2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, Ostrava-Přívoz R203 R203

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz R203 R203"

Transkript

1 kanálový osciloskop MOS-620CH HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, Ostrava-Přívoz

2 2-kanálový osciloskop NÁVOD K POUŽITÍ Čištění K čištění osciloskopu používejte měkkou tkaninu navlhčenou roztokem vody se saponátem. Roztok se nesmí dostat dovnitř přístroje. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani pískové prostředky. OBSAH 6. BLOKOVÉ SCHÉMA strana 1. VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Popis Vlastnosti 2 2. TECHNICKÁ DATA 3 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED UVEDENÍM OSCILOSKOPU DO PROVOZU 3.1 Vybalení osciloskopu Zkouška síťového napětí Okolní prostředí Instalace zařízení a provoz Jas obrazovky Napěťová odolnost vstupů ZPŮSOB PROVOZU 4.1 Popis předního panelu Popis zadního panelu Základní provoz 1-kanálový provoz kanálový provoz Provoz ADD Spouštění Nastavení časové základny Časová lupa Provoz X-Y Kalibrace sondy Nastavení stejnosměrného posuvu ÚDRŽBA 5.1 Výměna pojistky Čištění...14 INPUT - vstup OUTPUT - výstup ATT vstupní dělič PICK-UP AMP oddělovací zesilovač PREAMP předzesilovač TRIG - spouštění SWITCHING - přepínání SQUARE-WAVE pravoúhlý průběh LINE - síť CIRCUIT obvod H.V.SUPPLY VN zdroj POWER SUPPLY napájecí zdroj AXIS osa TO EACH BLOCK ke každému bloku FREE RUN volně běžící SWEEP rozmítání 6. BLOKOVÉ SCHÉMA 14

3 14 3 Provoz X - Y osciloskopu umožňuje řadu měření, která nejsou v běžném režimu možná. Na stínítku je zobrazován vzájemný poměr okamžitých hodnot. Režim X - Y lze využít k zobrazení většiny dynamických charakteristik, je-li použit vhodný převodník ke změně veličin (např. kmitočtu, teploty, rychlosti) na napětí. Jednou z aplikací je měření kmitočtových charakteristik, kdy osy Y odpovídá amplitudě signálu a osa X kmitočtu. 1. TIME/DIV se nastaví na polohu X-Y (proti směru hodinových ručiček). V tomto režimu se kanál 1 stává vstupem pro osu X a kanál 2 vstupem pro osu Y. 2. Polohy X a Y lze nyní nastavit horizontálně pomocí POSITION případně CH2 POSITION. 3. Pomocí CH2 VOLTS/DIV a VAR nastavte velikost svislé výchylky (osa Y). 