VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Domov pro HIV pozitivní dívky, Medarametla PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, ATELIÉR doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÉ Šárka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Domov pro HIV pozitivní dívky, Medarametla PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, ATELIÉR doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÉ Šárka"

Transkript

1 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Domov pro HIV pozitivní dívky, Medarametla PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, ATELIÉR doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÉ Šárka Reichlová, 2010/11

2 10m 100m 150m SITUACE

3 ZÁZEMÍ VSTUPNÍ OBJEKT AUDITORIUM KAPLE BYDLENÍ ŠKOLA AREÁL DĚTSKÉHO DOMOVA ŠK OLA

4 DĚTSKÝPOKOJ WC A KOUPELNA SANITA MARODKA POKOJ VZCHOVATELE DĚTSKÝPOKOJ WC POKOJ VZCHOVATELE ORDINACE VSTUPNÍ HALA A RECEPCE PARKOVÁNÍ 1NP - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ LEGENDA místnosti veřejnosti nepřístupné veřejně přístupné prostory vstup do komplexu

5 KANCELÁŘ KANCELÁŘ POCHOZÍ STŘECHA WC WC A KOUPELNA KANCELÁŘ ŠATNA POKOJ PRO HOSTY 2NP - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ LEGENDA místnosti veřejnosti nepřístupné veřejně přístupné prostory

6 DETAILY

7 DETAILY

8 SEZNAM DOKUMENTACE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C SITUACE STAVBY C1 C2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ KOORDINAČNÍ SITUACE D DOKLADOVÁ ČÁST E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E1 E2 E3a E3b E3c TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVENIŠTNÍHO PROVOZU PŘÍLOHA: OŠETŘENÍ BAMBUSU PŘÍLOHA: NÁSTROJE A TECHNOLOGIE PRO ZPRACOVÁNÍ BAMBUSU PŘÍLOHA: VÝBĚR VHODNÝCH TYČÍ BAMBUSŮ A JEJICH USKLADNĚNÍ F DOKUMENTACE STAVBY F1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST F1.1.1 F1.1.2 F1.1.3 F1.1.4 F1.1.5 F1.1.6 F1.1.7 F1.1.8 F1.1.9 F F F F DETAIL 01 F DETAIL 02 F DETAIL 03 F DETAIL 04 F DETAIL 05 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADY PŮDORYS 1NP PŮDORYS 2NP PŮDORYS STŘECH ŘEZ A-A ŘEZ B-B ŘEZ C-C JIHOZÁPADNÍ POHLED JIHOVÝCHODNÍ POHLED SEVEROZÁPADNÍ POHLED SEVEROVÝCHODNÍ POHLED F DETAIL 06 F SKLADBY PODLAH F F F F F F F F F F SKLADBY STŘECH SKLADBY STĚN TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA TABULKA VÝROBKŮ - STŘEŠNÍ ŽLABY TABULKA VÝROBKŮ - POSUVNÉ OKENICE TABULKA VÝROBKŮ - PRVKY ZASTÍNĚNÍ TABULKA VÝROBKŮ - SVODY DEŠŤOVÉ VODY VÝKRES DVEŘÍ VÝKRES OKENICE F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F1.2.1 F1.2.2 F1.2.3 F1.2.4 F1.2.5 F1.2.6 F1.2.7a F1.2.7b F1.2.7c F1.2.7d F1.2.7e F1.2.7F TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTOVÉ ZALOŽENÍ PŮDORYS 1NP - nosné konstrukce PŮDORYS 2NP - nosné konstrukce DETAILY SPOJŮ STATICKÝ VÝPOČET PŘÍLOHA - MAPY PŘÍLOHA - BAMBUSOVÉ PILOTY PŘÍLOHA - QUINCHA PŘÍLOHA - BAMBUSOVÉ SPOJE PŘÍLOHA - MECHANICKÉ VLASTNOSTI BAMBUSU PŘÍLOHA - MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEAKU F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ F F F F F TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE SMĚR ÚNIKU - 1NP SMĚR ÚNIKU - 2NP PŘÍLOHA - POŽÁRNÍ ODOLNOST BAMBUSU F1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY F1.4.1 F1.4.2 F1.4.3 F1.4.4 F1.4.5 TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNÁ SITUACE VNITŘNÍ ROZVODY 1NP VNITŘNÍ ROZVODY 2NP PŘÍLOHA - CHARAKTERISTIKA REGIONU PRAKASAM Poznámka: Pro potřebu portfolia jsou veškeré výkresy zmenšeny na formát A3, takže měřítka uvedená na výkresech nemusí odpovídat skutečnosti.

