Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA"

Transkript

1 VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila částku Kč jako finanční příspěvek pro 9. ročník sportovní a společenské akce utkání v házené všech generací mezi městy Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila členy výběrové komise na stavbu chodníků v lokalitě Nad Hejtmanem. RM se seznámila s rozhodnutím ředitelky Základní školy v Plané nad Lužnicí o vedení tříd, které bylo učiněno na základě jednání pedagogické rady. RM trvá na pravomoci vedení školy určit třídní učitelky jednotlivých tříd. RM schválila podání žádosti o dotaci pro revitalizaci zámeckého parku na Strkově. RM schválila podání žádosti o dotaci na ozelenění veřejných prostranství v centru města. RM souhlasí se zkrácením výuky v ZŠ o 5 dnů vzhledem k rekonstrukci školy, kvůli bezpečnosti jejích žáků. RM schválila členy výběrové komise na rozšíření MŠ o třídu, která bude upravena v budově ZŠ. RM odsouhlasila členy výběrové komise na výstavbu autobusové zastávky. RM souhlasí s finančním zajištěním na pátém setkání obcí, které se nazývají Planá, dne v Plané u Mariánských Lázní. RM projednala žádost Technických služeb Planá nad Lužnicí a rozhodla o: o nákupu 30 laviček o nákupu 10 odpadních košů o nákupu 18 párů zásahových bot pro hasiče RM souhlasí s povolením hudební produkce v areálu Hospůdky za vodou při dodržení stanovených podmínek. RM projednala a schválila podání žádosti o dotaci na výstavbu komunikací Nad Hejtmanem a Břehy. RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou FARMTEC a.s. na projektovou dokumentaci k výstavbě bioplynové stanice. Vladislav Kubec místostarosta Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu Ve středu 3. června na veřejné debatě na téma Obnova rybníka Jordán starostka města Tábor ing. Hana Randová znovu představila svou představu úprav údolní nádrže Jordán. Znovu zde bylo uvedeno, že vytěžené bahno (či sediment) z Jordánu se má ukládat na katastru Plané nad Lužnicí! Jak již napsal Jiří Rangl v předchozím čísle Plánských ozvěn, první rozbor jordánského sedimentu upozornil na vysoké hladiny některých těžkých kovů, především rtuti. Nyní jsou však k dispozici nové výsledky rozborů vzorků vytažených z mnohem větší hloubky, které již sediment charakterizují jako volně ukladatelný, s obsahem karcinogenních látek, např. arzénu, takzvaně v normě. Není od věci připomenout, že arzen je nejen karcinogenní, ale také genotoxický prvek (zabraňuje přirozené opravě porušených vláken DNA), jehož povolené množství v pitné vodě je od stanoveno na 10μg/litr, ale odborné studie posledních let doporučují, aby jeho obsah v pitné vodě nepřekračoval 1 μg/litr. Normy pro uložený sediment nejsou pravděpodobně tak přísné, nicméně pronikání toxických látek do vody v pískovně Hůrka, ležící jen několik málo metrů od Lužnice, která je chráněna ekologickým projektem Natura 2000, představuje vážnou hrozbu. Neméně významným problémem, který v souvislosti s ukládáním jordánského bahna v Plané nastane, je další dopravní zatížení centra Plané nákladní dopravou. Protože obchvat kolem Plané nad Lužnicí dosud neexistuje, bude Planou denně křižovat minimálně 50 náklaďáků z Tábora do Hůrky (v lokalitě Na Černé) a stejný počet zpět a to po dobu nejméně tří let. O prachu, hluku, výfukových plynech a nejspíše i zápachu z náklaďáků projíždějících centrem Plané není třeba déle mluvit. Dne 17. června v 18 hodin proběhne na městském úřadu neveřejné jednání Rady města Planá nad Lužnicí rozšířené o členy zastupitelstva, se zástupci města Tábora a dalšími subjekty, které jsou v přepravě a uložení toxického odpadu zainteresovány, zejména s provozovatelem pískovny v Hůrce, firmou Hanson. Pevně věříme, že naši zvolení zástupci se pokusí prosadit zájmy těch, kteří na katastru našeho města pouze netěží a neskladují, ale především 2 zde žijí a projevují nezištný zájem o lidské zdraví a místní krajinu. Protože se nehodláme smířit s představou ukládání problematického odpadu v Plané, zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou. Chceme podpořit vedení našeho města a informovat všechny občany, kteří mají stejné názory a sdílejí naše obavy. Věříme, že ve spolupráci s vedením našeho města a Ekologickým právním servisem můžeme táborskou mašinérii zastavit. Všichni, kdo chtějí pomoci v tomto úsilí, jsou srdečně zváni na ustavující schůzi, která proběhne do konce června. O přesném termínu vás budeme informovat. Za zakládající členy přípravného výboru občanského sdružení Za zdravou Planou Jiří Rangl, Ing. Richard Mlázovský, Mgr. Zdeněk Žalud, PhD. Kontakt: Ach ty daně... V nedávné době směřovalo do našich domácností nové vyměření daně z nemovitosti. Z reakce spoluobčanů jsem vycítil jejich nesouhlasné postoje k hodnotám, které jim byly vypočteny. Proto bych si dovolil pár řádků na vysvětlenou. U činností, které musí obce ze zákona vykonávat v oblasti dopravy, ekologie, likvidace odpadů, osvětlení, péče o malé děti, seniory, atd., se každoročně navyšují výdaje o nemalou sumu. Státní pokladna tempu tohoto nárůstu nestačí. Vláda hledala možnosti, jak obcím pomoci a schválila zákon, který umožnil navýšení daně z nemovitosti až na pětinásobek. Naši zastupitelé byli v loňském létě postaveni před rozhodnutí, jaký násobek daně pro naše občany a firmy schválit. V té době byla pro většinu z nás hospodářská krize velkou neznámou, a tak se nad výší násobku rozpoutala debata. Poohlíželi jsme se po městech se stejným počtem obyvatel, s podobnou průmyslovou aglomerací, a nakonec zvítězil dnes platný jednonásobek dosavadní daně. Vím, že výdajů, které odčerpávají rozpočty domácností, je víc a nepřidávají nám tak vytouženou dobrou náladu. Tímto doufám, že jsem vám alespoň z malé části objasnil důvody zvýšení daně z nemovitosti. Nyní je na radních, aby vybrané peníze účelně využili: aby udrželi stávající poplatky za svoz odpadů, zlepšili stav komunikací, přispěli na kulturu, sport... Podnikatelům přeji velké množství zakázek, které by v této pro ně náročné době umožnily zdárný chod firem. Vladislav Kubec, místostarosta

