Příloha k monitorovací zprávě za období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009"

Transkript

1 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období

2 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační složku s názvem Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy (dále CKV Pellyho domy) zřídilo město Police nad Metují k datu Organizační složka je přímo podřízena Radě města a starostce, vedoucí organizační složky CKV Pellyho domy v průběhu roku předkládá Radě města zprávy o činnosti CKV a plnění rozpočtu z hlediska příjmové i výdajové stránky, nebo se jednání Rady města účastní osobně. Vedoucí CKV jsou podřízeni další zaměstnanci: pracovnice kultury (nejedná se o nově vytvořené prac. místo vyčlenění v r z organizační struktury města), uklízečka a pomocná domovnice (v r nově vytvořené prac. místo) a správce Pellyho domů (poloviční prac. úvazek v r nově vytvořené pracovní místo), který obstarává drobné údržbové práce, dozor nad správným užíváním objektů, sledování a regulaci tepla v prostorách Pellyho domů, požárně preventivní činnosti, pomoc při organizaci akcí apod. Dalšími zaměstnanci jsou sezónní pracovníci informačního centra (částečný úvazek na základě dohody o pracovní činnosti). Součástí organizační složky jsou též zaměstnanci zajišťující chod Kolárova divadla (nejedná se o nově vytvořená pracovní místa). Organizační složka má samostatný rozpočet, za jehož plnění zodpovídá vedoucí CKV. 2. Propagace a publicita projektu Náplní organizační složky CKV Pellyho domy je dle zřizovací listiny: zajišťování vzdělávacích akcí v rámci programu celoživotního vzdělávání, zajišťování kulturních akcí ve městě, zajišťování provozu informačního centra a propagace města, správa a provoz Pellyho domů čp. 75 a správa a provoz divadla a kina. CKV dbá na zajištění kvalitních akcí pro širokou veřejnost a také na propagaci vlastní činnosti touto cestou přispívá k zajištění dostatečné informovanosti a účasti na akcích, které pořádá, a také k maximálnímu využití jednotlivých prostor v rámci Pellyho domů. K propagaci své činnosti a též publicitě projektu Centrum celoživotního vzdělávání Pellyho domy využívá tyto nástroje: Webové stránky webové stránky jsou jedním ze stěžejních nástrojů propagace činnosti Centra kultury a vzdělávání Pellyho domy a zároveň zajištění publicity projektu. Pellyho domům je věnována samostatná sekce webových stránek - kde jsou uvedeny základní údaje o organizační složce, potřebné kontakty, informace a fotografie z rekonstrukce Pellyho domů (vč. informace o spolufinancování z prostředků EU), fotogalerie z jednotlivých prostor atd. Průběžně aktualizovanou sekcí webových stránek je kalendář akcí, ve kterém pracovníci Pellyho domů poskytují široké veřejnosti informace o aktuálním dění a připravovaných akcích vzdělávacích i dalších. Samostatnou sekcí je též nabídka vzdělávání Newsletter (infomail) Zájemci o pravidelný informační servis, zejm. o připravovaných akcích se na mohou přihlásit k odběru novinek tzv. newsletteru. Newsletter rozesílá CKV Pellyho domy z uvedených webových stránek cca 1x týdně. K databáze kontaktů pravidelných odběratelů novinek obsahovala 203 ových adres vč. kontaktů na regionální média, obce, školy, firmy apod. (tj. meziroční nárůst o cca 25%). Kulturní přehled CKV vydává pravidelně (2-3x ročně) tištěný kulturní přehled, který obsahuje vždy aktuální informace o připravovaných akcích, termínu jejich konání, vstupném nebo kurzovném apod. Dále obsahuje odkaz na webové stránky kde je projektu Centra celoživotního vzdělávání věnován samostatný prostor (viz. webové stránky 2

