NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:"

Transkript

1 NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE S OPTICKÝMI SOUČÁSTMI TOHOTO PŘÍSTROJE MŮŽE OHROZIT VÁŠ ZRAK. Mějte tuto příručku po ruce a řiďte se popsanými postupy a bezpečnostními opatřeními. Hlasitost nastavte dostatečně potichu, abyste slyšeli zvuky vně automobilu. Chraňte tento výrobek před vlhkostí. Je-li baterie odpojena nebo vybitá, nastavená paměť se vymaže a musí se přeprogramovat. VLASTNOSTI: Přehrávání video DVD Je možné přehrávat DVD video, DVD-R (režim video) a DVD-RW(režim video). Kompatibilita video CD s PBC Je možné přehrávat video CD s PBC (kontrolou přehrávání). Přehrávání CD Je možné přehrávat hudební CD/CD-R/CD-RW. Přehrávání souborů MP3 Je možné přehrávat soubory MP3 uložené na CD-ROM/CD-R/CD-RW. Přehrávání souborů MP4 Je možné přehrávat Soubory MP4. Kompatibilita PAL/NTSC Tento přístroj je kompatibilní se systémy PAL/NTSC. Jestliže budete připojovat k tomuto přístroji další komponenty, ujistěte se, že jsou kompatibilní se stejným video systémem, jinak nebudou obrázky správně reprodukovány. Multi-aspect (vícenásobný způsob zobrazení) Je možné přepínat mezi širokou obrazovkou, letter boxem a panscan. Multi-audio (vícenásobné audio) Můžete přepínat mezi více zvukovými systémy uloženými na DVD podle přání. Multi-titulky (vícenásobné titulky) Můžete přepínat mezi vícejazyčnými titulky uloženými na DVD podle přání. Multi-angle (výběr pozorovacího úhlu) Můžete přepínat mezi více pozorovacími úhly scény uložené na DVD podle přání. Když je funkce zakázána Kdy se díváte na DVD a pokusíte se provést nějakou operaci, nemusí být provedena programem na disku. V takovém případě se na obrazovce přístroje objeví ikona. CZ1

2 INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zvolte pečlivě místo k upevnění, aby přístroj nerušil normální činnost řidiče. Neinstalujte přístroj tam, kde by byl vystaven vysoké teplotě, například od přímého slunce nebo horkého vzduchu z topení, nebo prachu, špíně či nadměrným vibracím. Používejte pouze přiložený spojovací materiál, aby byla zajištěna bezpečná instalace. Ujistěte se, že jste před instalací sejmuli čelní panel. POZNÁMKA: Sklon instalovaného autorádia nesmí překročit 30, jinak se čelní panel neotevře. Uvolňovací šroub a konzola Ohněte tyto zářezy podle potřeby POZNÁMKA: Uchovejte bezpečně uvolňovací klíč, protože ho můžete v budoucnosti potřebovat při vyjmutí přístroje z vozu. Sejmutí a nasazení čelního panelu Čelní panel tohoto přístroje je snímatelný, aby se zabránilo krádeži přístroje. SKLÁPĚNÍ A SEJMUTÍ/NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU Před sejmutím čelního panelu nezapomeňte nejdříve vypnout rádio tlačítkem PWR (1). Potom stiskněte tlačítko REL (14), nechte čelní panel přejít do horizontální pozice a sejměte panel tažením k sobě podle vyobrazení. Poznámky: Při nasazování čelního panelu ho netiskněte silně proti přístroji. Lze jej nasadit mírným tlakem proti přístroji. Berete-li čelní panel s sebou, vložte ho do přiloženého pouzdra na čelní panel. Při nasazování čelního panelu do přístroje netlačte na okénko displeje. CZ2

