NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:"

Transkript

1 NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE S OPTICKÝMI SOUČÁSTMI TOHOTO PŘÍSTROJE MŮŽE OHROZIT VÁŠ ZRAK. Mějte tuto příručku po ruce a řiďte se popsanými postupy a bezpečnostními opatřeními. Hlasitost nastavte dostatečně potichu, abyste slyšeli zvuky vně automobilu. Chraňte tento výrobek před vlhkostí. Je-li baterie odpojena nebo vybitá, nastavená paměť se vymaže a musí se přeprogramovat. VLASTNOSTI: Přehrávání video DVD Je možné přehrávat DVD video, DVD-R (režim video) a DVD-RW(režim video). Kompatibilita video CD s PBC Je možné přehrávat video CD s PBC (kontrolou přehrávání). Přehrávání CD Je možné přehrávat hudební CD/CD-R/CD-RW. Přehrávání souborů MP3 Je možné přehrávat soubory MP3 uložené na CD-ROM/CD-R/CD-RW. Přehrávání souborů MP4 Je možné přehrávat Soubory MP4. Kompatibilita PAL/NTSC Tento přístroj je kompatibilní se systémy PAL/NTSC. Jestliže budete připojovat k tomuto přístroji další komponenty, ujistěte se, že jsou kompatibilní se stejným video systémem, jinak nebudou obrázky správně reprodukovány. Multi-aspect (vícenásobný způsob zobrazení) Je možné přepínat mezi širokou obrazovkou, letter boxem a panscan. Multi-audio (vícenásobné audio) Můžete přepínat mezi více zvukovými systémy uloženými na DVD podle přání. Multi-titulky (vícenásobné titulky) Můžete přepínat mezi vícejazyčnými titulky uloženými na DVD podle přání. Multi-angle (výběr pozorovacího úhlu) Můžete přepínat mezi více pozorovacími úhly scény uložené na DVD podle přání. Když je funkce zakázána Kdy se díváte na DVD a pokusíte se provést nějakou operaci, nemusí být provedena programem na disku. V takovém případě se na obrazovce přístroje objeví ikona. CZ1

2 INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zvolte pečlivě místo k upevnění, aby přístroj nerušil normální činnost řidiče. Neinstalujte přístroj tam, kde by byl vystaven vysoké teplotě, například od přímého slunce nebo horkého vzduchu z topení, nebo prachu, špíně či nadměrným vibracím. Používejte pouze přiložený spojovací materiál, aby byla zajištěna bezpečná instalace. Ujistěte se, že jste před instalací sejmuli čelní panel. POZNÁMKA: Sklon instalovaného autorádia nesmí překročit 30, jinak se čelní panel neotevře. Uvolňovací šroub a konzola Ohněte tyto zářezy podle potřeby POZNÁMKA: Uchovejte bezpečně uvolňovací klíč, protože ho můžete v budoucnosti potřebovat při vyjmutí přístroje z vozu. Sejmutí a nasazení čelního panelu Čelní panel tohoto přístroje je snímatelný, aby se zabránilo krádeži přístroje. SKLÁPĚNÍ A SEJMUTÍ/NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU Před sejmutím čelního panelu nezapomeňte nejdříve vypnout rádio tlačítkem PWR (1). Potom stiskněte tlačítko REL (14), nechte čelní panel přejít do horizontální pozice a sejměte panel tažením k sobě podle vyobrazení. Poznámky: Při nasazování čelního panelu ho netiskněte silně proti přístroji. Lze jej nasadit mírným tlakem proti přístroji. Berete-li čelní panel s sebou, vložte ho do přiloženého pouzdra na čelní panel. Při nasazování čelního panelu do přístroje netlačte na okénko displeje. CZ2

