Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 Od 6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne Rada MO Plzeň 1 zasedala 4x, a to , , a Před zasedáním Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne se uskutečnilo zasedání Rady MO Plzeň 1. Před zasedáním Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne se uskuteční zasedání Rady MO Plzeň Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti: 276/ Vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne / Vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších předpisů. Vzala na vědomí skutečnost, ţe k navrhované novele Statutu města Plzně nejsou za ÚMO Plzeň 1 ţádné připomínky. Souhlasila s vyjádřením MO Plzeň 1 ve znění: K novele Statutu města Plzně nemáme ţádné připomínky. Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 29 ve věci financování akce Proměna vnitrobloku Krašovská Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Projednala aktualizaci seznamu jmenovitých investičních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 30 1

2 Souhlasila: a) s vyřazením investiční akce Projektová příprava Regenerace vnitrobloku Bzenecká x Stráţnická ze seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 b) se zařazením nově zahajovaných investičních akcí do seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1: 1. Herní plocha SmartSoft DH Brněnská, 2. Levé odbočení z ul. Na Chmelnicích do Kotíkovské; c) s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 30 v této věci Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Vzala na vědomí návrh na pořízení nového skladovacího kontejneru pro kola a koloběţky na dětské dopravní hřiště u 1. ZŠ v Západní ulici a poţadavek JSDH Bolevec na pořízení průmyslového vysavače do nového cisternového vozidla. Souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 31, spočívajícím ve zvýšení kapitálových výdajů nestavebních investic a ve sníţení běţných výdajů rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Vzala na vědomí a) ţádost subjektu Nadační fond Plzeň sobě, IČO: , se sídlem Zelinářská 290/4, Plzeň o změnu vyuţití poskytnuté dotace na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019/ ve smyslu úpravy účelu poskytnuté dotace a změny nákladové poloţky rozpočtu b) zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záleţitosti Rady MO Plzeň 1 ze dne Souhlasila se změnou ve smyslu úpravy účelu poskytnuté dotace a změny nákladové poloţky rozpočtu a s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/ s Nadačním fondem Plzeň sobě, IČO: , se sídlem Zelinářská 290/4, Plzeň Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne

3 283/ Projednala individuální ţádosti o dotaci na veřejně prospěšné účely v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Souhlasila s poskytnutím individuální dotace Nadačnímu fondu západočeských olympioniků, Franze Liszta 1761/17, Plzeň, IČ: , na činnost fondu ve výši ,- Kč; souhlasila s poskytnutím individuální dotace spolku Poběţte s námi v Bolevci, z.s., 28. října 51/8, Plzeň, IČ: , na organizaci veřejně přístupného běţeckého závodu v okolí boleveckých rybníků ve výši ,- Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace. Nesouhlasila s poskytnutím individuální dotace Sdruţení sportovních klubů Bolevec, z.s., K Prokopávce 1473/45, Plzeň, IČ: na nájemné sportovišť. Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Schválila zadání nadlimitní veřejné zakázky na sluţby s názvem Zimní údrţba místních komunikací, běţné úklidy chodníků, travnatých ploch a veřejných prostranství a zajištění jarních a podzimních výhrabů na území MO Plzeň 1 ( ) v otevřeném řízení dle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozdělené na čtyři části dle 35 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky tis. Kč bez DPH Vyhlášení zadávacího řízení na zajištění zimní údrţby místních komunikací, běţných úklidů chodníků, travnatých ploch a veřejných prostranství a zajištění jarních a podzimních výhrabů na území MO Plzeň 1 ( ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění veřejné zakázky na provádění zimní údrţby komunikací, běţných úklidů chodníků, travnatých ploch a veřejných prostranství a jarních a podzimních výhrabů - v zimní údrţbě místních komunikací odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti s vyuţitím strojové techniky - v celoročním úklidu chodníků a městské veřejné zeleně, pískovišť, dětských hřišť, parkovišť, schodišť a při úklidu chodníků bude pouţita strojová technika - v jarním výhrabu, který se provede od 15. února do 31. března a podzimní výhrab bude proveden od 1. listopadu do 15. prosince. - Jedná se o otevřené zadávací řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - veřejná zakázka rozdělená na čtyři části (území rozděleno na čtyři úseky, to znamená, co úsek to část veřejné zakázky): - ČÁST 1 = úsek č. 1 Košutka - ČÁST 2 = úsek č. 2 Bolevec, Bílá Hora - ČÁST 3 = úsek č. 3 Lochotín, Zavadilka - ČÁST 4 = úsek č. 4 Vinice, Roudná 3

4 - dodavatel je oprávněn podat nabídku max. na dvě části veřejné zakázky. USNESENÍM RMO 1 Č. 355 ZE DNE SE RUŠÍ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ TOHOTO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. 285/ Vzala na vědomí zprávu o přípravě na zimní údrţbu a schválila Plán zimní údrţby MO Plzeň 1 pro období 2019/2020 Zpracování plánu zimní údrţby pro MO Plzeň 1 zajišťuje Odbor ţivotního prostředí a dopravy, který zároveň zajišťuje provádění vlastní zimní údrţby. Plán zimní údrţby byl zpracován v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, nařízením statutárního města Plzně č.8/2009, č.6/2012 a č.4/ / Souhlasila se zněním návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, vyhlášky č. 2/2018 a vyhlášky č. 11/2018, kterou se stanoví systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně včetně jejich biologicky rozloţitelné sloţky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Souhlasila se zněním návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, ve znění vyhlášky č. 2/2015, vyhlášky č. 3/2018 Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Schválila uzavření smlouvy o dílo č. 2019/005259, jejímţ předmětem je rekonstrukce osvětlení v kanceláři č. 320 a zasedací místnosti č. 321 ve 3. patře budovy Úřadu MO Plzeň 1 za cenu ve výši ,45 Kč včetně daně z přidané hodnoty se společností GEEN Development, a.s., IČO: , se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, Brno, na základě cenové nabídky a dle návrhu smlouvy V letošním roce vyvstala potřeba rekonstrukce osvětlení v prostoru sekretariátu ve 3. patře budovy Úřadu MO Plzeň 1 s ohledem na splnění parametrů a hodnot dle normy ČSN EN světlo a osvětlení osvětlení pracovních prostorů. 4

