MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE dokumentace"

Transkript

1 MATURITNÍ PRÁCE dokumentace 3D hra pro Android Petr Dobeš školní rok: 2012/2013 obor: třída: Elektronické počítačové systémy PS4B

2

3

4 ABSTRAKT Tato maturitní práce se zabývá tvorbou hry Akarun, která je určena pro mobilní operační systém Android vyvíjený společností Google. Během vývoje bylo nutno vyuţít různých technologií a postupů. Tyto postupy jsou podrobněji představeny a popsány v dokumentaci. Práce se také snaţí ukázat, jaká úskalí se mohou objevit během tvorby podobných aplikací. Práce také seznamuje se způsoby a průběhem testování aplikací pro zvolenou platformu.

5 OBSAH Úvod Cíle práce Tvorba herní aplikace zaloţené na vhodném 3D enginu Tvorba potřebných textur pro kostky pouţité v levelu Tvorba několika herních levelů Kontrola dokončení levelů Generování seznamu levelů Výběr technologií pro řešení Programovací jazyk Vývojové prostředí Nástroje pro úpravu grafický prvků D grafická knihovna Nástroje pro testování Způsoby řešení a pouţité postupy Návrh struktury aplikace Tvorba struktury Návrh úrovní Testování a optimalizace Příručka uţivatele Poţadavky na zařízení Základní menu Obrazovka herní úrovně Shrnutí SEZNAM POUŢITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 26

6 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 6 Úvod Operační systém Android je v současné době nejrozšířenějším operačním systémem v mobilních telefonech, a proto je výhodné dozvědět se více o jeho moţnostech a způsobech vývoje aplikací. Díky nativní implementaci Open GL nabízí Android dostatek výkonných prostředků pro tvorbu her a grafických animací. S rostoucím výkonem současných mobilních telefonů se otevírají nové moţnosti toho, co můţeme pro tuto platformu tvořit. Cílem hry Akarun je předvést, jakým způsobem probíhá vývoj grafických aplikací. V této dokumentaci bude předveden původní návrh celé aplikace a také jeho postupné úpravy, vývoj a ladění. Dokumentace také nastiňuje funkce jednotlivých tříd, které byly v závislosti na návrhu vytvořeny.

7 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 7 1 Cíle práce 1.1 Tvorba herní aplikace založené na vhodném 3D enginu Je třeba najít dostupné 3D knihovny pro systém Android, seznámit se s nimi a vybrat z nich vhodnou variantu. Dále je nutné na základě této knihovny navrhnout strukturu aplikace tak, aby v ní bylo moţno snadno provádět úpravy a importovat herní úrovně. 1.2 Tvorba potřebných textur pro kostky použité v levelu Je nutno vytvořit textury nebo jejich části, které budou v herní logice seskládány dohromady tak, aby vzhled výsledného 3D modelu odpovídal poţadovanému stavu. 1.3 Tvorba několika herních levelů Aby byly prezentovány všechny aspekty aplikace, je třeba také vytvořit několik herních úrovní. Ty by mělo být moţné načítat z dokumentů ve formě čitelné pro programátora. 1.4 Kontrola dokončení levelů Je třeba vytvořit vhodný systém pro kontrolu vyřešení jednotlivých herních úrovní. Jde o způsob reprezentace současného stavu barev na jednotlivých kostkách a jejich porovnávání. 1.5 Generování seznamu levelů Aby hra byla snadno rozšiřitelná, je nutno zařídit, aby byla v menu generována tlačítka pro spouštění levelů na základě souborů s levely, které jsou umístěny v příslušném adresáři projektu.

