reca spol. s r.o Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "reca spol. s r.o Brno"

Transkript

1 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / Identifikátor výrobku Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Olomoucká 36 Telefon +42 / 05 / Fax +42 / 05 / Homepage Technické informace 1.4 Poradenská instituce Identifikace výrobce / dovozce (Na Bojišti 1, Praha 2, ): / (24h) dýchací potíže. expozici.

2 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 2 / Signální slovo Obsahuje: expozici. P261 Zamezte vdechování par. 2.3 žádné ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách Obsah v [%] Chemický název 75 - <100 CAS: GHS/CLP: Carc. 2: H351 - Acute Tox. 4: H332 - STOT RE 2: H373 - Eye Irrit. 2: H319 - STOT SE 3: H335 - Skin Irrit. 2: H315 - Resp. Sens. 1: H334 - Skin Sens. 1: H <5 tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát CAS: , EINECS/ELINCS: , Reg-No.: XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):

3 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 3 / 11 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny 4.2 Alergické reakce Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Hasicí prášek Plný proud vody. 5.2 Oxidy dusíku (NOx). Kyanovodík (HCN). 5.3 Použijte respirátor nezávislý na okolním vzduchu Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. 6.3 zemina). 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz ODDÍL 8+13

4 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 4 / 11 ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Preventivní ochrana pokožky ochrannou mastí. 7.2 Skladujte v chladu. Skladujte v suchu. 7.3 Viz ODDÍL Kontrolní parametry Složky s mezními hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovišti (CZ) irelevantní DNEL Chemický název tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát, CAS: ³. ³. obecné populace, inhalováním, Acute - local effects: 11,2 mg/m³. obecné populace, pokožkou, Long-term - systemic effects: 1,04 mg/kg bw/day. obecné populace, pokožkou, Acute - local effects: 4 mg/kg bw/day. obecné populace, inhalováním, Long-term - systemic effects: 1,46 mg/m³. PNEC Chemický název tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát, CAS: ústní (food), 11,6 mg/kg. sedimentu (sladká voda), 13,4 mg/kg. odpadních vod (STP), 7,84 mg/l. sladká voda, 0,64 mg/l.

5 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 5 / Omezování expozice Ochranné brýle. (EN 166:2001) Ochrana rukou Jiná ochrana Další údaje dodavatele rukavic. 0,7 mm Butylová pryž, >480 min (EN 374-1/-2/-3). Lehký ochranný oblek. Nevdechujte páry. emisí. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Forma Barva Zápach Prahová hodnota zápachu Hodnota ph Hodnota ph [1%] kapalina charakteristické Teplota varu [ C] 298 Bod vzplanutí [ C] 164 Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.) Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) Tlak páry/tlak plynu [kpa] Hustota [g/ml] Sypná hustota [kg/m³] oktanol/voda] Viskozita Relativní hustota par Teplota tání [ C] Samovznícení [ C] Teplota rozkladu [ C] ne 1,2 (20 C / 68,0 F) reaguje s vodou irelevantní 9.2 Další informace žádné ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Viz ODDÍL 10.3.

6 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 6 / Chemická stabilita 10.3 Reakce s vodou. Reakce s alkoholy, aminy, vodnými kyselinami a louhy Viz ODDÍL Voda. 10.6

7 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 7 / 11 ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Akutní toxicitat ATE-mix, inhalováním (pára), 10 - <20 mg/l (4 h). Chemický název LD50, pokožkou, Králík: > mg/kg. LC50, inhalováním, Krysa: 0,31 mg/l (4 h). tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát, CAS: LD50, pokožkou, Krysa: > 2000 mg/kg. LC0, inhalováním, Krysa: > 7 mg/l 4h. Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici. Dráždivý Senzibilizace dýchacích cest / Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Mutagenita Karcinogenita Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici. Dráždivý Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici. Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici. Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici. Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici. Všeobecné poznámky

8 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 8 / 11 ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Chemický název LC50, (96h), Danio rerio: > 1000 mg/l. EC50, (24h), Daphnia magna: > 1000 mg/l. ErC50, (72h), Scenedesmus subspicatus: > 1640 mg/l. BCF, Cyprinus carpio: < 14. tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát, CAS: LC50, (96h), Pimephales promelas: 51 mg/l. EC50, (48h), Daphnia magna: 131 mg/l. EC50, (3h), Bacteria: 784 mg/l. IC50, (72h), Algae: 82 mg/l Perzistence a rozložitelnost Chování v jednotlivých oblastech Další údaje Biologická odbouratelnost Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Ekotoxikologické údaje nejsou k dispozici Metody nakládání s odpady likvidací * * a balení).