3 Propagační skládačka Pellyho domy Centrum celoživotního vzdělávání V roce 2008 vydala organizační složka tištěný propagační materiál, jehož cílem je zejména nabídka prostor vhodných pro pořádání vzdělávacích a dalších akcí a propagace činnosti CKV. Skládačka dále obsahuje informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU. Publicita projektu je též zajištěna trvalým umístěním pamětní desky na čelní straně budovy. Ve 2. nadzemním podlaží Pellyho domů je jako trvalá expozice umístěna část fotografií z rekonstrukce Pellyho domů, vč. informací o projektu a spolufinancování z prostředků EU. 3. Přehled akcí konaných v Pellyho domech ve sledovaném monitorovacím období Hlavní náplní centra je poskytování celoživotního vzdělávání. Kromě toho jsou na sále pořádány i některé další kulturní a společenské akce. Zejména počítačové a jazykové, ale i některé další kurzy realizované v Centru, přispívají i k podpoře uplatnění na trhu práce. Dle rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002 musí celoživotní učení zahrnovat učení od předškolního až po důchodový věk, včetně celého spektra formalizovaného i neformalizovaného vzdělávání. Celoživotní učení má být chápáno jako veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život 3

4 s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního. Důležitým principem pro jednotlivce jako subjektu celoživotního učení je rovnost příležitostí a kvalita učení. Od září do prosince 2008 se v prostorech Pellyho domů uskutečnilo celkem 14 akcí, kterých se účastnilo 593 osob. V monitorovaném období leden - srpen t. r. proběhlo 28 akcí s celkovou účastí osob (uvedené počty zúčastněných osob nezahrnují dlouhodobě se opakující a trvalé aktivity - např. jazykové kurzy nebo cvičení Pilates, Polickou univerzitu volného času, setkání Senior klubu atd.). Jednalo se např. o počítačové kurzy, kulturní akce, taneční kurzy, cestopisné přednášky apod. Mezi další vzdělávací akce, které se v Centru konaly, patří vzdělávání pořádané různými institucemi pro vlastní zaměstnance nebo členy. Ve sledovaném období pokračoval zájem o výuku cizích jazyků - jazyková škola otevřela a provozovala v Pellyho domech anglický, německý a francouzský jazyk. Významnou akcí byl projekt Technikou k rozvoji a firemní aktivity v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Vzdělávejte se!. Soupis akcí, které se v prostorách Centra konaly ve sledovaném monitorovacím období, je uveden níže. Několika významnějším akcím nebo cyklům akcí je věnovaná samostatná kapitola v rámci této zprávy - 4. Informace k vybraným akcím. Vzdělávací a další akce pořádané Knihovnou města Police nad Metují, která je samostatnou institucí (příspěvková organizace města) a sídlí také v Pellyho domech, popisuje samostatná kapitola č. 5. Stručný přehled vzdělávacích, kulturních a dalších akcí, konaných v Pellyho domech: Září 2008 V září proběhlo setkání Senior klubu Ostaš, 2 přednášky v rámci Polické univerzity volného času, setkání s veřejností na téma Sociální problematika ve městě, koncert, zastupitelstvo města, Podzimní výstava, setkání informačních center Kladského pomezí - pracovní schůzka. Proběhl celodenní kurz první pomoci. Zahájeny byly kurzy společenského tance a chování pro mládež, cvičení Pilates a dále byl zahájen další školní rok ve výuce cizích jazyků (53 vyučovacích hodin). Říjen 2008: Výuka cizích jazyků (70 hodin), cvičení Pilates, kurz Základy práce s PC a internet, dvoudenní školení v oblasti myslivosti, třídenní celostátní dílna komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky, výstava fotografií Nadace Inka v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, Polická univerzita volného času (2 přednášky), Černá hodinka knihovny, setkání Úřadu práce Náchod s rodiči žáků 9. tříd ZŠ, taneční kurzy pro mládež, výstava vojenské historie, setkání Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka, firemní setkání a školení (fy Alptrend, Mlecoop). Listopad 2008: Polická univerzita volného času (1 přednáška), setkání Senior klubu Ostaš, taneční kurzy pro mládež, zastupitelstvo města, Mezinárodní festival outdoorových filmů, výstava Technikou k rozvoji, Hovory s radnicí, cvičení s Olgou Šípkovou, výuka cizích jazyků (57 hodin), cvičení Pilates, výstava, pokračování PC kurzu (Základy práce s PC a internet), PC školení pro osoby zajišťující údržbu lyžařských tratí: vkládání dat na webový portál ski.policenadmetuji.cz 4