8 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 8 2 Výběr technologií pro řešení 2.1 Programovací jazyk Programovací jazyk byl předem určen zvolenou platformou, která implicitně vyţaduje pouţití jazyka Java. Pro ukládání informací o jednotlivých herních úrovních byl zvolen oblíbený jazyk XML. Tento jazyk byl zvolen z důvodu snadné parsovatelnosti knihovnami obsaţenými v operačním systému Android. Výhodou jazyka XML je také snadná čitelnost programátorem a přehledná struktura. Java je interpretovaný, a aţ na výjimku osmi primitivních datových typů, striktně objektově orientovaný programovací jazyk. Disponuje především vysokou přenositelností. Toho je docíleno tím, ţe jazyk není přímo kompilovaný, ale o jeho interpretaci se stará Java virtual machine běţící na dané architektuře. Jeho jednotlivé odnoţe lze nalézt na všech typech zařízení. [1] XML je značkovací jazyk vytvořený konsorciem W3C. Mnoho programovacích jazyků (včetně Javy) usnadňuje jeho zpracování pouţitím nativních knihoven. Pro reprezentaci struktury dat pouţívá jazyk XML vlastní značky. XML je výhradně textový, a lze jej tak upravit v libovolném textovém editoru. [2] 2.2 Vývojové prostředí Pro samotné psaní kódu, kompilaci a ladění bylo pouţito vývojové prostředí Eclipse s doplňkem Android SDK. Tento doplněk je pro Eclipse velmi dobře optimalizován. Společně tak nabízí ucelený nástroj pro kompletní vývoj aplikací. Další výhodou je, ţe prostředí Eclipse i doplněk Android SDK jsou zdarma. Samotné prostředí Eclipse (Obr. č. 1) je napsáno v jazyce Java. Z tohoto faktu vyplývá nativní podpora jazyka Java. Lze v něm však bez problémů pracovat i s jinými technologiemi. Ke staţení je také velmi široká nabídka plug-inů (mezi jinými i plug-in ADT, který dodává nástroje pro práci s projekty pod systémem Android). Pro kaţdý projekt se pouţívá takzvaný workspace (pracovní prostředí), ve kterém je teprve zaloţen daný projekt.[3]

9 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 9 Obr. č. 1: Vývojové prostředí Eclipse 2.3 Nástroje pro úpravu grafický prvků Úprava 3D modelu byla provedena v programu Blender. Ten byl zvolen pro svou dostupnost. Z mého pohledu však nabízí velmi sloţité a pro začátečníky nepřívětivé prostředí. Pro účely vytváření hry Akarun byl však dostačující a pouţitelný. Blender je 3D modelovací a animační software. Je vyvíjen pod licencí Open source, a tak si můţe jeho zdrojové kódy prohlédnout prakticky kaţdý. Na internetu je k dispozici řada doplňků přidávajících či upravujících některé funkce tohoto nástroje. I v základu však nabízí velmi netradiční funkce, jako je např. tvorbu interaktivních aplikací. Je tak moţno vytvořit hru v samotném prostředí programu Blender. [4]

10 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 10 Obr. č. 2: Vývojový nástroj Blender Grafika pro menu a textury byla upravována v programu Adobe Photoshop CS2. Ten je v současné době zdarma a nabízí špičkové nástroje pro úpravu grafiky. Jde asi o nejznámější editor grafiky vůbec. Kromě spousty dostupných plug-inů nabízí sám o sobě sadu filtrů pro velmi pokročilé úpravy obrázků. Obr. č. 3: Adobe Photoshop CS2 [7]

11 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm D grafická knihovna Volba 3D grafické knihovny byla poněkud náročnější. Existuje hned několik frameworků, ze kterých bylo moţno vybírat. Jako jeden z testovaných, stojí za zmínku Min3D, který je poměrně jednoduchý na pouţití. Obsahuje však chyby v otáčení objektů a pouţití světel ve scéně. Autor tohoto frameworku vydal před nedávnem jeho nástupce s názvem Rajawali. Ten přicházel také v úvahu, ale protoţe vyţaduje hardwarovou podporu Open GL 2.0, nebylo by jej moţné testovat na mobilním telefonu, který byl k dispozici. Z výběru vyšel vítězně enigne jpct-ae, který je mobilní verzí Java enginu jpct vytvořeného Egonem Olsonem. Engine jpct nabízí velmi příjemnou a jednoduchou implementaci. Jeho pouţití je velmi intuitivní. Navíc na oficiálním fóru existuje aktivní komunita, na kterou se lze v případě nějakých problémů obrátit. 2.5 Nástroje pro testování K testování aplikace byl pouţit mobilní telefon Sony Ericsson Xperia X10 mini. Byla zde i moţnost pouţití emulátoru vyvíjeného společností Google. Ten je však velmi pomalý a pro testování náročnějších aplikací jako jsou 3D hry je v podstatě nepouţitelný. Po nainstalování potřebných ovladačů k telefonu, je moţné spouštět kompilaci a sestavení v prostředí Eclipse a toto prostředí jiţ samo nainstaluje a spustí aplikaci na připojeném telefonu. Doplněk Android SDK navíc nabízí nástroj LogCat, který se dá pouţít pro analýzu výstupních logovacích souborů telefonu. Obr. č. 4: Sony Ericsson Xperia X10 mini [5]