9 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2011 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky, Medarametla VYPRACOVALA: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: HLAVNÍ KONZULTANT: A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. identifikační údaje Akce: Charakter akce: Místo: Stavebník: doc. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ DOMOV PRO HIV POZITIVNÍ DÍVKY novostavba sociálního charakteru pro ubytování a poskytnutí veškeré péče a výchovy dívkám v rozmezí 3 až 18ti let nakažených HIV ve střední Indii Medarametla, Prakasam, Adhra Prahesh řád milosrdných sester sv. Vincenta Projektant: Šárka Reichlová Autor řešení: Šárka Reichlová Hlavní konzultant: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultant pozemní stavitelství: Ing. Bedřiška Vaňková Konzultant statika: Ing. Bc. František Denk Konzultant TZB: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Konzultant PAM: Ing. Michal Pánek Konzultant požární ochrana: Ing. Marek Pokorný Stupeň projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum vyhotovení: 05/2011 Základní charakteristika stavby a účel jejího využití Novostavba domova se nachází na okraji města Medarametla, poblíž dopravní tepny Indie. V současnosti zde žije veliký počet infikovaných osob (až 28%). Cílem tohoto projektu je vytvořit bezpečný domov pro dívky v letech 3 až 18 let zasažených infekcí, poskytnout jim nejen ubytování, ale i vzdělání a připravit je na následný návrat do společnosti. Ženy v domácnosti a mladé matky patří k nejvíce ohroženým skupinám virem HIV, spolu s prostitutkami a řidiči nákladních aut, kteří křižují obrovskou zemi a žijí daleko od rodiny. Ženy, které nakazí jejich manžel a které potom virus také přenesou na své dítě, většinou společnost viní z jeho smrti. Ocitnou se bez peněz a na ulici. Znásilnění v manželství je legální a násilí v rodině se toleruje. Ženy z nízkých kast jsou často nuceny k prostituci a ani bohatším ženám se často nedostává lékařské péče, protože je nepřijatelné, aby odešly z domova a nechaly ho bez dozoru. V projekt domova, který se věnuje společenské integraci a odbourávání předsudků, se plánuje novostavba domu pro 50 dívek rozdělená do dvou etap výstavby. Tento návrh se zabývá pouze první etapou výstavby. Celý projekt vzniká pod záštitou řádu milosrdných sester sv. Vincenta, který provozuje v této oblasti zařízení staniční i denní péče pro osoby nemocné AIDS. Areál domova je rozdělen dle funkcí do jednotlivých objektů. Řešeny jsou bloky vstupní a ubytovací části. Majetkoprávní vztahy Území je ve vlastnictví řádu milosrdných sester sv. Vincenta. Kapacity řešených objektů stavby zastavěná plocha: 426 m2 obestavěný prostor: 4380m3 užitná podlahová plocha 1.NP: 431,8 m2 užitná podlahová plocha 2.NP: 296,2 m2 celková užitná podlahová plocha:728 m2 kapacita splaškových vod: 3408,00 l/den denní potřeba vody: 3408,00 l/den Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území V současné době je území využíváno k pěstování obilovin. Na sousedním pozemku je situován objekt nemocnice. Pozemek se nachází ve výšce 60m.n.m dle systém BVP. Terén je rovinný. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Technická infrastruktura bude napojena na areálové rozvody inženýrských sítí. Objekty budou napojeny na veřejnou elektrickou síť a veřejný plynovod. V lokalitě se nenachází sítě kanalizační ani vodovodní. Příjezdová komunikace pro zásobování k hlavnímu vstupu do objektu bude sloužit i jako přístupová komunikace pro pěší. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Případné další požadavky Indických dotčených orgánů, taktéž i podmínky stavebního povolení budou zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Navrhovaná stavba nebude mít vliv na sousední objekty. Na výstavbu tohoto objektu navazuje následná výstavba dalších objektů domova (škola, zázemí, kaple a auditorium). Výstavba některých stavebních objektů může probíhat současně s výstavbou těchto objektů, musí

10 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2011 však být zkoordinována s projektem. Předpokládaná lhůta výstavby Výstavba musí být přizpůsobena místním klimatickým podmínkám. Začátek stavby je plánován po konci monzunového období v roce Údaje o podlahové ploše budovy a o počtu pokojů v budově zastavěná plocha: 426 m2 obestavěný prostor: 4380m3 užitná podlahová plocha 1.NP: 431,8 m2 užitná podlahová plocha 2.NP: 296,2 m2 celková užitná podlahová plocha:728 m2 počet pokojů určených pro ubytování: 6 z toho bezbariérových: 5 kapacita lůžek pro dívky: 27 kapacita lůžek pro vychovatele: 4

