Příloha k monitorovací zprávě za období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009"

Transkript

1 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období

2 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační složku s názvem Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy (dále CKV Pellyho domy) zřídilo město Police nad Metují k datu Organizační složka je přímo podřízena Radě města a starostce, vedoucí organizační složky CKV Pellyho domy v průběhu roku předkládá Radě města zprávy o činnosti CKV a plnění rozpočtu z hlediska příjmové i výdajové stránky, nebo se jednání Rady města účastní osobně. Vedoucí CKV jsou podřízeni další zaměstnanci: pracovnice kultury (nejedná se o nově vytvořené prac. místo vyčlenění v r z organizační struktury města), uklízečka a pomocná domovnice (v r nově vytvořené prac. místo) a správce Pellyho domů (poloviční prac. úvazek v r nově vytvořené pracovní místo), který obstarává drobné údržbové práce, dozor nad správným užíváním objektů, sledování a regulaci tepla v prostorách Pellyho domů, požárně preventivní činnosti, pomoc při organizaci akcí apod. Dalšími zaměstnanci jsou sezónní pracovníci informačního centra (částečný úvazek na základě dohody o pracovní činnosti). Součástí organizační složky jsou též zaměstnanci zajišťující chod Kolárova divadla (nejedná se o nově vytvořená pracovní místa). Organizační složka má samostatný rozpočet, za jehož plnění zodpovídá vedoucí CKV. 2. Propagace a publicita projektu Náplní organizační složky CKV Pellyho domy je dle zřizovací listiny: zajišťování vzdělávacích akcí v rámci programu celoživotního vzdělávání, zajišťování kulturních akcí ve městě, zajišťování provozu informačního centra a propagace města, správa a provoz Pellyho domů čp. 75 a správa a provoz divadla a kina. CKV dbá na zajištění kvalitních akcí pro širokou veřejnost a také na propagaci vlastní činnosti touto cestou přispívá k zajištění dostatečné informovanosti a účasti na akcích, které pořádá, a také k maximálnímu využití jednotlivých prostor v rámci Pellyho domů. K propagaci své činnosti a též publicitě projektu Centrum celoživotního vzdělávání Pellyho domy využívá tyto nástroje: Webové stránky webové stránky jsou jedním ze stěžejních nástrojů propagace činnosti Centra kultury a vzdělávání Pellyho domy a zároveň zajištění publicity projektu. Pellyho domům je věnována samostatná sekce webových stránek - kde jsou uvedeny základní údaje o organizační složce, potřebné kontakty, informace a fotografie z rekonstrukce Pellyho domů (vč. informace o spolufinancování z prostředků EU), fotogalerie z jednotlivých prostor atd. Průběžně aktualizovanou sekcí webových stránek je kalendář akcí, ve kterém pracovníci Pellyho domů poskytují široké veřejnosti informace o aktuálním dění a připravovaných akcích vzdělávacích i dalších. Samostatnou sekcí je též nabídka vzdělávání Newsletter (infomail) Zájemci o pravidelný informační servis, zejm. o připravovaných akcích se na mohou přihlásit k odběru novinek tzv. newsletteru. Newsletter rozesílá CKV Pellyho domy z uvedených webových stránek cca 1x týdně. K databáze kontaktů pravidelných odběratelů novinek obsahovala 203 ových adres vč. kontaktů na regionální média, obce, školy, firmy apod. (tj. meziroční nárůst o cca 25%). Kulturní přehled CKV vydává pravidelně (2-3x ročně) tištěný kulturní přehled, který obsahuje vždy aktuální informace o připravovaných akcích, termínu jejich konání, vstupném nebo kurzovném apod. Dále obsahuje odkaz na webové stránky kde je projektu Centra celoživotního vzdělávání věnován samostatný prostor (viz. webové stránky 2

