VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky: Zimní údr ba na silnicích II. a III. t íd v zimní sezon pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, provoz západ okruhy Z11D-JP, Z16D-JP, Z17D-JP 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Název: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p ísp vková organizace Sídlo: eské mláde e 632/32, Liberec 6 Koresponden ní adresa: eskoslovenské armády 4805/24, Jablonec nad Nisou I : DI : CZ TECHNICKÉ PODMÍNKY Podrobné vymezení p edm tu zakázky P edm tem ve ejné zakázky je zaji t ní zimní údr by silnic II. a III. t ídy - okruhy Z11D-JP, Z16D-JP, Z17D-JP dle schváleného plánu zimní údr by na období zpracovaného dle zákona. 13/1997 Sb. 26, 27, vyhlá ky.104/1997 Sb. 41 a 45, její p ílohy. 6 a 8. Jedná se zejména o odstran ní sn hu z vozovky plu ením a o posyp vozovek posypovým inertním materiálem dle pokyn dispe era KSS LK. Posypový materiál bude dodán na náklady objednatele na objednatelem a zhotovitelem odsouhlasené místo uskladn ní posypového materiálu a jeho nakládku (pokud nebude dohodnuto jinak) zajistí dodavatel. Náklady na nakládku posypového materiálu uhradí objednatel dodavateli na základ nabídnuté jednotkové ceny. P esný rozsah okruh je dán v p íloze. 1a 1c, která je nedílnou sou ástí této nabídky. Okruhy mají p id lené plánované výkony jednotlivých inností (modelové schéma) P íloha. 3 - Cenová nabídka. Jednotlivé trasy okruh mohou být vlivem zm n v organizaci zimní údr by operativn m n ny na povel dispe era zimní údr by. Technické po adavky Pro zimní údr bu ka dého okruhu po adujeme: 1 nosi (nákladní automobil) 1 posypovou nástavbu 1 p edsazenou sn hovou radlici 2-3 idi e 1

2 1 mobilní telefon (operátor musí mít na daném okruhu minimáln 80% pokrytí sít ) Po adavky na nosi : Nosi musí být schválen k provozu na pozemních komunikacích Minimální celková u ite ná nosnost je 5 t Minimální rychlost 40 km/h Nosi bude vybaven upínací deskou pro p edsazenou sn hovou radlici s p íslu nými hydraulickými a elektrickými rozvody pro její ovládání Nosi bude pln p ipraven k montá i sypací nástavby a p edsazené sn hové radlice Nosi bude vybaven homologovanou sv telnou rampou s výstra ným sv telným za ízením oran ové barvy Po adavky na sypací nástavbu: Nástavba musí mít obsah minimáln 4 m3 Nástavba musí být vybavena automatickou regulací dávkování a musí mít platnou kalibraci na základ certifikátu zhotovitele kalibrace. Certifikát p edlo í vybraný uchaze p ed zahájením pln ní p edm tu zakázky. Po adavky na p edsazenou sn hovou radlici: Radlice musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích Minimální pracovní í ka radlice je 2,7 m Minimální pracovní rychlost je 40 km/h Po adavky na zam stnance dodavatele, kte í budou provád t zimní údr bu na sjednaných okruzích KSS LK: Zajistit ú ast idi dodavatele na kolení o pravidlech provád ní zimní údr by silnic, bezpe nosti práce a ochran ivotního prost edí p i zimní údr b silnic zaji ovaného objednatelem v jím stanoveném termínu. Dodavatel prokazateln zajistí seznámení idi s Plánem zimní údr by silnic pro zimní sezonu Dodavatel prokazateln p ed vyhlá ením zimní údr by silnic zajistí seznámení idi s okruhy zimní údr by, které jsou p edm tem tohoto výb rového ízení, formou seznamovací jízdy. Objednatel poskytne informovaného zam stnance. Re im prost edk a pracovník dodavatele pro dobu vyhlá ení zimní údr by silnic: Prost edky pro provád ní zimní údr by (nosi, sypa, radlice) budou v pr b hu vyhlá ené zimní údr by silnic na míst ur eném dohodou objednatele s dodavatelem, mimo doby výkonu údr by silni ní sít a doby nutn pot ebné k zaji t ní oprav na vozidle. Zadavatel po aduje výjezd vozidla ke zmírn ní závady ve sjízdnosti do 30 minut Tato pohotovost se sjednává v dob od 3:00 do 21:00 denn bez ohledu na výkon práce a zda se jedná o v ední den, svátek, ned li, den nebo noc po celou dobu zimního období. idi se trvale zdr uje na pracovi ti a ídí se pokyny dispe era ZÚ, p i výkonu se pohybuje pouze po trase a v asovém po adí mu ur eném, závady na vozidle, ve sjízdnosti a ostatní okolnosti bránící výkonu ZÚ, hlásí p íslu nému dispe erovi Kontakt s idi em posypového vozu dodavatele, bude zprost edkován mobilním telefonem, který si dodavatel sám zajistí (operátor musí mít na daném okruhu 2