9 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 9 / Vnitrozemská plavba (ADN) Letecká doprava podle IATA 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku Vnitrozemská plavba (ADN) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" Letecká doprava podle IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" 14.3 Vnitrozemská plavba (ADN) Letecká doprava podle IATA 14.4 Obalová skupina Vnitrozemská plavba (ADN) Letecká doprava podle IATA 14.5 ne Vnitrozemská plavba (ADN) ne ne Letecká doprava podle IATA ne 14.6

10 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 10 / /689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EHS (2008/47/ES); 453/2010/ES; (EU) 2015/830 ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2016) - VOC (2010/75/ES) 0 % 15.2 ODDÍL 16: Další informace 16.1 (ODDÍL 03) vdechnuti.

11 Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 11 / Zkratky a akronymy: 16.3 Další informace ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure CAS = Chemical Abstracts Service CLP = Classification, Labelling and Packaging DMEL = Derived Minimum Effect Level DNEL = Derived No Effect Level EC50 = Median effective concentration ECB = European Chemicals Bureau EEC = European Economic Community EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS = European List of Notified Chemical Substances GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA = International Air Transport Association IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk IC50 = Inhibition concentration, 50% IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database LC50 = Lethal concentration, 50% LD50 = Median lethal dose MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance PNEC = Predicted No-Effect Concentration REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals TLV /TWA = Threshold limit value time-weighted average TLV STEL = Threshold limit value short-time exposure limit VOC = Volatile Organic Compounds vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative Postup klasifikace Copyright: Chemiebüro

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

SILIKON VYSOKOTEPLOTNÍ S 300

SILIKON VYSOKOTEPLOTNÍ S 300 Datum vydání 23.12.2015, Revize 23.12.2015 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Olomoucká 36 Telefon

Více

SWAG nemrznoucí kapalina

SWAG nemrznoucí kapalina Datum vydání 21.01.2016, Revize 05.06.2015 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 9 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 nemrznoucí kapalina 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce

Více

HelioCopper Rapid Concentrate

HelioCopper Rapid Concentrate Datum vydání 10.05.2016, Revize 10.05.2016 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 10 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Produkt používaný pro galvanické pokovování. 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace

Více

KRONES celerol L 7008

KRONES celerol L 7008 Datum vydání 26.01.2017, Revize 14.07.2015 Verze 01 Strana 1 / 8 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Tuk Nejsou známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft

Více

Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 9. KRONES colfix K Nejsou žádné známy. Böhmerwaldstraße 5

Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 9. KRONES colfix K Nejsou žádné známy. Böhmerwaldstraße 5 Datum vydání 02.03.2017, Revize 28.04.2016 Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 9 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Lepidlo Nejsou známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce KIC KRONES Internationale

Více

MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A

MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013 Verze 01 Strana 1 / 8 1.1 Identifikátor výrobku MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace

Více

ARECAL CHLADICÍ A MAZACÍ KONCENTRÁT

ARECAL CHLADICÍ A MAZACÍ KONCENTRÁT Datum vydání 20.07.2015, Revize 20.07.2015 Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 10 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Viz info o produktu. 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce

Více

KRONES colfix HM 1195

KRONES colfix HM 1195 Datum vydání 16.02.2016, Revize 19.03.2015 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 8 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Lepidlo Nejsou známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce KIC KRONES Internationale

Více

Meesenburg Großhandel KG 24941 Flensburg

Meesenburg Großhandel KG 24941 Flensburg Datum vydání 11.12.2015, Revize 07.01.2014 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 13 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Westerallee 162 Telefon

