2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, Ostrava-Přívoz R203 R203

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz R203 R203"

Transkript

1 kanálový osciloskop MOS-620CH HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, Ostrava-Přívoz

2 2-kanálový osciloskop NÁVOD K POUŽITÍ Čištění K čištění osciloskopu používejte měkkou tkaninu navlhčenou roztokem vody se saponátem. Roztok se nesmí dostat dovnitř přístroje. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani pískové prostředky. OBSAH 6. BLOKOVÉ SCHÉMA strana 1. VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Popis Vlastnosti 2 2. TECHNICKÁ DATA 3 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED UVEDENÍM OSCILOSKOPU DO PROVOZU 3.1 Vybalení osciloskopu Zkouška síťového napětí Okolní prostředí Instalace zařízení a provoz Jas obrazovky Napěťová odolnost vstupů ZPŮSOB PROVOZU 4.1 Popis předního panelu Popis zadního panelu Základní provoz 1-kanálový provoz kanálový provoz Provoz ADD Spouštění Nastavení časové základny Časová lupa Provoz X-Y Kalibrace sondy Nastavení stejnosměrného posuvu ÚDRŽBA 5.1 Výměna pojistky Čištění...14 INPUT - vstup OUTPUT - výstup ATT vstupní dělič PICK-UP AMP oddělovací zesilovač PREAMP předzesilovač TRIG - spouštění SWITCHING - přepínání SQUARE-WAVE pravoúhlý průběh LINE - síť CIRCUIT obvod H.V.SUPPLY VN zdroj POWER SUPPLY napájecí zdroj AXIS osa TO EACH BLOCK ke každému bloku FREE RUN volně běžící SWEEP rozmítání 6. BLOKOVÉ SCHÉMA 14

3 14 3 Provoz X - Y osciloskopu umožňuje řadu měření, která nejsou v běžném režimu možná. Na stínítku je zobrazován vzájemný poměr okamžitých hodnot. Režim X - Y lze využít k zobrazení většiny dynamických charakteristik, je-li použit vhodný převodník ke změně veličin (např. kmitočtu, teploty, rychlosti) na napětí. Jednou z aplikací je měření kmitočtových charakteristik, kdy osy Y odpovídá amplitudě signálu a osa X kmitočtu. 1. TIME/DIV se nastaví na polohu X-Y (proti směru hodinových ručiček). V tomto režimu se kanál 1 stává vstupem pro osu X a kanál 2 vstupem pro osu Y. 2. Polohy X a Y lze nyní nastavit horizontálně pomocí POSITION případně CH2 POSITION. 3. Pomocí CH2 VOLTS/DIV a VAR nastavte velikost svislé výchylky (osa Y). 4. Pomocí CH1 VOLTS/DIV a VAR nastavte velikost vodorovné výchylky (osa X). BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A SYMBOLY V tomto Návodu a také na výrobku se mohou objevit následující pokyny a symboly: 4.10 Kalibrace sondy Jak již bylo vysvětleno v předchozím, sonda působí jako útlumový článek. V případě, že není provedena správná kmitočtová kompenzace, dochází ke zkreslení měřeného průběhu. Sondu přepněte do polohy 10:1, konektor BNC zapojte do vstupu CH1 nebo CH2 a VOLT/DIV nastavte na 50mV. Sondu připojte na výstup kalibračního napětí a kompenzační trimr sondy nastavte na optimální průběh (min. překmit, zaoblení a sklon). Obrázek VŠEOBECNÁ ČÁST 4.11 Nastavení stejnosměrného posuvu Nastavení symetrie: 1. Nastavte přepínač vstupního připojení CH1 a CH2 na GND, TRIG MODE na AUTO a stopu na střed stínítka. 2. VOLTS/DIV ustavte na 5mV. DC BAL nastavte tak, aby se při přepnutí na 10mV stopa nepohnula. 5. ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ Následující pokyny slouží jen pro proškolený personál a jejich dodržování je prevencí proti úrazu elektrickým proudem. 5.1 Výměna pojistky Při přerušení síťové pojistky se indikátor zapnutí nerozsvítí a osciloskop nepracuje. Vyjměte opatrně pojistku a pokuste se zjistit příčinu přerušení. Nahraďte pojistkou odpovídajícího typu a hodnoty. Pojistka je uložena na zadním panelu (viz obr. 4-2). 1.1 Popis Osciloskop 20MHz/40Mhz pro domácí použití je 2-kanálový osciloskop s max. citlivostí 5mV/dílek. U časové základny je maximální rychlost rozmítání 0,2µS/dílek. Při použití časové lupy 10X je rychlost 20ns/dílek. Každý osciloskop má obrazovku s 6-ti palcovým pravoúhlým stínítkem s rastrem. Osciloskopy jsou mechanicky odolné, snadno ovladatelné a mají velkou provozní spolehlivost. 1.2 Vlastnosti 1) Velký jas obrazovky s vysokým urychlovacím napětím: Obrazovka má vysoce směrový paprsek, velký jas a vysoké urychlovací napětí o 2kV pro 20MHz a 12kV pro 40 MHz. Na displeji jsou jasně čitelné stopy i při vysokých rychlostech rozmítání. 2) Funkce pro blokování nastavitelné úrovně spouštění umožňuje pracovat bez nového nastavení. 3) Střídavé spouštění: Při pozorování dvou průběhů různých kmitočtů je průběh každého kanálu stabilní. 4) Synchronizované spouštění TV signálem: Osciloskop má synchronizační oddělovací obvod, který spouští signály TV-V a TV-H. 5) Provoz X-Y: Při přepnutí do polohy X-Y pracuje přístroj v režimu X-Y. Kanál 1 může být použit pro vodorovné vychylování (osa X) a kanál 2 pro svislé vychylování (osa Y).