4. Pomocí CH1 VOLTS/DIV a VAR nastavte velikost vodorovné výchylky (osa X). BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A SYMBOLY V tomto Návodu a také na výrobku se mohou objevit následující pokyny a symboly: 4.10 Kalibrace sondy Jak již bylo vysvětleno v předchozím, sonda působí jako útlumový článek. V případě, že není provedena správná kmitočtová kompenzace, dochází ke zkreslení měřeného průběhu. Sondu přepněte do polohy 10:1, konektor BNC zapojte do vstupu CH1 nebo CH2 a VOLT/DIV nastavte na 50mV. Sondu připojte na výstup kalibračního napětí a kompenzační trimr sondy nastavte na optimální průběh (min. překmit, zaoblení a sklon). Obrázek VŠEOBECNÁ ČÁST 4.11 Nastavení stejnosměrného posuvu Nastavení symetrie: 1. Nastavte přepínač vstupního připojení CH1 a CH2 na GND, TRIG MODE na AUTO a stopu na střed stínítka. 2. VOLTS/DIV ustavte na 5mV. DC BAL nastavte tak, aby se při přepnutí na 10mV stopa nepohnula. 5. ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ Následující pokyny slouží jen pro proškolený personál a jejich dodržování je prevencí proti úrazu elektrickým proudem. 5.1 Výměna pojistky Při přerušení síťové pojistky se indikátor zapnutí nerozsvítí a osciloskop nepracuje. Vyjměte opatrně pojistku a pokuste se zjistit příčinu přerušení. Nahraďte pojistkou odpovídajícího typu a hodnoty. Pojistka je uložena na zadním panelu (viz obr. 4-2). 1.1 Popis Osciloskop 20MHz/40Mhz pro domácí použití je 2-kanálový osciloskop s max. citlivostí 5mV/dílek. U časové základny je maximální rychlost rozmítání 0,2µS/dílek. Při použití časové lupy 10X je rychlost 20ns/dílek. Každý osciloskop má obrazovku s 6-ti palcovým pravoúhlým stínítkem s rastrem. Osciloskopy jsou mechanicky odolné, snadno ovladatelné a mají velkou provozní spolehlivost. 1.2 Vlastnosti 1) Velký jas obrazovky s vysokým urychlovacím napětím: Obrazovka má vysoce směrový paprsek, velký jas a vysoké urychlovací napětí o 2kV pro 20MHz a 12kV pro 40 MHz. Na displeji jsou jasně čitelné stopy i při vysokých rychlostech rozmítání. 2) Funkce pro blokování nastavitelné úrovně spouštění umožňuje pracovat bez nového nastavení. 3) Střídavé spouštění: Při pozorování dvou průběhů různých kmitočtů je průběh každého kanálu stabilní. 4) Synchronizované spouštění TV signálem: Osciloskop má synchronizační oddělovací obvod, který spouští signály TV-V a TV-H. 5) Provoz X-Y: Při přepnutí do polohy X-Y pracuje přístroj v režimu X-Y. Kanál 1 může být použit pro vodorovné vychylování (osa X) a kanál 2 pro svislé vychylování (osa Y).

