Studijní a zkušební řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a zkušební řád"

Transkript

1 Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev 2) Vysokoškolské vzdělání se získává absolvováním studia akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. 3) Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční nebo kombinované. 4) Studijní programy uskutečňované OEAEP jsou bakalářské, magisterské a doktorské se standardní dobou studia dle pokynů MAŘP 5) Absolventům studia v bakalářském studijním programu se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). Absolventům studia v navazujícím magisterském studijním programu se uděluje akademický titul magistr (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem). Absolventům doktorandského studia se uděluje titul Ph.D. (ve zkratce za jménem). 6) Studijní a zkušební řád v části druhé upravuje podmínky pro studium v bakalářském a magisterském studiu. Část druhá Bakalářské a magisterské studijní programy Článek 2 Zápis do studia 1)Uchazeč se po přijetí ke studiu stává studentem OEAEP dnem zápisu do 1. ročníku studia. Podmínkou pro zapsání je podepsání smlouvy o studiu a předložení dokladu o zaplacení poplatku za studium (dále jen školné ), stanoveného pro příslušný akademický rok. 2)Student je povinen řídit se ustanoveními vnitřních předpisů OEAEP. 3)Do dalších ročníků je student zapsán, splní-li všechny studijní povinnosti určené pro předchozí ročník, a pokud předloží doklad o zaplacení stanoveného školného na další akademický rok. Vedení OEAEP může studentovi povolit placení školného za určitý ročník ve splátkách a stanoví lhůty pro jejich zaplacení, pokud student prokáže závažné důvody a písemně požádá o placení školného ve splátkách. Článek 3 Studijní plán 1)Studijní plány stanovují časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků.

2 2)Studijní plány OEAEP stanoví obsah studia, zejména seznam všech povinných studijních předmětů a volitelných studijních předmětů nebo jejich skupin, z nichž je nutno získat zápočty nebo vykonat zkoušky, případně souborné zkoušky a státní závěrečnou zkoušku. 3)Rektor jmenuje garanty jednotlivých studijních oborů, kteří jsou zodpovědní za odborné obsahy studijních plánů. Článek 4 Organizace akademického roku 1)Akademický rok se člení na zimní a letní semestr. Začátek výuky, počet týdnů výuky, období pro konání zkoušek a udělování zápočtů a období prázdnin v každém semestru určuje rektor. 2)Zkouškové období trvá 5 týdnů, přičemž pátý týden je vyhrazen opravným termínům. 3)Ve zkouškovém období za příslušný semestr má každý student na zápočet nebo zkoušku k dispozici jeden řádný zkušební termín a dva řádné opravné termíny. 4)Všechny studijní povinnosti daného semestru se standardně plní ve zkouškovém období. Výjimku tvoří předměty s blokovou výukou v kombinované formě studia, předměty se zvláštním časovým režimem a dále předměty vyučované v posledním semestru posledního ročníku bakalářského studia a v posledním semestru posledního ročníku magisterského studia, jejichž řádné termíny ukončení mohou být vypisovány již v průběhu semestrální výuky. Podrobnosti stanoví svým rozhodnutím rektor. 5)Každý vyučující vypíše nejméně 3 řádné zkušební termíny rovnoměrně rozložené v prvních čtyřech týdnech zkouškového období. Vyučující, který z předmětu vyučovaného blokovou výukou v kombinované formě studia vypsal podle odstavce 4 alespoň 1 řádný zkušební termín již v průběhu semestrální výuky, vypíše dále nejméně 1 řádný zkušební termín v prvních čtyřech týdnech zkouškového období. 6)V pátém týdnu zkouškového období každý vyučující s výjimkou předmětů se zvláštním časovým režimem, ještě vypíše 1 řádný opravný termín. Vyučující však může řádné opravné termíny nabídnout studentům již během zkouškového období. 7)Mimořádný opravný termín musí proběhnout do 31. října příslušného akademického roku. Student podává žádost prorektorovi pro studijní záležitosti prostřednictvím studijního oddělení, a to nejpozději v den zápisu do dalšího ročníku. Studijní oddělení žádost zaregistruje a předá prorektorovi. Při podání žádosti student zaplatí určený poplatek za každý jednotlivý předmět. Ze závažných zdravotních či sociálních důvodů může student podat žádost studijnímu oddělení o prominutí poplatku. 8)V tomto případě je student zapsán do vyššího ročníku podmíněně. Při podání žádosti o podmíněný zápis, kterou vyřizuje studijní oddělení, zaplatí student určený poplatek. Ze závažných zdravotních či sociálních důvodů může student podat žádost studijnímu oddělení o prominutí poplatku. 9)Podmíněný zápis znamená, že student může být zapsán do vyššího ročníku studia s podmínkou, že nejdéle do 31. října musí splnit všechny dosud nesplněné zápočty a zkoušky. Do vyššího ročníku, bez nutnosti opakovat ročník, může student převést nejvýše splnění dvou zápočtů či zkoušek. V případě, že student tuto podmínku nesplní, může požádat o přerušení studia. 10) Přerušit studium může student nejméně na jeden akademický rok. V době přerušení studia student neplatí školné, ale může vykonávat zápočty a zkoušky, které nestihl vykonat ke dni, kdy zahájil přerušení studia. V rámci přerušení studia však student nemůže vykonávat zápočty a zkoušky předepsané v ročníku, do kterého měl nastoupit před zahájením přerušení studia. Po dobu přerušení studia osoba není studentem podle zákona. 11) Pokud student, který nesplnil studijní povinnosti ani v rámci mimořádného termínu do 31.