3 UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE Přístrojová deska 1. PŘÍSTROJ 2. VYJÍMACÍ POUZDRO 3. PŘÍSTROJOVÁ DESKA 4. MATKA 5. PÉROVÁ PODLOŽKA 6. HLADKÁ PODLOŽKA 7. KAROSERIE 8. ZADNÍ PŘIPEVŇOVACÍ PÁSEK 9. SAMOŘEZNÝ ŠROUB 10. MATKA M5 X 15 ISO Konektor VÝSTUP : ČERVENÝ (R) BÍLÝ (L) VSTUP : ČERVENÝ (R) BÍLÝ (L) KONEKTOR A PAMĚŤ +12V 5. VÝSTUP AUTOANTÉNY V (K ZAPALOVÁNÍ) 8. UZEMNĚNÍ POZNÁMKA: (konektor A č. 7) musí být připojen ke klíčku zapalování, aby se předešlo vybití baterie při nepoužívání vozu po delší dobu. KONEKTOR B 1. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 2. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 3. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 4. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 5. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 6. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) 7. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 8. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) Údržba VÝMĚNA POJISTKY Když se spálí pojistka, zkontrolujte vedení a vyměňte pojistku. Jestliže pojistka po výměně opět vyhoří, může jít o vnitřní závadu. V takové případě se obraťte na nejbližší opravnu. Výstraha Pro každé vedení použijte určenou sílu pojistky. Použití silnější pojistky může způsobit vážnou poruchu. CZ3

4 Umístění dílů (hlavní jednotka) 1. VYPÍNAČ (PWR) 2,3.TLAČÍTKO VOLBY: VOL/TA VOL/BASS/TREBLE/BALANCE/FADER 4. PŘEDVOLENÉ STANICE (1,2,3,4,5,6) 5. FUNKCE 'AF' (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE) 6. FUNKCE 'TA' (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ) 7. FUNKCE 'PTY' (TYP PROGRAMU) 8. DISPLEJ (DISP) 9. TLAČÍTKO MÓDU (MD) 10. TLAČÍTKO PÁSMO/HLASITOST (BAND/LOUD) 11. AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (FREKV. NAHORU NEBO FREKV. DOLŮ / TLAČÍTKO CD STOPA/VYHLEDÁVÁNÍ 12. AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS) 13. SCAN OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÉHO LADĚNÍ (SCN) 14. TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ PANELU ( ) 15. LCD DISPLEJ 16. TLAČÍTKO VYSUNUTÍ CD ( ) 17. ŠTĚRBINA PRO CD 18. TLAČÍTKO VPŘED/PAUZA 19. TLAČÍTKO STOP 20. TLAČÍTKO OPAKOVAT 21. TLAČÍTKO NÁHODNÁ VOLBA 22, STOPA VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU/DOLŮ (POUZE DISK S MP3) 24. TLAČÍTKO RESET CZ4

5 Umístění dílů (Dálkové ovládání) 1. VYPÍNAČ 2. MÓD 3. VPŘED/PAUZA 4. STOP/NÁVRAT 5. VOLBA 6. HLEDEJ+/HLEDEJ- 7. HLAS+/HLAS- 8. KLÁVESNICE 9. JDI NA 10. AUDIO 11. POTVRDIT 12. NAVIGACE 13. AUTO VYHLEDÁVÁNÍ / OPAKOVAT 14. NÁHODNĚ 15. PÁSMO/SYSTÉM 16. STEREO/MONO / PROGRAM 17. TITUL (HLAVNÍ MENU) 18. TITULKY 19. NASTAVENÍ 20. ÚHEL 21. POMALÝ POHYB 22. ZOOM 23. KONTROLA PŘEHRÁVÁNÍ 24. ZAPNUTÍ OBRAZOVKY 25. ZTIŠIT Používání a péče o dálkové ovládání Instalace baterie Vysuňte pouzdro na zadní straně dálkového ovládání a vložte baterii správným směrem podle plus (+) a minus (-) pólu. Před prvním použitím sejměte pásku vyčnívající z pouzdra. UPOZORNĚNÍ Jestliže se dálkové ovládání nepoužívá měsíc a déle, vyjměte baterii. Nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nevyhazujte baterii do ohně. Neskladujte baterii spolu s kovovými materiály. Jestliže baterie prosakuje, otřete dočista dálkové ovládání a vložte novou baterii Při likvidaci použité baterie dodržujte prosím nařízení vlády nebo veřejných institucí na ochranu životního prostředí, platné ve vaší zemi / oblasti. Vždy pečlivě zkontrolujte, zda jste vložili baterii s plus (+) a minus (-) póly správným směrem. Používání dálkového ovládání Namiřte dálkové ovládání ve směru k čelnímu panelu. DŮLEŽITÉ Neskladujte dálkové ovládání ve vysokých teplotách nebo na přímém slunci. Nenechte dálkové ovládání spadnout na podlahu, kde by mohlo uvíznout pod pedálem brzdy nebo plynu. CZ5