4 2. TECHNICKÁ DATA TECH.DATA SVISLÁ OSA SPOUŠTĚNÍ VODOROVNÁ OSA REŽIM X-Y Kalibrační napětí TYP 4 OSCILOSKOP 20MHz OSCILOSKOP 40MHz Citlivost 5mV~5V/díl.,10 kroků, dělení Nastavení vertikální citlivosti do 1/2,5 nebo menší z nastavené hodnoty Frekvenční rozsah DC~20MHz DC~40MHz připojení AC: dolní hranice 10Hz (referenční signál 100kHz, 8dílků, pokles 3dB) Prodloužení náběžné hrany přibližně 17,5ns Přibližně 8,75ns Vstupní impedance přibližně1mohm//přibližně 2,5pF Stejnosměrný posuv nastavitelný na panelu Linearita ± 0,1díl.ze změny amplitudy když průběh 2díl.ve středu stínítka jde svisle Módy vertikálního zobrazení CH1: CH1 samostatně CH2: CH2 samostatně DUAL: jsou zobrazeny CH1 a CH2. ALT nebo CHOP rozmítání. ADD: algebraický součet CH1+CH2 Kmitočet střídače přibližně 250kHz Vstupní připojení AC, GND, DC Maximální vstupní napětí 400V (DC + AC max.), AC: kmitočet 1kHz nebo nižší Při nastavení sondy na 1:1 je max. odečet 40Všš (14Vef při sinusovém průběhu), nebo na 10:1 je max. odečet 400Všš (140Vef při sinus. průběhu). Poměr potlačení soufázového 50:1 nebo lepší při 50kHz sin. (Při stejné citlivosti CH1 a CH2). signálu Oddělení kanálů > 1000:1 při 50kHz (na rozsahu 5mV/dílek) > 30:1 při 15MHz > 30:1 při 35MHz Symetrie invertovaného CH2 Odchylka ustáleného bodu: 1dílek (vzhledem ke středu rastru). Zdroj spouštění CH1, CH2, SÍŤ, EXT (CH1 a CH2 mohou být zvoleny jen když vertikální mód je DUAL nebo ADD). V módu ALT, je-li spínač TRIG.ALT zamáčknut, může být použito alternativní spouštění z dvou různých zdrojů. Vazba AC: 20Hz až max. hodnota Strmost +/- Citlivost 20Hz~2MHz: 0,5 díl., TRIG-ALT: 2 díl., EXT: 200mV 2~20MHz: 1,5 dílku 2~40MHz: 2,5 dílku TRIG-ALT: 3 dílky, EXT: 800mV TV:Syn.impuls větší než l díl.(ext:1v) Režimy spouštění AUTO:Rozmítání běží volně bez vstupního signálu (použitelné u periodických signálů o kmitočtu 25Hz a větším). NORM: Bez signálu se stopa nezobrazuje. TV-V: Toto nastavení se používá při pozorování jednotlivých snímků TV signálu. TV-H: Toto nastavení se používá při pozorování jednotlivých řádků TV signálu. (Jak TV-V tak TV-H synchronizují jen při záporném synchronizačním signálu). Vstup EXT spouštěcího signálu Vstupní impedance přibližně : 1M ohm//přibližně.25pf Max. vstupní napětí 400V (DC+AC max.), AC: Kmitočet není vyšší než 1kHz Rozmítání 0,2µs ~0,5s/díl., 20 kroků v dělení Přesnost rozmítání +/-3% (10 C 35 C) Rozsah nastavení rozmítání 1/ 2,5 z nastavené hodnoty Časová lupa 10 X Přesnost nastavení rozmítání +/-5% (20nS~50ns jsou nekalibrované) při použití časové lupy Linearita +/-5%, x10mag: +/-10% (0,2s a 1µs) Změna průběhu při použití V rozsahu 2 dílků kolem středu stínítka obrazovky. časové lupy Citlivost Stejná jako svislá osa (osa X: vstupní signál CH1; osa Y: vstupní signál CH2) Frekvenční rozsah Chyba fáze DC až min. 500kHz 3 pro DC~50kHz Průběh kladný pravoúhlý průběh Kmitočet přibližně 1kHz Střída v rozmezí 48:52 Výstupní napětí 2Vš-š +/-2% Výstupní impedance přibližně 1 k ohm Nastavení časové základny TIME/DIV se nastaví tak, aby se zobrazil požadovaný počet period měřeného průběhu. Zobrazí-li se příliš mnoho period měřeného signálu, otočíme přepínač na kratší rozmítací čas. Když se zobrazí jen vodorovná čára, zkuste nastavit delší čas rozmítání. 4.8 Časová lupa Pro podrobné zobrazení určité části měřeného průběhu lze použít rychlejšího rozmítání. Je však možné, že vzhledem k poloze požadovaného úseku se zobrazení nahází mimo stínítko. V takovém případě stiskněte tlačítko X10MAG a zobrazovaný průběh se 10x roztáhne symetricky kolem středu stínítka. Rozmítací čas v tomto režimu je pak: (Hodnota nastavená pomoci TIME/DIV) x 1/10 Nezvětšené max. rozmítání (1µs/dílek) lze zvětšit takto: 1µs/dílek x 1/10 = 100ns/dílek Obrázek Provoz X-Y Nastavte TIME/DIV do polohy X-Y. Přístroj pak pracuje jako osciloskop X-Y. Jednotlivé měřené signály jsou připojeny následovně: signál pro osu X: vstup CH1 signál pro osu Y: vstup CH2 Obrázek 4-8 Poznámka: Když se při provozu X-Y VF zobrazí signály, je třeba brát v úvahu max. šířku pásma a fázovou chybu.

