Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA"

Transkript

1 VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila částku Kč jako finanční příspěvek pro 9. ročník sportovní a společenské akce utkání v házené všech generací mezi městy Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila členy výběrové komise na stavbu chodníků v lokalitě Nad Hejtmanem. RM se seznámila s rozhodnutím ředitelky Základní školy v Plané nad Lužnicí o vedení tříd, které bylo učiněno na základě jednání pedagogické rady. RM trvá na pravomoci vedení školy určit třídní učitelky jednotlivých tříd. RM schválila podání žádosti o dotaci pro revitalizaci zámeckého parku na Strkově. RM schválila podání žádosti o dotaci na ozelenění veřejných prostranství v centru města. RM souhlasí se zkrácením výuky v ZŠ o 5 dnů vzhledem k rekonstrukci školy, kvůli bezpečnosti jejích žáků. RM schválila členy výběrové komise na rozšíření MŠ o třídu, která bude upravena v budově ZŠ. RM odsouhlasila členy výběrové komise na výstavbu autobusové zastávky. RM souhlasí s finančním zajištěním na pátém setkání obcí, které se nazývají Planá, dne v Plané u Mariánských Lázní. RM projednala žádost Technických služeb Planá nad Lužnicí a rozhodla o: o nákupu 30 laviček o nákupu 10 odpadních košů o nákupu 18 párů zásahových bot pro hasiče RM souhlasí s povolením hudební produkce v areálu Hospůdky za vodou při dodržení stanovených podmínek. RM projednala a schválila podání žádosti o dotaci na výstavbu komunikací Nad Hejtmanem a Břehy. RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou FARMTEC a.s. na projektovou dokumentaci k výstavbě bioplynové stanice. Vladislav Kubec místostarosta Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu Ve středu 3. června na veřejné debatě na téma Obnova rybníka Jordán starostka města Tábor ing. Hana Randová znovu představila svou představu úprav údolní nádrže Jordán. Znovu zde bylo uvedeno, že vytěžené bahno (či sediment) z Jordánu se má ukládat na katastru Plané nad Lužnicí! Jak již napsal Jiří Rangl v předchozím čísle Plánských ozvěn, první rozbor jordánského sedimentu upozornil na vysoké hladiny některých těžkých kovů, především rtuti. Nyní jsou však k dispozici nové výsledky rozborů vzorků vytažených z mnohem větší hloubky, které již sediment charakterizují jako volně ukladatelný, s obsahem karcinogenních látek, např. arzénu, takzvaně v normě. Není od věci připomenout, že arzen je nejen karcinogenní, ale také genotoxický prvek (zabraňuje přirozené opravě porušených vláken DNA), jehož povolené množství v pitné vodě je od stanoveno na 10μg/litr, ale odborné studie posledních let doporučují, aby jeho obsah v pitné vodě nepřekračoval 1 μg/litr. Normy pro uložený sediment nejsou pravděpodobně tak přísné, nicméně pronikání toxických látek do vody v pískovně Hůrka, ležící jen několik málo metrů od Lužnice, která je chráněna ekologickým projektem Natura 2000, představuje vážnou hrozbu. Neméně významným problémem, který v souvislosti s ukládáním jordánského bahna v Plané nastane, je další dopravní zatížení centra Plané nákladní dopravou. Protože obchvat kolem Plané nad Lužnicí dosud neexistuje, bude Planou denně křižovat minimálně 50 náklaďáků z Tábora do Hůrky (v lokalitě Na Černé) a stejný počet zpět a to po dobu nejméně tří let. O prachu, hluku, výfukových plynech a nejspíše i zápachu z náklaďáků projíždějících centrem Plané není třeba déle mluvit. Dne 17. června v 18 hodin proběhne na městském úřadu neveřejné jednání Rady města Planá nad Lužnicí rozšířené o členy zastupitelstva, se zástupci města Tábora a dalšími subjekty, které jsou v přepravě a uložení toxického odpadu zainteresovány, zejména s provozovatelem pískovny v Hůrce, firmou Hanson. Pevně věříme, že naši zvolení zástupci se pokusí prosadit zájmy těch, kteří na katastru našeho města pouze netěží a neskladují, ale především 2 zde žijí a projevují nezištný zájem o lidské zdraví a místní krajinu. Protože se nehodláme smířit s představou ukládání problematického odpadu v Plané, zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou. Chceme podpořit vedení našeho města a informovat všechny občany, kteří mají stejné názory a sdílejí naše obavy. Věříme, že ve spolupráci s vedením našeho města a Ekologickým právním servisem můžeme táborskou mašinérii zastavit. Všichni, kdo chtějí pomoci v tomto úsilí, jsou srdečně zváni na ustavující schůzi, která proběhne do konce června. O přesném termínu vás budeme informovat. Za zakládající členy přípravného výboru občanského sdružení Za zdravou Planou Jiří Rangl, Ing. Richard Mlázovský, Mgr. Zdeněk Žalud, PhD. Kontakt: Ach ty daně... V nedávné době směřovalo do našich domácností nové vyměření daně z nemovitosti. Z reakce spoluobčanů jsem vycítil jejich nesouhlasné postoje k hodnotám, které jim byly vypočteny. Proto bych si dovolil pár řádků na vysvětlenou. U činností, které musí obce ze zákona vykonávat v oblasti dopravy, ekologie, likvidace odpadů, osvětlení, péče o malé děti, seniory, atd., se každoročně navyšují výdaje o nemalou sumu. Státní pokladna tempu tohoto nárůstu nestačí. Vláda hledala možnosti, jak obcím pomoci a schválila zákon, který umožnil navýšení daně z nemovitosti až na pětinásobek. Naši zastupitelé byli v loňském létě postaveni před rozhodnutí, jaký násobek daně pro naše občany a firmy schválit. V té době byla pro většinu z nás hospodářská krize velkou neznámou, a tak se nad výší násobku rozpoutala debata. Poohlíželi jsme se po městech se stejným počtem obyvatel, s podobnou průmyslovou aglomerací, a nakonec zvítězil dnes platný jednonásobek dosavadní daně. Vím, že výdajů, které odčerpávají rozpočty domácností, je víc a nepřidávají nám tak vytouženou dobrou náladu. Tímto doufám, že jsem vám alespoň z malé části objasnil důvody zvýšení daně z nemovitosti. Nyní je na radních, aby vybrané peníze účelně využili: aby udrželi stávající poplatky za svoz odpadů, zlepšili stav komunikací, přispěli na kulturu, sport... Podnikatelům přeji velké množství zakázek, které by v této pro ně náročné době umožnily zdárný chod firem. Vladislav Kubec, místostarosta