3 minimáln 80% pokrytí sít ) v p ípad závad v pracovní innosti idi e, m e být objednatelem po adována jeho vým na Po adavky na za ízení pro sledování provozu vozidla Za ízení pro sledování provozu vozidla, v etn vykazování inností vozidla by m lo být kompatibilní se systémem pou ívaným v KSS LK. Pokud dodavatel systém GPS nevyu ívá, bude na techniku nainstalován systém GPS v majetku objednatele. Dodavatel umo ní zobrazení výstup ze systému sledování na dispe erských stanovi tích KSS LK M ené parametry systémem sledování: - Okam itá poloha vozidla v ase a prostoru, - Indikaci posypu, tj. zpu t ní a vypnutí posypu, - Indikaci parametr posypu tj. dávkování a í e posypu (pokud to nástavba umo uje) - Indikaci zpu t ní a vypnutí skráp ní solankou (je-li toto za ízení na sypa i a pou ívá-li se) - Indikaci polohy p edsazené radlice tj. polohy plovoucí a polohy pracovní 3. ZAT ÍD NÍ P EDM TU ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV kód CPV: odklízení sn hu opravy a údr ba silnic a dal ích za ízení a související slu by 4. DOBA A MÍSTO PLN NÍ ZAKÁZKY Doba pln ní zakázky: Skute ná doba pln ní není pevn dána, zále í na skute ném pr b hu po así a klimatických podmínkách a b í od výzvy objednatele k zahájení pohotovosti. Pohotovost bude vyhlá ena 48 hod p ed jejím plánovaným zahájením. Zru ení pohotovosti bude avizováno 48 hod p ed jejím plánovaným ukon ením. Místo pln ní: Místem pln ní jsou silnice II. a III. t ídy v Libereckém kraji okruhy Z11D-JP, Z16D-JP, Z17D-JP. Vybrané okruhy zimní údr by pro sout : Provoz Cestmistrovství Stanovi t údr bového íslo Technologi mechanismu okruhu e posypu Západ Nový Bor Jablonné v Podje t dí Z11D-JP Inert Západ Liberec Jablonné v Podje t dí Z16D-JP Inert Západ Liberec Jablonné v Podje t dí Z17D-JP Inert 3

4 Mapy a rozpis jednotlivých údr bových okruh, které jsou p edm tem tohoto výb rového ízení, jsou sou ástí této zadávací dokumentace, p ílohy. 1 a 2. Kone ná podoba okruh m e být je t odli ná a p esné zn ní bude v Plánu zimní údr by pro zimní sezonu Dispe er ZÚ m e dodavatele operativn vyu ít i k údr b jiných okruh ZÚ, nebo ur it údr bu okruhu p id leného dodavateli, jinému údr bovému prost edku. 5. KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY Vymezení po adavk zadavatele na prokázání spln ní kvalifika ních p edpoklad : Zadavatel po aduje prokázání spln ní základních, profesních, ekonomických a technických kvalifika ních p edpoklad uchaze e (dodavatele) v rámci tohoto zadávacího ízení. Spln ním kvalifikace se rozumí: a) spln ní základních kvalifika ních p edpoklad stanovených dle 53 zákona, b) spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad dle 54 zákona, c) spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad dle 55 zákona a d) spln ní technických kvalifika ních p edpoklad dle 56 zákona. Prokázání kvalifikace prost ednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti kvalifikace po adované ve ejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávn n spln ní kvalifikace v chyb jícím rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém p ípad povinen ve ejnému zadavateli p edlo it smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z ní vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí v cí i práv, s nimi bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní ve ejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace. Dodavatel není oprávn n prost ednictvím subdodavatele prokázat spln ní kvalifikace podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m dodavatel zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). Prokázání kvalifikace v p ípad podání spole né nabídky Má-li být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika dodavateli spole n a za tímto ú elem podávají i hodlají podat spole nou nabídku, je ka dý z dodavatel povinen prokázat spln ní základních kvalifika ních p edpoklad podle 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifika ní p edpoklady podle 53 zákona) a profesního kvalifika ního p edpokladu podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m dodavatel zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Spln ní kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifika ní p edpoklady vyjma 54 písm. a) zákona), 50 odst. 1 c) zákona (tj. ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady) a 50 odst. 1 d) zákona (tj. technické kvalifika ní p edpoklady) musí prokázat v ichni dodavatelé spole n. V p ípad prokazování spln ní kvalifikace v chyb jícím rozsahu prost ednictvím subdodavatele se bod 5.1 pou ije obdobn. V p ípad, e má být p edm t ve ejné zakázky pln n podle 51 odst. 5 zákona spole n n kolika dodavateli, jsou ve ejnému zadavateli povinni p edlo it sou asn s doklady prokazujícími spln ní kvalifika ních p edpoklad smlouvu, ve které je obsa en závazek, e v ichni tito dodavatelé budou v i ve ejnému zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv 4