2 Plánské ozvěny Informace z městského úřadu Místní poplatky v Plané nad Lužnicí v roce 2009 druh poplatku kdo poplatek platí sazba splatnost - za svoz odpadu 1. občan přihlášený 500 Kč/osoba do k trvalému pobytu 2. stavba určená k individuální rekreaci 400 Kč/stavba určená k do (není zde trvalý pobyt) individuální rekreaci - za psa držitel psa - v rodinném domě 100 Kč do Kč za každého dalšího psa - v bytovém domě 500 Kč do Kč za každého dalšího psa - za lázeňský a rekreační pobyt ubytovatel 5 Kč za osobu a den čtvrtletně - za užívání veřejného prostranství uživatel prostranství dle typu užívání při oznámení užívání - z ubytovací kapacity ubytovatel 4 Kč za lůžko a den čtvrtletně - za výherní hrací přístroj provozovatel Kč za 3 měsíce čtvrtletně - ze vstupného pořadatel 10% z vybraného vstupného při předložení přiznání k poplatku Chtěli bychom občanům připomenout termíny splatnosti některých místních poplatků (vychází z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a z vyhlášky o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu). 1. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (zkráceně poplatek za svoz odpadu) tento poplatek je třeba uhradit do místní poplatek za psa tento poplatek bylo třeba uhradit do ostatní poplatky je třeba hradit průběžně, dle výše uvedené tabulky Poplatky lze uhradit hotově na MěÚ v Plané nad Lužnicí nebo převodem na účet města ( /0800, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka). Žádáme občany, aby dodržovali termíny splatnosti jednotlivých poplatků. Poplatek za psa ( byl splatný do ) z celkového počtu 450 přihlášených psů jich do současné doby není uhrazena téměř jedna čtvrtina, tj. 110 držitelů psů nemá tento poplatek zaplacen. Dále žádáme občany, aby včas nahlašovali přihlášení nového psa (od 3 měsíců věku) nebo jeho uhynutí. Tato ohlašovací povinnost je do 15 dnů po jejím vzniku. Poplatek za svoz odpadu jeho splatnost je do K zaplatilo dosud z celkové počtu poplatníků svoz odpadu občanů. Prosíme občany, aby dodržovali termíny splatnosti jednotlivých poplatků. Také upozorňujeme občany, kteří nemají zaplacené tyto poplatky z minulých let, aby tak neprodleně učinili. V případě nezaplacení je při jejich vymáhání ze strany městského úřadu postupováno podle platných zákonů ( tzn. ve zkratce vydání výzvy k zaplacení poplatku, vydání platebního výměru navýšeného až na trojnásobek původní částky a posledním krokem je vymáhání nezaplaceného poplatku exekucí). 3 červen 2009 První exekuce, aneb jak přijít o tisíce V tomto článku chceme občany krátce informovat, jaká je situace ve vymáhání nezaplaceného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (zkráceně svoz odpadu). V současné době jsou nejstarší dluhy z let 2004 a 2005 ve stádiu exekučních řízení. Občanům, kteří výše uvedený poplatek nezaplatili v řádném termínu (vždy do příslušného kalendářního roku), ani nereagovali na výzvu podle zákona 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, byl tento poplatek vyměřen tzv. platebním výměrem. Tento platební výměr je oproti původní výši poplatku již navýšen o 100% (lze navýšit až na trojnásobek). Po jeho nezaplacení následuje zaslání výzvy před exekucí. Po vyčerpání výše uvedených zákonných možností již probíhá exekuční řízení. Prozatím bylo podáno osm návrhů na exekuci a jedna exekuce byla již úspěšně vyřízena. Pro názornost jeden příklad: OBSAH ČÍSLA Slovo starosty Výtah z usnesení zasedání rady města Zakládáme občanské sdružení Ach ty daně Informace z městského úřadu První exekuce Matrika Pozvánka Výsledky voleb 720 let Plané Omluva Stalo se v Plané Dům s pečovatelskou službou Základní umělecká škola Mateřské centrum Mateřská škola Pohádka Základní škola Předškoláci na návštěvě Zájezd do Londýna Škola běží maratón Informační schůzka Škola se začala převlékat Žijí mezi námi Městská knihovna Vyhodnocení květinové burzy Klub Plánských Dam Zapomenutá Planá Bambi 2009 v Plané Florbalový turnaj Putování na Kozí hrádek Pozvánka na festival Plán akcí Soutěž Za Planou krásnější Pozvánka str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str poplatek za svoz odpadu za r Kč 500,- - vydáním platebního výměru se poplatek navýší o 100 % Kč 1 000,- - dlužník zaplatí celkové náklady exekučního řízení..... Kč ,- Z výše uvedených čísel vyplývá, že občan při nezaplacení poplatku v řádném termínu místo částky Kč 500,- a po proběhnutí celého vyměřovacího a vymáhacího řízení (výzva, platební výměr atd.) nakonec po ukončení exekučního řízení zaplatí částku cca Kč ,-. Nezaplacení místního poplatku za svoz odpadu v řádném termínu může tedy občana přijít pěkně draho. Tato skutečnost je dobrou zprávou pro všechny poctivé plátce, kteří již nebudou dotovat neukázněné občany. Věříme, že neplatičů bude ubývat, neboť vymáhání nezaplacených poplatků stále pokračuje.