2 Plánské ozvěny Informace z městského úřadu Místní poplatky v Plané nad Lužnicí v roce 2009 druh poplatku kdo poplatek platí sazba splatnost - za svoz odpadu 1. občan přihlášený 500 Kč/osoba do k trvalému pobytu 2. stavba určená k individuální rekreaci 400 Kč/stavba určená k do (není zde trvalý pobyt) individuální rekreaci - za psa držitel psa - v rodinném domě 100 Kč do Kč za každého dalšího psa - v bytovém domě 500 Kč do Kč za každého dalšího psa - za lázeňský a rekreační pobyt ubytovatel 5 Kč za osobu a den čtvrtletně - za užívání veřejného prostranství uživatel prostranství dle typu užívání při oznámení užívání - z ubytovací kapacity ubytovatel 4 Kč za lůžko a den čtvrtletně - za výherní hrací přístroj provozovatel Kč za 3 měsíce čtvrtletně - ze vstupného pořadatel 10% z vybraného vstupného při předložení přiznání k poplatku Chtěli bychom občanům připomenout termíny splatnosti některých místních poplatků (vychází z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a z vyhlášky o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu). 1. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (zkráceně poplatek za svoz odpadu) tento poplatek je třeba uhradit do místní poplatek za psa tento poplatek bylo třeba uhradit do ostatní poplatky je třeba hradit průběžně, dle výše uvedené tabulky Poplatky lze uhradit hotově na MěÚ v Plané nad Lužnicí nebo převodem na účet města ( /0800, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka). Žádáme občany, aby dodržovali termíny splatnosti jednotlivých poplatků. Poplatek za psa ( byl splatný do ) z celkového počtu 450 přihlášených psů jich do současné doby není uhrazena téměř jedna čtvrtina, tj. 110 držitelů psů nemá tento poplatek zaplacen. Dále žádáme občany, aby včas nahlašovali přihlášení nového psa (od 3 měsíců věku) nebo jeho uhynutí. Tato ohlašovací povinnost je do 15 dnů po jejím vzniku. Poplatek za svoz odpadu jeho splatnost je do K zaplatilo dosud z celkové počtu poplatníků svoz odpadu občanů. Prosíme občany, aby dodržovali termíny splatnosti jednotlivých poplatků. Také upozorňujeme občany, kteří nemají zaplacené tyto poplatky z minulých let, aby tak neprodleně učinili. V případě nezaplacení je při jejich vymáhání ze strany městského úřadu postupováno podle platných zákonů ( tzn. ve zkratce vydání výzvy k zaplacení poplatku, vydání platebního výměru navýšeného až na trojnásobek původní částky a posledním krokem je vymáhání nezaplaceného poplatku exekucí). 3 červen 2009 První exekuce, aneb jak přijít o tisíce V tomto článku chceme občany krátce informovat, jaká je situace ve vymáhání nezaplaceného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (zkráceně svoz odpadu). V současné době jsou nejstarší dluhy z let 2004 a 2005 ve stádiu exekučních řízení. Občanům, kteří výše uvedený poplatek nezaplatili v řádném termínu (vždy do příslušného kalendářního roku), ani nereagovali na výzvu podle zákona 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, byl tento poplatek vyměřen tzv. platebním výměrem. Tento platební výměr je oproti původní výši poplatku již navýšen o 100% (lze navýšit až na trojnásobek). Po jeho nezaplacení následuje zaslání výzvy před exekucí. Po vyčerpání výše uvedených zákonných možností již probíhá exekuční řízení. Prozatím bylo podáno osm návrhů na exekuci a jedna exekuce byla již úspěšně vyřízena. Pro názornost jeden příklad: OBSAH ČÍSLA Slovo starosty Výtah z usnesení zasedání rady města Zakládáme občanské sdružení Ach ty daně Informace z městského úřadu První exekuce Matrika Pozvánka Výsledky voleb 720 let Plané Omluva Stalo se v Plané Dům s pečovatelskou službou Základní umělecká škola Mateřské centrum Mateřská škola Pohádka Základní škola Předškoláci na návštěvě Zájezd do Londýna Škola běží maratón Informační schůzka Škola se začala převlékat Žijí mezi námi Městská knihovna Vyhodnocení květinové burzy Klub Plánských Dam Zapomenutá Planá Bambi 2009 v Plané Florbalový turnaj Putování na Kozí hrádek Pozvánka na festival Plán akcí Soutěž Za Planou krásnější Pozvánka str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str poplatek za svoz odpadu za r Kč 500,- - vydáním platebního výměru se poplatek navýší o 100 % Kč 1 000,- - dlužník zaplatí celkové náklady exekučního řízení..... Kč ,- Z výše uvedených čísel vyplývá, že občan při nezaplacení poplatku v řádném termínu místo částky Kč 500,- a po proběhnutí celého vyměřovacího a vymáhacího řízení (výzva, platební výměr atd.) nakonec po ukončení exekučního řízení zaplatí částku cca Kč ,-. Nezaplacení místního poplatku za svoz odpadu v řádném termínu může tedy občana přijít pěkně draho. Tato skutečnost je dobrou zprávou pro všechny poctivé plátce, kteří již nebudou dotovat neukázněné občany. Věříme, že neplatičů bude ubývat, neboť vymáhání nezaplacených poplatků stále pokračuje.