3 UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE Přístrojová deska 1. PŘÍSTROJ 2. VYJÍMACÍ POUZDRO 3. PŘÍSTROJOVÁ DESKA 4. MATKA 5. PÉROVÁ PODLOŽKA 6. HLADKÁ PODLOŽKA 7. KAROSERIE 8. ZADNÍ PŘIPEVŇOVACÍ PÁSEK 9. SAMOŘEZNÝ ŠROUB 10. MATKA M5 X 15 ISO Konektor VÝSTUP : ČERVENÝ (R) BÍLÝ (L) VSTUP : ČERVENÝ (R) BÍLÝ (L) KONEKTOR A PAMĚŤ +12V 5. VÝSTUP AUTOANTÉNY V (K ZAPALOVÁNÍ) 8. UZEMNĚNÍ POZNÁMKA: (konektor A č. 7) musí být připojen ke klíčku zapalování, aby se předešlo vybití baterie při nepoužívání vozu po delší dobu. KONEKTOR B 1. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 2. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 3. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 4. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 5. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 6. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) 7. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 8. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) Údržba VÝMĚNA POJISTKY Když se spálí pojistka, zkontrolujte vedení a vyměňte pojistku. Jestliže pojistka po výměně opět vyhoří, může jít o vnitřní závadu. V takové případě se obraťte na nejbližší opravnu. Výstraha Pro každé vedení použijte určenou sílu pojistky. Použití silnější pojistky může způsobit vážnou poruchu. CZ3

4 Umístění dílů (hlavní jednotka) 1. VYPÍNAČ (PWR) 2,3.TLAČÍTKO VOLBY: VOL/TA VOL/BASS/TREBLE/BALANCE/FADER 4. PŘEDVOLENÉ STANICE (1,2,3,4,5,6) 5. FUNKCE 'AF' (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE) 6. FUNKCE 'TA' (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ) 7. FUNKCE 'PTY' (TYP PROGRAMU) 8. DISPLEJ (DISP) 9. TLAČÍTKO MÓDU (MD) 10. TLAČÍTKO PÁSMO/HLASITOST (BAND/LOUD) 11. AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (FREKV. NAHORU NEBO FREKV. DOLŮ / TLAČÍTKO CD STOPA/VYHLEDÁVÁNÍ 12. AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS) 13. SCAN OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÉHO LADĚNÍ (SCN) 14. TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ PANELU ( ) 15. LCD DISPLEJ 16. TLAČÍTKO VYSUNUTÍ CD ( ) 17. ŠTĚRBINA PRO CD 18. TLAČÍTKO VPŘED/PAUZA 19. TLAČÍTKO STOP 20. TLAČÍTKO OPAKOVAT 21. TLAČÍTKO NÁHODNÁ VOLBA 22, STOPA VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU/DOLŮ (POUZE DISK S MP3) 24. TLAČÍTKO RESET CZ4

5 Umístění dílů (Dálkové ovládání) 1. VYPÍNAČ 2. MÓD 3. VPŘED/PAUZA 4. STOP/NÁVRAT 5. VOLBA 6. HLEDEJ+/HLEDEJ- 7. HLAS+/HLAS- 8. KLÁVESNICE 9. JDI NA 10. AUDIO 11. POTVRDIT 12. NAVIGACE 13. AUTO VYHLEDÁVÁNÍ / OPAKOVAT 14. NÁHODNĚ 15. PÁSMO/SYSTÉM 16. STEREO/MONO / PROGRAM 17. TITUL (HLAVNÍ MENU) 18. TITULKY 19. NASTAVENÍ 20. ÚHEL 21. POMALÝ POHYB 22. ZOOM 23. KONTROLA PŘEHRÁVÁNÍ 24. ZAPNUTÍ OBRAZOVKY 25. ZTIŠIT Používání a péče o dálkové ovládání Instalace baterie Vysuňte pouzdro na zadní straně dálkového ovládání a vložte baterii správným směrem podle plus (+) a minus (-) pólu. Před prvním použitím sejměte pásku vyčnívající z pouzdra. UPOZORNĚNÍ Jestliže se dálkové ovládání nepoužívá měsíc a déle, vyjměte baterii. Nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nevyhazujte baterii do ohně. Neskladujte baterii spolu s kovovými materiály. Jestliže baterie prosakuje, otřete dočista dálkové ovládání a vložte novou baterii Při likvidaci použité baterie dodržujte prosím nařízení vlády nebo veřejných institucí na ochranu životního prostředí, platné ve vaší zemi / oblasti. Vždy pečlivě zkontrolujte, zda jste vložili baterii s plus (+) a minus (-) póly správným směrem. Používání dálkového ovládání Namiřte dálkové ovládání ve směru k čelnímu panelu. DŮLEŽITÉ Neskladujte dálkové ovládání ve vysokých teplotách nebo na přímém slunci. Nenechte dálkové ovládání spadnout na podlahu, kde by mohlo uvíznout pod pedálem brzdy nebo plynu. CZ5

