Město Světlá nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Světlá nad Sázavou Přítomno: 20 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení 2. Žádost o finanční spoluúčast na obnově kulturní památky, Zámek Světlá nad Sázavou, Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou 3. Prodej části pozemku parc. č. 1096/24 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou 4. Prodej pozemku parc. č. 837/19 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou - lokalita Pod Vodárnou - I. etapa 5. Prodej pozemku parc. č. 837/21 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou - lokalita Pod Vodárnou 6. Odkup pozemku parc.č. 189/1, k.ú. a obec Světlá nad Sázavou 7. Odkup pozemků parc. č. 264/11 a parc. č. 264/12 oba v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou 8. Darování pozemků parc. č. st. 1021/1, parc. č. st. 1022/1, parc. č. 47/6 a parc. č. 47/19 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou 9. Změna zřizovací listiny - TBS Světlá nad Sázavou, p. o. 10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ /VB/1 název stavby: Světlá n/s., u Zámku, přeložka vedení knn 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného práva stavby na část pozemku parc. č. 590/19 k.ú. Světlá nad Sázavou (průmyslová zóna v Zámecké ul.) - PFK GLARION s.r.o. 12. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst 13. Projektové dokumentace v evidenci majetku města Světlá nad Sázavou 14. Sportovní hala Světlá nad Sázavou 15. Rozprava 2. Žádost o finanční spoluúčast na obnově kulturní památky, Zámek Světlá nad Sázavou, Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou Usnesení č. 1/2018: I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku města Světlá nad Sázavou ve výši 10 % z hodnoty obnovy nemovité kulturní památky č.p. 1, ul. Zámecká postavené na pozemku parc.č.st. 10, k.ú. Světlá nad Sázavou, max. ve výši ,00 Kč společnosti Zámek Světlá s.r.o., Fráni Šrámka 2340/35, Praha 5 na podporu stavebních prací v souladu se žádostí společnosti Zámek Světlá s.r.o. ze dne Podmínkou úhrady finančního podílu je získání dotace na 1

2 I IV. obnovu nemovité kulturní památky od Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 14/17 ze dne Dotace bude vlastníku kulturní památky poskytnuta zpětně po ukončení obnovy kulturní památky na základě předložení kopie Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, kopie závěrečné zprávy a vyúčtování dotace předkládané Kraji Vysočina a předložených kopií dokladů k celkovým nákladům obnovy včetně kopií dokladů o jejich úhradě a předložení dokladů deklarujících ukončení předmětné obnovy (zápis z výkonu dozoru obecního úřadu obce s rozšířenou působností z hlediska památkové péče, kolaudační rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby apod.), kopie výpisu z účtu deklarující přijetí předmětné dotace, a to formou bezhotovostního převodu na účet vlastníka. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, IČ jako poskytovatelem dotace a společností Zámek Světlá s.r.o., Fráni Šrámka 2340/35, Praha 5, IČ jako příjemcem dotace poskytnuté na obnovu nemovité kulturní památky č.p. 1, ul. Zámecká postavené na pozemku parc.č.st. 10, k.ú. Světlá nad Sázavou v maximální výši ,00 Kč, v předloženém znění. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku města Světlá nad Sázavou ve výši 10 % z hodnoty obnovy nemovité kulturní památky stavby bez č.p. postavené na pozemku parc. č. st. 94, k.ú. Světlá nad Sázavou, max. ve výši ,00 Kč Římskokatolické farnosti děkanství Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 94, Světlá nad Sázavou na podporu stavebních prací v souladu se žádostí Římskokatolické farnosti děkanství Světlá nad Sázavou ze dne Podmínkou úhrady finančního podílu je získání dotace na obnovu nemovité kulturní památky od Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 14/17 ze dne Dotace bude vlastníku kulturní památky poskytnuta zpětně po ukončení obnovy kulturní památky na základě předložení kopie Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, kopie závěrečné zprávy a vyúčtování dotace předkládané Kraji Vysočina a předložených kopií dokladů k celkovým nákladům obnovy včetně kopií dokladů o jejich úhradě a předložení dokladů deklarujících ukončení předmětné obnovy (zápis z výkonu dozoru obecního úřadu obce s rozšířenou působností z hlediska památkové péče, kolaudační rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby apod.), kopie výpisu z účtu deklarující přijetí předmětné dotace, a to formou bezhotovostního převodu na účet vlastníka. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, IČ jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností děkanství Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 94, Světlá nad Sázavou, IČ jako příjemcem dotace poskytnuté na obnovu nemovité kulturní památky stavby bez č.p. postavené na pozemku parc.č.st. 94, k.ú. Světlá nad Sázavou v maximální výši ,00 Kč, v předloženém znění. Termín: I. a I , a IV

