VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Domov pro HIV pozitivní dívky, Medarametla PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, ATELIÉR doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÉ Šárka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Domov pro HIV pozitivní dívky, Medarametla PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, ATELIÉR doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÉ Šárka"

Transkript

1 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Domov pro HIV pozitivní dívky, Medarametla PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, ATELIÉR doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÉ Šárka Reichlová, 2010/11

2 10m 100m 150m SITUACE

3 ZÁZEMÍ VSTUPNÍ OBJEKT AUDITORIUM KAPLE BYDLENÍ ŠKOLA AREÁL DĚTSKÉHO DOMOVA ŠK OLA

4 DĚTSKÝPOKOJ WC A KOUPELNA SANITA MARODKA POKOJ VZCHOVATELE DĚTSKÝPOKOJ WC POKOJ VZCHOVATELE ORDINACE VSTUPNÍ HALA A RECEPCE PARKOVÁNÍ 1NP - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ LEGENDA místnosti veřejnosti nepřístupné veřejně přístupné prostory vstup do komplexu

5 KANCELÁŘ KANCELÁŘ POCHOZÍ STŘECHA WC WC A KOUPELNA KANCELÁŘ ŠATNA POKOJ PRO HOSTY 2NP - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ LEGENDA místnosti veřejnosti nepřístupné veřejně přístupné prostory

6 DETAILY

7 DETAILY

8 SEZNAM DOKUMENTACE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C SITUACE STAVBY C1 C2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ KOORDINAČNÍ SITUACE D DOKLADOVÁ ČÁST E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E1 E2 E3a E3b E3c TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVENIŠTNÍHO PROVOZU PŘÍLOHA: OŠETŘENÍ BAMBUSU PŘÍLOHA: NÁSTROJE A TECHNOLOGIE PRO ZPRACOVÁNÍ BAMBUSU PŘÍLOHA: VÝBĚR VHODNÝCH TYČÍ BAMBUSŮ A JEJICH USKLADNĚNÍ F DOKUMENTACE STAVBY F1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST F1.1.1 F1.1.2 F1.1.3 F1.1.4 F1.1.5 F1.1.6 F1.1.7 F1.1.8 F1.1.9 F F F F DETAIL 01 F DETAIL 02 F DETAIL 03 F DETAIL 04 F DETAIL 05 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADY PŮDORYS 1NP PŮDORYS 2NP PŮDORYS STŘECH ŘEZ A-A ŘEZ B-B ŘEZ C-C JIHOZÁPADNÍ POHLED JIHOVÝCHODNÍ POHLED SEVEROZÁPADNÍ POHLED SEVEROVÝCHODNÍ POHLED F DETAIL 06 F SKLADBY PODLAH F F F F F F F F F F SKLADBY STŘECH SKLADBY STĚN TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA TABULKA VÝROBKŮ - STŘEŠNÍ ŽLABY TABULKA VÝROBKŮ - POSUVNÉ OKENICE TABULKA VÝROBKŮ - PRVKY ZASTÍNĚNÍ TABULKA VÝROBKŮ - SVODY DEŠŤOVÉ VODY VÝKRES DVEŘÍ VÝKRES OKENICE F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F1.2.1 F1.2.2 F1.2.3 F1.2.4 F1.2.5 F1.2.6 F1.2.7a F1.2.7b F1.2.7c F1.2.7d F1.2.7e F1.2.7F TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTOVÉ ZALOŽENÍ PŮDORYS 1NP - nosné konstrukce PŮDORYS 2NP - nosné konstrukce DETAILY SPOJŮ STATICKÝ VÝPOČET PŘÍLOHA - MAPY PŘÍLOHA - BAMBUSOVÉ PILOTY PŘÍLOHA - QUINCHA PŘÍLOHA - BAMBUSOVÉ SPOJE PŘÍLOHA - MECHANICKÉ VLASTNOSTI BAMBUSU PŘÍLOHA - MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEAKU F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ F F F F F TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE SMĚR ÚNIKU - 1NP SMĚR ÚNIKU - 2NP PŘÍLOHA - POŽÁRNÍ ODOLNOST BAMBUSU F1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY F1.4.1 F1.4.2 F1.4.3 F1.4.4 F1.4.5 TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNÁ SITUACE VNITŘNÍ ROZVODY 1NP VNITŘNÍ ROZVODY 2NP PŘÍLOHA - CHARAKTERISTIKA REGIONU PRAKASAM Poznámka: Pro potřebu portfolia jsou veškeré výkresy zmenšeny na formát A3, takže měřítka uvedená na výkresech nemusí odpovídat skutečnosti.