6 PROVOZ Zapnutí přístroje (PWR) Hlavní jednotka: zapnete stiskem PWR. Vypnete opětovným stisknutím a držením tohoto tlačítka. Dálkové ovládání: přístroj zapnete stiskem tlačítka. Opakovaným stiskem přístroj vypnete. Nastavení času 1 Stiskněte tlačítko DISP opakovaně, dokud se neukáže čas. 2. Stiskněte a držte tlačítko DISP. Začnou blikat čísla hodin. 3. Otáčejte knoflíkem hlasitosti a nastavte hodinu. Stiskněte DISP 4. Otáčejte knoflíkem hlasitosti a nastavte minutu. 5. Stiskněte SEL pro uložení a odchod. Volba zdroje (MD) Hlavní jednotka: Stiskněte MD opakovaně pro přepnutí mezi módem TUNER a CD/DVD. Dálkové ovládání: Stiskněte opakovaně MODE pro přepnutí mezi módem TUNER a CD/DVD. Založení disku 1 Stiskněte REL pro otevření čelního panelu 2 Vložte disk do štěrbiny pro disk 3 Zavřete čelní panel Vysunutí disku 1 Stiskněte REL pro otevření čelního panelu 2 Stiskněte tlačítko EJECT pro vysunutí disku 3 Zavřete čelní panel Nastavení hlasitosti Hlavní jednotka: Otáčejte knoflík hlasitosti doprava nebo doleva pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Dálkové ovládání: Stiskněte VOL+ nebo VOL- pro zvýšení nebo snížení hlasitosti Nastavení BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/TA VOLUME Hlavní jednotka: Stiskněte knoflík hlasitosti opakovaně, dokud se neobjeví požadovaná funkce. Pak nastavte otáčením knoflíku hlasitosti. Dálkové ovládání: Stiskněte SEL opakovaně, dokud se neobjeví požadovaná funkce. Natavte stisknutím VOL+ nebo Vol-. Tlačítko MUTE Dálkové ovládání: Stiskem tlačítka okamžitě ztišíte zvuk. Opakovaným stiskem se vrátíte na předchozí úroveň hlasitosti. Displej (DISP) Stiskem tohoto tlačítka přepínáte funkce v každém módu displeje. 1) V případě příjmu stanice RDS: RADIO MÓD PS ---- CT ---- FREQ ---- PTY MÓD PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CDP ---- CT ---- PS ---- FREQ ---- PTY 2) V případě příjmu stanice, která nemá RDS: RADIO MÓD CLOCK ---- FREQ ---- NO PTY MÓD PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CDP ---- CT ----FREQ ---- NO PTY Každý displej se ukáže na několik vteřin, po nichž se vrátí do první pozice. Poznámka: CT = čas FREQ = frekvence CDP =přehrávač CD Tlačítko potlačení hluku (PÁSMO/LOUD) Stiskem tlačítka déle než 2 vteřiny zvolíte mód HLUK. Systém PAL / NTSC Stiskem tohoto tlačítka přepínáte mezi systémy PAL, NTSC a AUTO. Stiskněte tlačítko PÁSMO na hlavní jednotce nebo tlačítko SYS na dálkovém ovládání. Přístroj automaticky přepíná mezi systémy PAL, NTSC a AUTO. CZ6

