Studijní a zkušební řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a zkušební řád"

Transkript

1 Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev 2) Vysokoškolské vzdělání se získává absolvováním studia akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. 3) Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční nebo kombinované. 4) Studijní programy uskutečňované OEAEP jsou bakalářské, magisterské a doktorské se standardní dobou studia dle pokynů MAŘP 5) Absolventům studia v bakalářském studijním programu se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). Absolventům studia v navazujícím magisterském studijním programu se uděluje akademický titul magistr (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem). Absolventům doktorandského studia se uděluje titul Ph.D. (ve zkratce za jménem). 6) Studijní a zkušební řád v části druhé upravuje podmínky pro studium v bakalářském a magisterském studiu. Část druhá Bakalářské a magisterské studijní programy Článek 2 Zápis do studia 1)Uchazeč se po přijetí ke studiu stává studentem OEAEP dnem zápisu do 1. ročníku studia. Podmínkou pro zapsání je podepsání smlouvy o studiu a předložení dokladu o zaplacení poplatku za studium (dále jen školné ), stanoveného pro příslušný akademický rok. 2)Student je povinen řídit se ustanoveními vnitřních předpisů OEAEP. 3)Do dalších ročníků je student zapsán, splní-li všechny studijní povinnosti určené pro předchozí ročník, a pokud předloží doklad o zaplacení stanoveného školného na další akademický rok. Vedení OEAEP může studentovi povolit placení školného za určitý ročník ve splátkách a stanoví lhůty pro jejich zaplacení, pokud student prokáže závažné důvody a písemně požádá o placení školného ve splátkách. Článek 3 Studijní plán 1)Studijní plány stanovují časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků.

2 2)Studijní plány OEAEP stanoví obsah studia, zejména seznam všech povinných studijních předmětů a volitelných studijních předmětů nebo jejich skupin, z nichž je nutno získat zápočty nebo vykonat zkoušky, případně souborné zkoušky a státní závěrečnou zkoušku. 3)Rektor jmenuje garanty jednotlivých studijních oborů, kteří jsou zodpovědní za odborné obsahy studijních plánů. Článek 4 Organizace akademického roku 1)Akademický rok se člení na zimní a letní semestr. Začátek výuky, počet týdnů výuky, období pro konání zkoušek a udělování zápočtů a období prázdnin v každém semestru určuje rektor. 2)Zkouškové období trvá 5 týdnů, přičemž pátý týden je vyhrazen opravným termínům. 3)Ve zkouškovém období za příslušný semestr má každý student na zápočet nebo zkoušku k dispozici jeden řádný zkušební termín a dva řádné opravné termíny. 4)Všechny studijní povinnosti daného semestru se standardně plní ve zkouškovém období. Výjimku tvoří předměty s blokovou výukou v kombinované formě studia, předměty se zvláštním časovým režimem a dále předměty vyučované v posledním semestru posledního ročníku bakalářského studia a v posledním semestru posledního ročníku magisterského studia, jejichž řádné termíny ukončení mohou být vypisovány již v průběhu semestrální výuky. Podrobnosti stanoví svým rozhodnutím rektor. 5)Každý vyučující vypíše nejméně 3 řádné zkušební termíny rovnoměrně rozložené v prvních čtyřech týdnech zkouškového období. Vyučující, který z předmětu vyučovaného blokovou výukou v kombinované formě studia vypsal podle odstavce 4 alespoň 1 řádný zkušební termín již v průběhu semestrální výuky, vypíše dále nejméně 1 řádný zkušební termín v prvních čtyřech týdnech zkouškového období. 6)V pátém týdnu zkouškového období každý vyučující s výjimkou předmětů se zvláštním časovým režimem, ještě vypíše 1 řádný opravný termín. Vyučující však může řádné opravné termíny nabídnout studentům již během zkouškového období. 7)Mimořádný opravný termín musí proběhnout do 31. října příslušného akademického roku. Student podává žádost prorektorovi pro studijní záležitosti prostřednictvím studijního oddělení, a to nejpozději v den zápisu do dalšího ročníku. Studijní oddělení žádost zaregistruje a předá prorektorovi. Při podání žádosti student zaplatí určený poplatek za každý jednotlivý předmět. Ze závažných zdravotních či sociálních důvodů může student podat žádost studijnímu oddělení o prominutí poplatku. 8)V tomto případě je student zapsán do vyššího ročníku podmíněně. Při podání žádosti o podmíněný zápis, kterou vyřizuje studijní oddělení, zaplatí student určený poplatek. Ze závažných zdravotních či sociálních důvodů může student podat žádost studijnímu oddělení o prominutí poplatku. 9)Podmíněný zápis znamená, že student může být zapsán do vyššího ročníku studia s podmínkou, že nejdéle do 31. října musí splnit všechny dosud nesplněné zápočty a zkoušky. Do vyššího ročníku, bez nutnosti opakovat ročník, může student převést nejvýše splnění dvou zápočtů či zkoušek. V případě, že student tuto podmínku nesplní, může požádat o přerušení studia. 10) Přerušit studium může student nejméně na jeden akademický rok. V době přerušení studia student neplatí školné, ale může vykonávat zápočty a zkoušky, které nestihl vykonat ke dni, kdy zahájil přerušení studia. V rámci přerušení studia však student nemůže vykonávat zápočty a zkoušky předepsané v ročníku, do kterého měl nastoupit před zahájením přerušení studia. Po dobu přerušení studia osoba není studentem podle zákona. 11) Pokud student, který nesplnil studijní povinnosti ani v rámci mimořádného termínu do 31.