5 Prosinec 2008: Výuka cizích jazyků (50 hodin), cvičení Pilates, setkání Senior klubu, firemní školení (Alptrend), kurzy společenského tance pro mládež, zastupitelstvo města, Lyžařský ples, firemní společenské akce Leden 2009: Výuka cizích jazyků (55 hodin), cvičení Pilates, PC školení, Městský ples, výstava, kurzy společenského tance pro dospělé (2 kurzy), zastupitelstvo městě, plesy (3x), cestopisná přednáška, Polická univerzita volného času (1x) Únor 2009: přednáška o zdraví, výuka cizích jazyků (57 hodin), cvičení Pilates, setkání spolků (2x), Polická univerzita volného času (2 přednášky), dětský karneval, taneční kurzy pro dospělé, zastupitelstvo města Březen 2009: Polická univerzita volného času (2 přednášky), plesy (2x), taneční kurzy pro dospělé, Česko-polské křesťanské dny - pracovní setkání, koncert, výuka jazyků (65 hodin), cvičení Pilates, PC kurzy: Základy práce s PC a Internet, MS Word snadno a hravě - zahájení kurzu Duben 2009: setkání zástupců města s podnikateli, Černá hodinka knihovny, koncert, Velikonoční výstava, cestopisná přednáška, školení zemědělců, setkání Senior klubu Ostaš, Hovory s radnicí, pracovní zastupitelstvo města, výstava Emmy Srncové, firemní školení (Alptrend), cvičení Pilates, PC kurz - MS Word snadno a hravě, výuka cizích jazyků Květen 2009: cestopisná přednáška, česko-polské setkání Hospodářské komory Náchod, setkání samosprávy s podnikateli, setkání s veřejností na téma Náchodské zdravotnictví, Polická univerzita volného času (2 přednášky), seminář k dotačnímu programu Zelená úsporám, výstava, zastupitelstvo města, výuka cizích jazyků (48 hodin), cvičení Pilates, firemní vzdělávání zaměstnanců v rámci programu Vzdělávejte se!, školení účetních DSO Policka Červen 2009 výuka cizích jazyků (44 hodin), firemní vzdělávání zaměstnanců v rámci programu Vzdělávejte se!, výstava, filmová projekce, firemní a spolkové akce, zastupitelstvo Červenec 2009 výuka cizích jazyků (14 hod), 2 výstavy fotografií, 2 filmové projekce Srpen 2009 výstava, filmová projekce, 2 cestopisné přednášky, spolková akce, výuka cizích jazyků (12 hodin) Výstavy Níže uvedené výstavy byly realizovány ve výstavních prostorech nebo na sále Pellyho domů v 1. nadzemním podlaží. Ve většině případů mají výstavy vztah k regionu prostřednictvím tématu (fotografie z regionu) nebo autorů výstavy či významných osobností z regionu, kterým je výstava věnována. Září prosinec Podzimní výstava - 2. ročník (sál Pellyho domů) PERU a život indiánů - výstava fotografií Olgy Vilímkové a Nadačního fondu Inka

6 Výstava Technikou k rozvoji Kamenné mezníky broumovského kláštera aneb Putování po hraničních stezkách Broumovska Leden srpen výstava Židé v boji a odboji Velikonoční výstava (sál Pellyho domů) Emma Srncová: Prodejní výstava (sál Pellyho domů) Olbram Zoubek: Prodejní výstava (sál Pellyho domů) - výstava reliéfních tisků a cínových reliéfů Tajemství krve - výstava dětských prací června 2009 Bratři Čapkové v grafice Pavouci, brouci, trampové a jiná havěť - výstava fotografií z Broumovska, autor Jan Moravec Toulky Broumovskem - výstava fotografií Věry Kopecké 4. Informace k vybraným akcím 4.1 Jazykové kurzy V září 2008 byly zahájeny další jazykové kurzy (angličtina, němčina a francouzština), pokračovala spolupráce Centra kultury a vzdělávání s jazykovou školou Magic English. Celkový počet hodin, které proběhly v Centru ve školním roce 2008/2009, je cca 550 vyučovacích hodin (rozpis hodin v jednotlivých měsících v přehledu akcí kapitola 3). Od září do června probíhala výuka anglického jazyka pro zaměstnance Městského úřadu. Zájem je i o nový cyklus kurzů, které zahajují v září t. r. Vyučovat se bude opět angličtina, němčina a francouzština, dle vlastních znalostí si zájemci mohou vybrat kurzy různé úrovně (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, individuální výuka). 4.2 Počítačové kurzy Počítačová učebna byla využívána především v roce 2009, ať už pro kurzy pořádané Centrem kultury a vzdělávání, nebo pro kurzy pořádané jinými subjekty. Na podzim 2008 byla zveřejněna nabídka tří počítačových kurzů pro veřejnost (Základy práce s PC a internet, kurz MS Word a kurz MS Excel), kterou připravilo CKV Pellyho domy ve spolupráci s firmou Poe Educo s. r. o. Nabídka se nesetkala s velkým zájmem, proběhl pouze jeden kurz: říjen/listopad - Základy obsluhy PC, počet účastníků: 6 osob 6