5 K podání nabídky byla vyzvána společnost GEEN Development, a.s., IČ: , se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, Brno, která prezentovala vedení MO Plzeň 1 návrh řešení rekonstrukce osvětlení v prostoru sekretariátu ve 3. patře budovy Úřadu MO Plzeň 1. Tento návrh vedení MO Plzeň 1 vyhovoval, a proto byla na základě schválení Rady MO Plzeň 1 uzavřena smlouva o dílo č. 2019/ Na základě cenové nabídky ze dne byl předloţen v souladu s Pravidly městského obvodu Plzeň 1 pro zadávání veřejných zakázek návrh na rozšíření výše uvedené rekonstrukce osvětlení na další prostory, a to kancelář č. 320 a přilehlou zasedací místnost č. 321, za cenu ,45 Kč včetně daně z přidané hodnoty. 289/ Schválila záštitu starostky MO Plzeň 1 a spolupořadatelství MO Plzeň 1 při akci Z pohádky do pohádky na cvičišti JSDH Bolevec, ul. Pod Krkavcem v Plzni dne , které je spojené s finanční spoluúčastí v hodnotě do 4.000,00 Kč vč. DPH na zajištění odměn pro dětské účastníky (ţadatel: SDH Bolevec, Bolevecká náves 20, Plzeň, IČ: ) Jedná se o soutěţ pro druţstva mladých hasičů ve věkovém rozpětí 3-14 let z celé Plzně a okolí, v rámci které závodníci absolvují vyznačenou trať s úkoly. Na jejich plnění dohlíţejí dospělí v kostýmech pohádkových bytostí. 290/ Vzala na vědomí informativní zprávu - Zprávu o provádění komunálních sluţeb a údrţbě zeleně za I. pololetí 2019 Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Nesouhlasila s prodejem části pozemku parc.č. 202/1 v k.ú. Bolevec o výměře 429 m 2 a části pozemku parc.č v k.ú. Bolevec o výměře cca 555 m 2 (lokalita K Prokopávce) z důvodu propojení pozemků s pozemky ve vlastnictví ţadatelky, vstupu na pozemky a vybudování lesoparku, paní Romaně Assadové, bytem Paříţská 129/24, Praha 1 Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu zemědělskou, lokalitu 1_6 Bolevecké rybníky, přes kterou vede koridor územní rezervy ţeleznice. TÚ MMP nesouhlasí s prodejem částí pozemků parc.č. 202/1 a parc.č. 1925, oba v k.ú. Bolevec. 292/ Souhlasila s výpůjčkou částí pozemků parc.č /1 o výměře cca 9 m 2 z celkové výměry m 2 a parc.č /8 o výměře cca 162 m 2 z celkové výměry 1471 m 2, oba v k.ú. Plzeň (lokalita Pod Sylvánem), za účelem přístupu na pozemky parc.č /2, 11249/1, 11249/2, 11249/3, 11249/5, 11249/7 a 11249/8, vše v k.ú. Plzeň, Jezdeckému klubu Plzeň z.s., IČO , se sídlem K Pecím 844/15, Plzeň, za podmínek stanovených TÚ MMP 5

6 Na pozemky parc.č /2, 11249/1, 11249/2, 11249/3, 11249/5, 11249/7 a 11249/8, vše v k.ú. Plzeň, má ţadatel uzavřenou smlouvu o výpůjčce č. 2017/ za účelem vybudování a provozování multifunkčního areálu se zaměřením na jezdecký sport v kombinaci s dalšími volnočasovými aktivitami, a to na dobu 25 let. Během projednávání ţadatel aktualizoval rozsah výpůjčky, doplnil nový zákres k ţádosti o výpůjčku. Dle Územního plánu Plzeň se jedná o přestavbovou plochu smíšenou obytnou, lokalitu 1_38 Vinice sever a plochu zemědělskou, lokalitu 1_49 K Sylvánskému vrchu. TÚ MMP souhlasí s výpůjčkou. 293/ Nesouhlasila s prodejem části pozemku parc.č /32 v k.ú. Plzeň o výměře cca 196 m 2 z celkové výměry 1456 m 2 (lokalita Tleskačova ul.) MUDr. Simoně Snake, bytem Dušínova 1, Plzeň Pozemek by ţadatelka vyuţívala nadále jako zeleň prostor pro dětské aktivity a odpočinek. Ve své ţádosti uvádí, ţe pozemek se nachází v bezprostředním sousedství bytového domu, kde je ţadatelka vlastníkem bytové jednotky. Jiţ v minulosti jednalo Společenství vlastníků bytových jednotek o koupi celého výše uvedeného pozemku, avšak nákup nebyl schválen většinou členů SVJ. Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokalitu 1_38 Vinice sever. Na pozemku se nachází kabel veřejného osvětlení. TÚ MMP nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č /32 v k.ú. Plzeň. Prodej je nutné řešit komplexně jako celek. 294/ Nesouhlasila s prodejem pozemků parc. č /5, 11256/6, 11256/9, 11256/12 a 11256/14, vše v k. ú. Plzeň (lokalita Foglarova ul.), panu Vladimíru Krákorovi, bytem Vlčtejn 48, PSČ , za účelem výstavby rodinného domu se zahradou Dle platného Územního plánu Plzeň se jedná o plochu pro vyuţití smíšené obytné. Na dotčené území je zpracována územní studie Plzeň - Sylván a Vinice - sever" (Ing. arch. Dragoun, 02/2015). Posuzované pozemky jsou částečně součástí závazné komunikace. V zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě včetně jejich ochranného pásma v majetku VODÁRNY PLZEŇ a.s.: parc. č /6 k. ú. Plzeň - vodovodní řad DN 600 z roku 1988, vodovodní řad DN 90 z roku 2004, kanalizační stoka DN 250 z roku 2004 parc. č /9,12,14 k. ú. Plzeň - vodovodní řad DN 600 z roku 1988 parc. č /5 k. ú. Plzeň - ochranné pásmo vodovodního řadu DN 600 6

7 TÚ MMP upozorňují, ţe dle výše uvedeného zákona musí tyto vodohospodářské sítě včetně ochranného pásma zůstat veřejně přístupné, tzn., ţe nesmí být umístěny za oplocením s uzavíratelnými vraty či jiným zařízením, které by znemoţňovalo volný příjezd k těmto sítím. Dále se v předmětných pozemcích nachází zařízení veřejného osvětlení. TÚ MMP z výše uvedených důvodů nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č /5, 11256/6, 11256/9, 11256/12 a 11256/14, vše v k. ú. Plzeň, za účelem výstavby rodinného domu se zahradou. 295/ Nesouhlasila se směnou části pozemku parc.č. 862/9 v k.ú. Valcha v majetku fyzické osoby, na němţ se nachází komunikace, za část pozemku parc.č. 1137/13 o výměře cca 190 m 2 v k.ú. Bolevec (lokalita Sokolovská ul.) v majetku města Plzně Odbor nabývání majetku MMP ţádá o stanovisko ve věci směny části pozemku parc.č. 862/9 k.ú. Valcha, na němţ se nachází komunikace a který je zároveň potřeba pro výše uvedenou investiční akci města za část pozemku parc.č. 1137/13 o výměře cca 190 m 2 k.ú. Bolevec. Ţadatel v případě realizace směny na vlastní náklady zajistí přemístění chodníčku a převezme závazky vztahující se ke směňované části pozemku. Majetkoprávní vypořádání části pozemku parc.č. 862/9 v k.ú. Valcha je nutné pro vydání stavebního povolení pro výše uvedenou investiční akci, a je to poslední nevypořádaný pozemek. Vlastník pozemku nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy ani s jeho prodejem městu a trvá na směně. O stavební povolení pro stavbu vodovodu a kanalizace Výsluní bylo dle sdělení Odboru investic plánováno poţádat cca v polovině roku 2019 a do té doby měl být pozemek majetkově vypořádán, tedy získán do majetku města. Vlastník pozemku parc.č. 862/9 v k.ú. Valcha souhlasí s oddělením potřebné části pozemku v šířce 6 m v souladu se zásadami pro stanovení dostatečných parametrů komunikace pro připojení stavby rodinných domů. Část pozemku p. č. 1137/13 v k. ú. Plzeň navrhovaná ke směně ţadatelem se nachází v ploše smíšené obytné, lokalita 1_30 Sídliště Lochotín. Jedná se o pozemek ve veřejném prostranství se zelení včetně pasportizovaných stromů při hlavní komunikaci - Gerské. TÚ MMP upozorňují, ţe předloţený návrh zasahuje i na části pozemků p. č. 1137/47 a 1137/229 oba v k. ú. Bolevec. TÚ MMP nesouhlasí se zařazením části pozemku p. č. 1137/13 v k. ú. Bolevec do směny za část pozemku p. č. 862/9 v k. ú. Valcha a i nadále souhlasí s výkupem části pozemku p. č. 862/9 v k. ú. Valcha do majetku města Plzně. 7

