ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Téma měsíce: Tříkrálová sbírka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Téma měsíce: Tříkrálová sbírka"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Nová výstava v Urban centru od 11. prosince 2012 veřejnosti představuje výsledky dvou výtvarných soutěží na ztvárnění připomínky světlé i stinné stránky historie města Brna. Výstava modelů a vizualizací jezdecké sochy s odkazem na osobnost markraběte Jošta Lucemburského pro Moravské náměstí je spojena s výstavou modelů a vizualizací ztvárnění Památníku holocaustu pro náměstí 28. října v Brně. Návštěvníci Urban centra se mohou seznámit vždy se třemi návrhy, jež se umístily na oceněných místech soutěží zadaných v letošním roce statutárním městem Brnem. Jezdecká socha alegorie Odvahy doplní tři již realizovaná umělecká díla v konceptu hlavních antických ctností na Moravském náměstí. Památník holocaustu v parkové zeleni náměstí 28. října pietně připomene utrpení mnoha židovských a romských obětí rasové perzekuce v letech Návrhy sochařských děl, která občanům města i jeho návštěvníkům připomenou brněnskou historii, ale také vhodně doplní veřejná prostranství, budou v Urban centru vystaveny do ledna nadcházejícího roku. URBAN CENTRUM Informační centrum rozvojových projektů města Brna Stará radnice, Mečová 5, Brno, tel.: VSTUP VOLNÝ ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 23/2013 LEDEN-ÚNOR ČÍSLO 1-2 * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Jiří Březina, Václav Kříž, Mgr. Andrea Urbánková * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Téma měsíce: Tříkrálová sbírka Více než deset let potkáváme v ulicích koledníky s pokladničkami, označenými logem Charity České republiky. Dobrovolníci s papírovými korunami na hlavách zvoní u našich domovů, aby vyprosili peněžní příspěvek pro ty, kteří potřebují pomoci. Výtěžky sbírek obvykle míří na hospicovou péči, do krizových center, na pomoc týraným dětem, péči o seniory, péči o handicapované, péči o osoby bez přístřeší, oběti obchodu s lidmi apod. Přesné použití prostředků charita upřesňuje každý rok ve svých informačních letácích, které každoročně provází tuto akci. V Žebětíně koledníci poprvé vyšli do ulic v lednu Začínali se dvěma pokladničkami, do kterých vybrali necelých pět tisíc korun. S rostoucím počtem žebětínských ulic i obyvatel se zvyšoval i počet koledníků a pokladniček. Loni i letos už bylo pokladniček pět. Přestože skupinky dobrovolníků nestačili obejít stejně jako v předchozích letech všechny domácnosti, vybralo se do pokladniček téměř desetkrát více než v roce Koledníci nosí obvykle papírovou korunu a představují mudrce, kteří krátce po narození navštívili Ježíše v Betlémě, aby mu přinesli dary zlato, kadidlo a myrhu. Na dveře koledníci nezapomenou napsat posvěcenou křídou tři písmena K + M + B (případně C + M + B) a aktuální letopočet na znamení požehnání domu. Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů: Kašpar (Casparus latinsky), Melichar a Baltasar. Původně Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO MÍSTOSTAROSTKY ] 1, 4 Téma měsíce: Tříkrálová sbírka 2 Uzávěrky Občasníku v roce Slovo místostarostky 3 Rozsloučení s Květoslavem Křivánkem 4 Výsledky I. a II. kola prezidentských voleb v MČ Žebětín 5 Ze života v obci 6 Představujeme rodáky 7 Zápis do Mateřské školy Žabka 7 Úspěchy žáků základní školy 7 Pronájem tělocvičny a gymnastického sálu 8 Klub maminek Krteček v únoru 8 Děti mohou prožít jarní prázdniny v brněnské ZOO 8 Koutek úsměvů ŽIVOTNÍ STYL 9 Pátý masopustní průvod 9 Divadelní pohádka 9 Sběratelské bleší trhy i v roce Rybova mše vánoční 9 Našim dětem 10 Z jednání zastupitelstva 10 Poplatek za komunální odpad Rozpočet MČ Žebětín na rok Poplatek ze psa na rok 2013 je možné zaplatit 12 Fejeton: Ještě o konci světa 13 Trochu jiný svět 13 Za sportem či za kulturou? Zaparkujte na Vojtově! 