9 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2011 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky, Medarametla VYPRACOVALA: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: HLAVNÍ KONZULTANT: A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. identifikační údaje Akce: Charakter akce: Místo: Stavebník: doc. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ DOMOV PRO HIV POZITIVNÍ DÍVKY novostavba sociálního charakteru pro ubytování a poskytnutí veškeré péče a výchovy dívkám v rozmezí 3 až 18ti let nakažených HIV ve střední Indii Medarametla, Prakasam, Adhra Prahesh řád milosrdných sester sv. Vincenta Projektant: Šárka Reichlová Autor řešení: Šárka Reichlová Hlavní konzultant: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultant pozemní stavitelství: Ing. Bedřiška Vaňková Konzultant statika: Ing. Bc. František Denk Konzultant TZB: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Konzultant PAM: Ing. Michal Pánek Konzultant požární ochrana: Ing. Marek Pokorný Stupeň projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum vyhotovení: 05/2011 Základní charakteristika stavby a účel jejího využití Novostavba domova se nachází na okraji města Medarametla, poblíž dopravní tepny Indie. V současnosti zde žije veliký počet infikovaných osob (až 28%). Cílem tohoto projektu je vytvořit bezpečný domov pro dívky v letech 3 až 18 let zasažených infekcí, poskytnout jim nejen ubytování, ale i vzdělání a připravit je na následný návrat do společnosti. Ženy v domácnosti a mladé matky patří k nejvíce ohroženým skupinám virem HIV, spolu s prostitutkami a řidiči nákladních aut, kteří křižují obrovskou zemi a žijí daleko od rodiny. Ženy, které nakazí jejich manžel a které potom virus také přenesou na své dítě, většinou společnost viní z jeho smrti. Ocitnou se bez peněz a na ulici. Znásilnění v manželství je legální a násilí v rodině se toleruje. Ženy z nízkých kast jsou často nuceny k prostituci a ani bohatším ženám se často nedostává lékařské péče, protože je nepřijatelné, aby odešly z domova a nechaly ho bez dozoru. V projekt domova, který se věnuje společenské integraci a odbourávání předsudků, se plánuje novostavba domu pro 50 dívek rozdělená do dvou etap výstavby. Tento návrh se zabývá pouze první etapou výstavby. Celý projekt vzniká pod záštitou řádu milosrdných sester sv. Vincenta, který provozuje v této oblasti zařízení staniční i denní péče pro osoby nemocné AIDS. Areál domova je rozdělen dle funkcí do jednotlivých objektů. Řešeny jsou bloky vstupní a ubytovací části. Majetkoprávní vztahy Území je ve vlastnictví řádu milosrdných sester sv. Vincenta. Kapacity řešených objektů stavby zastavěná plocha: 426 m2 obestavěný prostor: 4380m3 užitná podlahová plocha 1.NP: 431,8 m2 užitná podlahová plocha 2.NP: 296,2 m2 celková užitná podlahová plocha:728 m2 kapacita splaškových vod: 3408,00 l/den denní potřeba vody: 3408,00 l/den Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území V současné době je území využíváno k pěstování obilovin. Na sousedním pozemku je situován objekt nemocnice. Pozemek se nachází ve výšce 60m.n.m dle systém BVP. Terén je rovinný. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Technická infrastruktura bude napojena na areálové rozvody inženýrských sítí. Objekty budou napojeny na veřejnou elektrickou síť a veřejný plynovod. V lokalitě se nenachází sítě kanalizační ani vodovodní. Příjezdová komunikace pro zásobování k hlavnímu vstupu do objektu bude sloužit i jako přístupová komunikace pro pěší. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Případné další požadavky Indických dotčených orgánů, taktéž i podmínky stavebního povolení budou zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Navrhovaná stavba nebude mít vliv na sousední objekty. Na výstavbu tohoto objektu navazuje následná výstavba dalších objektů domova (škola, zázemí, kaple a auditorium). Výstavba některých stavebních objektů může probíhat současně s výstavbou těchto objektů, musí

10 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2011 však být zkoordinována s projektem. Předpokládaná lhůta výstavby Výstavba musí být přizpůsobena místním klimatickým podmínkám. Začátek stavby je plánován po konci monzunového období v roce Údaje o podlahové ploše budovy a o počtu pokojů v budově zastavěná plocha: 426 m2 obestavěný prostor: 4380m3 užitná podlahová plocha 1.NP: 431,8 m2 užitná podlahová plocha 2.NP: 296,2 m2 celková užitná podlahová plocha:728 m2 počet pokojů určených pro ubytování: 6 z toho bezbariérových: 5 kapacita lůžek pro dívky: 27 kapacita lůžek pro vychovatele: 4