6 PROVOZ Zapnutí přístroje (PWR) Hlavní jednotka: zapnete stiskem PWR. Vypnete opětovným stisknutím a držením tohoto tlačítka. Dálkové ovládání: přístroj zapnete stiskem tlačítka. Opakovaným stiskem přístroj vypnete. Nastavení času 1 Stiskněte tlačítko DISP opakovaně, dokud se neukáže čas. 2. Stiskněte a držte tlačítko DISP. Začnou blikat čísla hodin. 3. Otáčejte knoflíkem hlasitosti a nastavte hodinu. Stiskněte DISP 4. Otáčejte knoflíkem hlasitosti a nastavte minutu. 5. Stiskněte SEL pro uložení a odchod. Volba zdroje (MD) Hlavní jednotka: Stiskněte MD opakovaně pro přepnutí mezi módem TUNER a CD/DVD. Dálkové ovládání: Stiskněte opakovaně MODE pro přepnutí mezi módem TUNER a CD/DVD. Založení disku 1 Stiskněte REL pro otevření čelního panelu 2 Vložte disk do štěrbiny pro disk 3 Zavřete čelní panel Vysunutí disku 1 Stiskněte REL pro otevření čelního panelu 2 Stiskněte tlačítko EJECT pro vysunutí disku 3 Zavřete čelní panel Nastavení hlasitosti Hlavní jednotka: Otáčejte knoflík hlasitosti doprava nebo doleva pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Dálkové ovládání: Stiskněte VOL+ nebo VOL- pro zvýšení nebo snížení hlasitosti Nastavení BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/TA VOLUME Hlavní jednotka: Stiskněte knoflík hlasitosti opakovaně, dokud se neobjeví požadovaná funkce. Pak nastavte otáčením knoflíku hlasitosti. Dálkové ovládání: Stiskněte SEL opakovaně, dokud se neobjeví požadovaná funkce. Natavte stisknutím VOL+ nebo Vol-. Tlačítko MUTE Dálkové ovládání: Stiskem tlačítka okamžitě ztišíte zvuk. Opakovaným stiskem se vrátíte na předchozí úroveň hlasitosti. Displej (DISP) Stiskem tohoto tlačítka přepínáte funkce v každém módu displeje. 1) V případě příjmu stanice RDS: RADIO MÓD PS ---- CT ---- FREQ ---- PTY MÓD PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CDP ---- CT ---- PS ---- FREQ ---- PTY 2) V případě příjmu stanice, která nemá RDS: RADIO MÓD CLOCK ---- FREQ ---- NO PTY MÓD PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CDP ---- CT ----FREQ ---- NO PTY Každý displej se ukáže na několik vteřin, po nichž se vrátí do první pozice. Poznámka: CT = čas FREQ = frekvence CDP =přehrávač CD Tlačítko potlačení hluku (PÁSMO/LOUD) Stiskem tlačítka déle než 2 vteřiny zvolíte mód HLUK. Systém PAL / NTSC Stiskem tohoto tlačítka přepínáte mezi systémy PAL, NTSC a AUTO. Stiskněte tlačítko PÁSMO na hlavní jednotce nebo tlačítko SYS na dálkovém ovládání. Přístroj automaticky přepíná mezi systémy PAL, NTSC a AUTO. CZ6