3 3. Prodej části pozemku parc. č. 1096/24 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou Usnesení č. 2/2018: I. Ruší své usnesení č. 56/2010 z jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 1096/24 výměře 3 m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou mezi městem Světlá nad Sázavou a paní M. H., paní I. K. a paní L. D. za cenu 500,- Kč/m2. Schvaluje prodej dle GP č /2017 vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., se sídlem Nádražní 226, Světlá nad Sázavou, nově vzniklého pozemku parc.č. st o výměře 3 m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu 2 904,- Kč vč. DPH, a to ideální 1/3 nově vzniklého pozemku parc.č. st o výměře 3 m2 v k.ú. Světlá nad Sázavou do SJM manželům panu Z. H. a paní M. H., ideální 1/3 nově vzniklého pozemku parc.č. st o výměře 3 m2 v k.ú. Světlá nad Sázavou do SJM manželům panu P. K. a paní I. K. a ideální 1/3 nově vzniklého pozemku parc.č. st o výměře 3 m2 v k.ú. Světlá nad Sázavou do SJM manželům panu Z. D. a paní L. D. I Schvaluje uzavření kupní smlouvy týkající se prodeje dle GP č /2017 vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., se sídlem Nádražní 226, Světlá nad Sázavou, nově vzniklého pozemku parc.č. st o výměře 3 m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a manžely panem Z. H., a paní M. H., Světlá nad Sázavou, manžely P. K. a paní I. K., Světlá nad Sázavou a manžely panem Z. D. a paní L. D., Světlá nad Sázavou (jako kupujícími) v předloženém znění. Zajistí: a I - Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR 4. Prodej pozemku parc. č. 837/19 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou - lokalita Pod Vodárnou - I. etapa Usnesení č. 3/2018: I. Schvaluje prodloužení termínu kolaudace stavby rodinného domu postaveného na pozemku parc.č. 837/19 o výměře 722 m 2 v k.ú. Světlá nad Sázavou nejpozději I IV. do data Schvaluje prodej pozemku parc.č. 837/19 o výměře 722 m 2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu 650,- Kč/m 2 včetně DPH, celková cena ,- Kč včetně DPH a to ideální ½ pozemku slečně K. J. Ledeč nad Sázavou a ideální ½ pozemku panu T. D. Světlá nad Sázavou. Schvaluje prodej sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky za cenu ,- Kč bez DPH, celková cena ,- Kč a to ideální ½ pilíře K. J. Ledeč nad Sázavou a ideální ½ pilíře panu T. D. Světlá nad Sázavou. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a slečnou K. J. Ledeč nad Sázavou a panem T. D. Světlá nad Sázavou (jako 3