11 B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

12 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2011 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky, Medarametla B) SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. identifikační údaje Akce: Charakter akce: Místo: Stavebník: DOMOV PRO HIV POZITIVNÍ DÍVKY novostavba sociálního charakteru pro ubytování a poskytnutí veškeré péče a výchovy dívkám v rozmezí 3 až 18ti let nakažených HIV ve střední Indii Medarametla, Prakasam, Adhra Prahesh řád milosrdných sester sv. Vincenta Projektant: Šárka Reichlová Autor řešení: Šárka Reichlová Hlavní konzultant: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultant pozemní stavitelství: Ing. Bedřiška Vaňková Konzultant statika: Ing. Bc. František Denk Konzultant TZB: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Konzultant PAM: Ing. Michal Pánek Konzultant požární ochrana: Ing. Marek Pokorný Stupeň projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum vyhotovení: 05/ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a) zhodnocení polohy a stavu staveniště Novostavba domova se nachází na okraji města Medarametla v Prakasam, jenž je správním obvodem státu Andhra Pradesh ve střední Indii. Přístup na pozemek je z přilehlých místních komunikací. V současné době je pozemek využíván jako pole pro pěstování obilovin. b) urbanistické a architektonické řešení stavby Objekt domova je řešen jako komplex jednopodlažních budov a jednoho dvoupodlažního objektu. Celý Areál je rozdělen dle funkcí do jednotlivých objektů a zároveň propojen systémem ochozů, střech a zastínění. Uprostřed areálu tak vznikl chráněný dvůr. Kromě řešené vstupní části, která v sobě obsahuje současně i funkci administrativní, lékařského ošetření a objektu bydlení, se zde nachází dva objekty školy, kaple, auditorium a objekt zázemí. Zázemí slouží nejenom jako sklad, ale i kuchyň, jídelna a prádelna. Vzhled areálu a rozmístění objektů vychází ze snahy vytvoření příjemného prostředí pro život nemocných dívek, zajištění jejich bezpečí, ale zároveň i možnosti pohybu a vytvoření různých setkávacích míst. V neposlední řadě zde hrála úlohu otázka klimatických poměrů v lokalitě, která usměrňuje především charakter komunikací. V okolí stavby se nacházejí objekty atriového charakteru, který nejlépe vyhovuje z hlediska přírodních podmínek. Navrhovaný areál působí zvenčí stejně, díky propojení komunikací a střech. Úlohu zde hrají také systémy zastínění z užších bambusových tyčí, které kromě své primární funkce ochrany budov před sluncem, vytváří zároveň příjemná místa pro odpočinek, hry i výuku. c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch. Vodorovné nosné konstrukce jsou vytvořeny technologií quincha, která je popsána v příloze F1.2.7c a systémem bambusových sloupů. Horizontální konstrukce jsou opět z bambusových tyčí, jenž příčně umístěné mají funkci stropnic a podélné zastávají průvlaky. Konstrukční systém budovy po rozepsán v projektové dokumentaci v části statického posouzení konstrukcí, v části F1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. Rozvody vnitřního vodovodu jsou navrženy z plastu, zařizovací předměty budou typové a zvoleny dle místních možností. Na pozemku bude zřízeno několik zpevněných ploch, sloužících ke komunikaci po areálu a jedna v místě určeném pro parkování vozidel. d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Komunikace pro pěší přístup a zásobování se nachází na jihozápadní straně pozemku. Areál je připojen pouze na veřejnou elektrickou síť a plynovod. e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu Parkování osobních automobilů je zajištěno na zpevněné ploše zakryté konstrukcí administrativní stavby. Příjezd z z přilehlé komunikace k objektu je po zpevněné ploše. f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Vliv stavebních úprav stávajícího objektu na životní prostředí je zanedbatelný. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Bude zajištěno bezbariérové užívání přízemí objektu. Bezbariérový vstup je navržen stupem ze dvora. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory areál domova SO01 zpevněné plochy a komunikace - SO02 studna - SO03 akumulační jímka pro dešťovou vodu - SO04 čistička odpadních vod - SO05 k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Stavební úpravy nebudou nativně ovlivňovat okolní životní prostředí nad míru obvyklou pro tento druh staveb. Negativní vlivy (hluk, prach, zápach, jiné škodlivé emise, zastínění apod.) jsou s ohledem na druh a umístění stavby zanedbatelné, nebo vůbec nepřicházejí v úvahu.