13 Mezinárodní den průvodců 14 Nabídka Vesny kvalifikační kurz pro pečovatelky 14 Moravské uzené provoní hrad Veveří 14 Únor v EkoCentruy 15 Akce Family Pointu v únoru Polární noc podruhé 16 Alegorie Odvahy pro Moravské nám. a Památník holocaustu Uzávěrky Občasníku v roce , , , , , , , , , Oficiální stránky Žebětína: Rozloučení s Květoslavem Křivánkem Vážení spoluobčané, máme za sebou první dny nového roku. Mnohá předsevzetí již vzala za své, mnohé plány čekají na své uskutečnění. Probíhá dostavba oddílné kanalizace, jejíž plánovaný konec se kryje s koncem roku právě započatého. Nová škola už má také svůj začátek za sebou. Problémy běžné pro jakoukoliv věc v záběhu se průběžně řeší. Žáčci o nich nemají ani ponětí. V nové škole také proběhl historicky první zápis do prvních tříd. Díky výborné spolupráci obou školských zařízení a v neposlední řadě i vzdálenosti obou budov naše děti takříkajíc vědí, do čeho jdou. Díky společným akcím děti z mateřinky znají své budoucí učitelky, znají budovu základní školy. Byly zde na návštěvě zúčastnily se výuky, prohlédly si prostory tříd i prostory pro relaxaci. Paní učitelky také díky spolupráci s pedagogy mateřské školy vědí, kde kterého budoucího prvňáčka tlačí bota, a tak nebude přechod do velké školy žádnou velkou neznámou. Rovněž tak nová třída mateřské školy pro 25 dětí má již své dětské nemoci za sebou. V počátcích provozu se potýkala s nedostatečnou vybaveností. Za přispění obce i magistrátu a v neposlední řadě i díky sponzorským darům rodičů se postupně daří zlepšovat podmínky ke vzdělávání. V březnu nás čeká zápis do mateřských škol v Brně. Stejně tak jako v loňském roce bude i zápis do Mateřské školy Žabka v Brně-Žebětíně probíhat elektronickou formou. Cílem elektronické podpory přijímání dětí do mateřských škol je zajištění transparentnosti přijímání a poskytnutí online informací o umístění dítěte v seznamech žádostí do MŠ. Podrobné informace najdete na webových stránkách obce i webových stránkách Mateřské školy Žabka Zbývá už jen dodat trochu statistiky. V roce 2005 byla kapacita MŠ v Žebětíně 74 dětí. Rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou celého pavilonu došlo k navýšení kapacity na 112 dětí. Od letošního školního roku díky rekonstrukci prostor dříve využívaných jako jídelna pro děti ze ZŠ je v mateřské škole možno umístit už 137 dětí. Krásné dny plné pohody přeje místostarostka MČ Mgr. Alena Procházková Dne 30. prosince 2012 zemřel pan Květoslav Křivánek. Byl prvním polistopadovým starostou naší městské části a také spoluzakladatelem Junáka v roce 1945 a v roce 1968 jeho spoluobnovitelem. Vždy si našel čas pro druhého. Budeme s vděčností vzpomínat. Čest jeho památce. Václav Kříž, místostarosta 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ TÉMA MĚSÍCE ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Tříkrálová sbírka Dokončení ze str. 1 šlo o latinský text Christus mansionem benedicat, což znamená Kristu a obydlí žehná (a Kristus požehná tomuto příbytku) po celý rok proto ten letopočet. Tři křížky mezi písmeny symbolizují Nejsvětější Trojici Otce, Syna a Ducha svatého. Přestože historie o těchto mudrcích nezná přesné informace, je v západní liturgické tradici svátek Tří králů (6. 2.) spojen se slavností Zjevení Páně. Je připomenutím okamžiku, kdy se Kristus dává rozpoznat jako král všech. Tímto svátkem fakticky vrcholí Vánoce. Tři králové jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Jejich postavy jsou dnes spjaty s nejrozšířenější charitativní sbírkou u nás. I dnes nosí dary. Jen poněkud jinou cestou. Výsledky I. kola prezidentských voleb, konaných ve dnech a v MČ Brno-Žebětín Počet voličů 2860 Počet vydaných obálek 2001 Počet odevzdaných obálek 2000 Počet platných hlasů 1994 Účast 69,97 % Vánoční strom jsme rozsvítili společně podruhé. Tentokrát nechyběl ani malý vánoční jarmark. V podvečer posledního dne v roce jsme se loučili s rokem 2012 již tradičně ve společnosti Jožky Šmukaře. Číslo Kandidát Platných Platných celkem kandidáta hlasů hlasů v % pořadí 1 Roithová Zuzana, MUDr. MBA 162 8, Fischer Jan, Ing. CSc , Bobošíková Jana, Ing. 27 1, Fischerová Ta ana 75 3, Sobotka Přemysl, MUDr. 54 2, Zeman Miloš, Ing , Franz Vladimír, Prof. JUDr , Dienstbier Jiří , Schwarzenberg Karel ,85 1. Plesovou sezónu zahájil Myslivecký ples, kde nechyběla lákavá tombola. Výstava betlémů je už tradičním předvánočním lákadlem nejen místních obyvatel. Výsledky II. kola prezidentských voleb, konaných ve dnech a v MČ Brno-Žebětín Počet voličů 2856, počet vydaných obálek 1944, počet odevzdaných obálek 1944, počet platných hlasů 1934, účast 68,07 %. Číslo Kandidát Platných Platných celkem kandidáta hlasů hlasů v % pořadí 6 Zeman Miloš, Ing , Schwarzenberg Karel ,49 1. Žebětínském trampobraní se představily kapely Kati, Ozvěna, F. T. Prim a další. Společenský ples, pořádaný klubem důchodců, doplnily country tance v podání skupiny Old Stars. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME RODÁKY ] [ ŠKOLSTVÍ ] Na slovíčko s panem Jiřím Otoupalíkem Určitě je mnoho těch, kteří si okamžitě spojí vaše jméno s naším slavným brněnským hokejovým klubem a tuší, že řeč bude hlavně o hokeji. Tuší správně. Ale abyste mohl nastupovat na led s dresem Zetoru, tedy dnes Komety, musel jste nejdříve přijít na svět... Moji rodiče maminka úřednice, tatínek nástrojař bydleli v Žebětíně, kde jsem se jim v roce 1958 narodil. Dalším pokračovatelem rodu byl můj bratr Martin. Obvykle se rádi dovídáme i něco o létech školou povinných. Začínala tady? Samozřejmě, až do páté třídy jsem chodil do školy v Žebětíně. A potom jsme všichni dojížděli školním autobusem do Střelic. Kdo zmeškal, měl smůlu, ten den vyučování propásl. Devátou třídu jsem už navštěvoval v Brně. A po ní jsem šel do Zetoru Brno na obor strojní zámečník. To rozhodnutí už asi velmi ovlivnil hokej? Pochopitelně. Od roku 1966 jsem hrál za žáky našeho klubu, spojeného s názvem brněnského podniku, přes dorost se pak dostal až do kádru mužů, kde jsem potom hrál. Vojna mě neminula, ale dva roky 78 až 80 jsem si odkroutil samozřejmě na ledě a s hokejkou v Dukle Trenčín. Pak jsem se zase vrátil do Brna, kde jsem v týmu působil až do roku V nejvyšší hokejové soutěži to tedy bylo plných 12 sezón. Mezitím se stalo dost zásadních věcí: dostal jste od klubu byt v Bystrci, stihl se oženit... Moje žena je z Brna, máme dvě děti syna a dceru a od nich už tři vnoučata. Ale Žebětínu jsem se odrodil jen na chvíli, po rekonstrukci domku jsme se do mé rodné obce v roce 2009 opět nastěhovali a rádi tu žijeme. Vrátím se ještě zpět k brněnské éře. Mnozí vaši spoluhráči jsou dnes přímo ikonami českého hokeje. Vzpomínáte na ně a taky na vlastní úspěšné roky? Ovšem. Vždy jsem se poznal s Machačem, Černým, Dzurilou a dalšími. V sezóně byl náš útok Havlíček, Nekola, Otoupalík podle statistik bodování hodnocen jako nejlepší. Kariéra aktivního sportovce-profesionála netrvá věčně. Ale ta vaše ani po odchodu z Brna ještě nekončila... Hrál jsem pak ještě 5 roků v klubu druhé nejvyšší hokejové soutěže v Německu. Patříte mezi ty, kteří nezapomínali na budoucnost, na zadní kolečka, jak se říká. Ano. Připravil jsem se vystudováním Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze na profesi trenéra ledního hokeje. Začínal jsem u žáků, pak působil třeba v Třebíči nebo v Blansku. A potom i ve Švýcarsku. Na náš rozhovor jsme našli chvilku, kdy jste na skok doma, protože zítra už se zase vracíte do Německa. Jsem od roku 2009 trenérem hokejového týmu v Halle, který je na prvním místě zdejší nejvyšší regionální soutěže. A snad se mohu pochlubit: jsem tu asi jediný Čech, většina trenérů je z Kanady. Měl jste zkrátka štěstí, že oblíbený koníček se stal i vaším celoživotním povoláním. Určitě. Odmalička jsem měl rád sport, nejen hokej. V době letního volna si občas vyjíždím na horském kole, zahraju fotbálek. Jsem fanda motocyklového sportu. Nejsem ovšem v rodině zdaleka sám, můj ze je bývalý aktivní Zápis do mateřské školy Žabka Vydávání přihlášek února (ke stažení na ww.zapisdoms.brno.cz) Příjem přihlášek v MŠ Žabka: 4. března 8 11 hod. 5. března hod. Vlastní přijímací řízení od 11. března Podrobné informace získáte na: Úspěchy žáků naší školy ČFBU třída, krajské kolo 3. místo. Novoměstský pohár ve florbalu 2. místo. Městské kolo ve florbalu (kvalifikace na krajský přebor) 3. místo. Městské kolo ve šplhu Soňa Kouřilová (1. místo), Zuzka Zádrapová (3. místo). Vendula Kamenická 3. místo na plavecko-běžeckých závodech. Škola získala 10 lístků na