3 října, nevyužil možnosti převést nejvýše jeden zápočet nebo zkoušku do vyššího ročníku nebo přerušit studium, musí opakovat celý předchozí ročník studia. Pokud nepožádá o opakování celého ročníku, je mu studium na OEAEP ukončeno. 12)Během celého studia je student povinen bezodkladně hlásit studijnímu oddělení všechny změny skutečností, které rozhodujícím způsobem ovlivňují další studium. 13)Splnění všech podmínek pro zápis do vyššího ročníku potvrzuje studijní oddělení OEAEP razítkem a podpisem do Výkazu o studiu (dále jen index ). Článek 5 Způsob výuky a kontrola studia 1) Výuka se realizuje formou přednášek nebo seminářů. Předmět je ukončen zápočtem nebo zkouškou. Přednášky a semináře probíhají dle stanoveného časového rozvrhu výuky, eventuálně podle zvláštního harmonogramu výuky. Studijní plány mohou dále předepsat odbornou praxi. Doplňkovým způsobem výuky jsou konzultace. 2)Studentům přednášejí profesoři, docenti a doktoři, se souhlasem rektora i další akademičtí pracovníci a význační odborníci z praxe. 3)Každý akademický pracovník OEAEP je povinen poskytovat studentům konzultace. 4)Zápočtem se hodnotí, zda si student osvojil požadované znalosti v daném předmětu. U zápočtu je student povinen předložit zkoušejícímu index. Student, který v řádném termínu nesplní zápočet, má právo na 2 řádné opravné termíny a mimořádný opravný termíny, o který musí požádat (čl. 4). S výsledkem zápočtu je student seznámen zpravidla v den konání zápočtu, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od data jeho konání. 5)Zkouška se zpravidla skládá v jeden den a může být písemná či ústní. Může též zahrnovat zhodnocení písemné práce. U zkoušky je student povinen předložit zkoušejícímu index. Student, který v řádném termínu zkoušku úspěšně nevykoná, má právo na 1 řádný opravný termín a mimořádný opravný termín, o který musí požádat. (čl. 4). S výsledky zkoušky je student seznámen zpravidla v den konání zkoušky, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od data jejího konání. 6)Udělovat zápočty a skládat zkoušky lze jen v prostorách, kde probíhá řádná výuka. 7)Studijní plán stanoví způsob kontroly znalostí z předmětů. Kontrola má podobu zápočtu, zkoušky, souborné zkoušky nebo státní závěrečné zkoušky. 8)Klasifikace zápočtu je Započteno nebo Nezapočteno. 9)Klasifikace zkoušek je Výborně (1A,B), Velmi dobře (2C,D), Dobře (3E,FX) a Nevyhověl (4F). 10)Klasifikace Nezapočteno nebo Nevyhověl odpovídá také neomluvené neúčasti při plnění podmínek zápočtu a neomluvené neúčasti u zkoušky, případně odstoupení od zkoušky. 11)Každý student je povinen se dostavit nejdéle do dvou týdnů po ukončení zkouškového období příslušného semestru s indexem k vyučujícímu pro zapsání klasifikace předmětu. Zápis klasifikace je datován dnem konání zkoušky (závěrečného písemného testu) a vlastnoručně podepsán vyučujícím, ve výjimečných případech akademickým pracovníkem pověřeným rektorem. 12)Při zápisu do vyššího ročníku student předkládá studijnímu oddělení ke kontrole studijních výsledků index. Studenta nelze zapsat do vyššího ročníku bez zápisů klasifikací u všech studovaných předmětů v indexu, lze však požádat o převedení splnění nejvýše dvou zápočtů nebo zkoušek do vyššího ročníku bez nutnosti opakovat ročník. 13)Ve výjimečných případech může student požádat o podmíněný zápis do vyššího ročníku studia za stanovených podmínek (čl. 4 odst. 8 tohoto řádu). 14) Ve výjimečných případech, zejména při vážných zdravotních důvodech, může student požádat prorektora pro studijní záležitosti o povolení studia formou individuálního studijního plánu, který znamená, že:

4 a)student je povinen složit všechny zápočty a zkoušky daného ročníku v souladu s čl. 4 tohoto řádu; b)student není povinen navštěvovat přednášky a semináře, ale je povinen pravidelně se zúčastňovat určených konzultací s vyučujícími. Článek 6 Praxe studentů 1)Je-li součástí studijního plánu oboru absolvování povinné praxe, mohou studenti tuto praxi konat kdykoli v průběhu ročníku, v němž je povinná praxe zařazena. 2)Jako doklad o absolvování praxe student odevzdává studijnímu oddělení Potvrzení o absolvování praxe, které mu vystaví instituce, u níž byla praxe vykonána. Formulář Potvrzení o absolvování praxe si student vyzvedne na studijním oddělení. Článek 7 Státní závěrečná zkouška 1)Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZK ) je prověřením ucelených znalostí oborů příslušného studijního programu. SZZK je komisionální, veřejná a je ústní. Součástí SZZK bakalářského studijního programu je vždy obhajoba bakalářské práce, součástí SZZK magisterského studijního programu je obhajoba diplomové práce. 2)Student pro řádné ukončení studia a získání akademického titulu bakalář ( Bc. ) musí úspěšně vykonat SZZK dle přijatých pravidel příslušných studijních oborů. 3)Student pro řádné ukončení studia a získání akademického titulu magistr ( Mgr. ), musí úspěšně vykonat SZZK dle pravidel přijatých pro studium v magisterském studijním programu. 4)Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce se koná jako součást SZZK. 5)Požadavky i obsah jednotlivých částí SZZK musí být veřejně oznámeny alespoň čtyři měsíce před termínem jejich konání. Článek 8 Bakalářská práce 1)Bakalářskou prací student na konci studia v bakalářském studijním programu prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma z oblasti svého studia. 2)Obsah a forma bakalářské práce se řídí zvláštní směrnicí. 3)Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumného zaměření kateder; student má právo garantovi navrhnout vlastní téma. Témata pro každý akademický rok vypisují odborní garanti a jimi pověření pedagogové. 4)Student odevzdává formulář Zadání bakalářské práce, podepsaný vedoucím práce a příslušným garantem, dle pokynů harmonogramu a organizace studia, na studijní oddělení. 5)Zvolené téma bakalářské práce zpracovává student na katedře, která je vypsala. Odborný garant schvaluje oponenta bakalářské práce. 6)Oponentem bakalářské práce musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe nebo akademický pracovník. Vedoucí bakalářské práce a oponent vypracují písemné hodnocení práce a odevzdají je studijnímu oddělení. Struktury písemného hodnocení bakalářské práce stanoví rektor