3 Propagační skládačka Pellyho domy Centrum celoživotního vzdělávání V roce 2008 vydala organizační složka tištěný propagační materiál, jehož cílem je zejména nabídka prostor vhodných pro pořádání vzdělávacích a dalších akcí a propagace činnosti CKV. Skládačka dále obsahuje informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU. Publicita projektu je též zajištěna trvalým umístěním pamětní desky na čelní straně budovy. Ve 2. nadzemním podlaží Pellyho domů je jako trvalá expozice umístěna část fotografií z rekonstrukce Pellyho domů, vč. informací o projektu a spolufinancování z prostředků EU. 3. Přehled akcí konaných v Pellyho domech ve sledovaném monitorovacím období Hlavní náplní centra je poskytování celoživotního vzdělávání. Kromě toho jsou na sále pořádány i některé další kulturní a společenské akce. Zejména počítačové a jazykové, ale i některé další kurzy realizované v Centru, přispívají i k podpoře uplatnění na trhu práce. Dle rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002 musí celoživotní učení zahrnovat učení od předškolního až po důchodový věk, včetně celého spektra formalizovaného i neformalizovaného vzdělávání. Celoživotní učení má být chápáno jako veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život 3

4 s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního. Důležitým principem pro jednotlivce jako subjektu celoživotního učení je rovnost příležitostí a kvalita učení. Od září do prosince 2008 se v prostorech Pellyho domů uskutečnilo celkem 14 akcí, kterých se účastnilo 593 osob. V monitorovaném období leden - srpen t. r. proběhlo 28 akcí s celkovou účastí osob (uvedené počty zúčastněných osob nezahrnují dlouhodobě se opakující a trvalé aktivity - např. jazykové kurzy nebo cvičení Pilates, Polickou univerzitu volného času, setkání Senior klubu atd.). Jednalo se např. o počítačové kurzy, kulturní akce, taneční kurzy, cestopisné přednášky apod. Mezi další vzdělávací akce, které se v Centru konaly, patří vzdělávání pořádané různými institucemi pro vlastní zaměstnance nebo členy. Ve sledovaném období pokračoval zájem o výuku cizích jazyků - jazyková škola otevřela a provozovala v Pellyho domech anglický, německý a francouzský jazyk. Významnou akcí byl projekt Technikou k rozvoji a firemní aktivity v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Vzdělávejte se!. Soupis akcí, které se v prostorách Centra konaly ve sledovaném monitorovacím období, je uveden níže. Několika významnějším akcím nebo cyklům akcí je věnovaná samostatná kapitola v rámci této zprávy - 4. Informace k vybraným akcím. Vzdělávací a další akce pořádané Knihovnou města Police nad Metují, která je samostatnou institucí (příspěvková organizace města) a sídlí také v Pellyho domech, popisuje samostatná kapitola č. 5. Stručný přehled vzdělávacích, kulturních a dalších akcí, konaných v Pellyho domech: Září 2008 V září proběhlo setkání Senior klubu Ostaš, 2 přednášky v rámci Polické univerzity volného času, setkání s veřejností na téma Sociální problematika ve městě, koncert, zastupitelstvo města, Podzimní výstava, setkání informačních center Kladského pomezí - pracovní schůzka. Proběhl celodenní kurz první pomoci. Zahájeny byly kurzy společenského tance a chování pro mládež, cvičení Pilates a dále byl zahájen další školní rok ve výuce cizích jazyků (53 vyučovacích hodin). Říjen 2008: Výuka cizích jazyků (70 hodin), cvičení Pilates, kurz Základy práce s PC a internet, dvoudenní školení v oblasti myslivosti, třídenní celostátní dílna komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky, výstava fotografií Nadace Inka v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, Polická univerzita volného času (2 přednášky), Černá hodinka knihovny, setkání Úřadu práce Náchod s rodiči žáků 9. tříd ZŠ, taneční kurzy pro mládež, výstava vojenské historie, setkání Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka, firemní setkání a školení (fy Alptrend, Mlecoop). Listopad 2008: Polická univerzita volného času (1 přednáška), setkání Senior klubu Ostaš, taneční kurzy pro mládež, zastupitelstvo města, Mezinárodní festival outdoorových filmů, výstava Technikou k rozvoji, Hovory s radnicí, cvičení s Olgou Šípkovou, výuka cizích jazyků (57 hodin), cvičení Pilates, výstava, pokračování PC kurzu (Základy práce s PC a internet), PC školení pro osoby zajišťující údržbu lyžařských tratí: vkládání dat na webový portál ski.policenadmetuji.cz 4