Kometu! Klára Němcová 4.A 3. místo Zdravé zuby. David Kozel 5.A MS v hip hopu skupinová skladba, Německo. Terezka Marečková 4.B 5. místo v soutěži Literární práce MP Brno Pronájem tělocvičny a gymnastického sálu Základní škola Brno, Otevřená 20 a, nabízí k pronájmu volné hodiny (i k jednorázové akci): fotbalista (M. Zúbek), vnuk se už prohání s míčem ve Zbrojovce. Přeji do budoucna hodně úspěchů v trenérské práci a radosti v osobním životě. A děkuji za velmi příjemný rozhovor! F. Zacharník Velká tělocvična: pátek 15:00 16:30 hod. sobota 9:00 22:00 hod. neděle 9:00 20:00 hod. Gymnastický sál: pondělí 15:30 17: :15 22:00 hod. úterý 15:00 18: :00 22:00 hod. středa 17:00 18: :00 22:00 hod. čtvrtek 15:00 17: :00 22:00 hod. pátek 15:00 17: :00 22:00 hod. sobota 9:00 22:00 hod. neděle 9:00 22:00 hod. V případě zájmu volejte na: tel.: Jarní prázdniny budou ve dnech Návrat zpět do školy je v pondělí Žáci navštěvující ZUŠ Fr. Jílka si připravili pro své spolužáky a vyučující krásný vánoční koncert. 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Klub maminek Krteček v únoru Dětský karneval klub odpadá jarní prázdniny Ptáčci v krmítku pomáháme zvířátkům Co si oblečeme v zimě Děti mohou prožít jarní prázdniny v brněnské ZOO Brněnská ZOO i letos nabízí dětem ve věku od 7 do 11 let atraktivní program na jarní prázdniny, které letos proběhnou února. Pozorování zvířat, zajímavé povídání o ledních i kamčatských medvědech, pohled do zázemí zahrady, soutěže a další nevšední zážitky čekají na děti každý den od 8:00 do 16:00 hodin. Program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí, ale určitě se mohou těšit například na návštěvu Tropického království. Tam mimo jiné uvidí také nový přírůstek mládě vzácného varana komodského. Ani letos nebude chybět velmi oblíbená návštěva Stanice mladého přírodovědce, kde se kluci a holky budou moci naučit, jak se správně starat o domácího mazlíčka (morče, králíka apod.). Rodiče mohou své děti přihlásit na jednotlivé dny nebo na celý týden, a to bu telefonicky na čísle , nebo em na adrese Jeden den stojí 300 korun, v ceně je oběd, pitný režim, zdravotní a pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Další důležité podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách Monika Brindzáková tisková mluvčí ZOO Brno, tel.: Koutek úsměvů Náš národ i na tragickou metylalkoholovou kauzu vymyslel vtipy... Dva pijí celou noc. A ráno v sedm hodin jeden povídá: Už bychom měli pomalu končit. Začíná se stmívat... ŽIVOTNÍ STYL Pátý masopustní průvod se bude konat v sobotu 9. února. Sraz masek je ve 13 hodin na náměstí. Schůzky budou v přísálí každé pondělí od 7. ledna v 19 hodin. Přij te se pobavit! Václav Kříž Divadelní pohádka O dvanácti měsíčkách bude sehrána v neděli 24. února v 16 hodin v sále katolického domu. Přijedou ji k nám zahrát Křemílci z Bosonoh. Sběratelské bleší trhy i v roce 2013 Přijměte pozvání na sběratelské bleší trhy konané v Brně v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí 6, v tzv. bílém domě. Konají se každou třetí neděli v kalendářním měsíci od 8 do 11:30 hod. (17. 2., , , , , , , , , , ). Rybova mše vánoční Rybova mše vánoční zazněla premiérově z kůru místního kostela o půlnoční mši 24. prosince Jejího zopakování jsme se dočkali v neděli 6. ledna 2013 jako samostatného koncertu. Nevšední zážitek nám připravili všichni účinkující a zejména sólisté. Jsou to: dirigent: Dominik Levíček, bas: Viktor Moravec, tenor: Petr Levíček, alt: Natalie Levíčková, soprán: Dora Horká, varhany: Barbora Bartoňková, flétna: Kateřina Smetanová a žebětínský chrámový sbor. Všem patří velké poděkování. Našim dětem: Popletené dvojice Jistě poznáš, kdo ke komu správně patří, a spojíš je čarou: Stejně drsné je i sdělení, že na severu Moravy se pije od nevidím do nevidím. Na Moravu přišli noví věrozvěsti Methyl a Ethyl. A přinesli Brailovo písmo... Hurvínek Pat Rumcajs Křemílek Mach Manka Šebestová Vochomůrka Spejbl Mat 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 24. zasedání, konaném dne Schválilo Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pozemek p. č. 1588/1 