5 12 5 (2) Funkce přepínače SOURCE Zobrazený signál anebo spouštěcí signál, který je s ním synchronní, zajišťují stabilní zobrazení průběhu na stínítku obrazovky. K volbě takového spouštěcího zdroje je přepínač SOURCE používán. CH1/CH2 Zde se jedná o vnitřní synchronizaci, která se používá nejčastěji. Měřený signál se za předzesilovačem větví a je veden přes VERT MODE ke spouštěcímu obvodu. Tím je umožněno stabilní zobrazení měřeného signálu. V poloze DUAL nebo ADD je signál nastavený pomocí SOURCE používán jsou zdroj spouštěcího signálu. Síť Střídavý signál síťového kmitočtu je používán jako spouštěcí signál. Tento způsob je vhodný při měření signálů síťového kmitočtu, hlavně pro měření nízkoúrovňového střídavého rušení audiozařízení, tyristorových obvodů atd. EXT Rozmítání je spouštěno pomocí externího signálu, který je přiveden na vstup TRIG IN. Používá se takový externí signál, který je synchronní s měřeným signálem. Protože měřený signál není používán jako spouštěcí signál, může se průběh zobrazit nezávisle na tvaru měřeného signálu. (3) Funkce potenciometru TRIG LEVEL a tlačítka SLOPE Generátor časové základny se spustí po tom, když hodnota synchronizačního signálu překročí nastavenou spouštěcí úroveň, která se nastavuje pomocí TRIG LEVEL. Otáčením do směru + případně - se úroveň spouštění posouvá k vyšším respektive nižším hodnotám. Středová poloha odpovídá přibližně průměrné hodnotě signálu, který je používán jako zdroj spouštění. Pomocí TRIG LEVEL lze zobrazit začátek zobrazovaného průběhu. Na sinusovém průběhu lze měnit úhel, při kterém začíná zobrazení. Upozorňujeme, že při otočení TRIG LEVEL do levé nebo pravé krajní polohy se v režimu NORM průběh nezobrazí, protože spouštěcí úroveň překračuje špičkovou hodnotu měřeného signálu. Je-li tlačítko TRIG SLOPE v poloze (+), dochází ke spouštění časové základny v oblasti nárůstu měřeného signálu. Když je TRIGER SLOPE v poloze (-), časová základna se spouští v oblasti, kde měřený signál klesá. Tímto tlačítkem se vybírá oblast spouštění (obrázek 4-6). Obrázek 4-6 OBRAZOVKA Typ Luminofor pravoúhlá obrazovka 6 s vlastním rastrem P31 Urychlovací napětí přibližně 2kV přibližně 12kV Využitelná velikost stínítka 8x10 dílků (1 dílek = 10mm (0,39 )) Rastr Možnost natáčení stopy vnitřní ano Požadavky na síť Provozní prostředí Příslušenství Napětí: AC110V/220V±10% Použití v krytém prostoru Síťová šňůra 1 ks Poznámka: AC110V musí nastavit výrobce Do výšky 2000m n.m. Návod k obsluze 1 x Kmitočet: 50Hz nebo 60Hz Teplota okolí: Sondy 2 ks Spotřeba proudu: Přibližně 40VA, 3,5W(max.) - má být mezi 10 a 35 C (50 až 95 F) - provoz max. mezi 0 a 40 C ( 32 až 104 F) Relativní vlhkost: 75% RH (max.), bez kondenzace Instalační Kategorie II Stupeň znečištění 2 Mechanické parametry Skladovací teplota & vlhkost Rozměry v mm: 310 x 150 x 455 (Š x V x D) -10 až 70 C Hmotnost: Přibližně 8kg ( 17,6 liber) 70% RH (max.) 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED UVEDENÍM OSCILOSKOPU DO PROVOZU 3.1 Vybalení osciloskopu Výrobce vyskladňuje osciloskop po provedení veškerých zkoušek a kontrolních operací. Po dodání osciloskop ihned vybalte a překontrolujte, jestli nemá nějaká poškození, ke kterým by mohlo dojít během přepravy. V takovém případě je třeba bez prodlení kontaktovat dopravce. 3.2 Zkouška síťového napětí Tyto osciloskopy fungují při napájení na AC 230V nebo na 110 V s nastavením od výrobce. Před zasunutím vidlice do zásuvky se ujistěte, že volič síťového napětí je ve správné poloze, která odpovídá napětí v síti. Upozorňujeme, že osciloskop může být při nesprávném zapojení poškozen. (4) Funkce tlačítka TRIG ALT Tlačítko TRIG ALT se používá pro střídavé spouštění režimu VERT MODE DUAL. U střídavého spouštění (při nastavení VERT MODE DUAL) se generátor časové základny spouští střídavě od signálu CH1, CH2. Umožňuje se tím pozorování dvou nesynchronních průběhů. Pro měření fázového posuvu takových signálů není však vhodné. U těchto měření musí být obě stopy spouštěny společným synchronizačním signálem. Když jsou tlačítka CHOP a TRIG ALT stisknuta v režimu DUAL, průběhy nelze synchronizovat, poněvadž přepínací frekvence způsobuje falešnou synchronizaci. Pro spouštění použijte režim ALT nebo CH1 event. CH2. Výměna příslušných pojistek: Síťové napětí Rozsah Pojistka AC 23 V T 0,5A 250V AC 110V T 1,0A 250V

