ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Téma měsíce: Tříkrálová sbírka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Téma měsíce: Tříkrálová sbírka"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Nová výstava v Urban centru od 11. prosince 2012 veřejnosti představuje výsledky dvou výtvarných soutěží na ztvárnění připomínky světlé i stinné stránky historie města Brna. Výstava modelů a vizualizací jezdecké sochy s odkazem na osobnost markraběte Jošta Lucemburského pro Moravské náměstí je spojena s výstavou modelů a vizualizací ztvárnění Památníku holocaustu pro náměstí 28. října v Brně. Návštěvníci Urban centra se mohou seznámit vždy se třemi návrhy, jež se umístily na oceněných místech soutěží zadaných v letošním roce statutárním městem Brnem. Jezdecká socha alegorie Odvahy doplní tři již realizovaná umělecká díla v konceptu hlavních antických ctností na Moravském náměstí. Památník holocaustu v parkové zeleni náměstí 28. října pietně připomene utrpení mnoha židovských a romských obětí rasové perzekuce v letech Návrhy sochařských děl, která občanům města i jeho návštěvníkům připomenou brněnskou historii, ale také vhodně doplní veřejná prostranství, budou v Urban centru vystaveny do ledna nadcházejícího roku. URBAN CENTRUM Informační centrum rozvojových projektů města Brna Stará radnice, Mečová 5, Brno, tel.: VSTUP VOLNÝ ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 23/2013 LEDEN-ÚNOR ČÍSLO 1-2 * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Jiří Březina, Václav Kříž, Mgr. Andrea Urbánková * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Téma měsíce: Tříkrálová sbírka Více než deset let potkáváme v ulicích koledníky s pokladničkami, označenými logem Charity České republiky. Dobrovolníci s papírovými korunami na hlavách zvoní u našich domovů, aby vyprosili peněžní příspěvek pro ty, kteří potřebují pomoci. Výtěžky sbírek obvykle míří na hospicovou péči, do krizových center, na pomoc týraným dětem, péči o seniory, péči o handicapované, péči o osoby bez přístřeší, oběti obchodu s lidmi apod. Přesné použití prostředků charita upřesňuje každý rok ve svých informačních letácích, které každoročně provází tuto akci. V Žebětíně koledníci poprvé vyšli do ulic v lednu Začínali se dvěma pokladničkami, do kterých vybrali necelých pět tisíc korun. S rostoucím počtem žebětínských ulic i obyvatel se zvyšoval i počet koledníků a pokladniček. Loni i letos už bylo pokladniček pět. Přestože skupinky dobrovolníků nestačili obejít stejně jako v předchozích letech všechny domácnosti, vybralo se do pokladniček téměř desetkrát více než v roce Koledníci nosí obvykle papírovou korunu a představují mudrce, kteří krátce po narození navštívili Ježíše v Betlémě, aby mu přinesli dary zlato, kadidlo a myrhu. Na dveře koledníci nezapomenou napsat posvěcenou křídou tři písmena K + M + B (případně C + M + B) a aktuální letopočet na znamení požehnání domu. Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů: Kašpar (Casparus latinsky), Melichar a Baltasar. Původně Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO MÍSTOSTAROSTKY ] 1, 4 Téma měsíce: Tříkrálová sbírka 2 Uzávěrky Občasníku v roce Slovo místostarostky 3 Rozsloučení s Květoslavem Křivánkem 4 Výsledky I. a II. kola prezidentských voleb v MČ Žebětín 5 Ze života v obci 6 Představujeme rodáky 7 Zápis do Mateřské školy Žabka 7 Úspěchy žáků základní školy 7 Pronájem tělocvičny a gymnastického sálu 8 Klub maminek Krteček v únoru 8 Děti mohou prožít jarní prázdniny v brněnské ZOO 8 Koutek úsměvů ŽIVOTNÍ STYL 9 Pátý masopustní průvod 9 Divadelní pohádka 9 Sběratelské bleší trhy i v roce Rybova mše vánoční 9 Našim dětem 10 Z jednání zastupitelstva 10 Poplatek za komunální odpad Rozpočet MČ Žebětín na rok Poplatek ze psa na rok 2013 je možné zaplatit 12 Fejeton: Ještě o konci světa 13 Trochu jiný svět 13 Za sportem či za kulturou? Zaparkujte na Vojtově! 