4 2. TECHNICKÁ DATA TECH.DATA SVISLÁ OSA SPOUŠTĚNÍ VODOROVNÁ OSA REŽIM X-Y Kalibrační napětí TYP 4 OSCILOSKOP 20MHz OSCILOSKOP 40MHz Citlivost 5mV~5V/díl.,10 kroků, dělení Nastavení vertikální citlivosti do 1/2,5 nebo menší z nastavené hodnoty Frekvenční rozsah DC~20MHz DC~40MHz připojení AC: dolní hranice 10Hz (referenční signál 100kHz, 8dílků, pokles 3dB) Prodloužení náběžné hrany přibližně 17,5ns Přibližně 8,75ns Vstupní impedance přibližně1mohm//přibližně 2,5pF Stejnosměrný posuv nastavitelný na panelu Linearita ± 0,1díl.ze změny amplitudy když průběh 2díl.ve středu stínítka jde svisle Módy vertikálního zobrazení CH1: CH1 samostatně CH2: CH2 samostatně DUAL: jsou zobrazeny CH1 a CH2. ALT nebo CHOP rozmítání. ADD: algebraický součet CH1+CH2 Kmitočet střídače přibližně 250kHz Vstupní připojení AC, GND, DC Maximální vstupní napětí 400V (DC + AC max.), AC: kmitočet 1kHz nebo nižší Při nastavení sondy na 1:1 je max. odečet 40Všš (14Vef při sinusovém průběhu), nebo na 10:1 je max. odečet 400Všš (140Vef při sinus. průběhu). Poměr potlačení soufázového 50:1 nebo lepší při 50kHz sin. (Při stejné citlivosti CH1 a CH2). signálu Oddělení kanálů > 1000:1 při 50kHz (na rozsahu 5mV/dílek) > 30:1 při 15MHz > 30:1 při 35MHz Symetrie invertovaného CH2 Odchylka ustáleného bodu: 1dílek (vzhledem ke středu rastru). Zdroj spouštění CH1, CH2, SÍŤ, EXT (CH1 a CH2 mohou být zvoleny jen když vertikální mód je DUAL nebo ADD). V módu ALT, je-li spínač TRIG.ALT zamáčknut, může být použito alternativní spouštění z dvou různých zdrojů. Vazba AC: 20Hz až max. hodnota Strmost +/- Citlivost 20Hz~2MHz: 0,5 díl., TRIG-ALT: 2 díl., EXT: 200mV 2~20MHz: 1,5 dílku 2~40MHz: 2,5 dílku TRIG-ALT: 3 dílky, EXT: 800mV TV:Syn.impuls větší než l díl.(ext:1v) Režimy spouštění AUTO:Rozmítání běží volně bez vstupního signálu (použitelné u periodických signálů o kmitočtu 25Hz a větším). NORM: Bez signálu se stopa nezobrazuje. TV-V: Toto nastavení se používá při pozorování jednotlivých snímků TV signálu. TV-H: Toto nastavení se používá při pozorování jednotlivých řádků TV signálu. (Jak TV-V tak TV-H synchronizují jen při záporném synchronizačním signálu). Vstup EXT spouštěcího signálu Vstupní impedance přibližně : 1M ohm//přibližně.25pf Max. vstupní napětí 400V (DC+AC max.), AC: Kmitočet není vyšší než 1kHz Rozmítání 0,2µs ~0,5s/díl., 20 kroků v dělení Přesnost rozmítání +/-3% (10 C 35 C) Rozsah nastavení rozmítání 1/ 2,5 z nastavené hodnoty Časová lupa 10 X Přesnost nastavení rozmítání +/-5% (20nS~50ns jsou nekalibrované) při použití časové lupy Linearita +/-5%, x10mag: +/-10% (0,2s a 1µs) Změna průběhu při použití V rozsahu 2 dílků kolem středu stínítka obrazovky. časové lupy Citlivost Stejná jako svislá osa (osa X: vstupní signál CH1; osa Y: vstupní signál CH2) Frekvenční rozsah Chyba fáze DC až min. 500kHz 3 pro DC~50kHz Průběh kladný pravoúhlý průběh Kmitočet přibližně 1kHz Střída v rozmezí 48:52 Výstupní napětí 2Vš-š +/-2% Výstupní impedance přibližně 1 k ohm Nastavení časové základny TIME/DIV se nastaví tak, aby se zobrazil požadovaný počet period měřeného průběhu. Zobrazí-li se příliš mnoho period měřeného signálu, otočíme přepínač na kratší rozmítací čas. Když se zobrazí jen vodorovná čára, zkuste nastavit delší čas rozmítání. 4.8 Časová lupa Pro podrobné zobrazení určité části měřeného průběhu lze použít rychlejšího rozmítání. Je však možné, že vzhledem k poloze požadovaného úseku se zobrazení nahází mimo stínítko. V takovém případě stiskněte tlačítko X10MAG a zobrazovaný průběh se 10x roztáhne symetricky kolem středu stínítka. Rozmítací čas v tomto režimu je pak: (Hodnota nastavená pomoci TIME/DIV) x 1/10 Nezvětšené max. rozmítání (1µs/dílek) lze zvětšit takto: 1µs/dílek x 1/10 = 100ns/dílek Obrázek Provoz X-Y Nastavte TIME/DIV do polohy X-Y. Přístroj pak pracuje jako osciloskop X-Y. Jednotlivé měřené signály jsou připojeny následovně: signál pro osu X: vstup CH1 signál pro osu Y: vstup CH2 Obrázek 4-8 Poznámka: Když se při provozu X-Y VF zobrazí signály, je třeba brát v úvahu max. šířku pásma a fázovou chybu.