5 Prosinec 2008: Výuka cizích jazyků (50 hodin), cvičení Pilates, setkání Senior klubu, firemní školení (Alptrend), kurzy společenského tance pro mládež, zastupitelstvo města, Lyžařský ples, firemní společenské akce Leden 2009: Výuka cizích jazyků (55 hodin), cvičení Pilates, PC školení, Městský ples, výstava, kurzy společenského tance pro dospělé (2 kurzy), zastupitelstvo městě, plesy (3x), cestopisná přednáška, Polická univerzita volného času (1x) Únor 2009: přednáška o zdraví, výuka cizích jazyků (57 hodin), cvičení Pilates, setkání spolků (2x), Polická univerzita volného času (2 přednášky), dětský karneval, taneční kurzy pro dospělé, zastupitelstvo města Březen 2009: Polická univerzita volného času (2 přednášky), plesy (2x), taneční kurzy pro dospělé, Česko-polské křesťanské dny - pracovní setkání, koncert, výuka jazyků (65 hodin), cvičení Pilates, PC kurzy: Základy práce s PC a Internet, MS Word snadno a hravě - zahájení kurzu Duben 2009: setkání zástupců města s podnikateli, Černá hodinka knihovny, koncert, Velikonoční výstava, cestopisná přednáška, školení zemědělců, setkání Senior klubu Ostaš, Hovory s radnicí, pracovní zastupitelstvo města, výstava Emmy Srncové, firemní školení (Alptrend), cvičení Pilates, PC kurz - MS Word snadno a hravě, výuka cizích jazyků Květen 2009: cestopisná přednáška, česko-polské setkání Hospodářské komory Náchod, setkání samosprávy s podnikateli, setkání s veřejností na téma Náchodské zdravotnictví, Polická univerzita volného času (2 přednášky), seminář k dotačnímu programu Zelená úsporám, výstava, zastupitelstvo města, výuka cizích jazyků (48 hodin), cvičení Pilates, firemní vzdělávání zaměstnanců v rámci programu Vzdělávejte se!, školení účetních DSO Policka Červen 2009 výuka cizích jazyků (44 hodin), firemní vzdělávání zaměstnanců v rámci programu Vzdělávejte se!, výstava, filmová projekce, firemní a spolkové akce, zastupitelstvo Červenec 2009 výuka cizích jazyků (14 hod), 2 výstavy fotografií, 2 filmové projekce Srpen 2009 výstava, filmová projekce, 2 cestopisné přednášky, spolková akce, výuka cizích jazyků (12 hodin) Výstavy Níže uvedené výstavy byly realizovány ve výstavních prostorech nebo na sále Pellyho domů v 1. nadzemním podlaží. Ve většině případů mají výstavy vztah k regionu prostřednictvím tématu (fotografie z regionu) nebo autorů výstavy či významných osobností z regionu, kterým je výstava věnována. Září prosinec Podzimní výstava - 2. ročník (sál Pellyho domů) PERU a život indiánů - výstava fotografií Olgy Vilímkové a Nadačního fondu Inka