6 6 3.3 Okolní prostředí Normální teplotní rozsah pro tento přístroj je mezi 0 a 40 C (32 až 104 F). Jeho provoz mimo tyto hodnoty může vést k poškození obvodů. Nepoužívejte tento přístroj tam, kde se vyskytuje silné magnetické nebo elektrické pole. Mohlo by to vést k rušení měření. 3.4 Instalace zařízení a provoz Zajistěte řádnou ventilaci skříně osciloskopu. Pokud není toto zařízení používáno v souladu s pokyny výrobce, může být ochrana narušena. 3.5 Jas obrazovky K zabránění trvalého poškození fosforu obrazovky nenastavujte stopu na obrazovce na nejvyšší hodnoty jasu a nenechte dopadat paprsek zbytečně dlouho do jednoho místa. 3.6 Napěťová odolnost vstupů Hodnoty napěťové odolnosti vstupů přístroje a sondy jsou uvedeny v následující tabulce. Vyšší hodnoty nepoužívejte. Při nastavení sondy na 1:1 je max. odečet 40Všš (14Vef při sinusovém průběhu), nebo na 10:1 je max. odečet 400Všš (140Vef při sinus. průběhu). Jestliže je použito napětí AC, které je superponováno na napětí DC, potom nesmí max. špičková hodnota vstupního napětí CH1 ach2 překročit + nebo 300V. Pro napětí AC o střední hodnotě nula voltů je max. hodnota špička špička 600V. 4. ZPŮSOB PROVOZU 4.1 Popis předního panelu Obrázek navzájem synchronní, jsou oba průběhy zobrazeny stacionárně; v opačném případě je stabilní ten signál, který je vybrán jako zdroj synchronizačního signálu. Jestliže je stisknut TRIG.ALT, jsou oba průběhy zobrazeny stacionárně. 4.5 Provoz ADD Algebraický součet signálů CH1 a CH2 se zobrazí na stínítku po nastavení VERT MODE do polohy ADD. Je-li tlačítko CH2 INV stisknuto, je zobrazený signál je rozdílem mezi signály CH1 a CH2. Aby výsledný průběh odpovídal součtu nebo rozdílu signálů obou kanálů, citlivost obou kanálů musí být nastavena přesně na stejnou hodnotu (pomocí VARIABLE). Svislý posuv se nastavuje pomocí POSITION u obou kanálů. Z hlediska linearity vertikálního zesilovače je nejvýhodnější nastavit oba potenciometry do středové polohy. 4.6 Spouštění Vlastní spouštěcí proces je podstatný pro efektivní provoz osciloskopu. Uživatel se musí řádně se s funkcemi a postupy spouštění seznámit. (1) Funkce přepínače MODE AUTO Při zapnutí přepínače do polohy AUTO pracuje časová základna automaticky a rozkladový generátor běží volně bez synchronizace. Při přítomnosti vhodného synchronizačního signálu se však průběh ustálí. Nastavení do polohy AUTO je vhodné při začátku měření a poskytuje základní přehled o měřeném signálu pro další nastavení. Vzhledem k větší citlivosti se po nastavení může provoz přepnout do režimu spouštění NORM. Režim AUTO je vhodný pro měření signálů s nízkou amplitudou, které neposkytují dostatečný synchronizační signál. NORM V poloze NORM dochází k normálnímu spouštění časové základny. Rozmítání zůstává v klidu tak dlouho, dokud zvolený zdroj spouštěcího signálu nepřekročí úroveň nastavenou pomocí TRIG LEVEL. Po spuštění generátor očekává další spouštěcí impuls. Není-li přítomen vhodný spouštěcí signál, není při poloze NORM na stínítku žádná stopa. V poloze ALT při 2-kanálovém provozu a rozmítání NORM se stopa objeví až po přítomnosti vhodných spouštěcích signálů od obou kanálů. TV-V Nastavení MODE do polohy TV-V umožňuje volbu vertikálních synchronizačních impulsů ke spouštění rozmítání pro pozorování úplného televizního snímku. Nastavení časové základny na 2ms/dílek je vhodné k pozorování polosnímků a nastavení na 5ms/dílek pak pro kompletní snímkový signál. TV-H Nastavení MODE do polohy TV-H umožňuje volbu horizontálních synchronizačních impulsů ke spouštění rozmítání pro pozorování úplného televizního snímku. Nastavení časové základny přibližně na 10µs/dílek je vhodné k pozorování řádků TV signálu. SWP VAR se nastavuje za účelem zobrazení požadovaného počtu průběhů. Osciloskopy synchronizují jen při záporné polaritě, to znamená že synchronizační impulsy jsou záporné a videosignál je kladný (obr. 4-5). Obrázek 4-5