11 B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

12 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2011 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky, Medarametla B) SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. identifikační údaje Akce: Charakter akce: Místo: Stavebník: DOMOV PRO HIV POZITIVNÍ DÍVKY novostavba sociálního charakteru pro ubytování a poskytnutí veškeré péče a výchovy dívkám v rozmezí 3 až 18ti let nakažených HIV ve střední Indii Medarametla, Prakasam, Adhra Prahesh řád milosrdných sester sv. Vincenta Projektant: Šárka Reichlová Autor řešení: Šárka Reichlová Hlavní konzultant: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultant pozemní stavitelství: Ing. Bedřiška Vaňková Konzultant statika: Ing. Bc. František Denk Konzultant TZB: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Konzultant PAM: Ing. Michal Pánek Konzultant požární ochrana: Ing. Marek Pokorný Stupeň projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum vyhotovení: 05/ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a) zhodnocení polohy a stavu staveniště Novostavba domova se nachází na okraji města Medarametla v Prakasam, jenž je správním obvodem státu Andhra Pradesh ve střední Indii. Přístup na pozemek je z přilehlých místních komunikací. V současné době je pozemek využíván jako pole pro pěstování obilovin. b) urbanistické a architektonické řešení stavby Objekt domova je řešen jako komplex jednopodlažních budov a jednoho dvoupodlažního objektu. Celý Areál je rozdělen dle funkcí do jednotlivých objektů a zároveň propojen systémem ochozů, střech a zastínění. Uprostřed areálu tak vznikl chráněný dvůr. Kromě řešené vstupní části, která v sobě obsahuje současně i funkci administrativní, lékařského ošetření a objektu bydlení, se zde nachází dva objekty školy, kaple, auditorium a objekt zázemí. Zázemí slouží nejenom jako sklad, ale i kuchyň, jídelna a prádelna. Vzhled areálu a rozmístění objektů vychází ze snahy vytvoření příjemného prostředí pro život nemocných dívek, zajištění jejich bezpečí, ale zároveň i možnosti pohybu a vytvoření různých setkávacích míst. V neposlední řadě zde hrála úlohu otázka klimatických poměrů v lokalitě, která usměrňuje především charakter komunikací. V okolí stavby se nacházejí objekty atriového charakteru, který nejlépe vyhovuje z hlediska přírodních podmínek. Navrhovaný areál působí zvenčí stejně, díky propojení komunikací a střech. Úlohu zde hrají také systémy zastínění z užších bambusových tyčí, které kromě své primární funkce ochrany budov před sluncem, vytváří zároveň příjemná místa pro odpočinek, hry i výuku. c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch. Vodorovné nosné konstrukce jsou vytvořeny technologií quincha, která je popsána v příloze F1.2.7c a systémem bambusových sloupů. Horizontální konstrukce jsou opět z bambusových tyčí, jenž příčně umístěné mají funkci stropnic a podélné zastávají průvlaky. Konstrukční systém budovy po rozepsán v projektové dokumentaci v části statického posouzení konstrukcí, v části F1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. Rozvody vnitřního vodovodu jsou navrženy z plastu, zařizovací předměty budou typové a zvoleny dle místních možností. Na pozemku bude zřízeno několik zpevněných ploch, sloužících ke komunikaci po areálu a jedna v místě určeném pro parkování vozidel. d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Komunikace pro pěší přístup a zásobování se nachází na jihozápadní straně pozemku. Areál je připojen pouze na veřejnou elektrickou síť a plynovod. e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu Parkování osobních automobilů je zajištěno na zpevněné ploše zakryté konstrukcí administrativní stavby. Příjezd z z přilehlé komunikace k objektu je po zpevněné ploše. f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Vliv stavebních úprav stávajícího objektu na životní prostředí je zanedbatelný. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Bude zajištěno bezbariérové užívání přízemí objektu. Bezbariérový vstup je navržen stupem ze dvora. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory areál domova SO01 zpevněné plochy a komunikace - SO02 studna - SO03 akumulační jímka pro dešťovou vodu - SO04 čistička odpadních vod - SO05 k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Stavební úpravy nebudou nativně ovlivňovat okolní životní prostředí nad míru obvyklou pro tento druh staveb. Negativní vlivy (hluk, prach, zápach, jiné škodlivé emise, zastínění apod.) jsou s ohledem na druh a umístění stavby zanedbatelné, nebo vůbec nepřicházejí v úvahu.

