Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013"

Transkript

1 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří Roháč, Mgr. Procházková Alena Dalecká Starosta zahájil jednání. Stanovení zapisovatelky, hlasování o ověřovatelích 8 pro (jednomyslně). K jednotlivým bodům jednání dle programu: 1/34 Návrh na doporučení schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kamechy III. etapa, sektor 37 2/34 Návrh na doporučení schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na akci Kamechy II. etapa, sektor 24 3/34 Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 4/34 Záměr výstavby nákupního centra v obytném souboru Kamechy v ploše částečně vymezené ulicemi Říčanská a Vejrostova 5/34 Rozpočtové opatření č. 14/2013 6/34 Návrh odměn členům výborů při ZMČ Brno-Žebětín za rok /34 Návrh finančních darů občanům za rok /34 Termíny jednání ZMČ Brno-Žebětín v roce /34 Návrh na doporučení schválení darovacích smluv - ohňostroj 10/34 Návrh na doporučení schválení darovací smlouvy - EON 11/34 Plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín a zřízených příspěvkových organizací za III. čtvrtletí r /34 Návrh rozpočtu MČ Brno-Žebětín na rok 2014 informace 13/34 Návrh rozpočtu sociálního fondu MČ Brno-Žebětín na rok /34 Žádosti subjektů o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ na rok informace 15/34 Návrh na doporučení schválení darovacích smluv - fin. dary občanům 16/34 Odpisový plán MŠ 17/34 Zpráva o činnosti výboru RVD- ústní 18/34 Zpráva o činnosti výboru ŽPVLHZ a DP - ústní Starosta navrhl zařadit do programu jednání dva body mimo pořad materiál je na stole Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2013 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku Žádost MČ Brno-Žebětín o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekt Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Brno-Žebětín Hlasování o zařazení bodů mimo pořad: schváleno jednomyslně.

2 Starosta navrhl předřadit k projednání bod 4/34 z důvodu přítomnosti hosta - Ing. K. Trnková, architektka atelieru 101, která seznámí zastupitele s projektem a zodpoví případné dotazy. 4/34 Záměr výstavby nákupního centra v obytném souboru Kamechy v ploše částečně vymezené ulicemi Říčanská a Vejrostova Ing. Trnková představila přítomným projekt nákupního centra v blízkosti obytného souboru Kamechy a upřesnila, že se jedná o přízemní objekt s parkovištěm prodejna Albert a 2 Retailové budovy v sousedství. Ing. Plešinger požádal o upřesnění místa výstavby. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín doporučuje souhlas se záměrem výstavby nákupního centra v obytném souboru Kamechy (jednomyslně). 1/34 Návrh na doporučení schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kamechy III. etapa, sektor 37 Starosta zpřesnil jednotlivé položky jedná se hlavně o náklady na infrastrukturu. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kamechy III. etapa, sektor 37 (jednomyslně). 2/34 Návrh na doporučení schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na akci Kamechy II. etapa, sektor 24 Bez diskuse Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na akci Kamechy II. etapa, sektor 24 (jednomyslně). 3/34 Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 Pan Roháč se dotázal, zda jsou uvedené orientační ceny veřejně dostupné. Cenová mapa je k dispozici i na stránkách města Brna Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín doporučuje ke schválení obecně závaznou vyhlášku SMB č. x/2013 kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků SMB č. 10, včetně přílohy (jednomyslně). 2

3 5/34 Rozpočtové opatření č. 14/2013 Ing. Plešinger objasnil jednotlivé body RO, za FV doporučuje ke schválení. Starosta doplnil informace o schvalování projektu na školní hřiště 1 náhradník, je nutné pracovat na přípravě projektu Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2013 (jednomyslně) 6/34 Návrh odměn členům výborů při ZMČ Brno-Žebětín za rok 2013 Návrhy na odměny předložili předsedové jednotlivých výborů. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje finanční odměny členům výborů při ZMČ Brno-Žebětín v navrhované výši (jednomyslně). 7/34 Návrh finančních darů občanům za rok 2013 Návrhy byly od místostarostů. Jedná se o občany, kteří se podílejí na kulturních, společenských a veřejných akcích městské části. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje finanční dary občanům v navrhované výši (6 pro, 2 se zdrželi). 8/34 Termíny jednání ZMČ Brno-Žebětín v roce 2014 Termíny jsou v součinnosti se zastupitelstvem města Brna, jedná se o pondělky, vždy v 18:00 hodin. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín stanovuje pro rok 2014 následující termíny zasedání ZMČ Brno-Žebětín , 3.3., 7.4., 12.5., 23.6., 25.8., 15.9., (jednomyslně). 9/34 Návrh na doporučení schválení darovacích smluv - ohňostroj Starosta uvedl, že se jedná o již tradiční akci. Realizaci zabezpečí stejná společnost jako v roce Seznam sponzorů je u dr. Klímové. Akce bude v 18:00 hodin. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje darovací smlouvy na ohňostroj. (jednomyslně) 3