4 kupujícími) za účelem prodeje pozemku parc.č. 837/19 o výměře 722 m 2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, dále za účelem prodeje sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky, v předloženém znění. 5. Prodej pozemku parc. č. 837/21 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou - lokalita Pod Vodárnou Usnesení č. 4/2018: I. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 837/21 o výměře 744 m 2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu 650,- Kč/m 2 včetně DPH, celková cena ,- Kč včetně DPH a to ideální ½ pozemku slečně L. R., Světlá nad I IV. Sázavou a ideální ½ pozemku panu J. A., Světlá nad Sázavou. Schvaluje prodej sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky za cenu ,- Kč bez DPH, celková cena ,- Kč a to ideální ½ pilíře slečně L. R., Světlá nad Sázavou a ideální ½ pilíře panu J. A., Světlá nad Sázavou. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a slečnou L. R., Světlá nad Sázavou a panem J. A., Světlá nad Sázavou (jako kupujícími) za účelem prodeje pozemku parc.č. 837/21 o výměře 744 m 2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, dále za účelem prodeje sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky, v předloženém znění. Bere na vědomí informace o dotačních podmínkách v rámci výstavby technické infrastruktury Pod Vodárnou I. etapa, rozhodnutí o poskytnutí dotace pod názvem 15 TI Světlá nad Sázavou a možnosti vrácení části dotace na výstavbu základní technické infrastruktury z důvodu nedodržení dotačních podmínek - kolaudace stavby rodinných domů do 5 let od data kolaudace stavby základní technické vybavenosti. Zajistí: I. I Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR 6. Odkup pozemku parc.č. 189/1, k.ú. a obec Světlá nad Sázavou Usnesení č. 5/2018: I. Souhlasí s odkupem pozemku parc.č. 189/1, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře m 2, druh pozemku - zahrada z vlastnictví paní B. P., Světlá nad Sázavou do výlučného vlastnictví města Světlá nad Sázavou, a to včetně všech součástí a příslušenství za cenu ,00 Kč. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi paní B. P., Světlá nad Sázavou (prodávající) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá 4

5 I nad Sázavou (kupující) za účelem odkupu pozemku parc.č. 189/1, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře m 2, druh pozemku - zahrada, v předloženém znění Bere na vědomí informaci o nutnosti navýšení položky oblasti rozpočtu určené pro výkupy pozemků o částku 2 mil. Kč, a to v rámci schvalování rozpočtu města na rok Zajistí: I. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR 7. Odkup pozemků parc. č. 264/11 a parc. č. 264/12 oba v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 6/2018: I. Schvaluje odkup pozemků parc. č. 264/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132 m 2 a parc. č. 264/12 - zahrada o výměře 52 m 2 oba v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví pana J. N. do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, celkem za ,- Kč. Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi panem J. N. (prodávajícím) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (kupujícím) za účelem odkupu pozemků parc. č. 64/11 a parc. č. 264/12 oba v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou v předloženém znění. 8. Darování pozemků parc. č. st. 1021/1, parc. č. st. 1022/1, parc. č. 47/6 a parc. č. 47/19 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 7/2018: I. Schvaluje darování pozemků parc. č. st. 1021/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m 2, parc. č. st. 1022/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 488 m 2, parc. č. 47/16 ostatní plocha, zeleň o výměře 229 m 2 a parc. č. 47/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 41 m 2 vše v obci a katastrálním území Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (dárce) a Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (obdarovaný) v předloženém znění. 9. Změna zřizovací listiny - TBS Světlá nad Sázavou, p. o. Usnesení č. 8/2018: 5

6 Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů schvaluje změnu zřizovací listiny TBS Světlá nad Sázavou, p. o., Rozkoš 749, Světlá nad Sázavou, IČO: v předloženém znění s účinností od Roman Hůla, ředitel TBS Světlá nad Sázavou, p.o. Termín: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ /VB/1 název stavby: Světlá n/s., u Zámku, přeložka vedení knn Usnesení č. 9/2018: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů: I. Schvaluje právo provést stavbu Světlá n/s.,u Zámku, přeložka vedení knn na pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (strana budoucí povinná) ve prospěch společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly (strana budoucí oprávněná) v rozsahu dle předloženého I zákresu. Schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy Světlá n/s.,u Zámku, přeložka vedení knn na dotčeném pozemku ve prospěch budoucí oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, k tíži pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, který je ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (strana budoucí povinná) v rozsahu dle předloženého zákresu. Schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ /VB/1 název stavby: "Světlá n/s., u Zámku, přeložka vedení knn" mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly (strana budoucí oprávněná z VB) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (strana budoucí povinná z VB) v předloženém znění. 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného práva stavby na část pozemku parc. č. 590/19 k.ú. Světlá nad Sázavou (průmyslová zóna v Zámecké ul.) - PFK GLARION s.r.o. Usnesení č. 10/2018: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného práva stavby v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavíraného dle ustanovení 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku k výstavbě stavby podnikatelské nemovitosti k tíži části pozemku parc. č. 590/19, k. ú. Světlá nad Sázavou a budoucí odkup části pozemku parc. č. 590/19, k.ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle přiloženého investičního záměru firmy PFK GLARION s.r.o., Maiselova 25/4, Staré Město, 6