7 Reset Tlačítko reset je umístěno na pouzdru. Tlačítko reset se aktivuje z těchto důvodů: Počáteční instalace přístroje po dokončení zapojení. Některé tlačítko funkce nefunguje. Chybové hlášení na displeji. POSLOUCHÁNÍ RÁDIA Tlačítko pásma (BAND) Stiskem tohoto tlačítka se cyklicky přepínají pásma: FM1---FM2---FM3. Automatické nebo ruční ladění (FREKV. NAHORU NEBO FREKV. DOLŮ ) Při krátkém stisku fungují tato tlačítka jako v módu ladění HLEDEJ. Při stisku delším než 1 vteřinu fungují jako v módu RUČNÍ ladění. Automatické vyhledávání/prohledávání předvoleb (A/PS) Prohledávání předvoleb (PS) po krátkém stisku rádio hraje každou nastavenou stanici po 5 vteřin. Automatické vyhledávání (AS) stiskem delším než 1 vteřinu se aktivuje automatické vyhledávání. Nastaví se a uloží šest nejsilnějších stanic na odpovídající místa předvolby. Po dokončení automatického vyhledávání provede rádio prohledávání předvoleb. Poznámka: Tato funkce se na dálkovém ovládání nazývá AMS. Scan ovládání automatického ladění (SCN) Toto tlačítko pracuje jako RADIO SCAN. Funkce se podobá normálnímu vyhledávání, ale na každé nalezené stanici se na 5 vteřin zastaví. Ukládání a vyvolávání rozhlasových frekvencí Když stisknete kterékoliv z čísel (1-6), můžete snadno uložit až šest rozhlasových frekvencí pro pozdější vyvolání jedním dotykem. 1. Vyberte požadované pásmo (FM1-FM2-FM3). 2. Když najdete frekvenci, kterou chcete uložit do paměti, stiskněte číslo (1-6) a držte, dokud se číslo předvolby nerozsvítí na displeji. 3. Stisknuté číslo zůstane rozsvícené. Zvolená stanice byla uložena do paměti. Když příště stisknete stejné číslo, z paměti se vyvolá frekvence zvolené stanice. Poznámka: Do paměti lze uložit až 18 stanic FM. Stereo/Mono Hlavní jednotka: Pro přepnutí mezi stereo a mono zvukem stiskněte a držte tlačítko AF. Dálkové ovládání: Stiskněte tlačítko ST POUŽITÍ FUNKCE RDS Co je RDS? RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý EBU (European Broadcast Union Evropská rozhlasová unie). Na pozadí normálního FM vysílání nabízí RDS řadu informačních služeb a automatické ladící funkce u stereo autorádií, kompatibilních s RDS. V roce 1988 začalo RDS fungovat ve Velké Británii, Francii, Západním Německu, Irsku a Švédsku. Testovací vysílání se provádí v mnoha dalších evropských zemích. Očekává se, že bude v nejbližší budoucnosti RDS k dispozici ve většině západoevropských zemí. Funkce AF (Alternativní frekvence) Mód se zvolí nebo vypne krátkých stiskem. Když je mód AF zvolen, rádio ustavičně kontroluje sílu signálu. Funkce 'TA' (Dopravní hlášení) TA mód se zvolí nebo vypne krátkých stiskem Když je TA mód je zapnut, je přenášeno dopravní hlášení. - Když je přístroj v módu CD/MP3, dočasně se přepne do módu rádio. - Jestliže byla úroveň hlasitosti pod prahovou hodnotou, zvýší se na prahovou hodnotu. - Když je přijímána stanice TP, na LCD displeji se zapne segment TP. CZ7