7 Uskutečnilo se také školení pro osoby, které aktualizují portál (vkládání dat a údržba neziskového portálu podporujícího cestovní ruch). Kurzy pořádané CKV ve sledovaném období r. 2009: březen: Základy obsluhy PC, počet účastníků: 7 osob duben: MS Word snadno a hravě, počet účastníků: 8 osob PC kurzy pořádané dalšími institucemi: leden: dvoudenní rekvalifikační PC kurz pro Úřad práce Náchod (školitel: firma NICOM, Brno) 4.3 Vzdělávací semináře, vzdělávání firem a institucí, další akce Během monitorovacího období se v Pellyho domech uskutečnilo několik seminářů a dalších vzdělávacích akcí, některé byly pořádány buď ve spolupráci s CKV, nebo je připravovaly jiné subjekty: * 13. ročník celostátní dílny komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky, ktera se v Pellyho domech konala ve dnech října Dílnu připravili NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Police nad Metují, ZUŠ Police nad Metují a katedrou výchovné dramatiky DAMU. Netradiční tvůrčí dílna byla otevřena vedoucím dětských a mladých souborů a skupin všech typů - dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních - a pedagogům různých typů škol - mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, knihoven a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatních, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty. Další informace: * Výstava Technikou k rozvoji Hlavním cílem druhého ročníku výstavy, která se konala ve dnech na sále Pellyho domů, bylo podporovat zájem o technickou tvořivost, zručnost, představivost a základy techniky a motivovat žáky základních škol ke studiu technických oborů. Výstavu organizoval Merkur Police o.p.s. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, městem Police n. M. a dále několika středními školami s technickým zaměřením. Na výstavu navazovaly prezentace vybraných technických středních škol, které populární formou přiblížily své obory, především ukázkami technických pomůcek, učňovských prací, využití výpočetní techniky ve strojírenství a elektrotechnice, kreslení a modelování ve 3D v programu Inventor. Zástupci škol seznámili zájemce s možnostmi studia a následným uplatněním v praxi. Na výstavě byl zahájen 3letý projekt "Volba povolání", který je organizován Krajskou hospodářskou komorou a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt předpokládá zapojení všech základních škol kraje pro systematickou přípravu mládeže pro technické profese a to formou exkurzí, 7