k. ú. Žebětín, Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu, Žádost o dotace na rok 2013 dle návrhu finančního výboru po úpravě příspěvek 30 tis. Kč na vybavení se schvaluje ve stejné výši dle doporučení FV k účelu uvedenému v žádosti prostřednictvím ZŠ Otevřená, odpisový plán MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a na rok 2013, Rozpočtové opatření č. 11/2012 po úpravě, Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok 2013 včetně rozpočtů fondů a rozpočtů zřízených organizací (MŠ Žabka, ZŠ Otevřená), Realizaci stavby Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená a finanční spoluúčast Městské části Brno-Žebětín na realizaci stavby, Poplatek za komunální odpad 2013 Pro letošní rok se mění výše a podmínky placení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v roce Změny se promítají do těchto oblastí: skupiny poplatníků, zvýšení horní hranice sazby, osvobození od placení poplatku, ohlašovací povinnost, nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku. Výše poplatku za rok 2013 činí 675 Kč. Poplatek pro rok 2013 jsou povinni uhradit: - fyzické osoby (i cizinci), které mají v Brně trvalý pobyt (nebo povolení k pobytu), - všichni ostatní cizinci, kteří se na území Brna zdržují více než 90 dní, - fyzické osoby jakožto vlastníci bytů či plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín včetně rozpočtů zřízených příspěvkových organizací (MŠ Žabka a ZŠ Křivánkovo nám. 11) za III. čtvrtletí roku 2012 Doporučilo ke schválení zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku p. č. 328/1, vše v k. ú. Žebětín, ke schválení Nařízení SMB č. x/2012, o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a za služby parkoviš určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů platných na území města Brna. Nenavrhlo zahrnout do Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen žádné další plochy zeleně. rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu, - fyzické osoby jakožto vlastníci staveb určených k individuální rekreaci (kde není hlášen nikdo k pobytu), které zároveň nemají trvalý pobyt na území města Brna. Lhůta splatnosti je Platit lze již od ledna. Číslo účtu: /5400, variabilní symbol = rodné číslo poplatníka. Doporučujeme platit převodem z účtu. Za zaplacení poplatku nezletilého poplatníka odpovídají nově i jeho zákonní zástupci a poplatek může být vymáhán i na nich. Oddělení správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, Brno, tel.: , , , Rozpočet MČ Žebětín na rok 2013 Příjmy (v tis. Kč): - poplatek ze psů poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 2 - poplatek za užívání veřejného prostranství 75 - poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity 7 - správní poplatky 45 - nedaňové příjmy (pronájem, dary, úroky, služby ) dotace neinvestiční ze státního rozpočtu a od obce zapojení vlastních fondů 500 Příjmy celkem Výdaje (v tis. Kč): - silnice, komunikace neinvestiční příspěvek MŠ neinvestiční příspěvek ZŠ DHM ZŠ 30 - Investice ZŠ 50 - Občasník Údržba plynovodu 38 - Likvidace odpadu a nakládání s odpadem 92 - Veřejná zeleň Požární ochrana Zastupitelstvo Místní správa Kultura Dětská hřiště Dotace organizacím 235 Finanční operace 40 Výdaje celkem Podrobný rozpis rozpočtu naleznete na webových stránkách Poplatek ze psa na rok 2013 je možné zaplatit - přímo na pokladně úřadu - bankovním převodem na účet: /0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol = číslo známky, do poznámky uve te jméno držitele psa Složenky rozesílány nebudou. Výše poplatku zůstává stejná jako v minulém roce. Poplatek za psa uhra te do 31. března Pro hlášení změn nejdříve kontaktuje pracovnici odd. ŽP. Více na 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Ještě o konci světa Konec světa se, jak je vidět, před Vánocemi nekonal, ačkoliv staří moudří Mayové to předpověděli ukončením svého kamenného kalendáře. Bu se jim tam už další data nevešla a načínat nový by byla fuška, možná jim došla dláta nebo šel mistr vytesávač do důchodu a syn se vrhnul na podnikání. Ale o tom finále života na naší planetě by se přemýšlet mělo. Vždy lidstvo se snaží tolika způsoby dokončit podřezání