7 Reset Tlačítko reset je umístěno na pouzdru. Tlačítko reset se aktivuje z těchto důvodů: Počáteční instalace přístroje po dokončení zapojení. Některé tlačítko funkce nefunguje. Chybové hlášení na displeji. POSLOUCHÁNÍ RÁDIA Tlačítko pásma (BAND) Stiskem tohoto tlačítka se cyklicky přepínají pásma: FM1---FM2---FM3. Automatické nebo ruční ladění (FREKV. NAHORU NEBO FREKV. DOLŮ ) Při krátkém stisku fungují tato tlačítka jako v módu ladění HLEDEJ. Při stisku delším než 1 vteřinu fungují jako v módu RUČNÍ ladění. Automatické vyhledávání/prohledávání předvoleb (A/PS) Prohledávání předvoleb (PS) po krátkém stisku rádio hraje každou nastavenou stanici po 5 vteřin. Automatické vyhledávání (AS) stiskem delším než 1 vteřinu se aktivuje automatické vyhledávání. Nastaví se a uloží šest nejsilnějších stanic na odpovídající místa předvolby. Po dokončení automatického vyhledávání provede rádio prohledávání předvoleb. Poznámka: Tato funkce se na dálkovém ovládání nazývá AMS. Scan ovládání automatického ladění (SCN) Toto tlačítko pracuje jako RADIO SCAN. Funkce se podobá normálnímu vyhledávání, ale na každé nalezené stanici se na 5 vteřin zastaví. Ukládání a vyvolávání rozhlasových frekvencí Když stisknete kterékoliv z čísel (1-6), můžete snadno uložit až šest rozhlasových frekvencí pro pozdější vyvolání jedním dotykem. 1. Vyberte požadované pásmo (FM1-FM2-FM3). 2. Když najdete frekvenci, kterou chcete uložit do paměti, stiskněte číslo (1-6) a držte, dokud se číslo předvolby nerozsvítí na displeji. 3. Stisknuté číslo zůstane rozsvícené. Zvolená stanice byla uložena do paměti. Když příště stisknete stejné číslo, z paměti se vyvolá frekvence zvolené stanice. Poznámka: Do paměti lze uložit až 18 stanic FM. Stereo/Mono Hlavní jednotka: Pro přepnutí mezi stereo a mono zvukem stiskněte a držte tlačítko AF. Dálkové ovládání: Stiskněte tlačítko ST POUŽITÍ FUNKCE RDS Co je RDS? RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý EBU (European Broadcast Union Evropská rozhlasová unie). Na pozadí normálního FM vysílání nabízí RDS řadu informačních služeb a automatické ladící funkce u stereo autorádií, kompatibilních s RDS. V roce 1988 začalo RDS fungovat ve Velké Británii, Francii, Západním Německu, Irsku a Švédsku. Testovací vysílání se provádí v mnoha dalších evropských zemích. Očekává se, že bude v nejbližší budoucnosti RDS k dispozici ve většině západoevropských zemí. Funkce AF (Alternativní frekvence) Mód se zvolí nebo vypne krátkých stiskem. Když je mód AF zvolen, rádio ustavičně kontroluje sílu signálu. Funkce 'TA' (Dopravní hlášení) TA mód se zvolí nebo vypne krátkých stiskem Když je TA mód je zapnut, je přenášeno dopravní hlášení. - Když je přístroj v módu CD/MP3, dočasně se přepne do módu rádio. - Jestliže byla úroveň hlasitosti pod prahovou hodnotou, zvýší se na prahovou hodnotu. - Když je přijímána stanice TP, na LCD displeji se zapne segment TP. CZ7