7 Praha 1, IČ: v ploše průmyslové zóny města Světlá nad Sázavou v ul. Zámecká. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného práva stavby na části pozemku parc. č. 590/19, k. ú. Světlá nad Sázavou řešící zároveň závazek budoucího prodeje části pozemku parc. č. 590/19 k.ú. Světlá nad Sázavou v rozsahu dotčení věcného práva stavby, a to ve prospěch stavebníka spol. PFK GLARION s.r.o., Maiselova 25/4, Staré Město, Praha 1, IČ: v předloženém znění. 12. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst Usnesení č. 11/2018: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů: I. Projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství v případě prosazení nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné I zdražení skládkovacích poplatků. Nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady města a jeho obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo města zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. Česká republika by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelili podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 13. Projektové dokumentace v evidenci majetku města Světlá nad Sázavou Usnesení č. 12/2018: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů schvaluje vyřazení projektových dokumentací, které jsou vedeny na účtech 042, a to k , dle soupisu v předloženém znění. Termín: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Usnesení č. 13/2018: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů: I. Bere na vědomí informaci o projektu Sportovní hala Světlá nad Sázavou. Souhlasí s přípravou zadávací dokumentace a se zahájením zadávacího řízení na dodavatele stavby Sportovní hala Světlá nad Sázavou v souladu se zákonem č. 7

8 I IV. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro realizaci stavby v období 06/ /2019. Souhlasí s financováním stavby Sportovní hala Světlá nad Sázavou prostřednictvím úvěru ve výši 70 mil. Kč, s délkou splácení úvěru variantně na 10 a 15 let. Ukládá finančnímu odboru předložit návrhy smluv o úvěru ve výši 70 mil. Kč s délkou splácení úvěru variantně na 10 a 15 let na financování stavby Sportovní hala Světlá nad Sázavou na jednání zastupitelstva města konaného dne Zajistí: Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR I a IV. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Rozprava 8

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 1. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 2. 2012 od 16,00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 17. 9. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 25.4.2018 Z/31/2018-25. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 9. 2017 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 5. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 24. 4. 2019 Z/28/2019-5. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Průmyslová zóna v ul.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo v dne 24. 4. 2013 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 2. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 12.12.2018 Z/122/2018-2. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Volba členů finančního

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 12. 12. 2012 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 16:00 hodin

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: Karla Ponczu, Petra Santariuse a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou.

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: Karla Ponczu, Petra Santariuse a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. Výpis přijatých usnesení na XLII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 30. 1. 2018 1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program XLII. zasedání. Usnesení č. 1/XLII/ZO/2018

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 8.3.2018 134/19/ZM/2018 Návrh programu 19. zasedání ZM program

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U S N E S E N Í. z II. zasedání zastupitelstva města Nové Sedlo, které se konalo dne od hodin ve velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo

U S N E S E N Í. z II. zasedání zastupitelstva města Nové Sedlo, které se konalo dne od hodin ve velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo U S N E S E N Í z II. zasedání zastupitelstva města Nové Sedlo, které se konalo dne 28.03.2018 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo Usnesení č. 18/2018 Zastupitelstvo města Nové Sedlo schvaluje

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 6. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 9. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 388/13/1/2016 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje upravený program 13. zasedání

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 12. března 2018

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 12. března 2018 U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 12. března 2018 Zastupitelstvo města po projednání: I. S c h v a l u j e Revokaci usnesení zastupitelstva města č. 479 ze dne 4.

