Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H"

Transkript

1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Adresa: Orlické nábřeží 1/ Hradec Králové Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Mateřská škola, Na Hradě 90, Hradec Králové Základní škola, Na Hradě 90, Hradec Králové Gymnázium, Orlické nábřeží 1/356, Hradec Králové Termín inspekce: prosinec 2009 Předmět inspekční činnosti Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou, základní školou a střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou, základní školou a střední školou podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 185 odst. 1 školského zákona. Získávání a analyzování informací o využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením všech zřizovatelů podle ustanovení 163 školského zákona na realizaci pokusných ověřování a rozvojových programů.

2 Charakteristika školy Školská právnická osoba Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové vznikla splynutím dvou do té doby samostatných školských právnických osob: Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II., Hradec Králové a Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, Hradec Králové. Důvodem spojení škol byla snaha o zajištění kontinuity církevního vzdělávání od předškolního věku až po ukončení všeobecného středoškolského vzdělávání. Statutárním orgánem školské právnické osoby je ředitel školy. Zřizovatelem je Biskupství královéhradecké sídlící na adrese Velké náměstí 35, Hradec Králové. Školská právnická osoba usiluje o výchovu a vzdělávání, které jsou založeny na křesťanských hodnotách a jsou v souladu se zásadami humanity a demokracie. Je otevřená nejen dětem a žákům z křesťanských rodin. Mateřská škola Mateřídouška (dále také MŠ) zahájila provoz v září roku Počátky jejího vzniku mají spojitost s Křesťanským mateřským centrem Sedmikráska, které také sídlí v budově základní školy. MŠ byla nejprve na přechodnou dobu umístěna v prostorách školní družiny. Následně po dokončení stavebních úprav (od října 2005) se přestěhovala do rodinné vily v Hradební ulici a její kapacita činila 17 dětí. Na začátku školního roku 2008/2009 zřizovatel školy rozhodl o přemístění MŠ do základní školy. Po rozsáhlé rekonstrukci části budovy pro potřeby předškolního vzdělávání tak MŠ získala od září 2009 zcela nové prostory. Zároveň došlo i k navýšení kapacity na 30 dětí. Stavebními úpravami historicky cenných a velmi zajímavých prostor, citlivě přebudovaných na mateřskou školu, bylo vytvořeno prostředí se specifickou atmosférou. Po splynutí Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína a Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. vznikla jediná křesťanská výchovně vzdělávací instituce. V současné době je MŠ jednotřídní, zajišťuje celodenní provoz od 7:00 do 16:00 hodin. Ve školním roce 2009/2010 je zapsáno 25 dětí ve věku od 2 do 6 let, z nich je 6 předškolních. Žádnému dítěti nebyla školní docházka odložena. Předškolní vzdělávání je realizováno podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále také ŠVP PV) s platností pro školní rok 2009/2010. Koncepce MŠ je zaměřena na křesťanskou výchovu, která prolíná celým vzdělávacím procesem. Děti se seznamují s církevním rokem slavením jeho svátků. Jsou vedeny k ekologické výchově a ochraně přírody. MŠ organizuje i další aktivity, např. tříměsíční blok výuky plavání, základní jazykovou průpravu a skupinovou výuku hry na flétnu. Součástí předškolního vzdělávání je náboženská a etická výchova. Jedná se o systematickou katechezi pod názvem Karkulčiny příběhy z košíčku pod vedením pastorační asistentky. Základní škola (dále také ZŠ), před splynutím působící 12 let jako samostatný subjekt (v posledních letech zahrnující rovněž MŠ), je umístěna do budovy vzniklé propojením tří původně samostatných historických objektů v centru města. Má stanovenou kapacitu 230 žáků. ZŠ zabezpečuje vzdělávání žáků ročníku, docházejí do ní převážně žáci z Hradce Králové a blízkého okolí. V posledních letech počet žáků ZŠ mírně klesá (škola vykazovala ve školním roce 2007/ tříd a 184 žáků, ve školním roce 2008/ tříd a 176 žáků a v letošním školním roce 9 tříd a 164 žáků). Ve školní družině (dále také ŠD) počet žáků značně kolísá (ve školním roce 2007/2008 zde bylo zapsáno 71 žáků, ve školním roce 2008/ žáků a v letošním školním roce 59 žáků). Školní klub (dále také ŠK) je naplňován teprve od školního roku 2008/2009, kdy do něj docházelo 45 žáků, v letošním školním roce vykazuje 142 žáků). Vedení školy se snaží o zlepšení komunikace s veřejností a o lepší propagaci školy. Žáci 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola dílna moudrosti (dále také ŠVP ZV), který obsahuje přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Žáci ostatních 2

3 ročníků se vzdělávají dle dobíhajícího vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2 a integrovaní žáci 4., 5. a 9. ročníku podle vzdělávacího programu Zvláštní škola, čj / Výuka je doplňována dostatečným počtem doplňkových školních akcí. Škola se snaží o zachování tradičních hodnot, klade důraz na výchovu žáků a vytváření bezpečného prostředí. I v podmínkách městské školy je cílem všech jejích zaměstnanců zajišťovat rodinné, klidné a přátelské klima. V posledních třech letech se zvolna zlepšují materiální podmínky ZŠ. V personálním složení pedagogického sboru ZŠ došlo v tomto období k zásadním změnám. Byl také jmenován nový zástupce ředitele pro řízení MŠ a ZŠ. Gymnázium a ředitelství celého subjektu jsou umístěny v historické budově, která se nachází na nábřeží řeky Orlice nedaleko centra města a je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína (dále také G) má cílovou kapacitu 620 žáků a k termínu inspekce ho navštěvovalo 616 žáků. Škola přijímá každoročně žáky do dvou tříd osmiletého a jedné třídy čtyřletého studia. Při přijímacím řízení zaznamenává stále značný převis poptávky uchazečů o studium, takže počet tříd a žáků je stabilní. Škola poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve studijních oborech K/801 Gymnázium všeobecné, osmileté studium, K/411 Gymnázium - humanitní předměty, čtyřleté studium, K/41 a K/81 Gymnázium školní vzdělávací program Poznáním a láskou k moudrosti (dále také ŠVP GV) čtyřleté a osmileté studium. Společným cílem pedagogických pracovníků je poskytovat žákům kvalitní gymnaziální vzdělání a vychovávat je ke vzájemné toleranci. V posledním období došlo ke zlepšení ve vybavení G didaktickou technikou. Zánovními počítači a novou tiskárnou byla vybavena odborná učebna výpočetní techniky, postupně byly zakoupeny dataprojektory do dalších učeben, pořízena byla jedna interaktivní tabule. Po nástupu nového ředitele do funkce byla zahájena generální oprava sociálních zařízení, byly vybudovány nové rozvody datové sítě do všech prostor školní budovy, byl pořízen nový server a zmodernizováno programové prostředí počítačové sítě. Došlo tak k výraznému zlepšení vnitřního elektronického komunikačního systému. S ním souvisí i zakoupení nového elektronického informačního panelu, který poskytuje žákům aktuální informace o rozvrhových změnách a dění ve škole. Na internetových stránkách školy je umožněn zabezpečený přístup zákonným zástupcům k průběžné klasifikaci žáků. Pro zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku je ve škole zaveden kamerový systém se záznamovým zařízením. V pedagogickém sboru gymnázia došlo v posledních třech letech jen k mírné obměně. Podmínky pro tělovýchovnou činnost nevyhovují současným požadavkům na kvalitní výuku tělesné výchovy. Stravování dětí MŠ a žáků ZŠ je zajištěno ve školní jídelně výdejně přímo v budově ZŠ, žáci G se mohou stravovat ve školní jídelně vzdálené asi 300 m od budovy školy. Ekonomické a materiální předpoklady školy Školská právnická osoba Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové hospodařila od zejména s dotacemi ze státního rozpočtu přidělenými na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním na činnost předškolního zařízení, základní školy, gymnázia, zařízení školního stravování, školní družiny a školního klubu. Finanční prostředky škola použila na mzdy, zákonné odvody, na nákup učebnic a učebních pomůcek, na vzdělávání zaměstnanců a další nezbytné neinvestiční výdaje spojené s provozem školy. Kromě uvedených finančních prostředků obdržela škola ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2009 také účelové neinvestiční dotace na rozvojové programy Ministerstva školství 3