8 Funkce PTY (Typ programu) 1. Stiskněte a držte tlačítko PTY pro zapnutí funkce Typ programu. 2. Otáčením knoflíku hlasitosti doleva/doprava vybíráte z různých typů programu. 3. Stiskněte opět tlačítko PTY a začněte vyhledávat typ programu následovně: ZPRÁVY--UDÁLOSTI--INFO--SPORT--VZDĚLÁVACÍ--DRAMA--KULTURA--VĚDA--RŮZNÉ--POP--ROCK SNADNÁ HUDBA ZÁBAVNÁ HUDBA--KLASIKA JINÁ HUDBA--POČASÍ--FINANCE--DĚTI--SPOLEČNOST--NÁBOŽENSTVÍ-- TELEFONY--CESTY VOLNÝ ČAS--JAZZ--COUNTRY LIDOVÁ HUDBA STARÉ HITY--FOLK--DOKUMENT--TEST-- ALARM. POSLOUCHÁNÍ CD/MP3 Základní provoz CD/MP3 1. Pro rychlý posun dopředu nebo dozadu stiskněte a držte nebo. Pro návrat k normálnímu přehrávání na určitém místě stiskněte. 2. Pro přeskočení zpět nebo dopředu na další kapitolu stiskněte nebo. Stiskem přeskočíte na začátek další kapitoly. Stiskem přeskočíte na předchozí kapitolu. 3. Přehrávání přerušíte stiskem. Pokračujte opakovaným stiskem. 4. Pro zastavení přehrávání stiskněte. Poznámka: Když je vložen disk s MP3, na obrazovce TV se zobrazí všechny názvy souborů s odpovídajícím číslem stopy. Přístup k souboru můžete získat použitím navigační klávesnice na dálkovém ovládání.pro přehrání zvoleného souboru jednoduše stiskněte enter. Vyhledávání určité stopy Během přehrávání můžete jednoduše stisknout číslo dané stopy na číselné klávesnici dálkového ovládání. Poznámka: Pro volbu 3 stiskněte 3. Pro volbu 13 stiskněte 10+, 3. Pro volbu 23 stiskněte 10+, 10+, 3 v tomto pořadí. Vyhledávání určité stopy s použitím JDI NA K vyhledávání určitého čísla stopy nebo přehrání konkrétního místa v souboru můžete použít funkci JDI NA. 1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovládání GOTO. Ukáže se čas a číslo hledané stopy. 2. Zapište minuty a vteřiny právě přehrávané stopy, chcete-li vyhledávat podle času. Stiskněte Enter. 3. Zapište číslo stopy, chcete-li vyhledávat podle stop. Stiskněte Enter. Opakování stopy Můžete si vybrat mezi opakováním jedné stopy nebo všech stop. 1. Stiskněte během přehrávání RPT na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, přepne se přístroj do těchto nastavení: Repeat Single - Opakovat právě přehrávanou stopu. Repeat All - Opakovat všechny stopy. Off Vypnout opakování. Náhodné přehrávání Místo normálního pořadí můžete stopy přehrávat v náhodném pořadí. 1. Stiskněte během přehrávání RDM na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. Opakovaným stiskem funkci vypnete. Programování přehrávání Můžete si nastavit, které stopy se mají hrát podle vašeho požadovaného pořadí, pomocí funkce PROG. 1. Ujistěte se, že je přístroj v módu STOP. Pokud přístroj právě hraje, zastavte nejdříve přehrávání. 2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání. 3. Vedle místa v paměti vložte číslo stopy. Můžete uložit až 12 stop. 4. Když jsou naprogramovány všechny stopy, zvolte PLAY PROGRAM a stiskněte ENTER. Začne přehrávání podle programu. CZ8

9 PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO DVD Základní provoz u video DVD 1. Vložte DVD disk. Přístroj disk automaticky nahraje. Pokud DVD nabízí menu, zobrazí se menu. 2. S použitím navigačních tlačítek na dálkovém ovládání vyberte požadované funkce zobrazené v menu. Pro volbu stiskněte ENTER. 3. Pro rychlý posun dopředu nebo dozadu stiskněte a držte nebo. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. 4. Pro přeskočení zpět nebo dopředu na další kapitolu stiskněte nebo. Stiskem přeskočíte na začátek další kapitoly. Stiskem přeskočíte na předchozí kapitolu. 5. Přehrávání přerušíte stiskem. Pokračujte opakovaným stiskem. 6. Pro zastavení přehrávání stiskněte. Pro pokračování v přehrávání stiskněte. Označení titulu/kapitoly Stiskněte během přehrávání číslo odpovídající požadovanému titulu/kapitole. Ukáže se číslo a přehrávání začne od zvoleného titulu. Pro volbu 3 stiskněte 3. Pro volbu 13 stiskněte 10+, 3. Pro volbu 23 stiskněte 10+, 10+, 3 v tomto pořadí. Změna jazyka během přehrávání (Multi-audio) DVD může mít zvuk v různých jazycích a různých systémech (Dolby Digital, DTS atd.). Jestliže má DVD multi-audio nahrávku, můžete během přehrávání přepínat mezi jazyky. 1. Pro volbu jiného zvuku jednoduše stiskněte během přehrávání opakovaně Audio nebo Stiskněte a držte tlačítko AF na hlavní jednotce. Poznámka: U některých DVD je přepínání mezi jazyky / audiosystémy možné pouze s použitím menu na obrazovce. Mezi jazyky / audiosystémy můžete také přepínat s použitím menu Nastavení - SET-UP. Změna titulků během přehrávání (Multi-titulky) Jestliže je na DVD nahrávka s více titulky, můžete během přehrávání přepínat mezi titulky. 1. Stiskněte během přehrávání Sub-T na dálkovém ovládání. Tiskněte opakovaně, dokud se neobjeví požadované titulky. Poznámka: U některých DVD je přepínání mezi titulky možné pouze s použitím menu na obrazovce. Mezi titulky můžete také přepínat s použitím menu Nastavení - SET-UP. Změna pozorovacího úhlu během přehrávání (Multi-angle) Jestliže je na DVD nahrávka s multi-angle (scény natáčené z různých úhlů), můžete během přehrávání měnit pozorovací úhel. 1. Stiskněte během přehrávání scény Angle na dálkovém ovládání. Pomalý pohyb přehrávání Tato funkce vám dovoluje zpomalit přehrávání. 1. Stiskněte během přehrávání Slow na dálkovém ovládání. 2. Opakovaný stisk přepne v následujících krocích: 1/2-1/4-1/6. Poznámka: Pro návrat do normálního přehráván, stiskněte. Během zpomaleného přehrávání není žádný zvuk. U některých disků může být obraz během zpomaleného přehrávání nejasný. Rychlý posun vpřed / zpět 1. Stiskněte a držte tlačítko (forward - vpřed) nebo (reverse - zpět). 2. Opakujte krok 1 a rychlost vyhledávání se zvýší 4x, 8x, 20x. 3. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. CZ9