8 296/ Souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce na části pozemku parc.č /253 v k.ú. Plzeň, ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 240 m 2 a cca 90 m 2, z celkové výměry 2176 m 2 (lokalita Nad ZOO) se Zoologickou a botanickou zahradou Plzeň, p.o., IČO , se sídlem Pod Vinicemi 9, Plzeň Zoologická a botanická zahrada města Plzně ţádá v souvislosti s připravovanou investiční akcí Sloni na Mţi o uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku parc.č /253 v k.ú. Plzeň, ostatní plocha, ostatní komunikace. Jedná se o dvě části téhoţ pozemku o velikosti cca 240 m 2 a cca 90 m 2, z celkové výměry 2176 m 2. V rámci projektové přípravy je nutné uzavřít smluvní vztah k zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro své návštěvníky. Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokalitu 1_37 Vinice, vymezená část pro dopravní infrastrukturu. TÚ MMP souhlasí s výpůjčkou částí výše uvedeného pozemku, resp. parkovacích míst potřebných pro připravovanou akci Sloni na Mţi. 297/ Souhlasila s pronájmem a následným prodejem části pozemku parc.č. 2870/20 (dle GP pro vyznačení budovy nově pozemek parc.č. 2870/32) o výměře 1 m 2 v k.ú. Bolevec pod dosud nezkolaudovanou stavbou garáţe JUDr. Jitce Wolfové, Nad Štolou 1841/21a, Bolevec, Plzeň. Schválila stanovení bezdůvodného obohacení za uţívání výše uvedené části pozemku parc.č. 2870/20 JUDr. Jitce Wolfové Na předmětné části pozemku se nachází část nezkolaudované stavby garáţe ve vlastnictví ţadatelky. Předmětná část pozemku parc.č. 2870/20 v k.ú. Bolevec je uţívána bez řádného smluvního vztahu. TÚ MMP poţadují rozhodnout o úhradě za jejich dosavadní uţívání. TÚ MMP souhlasí s pronájmem a následným prodejem části pozemku parc.č. 2870/20 v k.ú. Bolevec. 298/ Nesouhlasila s prodejem části pozemku parc.č v k.ú. Bolevec o výměře cca 35 m 2 z celkové výměry 149 m 2 (lokalita Malý Bolevec) Mgr. Petru Ševčíkovi, Ph.D., Na Terasách 12, Plzeň z důvodu záporného stanoviska TÚ MMP Ţadatel se na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Blustery, s.r.o., stane vlastníkem sousedního pozemku parc.č. 2187/26 v k.ú. Bolevec. Jako důvod své ţádosti uvádí rozšíření svého budoucího pozemku. Dle Územního plánu Plzeň se jedná o zastavitelnou plochu smíšenou obytnou, lokalitu 1_13 Malý Bolevec. 8

9 Na základě výše uvedených skutečností TÚ MMP nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č v k.ú. Bolevec. 299/ Souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce s panem Václavem Valentou, bytem E. Krásnohorské 552, Starý Plzenec, na část pozemku parc.č v k.ú. Plzeň o výměře 6 m 2 za účelem umístění částečně zapuštěného ţulového bloku s pamětní deskou (fotografií bývalé osady Amerika a krátkým textem) za podmínek stanovených TÚ MMP Ţadatel je původním obyvatelem zaniklé osady Amerika. Pozemek se nachází v oblasti pramenů Na Roudné, kde osada Amerika stávala. V rámci 40 letého výročí zboření celkem 13 domů, včetně dvou bývalých zemědělských usedlostí, by pan Valenta chtěl na tuto část pozemku instalovat částečně zapuštěný ţulový blok s pamětní deskou, fotografií bývalé osady a krátkým textem připomínajícím tuto záleţitost. Dle Územního plánu Plzeň se jedné o plochu smíšenou obytnou, která je součástí veřejného prostranství s převahou parkových ploch, lokalitu 1_23 Pod Všemi svatými. Pozemek je dále součástí VKP č Prameny v Pramenní ulici. TÚ MMP souhlasí s výpůjčkou části výše uvedeného pozemku za účelem umístění pamětní desky o velikosti 2 x 3 m za stanovených podmínek. 300/ Souhlasila s výpůjčkou pozemku parc.č /8 o výměře 112 m 2, nově vzniklého dle GP č /2018 a části pozemku parc.č /7 o výměře 141 m 2 z celkové výměry 171 m 2, vzniklého dle téhoţ GP, vše v k.ú. Plzeň (Pod Všemi svatými) spolku TJ Prazdroj Plzeň z.s., IČO , Na Roudné 69/57, Plzeň - Severní Předměstí, za podmínek stanovených TÚ MMP, nejdéle do doby zahájení realizace studie Plzeň Karlovarská" V souladu s usnesením ZMP č. 451 ze dne probíhá vzájemné vypořádání pozemků v k.ú. Plzeň mezi městem Plzeň, TJ Prazdroj Plzeň z.s. a SK Sportcentrum Roudná z.s. formou vzájemných darů v souladu se studií Plzeň Karlovarská a investiční akcí městského obvodu Plzeň 1 Chodník v ul. Pod Všemi svatými. Po tomto vypořádání bude statutární město Plzeň vlastníkem pozemků, které se částečně nacházejí v areálu TJ Prazdroj Plzeň z.s. Vzhledem ke skutečnostem, ţe stavební úpravy dle zmíněné studie nebudou v nejbliţší době realizovány, podává TJ Prazdroj Plzeň z.s. ţádost o výpůjčku výše uvedených pozemků z důvodu zajištění provozu sportovního areálu. Pozemky se částečně nacházejí v zaploceném sportovním areálu TJ Prazdroj Plzeň z.s. a částečně na místech určených k parkování návštěvníků areálu. Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokalitu Karlovarská. 9