3 října, nevyužil možnosti převést nejvýše jeden zápočet nebo zkoušku do vyššího ročníku nebo přerušit studium, musí opakovat celý předchozí ročník studia. Pokud nepožádá o opakování celého ročníku, je mu studium na OEAEP ukončeno. 12)Během celého studia je student povinen bezodkladně hlásit studijnímu oddělení všechny změny skutečností, které rozhodujícím způsobem ovlivňují další studium. 13)Splnění všech podmínek pro zápis do vyššího ročníku potvrzuje studijní oddělení OEAEP razítkem a podpisem do Výkazu o studiu (dále jen index ). Článek 5 Způsob výuky a kontrola studia 1) Výuka se realizuje formou přednášek nebo seminářů. Předmět je ukončen zápočtem nebo zkouškou. Přednášky a semináře probíhají dle stanoveného časového rozvrhu výuky, eventuálně podle zvláštního harmonogramu výuky. Studijní plány mohou dále předepsat odbornou praxi. Doplňkovým způsobem výuky jsou konzultace. 2)Studentům přednášejí profesoři, docenti a doktoři, se souhlasem rektora i další akademičtí pracovníci a význační odborníci z praxe. 3)Každý akademický pracovník OEAEP je povinen poskytovat studentům konzultace. 4)Zápočtem se hodnotí, zda si student osvojil požadované znalosti v daném předmětu. U zápočtu je student povinen předložit zkoušejícímu index. Student, který v řádném termínu nesplní zápočet, má právo na 2 řádné opravné termíny a mimořádný opravný termíny, o který musí požádat (čl. 4). S výsledkem zápočtu je student seznámen zpravidla v den konání zápočtu, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od data jeho konání. 5)Zkouška se zpravidla skládá v jeden den a může být písemná či ústní. Může též zahrnovat zhodnocení písemné práce. U zkoušky je student povinen předložit zkoušejícímu index. Student, který v řádném termínu zkoušku úspěšně nevykoná, má právo na 1 řádný opravný termín a mimořádný opravný termín, o který musí požádat. (čl. 4). S výsledky zkoušky je student seznámen zpravidla v den konání zkoušky, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od data jejího konání. 6)Udělovat zápočty a skládat zkoušky lze jen v prostorách, kde probíhá řádná výuka. 7)Studijní plán stanoví způsob kontroly znalostí z předmětů. Kontrola má podobu zápočtu, zkoušky, souborné zkoušky nebo státní závěrečné zkoušky. 8)Klasifikace zápočtu je Započteno nebo Nezapočteno. 9)Klasifikace zkoušek je Výborně (1A,B), Velmi dobře (2C,D), Dobře (3E,FX) a Nevyhověl (4F). 10)Klasifikace Nezapočteno nebo Nevyhověl odpovídá také neomluvené neúčasti při plnění podmínek zápočtu a neomluvené neúčasti u zkoušky, případně odstoupení od zkoušky. 11)Každý student je povinen se dostavit nejdéle do dvou týdnů po ukončení zkouškového období příslušného semestru s indexem k vyučujícímu pro zapsání klasifikace předmětu. Zápis klasifikace je datován dnem konání zkoušky (závěrečného písemného testu) a vlastnoručně podepsán vyučujícím, ve výjimečných případech akademickým pracovníkem pověřeným rektorem. 12)Při zápisu do vyššího ročníku student předkládá studijnímu oddělení ke kontrole studijních výsledků index. Studenta nelze zapsat do vyššího ročníku bez zápisů klasifikací u všech studovaných předmětů v indexu, lze však požádat o převedení splnění nejvýše dvou zápočtů nebo zkoušek do vyššího ročníku bez nutnosti opakovat ročník. 13)Ve výjimečných případech může student požádat o podmíněný zápis do vyššího ročníku studia za stanovených podmínek (čl. 4 odst. 8 tohoto řádu). 14) Ve výjimečných případech, zejména při vážných zdravotních důvodech, může student požádat prorektora pro studijní záležitosti o povolení studia formou individuálního studijního plánu, který znamená, že:

4 a)student je povinen složit všechny zápočty a zkoušky daného ročníku v souladu s čl. 4 tohoto řádu; b)student není povinen navštěvovat přednášky a semináře, ale je povinen pravidelně se zúčastňovat určených konzultací s vyučujícími. Článek 6 Praxe studentů 1)Je-li součástí studijního plánu oboru absolvování povinné praxe, mohou studenti tuto praxi konat kdykoli v průběhu ročníku, v němž je povinná praxe zařazena. 2)Jako doklad o absolvování praxe student odevzdává studijnímu oddělení Potvrzení o absolvování praxe, které mu vystaví instituce, u níž byla praxe vykonána. Formulář Potvrzení o absolvování praxe si student vyzvedne na studijním oddělení. Článek 7 Státní závěrečná zkouška 1)Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZK ) je prověřením ucelených znalostí oborů příslušného studijního programu. SZZK je komisionální, veřejná a je ústní. Součástí SZZK bakalářského studijního programu je vždy obhajoba bakalářské práce, součástí SZZK magisterského studijního programu je obhajoba diplomové práce. 2)Student pro řádné ukončení studia a získání akademického titulu bakalář ( Bc. ) musí úspěšně vykonat SZZK dle přijatých pravidel příslušných studijních oborů. 3)Student pro řádné ukončení studia a získání akademického titulu magistr ( Mgr. ), musí úspěšně vykonat SZZK dle pravidel přijatých pro studium v magisterském studijním programu. 4)Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce se koná jako součást SZZK. 5)Požadavky i obsah jednotlivých částí SZZK musí být veřejně oznámeny alespoň čtyři měsíce před termínem jejich konání. Článek 8 Bakalářská práce 1)Bakalářskou prací student na konci studia v bakalářském studijním programu prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma z oblasti svého studia. 2)Obsah a forma bakalářské práce se řídí zvláštní směrnicí. 3)Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumného zaměření kateder; student má právo garantovi navrhnout vlastní téma. Témata pro každý akademický rok vypisují odborní garanti a jimi pověření pedagogové. 4)Student odevzdává formulář Zadání bakalářské práce, podepsaný vedoucím práce a příslušným garantem, dle pokynů harmonogramu a organizace studia, na studijní oddělení. 5)Zvolené téma bakalářské práce zpracovává student na katedře, která je vypsala. Odborný garant schvaluje oponenta bakalářské práce. 6)Oponentem bakalářské práce musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe nebo akademický pracovník. Vedoucí bakalářské práce a oponent vypracují písemné hodnocení práce a odevzdají je studijnímu oddělení. Struktury písemného hodnocení bakalářské práce stanoví rektor