10 Vyhledávání požadované scény, začátek přehrávání od určité doby Požadovanou scénu můžete vyhledat pomocí funkce GOTO vyznačením titulu a kapitoly nebo pomocí funkce vyhledávání podle času vyznačením času na disku, od kterého se začne přehrávat. 1. Stiskněte GOTO na dálkovém ovládání. Objeví se vyhledávání podle času a titulu / kapitoly. 2. Zapište hodinu, minutu a vteřinu, jestliže chcete vyhledávat podle času. Stiskněte Enter. 3. Zapište číslo titulu / kapitoly, jestliže chcete vyhledávat podle titulu / kapitoly Stiskněte Enter. Volba opakovat rozsah Můžete si vybrat mezi opakováním přehrávání titulu nebo kapitoly. 1. Stiskněte během přehrávání RPT na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, přepne se přístroj do těchto nastavení: Repeat Title - Opakovat právě přehrávaný titul. Repeat Chapter - Opakovat právě přehrávanou kapitolu. Off Vypnout opakování. Zvětšování obrazu během přehrávání Během přehrávání můžete zvětšit obraz. 1. Stiskněte během přehrávání ZOOM na dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zvětší se obraz 1x, 2x, 3x, 4x a zpět. Náhodné přehrávání Stopy / kapitoly můžete přehrávat v náhodném pořadí. 1. Stiskněte během přehrávání RDM na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. Opakovaným stiskem funkci vypnete. Návrat do hlavního menu Kdykoli během přehrávání se můžete vrátit do hlavního menu. 1. Stiskněte během přehrávání TITLE na dálkovém ovládání. Zobrazení informací Během přehrávání můžete vidět veškeré informace o disku a současné nastavení přehrávání.. Na obrazovce se ukáže doba přehrávání, uběhlý čas, číslo titulu, číslo kapitoly, úhel, nastavení zvuku, titulky a informace o bitrate. 1. Stiskněte jednou OSD na dálkovém ovládání. Přístroj ukáže délku nahrávky a uběhlý čas. 2. Stiskněte tlačítko dvakrát a budou zobrazena všechna ostatní nastavení. Programování přehrávání Můžete si nastavit, které stopy se mají hrát podle vašeho požadovaného pořadí, pomocí funkce PROG. 1. Ujistěte se, že je přístroj v módu STOP. Pokud přístroj právě hraje, zastavte nejdříve přehrávání. 2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání. 3. Vedle místa v paměti vložte číslo stopy a kapitoly. Můžete uložit až 12 umístění. 4. Když jsou naprogramovány všechny stopy, zvolte PLAY PROGRAM a stiskněte ENTER. Začne přehrávání podle programu. PLAYING VCD/SVCD/MP4 Základní provoz u video CD 1. Pro rychlý posun dopředu nebo dozadu stiskněte a držte nebo. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. 2. Pro přeskočení zpět nebo dopředu na další kapitolu stiskněte nebo. Stiskem přeskočíte na začátek další kapitoly. Stiskem přeskočíte na předchozí kapitolu. 3. Přehrávání přerušíte stiskem. Pokračujte opakovaným stiskem. 4. Pro zastavení přehrávání stiskněte. Vypínání a zapínání PBC PBC (Kontrola přehrávání) je funkce, která se nachází u VCD 2.0 a SVCD 1.0. PBC umožňuje kontrolu přehrávání položek a interakci s uživatelem přes dálkové ovládání nebo jiné vstupní zařízení, které je k dispozici. Je-li zapnuta, přehrávač se nespustí automaticky po vložení disku, protože si ponechá čas pro volbu programu na disku; je-li vypnuta, bude přehrávač přehrávat postupně všechny programy na disku. 1 Pro zapnutí funkce PBC stiskněte PBC na dálkovém ovládání. Funkci vypnete opakovaným stiskem. Poznámka: Funkci PBC nemají všechny VCD/SVCD. CZ10