13 Mezinárodní den průvodců 14 Nabídka Vesny kvalifikační kurz pro pečovatelky 14 Moravské uzené provoní hrad Veveří 14 Únor v EkoCentruy 15 Akce Family Pointu v únoru Polární noc podruhé 16 Alegorie Odvahy pro Moravské nám. a Památník holocaustu Uzávěrky Občasníku v roce , , , , , , , , , Oficiální stránky Žebětína: Rozloučení s Květoslavem Křivánkem Vážení spoluobčané, máme za sebou první dny nového roku. Mnohá předsevzetí již vzala za své, mnohé plány čekají na své uskutečnění. Probíhá dostavba oddílné kanalizace, jejíž plánovaný konec se kryje s koncem roku právě započatého. Nová škola už má také svůj začátek za sebou. Problémy běžné pro jakoukoliv věc v záběhu se průběžně řeší. Žáčci o nich nemají ani ponětí. V nové škole také proběhl historicky první zápis do prvních tříd. Díky výborné spolupráci obou školských zařízení a v neposlední řadě i vzdálenosti obou budov naše děti takříkajíc vědí, do čeho jdou. Díky společným akcím děti z mateřinky znají své budoucí učitelky, znají budovu základní školy. Byly zde na návštěvě zúčastnily se výuky, prohlédly si prostory tříd i prostory pro relaxaci. Paní učitelky také díky spolupráci s pedagogy mateřské školy vědí, kde kterého budoucího prvňáčka tlačí bota, a tak nebude přechod do velké školy žádnou velkou neznámou. Rovněž tak nová třída mateřské školy pro 25 dětí má již své dětské nemoci za sebou. V počátcích provozu se potýkala s nedostatečnou vybaveností. Za přispění obce i magistrátu a v neposlední řadě i díky sponzorským darům rodičů se postupně daří zlepšovat podmínky ke vzdělávání. V březnu nás čeká zápis do mateřských škol v Brně. Stejně tak jako v loňském roce bude i zápis do Mateřské školy Žabka v Brně-Žebětíně probíhat elektronickou formou. Cílem elektronické podpory přijímání dětí do mateřských škol je zajištění transparentnosti přijímání a poskytnutí online informací o umístění dítěte v seznamech žádostí do MŠ. Podrobné informace najdete na webových stránkách obce i webových stránkách Mateřské školy Žabka Zbývá už jen dodat trochu statistiky. V roce 2005 byla kapacita MŠ v Žebětíně 74 dětí. Rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou celého pavilonu došlo k navýšení kapacity na 112 dětí. Od letošního školního roku díky rekonstrukci prostor dříve využívaných jako jídelna pro děti ze ZŠ je v mateřské škole možno umístit už 137 dětí. Krásné dny plné pohody přeje místostarostka MČ Mgr. Alena Procházková Dne 30. prosince 2012 zemřel pan Květoslav Křivánek. Byl prvním polistopadovým starostou naší městské části a také spoluzakladatelem Junáka v roce 1945 a v roce 1968 jeho spoluobnovitelem. Vždy si našel čas pro druhého. Budeme s vděčností vzpomínat. Čest jeho památce. Václav Kříž, místostarosta 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ TÉMA MĚSÍCE ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Tříkrálová sbírka Dokončení ze str. 1 šlo o latinský text Christus mansionem benedicat, což znamená Kristu a obydlí žehná (a Kristus požehná tomuto příbytku) po celý rok proto ten letopočet. Tři křížky mezi písmeny symbolizují Nejsvětější Trojici Otce, Syna a Ducha svatého. Přestože historie o těchto mudrcích nezná přesné informace, je v západní liturgické tradici svátek Tří králů (6. 2.) spojen se slavností Zjevení Páně. Je připomenutím okamžiku, kdy se Kristus dává rozpoznat jako král všech. Tímto svátkem fakticky vrcholí Vánoce. Tři králové jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Jejich postavy jsou dnes spjaty s nejrozšířenější charitativní sbírkou u nás. I dnes nosí dary. Jen poněkud jinou cestou. Výsledky I. kola prezidentských voleb, konaných ve dnech a v MČ Brno-Žebětín Počet voličů 2860 Počet vydaných obálek 2001 Počet odevzdaných obálek 2000 Počet platných hlasů 1994 Účast 69,97 % Vánoční strom jsme rozsvítili společně podruhé. Tentokrát nechyběl ani malý vánoční jarmark. V podvečer posledního dne v roce jsme se loučili s rokem 2012 již tradičně ve společnosti Jožky Šmukaře. Číslo Kandidát Platných Platných celkem kandidáta hlasů hlasů v % pořadí 1 Roithová Zuzana, MUDr. MBA 162 8, Fischer Jan, Ing. CSc , Bobošíková Jana, Ing. 27 1, Fischerová Ta ana 75 3, Sobotka Přemysl, MUDr. 54 2, Zeman Miloš, Ing , Franz Vladimír, Prof. JUDr , Dienstbier Jiří , Schwarzenberg Karel ,85 1. Plesovou sezónu zahájil Myslivecký ples, kde nechyběla lákavá tombola. Výstava betlémů je už tradičním předvánočním lákadlem nejen místních obyvatel. Výsledky II. kola prezidentských voleb, konaných ve dnech a v MČ Brno-Žebětín Počet voličů 2856, počet vydaných obálek 1944, počet odevzdaných obálek 1944, počet platných hlasů 1934, účast 68,07 %. Číslo Kandidát Platných Platných celkem kandidáta hlasů hlasů v % pořadí 6 Zeman Miloš, Ing , Schwarzenberg Karel ,49 1. Žebětínském trampobraní se představily kapely Kati, Ozvěna, F. T. Prim a další. Společenský ples, pořádaný klubem důchodců, doplnily country tance v podání skupiny Old Stars. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME RODÁKY ] [ ŠKOLSTVÍ ] Na slovíčko s panem Jiřím Otoupalíkem Určitě je mnoho těch, kteří si okamžitě spojí vaše jméno s naším slavným brněnským hokejovým klubem a tuší, že řeč bude hlavně o hokeji. Tuší správně. Ale abyste mohl nastupovat na led s dresem Zetoru, tedy dnes Komety, musel jste nejdříve přijít na svět... Moji rodiče maminka úřednice, tatínek nástrojař bydleli v Žebětíně, kde jsem se jim v roce 1958 narodil. Dalším pokračovatelem rodu byl můj bratr Martin. Obvykle se rádi dovídáme i něco o létech školou povinných. Začínala tady? Samozřejmě, až do páté třídy jsem chodil do školy v Žebětíně. A potom jsme všichni dojížděli školním autobusem do Střelic. Kdo zmeškal, měl smůlu, ten den vyučování propásl. Devátou třídu jsem už navštěvoval v Brně. A po ní jsem šel do Zetoru Brno na obor strojní zámečník. To rozhodnutí už asi velmi ovlivnil hokej? Pochopitelně. Od roku 1966 jsem hrál za žáky našeho klubu, spojeného s názvem brněnského podniku, přes dorost se pak dostal až do kádru mužů, kde jsem potom hrál. Vojna mě neminula, ale dva roky 78 až 80 jsem si odkroutil samozřejmě na ledě a s hokejkou v Dukle Trenčín. Pak jsem se zase vrátil do Brna, kde jsem v týmu působil až do roku V nejvyšší hokejové soutěži to tedy bylo plných 12 sezón. Mezitím se stalo dost zásadních věcí: dostal jste od klubu byt v Bystrci, stihl se oženit... Moje žena je z Brna, máme dvě děti syna a dceru a od nich už tři vnoučata. Ale Žebětínu jsem se odrodil jen na chvíli, po rekonstrukci domku jsme se do mé rodné obce v roce 2009 opět nastěhovali a rádi tu žijeme. Vrátím se ještě zpět k brněnské éře. Mnozí vaši spoluhráči jsou dnes přímo ikonami českého hokeje. Vzpomínáte na ně a taky na vlastní úspěšné roky? Ovšem. Vždy jsem se poznal s Machačem, Černým, Dzurilou a dalšími. V sezóně byl náš útok Havlíček, Nekola, Otoupalík podle statistik bodování hodnocen jako nejlepší. Kariéra aktivního sportovce-profesionála netrvá věčně. Ale ta vaše ani po odchodu z Brna ještě nekončila... Hrál jsem pak ještě 5 roků v klubu druhé nejvyšší hokejové soutěže v Německu. Patříte mezi ty, kteří nezapomínali na budoucnost, na zadní kolečka, jak se říká. Ano. Připravil jsem se vystudováním Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze na profesi trenéra ledního hokeje. Začínal jsem u žáků, pak působil třeba v Třebíči nebo v Blansku. A potom i ve Švýcarsku. Na náš rozhovor jsme našli chvilku, kdy jste na skok doma, protože zítra už se zase vracíte do Německa. Jsem od roku 2009 trenérem hokejového týmu v Halle, který je na prvním místě zdejší nejvyšší regionální soutěže. A snad se mohu pochlubit: jsem tu asi jediný Čech, většina trenérů je z Kanady. Měl jste zkrátka štěstí, že oblíbený koníček se stal i vaším celoživotním povoláním. Určitě. Odmalička jsem měl rád sport, nejen hokej. V době letního volna si občas vyjíždím na horském kole, zahraju fotbálek. Jsem fanda motocyklového sportu. Nejsem ovšem v rodině zdaleka sám, můj ze je bývalý aktivní Zápis do mateřské školy Žabka Vydávání přihlášek února (ke stažení na ww.zapisdoms.brno.cz) Příjem přihlášek v MŠ Žabka: 4. března 8 11 hod. 5. března hod. Vlastní přijímací řízení od 11. března Podrobné informace získáte na: Úspěchy žáků naší školy ČFBU třída, krajské kolo 3. místo. Novoměstský pohár ve florbalu 2. místo. Městské kolo ve florbalu (kvalifikace na krajský přebor) 3. místo. Městské kolo ve šplhu Soňa Kouřilová (1. místo), Zuzka Zádrapová (3. místo). Vendula Kamenická 3. místo na plavecko-běžeckých závodech. Škola získala 10 lístků na Kometu! Klára Němcová 4.A 3. místo Zdravé zuby. David Kozel 5.A MS v hip hopu skupinová skladba, Německo. Terezka Marečková 4.B 5. místo v soutěži Literární práce MP Brno Pronájem tělocvičny a gymnastického sálu Základní škola Brno, Otevřená 20 a, nabízí k pronájmu volné hodiny (i k jednorázové akci): fotbalista (M. Zúbek), vnuk se už prohání s míčem ve Zbrojovce. Přeji do budoucna hodně úspěchů v trenérské práci a radosti v osobním životě. A děkuji za velmi příjemný rozhovor! F. Zacharník Velká tělocvična: pátek 15:00 16:30 hod. sobota 9:00 22:00 hod. neděle 9:00 20:00 hod. Gymnastický sál: pondělí 15:30 17: :15 22:00 hod. úterý 15:00 18: :00 22:00 hod. středa 17:00 18: :00 22:00 hod. čtvrtek 15:00 17: :00 22:00 hod. pátek 15:00 17: :00 22:00 hod. sobota 9:00 22:00 hod. neděle 9:00 22:00 hod. V případě zájmu volejte na: tel.: Jarní prázdniny budou ve dnech Návrat zpět do školy je v pondělí Žáci navštěvující ZUŠ Fr. Jílka si připravili pro své spolužáky a vyučující krásný vánoční koncert. 