7 10 7 Obrázek 4-3 Obrázek 4-2 Výše uvedený postup obsahuje základní úkony pro provoz osciloskopu. Jedná se o 1-kanálový provoz s CH1. Obdobně lze tento provoz uskutečnit s CH2. Jiné způsoby provozu jsou popsány dále kanálový provoz Obrázek 4-4 Změňte nastavení VERT MODE na DUAL tak, aby se rovněž zobrazila stopa (CH2). (Viz vysvětlení v předchozím odstavci pro CH1). Zde má stopa CH1 pravoúhlý průběh kalibračního signálu a stopa CH2 má tvar rovné linky, protože tento kanál je ještě bez měřeného signálu. Nyní připojte pomocí sondy kalibrační signál na vstup CH2, jako v případě Ch1. Nastavte AC-GND-DC do polohy AC a otočte POSITION (11) a (19) tak, aby se signály obou kanálů zobrazily podle obr Když ALT/CHOP není stisknut (ALT MODE), na stínítku se objeví vstupní signály pro CH1 a CH2 při každém průběhu časové základny. Toto nastavení je používáno v 2-kanálovém režimu pro krátké rozmítací časy. Když ALT/CHOP je stisknut (CHOP MODE), na stínítku se objeví vstupní signály pro CH1 a CH2. Obě stopy jsou vykreslovány střídavě s frekvencí přibližně 250kHz. Toto nastavení je používáno v 2-kanálovém režimu pro dlouhé rozmítací časy U 2-kanálového režimu (DUAL nebo ADD MODE) musí být signál CH1 nebo CH2 zvolen jako zdroj spouštěcího signálu pomocí přepínače SOURCE. V případě, že signály CH1 a CH2 jsou 4.1 Popis předního panelu Obrazovka POWER... (6) Hlavní vypínač přístroje. Když je zapnut, rozsvítí se LED (5). INTEN... (2) Ovládá nastavení jasu stopy. FOCUS... (3) Zaostřuje stopu. TRACE ROTATION (otáčení stopy)...(4) Potenciometr pro srovnání vodorovné stopy s rastrem. FILTER... (35) Zvyšuje kontrast pozorovaného průběhu. Svislá osa Vstup CH1(X)... (8) Vstup pro CH1. Vstup pro osu X při provozu X-Y. Vstup CH2(X)... (20) Vstup pro CH2. Vstup pro osu Y při provozu X-Y. AC-GND-DC... (10)(18) Vypínač pro volbu připojení mezi vstupním signálem a zesilovačem signálů. AC: Připojení AC. GND:Vstup zesilovače signálů je uzemněn a vstupní svorky odpojeny. DC: Připojení DC. VOLTS/DIV (V/dílek)... (7) (22) Volba svislé osy od 5mV/dílek do 5V/dílek v 10 rozsazích. VARIABLE... (9)(21) Přesné nastavení citlivosti s koeficientem 1/2,5 ukazovaného údaje. V poloze CAL je citlivost kalibrována na indikovanou hodnotu. CH1 & CH2 DC BAL... (13),(17) Používají se pro nastavení symetrie vstupních děličů. Viz odst s podrobnějším nastavením. POLOHA... (11)(19) Ovládání svislé polohy stopy. VERT MODE... (14) Volba módů zobrazení CH1 a CH2. CH1: Osciloskop pracuje jako 1-kanálový přístroj se samostatným CH1. CH2: Osciloskop pracuje jako 1-kanálový přístroj se samostatným CH2. DUAL: Osciloskop pracuje jako 2-kanálový přístroj s CH1 i CH2. ADD: Na osciloskopu je zobrazen algebraický součet (CH1 a CH2) nebo rozdíl (CH1-CH2) dvou signálů. Pro rozdíl (CH1-CH2) slouží zamáčknutí tlačítka CH2 INV (16).