6 Výstava Technikou k rozvoji Kamenné mezníky broumovského kláštera aneb Putování po hraničních stezkách Broumovska Leden srpen výstava Židé v boji a odboji Velikonoční výstava (sál Pellyho domů) Emma Srncová: Prodejní výstava (sál Pellyho domů) Olbram Zoubek: Prodejní výstava (sál Pellyho domů) - výstava reliéfních tisků a cínových reliéfů Tajemství krve - výstava dětských prací června 2009 Bratři Čapkové v grafice Pavouci, brouci, trampové a jiná havěť - výstava fotografií z Broumovska, autor Jan Moravec Toulky Broumovskem - výstava fotografií Věry Kopecké 4. Informace k vybraným akcím 4.1 Jazykové kurzy V září 2008 byly zahájeny další jazykové kurzy (angličtina, němčina a francouzština), pokračovala spolupráce Centra kultury a vzdělávání s jazykovou školou Magic English. Celkový počet hodin, které proběhly v Centru ve školním roce 2008/2009, je cca 550 vyučovacích hodin (rozpis hodin v jednotlivých měsících v přehledu akcí kapitola 3). Od září do června probíhala výuka anglického jazyka pro zaměstnance Městského úřadu. Zájem je i o nový cyklus kurzů, které zahajují v září t. r. Vyučovat se bude opět angličtina, němčina a francouzština, dle vlastních znalostí si zájemci mohou vybrat kurzy různé úrovně (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, individuální výuka). 4.2 Počítačové kurzy Počítačová učebna byla využívána především v roce 2009, ať už pro kurzy pořádané Centrem kultury a vzdělávání, nebo pro kurzy pořádané jinými subjekty. Na podzim 2008 byla zveřejněna nabídka tří počítačových kurzů pro veřejnost (Základy práce s PC a internet, kurz MS Word a kurz MS Excel), kterou připravilo CKV Pellyho domy ve spolupráci s firmou Poe Educo s. r. o. Nabídka se nesetkala s velkým zájmem, proběhl pouze jeden kurz: říjen/listopad - Základy obsluhy PC, počet účastníků: 6 osob 6

7 Uskutečnilo se také školení pro osoby, které aktualizují portál (vkládání dat a údržba neziskového portálu podporujícího cestovní ruch). Kurzy pořádané CKV ve sledovaném období r. 2009: březen: Základy obsluhy PC, počet účastníků: 7 osob duben: MS Word snadno a hravě, počet účastníků: 8 osob PC kurzy pořádané dalšími institucemi: leden: dvoudenní rekvalifikační PC kurz pro Úřad práce Náchod (školitel: firma NICOM, Brno) 4.3 Vzdělávací semináře, vzdělávání firem a institucí, další akce Během monitorovacího období se v Pellyho domech uskutečnilo několik seminářů a dalších vzdělávacích akcí, některé byly pořádány buď ve spolupráci s CKV, nebo je připravovaly jiné subjekty: * 13. ročník celostátní dílny komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky, ktera se v Pellyho domech konala ve dnech října Dílnu připravili NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Police nad Metují, ZUŠ Police nad Metují a katedrou výchovné dramatiky DAMU. Netradiční tvůrčí dílna byla otevřena vedoucím dětských a mladých souborů a skupin všech typů - dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních - a pedagogům různých typů škol - mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, knihoven a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatních, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty. Další informace: * Výstava Technikou k rozvoji Hlavním cílem druhého ročníku výstavy, která se konala ve dnech na sále Pellyho domů, bylo podporovat zájem o technickou tvořivost, zručnost, představivost a základy techniky a motivovat žáky základních škol ke studiu technických oborů. Výstavu organizoval Merkur Police o.p.s. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, městem Police n. M. a dále několika středními školami s technickým zaměřením. Na výstavu navazovaly prezentace vybraných technických středních škol, které populární formou přiblížily své obory, především ukázkami technických pomůcek, učňovských prací, využití výpočetní techniky ve strojírenství a elektrotechnice, kreslení a modelování ve 3D v programu Inventor. Zástupci škol seznámili zájemce s možnostmi studia a následným uplatněním v praxi. Na výstavě byl zahájen 3letý projekt "Volba povolání", který je organizován Krajskou hospodářskou komorou a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt předpokládá zapojení všech základních škol kraje pro systematickou přípravu mládeže pro technické profese a to formou exkurzí, 7