stejně už nalomené větve, na které sedí, že je to na pováženou. Obvykle končívám tuhle stránku nějakým vtípkem na odlehčení, ale tentokrát ho musím použít už na začátku. (V tom jsme my Češi kabrňáci i na nejvážnější věci si umíme vymýšlet fóry.) Tak tedy přilétl z vesmíru Konec světa, krouží kolem naší zeměkoule a pak si říká: Sakra, jak tak koukám tady už jsem byl! Zřejmě si všiml, čím vším obyvatelé téhle planety na svém úspěšném zakončení pracují. Devastují ji nesmyslnými zákroky do životního prostředí, do rovnováhy v přírodě, třeba kácením lesů a pralesů, aby tu pak pěstovali nevhodné plodiny, které přinášejí zisk. Používají pesticidy a fungicidy za účelem větších výnosů, bez ohledu na to, co způsobují. Znečis uje se ovzduší všemi možnými exhalacemi, ozónová díra se nestačí látat. Miliardy tun odpadků se kupí a kupí, včetně odpadu jaderného a dalších použitých jedů. Moře už pomalu nezvládají svou samočistící schopnost, zvláště tehdy, když čas od času někde ztroskotá tanker plný nafty, která se vylije do moře a zabíjí jeho obyvatele. Energetické zásoby se vyčerpávají na nesmyslnou nadvýrobu věcí. A někde i potravin, zatímco jinde tisíce lidí hladoví. Lidstvo ovšem úspěšně pracuje i samo na sobě. Předává si AIDS, vymýšlí nové a nové drogy, pod jejichž vlivem pak vraždí, šílení střelci zabíjejí školáky. I u nás dokáže někdo zabíjet děti, týrat je nebo zneužívat. Na mnoha místech světa se likvidují lidé masově v ozbrojených konfliktech, mnohdy pod rouškou jediného pravého náboženství. Zbraní, stále dokonalejších, mají pořád dost, protože jejich výroba je pořád jeden z nejlepších kšeftů. O tomhle všem se dozvídáme večer co večer ze zpráv v televizi, ani nemusíme do kina na horror či triller. Dal jsem si tuhle pozor od začátku zpráv až po sport samé zločiny, vraždy, tunely a katastrofy. (Včetně těch, kterými se možná příroda snaží bránit tornáda, záplavy, sucha, zemětřesení, požáry). Díky technickým vymoženostem se můžeme vše rychle dozvědět, ba i vše vidět. Jen nevím, jestli i ty počítačové hry, internet, mobily a další novinky nejsou taky tajnou samozničující zbraní. To, že by naše děti u nich nejraději seděly od rána do večera, se mi vůbec nelíbí... To jsem tomu dal, co? Tolik chmurných myšlenek do začátku roku? Tak honem trochu optimizmu. Konec světa nebude a lidstvo se snad vzpamatuje. Ale kdyby přece tak mám radostnou zprávu. Jára da Cimrman, známý multibadatel, se při návštěvě jižní Ameriky věnoval i studiu starých mayských svitků. A našel i vzácnou Pohádku mayů. V ní se píše, že konec světa se dá přežít jen na jednom malém místě kdesi za mořem. Byly udány i souřadnice a ty ukazují na naši zemi, přesně na Žebětín a okolí! Tuhle novinu držel Jára v tajnosti, aby se v případě konce světa nechtělo do Žebětína nastěhovat tisíce lidí (jako tomu bylo nedávno v jednom městečku ve Francii). Sdělil to jen jednou bratrům Mrštíkovým, když spolu popíjeli pivo v Brně U Stopků. Slíbili, že o tom také pomlčí, ale především Vilém se potom rád vydával do okolí naší obce, do Podkomorských lesů, a Cimrmanovu zprávu zašifroval do svého díla Pohádka máje... Tak bu me u nás v Žebětíně v pohodě. Tady konec světa určitě nebude! F. Zacharník Trochu jiný svět Zajímavou možnost prohlédnout si Trochu jiný svět dostanou návštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského centra Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením v každodenním životě. Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí se zrakovou vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Za sportem či za kulturou? Zaparkujte ve Vojtově! Vydat se v Brně autem za sportem či kulturou do Kajot arény (dříve Rondo) a zaparkovat auto v její blízkosti v souladu s dopravním značením znamenalo pro motoristy až donedávna značný problém. V závěru minulého roku přinesla brněnská městská policie příznivou informaci, že ve Vojtově ulici (odbočka z Renneské třídy) začala sloužit nově zřízená plocha s kapacitou 400 parkovacích míst. Toto parkoviště je v provozu vždy již Mezinárodní den průvodců Brno, aby připravili výstavu. Na ní budou k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít do pocitů nevidomých. Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 7:30 do 17 hodin (v pátek jen do 14:30). Pavel Šoba, MP Brno dvě hodiny před plánovanou sportovní akcí a jednu hodinu po jejím skončení. Návštěvníci Kajot arény ji budou moci využívat zdarma. Řidičům při příjezdu k jednotlivým stáním budou asistovat brněnští strážníci. Nové parkoviště zajistilo statutární město Brno, Odbor dopravy MMB, Brněnské komunikace, a. s., MP Brno, PČR a HC Kometa Brno. Plánek s vyznačením parkovací plochy naleznete na Turistické informační centrum města Brna a Asociace průvodců České republiky pořádají již 10. ročník Mezinárodního dne průvodců. Slavnostní zahájení dvoudenní akce se bude konat v sobotu v 10 hod. na nádvoří Staré radnice, samotné prohlídky pak začnou krátce po 10. hodině, odpoledne ve 14 hod. a v neděli také v 10 a ve 14 hod. Zájemci si mohou vybrat ze široké nabídky prohlídkových okruhů. Kvalifikovaní průvodci nabídnou zájemcům pohled na město Brno trochu jinak. V nabídce jsou procházky zaměřené na secesní stavby, funkcionalistické budovy, kostely v centru města nebo také na brněnské kavárny současné i zaniklé. Některé okruhy jsou vedeny i mimo historické centrum, průvodci se zaměří na zajímavosti Černých Polí, Zábrdovic a Husovic. Pro děti a jejich rodiče je již tradičně připraven okruh s názvem Po stopách brněnských pověstí. Pro hendikepované občany včetně vozíčkářů je určen bezbariérový okruh a speciální procházka s odborným vedením a výkladem je připravena také pro slabozraké a nevidomé. Vstupenky jsou v prodeji od 1. února v pokladně Labyrintu pod Zelným trhem, Zelný trh 21, a v pokladně Mincmistrovského sklepa na Dominikánském náměstí. Více informací najdete na Radnická 2, tel.: S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Nabídka Vesny kvalifikační kurz pro pečovatelky V roce 2013 pokračují ve Vesně akreditované kurzy určené jak pro výkon povolání v sociálních službách, tak pro zájemce, kteří pečují o někoho blízkého v rodině. Nejbližší termín zahájení: 22. února kurz Pečovatelka o seniory a handicapované. Vyučuje se vždy v pátek a v sobotu Kurz má celkem 162 hodin, z toho 130 hodin výuky probíhá na Údolní 10 a 32 hodin praxe je Moravské uzené provoní hrad Veveří Nejlepší uzenáři z celé Moravy se 9. a 10. února sjedou do Brna na hrad Veveří. Slavnosti Moravského uzeného chtějí lidem připomenout, jak chutná tato vyhlášená krajová specialita. Mistři uzenáři přivezou i tradiční moravské klobásky, paštiky, uzený bok i další výrobky. Návštěvníci budou moci ochutnat ovarovou polévku, jitrnice, jelita, tlačenku, ale i další moravské speciality jako ovar s jablečným křenem, uzené se švestkovou omáčkou v různých zařízeních poskytujících sociální služby. Kurz končí zkouškami, které mají písemnou a ústní část; úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR, Rakousku a Německu. Přihlášky osobně či písemně na adrese ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10, Brno, tel.: (Mgr. L. Klumpnerová), popřípadě nebo nebo prejt se zelím. Přímo na místě k tomu bude pekař připravovat čerstvý chléb. K období masopustu patří ale i sladké speciality jako koblížky nebo boží milosti. Nalévat se bude moravská slivovice, svařené moravské víno nebo pomerančový punč. Mistři řezníci, uzenáři a kuchaři povedou odborné přednášky o přípravě uzeného a postupu jeho výroby či klobáskách, předvedou i správné porcování masa. Akce Family Pointu v únoru 2013 Informační a poradenské středisko pro rodiny Family Point srdečně zve na zajímavé akce. Jak dobře vypadat na rodičovské dovolené i při návratu do práce. Rady vizážistky a barevné typoložky. Středa , hod. Rodinné kompetence. Beseda s pracovnicí Národního centra pro rodinu o pracovních dovednostech, které získáváme při péči o rodinu. Ve středu , hod. Přednášky jsou zdarma. Family Point najdete v centru Brna, na Josefské 1, otevřeno je každý všední den hod. Pátek hod. Akce Centra pro rodinu a sociální péči v únoru 2013 Jazykové kurzy němčina a angličtina s praktickým zaměřením v pohodové atmosféře menší skupinky, bez tlaku na výkon. Nové pololetí bude zahájeno v týdnu V březnu