5 12 5 (2) Funkce přepínače SOURCE Zobrazený signál anebo spouštěcí signál, který je s ním synchronní, zajišťují stabilní zobrazení průběhu na stínítku obrazovky. K volbě takového spouštěcího zdroje je přepínač SOURCE používán. CH1/CH2 Zde se jedná o vnitřní synchronizaci, která se používá nejčastěji. Měřený signál se za předzesilovačem větví a je veden přes VERT MODE ke spouštěcímu obvodu. Tím je umožněno stabilní zobrazení měřeného signálu. V poloze DUAL nebo ADD je signál nastavený pomocí SOURCE používán jsou zdroj spouštěcího signálu. Síť Střídavý signál síťového kmitočtu je používán jako spouštěcí signál. Tento způsob je vhodný při měření signálů síťového kmitočtu, hlavně pro měření nízkoúrovňového střídavého rušení audiozařízení, tyristorových obvodů atd. EXT Rozmítání je spouštěno pomocí externího signálu, který je přiveden na vstup TRIG IN. Používá se takový externí signál, který je synchronní s měřeným signálem. Protože měřený signál není používán jako spouštěcí signál, může se průběh zobrazit nezávisle na tvaru měřeného signálu. (3) Funkce potenciometru TRIG LEVEL a tlačítka SLOPE Generátor časové základny se spustí po tom, když hodnota synchronizačního signálu překročí nastavenou spouštěcí úroveň, která se nastavuje pomocí TRIG LEVEL. Otáčením do směru + případně - se úroveň spouštění posouvá k vyšším respektive nižším hodnotám. Středová poloha odpovídá přibližně průměrné hodnotě signálu, který je používán jako zdroj spouštění. Pomocí TRIG LEVEL lze zobrazit začátek zobrazovaného průběhu. Na sinusovém průběhu lze měnit úhel, při kterém začíná zobrazení. Upozorňujeme, že při otočení TRIG LEVEL do levé nebo pravé krajní polohy se v režimu NORM průběh nezobrazí, protože spouštěcí úroveň překračuje špičkovou hodnotu měřeného signálu. Je-li tlačítko TRIG SLOPE v poloze (+), dochází ke spouštění časové základny v oblasti nárůstu měřeného signálu. Když je TRIGER SLOPE v poloze (-), časová základna se spouští v oblasti, kde měřený signál klesá. Tímto tlačítkem se vybírá oblast spouštění (obrázek 4-6). Obrázek 4-6 OBRAZOVKA Typ Luminofor pravoúhlá obrazovka 6 s vlastním rastrem P31 Urychlovací napětí přibližně 2kV přibližně 12kV Využitelná velikost stínítka 8x10 dílků (1 dílek = 10mm (0,39 )) Rastr Možnost natáčení stopy vnitřní ano Požadavky na síť Provozní prostředí Příslušenství Napětí: AC110V/220V±10% Použití v krytém prostoru Síťová šňůra 1 ks Poznámka: AC110V musí nastavit výrobce Do výšky 2000m n.m. Návod k obsluze 1 x Kmitočet: 50Hz nebo 60Hz Teplota okolí: Sondy 2 ks Spotřeba proudu: Přibližně 40VA, 3,5W(max.) - má být mezi 10 a 35 C (50 až 95 F) - provoz max. mezi 0 a 40 C ( 32 až 104 F) Relativní vlhkost: 75% RH (max.), bez kondenzace Instalační Kategorie II Stupeň znečištění 2 Mechanické parametry Skladovací teplota & vlhkost Rozměry v mm: 310 x 150 x 455 (Š x V x D) -10 až 70 C Hmotnost: Přibližně 8kg ( 17,6 liber) 70% RH (max.) 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED UVEDENÍM OSCILOSKOPU DO PROVOZU 3.1 Vybalení osciloskopu Výrobce vyskladňuje osciloskop po provedení veškerých zkoušek a kontrolních operací. Po dodání osciloskop ihned vybalte a překontrolujte, jestli nemá nějaká poškození, ke kterým by mohlo dojít během přepravy. V takovém případě je třeba bez prodlení kontaktovat dopravce. 3.2 Zkouška síťového napětí Tyto osciloskopy fungují při napájení na AC 230V nebo na 110 V s nastavením od výrobce. Před zasunutím vidlice do zásuvky se ujistěte, že volič síťového napětí je ve správné poloze, která odpovídá napětí v síti. Upozorňujeme, že osciloskop může být při nesprávném zapojení poškozen. (4) Funkce tlačítka TRIG ALT Tlačítko TRIG ALT se používá pro střídavé spouštění režimu VERT MODE DUAL. U střídavého spouštění (při nastavení VERT MODE DUAL) se generátor časové základny spouští střídavě od signálu CH1, CH2. Umožňuje se tím pozorování dvou nesynchronních průběhů. Pro měření fázového posuvu takových signálů není však vhodné. U těchto měření musí být obě stopy spouštěny společným synchronizačním signálem. Když jsou tlačítka CHOP a TRIG ALT stisknuta v režimu DUAL, průběhy nelze synchronizovat, poněvadž přepínací frekvence způsobuje falešnou synchronizaci. Pro spouštění použijte režim ALT nebo CH1 event. CH2. Výměna příslušných pojistek: Síťové napětí Rozsah Pojistka AC 23 V T 0,5A 250V AC 110V T 1,0A 250V