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Klub maminek Krteček v únoru Dětský karneval klub odpadá jarní prázdniny Ptáčci v krmítku pomáháme zvířátkům Co si oblečeme v zimě Děti mohou prožít jarní prázdniny v brněnské ZOO Brněnská ZOO i letos nabízí dětem ve věku od 7 do 11 let atraktivní program na jarní prázdniny, které letos proběhnou února. Pozorování zvířat, zajímavé povídání o ledních i kamčatských medvědech, pohled do zázemí zahrady, soutěže a další nevšední zážitky čekají na děti každý den od 8:00 do 16:00 hodin. Program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí, ale určitě se mohou těšit například na návštěvu Tropického království. Tam mimo jiné uvidí také nový přírůstek mládě vzácného varana komodského. Ani letos nebude chybět velmi oblíbená návštěva Stanice mladého přírodovědce, kde se kluci a holky budou moci naučit, jak se správně starat o domácího mazlíčka (morče, králíka apod.). Rodiče mohou své děti přihlásit na jednotlivé dny nebo na celý týden, a to bu telefonicky na čísle , nebo em na adrese Jeden den stojí 300 korun, v ceně je oběd, pitný režim, zdravotní a pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Další důležité podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách Monika Brindzáková tisková mluvčí ZOO Brno, tel.: Koutek úsměvů Náš národ i na tragickou metylalkoholovou kauzu vymyslel vtipy... Dva pijí celou noc. A ráno v sedm hodin jeden povídá: Už bychom měli pomalu končit. Začíná se stmívat... ŽIVOTNÍ STYL Pátý masopustní průvod se bude konat v sobotu 9. února. Sraz masek je ve 13 hodin na náměstí. Schůzky budou v přísálí každé pondělí od 7. ledna v 19 hodin. Přij te se pobavit! Václav Kříž Divadelní pohádka O dvanácti měsíčkách bude sehrána v neděli 24. února v 16 hodin v sále katolického domu. Přijedou ji k nám zahrát Křemílci z Bosonoh. Sběratelské bleší trhy i v roce 2013 Přijměte pozvání na sběratelské bleší trhy konané v Brně v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí 6, v tzv. bílém domě. Konají se každou třetí neděli v kalendářním měsíci od 8 do 11:30 hod. (17. 2., , , , , , , , , , ). Rybova mše vánoční Rybova mše vánoční zazněla premiérově z kůru místního kostela o půlnoční mši 24. prosince Jejího zopakování jsme se dočkali v neděli 6. ledna 2013 jako samostatného koncertu. Nevšední zážitek nám připravili všichni účinkující a zejména sólisté. Jsou to: dirigent: Dominik Levíček, bas: Viktor Moravec, tenor: Petr Levíček, alt: Natalie Levíčková, soprán: Dora Horká, varhany: Barbora Bartoňková, flétna: Kateřina Smetanová a žebětínský chrámový sbor. Všem patří velké poděkování. Našim dětem: Popletené dvojice Jistě poznáš, kdo ke komu správně patří, a spojíš je čarou: Stejně drsné je i sdělení, že na severu Moravy se pije od nevidím do nevidím. Na Moravu přišli noví věrozvěsti Methyl a Ethyl. A přinesli Brailovo písmo... Hurvínek Pat Rumcajs Křemílek Mach Manka Šebestová Vochomůrka Spejbl Mat 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 24. zasedání, konaném dne Schválilo Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pozemek p. č. 1588/1 k. ú. Žebětín, Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu, Žádost o dotace na rok 2013 dle návrhu finančního výboru po úpravě příspěvek 30 tis. Kč na vybavení se schvaluje ve stejné výši dle doporučení FV k účelu uvedenému v žádosti prostřednictvím ZŠ Otevřená, odpisový plán MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a na rok 2013, Rozpočtové opatření č. 11/2012 po úpravě, Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok 2013 včetně rozpočtů fondů a rozpočtů zřízených organizací (MŠ Žabka, ZŠ Otevřená), Realizaci stavby Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená a finanční spoluúčast Městské části Brno-Žebětín na realizaci stavby, Poplatek za komunální odpad 2013 Pro letošní rok se mění výše a podmínky placení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v roce Změny se promítají do těchto oblastí: skupiny poplatníků, zvýšení horní hranice sazby, osvobození od placení poplatku, ohlašovací povinnost, nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku. Výše poplatku za rok 2013 činí 675 Kč. Poplatek pro rok 2013 jsou povinni uhradit: - fyzické osoby (i cizinci), které mají v Brně trvalý pobyt (nebo povolení k pobytu), - všichni ostatní cizinci, kteří se na území Brna zdržují více než 90 dní, - fyzické osoby jakožto vlastníci bytů či plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín včetně rozpočtů zřízených příspěvkových organizací (MŠ Žabka a ZŠ Křivánkovo nám. 11) za III. čtvrtletí roku 2012 Doporučilo ke schválení zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku p. č. 328/1, vše v k. ú. Žebětín, ke schválení Nařízení SMB č. x/2012, o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a za služby parkoviš určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů platných na území města Brna. Nenavrhlo zahrnout do Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen žádné další plochy zeleně. rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu, - fyzické osoby jakožto vlastníci staveb určených k individuální rekreaci (kde není hlášen nikdo k pobytu), které zároveň nemají trvalý pobyt na území města Brna. Lhůta splatnosti je Platit lze již od ledna. Číslo účtu: /5400, variabilní symbol = rodné číslo poplatníka. Doporučujeme platit převodem z účtu. Za zaplacení poplatku nezletilého poplatníka odpovídají nově i jeho zákonní zástupci a poplatek může být vymáhán i na nich. Oddělení správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, Brno, tel.: , , , Rozpočet MČ Žebětín na rok 2013 Příjmy (v tis. Kč): - poplatek ze psů poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 2 - poplatek za užívání veřejného prostranství 75 - poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity 7 - správní poplatky 45 - nedaňové příjmy (pronájem, dary, úroky, služby ) dotace neinvestiční ze státního rozpočtu a od obce zapojení vlastních fondů 500 Příjmy celkem Výdaje (v tis. Kč): - silnice, komunikace neinvestiční příspěvek MŠ neinvestiční příspěvek ZŠ DHM ZŠ 30 - Investice ZŠ 50 - Občasník Údržba plynovodu 38 - Likvidace odpadu a nakládání s odpadem 92 - Veřejná zeleň Požární ochrana Zastupitelstvo Místní správa Kultura Dětská hřiště Dotace organizacím 235 Finanční operace 40 Výdaje celkem Podrobný rozpis rozpočtu naleznete na webových stránkách Poplatek ze psa na rok 2013 je možné zaplatit - přímo na pokladně úřadu - bankovním převodem na účet: /0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol = číslo známky, do poznámky uve te jméno držitele psa Složenky rozesílány nebudou. Výše poplatku zůstává stejná jako v minulém roce. Poplatek za psa uhra te do 31. března Pro hlášení změn nejdříve kontaktuje pracovnici odd. ŽP. Více na 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Ještě o konci světa Konec světa se, jak je vidět, před Vánocemi nekonal, ačkoliv staří moudří Mayové to předpověděli ukončením svého kamenného kalendáře. Bu se jim tam už další data nevešla a načínat nový by byla fuška, možná jim došla dláta nebo šel mistr vytesávač do důchodu a syn se vrhnul na podnikání. Ale o tom finále života na naší planetě by se přemýšlet mělo. Vždy lidstvo se snaží tolika způsoby dokončit podřezání stejně už nalomené větve, na které sedí, že je to na pováženou. Obvykle končívám tuhle stránku nějakým vtípkem na odlehčení, ale tentokrát ho musím použít už na začátku. (V tom jsme my Češi kabrňáci i na nejvážnější věci si umíme vymýšlet fóry.) Tak tedy přilétl z vesmíru Konec světa, krouží kolem naší zeměkoule a pak si říká: Sakra, jak tak koukám tady už jsem byl! Zřejmě si všiml, čím vším obyvatelé téhle planety na svém úspěšném zakončení pracují. Devastují ji nesmyslnými zákroky do životního prostředí, do rovnováhy v přírodě, třeba kácením lesů a pralesů, aby tu pak pěstovali nevhodné plodiny, které přinášejí zisk. Používají pesticidy a fungicidy za účelem větších výnosů, bez ohledu na to, co způsobují. Znečis uje se ovzduší všemi možnými exhalacemi, ozónová díra se nestačí látat. Miliardy tun odpadků se kupí a kupí, včetně odpadu jaderného a dalších použitých jedů. Moře už pomalu nezvládají svou samočistící schopnost, zvláště tehdy, když čas od času někde ztroskotá tanker plný nafty, která se vylije do moře a zabíjí jeho obyvatele. Energetické zásoby se vyčerpávají na nesmyslnou nadvýrobu věcí. A někde i potravin, zatímco jinde tisíce lidí hladoví. Lidstvo ovšem úspěšně pracuje i samo na sobě. Předává si AIDS, vymýšlí nové a nové drogy, pod jejichž vlivem pak vraždí, šílení střelci zabíjejí školáky. I u nás dokáže někdo zabíjet děti, týrat je nebo zneužívat. Na mnoha místech světa se likvidují lidé masově v ozbrojených konfliktech, mnohdy pod rouškou jediného pravého náboženství. Zbraní, stále dokonalejších, mají pořád dost, protože jejich výroba je pořád jeden z nejlepších kšeftů. O tomhle všem se dozvídáme večer co večer ze zpráv v televizi, ani nemusíme do kina na horror či triller. Dal jsem si tuhle pozor od začátku