4 mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) s názvy Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce, Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků, Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v církevních školách a Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání. Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly čerpány v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Zdrojem financování školy byly také finanční prostředky z grantů Královéhradeckého kraje, např. na práci s talentovanými žáky v biologii a na poznávání rostlin a živočichů. Finanční prostředky z uvedených grantů pomohly obohatit žákům výuku. Škola provozuje za účelem získávání dalších finančních prostředků doplňkovou činnost v oblasti pronájmu. Dále škola hospodaří také s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů a s finančními dary (např. od sdružení Renovabis a od věřících Královéhradecké diecéze). V roce 2009 byla z prostředků zřizovatele provedena rozsáhlá rekonstrukce MŠ a ZŠ. Zřizovatel školy rovněž financoval opravu slaboproudých rozvodů v budově gymnázia. Hodnocení mateřské školy, základní školy a gymnázia Rovnost příležitostí ke vzdělávání Mateřská škola informuje o své vzdělávací nabídce a způsobu přijímání dětí, využívá k tomu vývěsek na místech dostupných veřejnosti včetně nástěnek školy. Převyšující počet přihlášek dokazuje zájem o předškolní vzdělávání v tomto subjektu. Dokumentace o přijímání dětí je řádně vedena, stejně tak i školní matrika, která obsahuje údaje v souladu se školským zákonem. V tomto školním roce MŠ neintegruje žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (dále také SVP), přesto učitelky věnují pozornost prevenci poruch řeči. Jedno dítě prokazuje výjimečnou schopnost v oblasti Dítě a jeho psychika, samostatně již čte. Poradenství v otázkách týkajících se vzdělávání dětí v MŠ zajišťují učitelky ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, poradenskými psychology a logopedy). Rovněž ZŠ informuje o své vzdělávací nabídce prokazatelným způsobem. Na veřejnosti se prezentuje četnými kulturními akcemi, pořádá Dny otevřených dveří a mnoho dalších akcí, do kterých jsou zapojeni také zákonní zástupci žáků a věřící veřejnost. K základnímu vzdělávání byli přijati všichni žáci, splňující zákonem stanovené podmínky, bez jakékoli diskriminace. Přijatí žáci jsou evidováni ve školní matrice vedené od letošního školního roku elektronicky. Při inspekční činnosti byla kontrolována rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání a o odkladu povinné školní docházky. Všechna kontrolovaná rozhodnutí splňovala náležitosti dle platných právních předpisů. Základní škola vykazuje 38 žáků se SVP, z toho je 30 žáků se specifickými poruchami učení (dále SPU), jeden žák s poruchou chování, 2 žáci s více vadami a 5 s lehkým mentálním postižením (dále LMP). Všichni tito žáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které upravují rozsah a způsob vzdělávání vzhledem k jejich handicapu. Analýzou IVP bylo zjištěno, že obsahují všechny náležitosti dané právními předpisy. Žáci vzdělávající se podle ŠVP pro žáky s LMP a podle vzdělávacího programu Zvláštní škola do pracovali formou skupinové integrace (třídy nazvané Klíček a Klíč ), vzhledem k poklesu jejich počtu během školního roku muselo vedení školy přijmout opatření a žáky integrovat částečně individuálně. Škola vzdělává jednoho žáka nadaného, který je integrován v běžné třídě a jehož nadání je rozvíjeno formou individuálního přístupu a rozšířením obsahu učiva některých předmětů. Způsob vzdělávání žáků se SVP a nadaných, včetně pravidel pro hodnocení, je zachycen v ŠVP ZV. Zabezpečována je systematická 4

5 náprava SPU žáků dyslektickými asistentkami na základě doporučení školských poradenských zařízení. Škola identifikuje žáky s riziky neúspěšnosti, projednává strategii podpory jejich vzdělávání na zasedáních pedagogické rady, předmětových komisí a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků. Preferovanou vzdělávací strategií je individuální přístup. Jeho výraznější podíl byl pozorován na prvním stupni školy a zcela převládal při skupinové integraci žáků s LMP. ZŠ vytváří rovné podmínky při ukončování vzdělávání. Vysvědčení žáků vycházejících v 9. ročníku obsahuje doložku potvrzující ukončení základního vzdělávání, žákům přecházejícím na jiný typ školy je vystaveno výstupní hodnocení obsahující všechny náležitosti. Evidence žáků, kteří ukončili základní vzdělávání, je součástí elektronické matriky školy. Škola účelně poskytuje poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání. Obě výchovné poradkyně mají rozdělené kompetence uvedené v jejich plánech práce. Podílejí se na zpracování IVP, koordinují spolupráci vyučujících, rodičů a školských poradenských zařízení při řešení problémů v oblasti výchovy a práce se žáky se SVP a kariérového poradenství. Jsou připraveny pomáhat žákům při změně vzdělávacího programu a žákům cizincům. Jedna z nich se spolu s vedením školy podílí na organizaci zápisu žáků do první třídy a rodičům podává odborné informace z oblasti školní zralosti. Veškerá dokumentace týkající se dané problematiky je vedena přehledně a v souladu s právními předpisy. ZŠ má vypracovanou preventivní strategii, která je zaměřena na omezení vzniku sociálně patologických jevů (dále SPJ). Minimální preventivní program školy (dále MPP) nabízí velké množství především jednorázových aktivit. Metodik prevence se aktivně podílí na analýze současného stavu SPJ, navrhuje řešení a sleduje míru naplňování MPP. Ve dvou předchozích školních letech škola spolupracovala s Centrem primární prevence Semiramis. Bylo sledováno a hodnoceno klima třídy v rámci Programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na návykové látky na základních školách. Zásady ochrany před SPJ tvoří součást školního řádu. Rovněž gymnázium identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zde 9 žáků se SVP (8 žáků se SPU a jedna žákyně se zrakovým postižením). V době inspekce byli zaevidováni do elektronické školní matriky. Na základě žádosti zákonných zástupců jednomu z těchto žáků schválilo vedení školy vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelé převzali do reedukační péče i ostatní žáky se SVP. Všem je věnována adekvátní pozornost. Rovné příležitosti ke gymnaziálnímu vzdělávání jsou zajišťovány v průběhu přijímacího řízení předem známými kritérii, zveřejňovanými na webových stránkách školy, v regionálním tisku a prostřednictvím informací poskytnutých zájemcům při Dnu otevřených dveří. Mezi kritéria přijímacího řízení pro oba obory vzdělání patřily dobrý prospěch žáků na vysvědčení, dobré výstupní hodnocení ze základní školy a známka z písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Písemné přijímací zkoušky se konaly v termínech, které pro první kolo přijímacího řízení stanovilo MŠMT. Všichni uchazeči, kteří splňovali podmínky přijímacího řízení, byli přijati v prvním kole. Ředitel školy vyšel vstříc žákům, kteří se odvolali proti rozhodnutí o nepřijetí, a v rámci zkráceného řízení je ke studiu přijal. Výchovná poradkyně se každoročně podílí na přípravě přijímacích zkoušek a snaží se o vytvoření rovných podmínek pro zájemce o studium se SVP. Ukončování studia se řídí platnou vyhláškou. Všichni žáci mají možnost výběru volitelných maturitních předmětů. Výchovná poradkyně G poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství žáků, konzultuje s nimi osobní problémy a různými aktivitami spolu s metodikem prevence zajišťují preventivní monitoring SPJ. Ojedinělé náznaky či případy výskytu nežádoucích jevů jsou 5

6 bezodkladně a citlivě řešeny. Úspěšná spolupráce s organizacemi včetně charitativních, anonymní žákovské testy a zejména výuka předmětů náboženství a religionistika vychovávají žáky k toleranci k jiným kulturám a k hodnotám lidského života. Jednoznačně pozitivní podporou prevence jsou eticko-sociální kurzy pořádané Katechetickým centrem Biskupství královéhradeckého, kde žáci prim, tercií a kvint podstupují zážitkovou výchovu orientovanou ke zdravým vztahům a životním postojům. Díky těmto aktivitám se daří škole udržet zdravé prostředí pro vzdělávání bez výskytu šikany. Na okraji zájmu výchovného poradenství však zůstává prevence školní neúspěšnosti žáků. Vedení školy Vzdělávací nabídka, školní vzdělávací programy Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám, za kterých byla škola zařazena do školského rejstříku, vzdělávání žáků školy se uskutečňuje podle schválených vzdělávacích programů. ŠVP PV je zpracovaný dle požadavků školského zákona. Na jeho tvorbě se podílela především vedoucí učitelka MŠ. Při provedené komparativní analýze před zahájením inspekční činnosti bylo shledáno, že ŠVP PV je v částečném souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Po seznámení s dalšími dokumenty v průběhu inspekční činnosti na místě bylo zjištěno, že chybějící údaje jsou zapracovány v dalších dokumentech školy. Vedoucí učitelka operativně přijala opatření, ŠVP PV doplnila na základě doporučení České školní inspekce (dále ČŠI), takže je nyní plně v souladu s RVP PV. Učební dokument má po obsahové stránce velmi dobrou úroveň, vzdělávací obsah výstižně navazuje na cíle školy. Vzdělávací nabídku vhodně doplňují dílčí specifické programy zaměřené na profilaci školy. ŠVP ZV má v mnoha pasážích dobrou úroveň a zohledňuje možnosti školy. Velmi kvalitně jsou zpracovány části týkající se charakteristiky školy, systému hodnocení žáků včetně jejich sebehodnocení, výchovných a vzdělávacích strategií. Celková hodinová dotace, počty hodin vyučovaných v jednotlivých ročnících i hodinové dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti a předměty odpovídají podmínkám stanoveným v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). Učební plán nebyl v době inspekční činnosti upraven podle opatření MŠMT čj / , kterým se měnilo základní vzdělávání (lišil se počet disponibilních hodin) a nebyly zpracovány učební osnovy některých volitelných předmětů (ekologie - informatika a anglická konverzace). Tyto nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekce nebo bezprostředně po jejím skončení. ŠVP ZV však dosud není v plném souladu se zásadami RVP ZV, neboť v příloze pro žáky s LMP nejsou zpracovány učební osnovy pro 8. a 9. ročník. Žáci 4., 5. a 9. ročníku se učí podle dobíhajících vzdělávacích programů Základní škola a Zvláštní škola. ŠVP ZV i dobíhající vzdělávací programy MŠMT jsou průběžně plněny (ověřeno dle zápisů učiva v třídních knihách a při provedených hospitacích). Ojediněle bylo zaznamenáno mírné zpoždění ve výuce způsobené nemocností žáků či učitelů. Nedostatkem je, že i při déletrvající nemoci vyučujícího často není zajišťována odpovídající výuka předmětu, ale situace je řešena změnami rozvrhu. Výuka v primě až tercii osmiletého gymnázia a v 1. ročníku čtyřletého gymnázia probíhá podle ŠVP GV. Tento vzdělávací dokument je ucelený, přehledný a formálně sladěný. Dílčí nedostatek spíše formálního charakteru (nesoulad v počtu disponibilních hodin v učebním plánu osmiletého gymnázia) byl v průběhu inspekce odstraněn. Doporučení k doplnění kapitol (zabezpečení výuky žáků se SVP a pravidel hodnocení žáků) byla vedením školy akceptována. Po odstranění těchto nedostatků je ŠVP GV v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia (dále také RVP GV) a RVP ZV. Výuka v ostatních ročnících probíhá podle platných učebních dokumentů. Na rozdíl od těchto dobíhajících učebních plánů nabízí ŠVP GV ve vyšších ročnících žákům větší možnosti volby předmětů, 6