13 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2011 l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavební konstrukce budou provedeny z místních materiálu a dle tradičních technologií s osvědčenými postupy a procesy výstavby. Založení objektu bude na dřevěných pilotách, nosné konstrukce z bambusových tyčí. Stavebně technické řešení objektu jako celku je rozepsáno v projektové dokumentaci v části statického posouzení konstrukcí, v části F1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Stávající požárně nebezpečný prostor kolem stavby nezasahuje na sousední pozemky. Vzhledem ke zvolenému konstrukčnímu systému, je požární bezpečnost zaměřena především na možnosti úniku, podrobněji viz. F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 4. HYGIENA, OCHRANY ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavba respektuje základní prostorové a stavební požadavky kladené na tento druh staveb. Zejména to jsou světlá výška místností, dispoziční řešení, řešení povrchů podlah a stěn apod. Denní osvětlení je zajištěno u všech pobytových prostor odborným návrhem osvětlovacích prvků oken. Umělé osvětlení bude navrženo na intenzity stanovené příslušnými Indickými normovými předpisy. Všechny pobytové místnosti mají zajištěno náležité přirozené větrání okenními otvory. Tepelné mikroklima je zajištěno v letním období přirozeným větráním a stropními ventilátory. V průběhu výstavby ani při následném provozu nebudou provozovány žádné stacionární zdroje znečištění ovzduší. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení zpracuje uživatel provozní řád požární ochrany, odpadového hospodářství. Předpokládá se, že veškerá technická zařízení budou do stavby zabudována resp. osazena odborně způsobilými osobami. 6. OCHRANA PROTI HLUKU Ochrana proti hluku z vnějšího prostoru je zajištěna konstrukcemi stěn, podlah a střech. Slabá místa jsou v oblastech okenních otvorů a dveří. Umístěné posuvné okenice redukují okolní hluk jen částečně. Ochrana proti hluku od technologických zařízení není zajišťována neboť techn. zařízení v objektu neprodukují nadměrný hluk. Při výstavbě budou učiněna opatření, která zajistí, že stavba nebude obtěžovat své okolí (prachem, hlukem apod.) nad míru obvyklou pro tento druh staveb. 7. ÚSPORA ENERGIE A TEPLA Vzhledem k místnímu podnebí, není navrženo vytápění budov. Dochází pouze k ohřevu vody k hygienickým účelům. Ve slunných dnech je k ohřevu využita solární energie. 8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOP- NOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Všechny objektu v areálu domova jsou vyvýšeny nad terén a propojeny systémem ochozů. Komunikace mezi jednotlivými objekty na prvním podlaží jsou v jedné rovině. Pro pohybově omezené osoby je možný vstup do areálu přes rampu (sklon 12%) ze dvora. V objektu se nacházejí 2 bezbariérové toalety, ve vstupní části administrativy a ve škole. 9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Ve vnějším prostředí stavby nejsou škodlivé vlivy, které by mohli ohrozit stavbu při provádění stavebních úprav ani při následném provozu. 10. OCHRANA OBYVATELSTVA Stavebními úpravami ani následným provozem nedojde k negativnímu ovlivnění obyvatelstva. 11. INŽENÝRSKÉ STAVBY V oblasti se nachází pouze veřejná síť plynovodu a elektrické energie. Na pozemku vzniknou vlastní inženýrské objekty. 12. KANALIZACE Splašky jsou svedeny do vlastní čističky, dešťové odpadní vody do akumulační jímky pro zpětné využití. Podrobněji viz část F1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY. 13. ZÁSOBENÍ VODOU Zdrojem pitné vody je nově vybudovaná studna. 14. ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Přípojka elektro je přivedena do areálu a rozvětvena do jednotlivých rozvodových skříní v objektech na prvním podlaží. 15. ZÁSOBENÍ PLYNEM Je navrženo instalační napojení NTL plynu od plynoměrné skříně přistavené k fasádě objektu zázemí HUP do objektu. Plynová zařízení se nacházejí pouze v tomto objektu, tudíž není nutný další rozvod po areálu.