zpráv až po sport samé zločiny, vraždy, tunely a katastrofy. (Včetně těch, kterými se možná příroda snaží bránit tornáda, záplavy, sucha, zemětřesení, požáry). Díky technickým vymoženostem se můžeme vše rychle dozvědět, ba i vše vidět. Jen nevím, jestli i ty počítačové hry, internet, mobily a další novinky nejsou taky tajnou samozničující zbraní. To, že by naše děti u nich nejraději seděly od rána do večera, se mi vůbec nelíbí... To jsem tomu dal, co? Tolik chmurných myšlenek do začátku roku? Tak honem trochu optimizmu. Konec světa nebude a lidstvo se snad vzpamatuje. Ale kdyby přece tak mám radostnou zprávu. Jára da Cimrman, známý multibadatel, se při návštěvě jižní Ameriky věnoval i studiu starých mayských svitků. A našel i vzácnou Pohádku mayů. V ní se píše, že konec světa se dá přežít jen na jednom malém místě kdesi za mořem. Byly udány i souřadnice a ty ukazují na naši zemi, přesně na Žebětín a okolí! Tuhle novinu držel Jára v tajnosti, aby se v případě konce světa nechtělo do Žebětína nastěhovat tisíce lidí (jako tomu bylo nedávno v jednom městečku ve Francii). Sdělil to jen jednou bratrům Mrštíkovým, když spolu popíjeli pivo v Brně U Stopků. Slíbili, že o tom také pomlčí, ale především Vilém se potom rád vydával do okolí naší obce, do Podkomorských lesů, a Cimrmanovu zprávu zašifroval do svého díla Pohádka máje... Tak bu me u nás v Žebětíně v pohodě. Tady konec světa určitě nebude! F. Zacharník Trochu jiný svět Zajímavou možnost prohlédnout si Trochu jiný svět dostanou návštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského centra Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením v každodenním životě. Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí se zrakovou vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Za sportem či za kulturou? Zaparkujte ve Vojtově! Vydat se v Brně autem za sportem či kulturou do Kajot arény (dříve Rondo) a zaparkovat auto v její blízkosti v souladu s dopravním značením znamenalo pro motoristy až donedávna značný problém. V závěru minulého roku přinesla brněnská městská policie příznivou informaci, že ve Vojtově ulici (odbočka z Renneské třídy) začala sloužit nově zřízená plocha s kapacitou 400 parkovacích míst. Toto parkoviště je v provozu vždy již Mezinárodní den průvodců Brno, aby připravili výstavu. Na ní budou k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít do pocitů nevidomých. Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 7:30 do 17 hodin (v pátek jen do 14:30). Pavel Šoba, MP Brno dvě hodiny před plánovanou sportovní akcí a jednu hodinu po jejím skončení. Návštěvníci Kajot arény ji budou moci využívat zdarma. Řidičům při příjezdu k jednotlivým stáním budou asistovat brněnští strážníci. Nové parkoviště zajistilo statutární město Brno, Odbor dopravy MMB, Brněnské komunikace, a. s., MP Brno, PČR a HC Kometa Brno. Plánek s vyznačením parkovací plochy naleznete na Turistické informační centrum města Brna a Asociace průvodců České republiky pořádají již 10. ročník Mezinárodního dne průvodců. Slavnostní zahájení dvoudenní akce se bude konat v sobotu v 10 hod. na nádvoří Staré radnice, samotné prohlídky pak začnou krátce po 10. hodině, odpoledne ve 14 hod. a v neděli také v 10 a ve 14 hod. Zájemci si mohou vybrat ze široké nabídky prohlídkových okruhů. Kvalifikovaní průvodci nabídnou zájemcům pohled na město Brno trochu jinak. V nabídce jsou procházky zaměřené na secesní stavby, funkcionalistické budovy, kostely v centru města nebo také na brněnské kavárny současné i zaniklé. Některé okruhy jsou vedeny i mimo historické centrum, průvodci se zaměří na zajímavosti Černých Polí, Zábrdovic a Husovic. Pro děti a jejich rodiče je již tradičně připraven okruh s názvem Po stopách brněnských pověstí. Pro hendikepované občany včetně vozíčkářů je určen bezbariérový okruh a speciální procházka s odborným vedením a výkladem je připravena také pro slabozraké a nevidomé. Vstupenky jsou v prodeji od 1. února v pokladně Labyrintu pod Zelným trhem, Zelný trh 21, a v pokladně Mincmistrovského sklepa na Dominikánském náměstí. Více informací najdete na Radnická 2, tel.: S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Nabídka Vesny kvalifikační kurz pro pečovatelky V roce 2013 pokračují ve Vesně akreditované kurzy určené jak pro výkon povolání v sociálních službách, tak pro zájemce, kteří pečují o někoho blízkého v rodině. Nejbližší termín zahájení: 22. února kurz Pečovatelka o seniory a handicapované. Vyučuje se vždy v pátek a v