5 po projednání s prorektorem pro studijní záležitosti. Studijní oddělení umožní studentovi, aby se seznámil s oběma posudky bakalářské práce alespoň tři pracovní dny před termínem obhajoby. Obhajoba bakalářské práce se koná i v případě, že jeden z posudků je nedoporučující. Článek 9 Diplomová práce 1)Diplomovou prací student na konci studia v navazujícím magisterském studijním programu prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma v oblasti svého studia. 2)Obsah a forma diplomové práce se řídí zvláštní směrnicí. 3)Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumného zaměření kateder; student má právo odbornému garantovi navrhnout vlastní téma. Témata pro každý akademický rok vypisují odborní garanti a jimi pověření pedagogové. 4)Student odevzdává formulář Zadání diplomové práce, podepsaný vedoucím práce a odborným garantem, dle pokynů harmonogramu a organizace studia, na studijní oddělení. 5)Zvolené téma diplomové práce zpracovává student na katedře, která je vypsala. Odborný garant schvaluje oponenta diplomové práce. 6)Oponentem diplomové práce musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe nebo akademický pracovník. Vedoucí diplomové práce a oponent vypracují písemné hodnocení práce a odevzdají je studijnímu oddělení. Struktury písemného hodnocení diplomové práce stanoví rektor po projednání s prorektorem pro studijní záležitosti. Studijní oddělení umožní studentovi, aby se seznámil s oběma posudky diplomové práce alespoň tři pracovní dny před termínem obhajoby. Obhajoba diplomové práce se koná i v případě, že jeden z posudků je nedoporučující. Článek 10 Zkušební komise pro SZZK 1)Pro SZZK v určitém oboru lze zřídit několik zkušebních komisí. 2)Zkušební komise pro SZZK je nejméně tříčlenná. Nejméně jeden z členů komise pro SZZK v magisterských studijních programech je vysokoškolským profesorem, docentem nebo Ph.D (CSc.) 3)Nejpozději jeden měsíc před zkušebním termínem jmenuje rektor předsedu zkušební komise. 4)Pro obhajobu bakalářské práce a její hodnocení mohou být členy příslušné zkušební komise také vedoucí a oponent bakalářské práce. 5)Pro obhajobu diplomové práce a její hodnocení mohou být členy příslušné zkušební komise také vedoucí a oponent diplomové práce. 6)Zkušební komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové komise. Článek 11 Podmínky skládání SZZK a její průběh 1)Na SZZK se student přihlašuje písemně na studijním oddělení. 2)Za organizační přípravu a zajištění SZZK, zejména za včasné informování členů zkušebních komisí o termínech SZZK, odpovídá studijní oddělení. 3)Za průběh SZZK a za veškerou činnost zkušební komise odpovídá předseda komise.