bude zahájen kurz 10 lekcí pro začátečníky Angličtina na dovolenou. Cvičení po porodu a pro maminky s malými dětmi maminky si mohou vzít dě átko s sebou. Důraz na posílení pánevního dna, břišního a prsního svalstva. Kurz 10 lekcí probíhá v termínu , vždy v pondělí hod. Projekt Trojlístek pohovory se zájemci o zapojení do projektu bu pro roli náhradní babičky nebo rodiny, která náhradní babičku hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese nebo na tel.: Projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. Kariérová poradna 5.,19. a 26. února 2013, na základě předchozího objednání. CRSP pořádá od , hod., základní Kurz efektivního rodičovství. Informace a přihlášky: nebo telefonicky na Únor v EkoCentru , hod. Dílna Recycle Art z odpadu ozdobou. Možnosti využití odpadu, tentokrát pro výrobu šperků, originálních ozdob i vkusných praktických předmětů do domácnosti. Přij te si sami vytvořit něco pěkného, například z PET lahví nebo počítačových součástek. Lektorka Halina Keilová Mgr.A , hod. Seminář Budiž světlo. Dozvíte se, jaké formy světla a způsoby osvětlení jsou vhodné pro domácnost, jaké světlo by vám mohlo škodit a jaké naopak prospívat. Součástí semináře jsou praktické ukázky. Lektorka doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. Byl vyhlášen 9. ročník soutěže Moje Veličenstvo kniha, výtvarně literární soutěže pro děti a mládež do 18 let určené pro žáky a studenty základních a středních škol v Jihomoravském kraji. Více informací a inspiraci získáte na v rubrice Veličenstvo kniha. EkoCentrum Brno Ponávka 2, Brno tel.: Polární noc podruhé: B Dva tisíce a ještě třináct bystrckých stupňů pod nulou čeká na všechny dobrodruhy 23. února. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 přichystal pro odvážné děti z Bystrce a okolí druhý ročník Polární noci táboření na zamrzlé hladině Brněnské přehrady. S pomocí a radou zkušených táborníků strávíte nezapomenutelnou noc pod hvězdami, za zvuků praskajících ker a houkání sov. Co potřebujete? Spacák, karimatku, hrnek na čaj, odvahu, vhodný je i stan; pro děti dospělý doprovod. Co získáte? Zážitek, na který budou vaše děti dlouho vzpomínat, čaje co vypijete a pro každého účastníka osvědčení pravého bystrckého polárníka. Vstup na akci je volný, je však třeba se předem přihlásit Pokud by přehrada nezamrzla nebo se účastníci dohodli, akce se přesune na jiné vhodné místo. Podrobnosti najdete na stránkách Klubu rodičů 14 S T R A N A S T R A N A 15

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Jiří Roháč, Mgr. Alena

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne Statutární město Brno Městská část Brno-Žebětín Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín Zápis z 26. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 19. 12. 2016 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy Pražská 235, 259 01

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013 Obec Žimutice Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763 tel./fax: 385 737 041 www.zimutice.cz e-mail: ou@zimutice.cz Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008

Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008 Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Václav Kříž, Doc.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Životický portál. Od 16. ledna do 22. ledna 2017

Životický portál. Od 16. ledna do 22. ledna 2017 Životický portál Od 16. ledna do 22. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci lednu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk NĚMCOVÁ Lidmila 42 88 KOSTOLÁNSKÝ Emil 102 80 JÍDELNÍ LÍSTEK od 16.1. do 23.1. 2017 (změna

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009 2. týden Po 5.1. Út 6.1. St 7.1. Čt 8.1. Pá 9.1. 3. týden Po 12.1. Út 13.1. St 14.1. TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009 13:00 15:00 Fytoterapie 13:00 15:00 Technická poradna

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 14. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 23. ledna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Jiří Roháč, Doc.

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více