3 Novými občánky Plané nad Lužnicí se v měsíci květnu 2009 stali: Jonáš Kapic Alexandr Nechvátal Tereza Vojtěchová Barbora Vavříková Agáta Janátová Petr Knotek Přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Významné životní jubileum v měsíci červnu 2009 oslaví: Augustina Šťastná Božena Kubecová Vlastimil Kubíček Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Matrika Vítání občánků Dne 30. května 2009 slavnostně přivítal p. starosta ing. Jiří Šimánek a pan místostarosta Vladislav Kubec v obřadní síni do života nové občánky Plané nad Lužnicí. Z 27 pozvaných se dostavilo 23 dětí s rodiči i prarodiči. O kulturní vystoupení se postarala paní učitelka Irena Machanderová se svými žákyněmi ze základní školy. Ještě jednou všem novým občánkům a jejich rodičům blahopřejeme. Marie Holanová VÝSLEDKY VOLEB do Evropského parlamentu z června 2009 konané na území města Plané nad Lužnicí Strana Platné hlasy číslo název celkem v % 1 Libertas.cz Křes.demokra.unie Čs. str. lid Věci veřejné 25 2,91 4 Občanská demokratická strana Suverenita 23 2:68 6 Volte Pr. Blok-www.cibulka.net Sdruž. pro rep. Repub. str. Čsl Česká str. národ.socialistická Evropská demokratická strana Strana svobodných demokratů 0 0:00 11 Demokratická Strana Zelených Česká strana národně sociální Národní strana SDŽ Strana důstojného života Humanistická strana Moravané Spojení demokraté-sdruž. nezáv Liberálové.CZ Strana demokracie a svobody Nejen has. a živn. s uč. do E Komunistická str. Čech a Moravy STAR.A NEZ. VAŠE ALTER Strana svobodných občanů SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Koruna Česká (monarch. strana) Lidé a Politika Strna soukromníků ČR Zelení Dělnická strana Nezávislí Česká strana sociálně demokratic POZVÁNKA Dne 15. července 2009 od hod. proběhne v restauraci Maxim VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PODOBY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Ať žije vandalismus!nádražní ulice po návštěvě takyobčanů. 4

4 Plánské ozvěny 720 LET PLANÉ PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval všem těm, kteří pomohli s upořádáním velké akce, která se v Plané nad Lužnicí konala 16. května, kdy jsme si všichni připomínali 720 let od založení města. Místní rodáci si mohli společně zavzpomínat na roky strávené v Plané a hasičský sbor s představiteli města slavnostně otevřel novou hasičskou zbrojnici. Dále bych rád poděkoval všem sponzorům a mediálním partnerům, kteří svými dary přispěli k hladkému a spokojenému průběhu celého dne: Táborsko Jihočeské týdeníky, Radio Orlík, europoslanec MUDr. Jaroslav Zvěřina, ATEX, Česká spořitelna a. s., OSA Ochranný svaz autorský, Řeznické potřeby MVDr. Jordák, MOTT MAC DONALD, firma Brož a Dřevotvar Chýnov. Nesmím zapomenout ani na všechny ty, kteří se i přes počáteční nepříznivé počasí dostavili a prokázali tak, že sem tam nějaká kapka Plaňákům rozhodně nevadí. V neposlední řadě patří poděkování starostovi a radnici města Planá nad Lužnicí za to, že podobné akce pro své občany podniká, na své rodáky myslí, váží si jich a dokáže třeba i takhle velkou akci organizačně a finančně zaštítit. Díky. František Doubek OMLOUVÁME SE, OMLOUVÁME SE Vážené maminky, matky a babičky, vy všechny, které jste přijaly pozvání města a Klubu plánských dam na malé posezení v restauraci Maxim u příležitosti Dne matek. Tímto posezením jsme chtěli projevit vděčnost a poděkovat všem mámám, maminkám, matkám a babičkám, bez jejichž každodenní práce si nedovedeme představit náš rodinný život, výchovu našich dětí a v neposlední řadě i starost o nás muže. Bohužel, říkejme tomu šum či nějak podobně, co způsobilo, že průběh této oslavy byl rušen běžným provozem restaurace, ne zrovna vstřícným přístupem obsluhujícího personálu a v závěru i požadováním úhrady za poskytnutou kávu a přípitek. Rozhodně to nebylo záměrem pořadatelů této malé oslavy vašeho svátku. Přijměte proto velkou omluvu a příslib, že při organizování dalších kulturních a společenských akcí v našem městě si dáme na šum velký pozor a přijmeme taková opatření, aby k podobným faulům nedocházelo. Děkuji za vaše pochopení Ing. Jiří Šimánek starosta města červen 2009 STALO SE V PLANÉ - Podvečer pro seniory se skupinou Allegro, Standou Petrů a Evou Novotnou, opět vyšel na výbornou. O co dříve skončili s hraním kvůli počasí o Čarodějnicích, o to déle hráli našim seniorům - 7. května v předvečer Dne vítězství položili k památníku padlých za 2. sv. války před naší školou představitelé města věnce - Po celý měsíc květen měli návštěvníci knihovny u příležitosti 720. výročí založení Plané možnost shlédnout Výstavu regionální literatury, v měsíci červnu je k vidění výstava Manželství našich babiček. Exponáty na tuto výstavu zapůjčili ochotní a vstřícní Plaňáci. Děkujeme. - Město Planá nad Lužnicí také pozvalo všechny maminky na společné posezení ke Dnu matek, všem přítomným se představil Žesťový kvartet ze Soběslavi a krásně zazpíval i Skřivánek pod vedením Ireny Machanderové. Děkujeme - Děti ze sboru Notičky z MŠ Pohádka i sbor Skřivánek ze základní školy zpříjemnily našim seniorům dopoledne 14. května. Nejen nádherně zazpívaly, ale rozdaly také spousty vlastnoručně vyrobených dárečků. Za obdarované seniory děkujeme dětem i jejich paním učitelkám. - Dílnička pod dubem Zuzky Novákové uspořádala v tomto školním roce už třetí setkání maminek a seniorů. Všichni společně při Veselém tvoření vyrobili například hračky z balonků. Díky patří paní Zuzce Novákové a vedení DPS Baobab. - V obřadní síni skončila 20. května výstava k 720. letům Plané nad Lužnicí a hned 25. května proběhla vernisáž výstavy žáků Teodora Buzu s názvem Žeň skupiny žen a čtyř chlapů, za velké účasti hostů.. Tuto výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout až do 25. června. - v Galerii G2 mohou návštěvníci shlédnout výstavu Zdeňka Tichého s názvem In memoriam květen byl pro Planou nad Lužnicí dnem slavnostním, odehrávaly se zde Oslavy 720. výročí první zmínky o Plané a otevírala se také nová hasičská zbrojnice. I přes ranní dešťové přeháňky velká účast rodáků i dalších hostů mile překvapila všechny pořadatele. Děkujeme všem za návštěvu a doufáme, že každý si v bohatém programu našel právě to, co mu bylo příjemné června se hosté naposledy před prázdninami zúčastnili tradičního setkání se seniory, k tanci i poslechu našim seniorům hrála skvěle skupina Echo Ivy Mlázovské a Jardy Svobody FD 5