5 právních vztah vzniklých v souvislosti s ve ejnou zakázkou zavázáni spole n a nerozdíln, a to po celou dobu pln ní ve ejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z ve ejné zakázky. Po adavek na závazek podle v ty první, aby dodavatelé byli zavázáni spole n a nerozdíln, platí, pokud zvlá tní právní p edpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Seznam kvalifikovaných dodavatel Pou ití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel P edlo í-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel ve lh t pro prokázání spln ní kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání spln ní základních kvalifika ních p edpoklad podle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifika ních p edpoklad podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující spln ní t chto profesních kvalifika ních p edpoklad pokrývají po adavky ve ejného zadavatele na prokázání spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad pro pln ní ve ejné zakázky. Stá í výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel, dal í po adavky zadavatele Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, star í ne 3 m síce. Pokud dodavatel vyu ije mo nosti uvedené 127 zákona a proká e spln ní základních kvalifika ních p edpoklad výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel, nepo aduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel p edlo it jiné dokumenty a doklady k prokázání spln ní základních kvalifika ních p edpoklad. Systém certifikovaných dodavatel P edlo í-li dodavatel ve ejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatel, který obsahuje nále itosti stanovené v 139 zákona, ve lh t pro prokázání spln ní kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejmén k poslednímu dni lh ty pro prokázání spln ní kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v n m uvedených údaj prokázání spln ní kvalifikace dodavatelem. Pokud dodavatel vyu ije mo nosti uvedené 134 zákona a proká e spln ní základních kvalifika ních p edpoklad výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatel, nepo aduje zadavatel nad rámec výpisu se seznamu certifikovaných dodavatel p edlo it jiné dokumenty a doklady k prokázání spln ní kvalifika ní p edpoklad. Pravost a stá í doklad a zm ny v kvalifikaci dodavatele Dodavatel je povinen prokázat spln ní kvalifikace ve v ech p ípadech doklady p edlo enými v prosté kopii, vyjma estného prohlá ení. Stá í doklad o prokázání spln ní kvalifikace Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis z obchodního rejst íku nesm jí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, star í 90 kalendá ních dn. Zm ny v kvalifikaci Dojde-li do doby rozhodnutí o výb ru nejvhodn j í nabídky k jakékoliv zm n v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nespln ní kvalifikace podle 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozd ji do 7 dn tuto skute nost zadavateli písemn oznámit a sou asn p edlo it pot ebné dokumenty prokazující spln ní kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobn na uchaze e, se kterým je v souladu s rozhodnutím ve ejného zadavatele podle 81 zákona mo né uzav ít smlouvu, a to a do doby uzav ení smlouvy. V takovém p ípad musí uchaze, s ním ve ejný zadavatel uzavírá smlouvu, p edlo it pot ebné dokumenty prokazující spln ní kvalifikace v plném rozsahu nejpozd ji p i uzav ení smlouvy. 5