6 6 3.3 Okolní prostředí Normální teplotní rozsah pro tento přístroj je mezi 0 a 40 C (32 až 104 F). Jeho provoz mimo tyto hodnoty může vést k poškození obvodů. Nepoužívejte tento přístroj tam, kde se vyskytuje silné magnetické nebo elektrické pole. Mohlo by to vést k rušení měření. 3.4 Instalace zařízení a provoz Zajistěte řádnou ventilaci skříně osciloskopu. Pokud není toto zařízení používáno v souladu s pokyny výrobce, může být ochrana narušena. 3.5 Jas obrazovky K zabránění trvalého poškození fosforu obrazovky nenastavujte stopu na obrazovce na nejvyšší hodnoty jasu a nenechte dopadat paprsek zbytečně dlouho do jednoho místa. 3.6 Napěťová odolnost vstupů Hodnoty napěťové odolnosti vstupů přístroje a sondy jsou uvedeny v následující tabulce. Vyšší hodnoty nepoužívejte. Při nastavení sondy na 1:1 je max. odečet 40Všš (14Vef při sinusovém průběhu), nebo na 10:1 je max. odečet 400Všš (140Vef při sinus. průběhu). Jestliže je použito napětí AC, které je superponováno na napětí DC, potom nesmí max. špičková hodnota vstupního napětí CH1 ach2 překročit + nebo 300V. Pro napětí AC o střední hodnotě nula voltů je max. hodnota špička špička 600V. 4. ZPŮSOB PROVOZU 4.1 Popis předního panelu Obrázek navzájem synchronní, jsou oba průběhy zobrazeny stacionárně; v opačném případě je stabilní ten signál, který je vybrán jako zdroj synchronizačního signálu. Jestliže je stisknut TRIG.ALT, jsou oba průběhy zobrazeny stacionárně. 4.5 Provoz ADD Algebraický součet signálů CH1 a CH2 se zobrazí na stínítku po nastavení VERT MODE do polohy ADD. Je-li tlačítko CH2 INV stisknuto, je zobrazený signál je rozdílem mezi signály CH1 a CH2. Aby výsledný průběh odpovídal součtu nebo rozdílu signálů obou kanálů, citlivost obou kanálů musí být nastavena přesně na stejnou hodnotu (pomocí VARIABLE). Svislý posuv se nastavuje pomocí POSITION u obou kanálů. Z hlediska linearity vertikálního zesilovače je nejvýhodnější nastavit oba potenciometry do středové polohy. 4.6 Spouštění Vlastní spouštěcí proces je podstatný pro efektivní provoz osciloskopu. Uživatel se musí řádně se s funkcemi a postupy spouštění seznámit. (1) Funkce přepínače MODE AUTO Při zapnutí přepínače do polohy AUTO pracuje časová základna automaticky a rozkladový generátor běží volně bez synchronizace. Při přítomnosti vhodného synchronizačního signálu se však průběh ustálí. Nastavení do polohy AUTO je vhodné při začátku měření a poskytuje základní přehled o měřeném signálu pro další nastavení. Vzhledem k větší citlivosti se po nastavení může provoz přepnout do režimu spouštění NORM. Režim AUTO je vhodný pro měření signálů s nízkou amplitudou, které neposkytují dostatečný synchronizační signál. NORM V poloze NORM dochází k normálnímu spouštění časové základny. Rozmítání zůstává v klidu tak dlouho, dokud zvolený zdroj spouštěcího signálu nepřekročí úroveň nastavenou pomocí TRIG LEVEL. Po spuštění generátor očekává další spouštěcí impuls. Není-li přítomen vhodný spouštěcí signál, není při poloze NORM na stínítku žádná stopa. V poloze ALT při 2-kanálovém provozu a rozmítání NORM se stopa objeví až po přítomnosti vhodných spouštěcích signálů od obou kanálů. TV-V Nastavení MODE do polohy TV-V umožňuje volbu vertikálních synchronizačních impulsů ke spouštění rozmítání pro pozorování úplného televizního snímku. Nastavení časové základny na 2ms/dílek je vhodné k pozorování polosnímků a nastavení na 5ms/dílek pak pro kompletní snímkový signál. TV-H Nastavení MODE do polohy TV-H umožňuje volbu horizontálních synchronizačních impulsů ke spouštění rozmítání pro pozorování úplného televizního snímku. Nastavení časové základny přibližně na 10µs/dílek je vhodné k pozorování řádků TV signálu. SWP VAR se nastavuje za účelem zobrazení požadovaného počtu průběhů. Osciloskopy synchronizují jen při záporné polaritě, to znamená že synchronizační impulsy jsou záporné a videosignál je kladný (obr. 4-5). Obrázek 4-5