8 soutěží technické tvořivosti i soutěže literární o nejlepší popis techniky a technických profesí. Na výstavě se dále prezentovaly strojírenské firmy, které představily svůj výrobní program a pracovní prostředí, ve kterém jsou jejich klíčová povolání vykonávána. Výstava byla určena jak pro žáky základních škol, tak pro širokou veřejnost. * projekt Vzdělávejte se! V měsících květen a červen byly všechny učebny Pellyho domů využívány ke vzdělávání zaměstnanců polické firmy Microtherm CZ, které se konalo v rámci výše uvedeného projektu. Projekt Vzdělávejte se! je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize. * další akce V květnu proběhlo na sále Pellyho domů, v rámci projektu Podnikání bez hranic, setkání českých a polských stavebních firem, pořádané Hospodářskou komorou. Pozvání na konferenci a následná obchodní setkání přijalo téměř sedmdesát účastníků z Čech i Polska. V květnu byla na sále Pellyho domů seznámena veřejnost s dotačním programem SFŽP Zelená úsporám, vč. možnosti bezplatné konzultace. Největší počet účastníků zaznamenal seminář věnovaný problematice zemědělských dotací (více než 200 osob), který proběhl v dubnu 2009, a který pořádali Zemědělská agentura Náchod a Agrární komora Náchod. V rámci vzdělávání ke zvýšení znalostí a kvalifikace opakovaně (v r i 2009) probíhalo školení zaměřené na bezpečnost práce a pracovní pomůcky, práci ve výškách atd., vždy pro nové posluchače. Polická univerzita volného času - již tradiční vzdělávací akce (probíhá od r. 2000), přednášky zajímavých osobností z různých oborů a oblastí. Součástí výuky jsou doprovodné tematické výlety. Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, zacíleny jsou zejména na občany, kteří mají zájem o zvyšování své vzdělanosti ve volném čase. V roce 2008/2009 se každého semestru PUVČ účastnilo cca 60 zapsaných osob. Pro Polickou univerzitu volného času, pravidelná setkávání Senior klubu i další akce na sále Pellyho domů je využíváno kvalitní technické zázemí, které zvyšuje kvalitu a možnost výběru při přípravě programu pro účastníky akcí i jejich pořadatele. 8

9 5. Knihovna města Police nad Metují Další nabídku vzdělávání a jiných akcí připravuje Knihovna města Police nad Metují, která je příspěvkovou organizací města, a která sídlí ve 2. NP Pellyho domů. Vzhledem k výhodnějšímu umístění knihovny v rekonstruované budově přímo v centru města a dále díky modernímu vybavení a zajímavé nabídce stoupl zájem čtenářů. Využíván je značně bezplatný přístup na internet. Knihovna sama pořádá četné vzdělávací akce přednášky, besedy pro dospělé i mládež, černé hodinky. Pro seniory připravila knihovna v monitorovaném období počítačový kurz zaměřený na základy znalostí internetu a obsluhy PC - kurz proběhl 4x, zúčastnilo se ho celkem 47 osob. Od září do prosince 2008 uspořádala Knihovna celkem 11 akcí pro dospělé (106 účastníků) a 28 akcí pro děti (720 zúčastněných). V monitorovaném období roku 2009, do srpna, proběhlo celkem 44 kulturních akcí pro veřejnost (407 návštěvníků do 15 let, 150 ostatních návštěvníků) a 32 vzdělávacích akcí pro veřejnost (453 návštěvníků do 15 let, 47 ostatních návštěvníků). 6. Výhled na další monitorovací období Udržitelnost projektu Pellyho domů je zajištěna i pro další monitorovací období - většina aktivit, započatých již v roce prvním roce provozu Centra, pokračuje a bude nadále pokračovat - tj. např. jazykové kurzy, Polická univerzita volného času, setkávání Senior klubu Ostaš, cvičení Pilates (od září 2009 nová další skupina), proběhne další cvičení s Olgou Šípkovou. Pokračuje spolupráce s Úřadem práce Náchod. Fungují kurzy společenského tance a chování pro mládež i dospělé atd. 9

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Původní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více