3 Novými občánky Plané nad Lužnicí se v měsíci květnu 2009 stali: Jonáš Kapic Alexandr Nechvátal Tereza Vojtěchová Barbora Vavříková Agáta Janátová Petr Knotek Přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Významné životní jubileum v měsíci červnu 2009 oslaví: Augustina Šťastná Božena Kubecová Vlastimil Kubíček Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Matrika Vítání občánků Dne 30. května 2009 slavnostně přivítal p. starosta ing. Jiří Šimánek a pan místostarosta Vladislav Kubec v obřadní síni do života nové občánky Plané nad Lužnicí. Z 27 pozvaných se dostavilo 23 dětí s rodiči i prarodiči. O kulturní vystoupení se postarala paní učitelka Irena Machanderová se svými žákyněmi ze základní školy. Ještě jednou všem novým občánkům a jejich rodičům blahopřejeme. Marie Holanová VÝSLEDKY VOLEB do Evropského parlamentu z června 2009 konané na území města Plané nad Lužnicí Strana Platné hlasy číslo název celkem v % 1 Libertas.cz Křes.demokra.unie Čs. str. lid Věci veřejné 25 2,91 4 Občanská demokratická strana Suverenita 23 2:68 6 Volte Pr. Blok-www.cibulka.net Sdruž. pro rep. Repub. str. Čsl Česká str. národ.socialistická Evropská demokratická strana Strana svobodných demokratů 0 0:00 11 Demokratická Strana Zelených Česká strana národně sociální Národní strana SDŽ Strana důstojného života Humanistická strana Moravané Spojení demokraté-sdruž. nezáv Liberálové.CZ Strana demokracie a svobody Nejen has. a živn. s uč. do E Komunistická str. Čech a Moravy STAR.A NEZ. VAŠE ALTER Strana svobodných občanů SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Koruna Česká (monarch. strana) Lidé a Politika Strna soukromníků ČR Zelení Dělnická strana Nezávislí Česká strana sociálně demokratic POZVÁNKA Dne 15. července 2009 od hod. proběhne v restauraci Maxim VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PODOBY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Ať žije vandalismus!nádražní ulice po návštěvě takyobčanů. 4

4 Plánské ozvěny 720 LET PLANÉ PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval všem těm, kteří pomohli s upořádáním velké akce, která se v Plané nad Lužnicí konala 16. května, kdy jsme si všichni připomínali 720 let od založení města. Místní rodáci si mohli společně zavzpomínat na roky strávené v Plané a hasičský sbor s představiteli města slavnostně otevřel novou hasičskou zbrojnici. Dále bych rád poděkoval všem sponzorům a mediálním partnerům, kteří svými dary přispěli k hladkému a spokojenému průběhu celého dne: Táborsko Jihočeské týdeníky, Radio Orlík, europoslanec MUDr. Jaroslav Zvěřina, ATEX, Česká spořitelna a. s., OSA Ochranný svaz autorský, Řeznické potřeby MVDr. Jordák, MOTT MAC DONALD, firma Brož a Dřevotvar Chýnov. Nesmím zapomenout ani na všechny ty, kteří se i přes počáteční nepříznivé počasí dostavili a prokázali tak, že sem tam nějaká kapka Plaňákům rozhodně nevadí. V neposlední řadě patří poděkování starostovi a radnici města Planá nad Lužnicí za to, že podobné akce pro své občany podniká, na své rodáky myslí, váží si jich a dokáže třeba i takhle velkou akci organizačně a finančně zaštítit. Díky. František Doubek OMLOUVÁME SE, OMLOUVÁME SE Vážené maminky, matky a babičky, vy všechny, které jste přijaly pozvání města a Klubu plánských dam na malé posezení v restauraci Maxim u příležitosti Dne matek. Tímto posezením jsme chtěli projevit vděčnost a poděkovat všem mámám, maminkám, matkám a babičkám, bez jejichž každodenní práce si nedovedeme představit náš rodinný život, výchovu našich dětí a v neposlední řadě i starost o nás muže. Bohužel, říkejme tomu šum či nějak podobně, co způsobilo, že průběh této oslavy byl rušen běžným provozem restaurace, ne zrovna vstřícným přístupem obsluhujícího personálu a v závěru i požadováním úhrady za poskytnutou kávu a přípitek. Rozhodně to nebylo záměrem pořadatelů této malé oslavy vašeho svátku. Přijměte proto velkou omluvu a příslib, že při organizování dalších kulturních a společenských akcí v našem městě si dáme na šum velký pozor a přijmeme taková opatření, aby k podobným faulům nedocházelo. Děkuji za vaše pochopení Ing. Jiří Šimánek starosta města červen 2009 STALO SE V PLANÉ - Podvečer pro seniory se skupinou Allegro, Standou Petrů a Evou Novotnou, opět vyšel na výbornou. O co dříve skončili s hraním kvůli počasí o Čarodějnicích, o to déle hráli našim seniorům - 7. května v předvečer Dne vítězství položili k památníku padlých za 2. sv. války před naší školou představitelé města věnce - Po celý měsíc květen měli návštěvníci knihovny u příležitosti 720. výročí založení Plané možnost shlédnout Výstavu regionální literatury, v měsíci červnu je k vidění výstava Manželství našich babiček. Exponáty na tuto výstavu zapůjčili ochotní a vstřícní Plaňáci. Děkujeme. - Město Planá nad Lužnicí také pozvalo všechny maminky na společné posezení ke Dnu matek, všem přítomným se představil Žesťový kvartet ze Soběslavi a krásně zazpíval i Skřivánek pod vedením Ireny Machanderové. Děkujeme - Děti ze sboru Notičky z MŠ Pohádka i sbor Skřivánek ze základní školy zpříjemnily našim seniorům dopoledne 14. května. Nejen nádherně zazpívaly, ale rozdaly také spousty vlastnoručně vyrobených dárečků. Za obdarované seniory děkujeme dětem i jejich paním učitelkám. - Dílnička pod dubem Zuzky Novákové uspořádala v tomto školním roce už třetí setkání maminek a seniorů. Všichni společně při Veselém tvoření vyrobili například hračky z balonků. Díky patří paní Zuzce Novákové a vedení DPS Baobab. - V obřadní síni skončila 20. května výstava k 720. letům Plané nad Lužnicí a hned 25. května proběhla vernisáž výstavy žáků Teodora Buzu s názvem Žeň skupiny žen a čtyř chlapů, za velké účasti hostů.. Tuto výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout až do 25. června. - v Galerii G2 mohou návštěvníci shlédnout výstavu Zdeňka Tichého s názvem In memoriam květen byl pro Planou nad Lužnicí dnem slavnostním, odehrávaly se zde Oslavy 720. výročí první zmínky o Plané a otevírala se také nová hasičská zbrojnice. I přes ranní dešťové přeháňky velká účast rodáků i dalších hostů mile překvapila všechny pořadatele. Děkujeme všem za návštěvu a doufáme, že každý si v bohatém programu našel právě to, co mu bylo příjemné června se hosté naposledy před prázdninami zúčastnili tradičního setkání se seniory, k tanci i poslechu našim seniorům hrála skvěle skupina Echo Ivy Mlázovské a Jardy Svobody FD 5