7 10 7 Obrázek 4-3 Obrázek 4-2 Výše uvedený postup obsahuje základní úkony pro provoz osciloskopu. Jedná se o 1-kanálový provoz s CH1. Obdobně lze tento provoz uskutečnit s CH2. Jiné způsoby provozu jsou popsány dále kanálový provoz Obrázek 4-4 Změňte nastavení VERT MODE na DUAL tak, aby se rovněž zobrazila stopa (CH2). (Viz vysvětlení v předchozím odstavci pro CH1). Zde má stopa CH1 pravoúhlý průběh kalibračního signálu a stopa CH2 má tvar rovné linky, protože tento kanál je ještě bez měřeného signálu. Nyní připojte pomocí sondy kalibrační signál na vstup CH2, jako v případě Ch1. Nastavte AC-GND-DC do polohy AC a otočte POSITION (11) a (19) tak, aby se signály obou kanálů zobrazily podle obr Když ALT/CHOP není stisknut (ALT MODE), na stínítku se objeví vstupní signály pro CH1 a CH2 při každém průběhu časové základny. Toto nastavení je používáno v 2-kanálovém režimu pro krátké rozmítací časy. Když ALT/CHOP je stisknut (CHOP MODE), na stínítku se objeví vstupní signály pro CH1 a CH2. Obě stopy jsou vykreslovány střídavě s frekvencí přibližně 250kHz. Toto nastavení je používáno v 2-kanálovém režimu pro dlouhé rozmítací časy U 2-kanálového režimu (DUAL nebo ADD MODE) musí být signál CH1 nebo CH2 zvolen jako zdroj spouštěcího signálu pomocí přepínače SOURCE. V případě, že signály CH1 a CH2 jsou 4.1 Popis předního panelu Obrazovka POWER... (6) Hlavní vypínač přístroje. Když je zapnut, rozsvítí se LED (5). INTEN... (2) Ovládá nastavení jasu stopy. FOCUS... (3) Zaostřuje stopu. TRACE ROTATION (otáčení stopy)...(4) Potenciometr pro srovnání vodorovné stopy s rastrem. FILTER... (35) Zvyšuje kontrast pozorovaného průběhu. Svislá osa Vstup CH1(X)... (8) Vstup pro CH1. Vstup pro osu X při provozu X-Y. Vstup CH2(X)... (20) Vstup pro CH2. Vstup pro osu Y při provozu X-Y. AC-GND-DC... (10)(18) Vypínač pro volbu připojení mezi vstupním signálem a zesilovačem signálů. AC: Připojení AC. GND:Vstup zesilovače signálů je uzemněn a vstupní svorky odpojeny. DC: Připojení DC. VOLTS/DIV (V/dílek)... (7) (22) Volba svislé osy od 5mV/dílek do 5V/dílek v 10 rozsazích. VARIABLE... (9)(21) Přesné nastavení citlivosti s koeficientem 1/2,5 ukazovaného údaje. V poloze CAL je citlivost kalibrována na indikovanou hodnotu. CH1 & CH2 DC BAL... (13),(17) Používají se pro nastavení symetrie vstupních děličů. Viz odst s podrobnějším nastavením. POLOHA... (11)(19) Ovládání svislé polohy stopy. VERT MODE... (14) Volba módů zobrazení CH1 a CH2. CH1: Osciloskop pracuje jako 1-kanálový přístroj se samostatným CH1. CH2: Osciloskop pracuje jako 1-kanálový přístroj se samostatným CH2. DUAL: Osciloskop pracuje jako 2-kanálový přístroj s CH1 i CH2. ADD: Na osciloskopu je zobrazen algebraický součet (CH1 a CH2) nebo rozdíl (CH1-CH2) dvou signálů. Pro rozdíl (CH1-CH2) slouží zamáčknutí tlačítka CH2 INV (16).