12 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 12 3 Způsoby řešení a použité postupy 3.1 Návrh struktury aplikace Základem kaţdého projektu je prvotní detailní návrh řešení. Tento návrh zkrátí celkový čas tvorby, protoţe není třeba vymýšlet nové způsoby řešení během vývoje Obecná struktura aplikace pro Android Jako první v pořadí bylo nutno seznámit se se základní strukturou aplikace pro Android. Jde především o pouţívání tzv. aktivit. Aktivita zastřešuje vţdy jednu část aplikace. Zabezpečuje zobrazení obsahu a další funkce potřebné pro běh aplikace. Zjednodušeně lze říct, ţe pro kaţdé okno aplikace se vytváří jedna aktivita. Obr. č. 5: Ţivotní cyklus aktivity [6]

13 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 13 Android vyţaduje striktní pravidla pro umístění souborů v projektu. Zde je uvedeno několik nejdůleţitějších adresářů. Src obsahuje všechny kompilované zdrojové kódy Gen nebývá programátorem přímo ovlivňován, obsahuje třídy generované doplňkem Android SDK (např. pro odkazování na zdroje - resources pouţívané v projektu) Libs obsahuje pouţité knihovny, zde je například vloţena knihovna jpct-ae Res obsahuje podadresáře pro jednotlivé typy zdrojových souborů (obrázky, zvukové soubory, XML dokumenty apod Návrh modelu pro Akarun V dalším kroku bylo třeba navrhnout strukturu programu tak, aby dbala "dobrých zvyků" OOP (objektově orientovaného programování) a podporovala přehlednost. Při návrhu se počítalo s těmito třídami: Qbe.java Game.java LevelParser.java Objekt.java TextureGenerator.java Preference.java Qbe.java Jedná se o úvodní aktivitu obsahující zobrazení loga, menu, výběru úrovně a návodu pro hru. Game.java Je to aktivita se samotnou hrou implementující knihovnu jpct-ae. Vyuţívá ostatní třídy pro zajištění běhu herní logiky. LevelParser.java Tato třída slouţí pro načtení úrovně z XML souborů. Třída tyto soubory prochází a z jejich obsahu vytváří potřebné objekty. Pro generování textur vyuţívá třídy TextureGenerator.

14 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 14 Objekt.java Třída Objekt reprezentuje jeden herní objekt ve hře tedy např. jednu otočnou kostku. Definuje metody pro animace otáčení a celkově všechny vlastnosti objektů (např. velikost, barvy stran, rychlost animace apod.). TextureGenerator.java Tato třída generuje texturu a tu ukládá do TextureManager enginu jpct-ae. Všechny textury v úrovni jsou popsány 8-znakovým kódem, kde první znak označuje tvar textury (C značí krychli). Dalších 6 znaků popisuje barvy (např. r značí červenou barvu) jednotlivých stran v předem určeném pořadí. Poslední 8. znak určuje, zda má být textura pro otočitelný objekt či nikoliv (neotočitelné objekty jsou označené černou tečkou na kaţdé straně). Preference.java Třída Preference definuje metody pro načítání a ukládání hodnot do sdílených preferencí nabízených systémem Android. Ty zůstávají nezměněny i po ukončení aplikace či vypnutí telefonu, a proto jsou vhodné pro uloţení informací o současném stavu vyřešených úrovní. 3.2 Tvorba struktury Postupně byly vytvořeny navrţené třídy a implementovány jejich vlastnosti a metody. Návrh však nepočítal s některými dalšími aspekty hry, a proto musely být vytvořeny ještě další pomocné třídy. Jedná se o tyto: CamSetting.java CubeUtils.java ObjectInfo.java SideMatch.java CamSetting.java Tato třída slouţí pro předávání informací o nastavení kamery z XML souboru dané herní úrovně. CubeUtils.java Toto je třída obsahující pomocné funkce, které by logicky nepatřily do jiných tříd. Jde např. o metodu pro samotné načítání 3D modelu ze souboru ve formátu 3DS.