4 10/34 Návrh na doporučení schválení darovací smlouvy - EON Jedná se o dar společnosti EON LED světelný řetěz a LED diodová hvězda v hodnotě cca 27 tis. Kč. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje návrh darovací smlouvy se společností E.ON. (jednomyslně) 11/34 Plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín a zřízených příspěvkových organizací za III. čtvrtletí r Ing. Plešinger požádal o odložení projednání bodu na prosincové jednání. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín odkládá projednání bodu Plnění rozpočtu MČ Brno- Žebětín a zřízených příspěvkových organizací za III. čtvrtletí roku /34 Návrh rozpočtu MČ Brno-Žebětín na rok 2014 informace Bez diskuse. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí informací k návrhu rozpočtu MČ Brno- Žebětín na rok 2014 (jednomyslně). 13/34 Návrh rozpočtu sociálního fondu MČ Brno-Žebětín na rok 2014 Bez diskuse. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu sociálního fondu MČ Brno-Žebětín na rok 2014 (jednomyslně). 14/34 Žádosti subjektů o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ na rok informace Žadatel Klub důchodců oprava položky na 40 tis. Kč, oproti původní částce. Případné připomínky předat do t. r. na ÚMČ. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 a rozhodne o jejich přiznání na prosincovém zasedání (jednomyslně). 15/34 Návrh na doporučení schválení darovacích smluv - finanční dary občanům Oprava Bc. at Bc. Pospíšilová 6 500,-- Kč. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje darovací smlouvy na finanční dary občanům (6 zastupitelů pro, 2 se zdrželi). 4

5 16/34 Odpisový plán MŠ Bez diskuse Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje odpisový plán MŠ Žabka na rok 2014 (jednomyslně) 17/34 Zpráva o činnosti výboru RVD- ústní Zprávu přednesla Ing. Bartoňková. 18/34 Zpráva o činnosti výboru ŽPVLHZ a DP - ústní Zpráva odložena na prosinec z důvodu nepřítomnosti předsedy výboru. Body mimo pořad Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2013 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku V naší MČ plošně zrušeno. P. Koubek se dotázal, od kdy je zrušeno. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín doporučuje ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2013 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku (jednomyslně). Žádost MČ Brno-Žebětín o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekt Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Brno-Žebětín Jedná se o již předložený a schválený návrh. Projekt zpracuje RPA. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín *souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Brno-Žebětín bez nároku na finanční spoluúčast z rozpočtu města Brna (jednomyslně), 5

6 *bere na vědomí, že městská část jako nositel projektu plně odpovídá za závazky vyplývající z případných nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků (jednomyslně), *pověřuje starostu podpisem žádosti a smlouvy na výše uvedený projekt (jednomyslně). Termín příštího řádného ZMČ je v pondělí Různé: Vypuštěn Žebětínský rybník, jedná se o projekt opravy hráze, snaha o znovu napuštění přes zimu, neustálé dotazy občanů na labutě. Starosta informoval, že veškeré asfalty při stavbě kanalizací by měly být dokončeny do konce listopadu t. r. P. Koubek se dotázal, zda budou opraveny rolety na ul Ostrovačická a zda se vrátí dopravní značky. P. Kříž informoval o akci Rozsvícení vánočního stromu dne P. Kříž upozornil na pozdní vydání Občasníku dnes již 10 dní opožděn, s roznosem ho budou mít občané , což už některé termíny nebudou aktuální. Ul. Kohoutovická údajně nedostala již poslední 3 výtisky. Navrhuje také alespoň BAREVNOU OBÁLKU. Ing. Plešinger se domnívá, že při barevném zpracování by byla výrazně vyšší cena, což není žádoucí. Termín ukončení prací na silnicích je do včetně kolaudací. Je snaha, aby byly dokončeny do konce listopadu, chodníky se dají dělat i když bude mrznout. Ing. Vít Beran starosta MČ Brno-Žebětín Ověřovatelé zápisu: Jiří Roháč v. r. Mgr. Alena Procházková v. r.. Zapisovatelka Alena Dalecká v. r. 6

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více