7 které vyhovují jejich budoucímu zaměření. Také předmět latinský jazyk již není povinný pro všechny žáky, ale mohou zvolit mezi ním a seminářem z matematiky, což umožňuje kvalitnější přípravu absolventů pro studium technicky zaměřených oborů. Ředitel školy a řízení pedagogického procesu Ředitel školy splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce. Byl zřizovatelem jmenován nejprve s účinností od ředitelem Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, Hradec Králové a po vzniku nové školské právnické osoby od ředitelem celé nové školské právnické osoby. Uplatňuje styl řízení založený na důvěře a otevřené komunikaci mezi zaměstnanci, což pozitivně ovlivňuje atmosféru ve škole. V krátkém období svého působení se podrobně seznámil se školou a stanovil priority své řídící činnosti v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. Hlavním úkolem školy je jednotná a harmonická výchova a vzdělání v souladu s poselstvím evangelia, realizace vzájemné součinnosti spojených škol (MŠ, ZŠ a G) a prohloubení jejich spolupráce. Řízení pedagogického procesu je vymezené vnitřními dokumenty, které jsou v souladu s platnou legislativou. Ředitel školy přenesl kompetence ve věci řízení MŠ na zástupce ředitele školy a vedoucí učitelku. V organizačním řádu školy vymezil strukturu řízení školy, v pracovních náplních a ve vnitřním řádu pro pracovnice MŠ jsou stanoveny jejich povinnosti a odpovědnost. V průběhu inspekce byl doplněn organizační řád školy o povinnosti vedoucí učitelky MŠ. Ta zodpovědně plní určené povinnosti a přenesené kompetence. Podle potřeby organizuje provozní porady se zaměstnanci v MŠ. Účastní se jednání pedagogické rady ZŠ a poznatky přenáší do MŠ. Za podpory všech zaměstnanců se jí daří budovat v MŠ klidné a velmi pozitivně laděné přátelské prostředí. Vedoucí učitelka má jasnou představu o dalším vývoji MŠ. Věnuje se kontrolní činnosti, nižší četnost hospitací v tomto školním roce ovlivnily náročné organizační práce spojené se stěhováním MŠ do nových prostorů. K hodnocení úrovně předškolního vzdělávání přistupuje kriticky a s cílem vytvářet pro děti co nejlepší podmínky k jejich osobnostnímu rozvoji. ČŠI doporučila vedení školy, aby do programu jednání pedagogické rady školy byla zařazována i problematika MŠ, např. přijímání zásadních dokumentů předškolního vzdělávání. Organizační chod MŠ je promyšlený, dokumentace spojená s předškolním vzděláváním je vedena v souladu s příslušným ustanovením školského zákona. Funkční a kritický dokument Autoevaluační zpráva za školní rok 2008/2009 vypovídá o podrobné analýze podmínek, průběhu a výsledcích vzdělávání, spolupráci s rodiči a řízení školy. Učiněné závěry a přijatá opatření směřují k dalšímu zkvalitňování předškolního vzdělávání a naplňování přijatých koncepčních záměrů. Ředitel školské právnické osoby má přehled o chodu MŠ, k získávání informací a zpětné vazby o dosahovaných výsledcích využívá i formy přímého kontaktu s dětmi. Užší vedení ZŠ tvoří ředitel školy, jeho zástupce pro ZŠ a MŠ, spirituál školy, výchovný poradce, zástupci učitelů za 1. a 2. stupeň. V tomto složení se schází každé pondělí. Zástupce ředitele školy pro ZŠ a MŠ byl pověřen vykonáváním své funkce ředitelem školy dne V organizačním řádu mu ředitel školy vymezil jeho kompetence. Přímou pedagogickou činnost vykonává jak v ZŠ, tak i v G. Má vysokoškolské vzdělání doplněné o pedagogické minimum, které ho opravňuje k výuce odborných předmětů. V ZŠ působí prvním rokem, má však dlouholeté zkušenosti s výukou žáků v G. V prvním roce působení v ZŠ se seznamuje s provozem školy a prací pedagogů. Vzniklé problémy řeší, např. z důvodu prevence záškoláctví zavedl jasná pravidla ke způsobům omlouvání zameškaných hodin a ke komunikaci učitelů s žáky a rodiči. Vychází především z vlastních zjištění, ale i z dokumentů předcházejícího vedení školy. Spolupracuje s pedagogickou radou jako svým poradním orgánem, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se 7

8 činnosti školy. Provádí kontrolu povinné dokumentace, přesto v ní byly shledány dílčí nedostatky (neúplné zápisy do třídních knih, nestandardní opravy chybných zápisů). Předložené vnitřní předpisy (kromě organizačního a školního řádu) v ZŠ zatím nejsou inovovány, v době inspekce byly k dispozici pouze dokumenty poslední ředitelky Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. z let 2006 až 2008 (např. statut školy, vnitřní řád pro učitele, vnitřní mzdový předpis, náplň práce učitele, třídního učitele a vychovatelky ŠD, provozní řády, řád ŠD a ŠK, spisový řád, podpisový řád, vnitřní předpis pro vykonávání dozorů a suplování, návrh struktury vlastního hodnocení školy). Autoevaluaci školy a výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009 vypracovala rovněž bývalá ředitelka školy. Závěry hodnocení jsou provedeny většinou v obecné rovině, konkrétní údaje vycházejí z její kontrolní činnosti. Struktura výroční zprávy pokrývá předepsané oblasti, především v části o materiálních podmínkách a v přehledech o žácích je obšírně pojatá. Koncepce rozvoje gymnázia se nachází v připomínkovém řízení zřizovatele i pracovníků školy. Zahrnuje problematiku výchovně-vzdělávacího procesu (postupný náběh ŠVP GV, zavedení externího testování znalostí žáků, zvýšení podílu mimoškolní činnosti na výchově žáků, změny v personálním obsazení apod.) i zlepšení materiálních podmínek výuky. Jedním ze záměrů, který je již postupně realizován, je zvýšení angažovanosti pedagogických pracovníků na rozvoji a vnitřním životě školy. I v gymnáziu ředitel školy ustavil tzv. širší vedení školy, ve kterém zasedá zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně, spirituál a pět zkušených učitelů. Jednání se konají pravidelně každý týden a týkají se jak aktuálních záležitostí, tak koncepčních záměrů. Všichni učitelé se kromě pravidelných klasifikačních porad scházejí na poradách každé dva až tři týdny. Ze všech porad jsou pořizovány zápisy, které jsou pracovníkům školy přístupné na společném síťovém disku a nástěnce ve sborovně. Termíny porad jsou plánovány vždy na pololetí školního roku. Ve škole jsou vypracovány i další plány, které se týkají jednotlivých oblastí činnosti školy, např. plán výchovného poradenství, plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tematické plány výuky, plány práce předmětových komisí, plán hospitací zástupkyně ředitele školy, časový harmonogram školního roku. Vlastní hodnocení školy je zpracováno za školní roky 2006/2007 a 2007/2008. Dokument je přehledný a je v souladu s příslušným právním předpisem. Výroční zprávy o činnosti školy za poslední dva školní roky obsahují předepsané náležitosti a přinášejí podstatné informace o škole, učitelích, výsledcích vzdělávání, účasti a umístění žáků v různých soutěžích a o dalších aktivitách školy. Kontrolou výchovně vzdělávacího procesu v gymnáziu se od školního roku 2008/2009, kdy byla jmenována do funkce, zabývá především zástupkyně ředitele. Pravidelně provádí kontrolu třídních knih a četné hospitace zaměřuje především na oblast společenskovědních předmětů. Založené zápisy jsou dokladem o podrobně prováděných rozborech sledovaných hodin a metodické pomoci nejen začínajícím učitelům. Řediteli školy se zatím plánovanou hospitační činnost ve zbývajících oblastech vzdělávání nedaří naplňovat. Při ZŠ i G jsou zřízeny školské rady. Ředitel školy vytváří podmínky pro jejich činnost a spolupráci s nimi hodnotí jako dobrou. Dále zde působí poradní sbor, který se pravidelně schází na Biskupství královéhradeckém. Vedení školy vytváří odpovídající podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále také DVPP) a podporuje jejich profesní růst. 8