5 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Krátké ohlédnutí za událostmi v měsíci květnu v Domě s pečovatelskou službou Ve čtvrtek 14. května se uskutečnilo již tradiční Jarní posezení se seniory pečovatelských domů a členy klubu důchodců. O příjemné zpestření setkání se zasloužilo vystoupení žáků mateřské a základní školy v Plané nad Lužnicí, za ně jim a jejich pedagogům patří poděkování nejen od vedení DPS, ale i od přítomných seniorů. K milé atmosféře přispěla i účast pana starosty města ing. Jiřího Šimánka. V rámci oslav 720. výročí založení města Planá nad Lužnicí se uskutečnil Den otevřených dveří v domech s pečovatelskou službou. O návštěvu v pečovatelských domech byl značný zájem. Pracovníci pečovatelské služby doprovázeli návštěvníky po objektech a podávali odborný výklad. Takže i tento záměr proběhl pro nás s kladným výsledkem. Moje poděkování patří paní Rokosové, která zorganizovala Květinovou burzu ve prospěch pečovatelské služby. Její zásluhou byli osloveni podnikatelé i soukromé osoby města se žádostí o sponzorský dar na nákup sušičky prádla do prádelny pečovatelské služby. Také paní Rokosová zorganizovala prodej květin ve stánku při oslavách výročí města. Výtěžek z prodeje květin byl značným příspěvkem v celkové sumě na nákup sušičky. Výsledkem této sponzorské akce a prodeje květin je částka ,- Kč. Veškeré sponzorské dary a finanční příspěvky byly uzavřeny na základě darovacích smluv s dárci. Velmi kladně a s poděkováním hodnotím přístup dárců, kteří se do této akce zapojili. Vážím si veškerých finančních darů a také zájmu veřejnosti o potřeby neziskového sektoru. Při této akci bylo nastřádáno mnoho námětů a názorů, které neupadnou v zapomnění, ale bude jich využito jako inspirace pro další práci vedení organizace. ved. DPS Valentová Božena Základní umělecká škola Sezimovo Ústí Od začátku měsíce června probíhají v naší škole přijímací pohovory zájemců o studium v naší škole. Máme otevřeny tři obory hudební, taneční a výtvarný. Všechny je mohou navštěvovat Vaše děti od věku pěti let. Ideální je, když Vaše dítě začne chodit do naší školy současně se zahájením školní docházky do první třídy základní školy. Výuka začíná v tzv. přípravné hudební (taneční, výtvarné) výchově, kde děti získají základní Absolventský koncert 4. června 2009 v obřadní síni MěÚ. návyky potřebné pro další hudební (taneční, výtvarné) činnosti a po roce jsou připraveny k dalšímu studiu. Přijímáme však i žáky starší, protože talent se může začít rozvíjet kdykoli a určitou dávku nadání má v sobě každý. Záleží jen na tom, do jaké míry je dána jedinci příležitost talent rozvinout. Výhodou pro Plaňáky je, že nemusí dojíždět do Sezimova Ústí, protože máme v základní škole zřízeno odloučené pracoviště hudebního oboru, kde se Vaše děti mohou naučit hrát téměř na všechny nástroje, které se u nás vyučují housle, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, lesnici, trombon, tenor, baryton, tubu, bicí nástroje. Když zvládnou základní ovládání hudebního nástroje, začínají hrát v různých komorních souborech, orchestrech a vystupují na různých kulturních akcích, účastní se soutěží, přehlídek apod. Nejčastěji předvádějí své získané dovednosti v obřadní síni MÚ Planá a na akcích pořádaných městem. Bohatou fotodokumentaci z činnosti naší školy si můžete prohlédnout na kde se dozvíte i mnoho dalších informací o naší práci. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle nebo em: volny.cz. Celková kapacita školy je 500 žáků a v současné době je téměř naplněna. Proto neváhejte a přijďte se svými dětmi co nejdříve se přihlásit ke studiu, aby od 1. září 2009 mohla naplno začít výuka. Mgr. Josef Janda řed. ZUŠ Sezimovo Ústí Vedení MC upozorňuje všechny maminky, že z technických důvodů se pravidelné úterní schůzky až do konce měsíce července přesouvají do prostor dětského oddělení knihovny v budově ZŠ. 6

