částí je zveřejněná na profilu zadavatele _Výzva_SWHW

13 Část č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výpočetní a kancelářské vybavení Podrobné základní podmínky zadávacího řízení Obsah podrobných podmínek Část č.1 - Zadávací dokumentace Podrobné základní podmínky zadávacího řízení 1. Údaje o zahájení zadávacího řízení 2. Komunikace s uchazeči 3. Popis předmětu veřejné zakázky 4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5. Místo plnění předmětné veřejné zakázky 6. Termín plnění předmětné zakázky 7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 8. Zadávací lhůta 9. Dodatečné informace 1. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 11. Otevírání obálek 12. Posouzení nabídek 13. Hodnocení nabídek 14. Obchodní podmínky 15. Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele 1. Údaje o zahájení zadávacího řízení Název veřejné zakázky: Výpočetní a kancelářské vybavení. Druh veřejné zakázky: dodávky podlimitní veřejná zakázka. Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení. Zahájení zadávacího řízení: Výzva více zájemcům a zveřejnění na profilu zadavatele: 2. Komunikace s uchazeči Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit uveřejněním na profilu zadavatele: Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel bude uveřejňovat na profilu zadavatele: Další informace k předmětné veřejné zakázce Dodatečné informace k zadávací dokumentaci. 3. Popis předmětu veřejné zakázky Jedná se o: Stránka 1 z _část_č.1_ZD_SWHW

14 Dodávku výpočetní a kancelářské techniky samostatné části předmětné veřejné zakázky označené A - C Zadavatel umožňuje podat nabídku na celou předmětnou zakázku nebo pouze na některou její samostatnou část A - C Na předmět zakázky byla zadavateli poskytnuta finanční dotace v rámci programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu: CZ.1.7/2.2./ Název projektu: SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v části č. 4 Zadávací dokumentace. 4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV , , , , , , , , , , , 5. Místo plnění předmětné veřejné zakázky Místem plnění předmětné zakázky je sídlo zadavatele. 6. Termín plnění předmětné zakázky Plnění předmětné zakázky bude zahájeno uzavřením smlouvy na plnění předmětné zakázky. Předpokládaný termín plnění předmětné veřejné zakázky bude ukončeno nejpozději do: Část A 4-ti dnů Část B 4-ti dnů Část C 4-ti dnů 7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle předmětu této zakázky činí bez DPH Předpokládaná hodnota jednotlivých samostatných částí činí bez DPH: Část A Část B Část C ,- Kč ,- Kč 35 7,- Kč ,- Kč Předpokládaná hodnota zakázky na poskytnutí dalších obdobných služeb zadávaných v souladu s ustanovením 99 zákona opční právo činí 268,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky jednotlivých samostatných částí pro opční právo činí bez DPH: Část A 2,- Kč Část B 5,- Kč Část C 18,- Kč Stránka 2 z _část_č.1_ZD_SWHW

15 8. Zadávací lhůta Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni od termínu podání nabídky. Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty na 3 měsíce. 9. Dodatečné informace Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně ( , pošta) na, adresu kontaktní osoby: co-eo s. r. o., Závodí 233/16, PSČ Vyškov, Milan Pavlun, Tel: ; Tel/fax: , Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle 49 odst. 1 zákona. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. 1. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky Nabídka bude zpracována a podána v souladu s 68 a 69 zákona a bude předložena v českém jazyce v zabezpečené neporušené obálce ve dvou vyhotoveních a to: Jedno vyhotovení v listinné podobě označené ORIGINÁL. Jedno vyhotovení v elektronické podobě označené KOPIE. V případě, že by na některou samostatnou část (A-C) byla doručena pouze jedna nabídka, zadavatel obálku s nabídkou neotevírá a vrací zpět uchazeči. Z uvedeného důvodu musí být nabídka na každou jednotlivou samostatnou část (A-C) podána v samostatné, uzavřené, zabezpečené jedné neporušené obálce. Kopie nabídky bude sloužit zadavateli pro efektivní posouzení a hodnocení nabídek. V případě rozporů mezi jednotlivými vyhotoveními nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky. V elektronické podobě nabídky, budou všechny dokumenty a části nabídky uloženy ve formátu pdf*. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh (prospekty a obdobné materiály nevyjímaje), bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem uchazeče. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel musí podat nabídku alespoň na jednu samostatnou část předmětu veřejné zakázky (A - C). Stránka 3 z _část_č.1_ZD_SWHW