Více

Chlorid železitý (III), roztok

Chlorid železitý (III), roztok Datum vydání 24.10.2014, Revize 24.10.2014 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Flocculation- and precipitating agent Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace

Více

KRONES colclean EV 60

KRONES colclean EV 60 Datum vydání 11.05.2015, Revize 11.05.2015 Verze 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 8 1.1 Identifikátor výrobku IUPAC EU-INDEX 649-327-00-6 EINECS/ELINCS 918-481-9 CAS 64742-48-9 Uhlovodíky, C10 C13, n-

Více

SWAG Autoteile GmbH Wuppertal

SWAG Autoteile GmbH Wuppertal Datum vydání 21.01.2016, Revize 05.06.2015 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 9 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Mazivo 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Am Kiesberg

Více

Datum vydání 06.10.2014, Revize 07.01.2014 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 13. Nejsou žádné známy.

Datum vydání 06.10.2014, Revize 07.01.2014 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 13. Nejsou žádné známy. Datum vydání 06.10.2014, Revize 07.01.2014 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 13 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Lepidlo Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Plachého 388/28

Více

HelioClean Classic Salt

HelioClean Classic Salt Datum vydání 09.05.2016, Revize 09.05.2016 Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 13 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Konrad-Zuse-Bogen

Více

KRONES colfix HM 8032

KRONES colfix HM 8032 Datum vydání 02.03.2017, Revize 09.04.2015 Verze 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 8 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Lepidlo Nejsou známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce KIC KRONES Internationale

Více

PA - Polyester approved, Comp. A

PA - Polyester approved, Comp. A Datum vydání 09.02.2015, Revize 10.04.2013 Verze 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 9 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Hanns-Martin-Schleyer-Str.

Více

,

, Datum vydání 21.01.2016, Revize 05.06.2015 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 10 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 20 98 0531, 20 98 0030 Motorový olej 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace

Více

KRONES celerol L 7007

KRONES celerol L 7007 Datum vydání 26.06.2017, Revize 23.03.2017 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 8 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Mazivo Nejsou známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce KIC KRONES Internationale

Více

Meesenburg Großhandel KG Flensburg

Meesenburg Großhandel KG Flensburg Datum vydání 11.12.2015, Revize 03.01.2014 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 12 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Westerallee 162 Telefon

Více

ARECAL FILLUP SILIKONOVÝ SPREJ

ARECAL FILLUP SILIKONOVÝ SPREJ Datum vydání 20.12.2016, Revize 20.12.2016 Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 12 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Viz info o produktu. 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce

Více

Meesenburg Großhandel KG Flensburg

Meesenburg Großhandel KG Flensburg Datum vydání 11.12.2015, Revize 03.01.2014 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 14 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Westerallee 162 Telefon

Více

FAG Arcanol TEMP90. Nejsou žádné známy. Schaeffler Technologies AG & Co. KG Georg-Schäfer-Str. 30

FAG Arcanol TEMP90. Nejsou žádné známy. Schaeffler Technologies AG & Co. KG Georg-Schäfer-Str. 30 Strana 1 / 14 1.1 Identifikátor výrobku FAG Arcanol TEMP90 1.2 1.2.1 Mazivo 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Schaeffler Technologies AG & Co. KG Georg-Schäfer-Str. 30 Telefon

Více

KEM-UP 941, KEM-UP 942, KEM-UP 943, Comp. A

KEM-UP 941, KEM-UP 942, KEM-UP 943, Comp. A Datum vydání 05.08.2015, Revize 25.03.2014 Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 9 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Via Trieste 1 / ITALY

Více

PREFA Spezialsilikon

PREFA Spezialsilikon Datum vydání 16.10.2017, Revize 09.08.2017 Verze 07. Nahrazuje verzi: 06 Strana 1 / 11 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Silicon 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Werkstraße

Více

arecal SILIKONOVÝ SPREJ

arecal SILIKONOVÝ SPREJ Vyhotoveno dne: 05.10.2012, Revize 05.10.2012 Version 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 10 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Viz info o produktu. Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce

Více

Datum vydání , Revize Verze 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 11. Cartridge pro nástroje. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 11. Cartridge pro nástroje. Nejsou žádné známy. Datum vydání 23.10.2017, Revize 06.10.2017 Verze 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 11 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Cartridge pro nástroje 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce

Více

reca spol. s r.o. 618 00 Brno

reca spol. s r.o. 618 00 Brno Datum vydání 03.11.2014, Revize 03.11.2014 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 12 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Barva Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Olomoucká 36

Více

VBH Holding AG 70825 Korntal-Münchingen

VBH Holding AG 70825 Korntal-Münchingen Datum vydání 16.06.2015, Revize 07.01.2014 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 13 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Siemensstrasse 38 Telefon

Více

Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 13. arecal TOP CLEAN. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 13. arecal TOP CLEAN. Nejsou žádné známy. Datum vydání 03.12.2015, Revize 03.12.2015 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 13 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Olomoucká 36 Telefon

Více

KRONES colclean C 1201

KRONES colclean C 1201 Datum vydání 26.06.2017, Revize 04.04.2017 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 12 1.1 Identifikátor výrobku IUPAC EINECS/ELINCS 232-433-8 CAS 8028-48-6 01-2119493353-35-XXXX 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou

Více

arecal Lepidlo Ve Spreji

arecal Lepidlo Ve Spreji Datum vydání 18.11.2015, Revize 18.11.2015 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 12 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Lepidlo 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Olomoucká

Více

PASF - Polyester approved styrene-free, Comp. A

PASF - Polyester approved styrene-free, Comp. A Datum vydání 14.02.2014, Revize 11.04.2013 Version 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 9 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Hanns-Martin-Schleyer-Str.

Více

Zinkový Sprej MZN-400

Zinkový Sprej MZN-400 Datum vydání 28.05.2013, Revize 20.11.2012 Version 01 Strana 1 / 11 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Barva Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Telefon 800 11 55 99 Fax +420 261

Více

Klimaanlagenreiniger Schaum

Klimaanlagenreiniger Schaum Datum vydání 06.10.2015, Revize 04.06.2014 Verze 01 Strana 1 / 12 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Wüstenbuch 26 Telefon +49 (0) 9555 80994-0

Více

Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 13. Zdravotnický výrobek. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 13. Zdravotnický výrobek. Nejsou žádné známy. Datum vydání 16.04.2018, Revize 03.04.2018 Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 13 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Zdravotnický výrobek 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce

Více

ARECAL LAKOVACÍ SPREJ BÍLÝ MATNÝ

ARECAL LAKOVACÍ SPREJ BÍLÝ MATNÝ Datum vydání 14.12.2015, Revize 14.12.2015 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 17 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Laková barva 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Olomoucká

Více

MKT Injektionsmörtel VME, Comp. A

MKT Injektionsmörtel VME, Comp. A MKT Injektionsmörtel VME, Comp. A Datum vydání 15.07.2015, Revize 19.02.2013 Verze 01 Strana 1 / 10 1.1 Identifikátor výrobku MKT Injektionsmörtel VME, Comp. A 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace

Více

Normfest, s.r.o. 155 00 Praha 5

Normfest, s.r.o. 155 00 Praha 5 Datum vydání 26.06.2014, Revize 26.06.2014 Version 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití

Více

Normfest, s.r.o Praha 5

Normfest, s.r.o Praha 5 Datum vydání 29.07.2014, Revize 29.07.2014 Version 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 11 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Telefon +420

Více

Lubriflux Fettkartusche

Lubriflux Fettkartusche Datum vydání 28.08.2018, Revize 28.06.2018 Verze 01 Strana 1 / 15 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 Tuk 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce Heinrich-Roehm-Str. 50 Telefon +49(0)7325

Více

HelioChrome Classic Salt

HelioChrome Classic Salt Datum vydání 08.08.2014, Revize 05.08.2014 Version 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 12 1.1 Identifikátor výrobku 01-2119458868-17-XXXX IUPAC Oxid chromový EU-INDEX 024-001-00-0 EINECS/ELINCS 215-607-8