5 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Krátké ohlédnutí za událostmi v měsíci květnu v Domě s pečovatelskou službou Ve čtvrtek 14. května se uskutečnilo již tradiční Jarní posezení se seniory pečovatelských domů a členy klubu důchodců. O příjemné zpestření setkání se zasloužilo vystoupení žáků mateřské a základní školy v Plané nad Lužnicí, za ně jim a jejich pedagogům patří poděkování nejen od vedení DPS, ale i od přítomných seniorů. K milé atmosféře přispěla i účast pana starosty města ing. Jiřího Šimánka. V rámci oslav 720. výročí založení města Planá nad Lužnicí se uskutečnil Den otevřených dveří v domech s pečovatelskou službou. O návštěvu v pečovatelských domech byl značný zájem. Pracovníci pečovatelské služby doprovázeli návštěvníky po objektech a podávali odborný výklad. Takže i tento záměr proběhl pro nás s kladným výsledkem. Moje poděkování patří paní Rokosové, která zorganizovala Květinovou burzu ve prospěch pečovatelské služby. Její zásluhou byli osloveni podnikatelé i soukromé osoby města se žádostí o sponzorský dar na nákup sušičky prádla do prádelny pečovatelské služby. Také paní Rokosová zorganizovala prodej květin ve stánku při oslavách výročí města. Výtěžek z prodeje květin byl značným příspěvkem v celkové sumě na nákup sušičky. Výsledkem této sponzorské akce a prodeje květin je částka ,- Kč. Veškeré sponzorské dary a finanční příspěvky byly uzavřeny na základě darovacích smluv s dárci. Velmi kladně a s poděkováním hodnotím přístup dárců, kteří se do této akce zapojili. Vážím si veškerých finančních darů a také zájmu veřejnosti o potřeby neziskového sektoru. Při této akci bylo nastřádáno mnoho námětů a názorů, které neupadnou v zapomnění, ale bude jich využito jako inspirace pro další práci vedení organizace. ved. DPS Valentová Božena Základní umělecká škola Sezimovo Ústí Od začátku měsíce června probíhají v naší škole přijímací pohovory zájemců o studium v naší škole. Máme otevřeny tři obory hudební, taneční a výtvarný. Všechny je mohou navštěvovat Vaše děti od věku pěti let. Ideální je, když Vaše dítě začne chodit do naší školy současně se zahájením školní docházky do první třídy základní školy. Výuka začíná v tzv. přípravné hudební (taneční, výtvarné) výchově, kde děti získají základní Absolventský koncert 4. června 2009 v obřadní síni MěÚ. návyky potřebné pro další hudební (taneční, výtvarné) činnosti a po roce jsou připraveny k dalšímu studiu. Přijímáme však i žáky starší, protože talent se může začít rozvíjet kdykoli a určitou dávku nadání má v sobě každý. Záleží jen na tom, do jaké míry je dána jedinci příležitost talent rozvinout. Výhodou pro Plaňáky je, že nemusí dojíždět do Sezimova Ústí, protože máme v základní škole zřízeno odloučené pracoviště hudebního oboru, kde se Vaše děti mohou naučit hrát téměř na všechny nástroje, které se u nás vyučují housle, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, lesnici, trombon, tenor, baryton, tubu, bicí nástroje. Když zvládnou základní ovládání hudebního nástroje, začínají hrát v různých komorních souborech, orchestrech a vystupují na různých kulturních akcích, účastní se soutěží, přehlídek apod. Nejčastěji předvádějí své získané dovednosti v obřadní síni MÚ Planá a na akcích pořádaných městem. Bohatou fotodokumentaci z činnosti naší školy si můžete prohlédnout na kde se dozvíte i mnoho dalších informací o naší práci. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle nebo em: volny.cz. Celková kapacita školy je 500 žáků a v současné době je téměř naplněna. Proto neváhejte a přijďte se svými dětmi co nejdříve se přihlásit ke studiu, aby od 1. září 2009 mohla naplno začít výuka. Mgr. Josef Janda řed. ZUŠ Sezimovo Ústí Vedení MC upozorňuje všechny maminky, že z technických důvodů se pravidelné úterní schůzky až do konce měsíce července přesouvají do prostor dětského oddělení knihovny v budově ZŠ. 6