sobotu Kurz má celkem 162 hodin, z toho 130 hodin výuky probíhá na Údolní 10 a 32 hodin praxe je Moravské uzené provoní hrad Veveří Nejlepší uzenáři z celé Moravy se 9. a 10. února sjedou do Brna na hrad Veveří. Slavnosti Moravského uzeného chtějí lidem připomenout, jak chutná tato vyhlášená krajová specialita. Mistři uzenáři přivezou i tradiční moravské klobásky, paštiky, uzený bok i další výrobky. Návštěvníci budou moci ochutnat ovarovou polévku, jitrnice, jelita, tlačenku, ale i další moravské speciality jako ovar s jablečným křenem, uzené se švestkovou omáčkou v různých zařízeních poskytujících sociální služby. Kurz končí zkouškami, které mají písemnou a ústní část; úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR, Rakousku a Německu. Přihlášky osobně či písemně na adrese ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10, Brno, tel.: (Mgr. L. Klumpnerová), popřípadě nebo nebo prejt se zelím. Přímo na místě k tomu bude pekař připravovat čerstvý chléb. K období masopustu patří ale i sladké speciality jako koblížky nebo boží milosti. Nalévat se bude moravská slivovice, svařené moravské víno nebo pomerančový punč. Mistři řezníci, uzenáři a kuchaři povedou odborné přednášky o přípravě uzeného a postupu jeho výroby či klobáskách, předvedou i správné porcování masa. Akce Family Pointu v únoru 2013 Informační a poradenské středisko pro rodiny Family Point srdečně zve na zajímavé akce. Jak dobře vypadat na rodičovské dovolené i při návratu do práce. Rady vizážistky a barevné typoložky. Středa , hod. Rodinné kompetence. Beseda s pracovnicí Národního centra pro rodinu o pracovních dovednostech, které získáváme při péči o rodinu. Ve středu , hod. Přednášky jsou zdarma. Family Point najdete v centru Brna, na Josefské 1, otevřeno je každý všední den hod. Pátek hod. Akce Centra pro rodinu a sociální péči v únoru 2013 Jazykové kurzy němčina a angličtina s praktickým zaměřením v pohodové atmosféře menší skupinky, bez tlaku na výkon. Nové pololetí bude zahájeno v týdnu V březnu bude zahájen kurz 10 lekcí pro začátečníky Angličtina na dovolenou. Cvičení po porodu a pro maminky s malými dětmi maminky si mohou vzít dě átko s sebou. Důraz na posílení pánevního dna, břišního a prsního svalstva. Kurz 10 lekcí probíhá v termínu , vždy v pondělí hod. Projekt Trojlístek pohovory se zájemci o zapojení do projektu bu pro roli náhradní babičky nebo rodiny, která náhradní babičku hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese nebo na tel.: Projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. Kariérová poradna 5.,19. a 26. února 2013, na základě předchozího objednání. CRSP pořádá od , hod., základní Kurz efektivního rodičovství. Informace a přihlášky: nebo telefonicky na Únor v EkoCentru , hod. Dílna Recycle Art z odpadu ozdobou. Možnosti využití odpadu, tentokrát pro výrobu šperků, originálních ozdob i vkusných praktických předmětů do domácnosti. Přij te si sami vytvořit něco pěkného, například z PET lahví nebo počítačových součástek. Lektorka Halina Keilová Mgr.A , hod. Seminář Budiž světlo. Dozvíte se, jaké formy světla a způsoby osvětlení jsou vhodné pro domácnost, jaké světlo by vám mohlo škodit a jaké naopak prospívat. Součástí semináře jsou praktické ukázky. Lektorka doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. Byl vyhlášen 9. ročník soutěže Moje Veličenstvo kniha, výtvarně literární soutěže pro děti a mládež do 18 let určené pro žáky a studenty základních a středních škol v Jihomoravském kraji. Více informací a inspiraci získáte na v rubrice Veličenstvo kniha. EkoCentrum Brno Ponávka 2, Brno tel.: Polární noc podruhé: B Dva tisíce a ještě třináct bystrckých stupňů pod nulou čeká na všechny dobrodruhy 23. února. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 přichystal pro odvážné děti z Bystrce a okolí druhý ročník Polární noci táboření na zamrzlé hladině Brněnské přehrady. S pomocí a radou zkušených táborníků strávíte nezapomenutelnou noc pod hvězdami, za zvuků praskajících ker a houkání sov. Co potřebujete? Spacák, karimatku, hrnek na čaj, odvahu, vhodný je i stan; pro děti dospělý doprovod. Co získáte? Zážitek, na který budou vaše děti dlouho vzpomínat, čaje co vypijete a pro každého účastníka osvědčení pravého bystrckého polárníka. Vstup na akci je volný, je však třeba se předem přihlásit Pokud by přehrada nezamrzla nebo se účastníci dohodli, akce se přesune na jiné vhodné místo. Podrobnosti najdete na stránkách Klubu rodičů 14 S T R A N A S T R A N A 15