14 C SITUACE STAVBY

15

16

17 D DOKLADOVÁ ČÁST

18 E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

19 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2011 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky, Medarametla VYPRACOVALA: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: HLAVNÍ KONZULTANT: KONZULTANT: doc. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ Ing. MICHAL PÁNEK TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Akce: Charakter akce: Místo: Stavebník: DOMOV PRO HIV POZITIVNÍ DÍVKY novostavba sociálního charakteru pro ubytování a poskytnutí veškeré péče a výchovy dívkám v rozmezí 3 až 18ti let nakaženým HIV ve střední Indii Medarametla, Prakasam, Adhra Prahesh řád milosrdných sester sv. Vincenta Projektant: Šárka Reichlová Autor řešení: Šárka Reichlová Hlavní konzultant: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultant pozemní stavitelství: Ing. Bedřiška Vaňková Konzultant statika: Ing. Bc. František Denk Konzultant TZB: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Konzultant PAM: Ing. Michal Pánek Konzultant požární ochrana: Ing. Marek Pokorný Stupeň projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum vyhotovení: 05/2011 Stručný popis objektů a staveniště Řešené objekty jsou součástí komplexu domova pro HIV pozitivní dívky. Celý Areál je rozdělen dle funkcí do jednotlivých objektů a zároveň propojen systémem ochozů, střech a zastínění. Uprostřed areálu tak vznikl chráněný dvůr. Kromě řešené vstupní části, která v sobě obsahuje současně i funkci administrativní, lékařského ošetření a objektu bydlení, se zde nachází dva objekty školy, kaple, auditorium a objekt zázemí. Zázemí slouží nejenom jako sklad, ale i kuchyň, jídelna a prádelna. Vstupní objekt je jedinou dvoupodlažní budovou v areálu. V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí, do níž je možné vstoupit jak z komunikace, tak i ze zastřešeného příjezdu přiléhajícího ze západní strany. Tato místnost se rozprostírá přes obě dvě podlaží. Další vstup do objektu z komunikace vede do chodby, z níž se návštěvníci dostanou do ordinace či na marodku. Bylo nutné vytvořit tento druhý méně formální vstup kvůli zajištění určitého soukromí. Součástí objektu je ochoz na severní straně budovy. Na druhém podlaží jsou tři kanceláře, pokoj pro hosty a ochoz, ze kterého je možné vstoupit na střechu sousedního objektu. Podlaží jsou propojena vertikální komunikací, dřevěného schodiště na bambusové konstrukci. Střecha vstupního objektu je navržena plochá, nepochozí. Sousední objekt zajišťuje ubytování dívek, jejich vychovatelů a sanitární zařízení. Všechny místnosti jsou přístupné z ochozu na východní straně budovy. Dva pokoje, každý pro 12 dívek, jsou situovány po stranách objektu. Dále, směrem k centu objektu, jsou dva pokoje pro ubytování vychovatelů s vlastními hygienickými zařízeními a uprostřed je rozlehlá místnost sanity. Tento jednopodlažní objekt je zastřešen plochou, částečně pochozí střechou. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v této části Indie, je nutné budovy vyvýšit nad terén. Použití betonu, jako stavebního materiálu, je v této oblasti velice finančně náročné. Z tohoto důvodu jsou objekty založeny na pilotách z teaku. Konstrukce objektů tak bude lépe chráněna proti zemní vlhkosti a v období monzunů od tekoucí vody. Konstrukční systém je navržen z dostupných, místních materiálů. Konstrukce rovněž vychází z místních zvyklostí, dovedností a je částečně inspirovaná přírodními stavbami ve stejných klimatických oblastech ve světě. Nosné prvky horizontálních i vertikálních konstrukcí jsou tyčoviny bambusu. Doplňkovým materiálem je hlína, s funkcí především výplňovou. Stavební pozemek se nachází na severním okraji města Medarametla a je z jihozápadní strany ohraničen místní komunikací. Z jihovýchodní strany pozemek navazuje na nemocniční zařízení. V okolí komplexu jsou další školní a nemocniční objekty a zemědělské plochy. Pozemek leží v rovinatém terénu v nadmořské výšce 60m.n.m. Plocha určená pro stavbu komplexu má 4380m 2. Zastavěná plocha objektů je 426m 2. Užitná plocha řešené části je 728m 2. Na staveništi se v současné době nachází obdělávané pole, určené k demolici. Hladina spodní vody se nachází 5m pod povrchem. Podloží je převážně z jílovitě písčité hlíny (soudržná zemina pevné konzistence, 4. třídy těžitelnosti). 1.1 Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty stavby se zdůvodněním. Realizace následujících stavebních objektů: příprava stavebního území objekt vodárny a jeho napojení objekt ČOV a jeho napojení objekt přípojky elektřiny objekt vstupní budovy objekt budovy pro ubytování zpevněné plochy terénní a zahradní úpravy Příprava území Vytyčení obrysu stavby, umístění pilot a inženýrských sítí a odebrání ornice Zemní konstrukce Vykopání přípojek a jejich uvedení do provozu před započetím stavby. Vykopání části zeminy v místě pilot.