13 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2011 l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavební konstrukce budou provedeny z místních materiálu a dle tradičních technologií s osvědčenými postupy a procesy výstavby. Založení objektu bude na dřevěných pilotách, nosné konstrukce z bambusových tyčí. Stavebně technické řešení objektu jako celku je rozepsáno v projektové dokumentaci v části statického posouzení konstrukcí, v části F1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Stávající požárně nebezpečný prostor kolem stavby nezasahuje na sousední pozemky. Vzhledem ke zvolenému konstrukčnímu systému, je požární bezpečnost zaměřena především na možnosti úniku, podrobněji viz. F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 4. HYGIENA, OCHRANY ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavba respektuje základní prostorové a stavební požadavky kladené na tento druh staveb. Zejména to jsou světlá výška místností, dispoziční řešení, řešení povrchů podlah a stěn apod. Denní osvětlení je zajištěno u všech pobytových prostor odborným návrhem osvětlovacích prvků oken. Umělé osvětlení bude navrženo na intenzity stanovené příslušnými Indickými normovými předpisy. Všechny pobytové místnosti mají zajištěno náležité přirozené větrání okenními otvory. Tepelné mikroklima je zajištěno v letním období přirozeným větráním a stropními ventilátory. V průběhu výstavby ani při následném provozu nebudou provozovány žádné stacionární zdroje znečištění ovzduší. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení zpracuje uživatel provozní řád požární ochrany, odpadového hospodářství. Předpokládá se, že veškerá technická zařízení budou do stavby zabudována resp. osazena odborně způsobilými osobami. 6. OCHRANA PROTI HLUKU Ochrana proti hluku z vnějšího prostoru je zajištěna konstrukcemi stěn, podlah a střech. Slabá místa jsou v oblastech okenních otvorů a dveří. Umístěné posuvné okenice redukují okolní hluk jen částečně. Ochrana proti hluku od technologických zařízení není zajišťována neboť techn. zařízení v objektu neprodukují nadměrný hluk. Při výstavbě budou učiněna opatření, která zajistí, že stavba nebude obtěžovat své okolí (prachem, hlukem apod.) nad míru obvyklou pro tento druh staveb. 7. ÚSPORA ENERGIE A TEPLA Vzhledem k místnímu podnebí, není navrženo vytápění budov. Dochází pouze k ohřevu vody k hygienickým účelům. Ve slunných dnech je k ohřevu využita solární energie. 8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOP- NOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Všechny objektu v areálu domova jsou vyvýšeny nad terén a propojeny systémem ochozů. Komunikace mezi jednotlivými objekty na prvním podlaží jsou v jedné rovině. Pro pohybově omezené osoby je možný vstup do areálu přes rampu (sklon 12%) ze dvora. V objektu se nacházejí 2 bezbariérové toalety, ve vstupní části administrativy a ve škole. 9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Ve vnějším prostředí stavby nejsou škodlivé vlivy, které by mohli ohrozit stavbu při provádění stavebních úprav ani při následném provozu. 10. OCHRANA OBYVATELSTVA Stavebními úpravami ani následným provozem nedojde k negativnímu ovlivnění obyvatelstva. 11. INŽENÝRSKÉ STAVBY V oblasti se nachází pouze veřejná síť plynovodu a elektrické energie. Na pozemku vzniknou vlastní inženýrské objekty. 12. KANALIZACE Splašky jsou svedeny do vlastní čističky, dešťové odpadní vody do akumulační jímky pro zpětné využití. Podrobněji viz část F1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY. 13. ZÁSOBENÍ VODOU Zdrojem pitné vody je nově vybudovaná studna. 14. ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Přípojka elektro je přivedena do areálu a rozvětvena do jednotlivých rozvodových skříní v objektech na prvním podlaží. 15. ZÁSOBENÍ PLYNEM Je navrženo instalační napojení NTL plynu od plynoměrné skříně přistavené k fasádě objektu zázemí HUP do objektu. Plynová zařízení se nacházejí pouze v tomto objektu, tudíž není nutný další rozvod po areálu.