5 po projednání s prorektorem pro studijní záležitosti. Studijní oddělení umožní studentovi, aby se seznámil s oběma posudky bakalářské práce alespoň tři pracovní dny před termínem obhajoby. Obhajoba bakalářské práce se koná i v případě, že jeden z posudků je nedoporučující. Článek 9 Diplomová práce 1)Diplomovou prací student na konci studia v navazujícím magisterském studijním programu prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma v oblasti svého studia. 2)Obsah a forma diplomové práce se řídí zvláštní směrnicí. 3)Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumného zaměření kateder; student má právo odbornému garantovi navrhnout vlastní téma. Témata pro každý akademický rok vypisují odborní garanti a jimi pověření pedagogové. 4)Student odevzdává formulář Zadání diplomové práce, podepsaný vedoucím práce a odborným garantem, dle pokynů harmonogramu a organizace studia, na studijní oddělení. 5)Zvolené téma diplomové práce zpracovává student na katedře, která je vypsala. Odborný garant schvaluje oponenta diplomové práce. 6)Oponentem diplomové práce musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe nebo akademický pracovník. Vedoucí diplomové práce a oponent vypracují písemné hodnocení práce a odevzdají je studijnímu oddělení. Struktury písemného hodnocení diplomové práce stanoví rektor po projednání s prorektorem pro studijní záležitosti. Studijní oddělení umožní studentovi, aby se seznámil s oběma posudky diplomové práce alespoň tři pracovní dny před termínem obhajoby. Obhajoba diplomové práce se koná i v případě, že jeden z posudků je nedoporučující. Článek 10 Zkušební komise pro SZZK 1)Pro SZZK v určitém oboru lze zřídit několik zkušebních komisí. 2)Zkušební komise pro SZZK je nejméně tříčlenná. Nejméně jeden z členů komise pro SZZK v magisterských studijních programech je vysokoškolským profesorem, docentem nebo Ph.D (CSc.) 3)Nejpozději jeden měsíc před zkušebním termínem jmenuje rektor předsedu zkušební komise. 4)Pro obhajobu bakalářské práce a její hodnocení mohou být členy příslušné zkušební komise také vedoucí a oponent bakalářské práce. 5)Pro obhajobu diplomové práce a její hodnocení mohou být členy příslušné zkušební komise také vedoucí a oponent diplomové práce. 6)Zkušební komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové komise. Článek 11 Podmínky skládání SZZK a její průběh 1)Na SZZK se student přihlašuje písemně na studijním oddělení. 2)Za organizační přípravu a zajištění SZZK, zejména za včasné informování členů zkušebních komisí o termínech SZZK, odpovídá studijní oddělení. 3)Za průběh SZZK a za veškerou činnost zkušební komise odpovídá předseda komise.

6 4)Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce zahrnuje zpravidla úvodní slovo studenta, vyjádření vedoucího práce, odpověď studenta na připomínky a dotazy uvedené v posudcích vedoucího a oponenta práce a konečně diskusi komise se studentem na téma zpracované v bakalářské nebo diplomové práci. 5)Výsledky SZZK se zapisují do Protokolu o SZZK, který podepíší všichni členové zkušební komise. 6)Výsledky SZZK se zapisují do studentova indexu a podepisuje je předseda zkušební komise. Článek 12 Klasifikace SZZK včetně obhajoby bakalářské a diplomové práce 1)Každá část SZZK a také obhajoba bakalářské, resp. diplomové práce se klasifikuje samostatně, a to známkami Výborně (1), Velmi dobře (2), Dobře (3) a Nevyhověl (4). 2)Výsledná klasifikace každé části SZZK se stanoví na základě hlasování členů zkušební komise. O klasifikaci rozhoduje komise na neveřejném zasedání v den konání SZZK. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Rozhodnutí komise vyhlásí předseda veřejně v den konání SZZK. Pokud byla některá část SZZK klasifikována stupněm 4 ( Nevyhověl ), student opakuje pouze tuto část. Stupněm Nevyhověl se klasifikuje rovněž neomluvená neúčast nebo odstoupení od SZZK. 3) V případě, že nebyla obhájena bakalářská nebo diplomová práce, rozhodne komise, zda je možno předložit upravenou bakalářskou nebo diplomovou práci, nebo zda student musí zpracovat novou bakalářskou nebo diplomovou práci na jiné téma. 4)Každou část SZZK lze opakovat maximálně dvakrát. Opakovanou SZZK může student konat nejdříve šest týdnů ode dne, kdy SZZK konal nebo měl vykonat. Opakovaná obhajoba,jeli bakalářská nebo diplomová práce nově zpracována na odlišné téma, se může konat nejdříve šest měsíců ode dne původní obhajoby. 5)SZZK a obhajobu bakalářské nebo diplomové práce je student povinen dokončit (včetně případného opakování) nejpozději do konce následujícího akademického roku. 6)Pokud SZZK nebo obhajobu bakalářské nebo diplomové práce student v této době nedokončí, MAŘP jeho studium ukončí. 7)OEAEP v souladu s 47b zákona nevýdělečně zveřejňuje bakalářské a diplomové práce, u nichž proběhla obhajoba, v knihovně OEAEP. Článek 13 Omluvy Neúčast při plnění podmínek zápočtu, u zkoušky nebo SZZK omlouvá student u vyučujícího nebo zkoušejícího (v případě SZZK u předsedy komise pro SZZK), a to nejdéle do 7 pracovních dnů po termínu, jehož se nemohl zúčastnit. O přijetí omluvy rozhoduje vyučující nebo zkoušející. Článek 14 Zápis předmětů Student může být klasifikován pouze v případě, má-li pro příslušný semestr předmět řádně zapsán v indexu. Zápis je třeba provést v souladu se studijním plánem a předepsaným způsobem. Zápisy předmětů v indexu musí obsahovat přesný název každého předmětu a jméno vyučujícího.