6 4)Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce zahrnuje zpravidla úvodní slovo studenta, vyjádření vedoucího práce, odpověď studenta na připomínky a dotazy uvedené v posudcích vedoucího a oponenta práce a konečně diskusi komise se studentem na téma zpracované v bakalářské nebo diplomové práci. 5)Výsledky SZZK se zapisují do Protokolu o SZZK, který podepíší všichni členové zkušební komise. 6)Výsledky SZZK se zapisují do studentova indexu a podepisuje je předseda zkušební komise. Článek 12 Klasifikace SZZK včetně obhajoby bakalářské a diplomové práce 1)Každá část SZZK a také obhajoba bakalářské, resp. diplomové práce se klasifikuje samostatně, a to známkami Výborně (1), Velmi dobře (2), Dobře (3) a Nevyhověl (4). 2)Výsledná klasifikace každé části SZZK se stanoví na základě hlasování členů zkušební komise. O klasifikaci rozhoduje komise na neveřejném zasedání v den konání SZZK. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Rozhodnutí komise vyhlásí předseda veřejně v den konání SZZK. Pokud byla některá část SZZK klasifikována stupněm 4 ( Nevyhověl ), student opakuje pouze tuto část. Stupněm Nevyhověl se klasifikuje rovněž neomluvená neúčast nebo odstoupení od SZZK. 3) V případě, že nebyla obhájena bakalářská nebo diplomová práce, rozhodne komise, zda je možno předložit upravenou bakalářskou nebo diplomovou práci, nebo zda student musí zpracovat novou bakalářskou nebo diplomovou práci na jiné téma. 4)Každou část SZZK lze opakovat maximálně dvakrát. Opakovanou SZZK může student konat nejdříve šest týdnů ode dne, kdy SZZK konal nebo měl vykonat. Opakovaná obhajoba,jeli bakalářská nebo diplomová práce nově zpracována na odlišné téma, se může konat nejdříve šest měsíců ode dne původní obhajoby. 5)SZZK a obhajobu bakalářské nebo diplomové práce je student povinen dokončit (včetně případného opakování) nejpozději do konce následujícího akademického roku. 6)Pokud SZZK nebo obhajobu bakalářské nebo diplomové práce student v této době nedokončí, MAŘP jeho studium ukončí. 7)OEAEP v souladu s 47b zákona nevýdělečně zveřejňuje bakalářské a diplomové práce, u nichž proběhla obhajoba, v knihovně OEAEP. Článek 13 Omluvy Neúčast při plnění podmínek zápočtu, u zkoušky nebo SZZK omlouvá student u vyučujícího nebo zkoušejícího (v případě SZZK u předsedy komise pro SZZK), a to nejdéle do 7 pracovních dnů po termínu, jehož se nemohl zúčastnit. O přijetí omluvy rozhoduje vyučující nebo zkoušející. Článek 14 Zápis předmětů Student může být klasifikován pouze v případě, má-li pro příslušný semestr předmět řádně zapsán v indexu. Zápis je třeba provést v souladu se studijním plánem a předepsaným způsobem. Zápisy předmětů v indexu musí obsahovat přesný název každého předmětu a jméno vyučujícího.

7 Článek 15 Přerušení studia 1)Rektor může studium v příslušném studijním programu na základě žádosti studenta i opakovaně přerušit. V době přerušení studia není osoba studentem. V době přerušení studia může student skládat zápočty a zkoušky, které nevykonal ke dni, kdy zahájil přerušení studia. Jednotkou přerušení je jeden akademický rok. Souvislé přerušení studia je možné nejdéle na dobu dvou akademických roků (4 semestrů), nejdelší úhrnná doba všech přerušení studia daného programu činí tři akademické roky (6 semestrů). Po přerušení se student v souladu s harmonogramem akademického roku zapisuje do toho semestru, v němž bylo studium přerušeno, a plní povinnosti aktuálního studijního plánu svého studijního programu. 2)Studium může být přerušeno nejdříve po absolvování jednoho akademického roku. Článek 16 Řádné ukončení studia a vysokoškolské diplomy 1)Pro udělení akademického titulu bakalář ( Bc. ) musí student splnit podmínky studia v bakalářském studijním programu. 2)Pro udělení akademického titulu magistr ( Mgr. ) musí student splnit podmínky studia v magisterském studijním programu. 3)Studium v bakalářském studijním programu řádně končí dnem vykonání poslední části SZZK. Absolventu bakalářského studijního programu vydá OEAEP v součinnosti s MAŘP vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Vysokoškolský diplom obsahuje název bakalářského studijního programu a odpovídajícího studijního oboru, v němž absolvent získal akademický titul bakalář. 4) Studium v magisterském studijním programu řádně končí dnem vykonání poslední části SZZK. Absolventu magisterského studijního programu vydá OEAEP v součinnosti s MAŘP vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Vysokoškolský diplom obsahuje název magisterského studijního programu a odpovídajícího studijního oboru, v němž absolvent získal akademický titul magistr. Dodatek k diplomu obsahuje kompletní výčet všech předmětů, absolvovaných v rámci studijního plánu daného oboru. Článek 17 Ukončení studia 1) Rektor rozhodne o ukončení studia pro neplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu nejpozději k poslednímu dni měsíce, v němž doběhl sedmý den od data, kdy se o předmětné skutečnosti dozvěděl, studentu, který: a)nesložil ani opakovaně všechny části SZZK včetně obhajoby bakalářské nebo diplomové práce nejpozději do jednoho roku ode dne, v němž splnil poslední studijním programem předepsanou podmínku pro absolvování všech částí SZZK, b)nesložil ani při druhém opakování SZZK, případně některou její část, c)byl neoprávněně zapsán do vyššího ročníku, d)nesplní-li požadavky vyplývající z čl. 4 tohoto řádu. 2) Pokud rektor studentu studium neukončí, povolí mu podmíněný zápis podle čl. 4, odst. 8 tohoto řádu. 3) Rozhodnutí rektora musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. V případě, že