9 Předpoklady pro řádnou činnost školy Mateřská škola V MŠ pracují dvě pedagogické pracovnice (včetně vedoucí učitelky). Odpovídající kvalifikaci pro učitelství v MŠ a víceletou pedagogickou praxi s dětmi předškolního věku má pouze vedoucí učitelka. Obě učitelky se soustavně a dlouhodobě vzdělávají, navštěvují semináře, preferují akce k prohlubování vědomostí v profesním zaměření. K individuálnímu studiu využívají odbornou literaturu a časopisy. Obě studují s podporou ze strany vedení školy na vysoké škole v bakalářských studijních oborech. Vedoucí učitelka si zvyšuje kvalifikaci studiem učitelství pro MŠ a druhá učitelka studuje obor výchovná práce ve speciálních zařízeních. MŠ splňuje veškerá funkční i estetická kritéria předškolního zařízení. Prostory odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám. V přízemí se nachází vstupní hala, šatna dětí, provozní místnosti, WC, vstup na schodiště do 1. patra. Herna a třída jsou v poschodí, jsou zařízeny účelně, děti mají k dispozici menší množství hracích koutků, hraček a doplňkového materiálu pro hry. Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věku dětí, jsou promyšleně doplňovány podle finančních možností zřizovatele školy. MŠ je vybavena tělovýchovným zařízením a hudebními nástroji. Vybavení audiovizuální technikou odpovídá současným potřebám školy. Dětská knihovna obsahuje velké množství knih a encyklopedií, učitelskou knihovnu vedoucí učitelka doplňuje o novou odbornou literaturu sporadicky, učitelky si ji mají možnost vypůjčit i v knihovně školy. Pro výkon administrativních činností má vedoucí učitelka k dispozici počítač. Obě učitelky MŠ se aktivně starají o estetickou úroveň interiéru, výzdobu tvoří především výrobky dětí, které aktuálně vypovídají o právě probíhajících činnostech. Všechny prostory jsou udržovány v naprosté čistotě a pořádku. Materiální a prostorové podmínky přispívají k osobnostnímu rozvoji dítěte. MŠ zatím nemá k dispozici školní zahradu. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí jsou podrobně rozpracovány v dokumentaci školy. Děti jsou průběžně poučovány o možných nebezpečných vlivech prostředí a seznamovány s riziky ohrožujícími zdraví člověka. Kniha úrazů je vedena v souladu s platnou vyhláškou. Při prohlídce školy byly všechny prostory využívané dětmi bezpečné. Základní škola V letošním školním roce působí v ZŠ celkem 22 pedagogických pracovníků, včetně ředitele školy, jeho zástupce, tří pracovnic školní družiny a školního klubu a jedné asistentky pedagoga, která zároveň učí na druhém stupni. Kvalifikační předpoklady pro výuku žáků základní školy nesplňuje pět učitelů, ostatní mají požadované vzdělání. Na vzdělávání a mimoškolní činnosti se podílejí i řádové sestry. Výchovné poradkyně neabsolvovaly potřebná studia k výkonu specializovaných činností, vyplývajících z jejich funkce. Úvazky učitelů jsou stanoveny správně, učitelé působí převážně na tom stupni, pro který jsou odborně kvalifikovaní. Část svého úvazku učí dva pedagogové z 2. stupně na 1. stupni a jedna učitelka 1. stupně na 2. stupni. Další provázanost výuky je mezi základní školou a gymnáziem. Dva vyučující základní školy učí část svého úvazku na gymnáziu a dva učitelé gymnázia vyučují na základní škole. V době inspekční činnosti byly ve škole tři začínající učitelky, které spolupracují navzájem a se dvěma zkušenými kolegyněmi. Současné vedení školy připravuje plán DVPP. Zatím stanovilo základní úkoly pro pedagogické pracovníky (osvojení práce s programem Bakaláři, práce s interaktivní tabulí a podíl na projektové činnosti školy). Pro výuku má škola dobré materiální podmínky. Nadstandardní je vybavení projekční technikou, žáci pracují s moderními učebnicemi a učebními materiály, využívají malou školní knihovnu. Mnoho doplňkových materiálů (zejména pracovní listy, názorný plošný materiál 9

10 a pomůcky k relaxačním a motivačním činnostem) připravují sami vyučující. Poměrně malé je zastoupení trojrozměrných učebních pomůcek demonstračních i žákovských. Předností jsou moderně vybavené odborné učebny a školní kaple. Zázemí pro vyučující je tvořeno dvěma sborovnami. Výuka tělesné výchovy probíhá především ve dvou malých tělocvičnách. Složité členění prostor vyžaduje zvýšená bezpečnostní opatření zejména při pohybu žáků o přestávkách. Proto škola věnuje značnou pozornost oblasti bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Příslušná pravidla jsou zapracována do školního řádu, některé odborné učebny však nebyly v době konání inspekční činnosti vybaveny provozními řády. Tento nedostatek byl v průběhu inspekce odstraněn. Hygienické podmínky školy zlepšila modernizace části sociálního zařízení a sanace vlhkého zdiva budovy. V předložené knize úrazů chyběla v době inspekce pořadová čísla úrazů a údaje o tom, zda a kým byl úraz ošetřen. Tyto údaje byly v průběhu inspekce doplněny. Ve školním roce 2008/2009 bylo evidováno 23 úrazů. Počet úrazů má klesající tendenci. Gymnázium V současné době vyučuje ve škole celkem 43 pedagogů kmenových a 11 externích, z nichž dva učí pouze hru na varhany a jedna učitelka znakovou řeč. Všichni učitelé vyučují předměty v souladu s vystudovaným odborným zaměřením, ti s plným úvazkem na G splňují kvalifikaci stanovenou zákonem. U externích vyučujících nebyly dokumenty dokladující jejich kvalifikaci k dispozici. Inspekce proto vedení školy doporučila personální dokumentaci doplnit. Oblast DVPP byla v uplynulých letech zaměřena na kvalifikační studium, zvyšování odborných znalostí učitelů, na jazykové vzdělávání, na vzdělávání učitelů pro zajištění připravovaných státních maturitních zkoušek a celý pedagogický sbor se zúčastnil hromadného semináře nazvaného Cesta od tradičního vyučování k modernímu učení. Systematická podpora a péče o začínající pedagogy pod dřívějším vedením chyběla, ale z rozhovorů s mladými učiteli bylo zřejmé, že zkušenější kolegové jim poskytovali pomoc ochotně a aktuálně podle potřeby. V budově gymnázia je 21 kmenových tříd, z toho je 6 odborných učeben (pro výuku cizích jazyků, českého jazyka, biologie, fyziky, zeměpisu, hudební i výtvarné výchovy) a chemická laboratoř. Odborné učebny jsou vybaveny multimediálním zařízením a pomůckami pro výuku jednotlivých předmětů. Výuka tělesné výchovy probíhá buď ve vlastní malé tělocvičně s posilovnou, nebo v pronajímané tělocvičně a na hřišti v bezprostřední blízkosti areálu školy. V pronajímaných prostorách sousední budovy je umístěna počítačová učebna s přístupem k internetu. K začátku tohoto školního roku bylo zakoupeno 16 notebooků pro učitele a multifunkční síťová tiskárna, která je umístěna na chodbě školy a slouží žákům i učitelům ke kopírování materiálů. K setkávání všech žáků školy při různých příležitostech slouží aula, která je vybavena interaktivní tabulí a je využívána také k výuce různých předmětů. K provozování jedné ze zájmových činností žáků slouží stálá loutková scéna. Žáci si mohou půjčovat literaturu v knihovnách českého, anglického a německého jazyka. Bezpečné prostředí zajišťují mimo jiné traumatologický plán, evakuační plán a rovněž školní řád, s jehož jednotlivými ustanoveními byli žáci školy prokazatelně seznámeni při zahájení školního roku. Bezpečnostní rizika školy byla zpracovaná s příchodem nového vedení školy v roce Ve školním roce 2008/2009 bylo evidováno 25 úrazů. Míra úrazovosti je vzhledem k počtu žáků nízká. Agregované údaje včetně záznamů o úrazech jsou předávány. Dodržování stanovených bezpečnostních předpisů, součinnost a spolupráce jednotlivých pedagogů pomáhají vytvářet ve škole bezpečné a zdravé prostředí. 10

11 Průběh vzdělávání v mateřské škole Třídní vzdělávací program je sestaven na základě projektů zaměřených na křesťanskou výchovu. Vzdělávání dětí probíhá v pěti oblastech daných RVP PV a vede je získávání základů klíčových kompetencí. Tento způsob plánování umožňuje plnit úkoly v širších souvislostech a zajišťuje vzájemné prolínání jednotlivých oblastí. Při přípravě a projektování tematických oblastí třídního vzdělávacího programu je respektováno věkové složení dětí a cíle vzdělávání jsou diferencovány ve vztahu k individuálním schopnostem dětí. Obsah vzdělávacího působení je stanoven jasně a přehledně, učitelky vycházejí z možností a zájmu dětí. Stanovené cíle odpovídají současným trendům předškolní výchovy. Jednotlivé organizační celky jsou uspořádány do bloků, vyváženě jsou zastoupeny činnosti spontánní a řízené. Učitelky volily aktivity se zaměřením na plnění dílčích cílů v poznávacích, estetických, jazykových a pohybových činnostech. Dětem byla připravena podnětná nabídková činnost pro spontánní i řízené činnosti, byla jim dána možnost vybrat si rozmanité hry námětové, konstruktivní a pracovní činnosti, a tak byl podporován jejich rozvoj myšlení, fantazie a tvořivost. Ve všech případech byla respektována potřeba volné hry, pohybu i relaxace. Učitelky byly dětem partnery při hře, taktními vstupy do her usměrňovaly zejména spontánní učení. Pěstovaly zdravou sebedůvěru dětí. Motivovaly je k seberealizaci a ke spolupráci při hrách. Nabídka byla vždy v souladu s probíhajícím tematickým blokem. Motivace k činnostem byla nápaditá, podnětná a děti aktivizovala. Hodnocení bylo zaměřeno většinou individuálně a poskytovalo zpětnou vazbu. V průběhu inspekční činnosti se uskutečnila v MŠ náboženská výchova pod vedením pastorační asistentky, která nenásilnou formou seznamovala děti s duchovním světem. Učitelky v průběhu vzdělávání využívaly metody názornosti a vedení rozhovoru k danému tématu. Děti uplatňovaly svoje předchozí znalosti a aktivně se zapojily do všech plánovaných činností. Byly připravovanou činností zaujaty, učitelky respektovaly jejich osobní tempo. Opakováním písní, říkanek a poznatků o lidových zvycích docházelo k přirozenému prolínání různých vzdělávacích oblastí a k rozvoji smyslového vnímání. Děti přirozeně uplatňovaly hygienické a společenské návyky, při oblékání a stolování byly samostatné. Ke komunikaci a interakci učitelky vytvořily dostatek možností, děti měly prostor pro sebevyjádření, důraz byl kladen na úroveň jazykového projevu. Komunikace mezi dětmi a učitelkami probíhala přirozeně a přátelsky. Učitelky svým přístupem podporovaly rozvoj a upevňování pozitivních vztahů mezi dětmi navzájem a pomáhaly jim při neúspěchu. ČŠI na základě inspekčních hospitací zhodnotila, že se MŠ daří rozvíjet základy klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání a naplňovat cíle směřující k osobnostnímu rozvoji dětí. Předškolní vzdělávání v oblasti Dítě a jeho tělo je naplňováno, pohybové a manipulační dovednosti jsou rozvíjeny. Vzdělávání dětí v oblasti Dítě a ten druhý tvoří součást třídního programu. Při hrách a programově řízených činnostech učitelky navozovaly situace, které vedly děti ke spolupráci. Děti dodržovaly dohodnutá pravidla, sdělovaly si mezi sebou zážitky, vedly smysluplné dialogy a vyjadřovaly se v krátkých větách. Měly možnost se samostatně rozhodovat o svých činnostech především v průběhu her. Vzdělávání dětí v oblasti Dítě a jeho psychika je také systematicky rozvíjeno. Příznivé sociální klima vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj osobnosti dítěte. Průběh vzdělávání v základní škole Z učebních plánů všech tří vzdělávacích programů, podle kterých škola v tomto školním roce učí, vyplývá, že škola rozšířila počty hodin zejména v předmětech český jazyk, anglický jazyk, informatika a z disponibilních hodin dotuje rovněž předmět náboženství, povinný ve všech ročnících školy. Vhodně zařadila do nabídky volitelných předmětů konverzaci v prvním 11

12 cizím jazyce, druhý cizí jazyk, ekologii informatiku, rozšířenou matematiku a český jazyk s ohledem na přípravu žáků ke studiu na střední škole. Povinnou výuku doplňují i předměty nepovinné a zájmová činnost. Jde zejména o kroužky zaměřené hudebně, výtvarně, sportovně, cizí jazyky, dramatickou výchovu a činnosti spojené s náboženskou tématikou. Rozborem rozvrhu hodin jednotlivých tříd bylo zjištěno, že je dodržován povinný počet odučených hodin, jejich rozložení během týdne však ne vždy odpovídá předepsaným psychohygienickým podmínkám výuky (rozvrhy III. A, VI. A). V rozvrhu V. A nebyl v době inspekce respektován maximální počet hodin v dopoledním vyučování, určený vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky. Tento nedostatek byl odstraněn s účinností od druhého pololetí. Délka přestávek odpovídá stanoveným požadavkům. Vyučující se sdružují ve čtyřech předmětových komisích zaměřených na výuku na 1. stupni, výuku humanitních předmětů, přírodovědných předmětů a náboženství. ČŠI provedla hospitace ve všech třídách obou stupňů školy. Nejčastější formou výuky byla frontální výuka, zpestřená dílčí párovou a skupinovou prací za podpory motivačních aktivit jako jsou křížovky, soutěže, kvízy apod. Vyučující podporovali aktivity žáků, zejména referáty, prezentace, případně diskuse. Žáci však měli všeobecně malý prostor na vlastní výběr činností, volbu tempa práce, málokdy se vyskytlo sebehodnocení nebo hodnocení výkonu spolužáků či kolektivu. Určité nedostatky se vyskytovaly v závěru hodin, kdy často chyběly shrnutí učiva a zhodnocení výsledků a práce žáků. V hodinách zaměřených na opakování probraného učiva využívali vyučující aktivizační metody, kdy bylo učivo procvičováno různými činnostmi za podpory učebnic, pracovních sešitů, pracovních listů, demonstračních pokusů, názorného materiálu vlastního či standardizovaného a částečně i didaktické techniky. Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu. Obsahují zásady pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení, způsob získávání podkladů pro hodnocení vzdělávacích výsledků a chování, podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách a způsob hodnocení a klasifikace žáků se SVP. Tato pravidla byla v průběhu výuky uplatňována a dodržována. V navštívených hodinách převažovalo pozitivní hodnocení, které motivovalo žáky ke snaze po zlepšování výkonu. Učitelé používali slovní hodnocení i klasifikaci, někteří vedli žáky k sebehodnocení, ale všeobecně poměrně málo zdůrazňovali individuální pokrok. Čtenářská gramotnost Při počáteční výuce čtení byla aplikována analyticko-syntetická metoda s využitím zajímavých, hravých forem práce s dostatečným procvičováním. Žáci 1. ročníku prokazovali pěkné pracovní návyky a řada z nich plynule četla nejen slova, ale i jednoduché věty. Dovedli vyprávět o tom, co přečetli. Po zvládnutí základních čtenářských dovedností se žáci v dalších ročnících seznamují s dětskými knihami, jsou vedeni k domácímu čtení a později i k zpracování záznamu z četby do čtenářských deníků. Žáci v hodinách představují knížky či komiksy spolužákům. Dětskou beletrii si mohou půjčovat ve školní knihovně. Učitelky českého jazyka a literatury a vychovatelky ŠD spolupracují s pobočkou městské knihovny, využívají jejích komponovaných pořadů. Výuka českého jazyka a matematiky při individualizované integraci žáků s LMP je vedena s ohledem na předpoklady žáka a doporučení odborného pracoviště. Učitelka, která dokončuje studium speciální pedagogiky, podporuje samostatnost žáků, rozvíjí jejich slovní zásobu 12

13 a využívá při výuce vhodných metod a forem. Hry a praktické příklady usnadňují pochopení učiva. V hodinách na prvním i druhém stupni při výuce českého jazyka, náboženství, vlastivědy, přírodovědy a historie bylo sledováno procvičování různých forem čtení žáků. Učitelky a spirituál školy vedli žáky k vyhledávání informací, interpretaci textu, práci s odbornými pojmy i s neznámými výrazy. Kontrolovali porozumění textu, využívali pro práci žáků učebnice, pracovní listy, encyklopedie, nakopírované materiály, obrázky a doplňovačky, ojediněle i interaktivní tabuli v multimediální učebně. Zadávali žákům úkoly na zjišťování informací z map, učebnic, vedli je k porozumění a k interpretaci slyšeného textu. Výuka se opírala o mluvené a psané slovo za využití dvojrozměrných pomůcek, méně byly používány pomůcky prostorové a audiovizuální technika. Žáci se učí zpracovávat nejen dětskou literaturu, ale i texty odborné, např. při referátech a projektech. Čtenářskou gramotnost žáků sledují a vyhodnocují především učitelky českého jazyka, na výchově čtenáře se podílejí i další učitelé. Materiální podmínky pro výuku sledovaných předmětů jsou standardní. Žáci učící se podle ŠVP ZV pracovali většinou s moderními učebnicemi, žáci vzdělávaní podle dobíhajících vzdělávacích programů používali převážně starší učebnice. V některých hodinách žáci pracovali s odbornými pojmy a neznámými výrazy, interpretovali je a dávali do souvislostí, vyhledávali informace v textech a dále s nimi pracovali. Učitelé jim pomáhali, vedli je a kontrolovali, rozvíjeli čtenářské dovednosti žáků. Problém se vyskytl pouze v 9 ročníku při vyvození nového dějepisného učiva, které bylo vyloženo bez použití názoru, monotónním způsobem a za méně závažných projevů nekázně některých žáků. Naopak v 6. ročníku učitelka dovedla za použití řady názorných pomůcek a problémových otázek motivovat žáky a vhodně kladenými otázkami rozvíjela jejich historické myšlení. Žáci mohli volně komunikovat a vyjadřovat vlastní názory. Úroveň komunikace žáků byla velmi rozdílná, většina učitelů se zaměřovala na její zlepšování. Výuka z hlediska využitých metod byla na 1. stupni většinou pestrá, založená na aktivitách žáků, na 2. stupni více dominovala role vyučujících. Učitelé se snažili motivovat žáky k činnostem a převážně se jim to dařilo. Motivace žáků, podchycení jejich zájmu a jejich průběžné hodnocení hlavně pochvalou patřily k přednostem sledované výuky. Závěrečné shrnutí učiva a zhodnocení práce žáků chybělo v části sledovaných hodin. Sebehodnocení žáků ve sledovaných hodinách nebylo učiteli podporováno. Úspěšnost žáků ve vzdělávání byla ovlivněna mírným hodnocením a klasifikací, učitelé měli na žáky často nízké nároky. Matematická gramotnost Rozvoj matematické gramotnosti byl sledován na 2. stupni základní školy. Žáci 6. až 8. ročníku mají učebním plánem dány jen 4 hodiny matematiky týdně, z disponibilní dotace nebyla využitá žádná hodina. Nepříliš vhodné je rozdělení těchto hodin pouze do tří dnů, vždy jeden den v týdnu mají všechny tři ročníky dvě hodiny. Žákům 9. ročníku byly přiděleny 4 hodiny matematiky (v jedné z nich jsou žáci vyučovaní odděleně ve dvou skupinách). Navíc mají žáci 2 hodiny volitelného předmětu cvičení z matematiky. V rámci zájmových útvarů navštěvuje 9 žáků z 24 kroužek nazvaný Příprava ke studiu na střední škole. Podobný kroužek zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám navštěvuje 8 žáků 5. ročníku. Žáci se v loňském roce zúčastnili některých matematických soutěží (matematická olympiáda, Matematický klokan, matematický korespondenční kurz). Letošní matematické olympiády se účastní jeden řešitel, ostatní soutěže ještě nezačaly. Předmětovou komisi matematiky společnou s fyzikou a chemií tvoří pět vyučujících, matematiku učí dvě učitelky, obě mají předmět ve své aprobaci. Materiální podmínky pro výuku matematiky jsou dobré, z pomůcek, které jsou k dispozici, však chybí například plné modely geometrických těles a některé další umožňující názornost výuky. Ve sledovaných 13