16 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena uvedená v nabídce musí být uvedena v českých korunách, v členění bez DPH platného ke dni podání nabídky. Nabídková Cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) za nabízenou samostatnou část předmětu zakázky a musí být platná po celou dobu realizace zakázky, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou dodávku) není přípustná. V případě, že údaje uvedené v nabídce (příloha č. 1 nabídky) budou v rozporu údaji uvedenými v návrhu smlouvy přiložené v nabídce, bude tato nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeč bude vyloučen. Podmínky překročení nabídkové ceny Nabídkovou cenu lze měnit jen v případě legislativních změn (např. daňové předpisy), které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny nebo v případech uvedených v příloze č. 3 této Zadávací dokumentace Obchodních podmínky. Nabídka bude seřazena do tohoto členění příloh - Obsah nabídky seznam předkládaných dokumentů: Příloha č. 1 Vyplněnou část č. 2 zadávací dokumentace Krycí list nabídky. Příloha č. 2 Doklady o splnění požadované kvalifikace. o Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo zpracovaný na podkladu části č. 3 zadávací dokumentace. Podepsaný oprávněnou osobou uchazeče. Součástí nabídky musí být i všechny přílohy uvedené v této smlouvě, které musí být taktéž podepsané oprávněnou osobou uchazeče. Příloha č. 4 Součástí nabídky musí být rovněž: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/21 Sb.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 11. Otevírání obálek Otevírání obálek proběhne v souladu s ustanovením 71 Zákona. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Stránka 4 z _část_č.1_ZD_SWHW

17 Otevírání obálek proběhne v termínu: v 1: h. Na adrese: Brno, Bosonožská 9, okres Brno-město, PSČ 625 místnost sekretariát ředitele školy. O otevírání obálek či sepisuje komise protokol o otevírání obálek. 12. Posouzení nabídek Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplní, budou ze zadávacího řízení vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nebude přihlížet. Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zda nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Při tomto posouzení bude komise postupovat v souladu s ustanovením 77 zákona. Komise rovněž provede posouzení v podrobnostech soupisu nabízených služeb. O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol. Veřejný zadavatel umožní bezodkladně po posouzení kvalifikace všem dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována, nahlédnout do protokolu o posouzení kvalifikace a umožní jim pořídit si z něj výpis nebo jeho opis. 13. Hodnocení nabídek Po vyloučení uchazečů, kteří nesplnili kvalifikaci a po vyřazení nabídek, které nesplnily podmínky zadávací dokumentace, provede komise výběr ze zbývajících nabídek vyhodnocení dle stanoveného hodnotícího kritéria. Zadavatel provede hodnocení podaných nabídek pomocí základního hodnotícího kritéria: Nejnižší nabídková cena Po vyloučení uchazečů, kteří nesplnili kvalifikaci a po vyřazení nabídek, které nesplnily podmínky zadávací dokumentace, provede komise výběr ze zbývajících nabídek vyhodnocení dle stanoveného hodnotícího kritéria a to zvlášť pro jednotlivé samostatné části předmětu zakázky A C. Způsob hodnocení nabídek stanovil zadavatel takto: Hodnotící komise bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH, která je cenou konečnou. Celková nabídková cena bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých (CZK). Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka z nejnižší nabídkovou cenou zpracovanou na základě všech zadávacích podmínek této veřejné zakázky. Další nabídky budou hodnoceny sestupně podle výše nabídkové ceny. Stránka 5 z _část_č.1_ZD_SWHW

18 14. Obchodní podmínky Obchodní podmínky pro všechny samostatné části A-C jsou uvedeny v části č. 3 zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen tyto podmínky zapracovat do návrhu smlouvy předloženého v nabídce. 15. Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci. Zadavatel nepřipouští podle 7 ZVZ varianty nabídek. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech podle 84 ZVZ. Zadavatel stanovuje, že v průběhu zadávacího řízení je povinen dodavatel komunikovat se zadavatelem v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo, že pokud dojde v průběhu řešení celého projektu k nutnosti upravit harmonogram realizace předmětu zakázky je dodavatel povinen tento požadavek respektovat a upravit odpovídajícím způsobem termín realizace předmětu zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky v zákonné lhůtě; Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky a nebude se jednat o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem.; Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení. před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce; nevracet uchazečům podané nabídky. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádný dodatek nebo dovětek uchazeče k zadávacím podmínkám, k technické specifikaci nebo požadavkům zadavatele obsažený v jeho nabídce. Jakákoliv dodatek nebo dovětek uchazeče k zadávacím podmínkám, k technické specifikaci nebo požadavkům zadavatele uvedený v nabídce nebo přiložený k nabídce bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení. V Brně Stránka 6 z _část_č.1_ZD_SWHW