11 Určení stopy Stiskněte během přehrávání číslo odpovídající číslu požadované stopy. Číslo se ukáže na obrazovce a přehrávání začne od zvolené stopy. 1. Ujistěte se, že jste nejdříve vypnuli funkci PBC. 2. S použitím číselné klávesnice na dálkovém ovládání vložte číslo požadované stopy. Poznámka: Pro volbu 3 stiskněte 3. Pro volbu 13 stiskněte 10+, 3. Pro volbu 23 stiskněte 10+, 10+, 3 v tomto pořadí. Změna jazyka během přehrávání VCD může mít zvuk v různých jazycích. Obvykle je rozdělen do dvou kanálů (levý a pravý). U VCD s nahrávkou multi-audio můžete přepínat během přehrávání mezi jazyky / audiosystémy. 1. Pro volbu jiného zvuku jednoduše stiskněte během přehrávání opakovaně Audio nebo stiskněte a držte tlačítko AF na hlavní jednotce. Pomalý pohyb přehrávání Tato funkce vám dovoluje zpomalit přehrávání. 1. Stiskněte během přehrávání Slow na dálkovém ovládání. 2. Opakovaný stisk přepne v následujících krocích: 1/2-1/4-1/6. Poznámka: Pro návrat do normálního přehráván, stiskněte. Během zpomaleného přehrávání není žádný zvuk. U některých disků může být pohyb během zpomaleného přehrávání nejasný. Rychlý posun vpřed / zpět 1. Stiskněte a držte tlačítko (forward - vpřed) nebo (reverse - zpět). 2. Opakujte krok 1 a rychlost vyhledávání se zvýší 4x, 8x, 20x. 3. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. Vyhledávání od požadované scény, start přehrávání od určitého času Požadovanou scénu můžete vyhledat pomocí funkce GOTO vyznačením titulu a kapitoly nebo pomocí funkce vyhledávání podle času vyznačením času na disku, od kterého se začne přehrávat. 1. Stiskněte GOTO na dálkovém ovládání. Objeví se vyhledávání podle času a titulu / kapitoly. 2. Zapište hodinu, minutu a vteřinu, jestliže chcete vyhledávat podle času. Stiskněte Enter. 3. Zapište číslo stopy, jestliže chcete vyhledávat podle stopy. Stiskněte Enter. Volba opakovat rozsah Můžete si vybrat mezi opakováním přehrávání titulu nebo kapitoly. 1. Přesvědčte se, že jste vypnuli funkci PBC. 2. Stiskněte během přehrávání RPT na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. 3. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, přepne se přístroj do těchto nastavení: Repeat Single - Opakovat právě přehrávanou stopu. Repeat All - Opakovat všechny stopy. Off Vypnout opakování. Zvětšování obrazu během přehrávání Během přehrávání můžete zvětšit obraz. 1. Stiskněte během přehrávání ZOOM na dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zvětší se obraz 1x, 2x, 3x, 4x a zpět. Náhodné přehrávání Stopy / kapitoly můžete přehrávat v náhodném pořadí. 1. Stiskněte během přehrávání RDM na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. Opakovaným stiskem funkci vypnete. Zobrazení informací Během přehrávání můžete vidět veškeré informace o VCD. 1. Stiskněte jednou OSD na dálkovém ovládání. Přístroj ukáže délku nahrávky a uběhlý čas. 2. Stiskněte tlačítko dvakrát a budou zobrazena všechna ostatní nastavení. CZ11