8 8 ALT/CHOP... (12) Není-li toto tlačítko ve 2-kanálovém módu stisknuto, vstupy kanálu 1 a kanálu 2 se zobrazují střídavě (obvykle se používá pro vyšší frekvence rozmítání). Když je toto tlačítko ve 2-kanálovém módu stisknuto, vstupy kanálu 1 a kanálu 2 se zobrazují současně přes střídač (obvykle se používá pro pomalejší děje). CH2INV... (16) Invertuje vstupní signál CH2, když je CH2INV stisknuto. Vstupní signál kanálu 2 v módu ADD a synchronizační signál kanálu 2 jsou rovněž invertovány. Spouštění Vstup EXT TRIG IN... (25) Vstup je používán pro externí vstupní signál. Vstup se uvede do činnosti nastavením tlačítka SOURCE na polohu EXT. SOURCE (zdroj)... (24) Volba zdroje vnitřního spouštěcího signálu a vstupního signálu EXT TRIG IN. CH1: Je-li přepínač VERT MODE (14) nastaven na DUAL nebo ADD, zvolte CH1 pro zdroj vnitřního spouštěcího signálu. CH2: Je-li přepínač VERT MODE (14) nastaven na DUAL nebo ADD, zvolte CH2 pro zdroj vnitřního spouštěcího signálu. SÍŤ: Slouží k volbě synchronizačního signálu síťového kmitočtu jako spouštěcího signálu. EXT: Externí signál aplikovaný přes vstup EXT TRIG IN (25) se používá jako zdroj externího spouštěcího signálu. TRIG.ALT... (28) Když je přepínač VERT MODE (14) nastaven na DUAL nebo ADD a přepínač SOURCE (24) je buď na CH1 nebo CH2, pak se pomocí tlačítka TRIG.ALT střídavě volí CH1 & CH2 pro zdroj vnitřního spouštěcího signálu. SLOPE (strmost)... (27) Volba strmosti spouštění. + : Ke spouštění dochází při rostoucím měřeném signálu. - : Ke spouštění dochází při klesajícím měřeném signálu. LEVEL (úroveň)... (29) Zobrazuje synchronizovaný průběh a určuje tak výchozí bod průběhu. Otáčením ve směru + se výchozí bod průběhu posouvá nahoru. Otáčením ve směru - se výchozí bod průběhu posouvá dolů. TRIGGER MODE (režim spouštění)... (26) Volba požadovaného režimu spouštění. AUTO: Není-li k dispozici žádný spouštěcí signál nebo když kmitočet spouštěcího signálu je menší než 25Hz, běží časová základna volně. NORM: Když spouštěcí signál není k dispozici, je časová základna připravena ke spuštění a stopa se nezobrazuje. Používá se především k pozorování signálu 25Hz. TV-V: Toto nastavení se používá k pozorování jednotlivých snímků TV signálu. TV-H: Toto nastavení se používá k pozorování jednotlivých řádků TV signálu. (Jak TV-V, tak TV-H synchronizují jen při záporném synchronizačním signálu. Časová základna TIME/DIV... (30) Rozsah časové základny X-Y: Tato poloha se používá při režimu X-Y. 9 SWP.VAR... (31) Plynulá