19 Část č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Finalizace učebních textů Krycí list nabídky Zadávací dokumentace Část č. 2 Krycí list nabídky 1. Název veřejné zakázky: Výpočetní a kancelářské vybavení 2. Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel Zadavatelem zakázky je: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. se sídlem: Brno, Bosonožská 9, PSČ 625 IČ: Zastoupené PhDr. Ludmila Bartoňová JUDr. Helena Fišerová Kontaktní osoba: co-eo s.r.o. zastoupená Milanem Pavlunem Tel.: Fax: Uchazeč Název: sídlo/místo podnikání/země: Tel./fax/ bankovní spojení: IČ: DIČ: č. účtu: osoba oprávněná jednat za uchazeče: kontaktní osoba: Tel./fax/ : 3. Nabídka uchazeče: Samostatná část Nabídková cena celkem bez DPH Nabídková cena celkem včetně DPH A B C (Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká) Uchazeč vyplní pouze ty samostatné části předmětu zakázky, které jsou předmětem jeho nabídky. *Uchazeč, který je neplátcem DPH uvede částky včetně DPH Sazba DPH 4. Prohlašuji, že do předkládané nabídkové ceny jsem zahrnul veškeré náklady na předmětnou zakázku, které vyplývají z dokumentace veřejné zakázky a z mé znalosti stavu předmětné problematiky. 5. Prohlašuji, že podaná nabídka je zpracována tak, že forma, provedení a podmínky provozu předmětu této veřejné zakázky respektuje a dodržuje veškeré podmínky stanovené všemi částmi zadávací dokumentace a informacemi mně známými v době zpracování této nabídky. 6. Krycí list není možné upravovat pouze doplnit požadované označené části. Oprávněná osoba za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení:... Funkce:... Podpis: Datum:.. Stránka 1 z _část_č.2_ZD_SWHW

20 Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek na zakázku Výpočetní a kancelářské vybavení Obchodní podmínky: Do návrhu smlouvy, který zpracuje uchazeč (a uchazečem navržené znění smlouvy bude součástí nabídky), musí uchazeč zapracovat níže uvedená ustanovení a ustanovení požadovaná zadavatelem v textu výzvy k podání nabídek: K U P N Í S M L O U V A Uzavřená dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb. v platném znění) Smluvní strany Kupující: Zastoupená: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. PhDr. Ludmilou Bartoňovou, jednatelkou JUDr. Helenou Fišerovou, jednatelkou Bosonožská 9, 625 Brno Se sídlem: IČ: El.adresa: Prodávající: Zastoupená: Se sídlem: IČ: El.adresa: (Pokyn pro uchazeče: doplní uchazeč.) Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. Článek 1 Předmět smlouvy 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění souboru věcí movitých specifikovaných v nabídce na veřejnou zakázku kupujícího Výpočetní a kancelářské vybavení dle Přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy. Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně kupní cenu. (Pokyn pro uchazeče: příslušnou přílohu č. 1 této smlouvy doplní uchazeč podle vlastní nabídky.) 1.2 Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady: 1. Dodací listy při dodání zboží 2. Faktury 3. Záruční listy při dodání zboží 1.3 Místem uskutečnění dodávky je Brno, Bosonožská 9. Doprava zboží a likvidace obalů je zahrnuta v ceně specifikované v článku 4. O předání a převzetí zboží sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí. Článek 2 1

21 Termín plnění 2.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy do 4-ti dnů od podpisu této kupní smlouvy oběma stranami. Předmět smlouvy bude předán umístěním zboží na adrese kupujícího a úspěšným provedením uživatelského testování (zkušebního provozu) v délce jednoho měsíce od okamžiku umístění zboží na adrese kupujícího, který osvědčí provozuschopnost zboží. 2.2 Zboží, které bude obsahovat vady a nedodělky, nebude kupujícím převzato. V případě, kdy při předání a převzetí zboží se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost prodávajícího dodat zboží řádným provedením splněna až předáním bezchybného zboží. 2.3 Zboží musí být převzato předávacím protokolem, který podepisují obě smluvní strany. 2.4 Na základě písemného předávacího protokolu budou předávány také jednotlivé dílčí fáze předmětu smlouvy dle přílohy č. 1. Článek 3 Cena 3.1 Cena za plnění dle článku 2 této smlouvy je stanovena takto: Cena bez DPH:.. DPH:.. % Celková cena včetně DPH: (Pokyn pro uchazeče: cenová ujednání doplní uchazeč podle vlastní nabídky.) 3.2 Podrobná cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 1, k této smlouvě. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem smlouvy včetně dopravy, montáže, zaškolení obsluhy a likvidace obalového materiálu do místa plnění. Článek 4 Platební podmínky 4.1 Smluvní strany se dohodly na vystavení daňového dokladu na částku dle článku 3 této smlouvy v den předání předmětu smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v 12 zákona č. 588/1992 Sb. v platném znění. Prodávající vystaví daňový doklad na základě předání, převzetí předmětu smlouvy a podpisu předávacího protokolu dle článku 2.3 této smlouvy. 4.2 Daňový doklad, který neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu, a to do konce 2