15 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 15 ObjectInfo.java Třída ObjectInfo slouţí pouze pro uchovávání jedinečného ID herního objektu. Byla potřeba pro identifikaci objektu při dotyku na obrazovku. SideMatch.java Tato třída je pouţita k uchování informací o jednotlivých párech stran objektů, které musí mít pro správné řešení úrovně stejnou barvu. V třídě Game.java je pole objektů typu SideMatch, které tak uchovává veškeré informace potřebné pro kontrolu správného vyřešení úrovně. 3.3 Návrh úrovní Po implementaci všech potřebných tříd bylo nutno vytvořit herní úrovně tak, aby byly správně generovány třídou LevelParser. Jako nejlepší způsob se ukázalo nakreslit nejprve úroveň na čtverečkovaný papír s rozepsáním barev jednotlivých stran, poté vypsat páry stran se stejnými barvami a informace o polohách objektů. Na závěr bylo nutné přepsat tento výpis do souboru ve formátu XML. V době psaní této dokumentace bylo vytvořeno a odzkoušeno 14 herních úrovní s různou obtíţností a celkovou dobou řešení okolo 40 minut. Obr. č. 6: Ukázka rozkreslené úrovně na papíře

16 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 16 Zde je ukázka reprezentace jedné kostky v herní úrovni, která je popsána pomocí jazyka XML. 3.4 Testování a optimalizace Během testování se ukázalo jako velmi výhodné pouţívat logovací třídu Log v základu nabízenou operačním systémem Android. Pokud je na mobilním telefonu povoleno ladění aplikací, tak při připojení zařízení k počítači lze číst log v okně nástroje LogCat dodávaného s Android SDK. Především díky tomu byly vyřešeny chyby způsobující pády aplikace, či její nesprávnou funkčnost. Logování počtu vykreslených rámců za vteřinu ukázalo, ţe aplikace je schopna velmi plynule běţet i na starších zařízeních. Na testovacím telefonu Sony Ericsson X10 mini, který navíc obsahuje poměrně nevýkonný grafický procesor Adreno 200, se podařilo dosáhnout aţ 70 vykreslených rámců za vteřinu. Velmi výraznou optimalizací bylo načítání pouze jednoho modelu kostky a jeho klonování.

17 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 17 4 Příručka uživatele Pro uţívání aplikace nejsou vyţadovány ţádné výjimečné znalosti či dovednosti. Zde jsou popsány základní aspekty hry z uţivatelského hlediska. 4.1 Požadavky na zařízení Aplikace vyţaduje pro správnou funkčnost zařízení s operačním systémem Android ve verzi 2.1 nebo vyšší. Výkonem hardwaru zařízení není ani u starších mobilních telefonů hra limitována. 4.2 Základní menu Základní obrazovka hry Akarun (viz obr. č.7) obsahuje 3 základní tlačítka. Obr. č. 7: Základní menu Tlačítko Continue Stisk tohoto tlačítka vyvolá poslední nevyřešenou herní úroveň. V případě, ţe jsou jiţ vyřešeny všechny úrovně, vyvolává poslední úroveň Tlačítko Select Level Toto tlačítko slouţí k vyvolání submenu pro výběr herní úrovně. Pro návrat do hlavního menu lze pouţít hardwarové tlačítko zpět. Výpis úrovní (viz obr. č. 8) je realizován jako seznam čísel. Úrovně nejsou řazeny podle obtíţnosti.