6 Základní kvalifika ní p edpoklady Dle 53 odst.1 zákona základní kvalifika ní p edpoklady spl uje dodavatel: a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch organizované zlo inecké skupiny, trestný in ú asti na organizované zlo inecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, p ijímání úplatku, podplácení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu, v etn p ípad, kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo ú astenství na takovém trestném inu, nebo do lo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i ádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní slo ky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn vedoucí této organiza ní slo ky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatele spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydli t ; b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jeho skutková podstata souvisí s p edm tem podnikání dodavatele podle zvlá tních právních p edpis nebo do lo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat statutární orgán nebo ka dý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i ádost o ú ast zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní slo ky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn vedoucí této organiza ní slo ky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydli t ; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout e formou podplácení podle zvlá tního právního p edpisu; d) v i jeho majetku neprobíhá insolven ní ízení, v n m bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl zamítnut proto, e majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo nebyl konkurs zru en proto, e majetek byl zcela neposta ující nebo zavedena nucená správa podle zvlá tních právních p edpis, e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní poji t ní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele; a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn ulo eno kárné opat ení podle zvlá tních právních p edpis, je-li po adováno prokázání odborné zp sobilosti podle zvlá tních právních p edpis ; pokud dodavatel vykonává tuto innost prost ednictvím odpov dného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento p edpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejst íku osob se zákazem pln ní ve ejných zakázek. 6

7 Prokázání spln ní základních kvalifika ních p edpoklad Dodavatel proká e spln ní základních kvalifika ních p edpoklad estným prohlá ením podepsaným osobou oprávn nou podepisovat za uchaze e. Profesní kvalifika ní p edpoklady Dle 54 zákona spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad proká e dodavatel, který p edlo í: Dle 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejst íku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, star í 90 kalendá ních dn. Dle 54 písm. b) zákona: doklad o oprávn ní k podnikání podle zvlá tních právních p edpis v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména dokladu prokazující p íslu né ivnostenské oprávn ní i licenci. Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady Dle 55 zákona spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad proká e dodavatel, který p edlo í: Dle 55 odst. 1 písm. c) zákona Rozsah po adovaných informací a doklad dle 55 odst. 3 písm. a) zákona: Dodavatel p edlo í údaje o obratu dosa eného dodavatelem s ohledem na p edm t ve ejné zakázky, a to za poslední 3 ú etní období. Zp sob prokázání spln ní t chto kvalifika ních p edpoklad dle 55 odst. 3 písm. b) zákona: Dodavatel proká e spln ní ekonomického a finan ního kvalifika ního p edpokladu v souladu s 55 odst. 1 písm. c) zákona p edlo ením estného prohlá ení o obratu a to za poslední 3 uzav ená ú etní období, ze kterého vyplyne, e vý e relevantního obratu dosa eného dodavatelem s ohledem na p edm t ve ejné zakázky splní ní e vymezenou úrove kvalifika ního p edpokladu. Jestli e dodavatel vznikl pozd ji nebo prokazateln zahájil innost vztahující se k p edm tu ve ejné zakázky pozd ji, posta í, p edlo í-li údaje o svém obratu za v echna ú etní období od svého vzniku nebo od zahájení p íslu né innosti. Pokud není dodavatel z objektivních d vod schopen prokázat spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad zp sobem stanoveným zadavatelem, je oprávn n je prokázat i jinými rovnocennými doklady, av ak ve ejný zadavatel má právo z objektivních d vod tyto jiné doklady odmítnout. Vymezení minimální úrovn kvalifika ního p edpokladu odpovídající druhu, rozsahu slo itosti p edm tu pln ní ve ejné zakázky dle 55 odst. 3 písm. c) zákona: Dodavatel spl uje ekonomický a finan ní kvalifika ní p edpoklad, pokud jeho relevantní obrat dosa ený za slu by obdobného charakteru dosa ený v posledních 3 ú etních obdobích inil min. 10 mil. K v sou tu za tato ú etní období. Technické kvalifika ní p edpoklady 7