Více

Datum vydání , Revize Verze 01 Strana 1 / 11. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 01 Strana 1 / 11. Nejsou žádné známy. Datum vydání 31.05.2016, Revize 31.05.2016 Verze 01 Strana 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Arctic - Sprej na zmrazení Číslo zboží

Arctic - Sprej na zmrazení Číslo zboží Datum vydání 11.01.2016, Revize 11.08.2015 Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Screenox Quantum Lepidlo na skla Číslo zboží:

Screenox Quantum Lepidlo na skla Číslo zboží: Datum vydání 29.08.2017, Revize 29.08.2017 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 289350630 1.2 Příslušná

Více

Screenox Quantum Lepidlo na skla Číslo zboží:

Screenox Quantum Lepidlo na skla Číslo zboží: Datum vydání 29.08.2017, Revize 29.08.2017 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 289350620 1.2 Příslušná

Více

Datum vydání , Revize Verze 01 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 01 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy. Datum vydání 31.03.2016, Revize 30.03.2016 Verze 01 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum přepracování: Datum tisku: Verze: 02 HENSOTHERM 1 KS

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum přepracování: Datum tisku: Verze: 02 HENSOTHERM 1 KS 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikátory produktu Identifikace látky nebo přípravku: HENSOTERM 1 KS 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

febi brzdová pasta Číslo zboží: 26712

febi brzdová pasta Číslo zboží: 26712 Datum vydání 29.10.2018, Revize 29.10.2018 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 26712 brzdová pasta Číslo zboží:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Dot 4 - Brzdová kapalina Číslo zboží:

Dot 4 - Brzdová kapalina Číslo zboží: Datum vydání 10.01.2018, Revize 10.01.2018 Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 2894410 1.2 Příslušná

Více

STRIES Čisticí prostředek na sklo Číslo zboží:

STRIES Čisticí prostředek na sklo Číslo zboží: Datum vydání 12.10.2017, Revize 12.10.2017 Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 289734030 1.2 Příslušná

Více

STRIES Čisticí prostředek na sklo Číslo zboží:

STRIES Čisticí prostředek na sklo Číslo zboží: Datum vydání 12.10.2017, Revize 12.10.2017 Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 28973405 1.2 Příslušná

Více

Wash & Drive - Šampon pro vysoký lesk Číslo zboží:

Wash & Drive - Šampon pro vysoký lesk Číslo zboží: Datum vydání 09.05.2019, Revize 13.02.2018 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 20003005 1.2 Příslušná

Více

febi Olej do automatické převodovky Číslo zboží: 29449, 36449, 38901, 38902

febi Olej do automatické převodovky Číslo zboží: 29449, 36449, 38901, 38902 Datum vydání 08.10.2018, Revize 08.10.2018 Verze 09. Nahrazuje verzi: 08 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 29449 Olej do automatické převodovky

Více

Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy. Datum vydání 24.10.2017, Revize 24.10.2017 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

RadClean Čistič chladiče Číslo zboží:

RadClean Čistič chladiče Číslo zboží: Datum vydání 18.12.2017, Revize 18.12.2017 Verze 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 2897373 1.2 Příslušná

Více

Datum vydání , Revize Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy. Datum vydání 10.10.2018, Revize 10.10.2018 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 32600 olej pro automatickou

Více

RadSeal Prostředek na utěsnění chladiče Číslo zboží:

RadSeal Prostředek na utěsnění chladiče Číslo zboží: Datum vydání 26.02.2018, Revize 26.02.2018 Verze 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 2897372 1.2 Příslušná

Více

: Sikaflex AT-Connection

: Sikaflex AT-Connection ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku : Těsnicí

Více

WASH & READY Autošampon Číslo zboží:

WASH & READY Autošampon Číslo zboží: Datum vydání 12.02.2018, Revize 25.01.2018 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 20003215 1.2 Příslušná

Více

Datum vydání , Revize Verze 07. Nahrazuje verzi: 06 Strana 1 / 9. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 07. Nahrazuje verzi: 06 Strana 1 / 9. Nejsou žádné známy. Datum vydání 11.04.2018, Revize 01.08.2017 Verze 07. Nahrazuje verzi: 06 Strana 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Gruber Strasse 63. Varování