18 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 18 Obr. č. 8: Menu s výběrem levelů Stiskem některého tlačítka s číslem se zobrazí jiţ samotná obrazovka s herní úrovní. Tmavým podbarvením jsou označeny úrovně, které ještě není moţné hrát, protoţe nebyla vyřešena úroveň před nimi. Aby tedy bylo moţné hrát např. úroveň 14 je nutno vyřešit všech 13 předešlých úrovní Tlačítko How to play Po stisku tohoto tlačítka jsou zobrazena pravidla (viz obr. č. 9) pro hraní hry. Pro návrat do hlavního menu lze opět pouţít hardwarové tlačítko zpět. Obr. č. 9: Výpis pravidel hry Mezi pravidla hry jsou také pro názornost zařazeny obrázky (viz. obr. č. 10) demonstrující stav, ve kterém je úroveň vyřešena.

19 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 19 Obr. č. 10: Ukázka řešení ve výpisu pravidel hry 4.3 Obrazovka herní úrovně Ihned po vyvolání obrazovky s herní úrovní je zobrazena obrazovka s nápisem Loading oznamující načítání úrovně. To by nemělo trvat déle neţ několik vteřin. Poté se jiţ zobrazí samotná herní úroveň tvořená kostkami. Obr. č. 11: Ukázka herní úrovně č. 10

20 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 20 Obr. č. 12: Ukázka úrovně č Ovládání Pro řešení herní úrovně se pouţívá výhradně dotykové obrazovky. Pouze k návratu na předešlou obrazovku lze pouţít hardwarové tlačítko zpět. Posunem prstu po obrazovce se otáčí kamera kolem středu úrovně ve směru posunutí prstu. Otočení je v ose Y limitováno tak, aby nedošlo k otočení vzhůru nohama a zmatení uţivatele. Obr. č. 13: Znázornění otáčení kamery

21 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 21 Dotykem na některou z kostek, která není označena černou tečkou, ji otočíme ve směru znázorněným šipkou, která je umístěna na jedné ze stran Cíl a pravidla hry Hra je volně inspirována tradiční Rubikovou kostkou. Cílem je dosáhnout stavu, kdy všechny páry stran 2 různých kostek, které sdílejí hranu, mají stejnou barvu. Většinu kostek lze otáčet ve směru označeném šipkou na 2 protilehlých stranách kostky. Otáčení se provádí dotykem na kostku. Přejetím prstu po displeji ve hře lze otáčet kamerou kolem středu úrovně. Tím, ţe jedna kostka sdílí hrany s dalšími, je docíleno náročnosti jednotlivých úrovní na logické uvaţování hráče a jeho představivost. Ne všechny kostky lze otáčet. Kostky, které nelze otáčet, jsou označeny tečkou uprostřed kaţdé strany. Kromě barev a šipek můţe být ještě strana označena jako tzv. ţolík, který stejně jako šipky můţe mít vedle sebe jakoukoliv barvu. Ţolík (viz kostka označená tečkou v levé polovině obrázku č. 13) paradoxně činí řešení úrovně většinou těţší. Obr. č. 12: Ukázka nevyřešené a vyřešené herní úrovně Obr. č. 13: Ukázka vyřešené herní úrovně