10 TÚ MMP souhlasí s výpůjčkou pozemku parc.č /8 a části pozemku parc.č /7 k.ú. Plzeň do doby zahájení realizace studie Plzeň Karlovarská" a investiční akce MO Plzeň 1 Chodník v ul. Pod Všemi svatými", nejdéle však do , za předpokladu splnění stanovených podmínek. 301/ Souhlasila s výpůjčkou pozemku parc.č /5 k.ú. Plzeň o výměře 260 m 2 a parc.č /3 k.ú. Plzeň o výměře 84 m 2 z celkové výměry 242 m 2, SK Sportcentrum Roudná z.s., Kotíkovská 58, Plzeň, IČO za podmínek stanovených TÚ MMP, nejpozději do doby zahájení realizace územní studie Plzeň Karlovarská". Nesouhlasila s výpůjčkou části pozemku parc.č v k.ú. Plzeň o výměře cca 273 m 2 z celkové výměry 350 m 2 (Pod Všemi svatými) SK Sportcentrum Roudná z.s. V souladu s usnesením ZMP č. 451 ze dne probíhá vzájemné vypořádání pozemků v k.ú. Plzeň mezi městem Plzeň, TJ Prazdroj Plzeň z.s. a SK Sportcentrum Roudná z.s. formou vzájemných darů v souladu se studií Plzeň Karlovarská a investiční akcí městského obvodu Plzeň 1 Chodník v ul. Pod Všemi svatými. Po tomto vypořádání bude statutární město Plzeň vlastníkem pozemků, které se částečně nacházejí v areálu TJ Prazdroj Plzeň z.s. Vzhledem ke skutečnostem, ţe stavební úpravy dle zmíněné studie nebudou v nejbliţší době realizovány, podává SK Sportcentrum Roudná, z.s. ţádost o výpůjčku výše uvedených pozemků z důvodu zajištění provozu sportovního areálu. Pozemky se částečně nacházejí v zaploceném ve sportovním areálu TJ Prazdroj Plzeň z.s. a částečně na místech určených k parkování návštěvníků areálu. Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokalitu Karlovarská. TÚ MMP souhlasí s výpůjčkou pozemku parc.č /5 a částí pozemků parc.č /3, k.ú. Plzeň do doby zahájení realizace územní studie Plzeň Karlovarská" a investiční akce MO Plzeň 1 Chodník v ul. Pod Všemi svátými", nejdéle však do , za předpokladu splnění stanovených podmínek. 302/ Neschválila rozšíření předmětu nájmu u nájemní smlouvy č. 2018/ uzavřené dne ve znění dodatku č. 1 o část pozemku parc.č. 149/59 v k.ú. Bolevec o výměře 15 m 2. Nájemce: Tradicional Bohemia Product s.r.o., IČO , se sídlem Sokolovská 131, Plzeň, jednatel David Rossi (rozšíření předzahrádky v Nýřanské ulici) Pan David Rossi má uzavřenou nájemní smlouvu č. 2018/006545/NS za účelem pronájmu části pozemku parc.č. 149/59 v k.ú. Bolevec jako předzahrádky před restaurací. Nyní ţádá o umístění nového venkonvního posezení (navazující na stávající venkovní posezení) o výměře 15 m 2 na části pozemku parc.č. 149/59 k.ú. Bolevec (rozšíření předmětu pronájmu). 10

11 Dne pan David Rossi zaţádal o změnu nájemce u výše uvedené nájemní smlouvy na Tradicional Bohemia Product s.r.o., IČ , se sídlem Sokolovská 131, Plzeň. TÚ MMP nesouhlasí s posuzovaným rozšířením pronájmu části pozemku parc.č. 149/59 v k.ú. Bolevec. Další rozšíření venkovního sezení před restaurací nepovaţují za vhodné. 303/ Souhlasila s pronájmem částí pozemků parc.č v k.ú. Plzeň o výměře 160 m 2 z celkové výměry 1294 m 2, parc.č /2 o výměře (28 m m 2 ) 652 m 2 z celkové výměry 1483 m 2, za účelem vybudování chodníku, úpravy povrchů, umístění lešení a zařízení staveniště, provedení násypu valu, resp. dosypání do úrovně protipovodňové hráze, kácení stávajících porostů a nové výsadby, vše v rámci stavby Bytový dům a řadové rodinné domy, Keřová ulice, Plzeň Ing. Antonínu Štorkánovi, bytem Česká Bříza 39, Třemošná. Souhlasila s odloţením účinnosti nájemní smlouvy ke dni vydání stavebního povolení na stavbu Bytový dům a řadové rodinné domy, Keřová ulice, Plzeň Nájem poţaduje ţadatel na dobu určitou, do protokolárního předání s tím, ţe u části pozemku parc.č /2 v k.ú. Plzeň bude nájem pouze do 12 měsíců od vydání stavebního povolení. Ţadatel dále ţádá o odloţení účinnosti nájemní smlouvy ke dni vydání stavebního povolení. Jako důvod uvádí, ţe poţadované pozemky jsou veřejně přístupné a nebudou vyuţívány do doby vydání stavebního povolení. Předpokládané termíny stavby: Podání ţádosti o vydání stavebního povolení do Vydání stavebního povolení do Dokončení stavby a podání ţádosti o kolaudaci do Dle Územního plánu Plzeň se jedná o přestavbové plochy smíšené obytné, konkrétně o lokalitu 1_27a Roudná. Pozemky se nachází v pasivní zóně záplavového území. Na danou lokalitu je zpracována územní studie Plzeň, Karlovarská" (ÚKRMP, 07/2015), která je schválena usnesením RMP č. 174 ze dne Souhlasné stanovisko TÚ MMP za stanovených podmínek. 304/ Souhlasila s prodlouţením nájemní smlouvy č. 2014/004542/NS uzavřené se společností Plzeňská teplárenská, a.s., sídlem Doubravecká 2760/1, Plzeň, IČO na pronájem částí pozemků parc.č , parc.č /3, vše v k.ú. Plzeň, za účelem vybudování bezpečnostního mostního oplocení kolem stávajících mostních pilířů technologického mostu přes řeku Berounku, na dobu neurčitou 11

12 Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. má uzavřenou nájemní smlouvu č. 2014/004542/NS na pronájem částí pozemků parc.č , parc.č /3 vše v k.ú. Plzeň za účelem vybudování bezpečnostního mostního oplocení kolem stávajících mostních pilířů technologického mostu přes řeku Berounku. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 5 let, tj. do Nyní ţádá společnost z důvodu bezpečnosti o prodlouţení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. TÚ MMP souhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 305/ Schválila ukončení pachtovní smlouvy č. 2015/ výpovědí bez výpovědní doby pachtýř pan Tomáš Horecký, účel uţívání zahrada, Karlovarská ul., předmět pachtu část pozemku parc.č /2 o výměře 233 m 2 z celkové výměry 4020 m 2, z důvodu neplacení pachtovného SVSMP ţádá o ukončení pachtovní smlouvy č. 2015/ pachtýř pan Tomáš Horecký výpovědí, bez výpovědní doby ze zákonných důvodů neplacení pachtovného. Na zaslané upomínky pan Horecký nereaguje. Dluţné pachtovné v současné době činí 5246,- Kč. 306/ Schválila výpůjčku stavby - betonového pódia, o rozměrech 6 m x 10 m, umístěného na pozemku parc. č /1, v k. ú. Plzeň (lokalita park U Bazénu v Plzni), dle smlouvy o výpůjčce, pro výpůjčitele, PRO PLZEŇ, politické hnutí, IČO: , se sídlem Úněšovská 2205/17, Plzeň Bolevec, za účelem konání akce Den pro rodiny s dětmi ; doba výpůjčky: od hod. do hod. MO Plzeň 1 je vlastníkem stavby - betonové pódium, o rozměrech 6 m x 10 m, umístěné na pozemku parc. č /1, k. ú. Plzeň, v parku U Bazénu na Lochotíně v Plzni Severní předměstí. PRO PLZEŇ, politické hnutí, IČO: , se sídlem Úněšovská 2205/17, Plzeň - Bolevec, poţádalo o výpůjčku pódia za účelem konání akce Den pro rodiny s dětmi dne od hod. do hod. Z důvodu nepříznivého počasí byla akce zrušena a výpůjčka se neuskutečnila. 307/ Schválila uzavření smlouvy o dílo č. 2019/ mezi statutárním městem Plzeň, městským obvodem Plzeň 1 a společností PALIS Plzeň, spol. s r. o., sídlem Třemošná, Kokořov 24, PSČ , IČO , jejímţ předmětem je dodávka a montáţ dětského herního prvku sestavy XM100RAP na stávající dětské hřiště v Nýřanské ulici v hodnotě Kč. 12