regulace kmitočtu časové základny. V poloze CAL platí hodnota nastavená pomocí TIME/DIV a otáčením se plynule mění frekvence časové základny. Otáčením proti směru hodinových ručiček se rozmítání zpomalí minimálně 2,5x. X10MAG... (32) Zamáčknutím tlačítka dochází k 10x většímu roztažení pozorovaného průběhu. POSITION... (34) Ovládání polohy stopy v horizontálním směru. Další údaje CAL... (1) Vstup pro kalibrační napětí 2Vš-š, přibližně 1kHz, kladný pravoúhlý průběh. GND... (15) Zemnicí svorka spojená s kostrou osciloskopu. 4.2 Popis zadního panelu STUDS (nožky)... (38) Slouží pro položení osciloskopu na zadní stěnu, k ovládání na stojato, a také k navinutí síťové šňůry. AC... (39) Vstupní konektor pro připojení síťové šňůry (dodáno s výrobkem). FUSE HOLDER (držák pojistky)... (40) O pojistkách viz odst Základní provoz 1-kanálový provoz Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, je-li volič síťového napětí na zadním panelu přístroje správně nastaven. Dále si ověřte nastavení podle následující tabulky. Název Číslo Nastavení Název Číslo Nastavení POWER INTEN (6) (2) Vypnuto (OFF) Středová poloha SLOPE TRIG.ALT (27) (28) + Nestlačeno FOCUS (3) Středová poloha TRIGGER MODE (26) AUTO VERT MODE (14) CH1 TIME/DIV (30) 0,5mSec/dílek ALT/CHOP (12) Nestlačeno (ALT) SWP.VER (31) Poloha CAL CH2 INV (16) Nestlačeno POSITION (34) Středová poloha POSITION (11)(19) Středová poloha X10MAG (32) Nestlačeno VOLTS/DIV (7)(22) 0,5V/dílek LEVEL (29) Na středu VARIABLE AC-GND-DC SOURCE (9)(21) (10)(18) (24) CAL (proti sm.h.r.) GND CH1 Dále zapojte síťovou šňůru a pokračujte následovně: 1) Zapněte hlavní vypínač (POWER) a zkontrolujte, jestli svítí LED. Asi po 20 sekundách se objeví stopa na stínítku obrazovky. Pokud se stopa neobjeví do 60 sekund, přezkoušejte zapnutí vypínače a nastavení podle tabulky. 2) Jas stopy nastavte na přiměřenou hodnotu a proveďte její zaostření pomocí INTEN a FOCUS. 3) Srovnejte polohu stopy rovnoběžně se středovou linkou rastru pomocí CH1 POSITION a TRACE ROTATION (nastavitelné šroubovákem). 4) Připojte sondu do INPUT CH1 a na výstup kalibračního napětí (2Vp-p CALIBRATOR). 5) Přepněte přepínač AC-GND-DC do polohy AC. Na stínítku obrazovky se objeví průběh podle obr ) Pomocí FOCUS proveďte zaostření stopy. 7) Pomocí přepínačů VOLTS/DIV a TIME/DIV nastavte odpovídající vzhled průběhu signálu. 8) Pomocí prvků POSITION a POSITION nastavte polohu průběhu vzhledem k rastru tak, aby se dala snadno odečíst amplituda (V p-p) a perioda (T).