6 Plánské ozvěny Mateřská škola Pohádka je ve svých projektech stále originálnější... červen důkazem toho bylo květnové dvoudenní soustředění malých turistů ze školkového turistického kroužku. Díky dobré spolupráci se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy v nedalekých Voticích a ochotě tamního personálu jsme se mohli v úterý vypravit na dobrodružnou výpravu s názvem Zvířátka, co v noci nespí. A bylo opravdu se na co těšit. Pro 16 malých turistů a jejich osmičlennou dospělou posádku byl připraven bohatý program. Už cesta z Plané nad Lužnicí do Votic voněla dobrodružstvím a dálkou. Za okny míhající se překrásná krajina, ve vagonu příjemná nálada doprovázená písničkami na kytaru o strašidlech, o Večerníčkovi, o mašince, apod... A už jsme tady znělo hned z několika úst najednou. Protože je na nádraží V jako Votice, poznaly celkem správně skoro všechny děti. Ty dva kilometry z nádraží do záchranné stanice utekly příjemně, děti dojedly dobroty, co jim maminky nachystaly na cestu, a než jsme se nadáli, byli jsme na místě. Tady už na nás čekala usměvavá a příjemná slečna Jana, náš řidič a šikovný kuchař Vašík a tři malí kuní bráškové. Měli jsme štěstí, že jsme mohli pozorovat tři malá miminka kuny lesní. Děti si vyzkoušely své znalosti o zvířátkách, na vlastní nos, uši a hmat si vyzkoušely, jaké je to orientovat se jinak než zrakem. Ani dospělí nezůstávali pozadu, s nadšením se zapojovali do smyslových her, které si pro nás slečna Jana ze záchranné stanice připravila. Ještě zbylo trochu času na prohlídku zvířátek, o která se ve stanici s velkou péčí starají a postupně nás začal řidič převážet na úterní cílové místo. Osamocená stará maringotka uprostřed nádherné přírody působila opravdu dobrodružným dojmem s příslibem tajemné a kouzelné noci. Tak jsme se rychle ubytovali, nanosili dříví na táborák a vyrazili na bojovou hru. Plnění úkolů a překonávání lesních překážek bylo i pro ostřílené malé turisty mnohdy nelehké. Ale nakonec vše zvládli a do základního tábora se vrátili v plném počtu a bez zranění. To už se pomalinku na maringotku snášela černočerná tma a začaly se dít podivuhodné věci. Do světla plamínků a zářivých jiskřiček se ozývaly zvuky nočních zvířátek, které nás všechny po vydatné večeři zahnaly do vyhřátých pelíšků, do bezpečí maringotky. Bylo třeba se dobře vyspat a odpočinout si, protože hned po snídani jsme se vydali na dlouhou cestu s úchvatnými panoramaty okolí Votic, Čertova břemene a v neposlední řadě s pohledem na důstojné sídlo našich předků, Konopiště. Po cestě bylo pořád co dělat a tak nám bezmála desetikilometrová trasa ve společnosti koní, mravenců, motýlů, tajemných skřítků, kteří nám našeptávali neplechu a rošťárny i při velké únavě, utekla skvěle. Sladká odměna v podobě zmrzliny byla příjemnou tečkou za náročnou výpravou a nebylo se co divit, že cestu vlakem zpět do Plané si někteří nepamatují, neboť sotva se vlak rozjel z Votic, je sklátila únava a spali.. a spali... a spali...a spali... a jestli neusneme na vavřínech, tak se můžeme těšit zase někdy příště. Dušan Menšík II. sportovní hry Zdá se, že riskovat a vsadit na dobrou spolupráci, na ochotu a chuť udělat něco navíc pro děti se vyplácí. Důkazem toho jsou sportovní hry, které jsme spolu s rodiči uskutečnili v loňském roce poprvé a dětem i rodičům se olympijské disciplíny na veřejném sportovním hřišti města tak zalíbily, že nic nebránilo tomu pustit se do nich i v roce letošním. A tak slovo dalo slovo a v sobotu 23. května si mohlo 7 bezmála čtyřicet dětí rozdělených podle věku do kategorií, pod vedením dospělého vedoucího družstva, vyzkoušet hod kladivem, skok do výšky, skok do dálky, běh přes překážky, střelbu, dálkový běh a pokud ještě neměly pohybu dost, byla pro děti připravena skákací trampolína, kterou nám za sběrový papír zapůjčila mateřská škola z Trnavy. Kdo měl možnost sledovat malé závodníky, jistě si užil nevšední sportovní zážitek, který nenajdete v žádném vrcholovém sportu. A co víc, nadšení a úsměv dětí při překonání nejen nastavené laťky, ale mnohdy i sebe sama, stálo za to. A že nepadaly světové rekordy? Co na tom. Vždyť důležitější bylo, že si každý malý závodník vyzkoušel vzrušující pocit na stupínku vítězů. Pro každého byla nakonec medaile a něco malého na památku. Vám všem, kteří jste pomohli, moc děkuji a těším se, že vám nálada a chuť dělat zas něco nejen pro své děti zůstane. Za celý pedagogický sbor MŠ Pohádka ještě jednou dík. Dušan Menšík

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA okrajové čtvrti Londýna. Původní velké obavy z komunikace již druhý den pominuly a až na výjimky byli všichni spokojeni jak s ubytováním tak s jídlem. Paní učitelka Marešová svou rozhodností a výbornou angličtinou zajistila hladký průběh organizačních záležitostí a osvědčila se jako skvělá navigátorka řidičů. Paní učitelka Capáková, mohla využít znalostí londýnských reálií, konkrétních míst i praktických zkušeností. Výrazně nám pomohl i pan učitel Hora, který poskytoval zajímavé historické informace. Pochvalu ovšem zaslouží i žáci. Po celou dobu cesty i pobytu panovala pohoda, dobrá nálada, chování se obešlo bez velkých problémů a potěšily nás i pěkné vztahy mezi dětmi. P. Capáková Škola běží maratón V pondělí 25. května se již od brzkého rána hemžilo prostranství před školou žáky v barevných sportovních úborech. Znamenalo to jediné. Po loňské premiéře se opět chystaly čtyři štafety pokořit v co nejkratším čase vzdálenost 42 kilometrů a 195 metrů ve 2. ročníku štafetového běhu Škola běží maratón. V mladší kategorii pro žáky 1. až 7. ročníků proti sobě nastoupili Modří a Červení, ve starší se nenechali odradit ani nízkým počtem běžců štafety osmáků (Zelení) a deváťáků (Žlutí). Obě dvojice štafet sváděly v průběhu závodu nelítostné boje a bylo vidět, že nikdo nechce darovat soupeři ani centimetr zadarmo. A i když nakonec závod své vítěze našel, je možné říci, že zvítězil každý, kdo překonal lenost a svým výkonem přispěl ke zdolání těžké a náročné maratónské trati. Kde jinde by totiž mělo platit: Jeden za všechny, všichni za jednoho! Výsledky Mladší žáci 1. Červení (1.A, 2.A, 3.tř., 4.A, 6.A, 7.A) 3:00:26 hod. 2. Modří (1.B, 2.B, 4.B, 5.tř., 6.B, 7.B) 3:00:50 hod. Starší žáci 1. Žlutí (Deváťáci) 2:32:20 hod. 2. Zelení (Osmáci) 2:38:03 hod. Pavel Grenar Informační schůzka pro rodiče předškoláků Dne proběhla informační schůzka pro rodiče dětí, které nastoupí v září 2009 do 1. ročníků ZŠ. Budoucí třídní učitelky jim doporučily, co mohou u dětí rozvíjet ještě před začátkem školní docházky a na co bude dobré se soustředit při nástupu dítěte do školy. Sdělily rodičům řadu organizačních záležitostí, předaly seznamy pomůcek, které žáci dostanou, ale také těch, které bude potřeba ještě obstarat. Na závěr vyslovily přání dobré budoucí spolupráce a vyzvaly k včasnému společnému řešení případných problémů. Věra Švecová Škola se začala převlékat V květnu konečně začala největší investiční akce v letošním roce. Zateplení školy, které přinese výrazné snížení nákladů na vytápění a následně zcela nový kabát je financováno významnou měrou z prostředků Státního fondu životního prostředí a samozřejmě částečně z prostředků našeho města. Celá akce, jejíž největší část proběhne v období hlavních prázdnin, bude dokončena v letošním roce. Předškoláci na návštěvě Ve čtvrtek 21. května přišly na naše pozvání do školy děti z MŠ budoucí prvňáčci. Paní učitelky z prvních tříd je provedly školní budovou, ukázaly jim tělocvičnu, školní družinu, jídelnu a počítačovou učebnu. Cestou děti hledaly obrázky pohádkových postaviček a snažily se jich co nejvíce zapamatovat. Potom se sešly u interaktivní tabule, kde odkrývaly obrázky a vyprávěly p. učitelkám, zda při putování školní budovou tyto postavičky viděly a z jaké jsou pohádky. Na závěr návštěvy dostali předškoláci malý dáreček a rozloučili se s tím, že už se těší na září, kdy nastoupí do 1. třídy. H. Čížková, V. Švecová Zájezd do Londýna Základní škola ve spolupráci s cestovní kanceláří Student Agency uspořádala ve dnech května pro žáky druhého stupně poznávací zájezd do Anglie. Pod vedením paní učitelky K. Marešové a P. Capákové se do Londýna a okolí vydalo 28 dětí. Nejprve jsme navštívili královský hrad Windsor. Celé odpoledne jsme pak strávili v zábavním parku Legoland, který byl pro všechny úžasným zážitkem. Safari ZOO ve Whipsnade nás trochu zklamalo, ale vystoupení cvičených tuleňů se nám líbilo. Poslední den jsme se projeli na vyhlídkovém obřím kole London Eye. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli vychutnat nádherný výhled na hlavní londýnské památky. K některým jsme pak namířili naše kroky. Ubytováni jsme byli po malých skupinkách v rodinách v Autorkou fotografie je žákyně 8. ročníku Eliška Tuchyňová. 8 Za krásami hlavního města Rakouska se 30. května 2009 v doprovodu pana učitele B. Hory vypravili žáci 6. ročníku a spolu s nimi i jejich rodiče. I přes počáteční nepřízeň počasí se prohlídka Vídně vydařila a všichni účastníci se navraceli zpět do vlasti plni dojmů a s tajným přáním si výlet brzy zopakovat. Díky patří i organizátorkám akce p. učitelkám Blažkové a Dvořákové.