13 Stávající dětské hřiště v Nýřanské ulici je nazýváno hřištěm Duhovým. Vybudováno bylo v roce 2004 díky poskytnutí daru Nadace Duhová energie. Zhotovitelem hřiště byla společnost KARIM, spol. s r. o. Hřiště je v majetku Správy veřejného statku m. Plzně a ÚMO Plzeň 1 má toto hřiště ve své správě. V listopadu roku 2018 byl z dětského hřiště v Nýřanské ulici (tzv. Duhové hřiště) odstraněn doţitý herní prvek - věţ se skluzavkou Cape Horn. Jednalo se o prvek v pořizovací hodnotě Kč, osazený v roce 2004 společností KARIM, spol. s r. o. Stav prvku byl revizním technikem posouzen jako havarijní. Byla poškozena mj. skluzavka, kterou nebylo moţné nahradit jiným dílem neţ dílem originálním přímo od výrobce. Společnost KARIM bohuţel jiţ na trhu v té době ale nefungovala a originální ani podobný díl ţádný výrobce nenabízel. Z tohoto důvodu přistoupil MO Plzeň 1 k doplnění herního prvku. 308/ Souhlasila se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Chotíkov a Bolevec, ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., podle geometrického plánu č. 1530, /2019 od SVSmP, Ing. Martina Nováka Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Vzala na vědomí zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1 310/ Souhlasila s prodejem části pozemku parc.č v k.ú. Plzeň o výměře 1 m 2 z celkové výměry 2384 m 2 Ing. Martinu Hůrkovi, bytem Luďka Pika 463/1, Plzeň, pod stavbou Polyfunčního domu. Schválila stanovení bezdůvodného obohacení za uţívání části pozemku parc.č v k.ú. Plzeň o výměře 1 m 2 z celkové výměry 2384 m 2 ve výši 35 Kč/m 2 /rok Ing. Martinu Hůrkovi, bytem Luďka Pika 463/1, Plzeň, pod stavbou Polyfunkčního domu za dobu, která není promlčená, do majetkoprávního vypořádání předmětného pozemku (lokalita ulice Na Roudné) Ing. Martin Hůrka uţívá část pozemku parc.č v k.ú. Plzeň bez právního důvodu o výměře 1 m 2 pod stavbou Polyfunkčního domu. Pan Hůrka uvádí, ţe je vlastníkem pozemků v ul. Na Roudné, na kterých jsem zřídil v rámci svého developerského projektu výstavby Polyfunkční dům v ulici Na Roudné U Sokolovny. Při přípravě podkladů pro kolaudační řízení byl zadán geometrický plán, při němţ bylo zjištěno, ţe stavba v uliční čáře přesahuje do městského pozemku parc.č v k.ú. Plzeň. Jedná se o část pozemku o výměře 1m 2 (fakticky část pozemku 0,53 m 2 ). Stanovisko TÚ MMP je souhlasné. 13

14 311/ Schválila záštitu Mgr. Miroslava Brabce, místostarosty MO Plzeň 1 a spolupořadatelství MO Plzeň 1 při akci 28 kilometrů na rozhlednu Chlum Pochod z obvodu do obvodu, která má start v Plzni Bolevci a cíl na rozhledně Chlum, dne , která je spojená s finanční spoluúčastí v hodnotě do 4.500,00 Kč vč. DPH na zajištění výroby odznaků pro účastníky akce Jedná se o jiţ tradiční pochod, který je završen výstupem k rozhledně na vrch Chlum. Akce je součástí Plzeňských oslav vzniku republiky a celostátní akce Měsíc věţí a rozhleden. Hlavním přínosem projektu je propojit obyvatele MO Plzeň 1 a MO Plzeň 4 a ukázat přírodní krásy obou obvodů. 312/ Schválila poskytnutí záštity starostky MO Plzeň 1 při akci BOLEVECKÝ BĚH, pořádané dne v Autocampu OSTENDE a okolí Velkého Boleveckého rybníka, která je spojena s finanční spoluúčastí v hodnotě do ,- Kč na nákup odměn pro soutěţící (ţadatel: Poběţte s námi v Bolevci, z.s., 28. října 51/8, Plzeň, IČ: ) Jedná se o jiţ třetí ročník závodu BOLEVECKÝ BĚH. Celý závod probíhá v krásném prostředí Boleveckých rybníků a mohli se jí zúčastnit dospělí i děti a vyuţít tak svůj volný čas spolu a zdravě. 313/ Schválila uspořádání akce pro seniory zábavné odpoledne s harmonikou dne v Sokolovně Bolevec od 15:00 do 17:00 hodin a rozpočtu této akce ve výši ,00 Kč včetně DPH MO Plzeň 1 pořádá v jarních a podzimních měsících promenádní koncerty v parku U Bazénu a rád by nabídl seniorům podobnou akci i v chladných měsících pod střechou Sokolovny Bolevec Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti: 314/ Vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne

15 315/ Projednala vyřízení písemné interpelace p. Zbyňka Šefčíka, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Schválila sepsání Kroniky MO Plzeň 1 za rok 2019 a za rok 2020; schválila paní Janu Kořínkovou kronikářkou městského obvodu Plzeň 1 317/ Schválila uspořádání kulturních akcí MO Plzeň 1 pro veřejnost s názvem Rozsvícení vánočního stromu v parku U Bazénu na Lochotíně dne a Rozsvícení vánočního stromu na louce za školou na Vinicích dne ; schválila rozpočet těchto kulturních akcí MO Plzeň 1 ve výši ,- Kč včetně DPH Na základě dohody vedení MO Plzeň 1 byl předloţen návrh na uspořádání dvou kulturních akcí stejného charakteru Rozsvícení vánočního stromu v parku U Bazénu na Lochotíně dne a Rozsvícení vánočního stromu na louce za školou na Vinicích dne Rozsvícení vánočního stromu v parku U Bazénu na Lochotíně je historicky nejstarší z tradičních akcí MO Plzeň 1, která se těší v předvánočním čase největšímu počtu návštěvníků. Na Vinicích poţádali občané o uspořádání této akce při setkání s veřejností a vedení obvodu navrhlo uspořádat zde akci stejného rozsahu jako v parku U Bazénu. V uplynulých letech doprovázel rozsvěcování obvodního stromu velkolepý ohňostroj. Letos byla uspořádaná anketa pro obyvatele MO Plzeň 1 s dotazem, zda si přejí ohňostroj při akci znovu zopakovat. Anketa byla zveřejněna na webových stránkách MO Plzeň 1, ve zpravodaji Plzeňská Jednička a také proběhla při letošní Sportmanii v parku za OC Plaza v rámci obvodního dne. Anketa vyšla v neprospěch pořádání ohňostroje (267x ANO, 392x NE). Vedení obvodu proto navrhlo zakončit slavnostní akce tzv. tichým ohňostrojem aneb světelnou show. 318/ Schválila poskytnutí záštity starostky MO Plzeň 1 při akci Poslední káď roku Memoriál Míly Pytlíka, pořádané dne v parku za OC Plaza (ţadatel: spolek Hasiči Plzeň Košutka, z.s., Kralovická 1, Plzeň, IČ: ) Jedná se o tradiční hasičskou soutěţ, kterou pořádá Miloslav Pytlík junior s Hasiči Plzeň Košutka, SDH Úněšov a SDH Bolevec. 319/ Schválila spolupořadatelství MO Plzeň 1 a záštitu starostky MO Plzeň 1 při akci 4. Ples Nošenek z Plzně tentokráte ve stylu čtvero ţivlů, pořádané dne v Sokolovně Bolevec, Ledecká 19, Plzeň, které jsou spojené s finanční spoluúčastí MO Plzeň 1 v hodnotě do ,00 Kč vč. DPH na pronájem sálu (ţadatel: spolek Nošenky z Plzně, z.s., Lukavická 2792/3, Plzeň, IČ: ) 15