1. Všeobecné informace

1. Všeobecné informace 1. Všeobecné informace 1.1 Popis Osciloskop ze skupiny MOS-600 je dvoukanálový osciloskop s maximální citlivostí 1 mv/dílek. Časová základna poskytuje maximální dobu rozkladu 0,2µs/dílek. Při 10 násobném

Více

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování

Více

Dvoukanálový osciloskop Voltcraft 632-2

Dvoukanálový osciloskop Voltcraft 632-2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/02 Dvoukanálový osciloskop Voltcraft 632-2 Obj. č.: 12 08 22 Profesionální dvoukanálový osciloskop pro použití v servisech, laboratořích, pro vyučování i hobby. Na pravoúhlé značkové

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Osciloskop 6510 100Mhz. Návod k použití: 100Mhz. Protek 1

Osciloskop 6510 100Mhz. Návod k použití: 100Mhz. Protek 1 Návod k použití: Osciloskop 6510 1 Obsah: 1. Úvod..2 2. Vlastnosti..3 3. Konfigurace..4 4. Opatření zajišťující dlouhou životnost přístroje..5 5. Opatření nutná před prvním použitím..6 6. Popis ovládacích

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit Osciloskopy Osciloskop elektronický přístroj zobrazující průběhy napětí s použitím převodníků lze zobrazit průběhy elektrických i neelektrických veličin analogové osciloskopy umožňují zobrazit pouze periodické

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Hrajeme si s osciloskopem

Hrajeme si s osciloskopem Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi Předmět: Modul: Téma semináře: Fyzika Střídavé proudy http://www.aaa-science.cz/ Blok 1: Hrajeme si s osciloskopem

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Záruka a Bezpečnostní Informace. 3 Postup použití 3 Specifikace a Vlastnosti. 4 Prohlídka Předního Panelu. 5 Nabíjení baterie.. 5 Použití osciloskopu 5 Zkrácené menu a Rozšířené

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

GENERÁTOR FUNKCÍ NÁVOD PRO UŽIVATELE V2.0 VÝROBCE S CERTIFIKACÍ ISO-9001

GENERÁTOR FUNKCÍ NÁVOD PRO UŽIVATELE V2.0 VÝROBCE S CERTIFIKACÍ ISO-9001 GENERÁTOR FUNKCÍ V2.0 VÝROBCE S CERTIFIKACÍ ISO-9001 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ TERMÍNY A ZNAČKY 2 2. ÚVOD 3 3. SPECIFIKACE 5 4. POPIS FUNKCE 10 5. POPIS POUŽITÍ 14 6. POZNÁMKA APLIKACE 19 7. ÚDRŽBA 27 1 1.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Červenec 2010 1. Dovozce: Global Elevators s.r.o. IČO:

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Osciloskopická měření

Osciloskopická měření Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247), který je spolufinancován Evropským

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231 Údržba Před otevřením přístroje odpojte měřicí šňůry a všechny vstupní signály, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Nedovolte, aby se do přístroje dostala voda! Pokud přístroj

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

Záruční podmínky Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC.

Záruční podmínky  Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC. Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : Roman Lyčka Hladnovská 73/728 712 00 Ostrava Muglinov Tel.: 604 691 682 e-mail : rlycka@volny.cz www : http://www.eshop-rychle.cz/romi MASTECH Digitální

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních

Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních Osciloskop zobrazuje na stínítku analogové obrazovky nebo LC displeji v časové (amplituda/čas) a většinou i v kmitočtové (amplituda/kmitočet) oblasti

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

KALIBRACE RMS EX1. RMS-EX1 CAL CZ.docx 1. února 2006 / BL 1(9)

KALIBRACE RMS EX1. RMS-EX1 CAL CZ.docx 1. února 2006 / BL 1(9) KALIBRACE RMS EX1 RMS-EX1 CAL CZ.docx 1. února 2006 / BL 1(9) OBSAH 1 KALIBRACE... 3 1.1 RMC OVLÁDÁNÍ POHYBU ČISTIČE... 3 1.1.1 OBECNÉ... 3 1.1.2 KALIBRACE S DISPLEJEM PDU... 3 1.1.3 KALIBRACE S PANELEM

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Obsah VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 SPECIFIKACE VENKOVNÍ KAMERY... 3 SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MONITORU... 4 INSTALACE VNITŘNÍHO MONITORU... 5 INSTALACE VENKOVNÍ KAMERY...

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX Principem vícenásobného přenosu videosignálu je přenos videosignálu označeného jako VIDEO 1 v základním spektru. Další videosignál (označen VIDEO 2) je prostřednictvím modulátoru namodulován na určený

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

1. ÚVOD. 1.1. Bezpečnostní upozornění

1. ÚVOD. 1.1. Bezpečnostní upozornění OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění...2 1.2. Všeobecný popis přístroje...3 2. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 2.1. Jednotlivé funkce přístroje...4 2.2. Všeobecně...5 3. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE... 6 3.1. Zapnutí

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne: 13.1.2014

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne: 13.1.2014 Osciloskopy Osciloskop je měřicí přístroj, který slouží ke grafickému zobrazení el. signálu v závislosti na čase a určení jeho velikosti. Dělí se na analogové osciloskopy a osciloskopy s číslicovou pamětí

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru 4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více