22 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 22 5 Shrnutí Volba knihovny jpct-ae se nakonec ukázala jako výhodná díky snadné pouţitelnosti tohoto engine. Návrh herní logiky a její implementace byl dokončen v plném rozsahu. Tvorba textur byla díky generátoru textur velmi zjednodušena a stačilo tedy pouze vytvořit speciální části textur (např. šipky, tečky, apod.). Levelů bylo nakonec vytvořeno 14, coţ plně dostačuje pro vyzkoušení funkčnosti aplikace. Hra Akarun nabízí přibliţně 40 minut zábavy. Tedy alespoň pro ty, které tento druh her baví. Tvorba rozšířila mé znalosti především v oblastech návrhu objektově orientovaných řešení vývoje aplikací pro operační systém Android a pouţívání 3D grafických knihoven. Během vývoje aplikace se vyskytl nespočet problémů, které bylo třeba vyřešit. Šlo především o problémy spojené s pro mne nezvyklým a neočekáváním chováním aktivit systému Android. Největší část projektu byla vypracována ve volném čase během měsíce září. Později se jednalo spíše o drobné úpravy a návrh úrovní, který zabral aţ překvapivě mnoho času. Aplikaci by určitě prospělo větší mnoţství herních úrovní. Přidání nových herních elementů by mohlo jednotlivé úrovně ozvláštnit. V poslední verzi hry ještě chybí jakékoliv zvuky či hudba na pozadí, se kterými se však v počátečním návrhu nepočítalo. Po té by se dalo uvaţovat o sdílení hry na databází softwaru Google Play.

23 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 23 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ [1] Java (programovací jazyk) [online] [cit ]. Dostupné z: [2] Extensible Markup Language [online] [cit ]. Dostupné z: [3] Nejlepší nástroje na programování v Javě [online] [cit ]. Dostupné z: [4] Blender [online] [cit ]. Dostupné z: [5] Sony Ericsson Xperia X10 [online] [cit ]. Dostupné z: [6] Activity [online] [cit ]. Dostupné z: [7] Free Download Adobe Photoshop CS2 for Mac and Windows 8 [online] [cit ]. Dostupné z

24 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 24 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK OOP Objektově orientované programování. XML ADT SDK Extensible Markup Language Android Developer Tools. Software Development Kit

25 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 25 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. č. 1: Vývojové prostředí Eclipse... 9 Obr. č. 2: Vývojový nástroj Blender Obr. č. 3: Adobe Photoshop CS2 [7] Obr. č. 4: Sony Ericsson Xperia X10 mini [5] Obr. č. 5: Ţivotní cyklus aktivity [6] Obr. č. 6: Ukázka rozkreslené úrovně na papíře Obr. č. 7: Základní menu Obr. č. 8: Menu s výběrem levelů Obr. č. 9: Výpis pravidel hry Obr. č. 10: Ukázka řešení ve výpisu pravidel hry Obr. č. 11: Ukázka herní úrovně č Obr. č. 12: Ukázka nevyřešené a vyřešené herní úrovně Obr. č. 13: Ukázka vyřešené herní úrovně... 21

26 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 26 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č.1: CD se zdrojovými kódy a dokumentací

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné Analyzujte, navrhněte a implementujte aplikaci pro sledování spánku dětí Chůvička pro telefony na platformě Android. Od existujících aplikací se bude aplikace odlišovat tímto: funkční na dual-sim telefonech

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Příloha č. 7 Technická specifikace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na realizaci inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné Analyzujte, navrhněte a implementujte aplikaci pro sledování spánku dětí Chůvička pro telefony na platformě Android. Od existujících aplikací se bude aplikace odlišovat tímto: funkční na dual-sim telefonech

Více

Modely rozvrhování produkce s využitím Matlabu

Modely rozvrhování produkce s využitím Matlabu Modely rozvrhování produkce s využitím Matlabu Semestrální práce pro 4EK425 (Modely produkčních systémů) Autor: Jaroslav Zahálka Obsah Úvod 3 Popis produkčního systému 3 Matlab a TORSCHE Scheduling Toolbox

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

NUR - Interaktivní panel, D1

NUR - Interaktivní panel, D1 NUR - Interaktivní panel, D1 Petr Fišer, Roman Kubů, Jiří Slivárich {fiserp10, kuburoma, slivajir}@fel.cvut.cz Obsah Úvod... 3 Interaktivní panel... 3 Předpokládané využití...3 Cílové skupiny... 3 Upoutání

Více

Mobilní aplikace. Dokument nepopisuje administrační rozhraní (backend) ani napojení na příbuzné databáze.