16 Jedná se o čtvrtý ročník tohoto plesu v Plzeňském kraji v této kategorii. Ples je benefiční, výtěţek bude věnován hospicu DOMOV. 320/ Schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Regenerace sídliště Plzeň - Lochotín, vnitroblok Sokolovská , I. etapa dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení; schválila znění zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Regenerace sídliště Plzeň - Lochotín, vnitroblok Sokolovská , I. etapa K projednání byl předloţen návrh zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky Regenerace sídliště Plzeň - Lochotín, vnitroblok Sokolovská , I. etapa zadávaná v reţimu zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel v tomto případě zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle 214, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek. Předpokládaná hodnota této zakázky činí tis. Kč bez DPH a včetně vyhrazené změny závazku pak tis. Kč bez DPH. Tato hodnota nedosahuje zákonného limitu 6 mil. Kč, nicméně se jedná dle zpracovaného projektu pouze o zadání 1. etapy a hodnota zakázky včetně 2. etapy a vyhrazené změny závazku jiţ zákonného limitu dosahuje, proto je nutné zakázku zadat v souladu se zákonem tak, aby nedošlo k účelovému dělení zakázky. Předloţená zadávací dokumentace, jejíţ součástí je i návrh smlouvy o dílo, stanovuje veškeré podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti a pravidla pro hodnocení nabídek. Stanovuje téţ rozsah a způsob předloţení dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele. V předmětné zakázce je stanoveno, ţe kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) prokáţe základní způsobilost podle 74 zákona, b) prokáţe profesní způsobilost podle 77 zákona odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona, c) prokáţe technickou kvalifikaci podle 79 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. k) zákona. Základním kritériem hodnocení nabídek je v souladu s 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky, kdy hodnotícím kritériem je stanovena pouze nabídková cena v Kč bez DPH a jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které bude uvedena nejniţší nabídková cena. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je provádění následné povýsadbové péče po celou délku záruční doby, která je na sadové úpravy poskytována v délce tří let. Povýsadbová péče prováděná zhotovitelem je důleţitá zejména ve smyslu uplatňování následné záruky. 16

17 Nabídky se v souladu se zákonem podávají pouze elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. Lhůta pro podání nabídek končila dne v hod. a délka zadávací lhůty, po kterou jsou účastníci řízení vázaní obsahem své nabídky, je stanovena do / Schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Stavební úpravy objektu C a D v areálu 60. MŠ v Plzni, Manětínská etapa dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení; schválila znění zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Stavební úpravy objektu C a D v areálu 60. MŠ v Plzni, Manětínská etapa K projednání byl předloţen návrh zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky Stavební úpravy objektu C a D v areálu 60. MŠ v Plzni, Manětínská etapa zadávaná v reţimu zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel v tomto případě zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle 214, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek. Předpokládaná hodnota této zakázky činí tis. Kč bez DPH a včetně vyhrazené změny závazku pak tis. Kč bez DPH. Tato hodnota jiţ přesahuje zákonný limit 6 mil. Kč, proto je zakázka zadávána v souladu se zákonem. Předloţená zadávací dokumentace, jejíţ součástí je i návrh smlouvy o dílo, stanovuje veškeré podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti a pravidla pro hodnocení nabídek. Stanovuje téţ rozsah a způsob předloţení dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele. V předmětné zakázce je stanoveno, ţe kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) prokáţe základní způsobilost podle 74 zákona, b) prokáţe profesní způsobilost podle 77 zákona odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona, c) prokáţe technickou kvalifikaci podle 79 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. k) zákona. Základním kritériem hodnocení nabídek je v souladu s 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky, kdy hodnotícím kritériem je stanovena pouze nabídková cena v Kč bez DPH a jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které bude uvedena nejniţší nabídková cena. 17

18 Nabídky se v souladu se zákonem podávají pouze elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. Lhůta pro podání nabídek končí v hod. a délka zadávací lhůty, po kterou jsou účastníci řízení vázáni obsahem své nabídky, je stanovena do / Schválila uzavření smlouvy o dílo č. 2019/ mezi statutárním městem Plzeň, městským obvodem Plzeň 1 a Ing. Janem Henigem, s místem podnikání K Roli 553/16, Plzeň - Litice, IČO , kdy předmětem smlouvy je vypracování projektové studie pro stavbu Stavební úpravy Pittnerovy ulice, Plzeň v hodnotě ,00 Kč včetně DPH Hlavním důvodem zadání zpracování této studie je skutečnost, ţe stávající stav Pittnerovy ulice je v poměrně špatném stavu, v jejím středu vede nezakryté odvodňovací koryto a stavební úpravy této ulice nejsou součástí projektu Silniční systém v oblasti Roudné, který zpracovává Odbor investic MMP. Cílem studie je zhodnocení stávajícího stavu komunikace, zjištění existence podzemních i nadzemních inţenýrských sítí a následný návrh stavebních úprav komunikace včetně návrhu řešení odvodnění, veřejného osvětlení, případných přeloţek nebo dodatečné ochrany inţenýrských sítí apod. Návrh projektové studie (situační výkres, popř. situační výkresy v případě variantního návrhu) bude projednán v rámci projektového výboru za účasti správce či vlastníků dotčených pozemků resp. nemovitostí, správců dotčené dopravní a technické infrastruktury, správních orgánů, organizací samosprávy a zadavatele (např. SVSMP, ÚKRMP, OŢP MO1, OŢP MMP, Vodárna Plzeň a další správci sítí). 323/ Vzala na vědomí informativní zprávu - Termíny konání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2020 Informativní zpráva bude předložena na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne / Vzala na vědomí ţádost Odboru prodeje majetku MMP o stanovisko k ţádosti pana Jaroslava Šťastného, bytem Tachovská 47, Plzeň o přehodnocení usnesení RMO Plzeň 1 č. 163 ze dne ohledně prodeje části pozemku parc.č. 1878/109 v k.ú. Bolevec (Tachovská ul.) a nesouhlasné stanovisko TÚ MMP s prodejem části pozemku parc.č. 1878/109 v k.ú. Bolevec. Rada MO Plzeň 1 trvá na usnesení RMO Plzeň 1 č. 163 ze dne , kterým Rada MO Plzeň 1 nesouhlasila s prodejem části pozemku parc.č. 1878/109 v k.ú. Bolevec o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry 605 m 2 panu Jaroslavu Šťastnému, bytem Tachovská 47, Plzeň, za účelem rekreace 18