8 8 ALT/CHOP... (12) Není-li toto tlačítko ve 2-kanálovém módu stisknuto, vstupy kanálu 1 a kanálu 2 se zobrazují střídavě (obvykle se používá pro vyšší frekvence rozmítání). Když je toto tlačítko ve 2-kanálovém módu stisknuto, vstupy kanálu 1 a kanálu 2 se zobrazují současně přes střídač (obvykle se používá pro pomalejší děje). CH2INV... (16) Invertuje vstupní signál CH2, když je CH2INV stisknuto. Vstupní signál kanálu 2 v módu ADD a synchronizační signál kanálu 2 jsou rovněž invertovány. Spouštění Vstup EXT TRIG IN... (25) Vstup je používán pro externí vstupní signál. Vstup se uvede do činnosti nastavením tlačítka SOURCE na polohu EXT. SOURCE (zdroj)... (24) Volba zdroje vnitřního spouštěcího signálu a vstupního signálu EXT TRIG IN. CH1: Je-li přepínač VERT MODE (14) nastaven na DUAL nebo ADD, zvolte CH1 pro zdroj vnitřního spouštěcího signálu. CH2: Je-li přepínač VERT MODE (14) nastaven na DUAL nebo ADD, zvolte CH2 pro zdroj vnitřního spouštěcího signálu. SÍŤ: Slouží k volbě synchronizačního signálu síťového kmitočtu jako spouštěcího signálu. EXT: Externí signál aplikovaný přes vstup EXT TRIG IN (25) se používá jako zdroj externího spouštěcího signálu. TRIG.ALT... (28) Když je přepínač VERT MODE (14) nastaven na DUAL nebo ADD a přepínač SOURCE (24) je buď na CH1 nebo CH2, pak se pomocí tlačítka TRIG.ALT střídavě volí CH1 & CH2 pro zdroj vnitřního spouštěcího signálu. SLOPE (strmost)... (27) Volba strmosti spouštění. + : Ke spouštění dochází při rostoucím měřeném signálu. - : Ke spouštění dochází při klesajícím měřeném signálu. LEVEL (úroveň)... (29) Zobrazuje synchronizovaný průběh a určuje tak výchozí bod průběhu. Otáčením ve směru + se výchozí bod průběhu posouvá nahoru. Otáčením ve směru - se výchozí bod průběhu posouvá dolů. TRIGGER MODE (režim spouštění)... (26) Volba požadovaného režimu spouštění. AUTO: Není-li k dispozici žádný spouštěcí signál nebo když kmitočet spouštěcího signálu je menší než 25Hz, běží časová základna volně. NORM: Když spouštěcí signál není k dispozici, je časová základna připravena ke spuštění a stopa se nezobrazuje. Používá se především k pozorování signálu 25Hz. TV-V: Toto nastavení se používá k pozorování jednotlivých snímků TV signálu. TV-H: Toto nastavení se používá k pozorování jednotlivých řádků TV signálu. (Jak TV-V, tak TV-H synchronizují jen při záporném synchronizačním signálu. Časová základna TIME/DIV... (30) Rozsah časové základny X-Y: Tato poloha se používá při režimu X-Y. 9 SWP.VAR... (31) Plynulá regulace kmitočtu časové základny. V poloze CAL platí hodnota nastavená pomocí TIME/DIV a otáčením se plynule mění frekvence časové základny. Otáčením proti směru hodinových ručiček se rozmítání zpomalí minimálně 2,5x. X10MAG... (32) Zamáčknutím tlačítka dochází k 10x většímu roztažení pozorovaného průběhu. POSITION... (34) Ovládání polohy stopy v horizontálním směru. Další údaje CAL... (1) Vstup pro kalibrační napětí 2Vš-š, přibližně 1kHz, kladný pravoúhlý průběh. GND... (15) Zemnicí svorka spojená s kostrou osciloskopu. 