8 Plánské ozvěny ŽIJÍ MEZI NÁMI. Jméno: Václava Vyhnalová Povolání: knihovnice Rodina: Mnoho žen by bylo lepšími ženami, kdyby neztrácely tolik času, aby udělaly ze svých manželů lepší muže. Vittorio de Sica Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí. Bernard Le Bouvier Fontenelle Vztah k Plané nad Lužnicí: Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás také mračit. Zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem. William Makepeace Thackeray Co se Vám v Plané líbí: Umění života nespočívá v tom, že nasedneme do dobrého vlaku, ale že vystoupíme na správné stanici. André Siegfried Co by bylo třeba zlepšit: Hledat lidi, jež byste milovali toť tajemství a úspěch celého života. Antonín Sova Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít svou pravdu. Jiří Menzel Jméno: Eva Žaludová Povolání: knihovnice Je lépe se opotřebovat než zrezivět. Denis Diderot Rodina: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí. L. N. Tolstoj Dům bez dětí je jako zvon bez srdce. Honore de Balzac Vztah k Plané nad Lužnicí: Pohled na to, co je v přírodě a umění nápadně krásné, vzbudí vzpomínky na ty, které milujeme. Stendhal Co se Vám v Plané líbí: Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma. L. Schmidt Co by bylo třeba zlepšit: Nejsou důležité řeči o dobrém životě, nýbrž dobré skutky. Talmud Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a bez námahy. L. Addison Jméno: Eva Semrádová Povolání: knihovnice a referentka MěÚ Rodina: Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou. Richard Bach Vztah k Plané nad Lužnicí: Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi. Hans Christian Andersen Co se Vám v Plané líbí: Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. Johann Wolfgang von Goethe Co by bylo třeba zlepšit: Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé. George Bernard Shaw Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Mark Twain červen 2009 MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tento měsíc vyvrcholí první část dlouhodobějšího projektu Klubu dětských knihoven Kde končí svět? Účastníme se jej od roku Poprvé jsme se společně s dětmi ptali, kde jsou hranice našich světů, podruhé, jak se v tom světě cítíme zda se cítíme v bezpečí, potřetí: jak se ve světě dorozumíváme. Počtvrté byla otázka na první pohled skrytá, namísto otazníku vykřičník: Díky za pohádku! Hodný pan Andersen nás pozval na oslavu dvoustých narozenin a pomohl nám uvěřit, že podobně jako většina pohádek náš svět jednou skončí dobře. Pátý ročník, o velkém a malém v životě a ve světě, nesl název Slon a mravenec, při šestém jsme se vydali na Cestu tam a zase zpátky a letos zkoumáme Jakou barvu má svět? Vybrali jsme si tentokrát druháčky, využili jsme naše šikovné praktikantky z knihovnické školy a od února si vyprávíme a tvoříme. Prvním setkáním se jako červená nitka vinula pohádka O pastelce bez barvy. Děti si pak podle vylosovaných pastelek vybavovali zelené pohádky, modré pohádky, černé pohádky aj. a nakonec jsme z papíru vytvořili ptáčka, kterým se s námi loučila bílá pohádka O sněhulákovi, který chtěl vidět jaro. Druhým, předvelikonočním, setkáním jsme navázali, četli jsme si pohádky ptačí a vytvořili žluťoučké kuřátko ptáčci i velikonoční kuřátka se stali součástí Jarní výstavy v knihovně a krásně rozsvítili oddělení pro dospělé čtenáře. Zatím poslední setkání bylo ve znamení víl, skřítků a duhy. Druháčciduháčci budou totiž pomáhat při letošním pasování prvňáčků na čtenáře, a tak jsme se na to připravovali. Více neprozradíme, ale po 22. červnu, kdy slavnostní pasování proběhne, se můžete podívat na www. knihovnaplananl.estranky.cz, kde určitě vystavíme fotky i s komentářem. Knihovnice vám všem přejí krásné letní dny, příjemnou dovolenou a prima prázdniny!!! Letní provoz knihovny: Oddělení pro dospělé výpůjční doba nezměněna Oddělení pro děti otevřeno každou středu hod. Václava Vyhnalová 9