7 Článek 15 Přerušení studia 1)Rektor může studium v příslušném studijním programu na základě žádosti studenta i opakovaně přerušit. V době přerušení studia není osoba studentem. V době přerušení studia může student skládat zápočty a zkoušky, které nevykonal ke dni, kdy zahájil přerušení studia. Jednotkou přerušení je jeden akademický rok. Souvislé přerušení studia je možné nejdéle na dobu dvou akademických roků (4 semestrů), nejdelší úhrnná doba všech přerušení studia daného programu činí tři akademické roky (6 semestrů). Po přerušení se student v souladu s harmonogramem akademického roku zapisuje do toho semestru, v němž bylo studium přerušeno, a plní povinnosti aktuálního studijního plánu svého studijního programu. 2)Studium může být přerušeno nejdříve po absolvování jednoho akademického roku. Článek 16 Řádné ukončení studia a vysokoškolské diplomy 1)Pro udělení akademického titulu bakalář ( Bc. ) musí student splnit podmínky studia v bakalářském studijním programu. 2)Pro udělení akademického titulu magistr ( Mgr. ) musí student splnit podmínky studia v magisterském studijním programu. 3)Studium v bakalářském studijním programu řádně končí dnem vykonání poslední části SZZK. Absolventu bakalářského studijního programu vydá OEAEP v součinnosti s MAŘP vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Vysokoškolský diplom obsahuje název bakalářského studijního programu a odpovídajícího studijního oboru, v němž absolvent získal akademický titul bakalář. 4) Studium v magisterském studijním programu řádně končí dnem vykonání poslední části SZZK. Absolventu magisterského studijního programu vydá OEAEP v součinnosti s MAŘP vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Vysokoškolský diplom obsahuje název magisterského studijního programu a odpovídajícího studijního oboru, v němž absolvent získal akademický titul magistr. Dodatek k diplomu obsahuje kompletní výčet všech předmětů, absolvovaných v rámci studijního plánu daného oboru. Článek 17 Ukončení studia 1) Rektor rozhodne o ukončení studia pro neplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu nejpozději k poslednímu dni měsíce, v němž doběhl sedmý den od data, kdy se o předmětné skutečnosti dozvěděl, studentu, který: a)nesložil ani opakovaně všechny části SZZK včetně obhajoby bakalářské nebo diplomové práce nejpozději do jednoho roku ode dne, v němž splnil poslední studijním programem předepsanou podmínku pro absolvování všech částí SZZK, b)nesložil ani při druhém opakování SZZK, případně některou její část, c)byl neoprávněně zapsán do vyššího ročníku, d)nesplní-li požadavky vyplývající z čl. 4 tohoto řádu. 2) Pokud rektor studentu studium neukončí, povolí mu podmíněný zápis podle čl. 4, odst. 8 tohoto řádu. 3) Rozhodnutí rektora musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. V případě, že