12 Programování přehrávání Můžete si nastavit, které stopy se mají hrát podle vašeho požadovaného pořadí, pomocí funkce PROG. 1. Ujistěte se, že je přístroj v módu STOP. Pokud přístroj právě hraje, zastavte nejdříve přehrávání. 2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání. 3. Vedle místa v paměti vložte číslo stopy a kapitoly. Můžete uložit až 12 umístění. 4. Když jsou naprogramovány všechny stopy, zvolte PLAY PROGRAM a stiskněte ENTER. Začne přehrávání podle programu. NASTAVENÍ PŘEHRÁVAČE DVD Důležité 1 Před zahájením nastavení vložte do jednotky jakýkoli disk. 2 Ujistěte se, že je jednotka vypnuta. Stiskněte SETUP na dálkovém ovládání. Nastavení Kategorie Volby Video TV tvar Pan Scan, Letter Box, 16:9 TV Systém NTSC, PAL, Auto Jazyk Audio Další audio Rating OSD Menu Titulky Audio DVD Menu AC3 MP3/WMA Jiné Pro Logic Subwoofer Pink Noise DRC Středové ovládání (CNTR CTRL) Zadní ovládání L/R Heslo Rating Tovární nastavení Anglicky, čínsky Anglicky, čínsky, auto, vypnuto Anglicky, čínsky Anglicky, čínsky Analogový výstup, digitální výstup 2 / 6 kanál Raw/PCM/Off 2 / 6 kanál PCM/Off 2 / 6 kanál Raw/PCM/Off Auto, On, Off On, Off Off, Levý, Střed, Pravý, Levý Surround, Pravý Surround, Subwoofer Off, On 5ms, 4ms, 3ms, 2ms, 1ms, 0ms, Off 15ms, 12ms, 9ms, 6ms, 3ms, 0ms, Off LARGE, SMALL 1. Dětská pojistka 2. G 3. PG 4. PG-13, 5. PG-R 6. R 7. NC Dospělí Reset CZ12

13 TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘEHRÁVAČ CD/MP3 Poměr signál / hluk Odstup kanálů Frekvenční odezva > 60dB > 50 db (1kHz) 20Hz - 20 khz TUNER (FM) Frekvenční rozsah MHz Mezifrekvenční kmitočet 10.7 MHz Citlivost 2.8 µv Odstup sterea 30 db Poměr signál / hluk 50 db Kanálový krok 50 khz VÝSTUP Výkon Impedance OBECNÉ Napájení Impedance reproduktorů Akustický výkon 5V max 10kOhm 12V DC (tolerance V) 4 nebo 8 ohm 40W x 4CH Poznámka: Vzhledem k ustavičnému vylepšování podléhá specifikace a konstrukce možným modifikacím bez předchozího oznámení. Instrukce o ochraně životního prostředí Neodhazujte tento výrobek po skončení životnosti do domácího odpad; odevzdejte ho do sběrného místa k recyklaci elektrických a elektronických součástek. O vhodné likvidaci vás informují symboly na produktu, návod k použití nebo informace na obalu. Materiály, uvedené na takovém označení, jsou recyklovatelné. Recyklováním nebo jinou formou opětovného použití starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Prosím informujte se u vaší místní správy o povolených skládkách. VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S CZ13

14 NÁVOD K POUŽITÍ AUTOMOBILOVÉ STEREO PŘEHRÁVAČ DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 SE STEREO FM RÁDIEM RDS SKLÁPĚCÍ / ODNÍMATELNÝ ČELNÍ PANEL

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE R CZ Pokročilá navigace INE-S900R PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. Návod k použití UPOZORNĚNÍ Pokud je vám něco z příručky ohledně

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více