9 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍ KVĚTINOVÉ BURZY Oslavy 720. výročí založení Plané skončily a s nimi i naše květinová burza, jejíž celý výtěžek připadl našemu DPS Baobab. Díky květinám od našich zahrádkářů jsme získali Kč, za které byla koupena a nainstalována sušička na prádlo, která bude sloužit všem obyvatelům DPS. Vážení pěstitelé a pěstitelky, musím vás moc pochválit, protože jste přinesli tolik kytiček, že jsme s nimi zaplnili tři stánky. A tyhle kytičky měly obrovskou lidskou cenu, protože jste ani moc nechtěli soutěžit, ale přinesli jste je na podporu DPS. Byli jste to vy: Milada Synková, Jaroslava Pánková, Ludmila Springerová, ženy z Klubu plánských dam a několik dárců, kteří svoje květiny položili na náš stánek a nepoznáni odešli. A kdo vyhrál? V kategorii řezaných květin paní Ludmila Springerová a v kategorii hrnkových aranžmá paní Jaroslava Pánková. Musím poděkovat těmto malým firmám, které se i přes nynější velmi těžké období rozhodly naši akci sponzorsky podpořit: Martin Novák - BSP KOLA, Jan Smažík Centrum plotů, Zahrádkář, Chovatel, Ladislav Mandík - Potraviny, Jiří Lukeš - Truhlářství, Jiřina Procházková - Restaurace, Andrej Štiak - Autodoprava, Květinka, Pavel Černý - X-TREME BIKES, Vlastimil Srbek - Železářství, Michal Rokos Finanční poradenství PARTNERS, Zdeněk Štěch - Pekařství, Marie Opatrná - Masáže, Alexandr Opatrný Finanční poradenství, Jiří Nohava Stavební firma. Velký dík patří též vám všem, kteří jste si pro nějakou tu kytičku ke stánku přišli a alespoň malou částkou tak podpořili naše seniory. Milí Plaňáci, moc dobře se mi s vámi spolupracovalo, bez vašeho přispění by se akce nepodařila. Mně se jenom povedlo najít a zamést jednu z těch krásných cestiček lidského vnímání a souznění, nabídla jsem vám ji a vy jste se po ní vydali. Jsem ráda, že mezi vás patřím. Miroslava Rokosová KLUB PLÁNSKÝCH DAM Výzva Klubu Plánských Dam všem vodníkům Všichni, kdo se dostaví na Vodnický den v převleku za vodníka, rusalku, či jinou vodní bytost se zúčastní losování bohaté tomboly. Proto neváhejte, malí i velcí, a podpořte tento den i svým převlekem. Těšíme se na vás. Klub Plánských Dam děkuje Děkujeme za prozatím zaslané recepty do Plánské kuchařské knihy, mimo jiné paní Kyselové, Havlíkové, Holické a dalším. Pokud se také chcete stát spoluautorkami této kuchařky, zasílejte recepty na jakékoliv vaše vyzkoušené speciality, budeme se těšit. Naše adresa je nebo Klub Plánských Dam zve všechny své příznivkyně do obřadní síně radnice v Plané nad Lužnicí na přednášku o zdravé výživě, spojené s ochutnávkou zdravých pokrmů a salátů, která se bude konat ve středu 22. července 2009, od 19 hodin Na vaši návštěvu se těší Klub Plánských Dam Zapomenutá Planá Penzion Na Černé před rokem 1918, pohlednice ze sbírky p. Pánka. 10 Penzion Na Černé s Lamačovou vilou.

10 Plánské ozvěny červen 2009 BAMBI 2009 V PLANÉ NAD LUŽNICÍ V neděli 7. června u nás v Plané nad Lužnicí vyvrcholila akce s názvem BAMBI 2009, což je vlastně přehlídka všech mimoškolních aktivit mládeže, pořádaná v těchto dnech po celé naší vlasti. Organizátoři této akce se rozhodli, že Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí spolu netvoří jen jedno velké souměstí, které má společnou MHD, ale že je třeba předvést všem, co mohou děti v této aglomeraci ve volném čase podnikat, aby se nemuseli potulovat bezcílně po ulicích. Už od čtvrtka postupně probíhala v těchto městech na několika pódiích vystoupení nejrůznějších souborů a zájmových skupin, klubů, Domů dětí, informačních center, sportovních zařízení a dalších. Planá toto setkávání završila právě sportovním a pohádkovým dnem v neděli u sauny. Městu se tímto způsobem podařilo propojit městský dětský den, 6. ročník Bambiriády a 3. ročník plánské Kimetery. Záštitu nad akcí Bambi 2009 měli starostové a místostarostové všech tří měst, Dům dětí a mládeže, Informační centrum mládeže v Táboře, samozřejmě i vedoucí jednotlivých dětských kolektivů a další dobrovolníci. historickými střelci si mohli vyzkoušet střílení z kuše či vyšplhat s horolezci na umělou stěnu. V pohádkovém ráji, který připravili paní Brejchová, Šafránková, Palečková a pánové Machoň a Matoušek s malými pomocníčky, se malé děti pokoušely skládat puzzle či navlékat korálky. Ti větší dostali šanci vyzkoušet všechny druhy sportů, které se v Plané provozují. Pan Grenar se svěřenci nabídl dětem florbalovou branku, pan Hruška na fotbalovém hřišti pak ukazoval, jak vést míč mezi kužely. Pan Steiner vysvětloval zájemcům základy tenisu a pan Bartůněk zase, co znamená ve volejbalu bagr. Paní Vébrová dokonce připravila zájemcům trasu orientačního běhu a modeláři, pánové Matoušek, Szuták a Řapek, vypustili své modely na vodu, na zem i do vzduchu. Všem mnohokrát děkujeme, že neváhají pro naše děti obětovat svůj čas a námahu. Díky. Poděkovat musíme i všem ostatním pořadatelům a také sponzorům této akce. Městu Planá nad Lužnicí za finanční krytí celé Bambi. Za věcné dárky děkujeme paní Brejchové a paní Čermákové. Fotografie z celé akce naleznete na stránkách města nebo na stránkách Jiřího Rikiho Řeháčka. František Doubek Florbalový turnaj O POHÁR STAROSTY V úterý 19. května proběhl již 6. ročník Turnaje o pohár starosty města, a to premiérově pod širým nebem na sportovním hřišti u nádraží. Turnaj přilákal nejen devět vesměs kvalitních týmů, ale též i několik desítek diváků, kteří nejprve shlédli napínavé souboje v základních skupinách a později velice vyrovnané duely ve vyřazovacích bojích. Od začátku nad ostatními vyčnívali profíci z Budvaru Soběslav, kteří si bez větších problémů dokráčeli k suverénnímu prvenství, když ve finále udolali plánský Green team poměrem 3:0. V zápase o 3. místo pak vítězstvím nad ambiciózními Yellow již poněkolikáté přesvědčili staříci z Old Blue Boys, že nepatří do starého železa a že se s nimi musí ještě pořád počítat. Konečné pořadí: 1. Budvar team Soběslav 2. Green team Planá 3. Old Blue Boys Pavel Grenar Také proto mohl v neděli DJ Lidral přivítat první hosty Bambi 2009 v Plané. Děti i jejich rodiče si mohli poslechnout romskou skupinu Roma Bang, písničkáře Lukáše Herčíka a Hanku Doudovou ze skupiny Za Sluncem, táborskou husitskou gardu, s 11