14 hodinách byla z moderních technologií využita interaktivní tabule, se kterou umějí žáci pracovat. Při výuce převažovala frontální práce s okamžitou kontrolou, zkoušení a samostatná práce, v jedné hodině pak byla sledována práce ve dvojicích. V 6. ročníku žáci procvičovali geometrické pojmy (krychle, kvádr, sítě těchto těles). Většina z nich dobře zvládala probírané učivo, žáci byli aktivní a při rýsování obratní. Žáci vyšších ročníků také velmi dobře zvládali témata slovních úloh a číselných výrazů se závorkami. Učitelky průběžně žáky motivovaly slovním hodnocením i známkou, podporovaly jejich aktivitu a zájem o výuku. Požadavky kladené na žáky byly přiměřené jejich individuálním schopnostem, obě vyučující věnovaly pozornost žákům s výukovými problémy. Všechny hospitované hodiny měly klidný průběh, pracovní atmosféru a vyznačovaly se otevřenou, bezprostřední vzájemnou komunikací mezi učitelkami a žáky. Cizí jazyky Základní škola nabízí výuku dvou cizích jazyků. Prvním (povinným) je angličtina. Tu se žáci učí od 1. ročníku v jednohodinové týdenní dotaci, od 3. ročníku v tříhodinové a dle učebního plánu ŠVP ZV bude výuka v 5. ročníku rozšířena o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Na 2. stupni žáci mají v každém ročníku tři hodiny angličtiny, od 7. ročníku s jednou hodinou anglické konverzace navíc, v současném 9. ročníku konverzace není. Druhým (volitelným) cizím jazykem je němčina, její nabídka v současné době není žáky akceptována. Povinná výuka je doplněna zájmovou činností. Kroužek angličtiny navštěvují žáci z 1. stupně. Další jazykové kroužky byly žákům nabídnuty, ti však o ně neprojevili zájem. Angličtinu učí tři učitelky. Odpovídající vzdělání má pouze jedna, ostatní se vzdělávají v dílčích metodických seminářích a absolvovaly metodicko-jazykový kurz Brána jazyků otevřená. Převážná část výuky probíhá v kvalitně zařízené jazykové laboratoři s dvacetimístným audiosystémem. Využívané učebnice jsou aktuální, na 1. stupni jsou však nevhodně zařazeny řady ze tří rozdílných nakladatelství, je tak poměrně složité zachovat návaznost probíraného učiva. Své znalosti mají žáci možnost uplatnit prakticky příležitostným zpracováváním projektů k jednotlivým tématům. Škola je navíc zapojena do mezinárodní spolupráce škol e-twinning a podporuje dvě indické děti v projektu Adopce na dálku. Učitelé využívají možnosti porovnat výsledky vzdělávání žáků s ostatními ZŠ v republice. Z loňského testování žáků 7. a 8. ročníku vyplývá, že jejich vědomosti dosahují republikového průměru všech ostatních testovaných žáků, mírně nadprůměrných výsledků dosáhli v porozumění čteného a slyšeného textu, podprůměrní byli v gramatickém testu. Možnosti posouzení kvality výuky anglického jazyka byly omezeny nemocí jedné z učitelek. Nedostatkem je, že po dobu čtrnácti dnů její nemoci nebyla žákům zajištěna adekvátní náhrada zameškaných hodin. Ve sledované výuce probíhalo opakování a procvičování učiva ve vysokém pracovním tempu. Žáci měli možnost procvičit si slovní zásobu i jednoduché fráze v páru, ověřit poslechem autentické nahrávky a využít v jednoduchém rozhovoru. Ve všech těchto činnostech byli poměrně úspěšní. V hodinách se objevila i motivační a relaxační fáze mezi jednotlivými aktivitami. Žáci si ověřovali vědomosti jednoduchým testem, učili se analyzovat chyby a vyhledávat správné řešení. V hodinách byly procvičovány všechny jazykové dovednosti a rozvíjeny klíčové kompetence zejména k učení, komunikativní, sociální a personální. Vyučující byly laskavé a trpělivé, panovala zde přátelská tvůrčí atmosféra. 14

15 Informační gramotnost Vybavenost a využití informačních a komunikačních technologií (dále ICT) tvoří jednu z priorit školy. Učebnu výpočetní techniky využívají učitelé i žáci pro výuku všech předmětů. Žákům slouží i k přípravě referátů a projektů. Je vybavena 16 stanicemi užívanými asi 4 roky, doplněnými novými plochými monitory. K počítači učitele je připojen mikroskop pro vizualizaci výukového materiálu malých rozměrů a dataprojektor. V multimediální učebně náboženství a společenských věd je umístěna interaktivní tabule a dataprojektor, v kmenové učebně 8. ročníku je využíván přenosný interaktivní systém ebeam. Uživatelé všech stanic mají přístup k internetu a do diskového prostoru vymezeného pro ukládání dat. Plánování, správu a využití prostředků ICT koordinuje externí pracovník sídlící v budově gymnázia, který neabsolvoval kvalifikační studium pro činnost koordinátora. Infrastrukturou a základními programy byla škola původně vybavena na základě Státní informační politiky ve vzdělávání v rámci projektu INDOŠ. Lokální pracovní stanice s operačním systémem Microsoft Win 2000 XP Pro obsluhuje nový počítač s instalovaným MS Server Škola používá svoji doménu s adresou Uživatelé vlastní své ové adresy. Datová síť je pouze částečně inovovaná, protože je připravována rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace. Náhradní řešení spočívá v bezdrátovém připojení, které však není zcela spolehlivé. K internetu jsou počítače připojeny rychlostí 1Mbit/s, pro možnost propojení škol je provedena příprava připojení optickým kabelem. Množství i technická úroveň prostředků ICT vyhovuje požadavkům školy. Interaktivní tabule není připojena k datové síti, tím je hůře zajištěna správa počítače. Uživatelům přihlášeným pomocí obecného profilu se mapují dva síťové disky, z nichž jeden nabízí spouštění výukových programů. Každá stanice obsahuje balíček kancelářských programů, program pro výuku psaní všemi deseti prsty a další výukové programy. Svoji práci mají žáci uloženou na serveru. Informatika je vyučována podle ŠVP ZV jako povinný předmět v 6. ročníku s jednohodinovou dotací týdně. Ve sledované výuce žáci tohoto ročníku vytvářeli dokument s pěti snímky v programu MS PowerPoint, přidávali efekty k již dříve vytvořeným snímkům. Rozpracovaný soubor žáci získávali z různých úložišť (síťový disk, soukromý e mail, flash disk). Žáci pracovali svižně, učitelka s nimi velmi účelně komunikovala, postup prezentovala pomocí dataprojektoru. Potřebná data žáci hledali na internetu a následně přidávali do svého dokumentu. Nebyli však vedeni k ověřování pravosti informací a k uvádění zdroje, z něhož čerpali. Učitelka prováděla individuální dopomoc, podporovala aktivní práci s chybou, užívala správnou terminologii. Upozornila také na nutnost porozumění prezentovaného obsahu staženého z internetu a vhodnost změny formátování textu ve prospěch sjednocení a zjednodušení materiálu. Připomněla potřebu průběžného ukládání vytvořených dat. Žáci pracovali samostatně a se zájmem. Učitelka matematiky v 8. ročníku využila ebeam jako promítací plochu pro vizualizaci zadané práce žákům. Žáci zručně zapisovali výpočty elektronickým perem na tabuli a pracovali s grafickým editorem. V hodině fyziky 9. ročníku měl vyučující snahu využít interaktivní tabuli pro prezentaci domácí přípravy jedné žákyně k tématu meteorologie. Z důvodu technické závady však nebylo možné zamýšlený úkon provést. Pro animaci fyzikálních jevů ve výuce žáků 6. až 8. ročníku je využíván dataprojektor. Přírodovědná gramotnost Rozvoj přírodovědné gramotnosti byl sledován v hodinách fyziky, přírodopisu, chemie a předmětu ekologie - informatika na 2. stupni ZŠ. Výuku těchto předmětů zabezpečují tři učitelé, dva jsou kvalifikovaní pro výuku v základní škole, třetí splňuje podmínky odborné kvalifikace pro jiný typ školy. 15