14 C SITUACE STAVBY

15

16

17 D DOKLADOVÁ ČÁST

18 E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

19 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2011 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky, Medarametla VYPRACOVALA: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: HLAVNÍ KONZULTANT: KONZULTANT: doc. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ Ing. MICHAL PÁNEK TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Akce: Charakter akce: Místo: Stavebník: DOMOV PRO HIV POZITIVNÍ DÍVKY novostavba sociálního charakteru pro ubytování a poskytnutí veškeré péče a výchovy dívkám v rozmezí 3 až 18ti let nakaženým HIV ve střední Indii Medarametla, Prakasam, Adhra Prahesh řád milosrdných sester sv. Vincenta Projektant: Šárka Reichlová Autor řešení: Šárka Reichlová Hlavní konzultant: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultant pozemní stavitelství: Ing. Bedřiška Vaňková Konzultant statika: Ing. Bc. František Denk Konzultant TZB: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Konzultant PAM: Ing. Michal Pánek Konzultant požární ochrana: Ing. Marek Pokorný Stupeň projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum vyhotovení: 05/2011 Stručný popis objektů a staveniště Řešené objekty jsou součástí komplexu domova pro HIV pozitivní dívky. Celý Areál je rozdělen dle funkcí do jednotlivých objektů a zároveň propojen systémem ochozů, střech a zastínění. Uprostřed areálu tak vznikl chráněný dvůr. Kromě řešené vstupní části, která v sobě obsahuje současně i funkci administrativní, lékařského ošetření a objektu bydlení, se zde nachází dva objekty školy, kaple, auditorium a objekt zázemí. Zázemí slouží nejenom jako sklad, ale i kuchyň, jídelna a prádelna. Vstupní objekt je jedinou dvoupodlažní budovou v areálu. V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí, do níž je možné vstoupit jak z komunikace, tak i ze zastřešeného příjezdu přiléhajícího ze západní strany. Tato místnost se rozprostírá přes obě dvě podlaží. Další vstup do objektu z komunikace vede do chodby, z níž se návštěvníci dostanou do ordinace či na marodku. Bylo nutné vytvořit tento druhý méně formální vstup kvůli zajištění určitého soukromí. Součástí objektu je ochoz na severní straně budovy. Na druhém podlaží jsou tři kanceláře, pokoj pro hosty a ochoz, ze kterého je možné vstoupit na střechu sousedního objektu. Podlaží jsou propojena vertikální komunikací, dřevěného schodiště na bambusové konstrukci. Střecha vstupního objektu je navržena plochá, nepochozí. Sousední objekt zajišťuje ubytování dívek, jejich vychovatelů a sanitární zařízení. Všechny místnosti jsou přístupné z ochozu na východní straně budovy. Dva pokoje, každý pro 12 dívek, jsou situovány po stranách objektu. Dále, směrem k centu objektu, jsou dva pokoje pro ubytování vychovatelů s vlastními hygienickými zařízeními a uprostřed je rozlehlá místnost sanity. Tento jednopodlažní objekt je zastřešen plochou, částečně pochozí střechou. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v této části Indie, je nutné budovy vyvýšit nad terén. Použití betonu, jako stavebního materiálu, je v této oblasti velice finančně náročné. Z tohoto důvodu jsou objekty založeny na pilotách z teaku. Konstrukce objektů tak bude lépe chráněna proti zemní vlhkosti a v období monzunů od tekoucí vody. Konstrukční systém je navržen z dostupných, místních materiálů. Konstrukce rovněž vychází z místních zvyklostí, dovedností a je částečně inspirovaná přírodními stavbami ve stejných klimatických oblastech ve světě. Nosné prvky horizontálních i vertikálních konstrukcí jsou tyčoviny bambusu. Doplňkovým materiálem je hlína, s funkcí především výplňovou. Stavební pozemek se nachází na severním okraji města Medarametla a je z jihozápadní strany ohraničen místní komunikací. Z jihovýchodní strany pozemek navazuje na nemocniční zařízení. V okolí komplexu jsou další školní a nemocniční objekty a zemědělské plochy. Pozemek leží v rovinatém terénu v nadmořské výšce 60m.n.m. Plocha určená pro stavbu komplexu má 4380m 2. Zastavěná plocha objektů je 426m 2. Užitná plocha řešené části je 728m 2. Na staveništi se v současné době nachází obdělávané pole, určené k demolici. Hladina spodní vody se nachází 5m pod povrchem. Podloží je převážně z jílovitě písčité hlíny (soudržná zemina pevné konzistence, 4. třídy těžitelnosti). 1.1 Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty stavby se zdůvodněním. Realizace následujících stavebních objektů: příprava stavebního území objekt vodárny a jeho napojení objekt ČOV a jeho napojení objekt přípojky elektřiny objekt vstupní budovy objekt budovy pro ubytování zpevněné plochy terénní a zahradní úpravy Příprava území Vytyčení obrysu stavby, umístění pilot a inženýrských sítí a odebrání ornice Zemní konstrukce Vykopání přípojek a jejich uvedení do provozu před započetím stavby. Vykopání části zeminy v místě pilot.