6 Plánské ozvěny Mateřská škola Pohádka je ve svých projektech stále originálnější... červen důkazem toho bylo květnové dvoudenní soustředění malých turistů ze školkového turistického kroužku. Díky dobré spolupráci se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy v nedalekých Voticích a ochotě tamního personálu jsme se mohli v úterý vypravit na dobrodružnou výpravu s názvem Zvířátka, co v noci nespí. A bylo opravdu se na co těšit. Pro 16 malých turistů a jejich osmičlennou dospělou posádku byl připraven bohatý program. Už cesta z Plané nad Lužnicí do Votic voněla dobrodružstvím a dálkou. Za okny míhající se překrásná krajina, ve vagonu příjemná nálada doprovázená písničkami na kytaru o strašidlech, o Večerníčkovi, o mašince, apod... A už jsme tady znělo hned z několika úst najednou. Protože je na nádraží V jako Votice, poznaly celkem správně skoro všechny děti. Ty dva kilometry z nádraží do záchranné stanice utekly příjemně, děti dojedly dobroty, co jim maminky nachystaly na cestu, a než jsme se nadáli, byli jsme na místě. Tady už na nás čekala usměvavá a příjemná slečna Jana, náš řidič a šikovný kuchař Vašík a tři malí kuní bráškové. Měli jsme štěstí, že jsme mohli pozorovat tři malá miminka kuny lesní. Děti si vyzkoušely své znalosti o zvířátkách, na vlastní nos, uši a hmat si vyzkoušely, jaké je to orientovat se jinak než zrakem. Ani dospělí nezůstávali pozadu, s nadšením se zapojovali do smyslových her, které si pro nás slečna Jana ze záchranné stanice připravila. Ještě zbylo trochu času na prohlídku zvířátek, o která se ve stanici s velkou péčí starají a postupně nás začal řidič převážet na úterní cílové místo. Osamocená stará maringotka uprostřed nádherné přírody působila opravdu dobrodružným dojmem s příslibem tajemné a kouzelné noci. Tak jsme se rychle ubytovali, nanosili dříví na táborák a vyrazili na bojovou hru. Plnění úkolů a překonávání lesních překážek bylo i pro ostřílené malé turisty mnohdy nelehké. Ale nakonec vše zvládli a do základního tábora se vrátili v plném počtu a bez zranění. To už se pomalinku na maringotku snášela černočerná tma a začaly se dít podivuhodné věci. Do světla plamínků a zářivých jiskřiček se ozývaly zvuky nočních zvířátek, které nás všechny po vydatné večeři zahnaly do vyhřátých pelíšků, do bezpečí maringotky. Bylo třeba se dobře vyspat a odpočinout si, protože hned po snídani jsme se vydali na dlouhou cestu s úchvatnými panoramaty okolí Votic, Čertova břemene a v neposlední řadě s pohledem na důstojné sídlo našich předků, Konopiště. Po cestě bylo pořád co dělat a tak nám bezmála desetikilometrová trasa ve společnosti koní, mravenců, motýlů, tajemných skřítků, kteří nám našeptávali neplechu a rošťárny i při velké únavě, utekla skvěle. Sladká odměna v podobě zmrzliny byla příjemnou tečkou za náročnou výpravou a nebylo se co divit, že cestu vlakem zpět do Plané si někteří nepamatují, neboť sotva se vlak rozjel z Votic, je sklátila únava a spali.. a spali... a spali...a spali... a jestli neusneme na vavřínech, tak se můžeme těšit zase někdy příště. Dušan Menšík II. sportovní hry Zdá se, že riskovat a vsadit na dobrou spolupráci, na ochotu a chuť udělat něco navíc pro děti se vyplácí. Důkazem toho jsou sportovní hry, které jsme spolu s rodiči uskutečnili v loňském roce poprvé a dětem i rodičům se olympijské disciplíny na veřejném sportovním hřišti města tak zalíbily, že nic nebránilo tomu pustit se do nich i v roce letošním. A tak slovo dalo slovo a v sobotu 23. května si mohlo 7 bezmála čtyřicet dětí rozdělených podle věku do kategorií, pod vedením dospělého vedoucího družstva, vyzkoušet hod kladivem, skok do výšky, skok do dálky, běh přes překážky, střelbu, dálkový běh a pokud ještě neměly pohybu dost, byla pro děti připravena skákací trampolína, kterou nám za sběrový papír zapůjčila mateřská škola z Trnavy. Kdo měl možnost sledovat malé závodníky, jistě si užil nevšední sportovní zážitek, který nenajdete v žádném vrcholovém sportu. A co víc, nadšení a úsměv dětí při překonání nejen nastavené laťky, ale mnohdy i sebe sama, stálo za to. A že nepadaly světové rekordy? Co na tom. Vždyť důležitější bylo, že si každý malý závodník vyzkoušel vzrušující pocit na stupínku vítězů. Pro každého byla nakonec medaile a něco malého na památku. Vám všem, kteří jste pomohli, moc děkuji a těším se, že vám nálada a chuť dělat zas něco nejen pro své děti zůstane. Za celý pedagogický sbor MŠ Pohádka ještě jednou dík. Dušan Menšík