4.2 Popis zadního panelu STUDS (nožky)... (38) Slouží pro položení osciloskopu na zadní stěnu, k ovládání na stojato, a také k navinutí síťové šňůry. AC... (39) Vstupní konektor pro připojení síťové šňůry (dodáno s výrobkem). FUSE HOLDER (držák pojistky)... (40) O pojistkách viz odst Základní provoz 1-kanálový provoz Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, je-li volič síťového napětí na zadním panelu přístroje správně nastaven. Dále si ověřte nastavení podle následující tabulky. Název Číslo Nastavení Název Číslo Nastavení POWER INTEN (6) (2) Vypnuto (OFF) Středová poloha SLOPE TRIG.ALT (27) (28) + Nestlačeno FOCUS (3) Středová poloha TRIGGER MODE (26) AUTO VERT MODE (14) CH1 TIME/DIV (30) 0,5mSec/dílek ALT/CHOP (12) Nestlačeno (ALT) SWP.VER (31) Poloha CAL CH2 INV (16) Nestlačeno POSITION (34) Středová poloha POSITION (11)(19) Středová poloha X10MAG (32) Nestlačeno VOLTS/DIV (7)(22) 0,5V/dílek LEVEL (29) Na středu VARIABLE AC-GND-DC SOURCE (9)(21) (10)(18) (24) CAL (proti sm.h.r.) GND CH1 Dále zapojte síťovou šňůru a pokračujte následovně: 1) Zapněte hlavní vypínač (POWER) a zkontrolujte, jestli svítí LED. Asi po 20 sekundách se objeví stopa na stínítku obrazovky. Pokud se stopa neobjeví do 60 sekund, přezkoušejte zapnutí vypínače a nastavení podle tabulky. 2) Jas stopy nastavte na přiměřenou hodnotu a proveďte její zaostření pomocí INTEN a FOCUS. 3) Srovnejte polohu stopy rovnoběžně se středovou linkou rastru pomocí CH1 POSITION a TRACE ROTATION (nastavitelné šroubovákem). 4) Připojte sondu do INPUT CH1 a na výstup kalibračního napětí (2Vp-p CALIBRATOR). 5) Přepněte přepínač AC-GND-DC do polohy AC. Na stínítku obrazovky se objeví průběh podle obr ) Pomocí FOCUS proveďte zaostření stopy. 7) Pomocí přepínačů VOLTS/DIV a TIME/DIV nastavte odpovídající vzhled průběhu signálu. 8) Pomocí prvků POSITION a POSITION nastavte polohu průběhu vzhledem k rastru tak, aby se dala snadno odečíst amplituda (V p-p) a perioda (T).

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 11 80

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 11 80 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 12 11 80 OBSAH Strana: Doplňky vybavení... 2 Bezpečnostní upozornění... 4 Označení... 5 Funkce... 5 Příprava... 7 Síťová přípojka... 8 Systémové předpoklady... 8 Instalace

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER ECO (WRE 01/06/14 A WT 02/10) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední revize: 22. 12. 2014 Výrobce: SOLAR

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Zvukoměr SL322. Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte.

Zvukoměr SL322. Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte. Zvukoměr SL322 Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte. 1 Obsah I. Bezpečnostní pokyny Provozní podmínky Údržba a čištění Bezpečnostní symboly II. Obecný popis III. Technické parametry

Více

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat OMB-DAQBOOK Systém sběru dat Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více