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Výpis usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018 Výpis usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2018 které se konalo v pondělí dne 12. 2. 2018 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně 1/41/2018-ZM

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 110 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 769/29 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, od V. R. a spoluvlastníků, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2, tj. celkem za 12.200,- Kč.

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 28. 6. 2017 od 16:00 hodin

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/28023/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 12.10.2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.6.2018 235/19/ZM/2018 Žádost o navýšení dotace a poskytnutí dotace na rok 2019 - Centrum

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Zápis č. 32/2018. ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne

Zápis č. 32/2018. ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne Zápis č. 32/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne 27.2.2018 Zahájení: Ukončení: 18.00 hodin 20.00 hodin Přítomni: Kovářová, Krahulik, Vaněčková, Blažková, Hadrava Ze šestičlenného

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-82/2017 Datum jednání: 25.10.2017 2) Program jednání (USN-R3-1788/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení dohody o poskytnutí finančního

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. května /2014/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. května /2014/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. května 2014 4/2014/ZM I. ZM bere na vědomí: 4.2014/10ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 70 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3466/6 o výměře 38 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem 5.700 Kč, od společnosti

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 2. 2015 od 16:00 hodin

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 23. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 21. 2. 2018 Z/14/2018-23. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Rozpočet města na rok

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 56/2019/04/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

Obec Cidlina Zastupitelstvo obce Cidlina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cidlina, konaného dne 31. ledna 2018 v hodin.

Obec Cidlina Zastupitelstvo obce Cidlina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cidlina, konaného dne 31. ledna 2018 v hodin. Obec Cidlina Zastupitelstvo obce Cidlina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cidlina, konaného dne 31. ledna 2018 v 18.00 hodin. Zasedání ZOC č. 25/2018 Dne 31.1.2018 se v 18.00 hod konalo v budově obecního

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 21.06.2018 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 21.06.2018 přijalo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.06.2015 č. 135-6/2015/ZM až 157-6/2015/ZM USNESENÍ č. 135-6/2015/ZM ze dne 22.06.2015 schvaluje Mgr. L. Hubáčka, MBA, M. Budlovského a MUDr. R.

Více

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne 2.9.2013 ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/56/1/2013 program jednání 1. s c h v a l u j e program 56.jednání

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

U s n e s e n í z 13. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 13. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 13. jednání rady města dne 11.07.2011 v 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/13/01/2011 schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e předložený program 12. jednání rady

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE Den konání jednání: 17. 06. 2014 Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. R/97/8/2014 projednala

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Zápis z 1. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí dne 12.11. 2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 6. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í. z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno,

U S N E S E N Í. z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, U S N E S E N Í z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo dne 15. 3. 2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů,

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

U S N E S E N Í č. 5/18

U S N E S E N Í č. 5/18 Číslo strany: 1 U S N E S E N Í č. 5/18 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice konaného 10. prosince 2018 v 18.30 hod. na OÚ Zastupitelstvo obce: bod 2/5/18 bod 3/5/18 Provedlo bod 4/5/18 bod

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 31. srpna 2017 U S N E S E N Í ------------------------- z 31. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:04 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:04 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 25.01. 2018, od 17:04 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

U S N E S E N Í č. 5/18

U S N E S E N Í č. 5/18 Číslo strany: 1 U S N E S E N Í č. 5/18 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice konaného 10. prosince 2018 v 18.30 hod. na OÚ Zastupitelstvo obce: bod 2/5/18 bod 3/5/18 Provedlo bod 4/5/18 bod

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného v úterý dne 10. prosince 2014 v 16.00 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 17/2-47/2 Obdrží:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 14 ze dne 28.05.2018 č. 237 Rada města schvaluje na návrh hodnotící komise přijetí nabídky společnosti H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více