19 TÚ MMP nesouhlasil s prodejem části pozemku parc.č. 1878/109 v k.ú. Bolevec. Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu pro rekreaci, lokalitu 1_46 Bolevecké rybníky. Pozemek tvoří vizuální a hlukovou barieru mezi sídlištěm a rekreací, zasahuje ochranné pásmo lesa a je zde vysázená alej lemující komunikaci s travným podrostem. V severní části pozemku se nachází smíšená skupina stromů s podrostem, coţ vhodně splňuje oddělující prvek při vstupu do rekreační zóny v oblasti Boleveckých rybníků. 325/ Souhlasila s výpůjčkou částí pozemku parc.č. 1609/53 v k.ú. Bolevec o výměře cca 22 m 2 (11m m 2 ) za účelem údrţby zeleně paní Martině Doleţalové, bytem Ţlutická 39, Plzeň, za podmínek stanovených TÚ MMP Společenství vlastníků domu se záměrem paní Doleţalové souhlasí. Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokalitu 1_9 Sídliště Košutka, která je součástí veřejného prostoru. S výpůjčkou částí pozemku parc.č. 1609/53 k.ú. Bolevec za účelem údrţby zeleně u bytového domu Ţlutická 39 TÚ MMP souhlasí za stanovených podmínek. 326/ Souhlasila s prodejem pozemku parc.č /38, o výměře 21 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Plzeň panu Václavu Novému, bytem Horní 27, Plzeň, pod stavbou garáţe ve vlastnictví ţadatele Jedná se o stavbu v zástavbě řadových garáţí. Ţadatel má na stavbu garáţe uzavřenou nájemní smlouvu č. 2005/ Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochy smíšené obytné, konkrétně o lokalitu 1_1 Berlín. Na danou plochu byly v minulosti vypracované Základní regulační podmínky Plzeň Kotíkovská, které posuzovanou garáţ nevymisťují. TÚ MMP souhlasí s prodejem. 327/ Nesouhlasila s prodejem dosud geometricky neoddělené části pozemku parc.č. 149/1 v k.ú. Bolevec o výměře cca 1000 m 2 z celkové výměry m 2 za účelem zajištění parkovacích míst pro své zaměstnance, zřízení přístupového schodiště, přístřešku pro sběr tříděných odpadů a vybudování parkovacích stání pro tělesně postiţené, společnosti W.T.C. PLUS, a.s., IČO , se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9 Čakovice 19

20 Ţadatelé jsou vlastníky objektu č.p na pozemku par.č. 149/63 v k.ú. Bolevec. Objekt je určen pro obchodní účely mimo jiné pro prodejnu potravin (Billa). Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokalitu 1_28 Sídliště Bolevec. Posuzovaná část pozemku je součástí parkoviště pro širokou veřejnost za obchodním zařízením při Plaské ulici. Pozemek je součástí místní komunikace (chodník). Dle dokumentu Generel dopravy v klidu aktualizace 2017 je na posuzovaném pozemku vytipované místo pro výhledové umístění parkovacího objektu. Dokumentace Projekt regenerace sídlišť Severní předměstí sídliště Bolevec, která je schválena usnesením ZMP č. 213 ze dne a vloţena do evidence územně plánovací činnosti obcí, potvrzuje zde také potencionální místo pro navýšení dopravy v klidu např. formou dvouúrovňového parkování. Na předmětné části pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení a uliční vpusti. TÚ MMP nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 149/1 v k.ú. Bolevec. Vztah k pozemku parc.č. 149/1 v k.ú. Bolevec doporučuje TÚ MMP řešit zvláštním uţíváním několika parkovacích stání pro potřeby provozovny. 328/ Vzala na vědomí ţádost Odboru nabývání majetku MMP o stanovisko ke směně pozemku parc.č. 361/11 a části pozemku parc.č. 361/12 v k.ú. Červený Hrádek u Plzně za pozemek parc.č. 1609/52 v k.ú. Bolevec a ţádost Odboru prodeje majetku MMP o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 1609/52 v k.ú. Bolevec. Souhlasila se směnou pozemku parc. č. 361/11 a části pozemku parc. č. 361/12 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně, v osobním vlastnictví jednatelů společnosti DISTRACT DEVELOPMENT, s.r.o., IČO , se sídlem Nádraţní 2495/20, Východní předměstí, Plzeň, pana Havlíčka a pana Ing. Vostrackého, za pozemek parc.č. 1609/52 v k.ú. Bolevec v majetku města Plzně. Nesouhlasila s prodejem pozemku parc.č. 1609/52 v k.ú. Bolevec společnosti DISTRACT DEVELOPMENT, s.r.o. Předmětné pozemky v k. ú. Červený Hrádek u Plzně jsou dotčené trvalým záborem VPS S Směnou poţadují získat od města pozemek parc. č. 1609/52 o výměře 229 m 2 v k. ú. Bolevec, který sousedí s pozemkem parc. č v k. ú. Bolevec, který je v jejich vlastnictví. Pozemky jsou předmětem jejich podnikatelského záměru - přestavby výměníkové stanice na lékařský dům. Pozemek parc. č. 1609/52 v k. ú Bolevec poţadují získat do svého vlastnictví za účelem vybudování hlavního vstupu do objektu na parc. č a parkovacího stání. 20

21 Společnost DISTRACT DEVELOPMENT s. r. o. poţádala zároveň o prodej výše uvedeného pozemku. TÚ MMP preferuje a souhlasí se zařazením pozemku parc. č. 1609/52 v k. ú. Bolevec do směny. Nesouhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku. Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokalitu 1_29 Sídliště Košutka. Posuzovaný pozemek je součástí veřejného prostoru se zelení. Pozemek parc. č. 361/11 a část pozemku parc. č. 361/12 oba v k. ú. Červený Hrádek jsou dotčeny trvalým záborem VPS S-30 Červenohrádecká, úsek Staroveská - přeloţka silnice II/233 včetně smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Pozemky parc. č. 361/11 a 361/12, oba v k. ú. Červený Hrádek, se nachází v ploše smíšené obytné, lokalitě 4_6 Červený Hrádek K Fořtovně. 329/ Schválila uzavření smluvního vztahu za podmínek stanovených TÚ MMP s pachtýřem, Františkem Brabencem, r. 1949, bytem Vlastina ul. 5, Plzeň. Předmět pachtu: Účel pachtu: Doba pachtu: Pachtovné: Kauce: části pozemků parc.č /4 v k.ú. Plzeň o výměře 38 m 2 z celkové výměry m 2 a parc.č /1 o výměře 13 m 2 z celkové výměry 7204 m 2 v k.ú. Plzeň (Pálavská ul.) zahrada na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 15,- Kč/m 2 /rok za podmínky úhrady bezdůvodného obohacení za dobu, která není promlčená ve výši stanoveného pachtovného. před podpisem pachtovní smlouvy ve výši ročního pachtovného Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu přírodní, lokalitu 1_59 Zámeček, která je součástí Územního systému ekologické stability lokálního biocentra Zámeček, který se mimo jiné nesmí oplocovat. Tento pozemek je součástí rekreačního zázemí města, v budoucnu by zde mohlo být vybudováno pěší propojení mezi zastavěnou částí lokality a přírodní. Část pozemku se nachází v rozvojové ploše smíšené obytné, lokalita 1_32 Sylván. TÚ MMP souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy. 21