20 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Základy Umístění dřevěných pilot a jejich zafixování kameny a zpětným nahrnutím zeminy Hrubá vrchní stavba Na piloty se připevní v podélném směru objektů tyčoviny bambusů, na ně se přivážou tyče menšího průměru v příčném směru a tak vznikne nosný rošt pro celou konstrukci. V další fázi dojde ke zhotovení nosných vertikálních konstrukcí prvního podlaží. Stěny jsou tvořeny systémem rámovým z bambusových tyčovin a posléze hustě vypleteny rohožemi z bambusu (velikost mřížky: menší než 10 x 10cm) a pak z obou stran opatřeny omazávkou z hlíny. Tato technologie se nazývá quincha nebo-li wattle and daub (podrobnější popis technologie viz. příloha Stavebně konstrukční části F 1.2.7c). Vodorovné vzpěry v rámech mají funkci výztuže a také ohraničují otvory budoucích oken a dveří. V těchto částech a v místě budoucího ochozu nedojde k vyplnění stěn, ponechá se pouze bambusová rámová konstrukce. V místech, kde povedou rozvody TZB nedojde pouze k omazávce hlínou. Vodorovné konstrukce (stropy, nosná konstrukce střechy) jsou tvořeny nosníky z bambusových tyčí v příčném směru, které jsou pečlivě připevněny ke svislým konstrukcím (detaily provázání bambusových tyčí jsou podrobněji rozvedeny v příloze Stavebně konstrukční části F1.2.7d). Po umístění nosníků následuje část konstrukce podlah, položení větví a haluzí a nanesení první vrstvy hliněné směsy lehčené slámou. Vertikální konstrukce druhého podlaží budou provedeny stejným systémem jako první podlaží, ale pouze nad vstupním objektem Hrubá vnitřní stavba Dochází k montáži vnitřních příček, jejich kostra je opět z tyčoviny bambusu, která je vypletena bambusovou rohoží a opatřena omazávkou. Následují hrubé rozvody TZB Vnitřní konstrukce Rozvody TZB jsou zakryty. Ve vertikálních konstrukcích omazávkou, v podlaze zakrytím konstrukcí podlahy. Následně je ve vybraných místech provedeno omítnutí stěn Dokončovací práce Kompletace instalací. Dokončení konstrukcí podlah a střech. Dochází k montáži oken a dveří, instalaci sanitárních zařízení, svítidel a omítnutí vnějších částí stěn Čisté terénní úpravy Finální úprava povrchů a terénu. Vybrané plochy budou zpevněny a vysazena zeleň Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba Návrh zdvihacích prostředků Vzhledem k povaze stavby a místním poměrům bude využita pouze jednoduchá kladka Návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba Montážní plochy - ke spojování bambusových tyčí i vypletení bambusovou rohoží dochází přímo na stavbě; pro zemní konstrukce a hrubou vrchní stavbu nejsou zapotřebí montážní plochy Skladovací plochy skladování zeminy skladování bambusových tyčí - - vytěžená zemina potřebná na konečné terénní úpravy skladovaná na deponii skrývky a zeminy. - hlína určená pro omazávku, pro dusání do konstrukcí podlah a střech a hlína do hliněné směsi pro vytvoření omítky bude skladována na zpevněném povrchu uskladnění materiálu na bambusové rohože, lián a provazů - na podložce, zakryté sklad odpadu Výrobní plochy bambusové tyče budou uskladněny na podložce v horizontální poloze a musí být četně podporovány, aby nedocházelo k jejich ohýbání. Zároveň musí být zakryty proti působení deště a slunečních paprsků. (výběr vhodných tyčí bambusů a jejich uskladnění popsáno podrobněji v příloze E3c) - výroba hliněné směsi pro konstrukce podlah a střech - příprava hliněné směsi pro omazávku rohoží - úprava tyčí bambusů - ošetření tyčí proti škůdcům a houbám, sesekávání okrajů a navrtávání v místech budoucích spojů (nástroje a technologie pro zpracování bambusu rozvedeny v příloze E3b) (technologie ošetření bambusu proti škůdcům viz. příloha E3a) Výrobní plocha, rozměry skladovacích ploch a jejich umístění je zřetelné v celkové situaci stavby (výkres č. E2) Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější dopravní systém. Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením do výšky 1,8m nad zemí s ohledem na zajištění vstupních a výstupních komunikací. Vjezd a výjezd na staveniště je možný z komunikací na jihozápadní a severozápadní straně od pozemku. Veškerý potřebný materiál bude na pozemek dovezen nákladními automobily. Dočasný zábor se provede pro zajištění manipulace, dopravy na staveniště a terénních úpravách Ochrana životního prostředí během výstavby a bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, včetně úprav staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob Ochrana životního prostředí během výstavby Ochrana ovzduší: Snížení prašnosti se dosáhne kropením komunikací. Na stavbě se budou pohybovat stroje, které co nejméně zatěžují ovzduší exhalacemi. Ochrana půdy, povrchových a spodních vod proti kontaminaci: Toxické látky (ochranné nátěry bambusu proti napadení škůdci a houbami) musí být umístěny