22 sjednané doby její splatnosti. Při nezaplacení takto vystaveného a doručeného daňového dokladu běží znovu sjednaná lhůta splatnosti. 4.3 Kupní cena je splatná do 14 dnů od doručení daňového dokladu kupujícímu. 4.4 Prodávající se zavazuje poskytnout součinnost při kontrolách uskutečňovaných poskytovatelem finančních prostředků na pořízení předmětu koupě a umožnit provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/24 Sb., o dani z přidané hodnoty) 4.5 Prodávající se zavazuje archivovat veškeré doklady spojené s pořízením předmětu Kupní smlouvy do roku 225. Článek 5 Záruka za jakost 5.1 Prodávající poskytuje záruku v délce 36 měsíců. 5.2 Zboží po tuto dobu bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu. 5.3 Záruční doba běží ode dne předání zboží prodávajícím kupujícímu na základě oběma smluvními stranami podepsaném protokolu o předání a převzetí zboží dle bodu 2.3 této smlouvy. Článek 6 Záruční a pozáruční servis 6.1 Servis provádí prodávající v době záruky (viz. článek 6) bezplatně. 6.2 Prodávající se zavazuje zajistit servisní službu do 5-ti pracovních dnů od nahlášení poruchy (v době od 8: hod do 16: hod v pracovní dny). Oprava zboží bude provedena bezodkladně a prodávající odstraní vady v místě instalace, nebo ve vlastní dílně nejdéle do 5-ti pracovních dnů od nahlášení poruchy. Bude-li závada neodstranitelná, prodávající poskytne bezplatně zboží obdobných vlastností, viz Příloha č. 1 této smlouvy. Závady mohou být nahlašovány telefonicky, musí však být dodatečně potvrzeny písemně nebo elektronicky. 6.3 Kupující má právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného a bezvadného výrobku. 6.4 V případě, že je dodáno menší množství zboží než to, které bylo smluveno, má kupující právo na doplnění chybějícího množství. 3

23 6.5 Prodávající se zavazuje zabezpečit dostupnost stejné konfigurace - trvalou dostupnost náhradních dílů po dobu 6 měsíců. V opačném případě nahradí celé vadné zařízení jiným zařízením plnícím stejné funkce - nový výrobek. Článek 7 Nabytí vlastnického práva Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetí. Smluvní pokuty a sankce Smluvní strany se dohodly, že: 8.1 v případě prodlení kupujícího s plněním peněžitého závazku kupující uhradí úrok z prodlení ve výši,1 % z dlužné částky za každý i započatý den po době splatnosti daňového dokladu, 8.2 v případě prodlení prodávajícího, pokud jde o předmět smlouvy, prodávající uhradí smluvní pokutu za prodlení s plněním ve výši,1 % z ceny včas nedodaného zboží za každý i započatý den po termínu plnění dle článku 2 této smlouvy, 8.3 v případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu smlouvy delším než jeden měsíc má kupující právo od smlouvy odstoupit. Smluvní strany si pro případ odstoupení prodávajícího od smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.,- Kč. Prodávající je povinen uhradit tuto pokutu do 14 dnů na základě výzvy kupujícího, 8.4 v případě prodlení prodávajícího s odstraněním poruchy bránící provozu zařízení v termínu daném v článku 6 bod 6.2, uhradí prodávající smluvní pokutu ve výši 1% ceny vadného zboží za každý den, o který se oprava opozdila. Výše smluvní pokuty se nezapočítává do případné náhrady škody. 8.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla kupujícímu požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojen povinnost platit smluvní pokutu. Závěrečná ustanovení 9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 9.2 Smlouvu lze měnit či doplňovat písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana dostane dvě vyhotovení. 4

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Název výběrového řízení: Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u Č.P. 99 Dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více