Mobilní aplikace. Dokument nepopisuje administrační rozhraní (backend) ani napojení na příbuzné databáze. oolczechguide Mobilní aplikace! O dokumentu Tento dokument popisuje uživatelské rozhraní nativní mobilní aplikace CoolCzechGuide pro operační systémy Android (verze 4 a výše) a ios (verze 7 a výše). Popisuje

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT Bajbár, M. KONFIRM, spol. s r.o. Tento článek si klade za cíl informovat odbornou veřejnost z oblasti chovu a šlechtění prasat o možnostech využití a základních analytických

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

DUM 10 téma: Nástroje malování

DUM 10 téma: Nástroje malování DUM 10 téma: Nástroje malování ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót KÓTOVÁNÍ Kótování jednoznačné určení rozměrů a umístění všech tvarových podrobností

Více

PRACOVIŠTĚ PRO DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ - - - NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV

PRACOVIŠTĚ PRO DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ - - - NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV PRACOVIŠTĚ PRO DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ - - - NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV Úvod - digitální archiv - primární účel: trvalé uchování (na dobu > 50 let) a zpřístupňování

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Herní plán KING OF DIAMONDS

Herní plán KING OF DIAMONDS Herní plán KING OF DIAMONDS King of Diamonds 1. Úvod King of Diamonds je hra s pěti válci a 243 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů-včetně divokého a bonus (scatter) symbolu.

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Mít svoji webovou stránku je dnes in. Cesta k jejímu získání nemusí být až tak trnitá, jak se na první pohled může zdát. Pokud máme základní počítačové znalosti a jsme ochotni naučit

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se strukturou programu a jeho překladem.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se strukturou programu a jeho překladem. Nadpis kapitoly Cílem kapitoly je seznámit studenta se strukturou programu a jeho překladem. Klíčové pojmy: Překladač, editor, compiler, linker. Úvod Abychom mohly využívat našich napsaných programů, musíme

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD Verze: 1.0 červenec 2015 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Podání žádosti o

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Vyřizuje: Milena Pecnová Telefon: 267 994 541 Fax: 272 936 383 E-mail: milena.pecnova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ Libor DOUŠEK, Marek SUSČÍK ACE Design, s.r.o., Drážní 7, Brno, oko@acedesign.cz Anotace: DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování zrakově hendikepovaných

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Testování uživatelského rozhraní aplikace fotoaparátu telefonu Sony Ericsson Xperia Neo

Testování uživatelského rozhraní aplikace fotoaparátu telefonu Sony Ericsson Xperia Neo České Vysoké Učení Technické Fakulta Elektrotechnická Testování uživatelského rozhraní aplikace fotoaparátu telefonu Sony Ericsson Xperia Neo AD7B39TUR - Semestrální projekt A Martin Friebel friebmar@fel.cvut.cz

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio Program Photo Studio je špičkový produkt pro kompletní práci s digitálními fotografiemi od importu a editace přes správu, organizaci až po publikaci. Podívejme se nyní na základní práci

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS.

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Použité zkratky ERMS ESS i AIS ESS elektronická spisová služba AIS agendový

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 4 3 U k á z k a k n i h

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Studie proveditelnosti návrhu

Studie proveditelnosti návrhu Veřejná knihovna v Průhonicích Studie proveditelnosti návrhu Verze: Vytvořil: Poslední aktualizace: 0.2 - úvodní draft Mgr. Vítězslav Praks, PhD. 2011-03-01 Veřejná knihovna v Průhonicích 1.1 Úvod Obsahem

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona Idea hry Zlato elfů je rozšíření Elfenlandu a nedá se hrát samostatně. Přídavek peněz, dražby a magie dělá Elfenland mnohem taktičtější a zajímavější. Herní materiál 65 zlatých

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 (DUM)

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 (DUM) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 (DUM) Vy_32_inovace_015_Jo7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Téma: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace MATURITNÍ PRÁCE dokumentace Jídelníček SŠIEŘ pro Android Martin Bartoň školní rok: 2012/2013 obor: třída: Počítačové systémy PS4.A ABSTRAKT Práce je zaměřená na problematiku tvorby Android aplikací,