20 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Základy Umístění dřevěných pilot a jejich zafixování kameny a zpětným nahrnutím zeminy Hrubá vrchní stavba Na piloty se připevní v podélném směru objektů tyčoviny bambusů, na ně se přivážou tyče menšího průměru v příčném směru a tak vznikne nosný rošt pro celou konstrukci. V další fázi dojde ke zhotovení nosných vertikálních konstrukcí prvního podlaží. Stěny jsou tvořeny systémem rámovým z bambusových tyčovin a posléze hustě vypleteny rohožemi z bambusu (velikost mřížky: menší než 10 x 10cm) a pak z obou stran opatřeny omazávkou z hlíny. Tato technologie se nazývá quincha nebo-li wattle and daub (podrobnější popis technologie viz. příloha Stavebně konstrukční části F 1.2.7c). Vodorovné vzpěry v rámech mají funkci výztuže a také ohraničují otvory budoucích oken a dveří. V těchto částech a v místě budoucího ochozu nedojde k vyplnění stěn, ponechá se pouze bambusová rámová konstrukce. V místech, kde povedou rozvody TZB nedojde pouze k omazávce hlínou. Vodorovné konstrukce (stropy, nosná konstrukce střechy) jsou tvořeny nosníky z bambusových tyčí v příčném směru, které jsou pečlivě připevněny ke svislým konstrukcím (detaily provázání bambusových tyčí jsou podrobněji rozvedeny v příloze Stavebně konstrukční části F1.2.7d). Po umístění nosníků následuje část konstrukce podlah, položení větví a haluzí a nanesení první vrstvy hliněné směsy lehčené slámou. Vertikální konstrukce druhého podlaží budou provedeny stejným systémem jako první podlaží, ale pouze nad vstupním objektem Hrubá vnitřní stavba Dochází k montáži vnitřních příček, jejich kostra je opět z tyčoviny bambusu, která je vypletena bambusovou rohoží a opatřena omazávkou. Následují hrubé rozvody TZB Vnitřní konstrukce Rozvody TZB jsou zakryty. Ve vertikálních konstrukcích omazávkou, v podlaze zakrytím konstrukcí podlahy. Následně je ve vybraných místech provedeno omítnutí stěn Dokončovací práce Kompletace instalací. Dokončení konstrukcí podlah a střech. Dochází k montáži oken a dveří, instalaci sanitárních zařízení, svítidel a omítnutí vnějších částí stěn Čisté terénní úpravy Finální úprava povrchů a terénu. Vybrané plochy budou zpevněny a vysazena zeleň Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba Návrh zdvihacích prostředků Vzhledem k povaze stavby a místním poměrům bude využita pouze jednoduchá kladka Návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba Montážní plochy - ke spojování bambusových tyčí i vypletení bambusovou rohoží dochází přímo na stavbě; pro zemní konstrukce a hrubou vrchní stavbu nejsou zapotřebí montážní plochy Skladovací plochy skladování zeminy skladování bambusových tyčí - - vytěžená zemina potřebná na konečné terénní úpravy skladovaná na deponii skrývky a zeminy. - hlína určená pro omazávku, pro dusání do konstrukcí podlah a střech a hlína do hliněné směsi pro vytvoření omítky bude skladována na zpevněném povrchu uskladnění materiálu na bambusové rohože, lián a provazů - na podložce, zakryté sklad odpadu Výrobní plochy bambusové tyče budou uskladněny na podložce v horizontální poloze a musí být četně podporovány, aby nedocházelo k jejich ohýbání. Zároveň musí být zakryty proti působení deště a slunečních paprsků. (výběr vhodných tyčí bambusů a jejich uskladnění popsáno podrobněji v příloze E3c) - výroba hliněné směsi pro konstrukce podlah a střech - příprava hliněné směsi pro omazávku rohoží - úprava tyčí bambusů - ošetření tyčí proti škůdcům a houbám, sesekávání okrajů a navrtávání v místech budoucích spojů (nástroje a technologie pro zpracování bambusu rozvedeny v příloze E3b) (technologie ošetření bambusu proti škůdcům viz. příloha E3a) Výrobní plocha, rozměry skladovacích ploch a jejich umístění je zřetelné v celkové situaci stavby (výkres č. E2) Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější dopravní systém. Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením do výšky 1,8m nad zemí s ohledem na zajištění vstupních a výstupních komunikací. Vjezd a výjezd na staveniště je možný z komunikací na jihozápadní a severozápadní straně od pozemku. Veškerý potřebný materiál bude na pozemek dovezen nákladními automobily. Dočasný zábor se provede pro zajištění manipulace, dopravy na staveniště a terénních úpravách Ochrana životního prostředí během výstavby a bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, včetně úprav staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob Ochrana životního prostředí během výstavby Ochrana ovzduší: Snížení prašnosti se dosáhne kropením komunikací. Na stavbě se budou pohybovat stroje, které co nejméně zatěžují ovzduší exhalacemi. Ochrana půdy, povrchových a spodních vod proti kontaminaci: Toxické látky (ochranné nátěry bambusu proti napadení škůdci a houbami) musí být umístěny