21 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2011 na nepropustné podložce. Pohonné látky skladovány v pevných uzavřených nádobách. Kontaminací půdy ropnými látkami z dopravních vozidel by měla předcházet pravidelná kontrola technického stavu vozidel. Případné znečištění vozovky musí být neprodleně odstraněno a vše uvedeno do původního stavu. Ochrana zeleně: Na staveništi se nenachází žádná vzácná či jinak chráněná zeleň, v současnosti je zde obdělávané pole, které bude odstraněno. Ochrana před hlukem a vibracemi: Protože se pozemek nachází v těsné blízkosti nemocničního zařízení, je třeba zamezit nadměrné hlučnosti omezením provozu strojů na nezbytnou dobu. Jednotlivé pracovní činnosti se rozloží tak, aby k největší hlučnosti docházelo během denních hodin. Rozvržení pracovní činnosti vzhledem k hlučnosti a denním hodinám: od 22:00 hod. do 6:00 hod. max. hlučnost 35 db od 6:00 hod. do 22:00 hod. max. hlučnost 55 db Ochrana pozemních komunikací: Dopravní automobily budou před výjezdem ze staveniště mechanicky očištěny od případných nečistot. Ochrana okolí: Odpady se třídí do jednotlivých kontejnerů a jsou pravidelně odváženy do sběrných dvorů. Během výstavby objektu nesmí dojít ke znečišťování okolí odpadem Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, včetně úprav staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob Prostor staveniště musí být řádně oplocen do výšky 1,8 m nad zemí s ohledem na zajištění vstupních a výstupních komunikací. V prostoru staveniště jsou vyznačeny trasy technických rozvodů podle projektové dokumentace. Prohlubně a sníženiny nad 0,25 m musí být zakryty poklopem. Skladovací plochy musí být rovné odvodněné a zpevněné a musí zajišťovat stabilitu materiálu, aby nedošlo k jeho poškození. Pro práci ve výškách platí zvláštní bezpečnostní pravidla, tzn. nad 1,5 m výškového rozdílu by mělo být umístěno zábradlí (1,1 m), záchytné lešení nebo sítě. Jelikož nebude patrně možno tomuto ustanovení vyhovět, bude nutné využít osobního jištění. Výškové práce nesmí být prováděny bez pravidelného dozoru pověřené osoby. Při zhoršených povětrnostních podmínkách, musí být práce přerušena. Pracovníci budou vybaveni bezpečnostním oděvem (helma, reflexní vesta, rukavice, brýle, rouška). Musí být povinně seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy a místním provozem. Ochrana pracovníků v kolizních koridorech - ponechání průchozího pruhu v šířce 600mm.