8 rozhodnutí nelze doručit, bude zveřejněno vyvěšením na úřední desce OEAEP po dobu pěti dnů. Po uplynutí této doby se rozhodnutí považuje za doručené. 4) Studentům, jimž bylo studium ukončeno, vydá studijní oddělení na jejich žádost doklad o úspěšně absolvovaných předmětech a vykonaných zkouškách. Článek 18 Podmínky přijímání studentů nebo absolventů vzdělávacích programů vyšších odborných škol ke studiu studijních programů uskutečňovaných na OEAEP 1)Student vyšší odborné školy může být přijat do vyššího ročníku nebo semestru akreditovaného bakalářského studijního programu nebo jeho studijního oboru uskutečňovaného OEAEP za podmínky, že se ve značné míře shoduje obsah, rozsah a studijní zátěž absolvovaného vzdělávacího programu nebo jeho části na vyšší odborné škole ve srovnání s částí bakalářského studijního programu či jeho oboru uskutečňovaného OEAEP. 2)Konkrétní podmínky přijetí studenta či absolventa vyšší odborné školy na OEAEP musí být stanoveny po dohodě s MAŘP 3)O přijetí studenta či absolventa vyšší odborné školy ke studiu rozhoduje MAŘP. Článek 19 Rozhodnutí rektora O mimořádných případech v oblasti studia, zejména o přijetí a zařazení studentů přestupujících z jiných VŠ, rozhoduje rektor po konzultaci s MAŘP. Jedná se především o případy, které nejsou upraveny tímto řádem Část třetí Článek 20 Závěrečné ustanovení Tento Studijní a zkušební řád nabývá podle platnosti dnem podpisu vedením OEAEP.

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Metropolitní univerzity Praha, o. p. s. upravuje pravidla studia

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Změna 16/12/2015 10:11 SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Preambule Pravidla pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto Opatření děkana pro organizaci studia

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague Článek 1 Studium a jeho organizace 1. Studium na VŠ UNYP je organizováno v těchto studijních programech: Applied Social Sciences, Business Administration,

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Čl.1 Obecná ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen SZŘF ) platí pro studenty všech studijních programů

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno v

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANKY S-2/2011 v platném znění k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP ve znění směrnice

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. prosince 2018

Více

Směrnice děkana č 03/2010 Státní závěrečné zkoušky na FF UP. Čl. 1 Obecná ustanovení

Směrnice děkana č 03/2010 Státní závěrečné zkoušky na FF UP. Čl. 1 Obecná ustanovení DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, fax: +420 585 633 000, email: dekan.ff@upol.cz Směrnice děkana č 03/2010 Státní závěrečné

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2016 Pravidla studia v programech celoživotního

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANKY S-2/2011 v platném znění k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP ve znění směrnice

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu (dále jen Řád ) provádí některá ustanovení Řádu celoživotního

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. Studijní a zkušební řád Část první Úvodní ustanovení Článek 1: Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen studijní a zkušební řád ) se vztahuje

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol

Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol ..... ~:. Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol v Rád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. srpna 2017 Opava, srpen 2017 v Rád rigorózního řízení Slezské univerzity v

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení š í á ž ě ý í Í á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á ě í ě ší ř ů č í š ířá ř ý š STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Studijní a zkušební

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 14. července 2015

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 14. července 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. července 2015

Více

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium 1. Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty:

Více

VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost:

VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Kód: Druh: PD/10/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání Zásady studijního a zkušebního řádu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni platné pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (2011) 1 Část první Obecná ustanovení Článek l Platnost zásad

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU 1. Obecná ustanovení 1.1. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Studium v doktorském studijním programu na FAMU probíhá v souladu se zněním

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Studijní a zkušební řád CEVRO Institut, z. ú Praha

Studijní a zkušební řád CEVRO Institut, z. ú Praha Studijní a zkušební řád CEVRO Institut, z. ú. 2016 Praha CEVRO Institut, z.ú. Studijní a zkušební řád 2016 1 Článek 1. Studium na vysoké škole 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním

Více

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most SMĚRNICE

Více

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období:

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období: UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 5/2016 Věc: Směrnice o státních závěrečných zkouškách bakalářských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a

Více