21 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2011 na nepropustné podložce. Pohonné látky skladovány v pevných uzavřených nádobách. Kontaminací půdy ropnými látkami z dopravních vozidel by měla předcházet pravidelná kontrola technického stavu vozidel. Případné znečištění vozovky musí být neprodleně odstraněno a vše uvedeno do původního stavu. Ochrana zeleně: Na staveništi se nenachází žádná vzácná či jinak chráněná zeleň, v současnosti je zde obdělávané pole, které bude odstraněno. Ochrana před hlukem a vibracemi: Protože se pozemek nachází v těsné blízkosti nemocničního zařízení, je třeba zamezit nadměrné hlučnosti omezením provozu strojů na nezbytnou dobu. Jednotlivé pracovní činnosti se rozloží tak, aby k největší hlučnosti docházelo během denních hodin. Rozvržení pracovní činnosti vzhledem k hlučnosti a denním hodinám: od 22:00 hod. do 6:00 hod. max. hlučnost 35 db od 6:00 hod. do 22:00 hod. max. hlučnost 55 db Ochrana pozemních komunikací: Dopravní automobily budou před výjezdem ze staveniště mechanicky očištěny od případných nečistot. Ochrana okolí: Odpady se třídí do jednotlivých kontejnerů a jsou pravidelně odváženy do sběrných dvorů. Během výstavby objektu nesmí dojít ke znečišťování okolí odpadem Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, včetně úprav staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob Prostor staveniště musí být řádně oplocen do výšky 1,8 m nad zemí s ohledem na zajištění vstupních a výstupních komunikací. V prostoru staveniště jsou vyznačeny trasy technických rozvodů podle projektové dokumentace. Prohlubně a sníženiny nad 0,25 m musí být zakryty poklopem. Skladovací plochy musí být rovné odvodněné a zpevněné a musí zajišťovat stabilitu materiálu, aby nedošlo k jeho poškození. Pro práci ve výškách platí zvláštní bezpečnostní pravidla, tzn. nad 1,5 m výškového rozdílu by mělo být umístěno zábradlí (1,1 m), záchytné lešení nebo sítě. Jelikož nebude patrně možno tomuto ustanovení vyhovět, bude nutné využít osobního jištění. Výškové práce nesmí být prováděny bez pravidelného dozoru pověřené osoby. Při zhoršených povětrnostních podmínkách, musí být práce přerušena. Pracovníci budou vybaveni bezpečnostním oděvem (helma, reflexní vesta, rukavice, brýle, rouška). Musí být povinně seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy a místním provozem. Ochrana pracovníků v kolizních koridorech - ponechání průchozího pruhu v šířce 600mm.