Více

Import certifikátů a vytvoření keystore

Import certifikátů a vytvoření keystore Import certifikátů a vytvoření keystore Verze dokumentu 0.1 duben 2016 Import certifikátů a vytvoření keystore Strana 1/20 Obsah Seznam zkratek a pojmů uvedených v dokumentu... 3 1. Certifikáty pro přístup

Více

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. František Mí ko Úvod SN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových za ízení uložených v p nebo ve vod Všeobecné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Page 1/1 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Cílem projektu bylo skokové zvýšení

Více

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY U TOČNY V DOMAMYSLICÍCH. investor: Statutární město Prostějov místo: Domamyslice

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY U TOČNY V DOMAMYSLICÍCH. investor: Statutární město Prostějov místo: Domamyslice ZADÁNÍ Předmětem zadání bylo návrh nového komplexního řešení lokality " U točny v Domamyslicích". Domamyslice jsou městkou částí a nacházejí se na západní straně města Prostějova. Řešená část se je přímo

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011 Manuál pro WebRSD verze 2.0 z 14. 10. 2011 Tento manuál je inovací předchozího manuálu z 15. října 2005. Je vytvořen, aby pomáhal vedoucím soutěží prezentovat výsledky a další informace na webu ŠSČR. Ke

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Ověření provedení autorizované konverze Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR

Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Úvod V polovině roku 2012 byla státní správě i

Více

1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp.

1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp. Základy výpočetní techniky 1.2. Základy informatiky Základní pojmy a jednotky informatiky 2 15 min 1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků,

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Pravidla a postupy OBSAH Rozsah dokumentu... 3 1 Implementace Smlouvy... 3 2 Popisy metod komunikace... 4 2.1 B2B GW (SI)... 4 2.2 WEB Interface (WI)...

Více

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace Informační a komunikační technologie 1.4 Data, informace, komprimace Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 Data Informace uložená v souboru určená pro zpracování pomocí počítačového programu.

Více

Zařízení má několik částí.

Zařízení má několik částí. Logická stavebnice, jak název napovídá je určena pro snadnou a efektivní práci s logickými obvody. Bez problémů se však dá použít i v analogové oblasti slaboproudé elektroniky. Mezi nesporné priority patří

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

VIRTUALBOX GUEST ADDITIONS

VIRTUALBOX GUEST ADDITIONS VIRTUALBOX GUEST ADDITIONS Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VirtualBox Guest Additions Autor Martin Šimůnek

Více

Konzistence databáze v nekonzistentním světě

Konzistence databáze v nekonzistentním světě Konzistence databáze v nekonzistentním světě Radim Bača Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ŠKOMAM 2012-1- 2/2/2012 Obsah Vysvětĺıme si, co je transakce

Více

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon:

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her Cílem předloženého záměru je

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

DIGITÁLNÍ HRACÍ HODINY DGT 2000 FIDE OFICIÁLNÍ ŠACHOVÉ HODINY

DIGITÁLNÍ HRACÍ HODINY DGT 2000 FIDE OFICIÁLNÍ ŠACHOVÉ HODINY DIGITÁLNÍ HRACÍ HODINY DGT 2000 FIDE OFICIÁLNÍ ŠACHOVÉ HODINY Návod k použití Blahopřejeme Vám k výběru DGT. Doufáme a předpokládáme, že Vám přinesou celkové uspokojení a budou Vás těšit po mnoho let.

Více

S T A N D A R D S A M O S T A T N É

S T A N D A R D S A M O S T A T N É S T A N D A R D S A M O S T A T N É O D B O R N É P R Á C E Žáci zpracovávají samostatnou odbornou práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění závěrečných zkoušek. Standard se týká tříletých

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Ing. Stanislav Psohlavec AiP Beroun s.r.o. Pilíře projektu MMSB... 1 Digitalizace, digitální dokumenty, digitální knihovna... 1 MASTER... 1 Využívání

Více