8 Zadavatel po aduje k prokázání spln ní technických kvalifika ních p edpoklad dodavatele p edlo ení ní e uvedených doklad prokazujících dále popsané skute nosti: Dle 56 odst. 2 písm. a) zákona dodavatel p edlo í seznam min. 3 slu eb obdobného charakteru jako je p edm t zakázky poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Seznam je dodavatel povinen p edlo it ve form estného prohlá ení, kde strukturovan uvede následující údaje: 1) název objednatele, 2) název p edm tu innosti, 3) údaje o celkové hodnot slu eb realizovaných dodavatelem, 4) termín pln ní. Dle 56 odst. 2 písm. h) zákona dodavatel p edlo í p ehled provozních a technických za ízení, které bude mít dodavatel p i pln ní ve ejné zakázky k dispozici. Dodavatel splní tento p edpoklad p edlo ením estného prohlá ení - seznamu vlastních provozních za ízení uva ovaných pro pln ní této ve ejné zakázky a dolo ením technických pr kaz k jednotlivým za ízením (nosi, posypová nástavba a sn hová radlice). estné prohlá ení bude podepsané osobou oprávn nou podepisovat za uchaze e a technické pr kazy budou v prostých kopiích. Minimální úrove na provozní a technické za ízení je uvedena v l. 2 této zadávací dokumentace - Technické po adavky na za ízení. Subdodavatelé V p ípad, e dodavatel prokazuje spln ní kvalifika ních kritérií prost ednictvím subdodavatele, je povinen dolo it smlouvu s tímto subdodavatelem, v ní bude obsa en závazek subdodavatele k poskytnutí pln ní odpovídajícího spln ní kvalifikace subdodavatelem. 6. ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Zadavatel ve ejné zakázky ponechává na uchaze i, aby navrhnul cenu, která bude zpracována jako smluvní a musí zahrnovat ve keré náklady spojené s p edm tem pln ní. Nabídková cena bude kalkulována p i respektování následujících podmínek: Uchaze na sebe p ejímá zodpov dnost za kody zp sobené svou inností zadavateli nebo t etí osob na majetku, tzn., e v p ípad jakéhokoliv naru ení i po kození majetku (nap. vjezd, plot, objekt, prostranství, automobil, dopravního zna ení, strom, ke a svodidel) je zhotovitel povinen bez zbyte ného odkladu tuto kodu odstranit a není-li to mo né, tak finan n uhradit. Kone ná nabídková cena bude vypln na v tabulce P íloha. 3 Cenová nabídka. 8

9 Uchaze vyplní P ílohu. 3 (jednotlivé listy souboru MS EXCEL) této zadávací dokumentace Cenovou nabídku. Uchaze ocení tabulky jednotlivých okruh a p edlo í do nabídky v etn rekapitulace. Hodnotícím kriteriem je nejni í nabídková cena v K s DPH v sou tu za v echny okruhy, nabízené jednotkové ceny na jednotlivých okruzích musí být ni í nebo maximáln stejn velké jako jednotkové ceny v tabulce vý e ve sloupci "Cena max. p ípustná" p íloha. 3 - Cenová nabídka. Nabídková cena za pln ní této ve ejné zakázky je cenou maximální a je platná po celou dobu pln ní ve ejné zakázky. Nabídková cena m e být m n na pouze v souvislosti se zm nou DPH. 7. SMLUVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Uchaze bude zadavateli fakturovat práce m sí n na základ zadavatelem (vedoucím cestmistrovství v míst pln ní) odsouhlasených soupis skute n provedených prací dle výstup ze systému GPS (p edávacích protokol ). Faktury budou vystavovány na ástku odpovídající skute n provedeným pracím na daném okruhu v daném období. Tyto soupisy skute n provedených prací budou v dy p ílohou faktury. Splatnost faktur bude 30 dn od doru ení faktury zadavateli. Faktury (da ový doklad) budou zasílány na koresponden ní adresu zadavatele. Smlouva, její návrh uchaze p edlo í v nabídce, bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení s t mito podmínkami: Za nedodr ení asového limitu (30 minut od vyzvání) výjezdu vozidla ke zmírn ní závady ve sjízdnosti, který bude dolo en zápisem v deníku dispe era a výpisem ze systému GPS sledování vozidel, se sjednává smluvní pokuta ve vý i 1 000,- K za ka dý p ípad. Toto nedodr ení asového limitu bude zaznamenané v protokolu p edání a p evzetí prací a celková ástka smluvní pokuty bude ode tena v m sí ní fakturaci. Opakované poru ení je d vodem k odstoupení od smlouvy. Za prokazatelné nedodr ení pokyn dispe era (dávkování posyp, zm na po adí trasy, neodsouhlasení ukon ené práce, pozdní fakturace atd.) se sjednává smluvní pokuta 3 000,- K za ka dý jednotlivý p ípad. Toto nedodr ení bude zaznamenané v protokolu p edání a p evzetí prací a celková ástka smluvní pokuty bude ode tena v m sí ní fakturaci. Opakované poru ení je d vodem k odstoupení od smlouvy. Pokud nebude úhrada plateb provedena zadavatelem v dohodnutém termínu, je uchaze oprávn n ú tovat smluvní úrok z prodlení 0,03 % dlu né ástky za ka dý den prodlení. Uhrazením smluvních pokut není dot eno právo objednatele na náhradu kody. 8. SLO ENÍ NABÍDKY Nabídka bude p edlo ena v následující struktu e: 1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifika ní a kontaktní údaje o uchaze i (obchodní firma/jméno uchaze e, sídlo uchaze e, úplnou adresa uchaze e pro po tovní styk, jméno pracovníka pov eného v cným jednáním ohledn této ve ejné zakázky, I, DI, telefon, fax, ); 9