22 330/ Schválila uzavření smluvního vztahu za podmínek stanovených TÚ MMP s pachtýřem, Ing. Milanem Čechánem, r. 1966, bytem Pálavská 24, Plzeň. Předmět pachtu: Účel pachtu: Doba pachtu: Pachtovné: Kauce: části pozemků parc.č /4 v k.ú. Plzeň o výměře 24 m 2 z celkové výměry m 2 a parc.č /1 o výměře 34 m 2 z celkové výměry 7204 m 2 v k.ú. Plzeň (Pálavská ul.) zahrada na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 15,- Kč/m 2 /rok za podmínky úhrady bezdůvodného obohacení za dobu, která není promlčená ve výši stanoveného pachtového před podpisem pachtovní smlouvy ve výši ročního pachtovného Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu přírodní, lokalitu 1_59 Zámeček, která je součástí Územního systému ekologické stability lokálního biocentra Zámeček, který se mimo jiné nesmí oplocovat. Tento pozemek je součástí rekreačního zázemí města, v budoucnu by zde mohlo být vybudováno pěší propojení mezi zastavěnou částí lokality a přírodní. Část pozemku se nachází v rozvojové ploše smíšené obytné, lokalita 1_32 Sylván. TÚ MMP souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy. 331/ Schválila uzavření smluvního vztahu za podmínek stanovených TÚ MMP s pachtýřem, pí Slavicou Vuković, r. 1971, bytem Pálavská 18, Plzeň Předmět pachtu: Účel pachtu: Doba pachtu: Pachtovné: Kauce: části pozemků parc.č /4 v k.ú. Plzeň o výměře 80 m 2 z celkové výměry m 2 a parc.č /1 o výměře 1 m 2 z celkové výměry 7204 m 2 v k.ú. Plzeň zahrada na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 15,- Kč/m 2 /rok za podmínky úhrady bezdůvodného obohacení za dobu, která není promlčená ve výši stanoveného pachtového. před podpisem pachtovní smlouvy ve výši ročního pachtovného Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu přírodní, lokalitu 1_59 Zámeček, která je součástí Územního systému ekologické stability lokálního biocentra Zámeček, který se mimo jiné nesmí oplocovat. Tento pozemek je součástí rekreačního zázemí města, v budoucnu by zde mohlo být vybudováno pěší propojení mezi zastavěnou částí lokality a přírodní. 22

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne 2. 12. 2008 Usnesení č. 54/1093/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1182-08-P1 Usnesení

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 31. srpna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Důvodová zpráva - 1 -

Důvodová zpráva - 1 - Důvodová zpráva 1. Název problému a jeho charakteristika Uzavření smluv budoucích kupních na převod TDI a pozemků pod TDI v souvislosti s výstavbou Nová Valcha 3. fáze v k.ú. Valcha a uzavření Dohody o

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 8.7.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 19.1. Návrh Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru Mateřské centrum Studánka, z.s. 19.1.1. schválila

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy. stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy. stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor dopravy Škroupova 5, 306 32 P L Z E Ň SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/106631/16 Č.J.: MMP/214676/16 V PLZNI DNE: 7.9.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 4. 12. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 79.1. Vypořádání pozemků pod bývalým TESKO objektem 79.1.1. doporučila

Více

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018 Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018 Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 specifických usnesení, a to

Více

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Zápis z 58. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí dne 4.12. 2017 v 15:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing.

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

U s n e s e n í. z 11. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne

U s n e s e n í. z 11. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne U s n e s e n í z 11. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 15.12.2016. Usnesení č. 207/2016 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 208/2016

Více

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Město Hlinsko Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/1 bere na vědomí:. zprávu o činnosti Rady města Hlinska

Více

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 24. 4. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 63.1. Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 45 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Usnesení 38/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne Městský obvod ÚL - Střekov U S N E S E N Í z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 6. 3. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 115/7R/19

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Zápis ze 46. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

U S N E S E N Í z 82. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 82. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 82. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 23.07.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení nájmu části nemovitosti bez č. p. zemědělské stavby na části

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183) U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Kojetína, konané dne 19. srpna 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.06.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 06.12.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.12.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 20.1.2016 16/2/RM/2016 Výpověď z nájemní smlouvy č. 72/2020 o ukončení nájemní smlouvy

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 1. 2018 Programy města pro r. 2018 (mat. č. 2/2018) Usnesení č. 2/2018 zřízení - programu Sport a tělovýchova - programu Sociální služby - programu

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK--42871/2018 koni ZM města KRNOVA SS 26/2018/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 96. zasedání konaného dne 25. 7. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019

Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019 Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019 Usnesení č. 1 Zastupitelstvo města Lázně Kynžvart bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti V. veřejného

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 22. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 19.4.2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 1044. Zastupitelstvo města v souladu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 09.01.2019

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ 403 17, Chabařovice U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chabařovice v roce 2018, konané dne 22.8. 2018 (volební období 2014 2018) (Usnesení č. 52/18

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 13973/2018 ST/Dan Spis č. 1400/2018 USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. ledna 2019,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 309/11/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 Rada města Přerova

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P R O G R A M 7. zasedání Rady MČ Praha 4 dne Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4.

P R O G R A M 7. zasedání Rady MČ Praha 4 dne Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4. P R O G R A M 7. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 11. 4. 2018 1. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4. 2. Návrh k návrhům změn č. Z 2874/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2956/00, Z 2959/00

Více

I. schválila záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s.,

I. schválila záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., USNESENÍ z 82. zasedání Rady města Staré Město, konaného 22.08.2018 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 211 v domě s pečovatelskou službou, Bratří

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24. 9. 2018 čas: 18.00 hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Petr Kowanda,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

1. Vyjádření k projektové dokumentaci stavby Rodinný dům v ulici Na Hrázi 435. Usnesení R/8/2018 (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž.

1. Vyjádření k projektové dokumentaci stavby Rodinný dům v ulici Na Hrázi 435. Usnesení R/8/2018 (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. U S N E S E N Í z 2. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 17. prosince 2018 od 16:00 hod v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III Přítomni: členové Rady městského

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 Program: 1. DSP a PDPS chodníky, opěrné zdi a VO ul. Komenského. 2. Nabídka PD studie čp. 106. 3. PD kanalizace Komenského. 4. Prodej

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne 18. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 3902/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 547/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany konaného ve čtvrtek 21. března 2019 od 20,00 hod.

U S N E S E N Í č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany konaného ve čtvrtek 21. března 2019 od 20,00 hod. U S N E S E N Í č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany konaného ve čtvrtek 21. března 2019 od 20,00 hod. v KD Svrčovec Zastupitelstvo obce 1. Vzalo na vědomí 1. Informace starosty o plnění

Více

Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání:

Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání: Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod 31.10.2016 Datum konání: 31. 10. 2016 202 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 8.3.2017 146/13/ZM/2017 Regulace provozování hazardních her - OZV I. Zastupitelstvo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka 1 z 9 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 126. schůze Rady města Kolína konaná dne 08.01.2018 4387/126/RM/2018 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 126. schůze Rady města

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797)

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797) U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-15/2016 Datum jednání: 15.12.2016 3) Program jednáni (USN-Z3-293/2016) Program: I. Úvodní blok 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace záměr bezúplatného převodu Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3. 1 z 6 8.3.2017 10:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 3. 2017 10:00 (usn. č. 4284/103 - usn. č. 4292/103) Bc.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 1.12.2015 Projednané návrhy: 9. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse č. 42

Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse č. 42 Městys Chodová Planá Pohraniční stráže 129 348 13 CHODOVÁ PLANÁ Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse č. 42 Ze dne: 03. 10. 2016 229. RM schvaluje: 1. Propachtovat níže uvedené pozemky: k.ú. Michalovy

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 č. 305/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 6/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

U s n e s e n í. 6/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 6/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 6. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 15. 09. 2011 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 6/1.1 Program 6. zasedání

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. května 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 14. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. května 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 14. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. května 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/14/2019 Schválení programu 14. schůze Rady města Uničova

Více