22

23 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘÍLOHA E1.3a OŠETŘENÍ BAMBUSU - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2011 OŠETŘENÍ BAMBUSU Bambusy bývají velice často napadeny mikroorganismy a škůdci. Naneštěstí, stejně jako většina lignocelulózových hmot, ani není bambus odolný proti těmto biologickým činitelům a jeho životnost je určena především rychlostí jejich útoku. Bylo vyvinuto mnoho metod pro zlepšení trvanlivosti bambusů. Ne-chemické metody konzervace jsou známé jako tradiční metody a jsou hojně využívány hlavně obyvateli vesnic a menších měst v méně hospodářsky rozvinutých zemích. Jejich hlavní výhodou je, že je můžeme provádět bez jakýchkoliv sofistikovaných či speciálních zařízení. Tradiční metody ošetření bambusů: KOUŘEM NATÍRÁNÍM VYVÝŠENOU KONSTRUKCÍ NAD TERÉNEM Při ošetření kouřem, jsou tradičně tyče bambusu umístěny nad ohniště v domě, tak aby stébla bambusu uplně vyschla až zčernala. Je pravděpodobné, že tento proces produkuje toxické látky, které poskytují bambusu určitý stupeň ochrany. Zároveň dochází ve stéblech ke snížení obsahu škrobu v parenchymových buňkách. Natírání bambusových stébel a rohoží je často prováděno hašeným vápnem. Tato metoda je především estetickou záležitostí, ale zároveň zabraňuje vstupování vlhkosti do bambusu a tím zvyšuje jeho odolnost vůči plísním. V Indonesii jsou bambusové rohože naasfaltovány, posypány vrstvou písku a po zaschnutí omítnuty čtyřmi vrstvami vápna. Omítání za použití kravského hnoje a vápna nebo malty, je rovněž běžně používanou metodou ochrany bambusu. Metoda vyvýšené konstrukce zabraňuje kontaktu bambusu se zemní vhkostí a tak prodlužuje jeho životnost. Většinou je bambusová konstrukce umístěna na kamenných, dnes již betonových základech. Když porovnáme bambus ošetřeným tradiční metodou s čerstvě řezaným neošetřeným bambusem, je znatelná jeho zvýšená odolnost vůči škůdcům. Naneštěství však tyto technologie neposkytují trvanlivost konstrukce v dlouhodobém horizontu a tudíž ani nenabízejí ekonomičtější řešení. Při chemickém ošetření bambusu, je velice důleřité uvědomit si jeho hlavní rozdíly od klasického dřeva. Buňky tvrdých dřev a jehličnanů jsou k sobě spojeny radiálním systémem a vytvářejí tak letokruhy. Tyto struktury v bambusu nenajdeme. Další důležitou věcí, je že průřez bambusu není k každém místě stejný, záleží na tom jak jsme blízko u uzlu. Ve středu je bambus nejtenčí a u kolínka téměř/úplně v průřezu plný. Vnější vrstva stébla je tvořena epidermálními buňkami, vnitřní vrstva má velký obsah ligninu a jeví se silnější. Nejzevnější buňky vytváří voskový povlak a vnitřek se skládá z četných sclerenchymových buňek. Vzhledem k této struktuře, je ve stéblu bambusu velmi málo příležitosí pro radiální pohyb tekutin. Proto jsou penetrační cestičky pouze na konci řezu stébla a v omezené míře na jizvách kolem uzlů. K pronikání kapalin do stébla probíhá v axiálním směru od konce do konce. Takže aby bylo zajištěno dostatečné ošetření bambusu, je nezbytné řešit jej cestou skrze difuzi z cév do okolních vláken a parenchymových buňek. Cévy jsou pouze 5-10% z průřezu babusu, takže i když jsou úplně nasyceny, stále hrozí nebezpečí napadení škůdci a houbami. Je tedy nezbytné dostat konzervační látky do celé tkáně bambusu. Ve srovnání s tradičními metodamy jsou chemické cesty mnohem účinější. Nicméně, chemické ošetření je trvale toxické a vyžaduje náležitou péči a pozornost. Chemické metody ošetření bambusů: OŠETŘENÍ ČERSTVÉHO PRŮŘEZU (Butt treatment) MÁČENÍ V OTEVŘENÝCH NÁDRŽÍCH ZA STUDENA (Open tank method for cold soaking) METODA BOUCHERIE MODIFIKOVANÁ METODA BOUCHERIE OŠETŘENÍ TLAKEM (Pressure treatment) TEPLÁ A STUDENÁ LÁZEŇ (Hot and cold bath process) OŠETŘENÍ KLIHOVOU VRSTVOU (Glue line treatment) BUTT TREAFMENF The butt ends of freshly cut culms, with the branches and leaves intact, are placed in a drum containing the preservative. The continued transpiration of the leaves draws the chemical solution into the vessels of the culm. The method is used for the treatment of shorter culms with a high moisture content (green or freshly cut). The treatment process is very slow and often the vessels do not take up enough of the liquid to preserve, by diffusion, the surrounding fibres and parenchyma cells. The preservative in the barrel must be replenished regularly in order to maintain the desired level. When the treatment has been completed, care should be taken in the disposal of the contaminated foliage. Butt treatment is usually applied to bamboo posts. Such posts are often used for fruit supporting sticks in banana plantations. OPEN TANK METHOD FOR COLD SOAKING The open tank treatment method (figures 1 and 2) is economical, simple and provides good effective protection for bamboo. Culms, which have been prepared to size, are submerged in a solution of a water-soluble preservative for a period of several days. The solution enters the culm through the ends and sides by means of diffusion. Immature bamboo culms can be penetrated by preservative solution more easily than mature culms. This is probably largely due to the increased lignification present in mature culms.

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda Vedoucí práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. B. Souhrnná technická zpráva

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ B. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště 5. Staveniště Klíčová slova: Geologický vrt, skládky, přístřešek, mezideponie zeminy, staveništní komunikace, panelová vozovka, autojeřáb, elektrický vrátek, dopravní pás, míchací centrum, kovárna, truhlárna,

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU BŘEVNICKÁ 1584-6, CHOTĚBOŘ MÍSTO STAVBY CHOTĚBOŘ, BYTOVÝ DŮM BŘEVNICKÁ UL. Č.P.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU BŘEVNICKÁ 1584-6, CHOTĚBOŘ MÍSTO STAVBY CHOTĚBOŘ, BYTOVÝ DŮM BŘEVNICKÁ UL. Č.P. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU BŘEVNICKÁ 1584-6, CHOTĚBOŘ MÍSTO STAVBY CHOTĚBOŘ, BYTOVÝ DŮM BŘEVNICKÁ UL. Č.P. 1584-6 INVESTOR Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, -zastoupené

Více

90/1 87 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 279/4 94

90/1 87 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 279/4 94 SITUACE 89 88 90/1 87 P N 279/1 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 92/3 279/4 94 121/4 1:500 SITUACE 1. PŮDORYS 1 NP NÁVRH- DETAIL PŮDORYS 2 NP - DETAIL PŮDORYS 2 NP STÁVAJÍCÍ NÁVRH- DETAIL 730 1 420 (310)

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST B.1 Popis území stavby B.2 Celkový

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE KOMPLETNÍ DOKUMENTACE PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B 5,07m 2,77m 5,07m 2,4m 20,73m 4,45m 7,4m 8,88m 3,52m 2,27m pozemek stavebníka původní objekt RD rekonstruovaná část přístavba nová 6,22m

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST B.1 Popis území stavby B.2 Celkový

Více