8 rozhodnutí nelze doručit, bude zveřejněno vyvěšením na úřední desce OEAEP po dobu pěti dnů. Po uplynutí této doby se rozhodnutí považuje za doručené. 4) Studentům, jimž bylo studium ukončeno, vydá studijní oddělení na jejich žádost doklad o úspěšně absolvovaných předmětech a vykonaných zkouškách. Článek 18 Podmínky přijímání studentů nebo absolventů vzdělávacích programů vyšších odborných škol ke studiu studijních programů uskutečňovaných na OEAEP 1)Student vyšší odborné školy může být přijat do vyššího ročníku nebo semestru akreditovaného bakalářského studijního programu nebo jeho studijního oboru uskutečňovaného OEAEP za podmínky, že se ve značné míře shoduje obsah, rozsah a studijní zátěž absolvovaného vzdělávacího programu nebo jeho části na vyšší odborné škole ve srovnání s částí bakalářského studijního programu či jeho oboru uskutečňovaného OEAEP. 2)Konkrétní podmínky přijetí studenta či absolventa vyšší odborné školy na OEAEP musí být stanoveny po dohodě s MAŘP 3)O přijetí studenta či absolventa vyšší odborné školy ke studiu rozhoduje MAŘP. Článek 19 Rozhodnutí rektora O mimořádných případech v oblasti studia, zejména o přijetí a zařazení studentů přestupujících z jiných VŠ, rozhoduje rektor po konzultaci s MAŘP. Jedná se především o případy, které nejsou upraveny tímto řádem Část třetí Článek 20 Závěrečné ustanovení Tento Studijní a zkušební řád nabývá podle platnosti dnem podpisu vedením OEAEP.

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Metropolitní univerzity Praha, o. p. s. upravuje pravidla studia

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. Studijní a zkušební řád Část první Úvodní ustanovení Článek 1: Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen studijní a zkušební řád ) se vztahuje

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

Studijní a zkušební řád. Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo s.r.o.

Studijní a zkušební řád. Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Studijní a zkušební řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Studijní a zkušební řád Soukromé

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Studijní a zkušební řád 3. LF UK v Praze platící pro studenty, nestudující v kreditním studiu, tj. studující, kteří se zapsali ke studiu nejpozději k 31. 5.

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Řád rigorózního řízení Univerzity Palackého v Olomouci

Řád rigorózního řízení Univerzity Palackého v Olomouci B1-13/3-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-13/3-HN Řád rigorózního řízení Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád rigorózního řízení Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Studijní programy v prezenční a kombinované formě studia (Bc., Ing.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Studijní programy v prezenční a kombinované formě studia (Bc., Ing. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Studijní programy v prezenční a kombinované formě studia (Bc., Ing.) Studijní a zkušební řád upravuje průběh studia a ukončení studia

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád 1 Studijní a zkušební řád Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád (dále jen řád ) pro studenty a akademické pracovníky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 1. července 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. července 2011

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více