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně INZERCE / INFORMACE Pozvánka do Společenského centra 5. 2., 16.30 hod., Čaj o půl páté taneční podvečer s kapelou L. Kozderky. Účinkují Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová 14. 2., 19.30 hod.,

Více

Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od 21. 2. 2013 přístupný na www.uredni-deska.info Seznam registrovaných obcí.

Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od 21. 2. 2013 přístupný na www.uredni-deska.info Seznam registrovaných obcí. medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Rozpočet MČ Brno- Medlánky na rok 2013 strana 3 Změna organizace dopravy v ovocném sídlišti strana 4 Jarní bazárek strana

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1 INZERCE / INFORMACE. Zápis dětí do mateřské školy. Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře. Informace pohodlně a včas

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1 INZERCE / INFORMACE. Zápis dětí do mateřské školy. Žebětín hledá dětskou lékařku/lékaře. Informace pohodlně a včas INZERCE / INFORMACE Zápis dětí do mateřské školy Proběhne 5. února od 8 do 13 hod. a 6. února od 14 do 17 hod. Více informací najdete na www.volny.cz/zabka, případné dotazy zasílejte na zabka@volny.cz.

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno * e-mail:

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Včelařský kroužek. Našim dětem: Pohádka o nevyslyšeném princi

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Včelařský kroužek. Našim dětem: Pohádka o nevyslyšeném princi INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 Včelařský kroužek bude letos pouze jeden, a to na ZŠ Vejrostova. Scházet se budeme v úterý od 14 do 16 hodin. Přihlásit děti můžete bu na

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014 INZERCE / INFORMACE Máte doma předškoláka? Pak jste spolu s ním zváni na zápis do 1. třídy ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 P R O S I N E C ČÍSLO 12 15. 1. 2014 od 15.00 do 19.00 hod. 16. 1. 2014 od 15.00 do

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky INZERCE / INFORMACE Drakiáda 18. středisko Junáka Žebětín vás zve v sobotu 5. 11. 2011 na tradiční Drakiádu. Přihlásit se můžete od 13.30 do 13.45 hodin na louce nad ulicí Ostrovačickou. Start bude ve

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Zveme Vás do folklorního souboru. První český Národní cirkus Jo-Joo přiváží novou show

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Zveme Vás do folklorního souboru. První český Národní cirkus Jo-Joo přiváží novou show INZERCE / INFORMACE Zveme Vás do folklorního souboru Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), působící v Brně, Králově Poli, přijímá děti a mládež do souboru. Přijímáme zájemce

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 B Ř E Z E N ČÍSLO 3 Přijímací řízení do mateřské školy Žabka Od 12. 3 2012 vyzve (telefonicky, SMS nebo emailem) ředitelka školy rodiče, jejichž dítě bylo

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE. Benefiční zápas

ŽEBĚTÍN ŽIJE. Benefiční zápas INZERCE / INFORMACE 29 08 2015 bude v areálu SK Žebětín zase živo! od 16.30 hodin se tam uskuteční exhibiční benefiční fotbalový zápas, v němž se utkají Mercedes team (tým sportovců pod taktovkou Petra

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny Českokamenické noviny Ve dnech 12. - 15. 1. 2012 se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková ZDARMA ČÍSLO 2 ROČNÍK 15 ÚNOR 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Zimní pohádka DNES V LISTU: Radnice informuje 2-6 Informace ze ZŠ a MŠ 7-10 Žijí mezi námi 11 Naši senioři 12 Sport a kultura 12 Foto:

Více

zpravodaj medlánecký TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ Kytnerova 1a, Brno-Medlánky Jarní bazárek Ztráty a nálezy

zpravodaj medlánecký TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ Kytnerova 1a, Brno-Medlánky Jarní bazárek Ztráty a nálezy medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Ztráty a nálezy strana 3 Informace k sociálním dávkám od 1. 1. 2012 strana 4 Jarní bazárek strana 9 číslo 1 / 2012 TERMÍNY

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009

ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009 INZERCE / INFORMACE KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 2 únor 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 13 Život starší generace na Koniklecové 1

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Užijte si prázdniny FOTO: DAN NOVOTNÝ Zpravodaj Městské části Praha 13 Sdělení městské části Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě! Znovu upozorňuji na změny

Více