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA okrajové čtvrti Londýna. Původní velké obavy z komunikace již druhý den pominuly a až na výjimky byli všichni spokojeni jak s ubytováním tak s jídlem. Paní učitelka Marešová svou rozhodností a výbornou angličtinou zajistila hladký průběh organizačních záležitostí a osvědčila se jako skvělá navigátorka řidičů. Paní učitelka Capáková, mohla využít znalostí londýnských reálií, konkrétních míst i praktických zkušeností. Výrazně nám pomohl i pan učitel Hora, který poskytoval zajímavé historické informace. Pochvalu ovšem zaslouží i žáci. Po celou dobu cesty i pobytu panovala pohoda, dobrá nálada, chování se obešlo bez velkých problémů a potěšily nás i pěkné vztahy mezi dětmi. P. Capáková Škola běží maratón V pondělí 25. května se již od brzkého rána hemžilo prostranství před školou žáky v barevných sportovních úborech. Znamenalo to jediné. Po loňské premiéře se opět chystaly čtyři štafety pokořit v co nejkratším čase vzdálenost 42 kilometrů a 195 metrů ve 2. ročníku štafetového běhu Škola běží maratón. V mladší kategorii pro žáky 1. až 7. ročníků proti sobě nastoupili Modří a Červení, ve starší se nenechali odradit ani nízkým počtem běžců štafety osmáků (Zelení) a deváťáků (Žlutí). Obě dvojice štafet sváděly v průběhu závodu nelítostné boje a bylo vidět, že nikdo nechce darovat soupeři ani centimetr zadarmo. A i když nakonec závod své vítěze našel, je možné říci, že zvítězil každý, kdo překonal lenost a svým výkonem přispěl ke zdolání těžké a náročné maratónské trati. Kde jinde by totiž mělo platit: Jeden za všechny, všichni za jednoho! Výsledky Mladší žáci 1. Červení (1.A, 2.A, 3.tř., 4.A, 6.A, 7.A) 3:00:26 hod. 2. Modří (1.B, 2.B, 4.B, 5.tř., 6.B, 7.B) 3:00:50 hod. Starší žáci 1. Žlutí (Deváťáci) 2:32:20 hod. 2. Zelení (Osmáci) 2:38:03 hod. Pavel Grenar Informační schůzka pro rodiče předškoláků Dne proběhla informační schůzka pro rodiče dětí, které nastoupí v září 2009 do 1. ročníků ZŠ. Budoucí třídní učitelky jim doporučily, co mohou u dětí rozvíjet ještě před začátkem školní docházky a na co bude dobré se soustředit při nástupu dítěte do školy. Sdělily rodičům řadu organizačních záležitostí, předaly seznamy pomůcek, které žáci dostanou, ale také těch, které bude potřeba ještě obstarat. Na závěr vyslovily přání dobré budoucí spolupráce a vyzvaly k včasnému společnému řešení případných problémů. Věra Švecová Škola se začala převlékat V květnu konečně začala největší investiční akce v letošním roce. Zateplení školy, které přinese výrazné snížení nákladů na vytápění a následně zcela nový kabát je financováno významnou měrou z prostředků Státního fondu životního prostředí a samozřejmě částečně z prostředků našeho města. Celá akce, jejíž největší část proběhne v období hlavních prázdnin, bude dokončena v letošním roce. Předškoláci na návštěvě Ve čtvrtek 21. května přišly na naše pozvání do školy děti z MŠ budoucí prvňáčci. Paní učitelky z prvních tříd je provedly školní budovou, ukázaly jim tělocvičnu, školní družinu, jídelnu a počítačovou učebnu. Cestou děti hledaly obrázky pohádkových postaviček a snažily se jich co nejvíce zapamatovat. Potom se sešly u interaktivní tabule, kde odkrývaly obrázky a vyprávěly p. učitelkám, zda při putování školní budovou tyto postavičky viděly a z jaké jsou pohádky. Na závěr návštěvy dostali předškoláci malý dáreček a rozloučili se s tím, že už se těší na září, kdy nastoupí do 1. třídy. H. Čížková, V. Švecová Zájezd do Londýna Základní škola ve spolupráci s cestovní kanceláří Student Agency uspořádala ve dnech května pro žáky druhého stupně poznávací zájezd do Anglie. Pod vedením paní učitelky K. Marešové a P. Capákové se do Londýna a okolí vydalo 28 dětí. Nejprve jsme navštívili královský hrad Windsor. Celé odpoledne jsme pak strávili v zábavním parku Legoland, který byl pro všechny úžasným zážitkem. Safari ZOO ve Whipsnade nás trochu zklamalo, ale vystoupení cvičených tuleňů se nám líbilo. Poslední den jsme se projeli na vyhlídkovém obřím kole London Eye. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli vychutnat nádherný výhled na hlavní londýnské památky. K některým jsme pak namířili naše kroky. Ubytováni jsme byli po malých skupinkách v rodinách v Autorkou fotografie je žákyně 8. ročníku Eliška Tuchyňová. 8 Za krásami hlavního města Rakouska se 30. května 2009 v doprovodu pana učitele B. Hory vypravili žáci 6. ročníku a spolu s nimi i jejich rodiče. I přes počáteční nepřízeň počasí se prohlídka Vídně vydařila a všichni účastníci se navraceli zpět do vlasti plni dojmů a s tajným přáním si výlet brzy zopakovat. Díky patří i organizátorkám akce p. učitelkám Blažkové a Dvořákové.

8 Plánské ozvěny ŽIJÍ MEZI NÁMI. Jméno: Václava Vyhnalová Povolání: knihovnice Rodina: Mnoho žen by bylo lepšími ženami, kdyby neztrácely tolik času, aby udělaly ze svých manželů lepší muže. Vittorio de Sica Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí. Bernard Le Bouvier Fontenelle Vztah k Plané nad Lužnicí: Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás také mračit. Zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem. William Makepeace Thackeray Co se Vám v Plané líbí: Umění života nespočívá v tom, že nasedneme do dobrého vlaku, ale že vystoupíme na správné stanici. André Siegfried Co by bylo třeba zlepšit: Hledat lidi, jež byste milovali toť tajemství a úspěch celého života. Antonín Sova Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít svou pravdu. Jiří Menzel Jméno: Eva Žaludová Povolání: knihovnice Je lépe se opotřebovat než zrezivět. Denis Diderot Rodina: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí. L. N. Tolstoj Dům bez dětí je jako zvon bez srdce. Honore de Balzac Vztah k Plané nad Lužnicí: Pohled na to, co je v přírodě a umění nápadně krásné, vzbudí vzpomínky na ty, které milujeme. Stendhal Co se Vám v Plané líbí: Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma. L. Schmidt Co by bylo třeba zlepšit: Nejsou důležité řeči o dobrém životě, nýbrž dobré skutky. Talmud Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a bez námahy. L. Addison Jméno: Eva Semrádová Povolání: knihovnice a referentka MěÚ Rodina: Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou. Richard Bach Vztah k Plané nad Lužnicí: Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi. Hans Christian Andersen Co se Vám v Plané líbí: Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. Johann Wolfgang von Goethe Co by bylo třeba zlepšit: Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé. George Bernard Shaw Co Plané nebo Plaňákům vzkázat: Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Mark Twain červen 2009 MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tento měsíc vyvrcholí první část dlouhodobějšího projektu Klubu dětských knihoven Kde končí svět? Účastníme se jej od roku Poprvé jsme se společně s dětmi ptali, kde jsou hranice našich světů, podruhé, jak se v tom světě cítíme zda se cítíme v bezpečí, potřetí: jak se ve světě dorozumíváme. Počtvrté byla otázka na první pohled skrytá, namísto otazníku vykřičník: Díky za pohádku! Hodný pan Andersen nás pozval na oslavu dvoustých narozenin a pomohl nám uvěřit, že podobně jako většina pohádek náš svět jednou skončí dobře. Pátý ročník, o velkém a malém v životě a ve světě, nesl název Slon a mravenec, při šestém jsme se vydali na Cestu tam a zase zpátky a letos zkoumáme Jakou barvu má svět? Vybrali jsme si tentokrát druháčky, využili jsme naše šikovné praktikantky z knihovnické školy a od února si vyprávíme a tvoříme. Prvním setkáním se jako červená nitka vinula pohádka O pastelce bez barvy. Děti si pak podle vylosovaných pastelek vybavovali zelené pohádky, modré pohádky, černé pohádky aj. a nakonec jsme z papíru vytvořili ptáčka, kterým se s námi loučila bílá pohádka O sněhulákovi, který chtěl vidět jaro. Druhým, předvelikonočním, setkáním jsme navázali, četli jsme si pohádky ptačí a vytvořili žluťoučké kuřátko ptáčci i velikonoční kuřátka se stali součástí Jarní výstavy v knihovně a krásně rozsvítili oddělení pro dospělé čtenáře. Zatím poslední setkání bylo ve znamení víl, skřítků a duhy. Druháčciduháčci budou totiž pomáhat při letošním pasování prvňáčků na čtenáře, a tak jsme se na to připravovali. Více neprozradíme, ale po 22. červnu, kdy slavnostní pasování proběhne, se můžete podívat na www. knihovnaplananl.estranky.cz, kde určitě vystavíme fotky i s komentářem. Knihovnice vám všem přejí krásné letní dny, příjemnou dovolenou a prima prázdniny!!! Letní provoz knihovny: Oddělení pro dospělé výpůjční doba nezměněna Oddělení pro děti otevřeno každou středu hod. Václava Vyhnalová 9