16 Žáci 7. a 8. ročníku s hlubším zájmem o přírodní vědy mají možnost navštěvovat volitelný předmět s ekologickým zaměřením. Ve škole nepracuje žádný zájmový útvar přírodovědného charakteru. Materiální podmínky pro výuku přírodovědných předmětů jsou průměrné, klasických názorných pomůcek pro výuku v ZŠ není mnoho. Další si mohou učitelé zapůjčit v budově gymnázia. Žáci se učili v kmenových učebnách, multimediální učebně, případně v učebně výpočetní techniky. Pro vykonávání praktických činností a laboratorních prací z chemie a fyziky je k dispozici nadstandardní laboratoř, která však není příliš často využívána. Učitelé při výuce zajišťovali názornost na velmi dobré úrovni, např. prováděním demonstračního pokusu, prezentací jednoduchých názorných pomůcek, obrazů, prací s předem připravenými pracovními listy. Ve dvou hodinách byly zařazeny žáky zpracované prezentace, v jedné z hodin žákovské referáty. Žáci používali odpovídající schválené učebnice. Všechny pozorované hodiny byly dobře připravené a měly logickou stavbu. Výuka byla převážně frontální, doplňovaná samostatnou prací a v některých hodinách i vhodným využitím ICT. Rozvoji žákovských klíčových kompetencí se učitelé věnovali v dostatečné míře. Ve většině hodin chyběla výraznější úvodní motivace, v průběhu hodin však učitelé uváděli zajímavosti týkající se učební látky a spojovali teoretické učivo s praktickými příklady. Snažili se o aktivní spolupráci se žáky především formou řízeného rozhovoru. V jedné z hodin učitelka zorganizovala závěrečné opakování formou hry. Díky stálé snaze o aktivizaci žáků se učitelům dařilo udržet jejich zájem. Žáci řešili zadávané úkoly ochotně, úroveň jejich komunikačních dovedností byla průměrná. Samostatnou práci zvládali většinou na standardní úrovni. Laboratorní práce se žáky učitelé vykonávají, záznamy z nich jsou vedeny. Všechny pozorované hodiny probíhaly v příjemné pracovní atmosféře, spolupráce učitelů a žáků byla bezkonfliktní. Učitelé žáky hodnotili optimisticky, pozitivně a objektivně. Méně je však vedli k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení. Závěrečné zhodnocení hodiny a práce žáků bylo provedeno jen v některých hodinách. Učitelé mají zájem o problematiku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále EVVO) a zařazování ekologických prvků do výuky. EVVO koordinuje určený školní metodik. Tato oblast je vyhodnocována, programu EVVO je věnována celá kapitola ve Výroční zprávě 2008/2009. Dlouhodobě se žáci školy podílejí na sběrových akcích a účastní se soutěží s přírodovědnou tématikou, příležitostně pro ně jsou organizovány tematické vycházky. Průběh vzdělávání v gymnáziu Škola naplňuje učební plány podle schválených učebních dokumentů a ŠVP GV. Rozvrh hodin a organizace vyučování splňují požadavky dané příslušným právním předpisem. Disponibilní hodiny na nižším stupni gymnázia jsou věnovány na posílení výuky povinných předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, další cizí jazyk, informatika, dějepis, výchova k občanství, fyzika, biologie a volitelných předmětů náboženství a religionistika. Na čtyřletém a vyšším stupni gymnázia je jimi posílena výuka předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, základy společenských věd, biologie a volitelných předmětů náboženství, religionistika, cvičení z matematiky, latina a volitelných seminářů. V 7. ročníku si žáci povinně volí dva dvouleté a v 8. ročníku ještě jeden jednoletý seminář. V tomto školním roce bylo otevřeno celkem 14 seminářů s jazykovou, společenskovědní, přírodovědnou a náboženskou náplní. Výuka je dále podporována nabídkou různorodé zájmové činnosti, pořádáním exkurzí, možností žáků účastnit se projektů a mnoha sportovních aktivit. Díky velké možnosti výběru a bohaté nabídce volitelných a nepovinných předmětů škola vytváří základní předpoklady pro individuální vzdělávací přístup a diferencované činnosti. Žáci 16

17 mohou rozšiřovat své znalosti podle svého zájmu a připravovat se kvalitně ke studiu na vysokých školách. Při výuce se žáci většinou aktivně zapojovali do nabízených činností, pracovali samostatně a zcela otevřeně komunikovali. Jejich znalosti a dovednosti byly ve sledovaných předmětech zpravidla na standardní úrovni. Žáci rozuměli předkládaným textům, dokázali je kriticky hodnotit a v rámci diskusí prezentovat vlastní názory a postoje. Respektovali stanovená pravidla a vzájemně se chovali ohleduplně. Sebehodnotící prvky byly v hodinách zaznamenány jen ojediněle. Pedagogické metody a přístupy využívané v průběhu vzdělávání umožňují žákům získávat informace na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji. Český jazyk a literatura Výuku ve školním roce 2009/2010 zajišťuje celkem 9 vyučujících. Ve škole je k dispozici školní knihovna i dobře vybavená odborná učebna českého jazyka a literatury. Materiální podmínky pro výuku předmětu jsou velmi dobré. Učitelky připravovaly do vyučovacích hodin různé nakopírované texty a materiály. Didaktickou techniku (CD přehrávač) použila jedna z vyučujících. Předmětová komise pracuje podle plánu své činnosti na daný školní rok. Schází se pravidelně, dílčí problémy diskutují vyučující při každodenním kontaktu. Pro žáky jsou organizovány návštěvy kulturních akcí, besedy, přednášky. Volitelný seminář je nabízen žákům posledních ročníků. Většina hodin měla promyšlenou strukturu, koncipovány byly jako opakovací a zčásti výkladové. Frontální styl výuky učitelky doplňovaly řízeným rozhovorem. Kooperativní formy práce byly zařazovány jen ojediněle. Žáci získávali nové poznatky v žádoucím rozsahu a měli dostatečný prostor pro vyjádření vlastních poznatků a názorů. Vyučovací hodiny měly přiměřený spád a organizace práce byla ve většině hodin velmi dobrá. Mluvnická hodina byla koncipována s patřičnými nároky na výuku mateřského jazyka se zpětnou vazbou pro ověření pochopení probíraného učiva. Základem literárních hodin byl výklad nového učiva, naslouchání a četba textů krásné literatury s porozuměním významu. Výběrem četby a následným rozborem textu učitelky prohlubovaly literárněhistorické poznatky a současně tříbily vyjadřování žáků. Hlavní myšlenky textu formulovali žáci jasně, vytvářeli otázky i stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu pořizovali samostatně. U mladších žáků učitelky vhodně využívaly jejich přirozené zvídavosti a hravosti. Žáci v hodinách prokazovali, že mají osvojeny i základy studijního čtení vyhledávali klíčová slova, umělecké prostředky, základní data, informace. Většina žáků spolupracovala s učitelkami aktivně, zařazeny byly i samostatné referáty a recitace. V rámci jedné hodiny byl sledován nácvik vánočního pásma, ve kterém žáci předvedli své schopnosti recitační i herecké, jejich samostatný projev byl vyučující velmi citlivě korigován. Příjemná pracovní atmosféra panovala ve všech hodinách. Většina učitelek využila závěr hodiny pro stručné shrnutí učební látky, jen některé z nich však žáky za práci v hodině pochválily, rovněž využití sebehodnotících prvků bylo sporadické. V hodinách žáci pracovali s učebnicemi i kopírovanými texty. Rozuměli předkládaným informacím a pohotově vyhledávali potřebné informace. Dílčí úkoly plnili většinou samostatně a dovedli ve svých odpovědích aplikovat získané znalosti. Jejich komunikativní schopnosti byly na standardní úrovni, dokázali reagovat a zapojit se do diskuze. Svůj názor obhajovali většinou věcně a korektně. Ověřování znalostí žáků probíhalo zpravidla formou orientačního zkoušení, hodnocení výkonů jednotlivých žáků bylo objektivní. Cizí jazyky Škola nabízí ke studiu celkem 6 cizích jazyků včetně latiny. Žáci si volí z nabídky dva cizí jazyky. Jako první cizí jazyk si většinou vybírají angličtinu. Jako druhý cizí jazyk mají 17

18 možnost studovat španělštinu, francouzštinu, ale také němčinu či angličtinu a navíc latinu. Ruštině se vyučuje jako nepovinnému předmětu. Podpora jazykovému vzdělávání, konkrétně prvnímu cizímu jazyku, je zřejmá z hodinové týdenní dotace výuky, která je nejvyšší v oboru K/801 Gymnázium všeobecné, a ve srovnání s jinými obory vzdělání realizovanými ve škole představuje o jednu hodinu týdně cizího jazyka navíc pro žáky nejvyšších ročníků (septim a oktáv). Kromě toho jsou nabízeny dvě hodiny týdně semináře ve zvoleném cizím jazyce určené rovněž pro žáky dvou posledních ročníků studia. Podporou studia cizích jazyků jsou mezinárodní projekty zaměřené především na spolupráci s partnerskou německou střední školou, ale také dobře vybavené knihovny německy a anglicky psané literatury. Koncepční činnost a vzdělávání učitelů cizích jazyků k nové maturitě pro funkce zadavatelů a hodnotitelů maturitních prací je dokladem funkční spolupráce členů předmětových komisí cizích jazyků. Pro výuku jsou k dispozici tři odborné učebny, jedna je vybavená dataprojektorem. V průběhu sledované výuky byl využit při žákovských prezentacích s historickou a literární problematikou. Názorná výuka prostřednictvím prezentací v angličtině, včetně komentářů, dovolovala žákům aktivně se podílet na výuce a plnit částečně roli organizátora vzdělávacího procesu. Cíle vzdělávání byly průběžně naplňovány jednotlivými činnostmi během výuky. Cíleně byly rozvíjeny receptivní a produktivní řečové dovednosti a v menší míře i interaktivní dovednosti. Při učebních činnostech žáci prokazovali velmi dobré dovednosti v porozumění různým druhům promluv v rozličných komunikativních situacích, ve vyhledávání a zpracování informací, někde při práci se slovníkem. Promyšlený výběr cvičení umožňoval žákům účelné upevňování a prohlubování jazykových prostředků. Průběh výuky byl učiteli řízen tak, aby vhodným přístupem rozvíjeli osobnost žáka a posilovali kladným hodnocením důvěru ve vlastní schopnosti. Prostor byl dán pro vlastní sebehodnocení výkonů. Zpětná vazba o chybách byla podávána různými způsoby a metodami. Žáci se až na ojedinělé výjimky při výuce koncentrovali a projevovali pozitivní postoje a aktivitu. Menší důraz byl kladen v nižších ročnících na relaxační složky výuky a ve vyšších ročnících na systematické upevňování učiva závěrečným shrnutím a vyhodnocením. Opomíjena byla i motivační složka výuky. Společenskovědní předměty Při inspekci bylo hospitováno v hodinách dějepisu, základů společenských věd a výchovy k občanství. V této vzdělávací oblasti pracují dvě předmětové komise. Jejich činnost vychází z plánu práce na celý školní rok. Náplní činnosti obou komisí je příprava žáků k maturitní zkoušce, plánování a organizace exkurzí, zahraničních zájezdů a zajišťování materiálního vybavení výuky (mapy, CD nosiče, odborná literatura, časopisy). Členové komise také vybírají a doporučují nákup učebnic a pracovních sešitů. Připravují rovněž vybrané žáky nižšího gymnázia na naukové soutěže a žáky vyššího gymnázia na středoškolskou odbornou činnost. Jako volitelné předměty v posledních dvou ročnících si v této vzdělávací oblasti mohou žáci zvolit seminář dějepisný zaměřený na historii, archivnictví a právo a semináře z psychologie a politologie. V hospitovaných hodinách převažovala frontální forma výuky, většinou doplňovaná metodou problémového výkladu. Ve dvou hodinách byla v části výuky využita kooperativní metoda práce ve dvojicích. Pouze v jedné z uvedených hodin byly žákům zadány diferencované úkoly, které zvládli. Dobře spolupracovali s vyučujícím, dovedli prezentovat výsledky své práce s využitím odborné terminologie a uměli je spojovat do souvislostí. I když jejich verbální způsob vyjadřování nebyl vždy v souladu se spisovným jazykem, nebyl vyučujícím korigován. V další z uvedených hodin někteří žáci nechápali zadaný úkol a bez podpory učitele jej nedokázali zvládnout. Pouze v jednom předmětu se projevila aktivita žáků ve formě samostatně připraveného referátu a po přednesu byl dán ostatním prostor k diskusi. Při ní žáci 18