8 soutěží technické tvořivosti i soutěže literární o nejlepší popis techniky a technických profesí. Na výstavě se dále prezentovaly strojírenské firmy, které představily svůj výrobní program a pracovní prostředí, ve kterém jsou jejich klíčová povolání vykonávána. Výstava byla určena jak pro žáky základních škol, tak pro širokou veřejnost. * projekt Vzdělávejte se! V měsících květen a červen byly všechny učebny Pellyho domů využívány ke vzdělávání zaměstnanců polické firmy Microtherm CZ, které se konalo v rámci výše uvedeného projektu. Projekt Vzdělávejte se! je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize. * další akce V květnu proběhlo na sále Pellyho domů, v rámci projektu Podnikání bez hranic, setkání českých a polských stavebních firem, pořádané Hospodářskou komorou. Pozvání na konferenci a následná obchodní setkání přijalo téměř sedmdesát účastníků z Čech i Polska. V květnu byla na sále Pellyho domů seznámena veřejnost s dotačním programem SFŽP Zelená úsporám, vč. možnosti bezplatné konzultace. Největší počet účastníků zaznamenal seminář věnovaný problematice zemědělských dotací (více než 200 osob), který proběhl v dubnu 2009, a který pořádali Zemědělská agentura Náchod a Agrární komora Náchod. V rámci vzdělávání ke zvýšení znalostí a kvalifikace opakovaně (v r i 2009) probíhalo školení zaměřené na bezpečnost práce a pracovní pomůcky, práci ve výškách atd., vždy pro nové posluchače. Polická univerzita volného času - již tradiční vzdělávací akce (probíhá od r. 2000), přednášky zajímavých osobností z různých oborů a oblastí. Součástí výuky jsou doprovodné tematické výlety. Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, zacíleny jsou zejména na občany, kteří mají zájem o zvyšování své vzdělanosti ve volném čase. V roce 2008/2009 se každého semestru PUVČ účastnilo cca 60 zapsaných osob. Pro Polickou univerzitu volného času, pravidelná setkávání Senior klubu i další akce na sále Pellyho domů je využíváno kvalitní technické zázemí, které zvyšuje kvalitu a možnost výběru při přípravě programu pro účastníky akcí i jejich pořadatele. 8

9 5. Knihovna města Police nad Metují Další nabídku vzdělávání a jiných akcí připravuje Knihovna města Police nad Metují, která je příspěvkovou organizací města, a která sídlí ve 2. NP Pellyho domů. Vzhledem k výhodnějšímu umístění knihovny v rekonstruované budově přímo v centru města a dále díky modernímu vybavení a zajímavé nabídce stoupl zájem čtenářů. Využíván je značně bezplatný přístup na internet. Knihovna sama pořádá četné vzdělávací akce přednášky, besedy pro dospělé i mládež, černé hodinky. Pro seniory připravila knihovna v monitorovaném období počítačový kurz zaměřený na základy znalostí internetu a obsluhy PC - kurz proběhl 4x, zúčastnilo se ho celkem 47 osob. Od září do prosince 2008 uspořádala Knihovna celkem 11 akcí pro dospělé (106 účastníků) a 28 akcí pro děti (720 zúčastněných). V monitorovaném období roku 2009, do srpna, proběhlo celkem 44 kulturních akcí pro veřejnost (407 návštěvníků do 15 let, 150 ostatních návštěvníků) a 32 vzdělávacích akcí pro veřejnost (453 návštěvníků do 15 let, 47 ostatních návštěvníků). 6. Výhled na další monitorovací období Udržitelnost projektu Pellyho domů je zajištěna i pro další monitorovací období - většina aktivit, započatých již v roce prvním roce provozu Centra, pokračuje a bude nadále pokračovat - tj. např. jazykové kurzy, Polická univerzita volného času, setkávání Senior klubu Ostaš, cvičení Pilates (od září 2009 nová další skupina), proběhne další cvičení s Olgou Šípkovou. Pokračuje spolupráce s Úřadem práce Náchod. Fungují kurzy společenského tance a chování pro mládež i dospělé atd. 9

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační

Více

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2010-23. 2. 2011 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační

Více

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Původní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov Celostátní síť pro venkov Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR Cílem je vytváření partnerství Síť je komunikačním mostem mezi Evropskou komisí a členským státem - efektivnější získávání zpětné vazby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014

Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 , 682 01 Vyškov Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 ZAMĚŘENÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PROJEKTU: TÝDNY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Předkládá dne 7. 4. 2014 PhDr. Antonín

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 1 Směrnice GŘ č. 17/2015 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: XXXX Datum narození: XXXX Kontaktní adresa: XXXX Telefon: XXXX Zdravotní stav dobrý:

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 01.09.2014-31.12.2014 Název MAS: MAS Rozkvět, z.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Petr Leber, manažer MAS a Ing. Marta Krejčíčková,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 MINISTERSTVO OBRANY ČR

Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 MINISTERSTVO OBRANY ČR Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 1 OBRANA STÁTU Obranná strategie ČR 2012: Tři pilíře obrany státu Členství v NATO Akceschopné ozbrojené síly Spoluúčast občanů 2 Zákon 222/1999 Sb., o zajišťování

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary Kolová 97, 362 14 Kolová Identifikátor

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více