9 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍ KVĚTINOVÉ BURZY Oslavy 720. výročí založení Plané skončily a s nimi i naše květinová burza, jejíž celý výtěžek připadl našemu DPS Baobab. Díky květinám od našich zahrádkářů jsme získali Kč, za které byla koupena a nainstalována sušička na prádlo, která bude sloužit všem obyvatelům DPS. Vážení pěstitelé a pěstitelky, musím vás moc pochválit, protože jste přinesli tolik kytiček, že jsme s nimi zaplnili tři stánky. A tyhle kytičky měly obrovskou lidskou cenu, protože jste ani moc nechtěli soutěžit, ale přinesli jste je na podporu DPS. Byli jste to vy: Milada Synková, Jaroslava Pánková, Ludmila Springerová, ženy z Klubu plánských dam a několik dárců, kteří svoje květiny položili na náš stánek a nepoznáni odešli. A kdo vyhrál? V kategorii řezaných květin paní Ludmila Springerová a v kategorii hrnkových aranžmá paní Jaroslava Pánková. Musím poděkovat těmto malým firmám, které se i přes nynější velmi těžké období rozhodly naši akci sponzorsky podpořit: Martin Novák - BSP KOLA, Jan Smažík Centrum plotů, Zahrádkář, Chovatel, Ladislav Mandík - Potraviny, Jiří Lukeš - Truhlářství, Jiřina Procházková - Restaurace, Andrej Štiak - Autodoprava, Květinka, Pavel Černý - X-TREME BIKES, Vlastimil Srbek - Železářství, Michal Rokos Finanční poradenství PARTNERS, Zdeněk Štěch - Pekařství, Marie Opatrná - Masáže, Alexandr Opatrný Finanční poradenství, Jiří Nohava Stavební firma. Velký dík patří též vám všem, kteří jste si pro nějakou tu kytičku ke stánku přišli a alespoň malou částkou tak podpořili naše seniory. Milí Plaňáci, moc dobře se mi s vámi spolupracovalo, bez vašeho přispění by se akce nepodařila. Mně se jenom povedlo najít a zamést jednu z těch krásných cestiček lidského vnímání a souznění, nabídla jsem vám ji a vy jste se po ní vydali. Jsem ráda, že mezi vás patřím. Miroslava Rokosová KLUB PLÁNSKÝCH DAM Výzva Klubu Plánských Dam všem vodníkům Všichni, kdo se dostaví na Vodnický den v převleku za vodníka, rusalku, či jinou vodní bytost se zúčastní losování bohaté tomboly. Proto neváhejte, malí i velcí, a podpořte tento den i svým převlekem. Těšíme se na vás. Klub Plánských Dam děkuje Děkujeme za prozatím zaslané recepty do Plánské kuchařské knihy, mimo jiné paní Kyselové, Havlíkové, Holické a dalším. Pokud se také chcete stát spoluautorkami této kuchařky, zasílejte recepty na jakékoliv vaše vyzkoušené speciality, budeme se těšit. Naše adresa je nebo Klub Plánských Dam zve všechny své příznivkyně do obřadní síně radnice v Plané nad Lužnicí na přednášku o zdravé výživě, spojené s ochutnávkou zdravých pokrmů a salátů, která se bude konat ve středu 22. července 2009, od 19 hodin Na vaši návštěvu se těší Klub Plánských Dam Zapomenutá Planá Penzion Na Černé před rokem 1918, pohlednice ze sbírky p. Pánka. 10 Penzion Na Černé s Lamačovou vilou.

10 Plánské ozvěny červen 2009 BAMBI 2009 V PLANÉ NAD LUŽNICÍ V neděli 7. června u nás v Plané nad Lužnicí vyvrcholila akce s názvem BAMBI 2009, což je vlastně přehlídka všech mimoškolních aktivit mládeže, pořádaná v těchto dnech po celé naší vlasti. Organizátoři této akce se rozhodli, že Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí spolu netvoří jen jedno velké souměstí, které má společnou MHD, ale že je třeba předvést všem, co mohou děti v této aglomeraci ve volném čase podnikat, aby se nemuseli potulovat bezcílně po ulicích. Už od čtvrtka postupně probíhala v těchto městech na několika pódiích vystoupení nejrůznějších souborů a zájmových skupin, klubů, Domů dětí, informačních center, sportovních zařízení a dalších. Planá toto setkávání završila právě sportovním a pohádkovým dnem v neděli u sauny. Městu se tímto způsobem podařilo propojit městský dětský den, 6. ročník Bambiriády a 3. ročník plánské Kimetery. Záštitu nad akcí Bambi 2009 měli starostové a místostarostové všech tří měst, Dům dětí a mládeže, Informační centrum mládeže v Táboře, samozřejmě i vedoucí jednotlivých dětských kolektivů a další dobrovolníci. historickými střelci si mohli vyzkoušet střílení z kuše či vyšplhat s horolezci na umělou stěnu. V pohádkovém ráji, který připravili paní Brejchová, Šafránková, Palečková a pánové Machoň a Matoušek s malými pomocníčky, se malé děti pokoušely skládat puzzle či navlékat korálky. Ti větší dostali šanci vyzkoušet všechny druhy sportů, které se v Plané provozují. Pan Grenar se svěřenci nabídl dětem florbalovou branku, pan Hruška na fotbalovém hřišti pak ukazoval, jak vést míč mezi kužely. Pan Steiner vysvětloval zájemcům základy tenisu a pan Bartůněk zase, co znamená ve volejbalu bagr. Paní Vébrová dokonce připravila zájemcům trasu orientačního běhu a modeláři, pánové Matoušek, Szuták a Řapek, vypustili své modely na vodu, na zem i do vzduchu. Všem mnohokrát děkujeme, že neváhají pro naše děti obětovat svůj čas a námahu. Díky. Poděkovat musíme i všem ostatním pořadatelům a také sponzorům této akce. Městu Planá nad Lužnicí za finanční krytí celé Bambi. Za věcné dárky děkujeme paní Brejchové a paní Čermákové. Fotografie z celé akce naleznete na stránkách města nebo na stránkách Jiřího Rikiho Řeháčka. František Doubek Florbalový turnaj O POHÁR STAROSTY V úterý 19. května proběhl již 6. ročník Turnaje o pohár starosty města, a to premiérově pod širým nebem na sportovním hřišti u nádraží. Turnaj přilákal nejen devět vesměs kvalitních týmů, ale též i několik desítek diváků, kteří nejprve shlédli napínavé souboje v základních skupinách a později velice vyrovnané duely ve vyřazovacích bojích. Od začátku nad ostatními vyčnívali profíci z Budvaru Soběslav, kteří si bez větších problémů dokráčeli k suverénnímu prvenství, když ve finále udolali plánský Green team poměrem 3:0. V zápase o 3. místo pak vítězstvím nad ambiciózními Yellow již poněkolikáté přesvědčili staříci z Old Blue Boys, že nepatří do starého železa a že se s nimi musí ještě pořád počítat. Konečné pořadí: 1. Budvar team Soběslav 2. Green team Planá 3. Old Blue Boys Pavel Grenar Také proto mohl v neděli DJ Lidral přivítat první hosty Bambi 2009 v Plané. Děti i jejich rodiče si mohli poslechnout romskou skupinu Roma Bang, písničkáře Lukáše Herčíka a Hanku Doudovou ze skupiny Za Sluncem, táborskou husitskou gardu, s 11