11 Putování na Kozí hrádek Mistr Jan Hus byl nebojácný kazatel, jeho myšlenky byly široko daleko neslýchané a v jeho době velice odvážné. Obyvatelé vsi Plané si jistě takovou příležitost nenechali ujít a putovali na Kozí hrádek s vědomím velikého zážitku. I letos jsme naplánovali společnou pouť po stopách našich předků Putování na Kozí hrádek. V neděli 5. července ve hodin zahájíme naši pouť u Husova kamene na pokraji lesa Holečku u silnice vedoucí k Ústrašicím. Po krátkém připomenutí odvážného kněze Jana Husa se vydáme na cestu. Slibujeme vám příjemnou procházku v pospolitosti dobrých lidí a vědomostní soutěž pro děti, která bude vyhodnocena u občerstvení v lesní restauraci u Kozího hrádku. Za kulturní komisi vás srdečně zve Jiří Rangl Pozvánka na FOLK & COUNTRY FESTIVAL Město Planá nad Lužnicí zve všechny příznivce folku a country na první plánský festival v tomto duchu. Hosté si poslechnou skupiny Revival Michala Tučného s Drobkem, Kocábku, Za sluncem, Petru Kratochvílovou a Járu Bártu, skupinu Pauza Strak. Uvidí country tance v podání taneční skupiny Dupáček, šermíře, budou se moci zúčastnit soutěží na elektrickém býkovi a užijí si další překvapení. Proto přijďte dne 18. července od hodin na první plánský Folk & Country festival. Bližší informace získáte na stránkách města, plakátech, v rozhlase, příštích Plánských ozvěnách a nově i na plánském informačním kanálu. Na vaši návštěvu se těší Město Planá nad Lužnicí a pořadatelé František Doubek Soutěž Za Planou krásnější Upozorňujeme všechny zájemce, že již druhým rokem probíhá soutěž fotografií o nejkrásnější balkon, terasu a kout vašich zahrad. Protože je vše v plném květu, nečekejte, foťte a posílejte vaši zdokumentovanou krásu na adresy nebo Na vaše fotografie se těší redakce Plánských ozvěn. František Doubek PLÁN AKCÍ na červenec 2009 Akce Kultura O letních prázdninách se nebudou konat Podvečery pro seniory v restauraci Maxim. Na další setkání s vámi se těšíme ve středu 2. září Výlet na Kozí hrádek, k výročí Mistra Jana Husa, sraz ve hod. u Husova kamene Folk & country festival. Bližší informace na plakátech Přednáška o zdravé výživě, pořádá KPD v obřadní síni MěÚ od hod. Výstavy IN MEMORIAM - Zdeněk Tichý fotografie, Galerie G Teodor Buzu a jeho žáci, obřadní síň MěÚ Ze sbírek plánského sběratele pana Jaroslava Jirky a Výtvarná tvorba Mgr. Hany Masopustové, obřadní síň MěÚ Divadlo včera a dnes, pohled do divadelního zákulisí. Výstava kostýmních návrhů Vlasty Szutákové. K připomenutí prvního českého divadelního představení roku Městská knihovna v Plané nad Lužnicí Zahájení výstavy Vlastimila Slabého Klasická černobílá fotografie a staré techniky. Galerie G2. Galerie u Rudolfa Stálá prodejní výstava autorů spolupracujících s touto galerií. POZVÁNKA Pro zájemce o divadelní představení je připraven zájezd na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou v pátek 24. července na představení Postřižiny. Hraje Divadelní soubor Vltavan. Předprodej vstupenek v sekretariátu starosty u paní Pekárkové. Cena a odjezd autobusu bude upřesněna na plakátech. Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky vždy do 7. dne v měsíci. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně. Lze za úplatu inzerovat. Chcete-li zveřejnit svůj příspěvek, obraťte se na pracovnice knihovny telefonicky na č nebo na ové adrese Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava Repro&grafie, tiskne tiskárna Karel Daňa Planá n. Lužnicí. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v červenci 2009 a uzávěrka je 1. července Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet -

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského

Více

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ.

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ. Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009 Městský úřad Ostrov Nová fasáda tělocvičny ZŠ Řeka Lužnice SLOVO STAROSTY KOMUNÁLNÍ NEBO POSLANECKÉ VOLBY??? S blížícím se koncem

Více

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 11/2012 Městský úřad Úvodní slovo Plánované investice pro rok 2013 V říjnu se začíná sestavovat rozpočet příštího roku, a to nejen obecní,

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ duben 2013 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u 60 LET ZUŠky str. 4 ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY STR. 5 Z RADNICE str. 5 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA Květen 2015 > číslo páté www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY V květnu bude

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské zdarma ročník XXV duben 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 2 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, nové Týnecké listy Vám přináší zprávy z našeho města. Přečíst si můžete o nových projektech

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více