Gruber Strasse 63. Varování ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Art.-No. 514 3540, 514 4440, 593 1239, 593 1291, 593 2129, 593 2670, 6210 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

febi mazivo Číslo zboží: 03630

febi mazivo Číslo zboží: 03630 Datum vydání 30.10.2018, Revize 30.10.2018 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 03630 mazivo Číslo zboží: 03630

Více

Quick Seal Cold Těsnicí prostředek na klimatizace Číslo zboží

Quick Seal Cold Těsnicí prostředek na klimatizace Číslo zboží Datum vydání 11.08.2015, Revize 11.08.2015 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

febi mazivo Číslo zboží: 21909

febi mazivo Číslo zboží: 21909 Datum vydání 26.10.2017, Revize 04.08.2017 Verze 07. Nahrazuje verzi: 06 Strana 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 21909 mazivo Číslo zboží: 21909

Více

Grip Tap Sprej na montáž pneumatik 400ml Číslo zboží

Grip Tap Sprej na montáž pneumatik 400ml Číslo zboží Datum vydání 16.10.2015, Revize 16.10.2015 Verze 01 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. Magic Cleaner - Tiskový elektrolyt. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Fronius International GmbH

Bezpečnostní list. Magic Cleaner - Tiskový elektrolyt. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Fronius International GmbH Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0411,8021 42,0411,8022 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

febi Olej do DSG automatické převodovky Číslo zboží: 39070, 39071

febi Olej do DSG automatické převodovky Číslo zboží: 39070, 39071 Datum vydání 08.11.2018, Revize 08.11.2018 Verze 07. Nahrazuje verzi: 06 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 39070 Olej do DSG automatické

Více

SWAG brzdová kapalina DOT 4 Číslo zboží: , ,

SWAG brzdová kapalina DOT 4 Číslo zboží: , , Datum vydání 29.08.2018, Revize 29.08.2018 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 99 90 0001, 30 92 6461,

Více

febi Brzdová kapalina DOT 4 Číslo zboží: 26746, 26461, 21754

febi Brzdová kapalina DOT 4 Číslo zboží: 26746, 26461, 21754 Datum vydání 29.08.2018, Revize 29.08.2018 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 21754 Brzdová kapalina DOT

Více

Datum vydání: 14.10.2013 Číslo verze 3

Datum vydání: 14.10.2013 Číslo verze 3 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

febi brzdová kapalina DOT 4 PLUS Číslo zboží: 26748, 23932, 23930

febi brzdová kapalina DOT 4 PLUS Číslo zboží: 26748, 23932, 23930 Datum vydání 29.08.2018, Revize 29.08.2018 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 23930 brzdová kapalina DOT 4

Více

Chlorid železitý (III), roztok

Chlorid železitý (III), roztok Datum vydání 06.10.2017, Revize 06.10.2017 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Vysoce pevná šroubová pojistka

Vysoce pevná šroubová pojistka Datum vydání 27.11.2014, Revize 27.11.2014 Verze 04. Nahrazuje verzi: 03 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Chlorid železitý (III), roztok

Chlorid železitý (III), roztok Datum vydání 09.08.2018, Revize 09.08.2018 Verze 09. Nahrazuje verzi: 08 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Topas Intenzivní čistič skla Číslo zboží

Topas Intenzivní čistič skla Číslo zboží Datum vydání 15.04.2016, Revize 15.04.2016 Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

febi Olej do automatické převodovky Číslo zboží: 39095, 39096, 39097, 39098

febi Olej do automatické převodovky Číslo zboží: 39095, 39096, 39097, 39098 Datum vydání 11.10.2018, Revize 11.10.2018 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 39095 Olej do automatické převodovky

Více

Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy. Datum vydání 08.01.2018, Revize 08.01.2018 Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 200031830 1.2 Příslušná

Více

Bremtec Čisticí prostředek na brzdy Číslo zboží:

Bremtec Čisticí prostředek na brzdy Číslo zboží: Datum vydání 27.02.2017, Revize 27.02.2017 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 289733331 1.2 Příslušná

Více

Bremtec Čisticí prostředek na brzdy Číslo zboží:

Bremtec Čisticí prostředek na brzdy Číslo zboží: Datum vydání 27.02.2017, Revize 27.02.2017 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 28973335 1.2 Příslušná

Více

MULTIN Univerzální pěnový čistič Číslo zboží

MULTIN Univerzální pěnový čistič Číslo zboží Datum vydání 03.03.2015, Revize 03.03.2015 Verze 01 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Datum vydání , Revize Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 9. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 9. Nejsou žádné známy. Datum vydání 22.03.2018, Revize 10.07.2017 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

febi CVT Olej do automatické převodovky Číslo zboží: 27975

febi CVT Olej do automatické převodovky Číslo zboží: 27975 Datum vydání 19.07.2017, Revize 10.07.2017 Verze 07. Nahrazuje verzi: 06 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 27975 CVT Olej do automatické

Více

febi mazivo kroužkového kloubu Číslo zboží: 08414, 02597

febi mazivo kroužkového kloubu Číslo zboží: 08414, 02597 Datum vydání 30.10.2018, Revize 30.10.2018 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 02597 mazivo kroužkového kloubu

Více

Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 12. Ochranný prostředek proti korozi. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 12. Ochranný prostředek proti korozi. Nejsou žádné známy. Datum vydání 31.08.2015, Revize 31.08.2015 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

febi Montazni pasta Číslo zboží: 31941, 31942

febi Montazni pasta Číslo zboží: 31941, 31942 Datum vydání 12.09.2018, Revize 12.09.2018 Verze 07. Nahrazuje verzi: 06 Strana 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi 31942 Montazni pasta Číslo

Více

Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy.

Datum vydání , Revize Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 10. Nejsou žádné známy. Datum vydání 23.10.2017, Revize 23.10.2017 Verze 03. Nahrazuje verzi: 02 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

MIRRLOCK Lepidlo na sklo a kov (A) Číslo zboží:

MIRRLOCK Lepidlo na sklo a kov (A) Číslo zboží: Datum vydání 21.09.2017, Revize 21.09.2017 Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 2898557 1.2 Příslušná

Více

Viro One Shot Plus Čistič klimatizací Číslo zboží

Viro One Shot Plus Čistič klimatizací Číslo zboží Datum vydání 29.10.2015, Revize 29.10.2015 Verze 06. Nahrazuje verzi: 05 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku - 1.1 Identifikátor výrobku - Obchodní označení: T-13000 THERMCUT COOLING LIQUID, Pink T-13001 + T-13002 THERMCUT COOLING LIQUID, Transparent

Více

Profi MP4 Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Profi MP4 Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání: 01.06.2015 Nahrazuje vydání z: 02.01.2014 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Synonyma Chemický název a látka Obchodní název Číslo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Čisticí přípravek

Více

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.07.2014 Číslo verze 12

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.07.2014 Číslo verze 12 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 180 550, 180 530, 180 540, 180 510, 180 520 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

HR 150 Čisticí a aktivační prostředek Číslo zboží

HR 150 Čisticí a aktivační prostředek Číslo zboží Datum vydání 28.10.2015, Revize 15.10.2014 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Viro Dry Shot Čistič klimatizací Číslo zboží:

Viro Dry Shot Čistič klimatizací Číslo zboží: Datum vydání 20.02.2018, Revize 20.02.2018 Verze 01 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo zboží: 2897304 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Repos fast Lepidlo na opravu plastů (A) Číslo zboží

Repos fast Lepidlo na opravu plastů (A) Číslo zboží Repos fast Lepidlo na opravu plastů (A) Datum vydání 03.02.2016, Revize 27.08.2014 Verze 02. Nahrazuje verzi: 01 Strana 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

febi KÜHLERFROSTSCHUTZ- gelb/grün Číslo zboží: 89428, 88541, 75011, 02374

febi KÜHLERFROSTSCHUTZ- gelb/grün Číslo zboží: 89428, 88541, 75011, 02374 Datum vydání 29.08.2018, Revize 29.08.2018 Verze 08. Nahrazuje verzi: 07 Strana 1 / 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku febi KÜHLERFROSTSCHUTZ- gelb/grün

Více