22

23 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘÍLOHA E1.3a OŠETŘENÍ BAMBUSU - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2011 OŠETŘENÍ BAMBUSU Bambusy bývají velice často napadeny mikroorganismy a škůdci. Naneštěstí, stejně jako většina lignocelulózových hmot, ani není bambus odolný proti těmto biologickým činitelům a jeho životnost je určena především rychlostí jejich útoku. Bylo vyvinuto mnoho metod pro zlepšení trvanlivosti bambusů. Ne-chemické metody konzervace jsou známé jako tradiční metody a jsou hojně využívány hlavně obyvateli vesnic a menších měst v méně hospodářsky rozvinutých zemích. Jejich hlavní výhodou je, že je můžeme provádět bez jakýchkoliv sofistikovaných či speciálních zařízení. Tradiční metody ošetření bambusů: KOUŘEM NATÍRÁNÍM VYVÝŠENOU KONSTRUKCÍ NAD TERÉNEM Při ošetření kouřem, jsou tradičně tyče bambusu umístěny nad ohniště v domě, tak aby stébla bambusu uplně vyschla až zčernala. Je pravděpodobné, že tento proces produkuje toxické látky, které poskytují bambusu určitý stupeň ochrany. Zároveň dochází ve stéblech ke snížení obsahu škrobu v parenchymových buňkách. Natírání bambusových stébel a rohoží je často prováděno hašeným vápnem. Tato metoda je především estetickou záležitostí, ale zároveň zabraňuje vstupování vlhkosti do bambusu a tím zvyšuje jeho odolnost vůči plísním. V Indonesii jsou bambusové rohože naasfaltovány, posypány vrstvou písku a po zaschnutí omítnuty čtyřmi vrstvami vápna. Omítání za použití kravského hnoje a vápna nebo malty, je rovněž běžně používanou metodou ochrany bambusu. Metoda vyvýšené konstrukce zabraňuje kontaktu bambusu se zemní vhkostí a tak prodlužuje jeho životnost. Většinou je bambusová konstrukce umístěna na kamenných, dnes již betonových základech. Když porovnáme bambus ošetřeným tradiční metodou s čerstvě řezaným neošetřeným bambusem, je znatelná jeho zvýšená odolnost vůči škůdcům. Naneštěství však tyto technologie neposkytují trvanlivost konstrukce v dlouhodobém horizontu a tudíž ani nenabízejí ekonomičtější řešení. Při chemickém ošetření bambusu, je velice důleřité uvědomit si jeho hlavní rozdíly od klasického dřeva. Buňky tvrdých dřev a jehličnanů jsou k sobě spojeny radiálním systémem a vytvářejí tak letokruhy. Tyto struktury v bambusu nenajdeme. Další důležitou věcí, je že průřez bambusu není k každém místě stejný, záleží na tom jak jsme blízko u uzlu. Ve středu je bambus nejtenčí a u kolínka téměř/úplně v průřezu plný. Vnější vrstva stébla je tvořena epidermálními buňkami, vnitřní vrstva má velký obsah ligninu a jeví se silnější. Nejzevnější buňky vytváří voskový povlak a vnitřek se skládá z četných sclerenchymových buňek. Vzhledem k této struktuře, je ve stéblu bambusu velmi málo příležitosí pro radiální pohyb tekutin. Proto jsou penetrační cestičky pouze na konci řezu stébla a v omezené míře na jizvách kolem uzlů. K pronikání kapalin do stébla probíhá v axiálním směru od konce do konce. Takže aby bylo zajištěno dostatečné ošetření bambusu, je nezbytné řešit jej cestou skrze difuzi z cév do okolních vláken a parenchymových buňek. Cévy jsou pouze 5-10% z průřezu babusu, takže i když jsou úplně nasyceny, stále hrozí nebezpečí napadení škůdci a houbami. Je tedy nezbytné dostat konzervační látky do celé tkáně bambusu. Ve srovnání s tradičními metodamy jsou chemické cesty mnohem účinější. Nicméně, chemické ošetření je trvale toxické a vyžaduje náležitou péči a pozornost. Chemické metody ošetření bambusů: OŠETŘENÍ ČERSTVÉHO PRŮŘEZU (Butt treatment) MÁČENÍ V OTEVŘENÝCH NÁDRŽÍCH ZA STUDENA (Open tank method for cold soaking) METODA BOUCHERIE MODIFIKOVANÁ METODA BOUCHERIE OŠETŘENÍ TLAKEM (Pressure treatment) TEPLÁ A STUDENÁ LÁZEŇ (Hot and cold bath process) OŠETŘENÍ KLIHOVOU VRSTVOU (Glue line treatment) BUTT TREAFMENF The butt ends of freshly cut culms, with the branches and leaves intact, are placed in a drum containing the preservative. The continued transpiration of the leaves draws the chemical solution into the vessels of the culm. The method is used for the treatment of shorter culms with a high moisture content (green or freshly cut). The treatment process is very slow and often the vessels do not take up enough of the liquid to preserve, by diffusion, the surrounding fibres and parenchyma cells. The preservative in the barrel must be replenished regularly in order to maintain the desired level. When the treatment has been completed, care should be taken in the disposal of the contaminated foliage. Butt treatment is usually applied to bamboo posts. Such posts are often used for fruit supporting sticks in banana plantations. OPEN TANK METHOD FOR COLD SOAKING The open tank treatment method (figures 1 and 2) is economical, simple and provides good effective protection for bamboo. Culms, which have been prepared to size, are submerged in a solution of a water-soluble preservative for a period of several days. The solution enters the culm through the ends and sides by means of diffusion. Immature bamboo culms can be penetrated by preservative solution more easily than mature culms. This is probably largely due to the increased lignification present in mature culms.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních SOBOTÁLES Ing. arch. VÁCLAV HÁJEK a kolektiv Pozemní stavitelství III pro 3. roãník SP stavebních Tfietí, upravené vydání Praha 2004 Tato kniha je třetím

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více