11 Putování na Kozí hrádek Mistr Jan Hus byl nebojácný kazatel, jeho myšlenky byly široko daleko neslýchané a v jeho době velice odvážné. Obyvatelé vsi Plané si jistě takovou příležitost nenechali ujít a putovali na Kozí hrádek s vědomím velikého zážitku. I letos jsme naplánovali společnou pouť po stopách našich předků Putování na Kozí hrádek. V neděli 5. července ve hodin zahájíme naši pouť u Husova kamene na pokraji lesa Holečku u silnice vedoucí k Ústrašicím. Po krátkém připomenutí odvážného kněze Jana Husa se vydáme na cestu. Slibujeme vám příjemnou procházku v pospolitosti dobrých lidí a vědomostní soutěž pro děti, která bude vyhodnocena u občerstvení v lesní restauraci u Kozího hrádku. Za kulturní komisi vás srdečně zve Jiří Rangl Pozvánka na FOLK & COUNTRY FESTIVAL Město Planá nad Lužnicí zve všechny příznivce folku a country na první plánský festival v tomto duchu. Hosté si poslechnou skupiny Revival Michala Tučného s Drobkem, Kocábku, Za sluncem, Petru Kratochvílovou a Járu Bártu, skupinu Pauza Strak. Uvidí country tance v podání taneční skupiny Dupáček, šermíře, budou se moci zúčastnit soutěží na elektrickém býkovi a užijí si další překvapení. Proto přijďte dne 18. července od hodin na první plánský Folk & Country festival. Bližší informace získáte na stránkách města, plakátech, v rozhlase, příštích Plánských ozvěnách a nově i na plánském informačním kanálu. Na vaši návštěvu se těší Město Planá nad Lužnicí a pořadatelé František Doubek Soutěž Za Planou krásnější Upozorňujeme všechny zájemce, že již druhým rokem probíhá soutěž fotografií o nejkrásnější balkon, terasu a kout vašich zahrad. Protože je vše v plném květu, nečekejte, foťte a posílejte vaši zdokumentovanou krásu na adresy nebo Na vaše fotografie se těší redakce Plánských ozvěn. František Doubek PLÁN AKCÍ na červenec 2009 Akce Kultura O letních prázdninách se nebudou konat Podvečery pro seniory v restauraci Maxim. Na další setkání s vámi se těšíme ve středu 2. září Výlet na Kozí hrádek, k výročí Mistra Jana Husa, sraz ve hod. u Husova kamene Folk & country festival. Bližší informace na plakátech Přednáška o zdravé výživě, pořádá KPD v obřadní síni MěÚ od hod. Výstavy IN MEMORIAM - Zdeněk Tichý fotografie, Galerie G Teodor Buzu a jeho žáci, obřadní síň MěÚ Ze sbírek plánského sběratele pana Jaroslava Jirky a Výtvarná tvorba Mgr. Hany Masopustové, obřadní síň MěÚ Divadlo včera a dnes, pohled do divadelního zákulisí. Výstava kostýmních návrhů Vlasty Szutákové. K připomenutí prvního českého divadelního představení roku Městská knihovna v Plané nad Lužnicí Zahájení výstavy Vlastimila Slabého Klasická černobílá fotografie a staré techniky. Galerie G2. Galerie u Rudolfa Stálá prodejní výstava autorů spolupracujících s touto galerií. POZVÁNKA Pro zájemce o divadelní představení je připraven zájezd na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou v pátek 24. července na představení Postřižiny. Hraje Divadelní soubor Vltavan. Předprodej vstupenek v sekretariátu starosty u paní Pekárkové. Cena a odjezd autobusu bude upřesněna na plakátech. Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky vždy do 7. dne v měsíci. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně. Lze za úplatu inzerovat. Chcete-li zveřejnit svůj příspěvek, obraťte se na pracovnice knihovny telefonicky na č nebo na ové adrese Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava Repro&grafie, tiskne tiskárna Karel Daňa Planá n. Lužnicí. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v červenci 2009 a uzávěrka je 1. července Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet -

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Plánské ozveny. pokračování na str. 2

Plánské ozveny. pokračování na str. 2 Plánské ozveny pokračování na str. 2 pokračování ze str. 1 Matrika JUBILEA Významná životní jubilea v měsíci srpnu oslaví: Paní Eliášová Věra - ul. Zhořská Pan Šťastný František - ul. U Lihovaru Pan Macháček

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1119/64/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více