10 2. Obsah nabídky s uvedením názv kapitol; 3. Doklady prokazující spln ní kvalifikace; 4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e. P ílohou smlouvy budou ocen né tabulky P íloha. 3 Cenová nabídka a seznam techniky k realizaci zakázky P íloha. 5 Specifikace nabízené techniky. Návrh smlouvy o dílo uchaze sou asn p edlo í na CD ve formátu.doc,.xls. (ne v.pdf) 5. Ostatní (dle uvá ení uchaze e). 9. ZP SOB HODNOCENÍ NABÍDEK V echny ádné nabídky, které budou zadavateli v as doru eny, budou spl ovat zákonné podmínky a podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci, budou posouzeny a hodnoceny. Základním kritériem hodnocení je nejni í nabídková cena v etn DPH za kompletní p edm t pln ní. Nabídky budou hodnoceny tak, e podle vý e nabídkové ceny v. DPH, hodnotící komise sestaví po adí nabídek. Jako nejvhodn j í bude vybrána nabídka s nejni í nabídkovou cenou, dal í po adí bude stanoveno dle skute n nabízených cen vzestupn. 10. LH TA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK a) Lh ta pro podání nabídek: Nabídky lze podávat do do 14 hod. V pracovních dnech od 8 do 14 hod na sekretariátu editelství. Na pozd ji doru ené nabídky nem e zadavatel brát z etel. (Platí i pro nabídky doru ené po tou). b) Místo pro podání nabídek: Nabídky je mo né podávat osobn nebo po tou v sídle editelství zadavatele na adrese: Krajská správa silnic Libereckého kraje,p.o. eskoslovenské armády 4805/24, Jablonec nad Nisou Nabídky mohou být podávány pouze písemn v originále v listinné podob v jednom vyhotovení (a 1x CD s návrhem smlouvy) a budou doru eny v ádn uzav ené obálce ozna ené názvem zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce. Termín a místo otevírání obálek: v 15 hod v sídle editelství zadavatele. Kontaktní osoba zadavatele: Kontaktní osobou zadavatele ve v cech ve ejné sout e je Ing. Eva Ursíny, telefon nebo , ZADÁVACÍ LH TA 10

11 Zadávací lh ta za íná b et okam ikem skon ení lh ty pro podání nabídek a iní 90 kalendá ních dn. 12. VARIANTNÍ E ENÍ Zadavatel nep ipou tí varianty nabídek. 13. JAZYK NABÍDKY Nabídka bude podána v eském jazyce. 14. DAL Í PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Dodavatel m e podat v zadávacím ízení pouze jednu nabídku. Zadavatel si vyhrazuje právo zm nit, p ípadn up esnit zadávací podmínky nebo zjednodu ené zadávací ízení zru it. Uchaze i nemají právo na úhradu náklad spojených s ú astí v zadávacím ízení. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o kone ném zn ní smlouvy o dílo. 15. VSEZNAM P ÍLOH K VÝZV K PODÁNÍ NABÍDKY P íloha. 1a 1c - Specifikace okruh na CD P íloha. 2a 2c Mapy okruh na CD P íloha. 3 - Cenová nabídka na CD P íloha. 4 - Vzor smlouvy o dílo na CD P íloha. 5 Specifikace nabízené techniky V Jablonci nad Nisou dne Ing. Tomá Jakubal editel KSS LK 11

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR Následující shrnutí p edstavuje, a m lo by být chápáno, jako úvod do Prospektu a ka dé rozhodnutí investovat do jakéhokoliv cenného papíru (spole jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více