19 prokázali dobré znalosti. Práce s textem se objevila v několika hodinách. Projevy dosažených osvojených kompetencí žáků byly méně četné, ale odpovídaly stupni vzdělání a věku žáků. Kontrola osvojených vědomostí žáků proběhla v jedné hodině písemnou formou, v další ze sledovaných hodin byl použit individuální způsob ověřování. Zde byl vyučujícím velmi efektivně uplatněn moderní způsob vzdělávání, žáci sami kladli zkoušenému otázky a sami hodnotili kvalitu jeho výkonu. Výsledné hodnocení bylo objektivní a korespondovalo s prokázanými vědomostmi žáka. Učitel zde figuroval pouze jako poradce. Tento způsob podpory aktivního zapojení všech žáků třídy je evidentně praktikován pravidelně, protože žáci se chovali naprosto spontánně a velmi dobře spolupracovali. Jediným negativem této hospitované hodiny byla zhoršená kázeň žáků v další části výuky, kdy hůře respektovali stanovená pravidla. V ostatních sledovaných hodinách byla kázeň vzorná, klima bylo většinou velmi příjemné. Učitelé aplikovali učivo na reálných příkladech ze života a žáci je vhodně doplňovali. Ve většině hodin učitelé hodnotili žáky průběžně verbálním způsobem, bez využití motivačního hodnocení. Ve výuce žáků nižšího gymnázia by bylo vhodné využít hravých forem výuky a vytvořit otevřenější a vstřícnější atmosféru. Z uskutečněných hospitací vyplývá, že převážná část výuky v této vzdělávací oblasti celkově v malé míře podporuje aktivitu žáků, prostor k sebereflexi chybí, podpora vzájemného hodnocení žáků je ojedinělá a velmi málo je využívána motivační funkce hodnocení. Matematika Matematiku vyučuje ve školním roce 2008/2009 celkem 8 interních učitelů. Aktuální problematiku související s výukou řeší společně v předmětové komisi matematiky, operativní záležitosti průběžně při běžném denním styku, dlouhodobější a koncepční záležitosti při pravidelných schůzkách konaných obvykle dvakrát až třikrát za rok (v období tvorby ŠVP to bylo častěji). Práce komise se řídí ročním plánem práce, který je zároveň i časovým harmonogramem předem známých úkolů. Ty se týkají především přípravy přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a příprav matematických soutěží. Učitelé matematiky se dohodli na používání společných tematických plánů učiva, které zaručují meziročníkové i mezipředmětové návaznosti. Žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia jsou vybaveni učebnicemi ze shodné vydavatelské řady, které doporučila komise matematiky jako nejvhodnější. Učitelé se zúčastňují dalšího vzdělávání. Materiální podmínky pro výuku předmětu jsou velmi dobré. K dispozici je dostatečné množství učebních pomůcek, sbírky příkladů a rozšiřující literatura. Výuka probíhá převážně v kmenových učebnách, ale pro výuku vhodných tematických celků využívají někteří učitelé učebny vybavené dataprojektorem nebo aulu s interaktivní tabulí. Učebna výpočetní techniky je využívána pouze sporadicky, neboť je umístěna mimo hlavní budovu a má kapacitu pro polovinu třídy. Kromě vlastních prezentací mají učitelé k dispozici zakoupené výukové programy nebo programy dostupné na internetu. Všechny sledované hodiny měly promyšlenou strukturu, vyučující postupovali při výuce systematicky a vedli žáky k logickému zápisu nového učiva i procvičovaných příkladů do sešitů. Kázeň žáků a jejich pozornost byly velmi dobré, hodiny se vyznačovaly pracovní atmosférou bez stresu, komunikace mezi žáky a učiteli byla přirozená, spíše neformální, žáci byli aktivní. Z poznatků ve všech navštívených třídách bylo patrné, že žáci jsou k dodržování zásad v chování a komunikaci učiteli jednotně vedeni již od svého nástupu do školy. Při výuce učitelé využívali frontální formu práce s výraznou aktivizací žáků problémovými dotazy při výkladu učiva i jeho procvičování, se samostatnou prací žáků u tabule i v lavicích a s neustálým vytvářením zpětné vazby o zvládání učiva žáky. Pozitivním rysem některých hodin bylo také vyžadování slovního doprovodu od žáků při řešení příkladů u tabule, dále vedení žáků k samostatnému vyvozování postupů řešení při probírání nového učiva či odvození vzorců pro výpočet. V jedné vyučovací hodině zvýšilo efektivitu výuky vhodné 19

20 využití dataprojektoru. Tu v některých hodinách zvyšovalo také poskytnutí nakopírovaných zadání úloh nebo pracovních listů všem žákům. Ale pouze jedna ze sledovaných hodin měla všechny aspekty moderní výuky a byla postavena převážně na aktivní práci žáků. V ní byla částečně zařazena i skupinová výuka a učitel vystupoval především v roli organizátora činnosti žáků. Naopak v jedné hodině se vyučujícímu nedařilo dodržet časové rozvržení výuky a vzhledem k věku žáků nepoužil vhodné formy a metody práce. Za některé opakující se nedostatky ostatní sledované výuky lze označit malé využívání motivačního a diagnostického hodnocení žáků, pasivitu části třídy v určitých fázích výuky, nedostatečné časové vymezení pro závěr hodiny a malé využívání učebních pomůcek a didaktické techniky. V průběhu výuky žáci prokazovali odpovídající úroveň osvojení učiva. Také klasifikace matematiky na výročních vysvědčeních svědčí o dosažení předpokládaných znalostí žáků. V hospitovaných hodinách bylo dále zaznamenáno nenásilné rozvíjení některých funkčních gramotností žáků, především logických myšlenkových postupů, abstraktní představivosti, zakotvení odborné terminologie. Zvláště pozitivní byla snaha učitelů o rozvíjení komunikativních schopností žáků a jejich samostatného mluveného projevu. Partnerství Prioritou školy je spolupráce s rodinou. Zákonní zástupci a veřejnost jsou průběžně informováni o činnosti i mimořádných akcích na nástěnkách, v měsíčním přehledném kalendáři, na internetových stránkách, v informačním zpravodaji Na slovíčko, ve školním časopise Ahoj i v regionálních periodikách a při společných schůzkách. Informace o prospěchu a výsledcích vzdělávání jsou podávány rodičům prostřednictvím žákovských knížek, při třídních schůzkách a konzultačních hodinách. Rodiče navštěvují školu během Dnů otevřených dveří spojených s akcemi v liturgickém kalendáři (Adventní tvoření, Velikonoční tvoření). Z dokumentace MŠ vyplývá velmi intenzivní spolupráce učitelek s rodiči a společné projednávání organizačních a vzdělávacích záležitostí. Jednání s rodiči žáků ZŠ probíhají nejčastěji při informativních schůzkách Sdružení rodičů a přátel školy. V závažných případech jsou zákonní zástupci žáků vyzváni k osobnímu jednání. V gymnáziu je zajišťována spolupráce s rodiči mj. prostřednictvím Společnosti přátel Biskupského gymnázia, jež podporuje především studijní a zájmovou činnost a poskytuje finanční a materiální pomoc při zajišťování akcí žáků v souvislosti s výukou, výchovou a mimoškolní činností. Společnost se schází dvakrát ročně v den rodičovských schůzek, hospodaří s příspěvky rodičů a s finančními dary. Obě školské rady (ZŠ a G) se dvakrát v roce scházejí k projednání a schválení dokumentů stanovených školským zákonem. Vztah se zřizovatelem je zajištěn prostřednictvím dvou spirituálů, jejichž činnost je kladně hodnocena jak žáky, tak učiteli. Jednání školské rady se účastní vedení školy. Rada školské právnické osoby dbá na zachování účelu, pro který byla škola zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků. Významná je propojenost mezi Křesťanským mateřským centrem Sedmikráska, MŠ a ZŠ. Na základě propracované spolupráce jsou vytvářeny příznivé podmínky k plynulému přechodu dětí MŠ do ZŠ. Organizováním společných akcí učitelky přispívají výrazně k tomu, že děti zahajují předškolní nebo žáci základní vzdělávání v již známém prostředí. MŠ dále spolupracuje se Základní uměleckou školou, Hradec Králové, Habrmanova 130, s knihovnou, galerií moderního umění a dalšími organizacemi. Některé programy pro děti připravují skauti. Významná, kvalitní a hodnotná je spolupráce s pastorační asistentkou. 20

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-479/11-J. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-479/11-J. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-479/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více