8 Funkce PTY (Typ programu) 1. Stiskněte a držte tlačítko PTY pro zapnutí funkce Typ programu. 2. Otáčením knoflíku hlasitosti doleva/doprava vybíráte z různých typů programu. 3. Stiskněte opět tlačítko PTY a začněte vyhledávat typ programu následovně: ZPRÁVY--UDÁLOSTI--INFO--SPORT--VZDĚLÁVACÍ--DRAMA--KULTURA--VĚDA--RŮZNÉ--POP--ROCK SNADNÁ HUDBA ZÁBAVNÁ HUDBA--KLASIKA JINÁ HUDBA--POČASÍ--FINANCE--DĚTI--SPOLEČNOST--NÁBOŽENSTVÍ-- TELEFONY--CESTY VOLNÝ ČAS--JAZZ--COUNTRY LIDOVÁ HUDBA STARÉ HITY--FOLK--DOKUMENT--TEST-- ALARM. POSLOUCHÁNÍ CD/MP3 Základní provoz CD/MP3 1. Pro rychlý posun dopředu nebo dozadu stiskněte a držte nebo. Pro návrat k normálnímu přehrávání na určitém místě stiskněte. 2. Pro přeskočení zpět nebo dopředu na další kapitolu stiskněte nebo. Stiskem přeskočíte na začátek další kapitoly. Stiskem přeskočíte na předchozí kapitolu. 3. Přehrávání přerušíte stiskem. Pokračujte opakovaným stiskem. 4. Pro zastavení přehrávání stiskněte. Poznámka: Když je vložen disk s MP3, na obrazovce TV se zobrazí všechny názvy souborů s odpovídajícím číslem stopy. Přístup k souboru můžete získat použitím navigační klávesnice na dálkovém ovládání.pro přehrání zvoleného souboru jednoduše stiskněte enter. Vyhledávání určité stopy Během přehrávání můžete jednoduše stisknout číslo dané stopy na číselné klávesnici dálkového ovládání. Poznámka: Pro volbu 3 stiskněte 3. Pro volbu 13 stiskněte 10+, 3. Pro volbu 23 stiskněte 10+, 10+, 3 v tomto pořadí. Vyhledávání určité stopy s použitím JDI NA K vyhledávání určitého čísla stopy nebo přehrání konkrétního místa v souboru můžete použít funkci JDI NA. 1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovládání GOTO. Ukáže se čas a číslo hledané stopy. 2. Zapište minuty a vteřiny právě přehrávané stopy, chcete-li vyhledávat podle času. Stiskněte Enter. 3. Zapište číslo stopy, chcete-li vyhledávat podle stop. Stiskněte Enter. Opakování stopy Můžete si vybrat mezi opakováním jedné stopy nebo všech stop. 1. Stiskněte během přehrávání RPT na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, přepne se přístroj do těchto nastavení: Repeat Single - Opakovat právě přehrávanou stopu. Repeat All - Opakovat všechny stopy. Off Vypnout opakování. Náhodné přehrávání Místo normálního pořadí můžete stopy přehrávat v náhodném pořadí. 1. Stiskněte během přehrávání RDM na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. Opakovaným stiskem funkci vypnete. Programování přehrávání Můžete si nastavit, které stopy se mají hrát podle vašeho požadovaného pořadí, pomocí funkce PROG. 1. Ujistěte se, že je přístroj v módu STOP. Pokud přístroj právě hraje, zastavte nejdříve přehrávání. 2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání. 3. Vedle místa v paměti vložte číslo stopy. Můžete uložit až 12 stop. 4. Když jsou naprogramovány všechny stopy, zvolte PLAY PROGRAM a stiskněte ENTER. Začne přehrávání podle programu. CZ8

9 PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO DVD Základní provoz u video DVD 1. Vložte DVD disk. Přístroj disk automaticky nahraje. Pokud DVD nabízí menu, zobrazí se menu. 2. S použitím navigačních tlačítek na dálkovém ovládání vyberte požadované funkce zobrazené v menu. Pro volbu stiskněte ENTER. 3. Pro rychlý posun dopředu nebo dozadu stiskněte a držte nebo. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. 4. Pro přeskočení zpět nebo dopředu na další kapitolu stiskněte nebo. Stiskem přeskočíte na začátek další kapitoly. Stiskem přeskočíte na předchozí kapitolu. 5. Přehrávání přerušíte stiskem. Pokračujte opakovaným stiskem. 6. Pro zastavení přehrávání stiskněte. Pro pokračování v přehrávání stiskněte. Označení titulu/kapitoly Stiskněte během přehrávání číslo odpovídající požadovanému titulu/kapitole. Ukáže se číslo a přehrávání začne od zvoleného titulu. Pro volbu 3 stiskněte 3. Pro volbu 13 stiskněte 10+, 3. Pro volbu 23 stiskněte 10+, 10+, 3 v tomto pořadí. Změna jazyka během přehrávání (Multi-audio) DVD může mít zvuk v různých jazycích a různých systémech (Dolby Digital, DTS atd.). Jestliže má DVD multi-audio nahrávku, můžete během přehrávání přepínat mezi jazyky. 1. Pro volbu jiného zvuku jednoduše stiskněte během přehrávání opakovaně Audio nebo Stiskněte a držte tlačítko AF na hlavní jednotce. Poznámka: U některých DVD je přepínání mezi jazyky / audiosystémy možné pouze s použitím menu na obrazovce. Mezi jazyky / audiosystémy můžete také přepínat s použitím menu Nastavení - SET-UP. Změna titulků během přehrávání (Multi-titulky) Jestliže je na DVD nahrávka s více titulky, můžete během přehrávání přepínat mezi titulky. 1. Stiskněte během přehrávání Sub-T na dálkovém ovládání. Tiskněte opakovaně, dokud se neobjeví požadované titulky. Poznámka: U některých DVD je přepínání mezi titulky možné pouze s použitím menu na obrazovce. Mezi titulky můžete také přepínat s použitím menu Nastavení - SET-UP. Změna pozorovacího úhlu během přehrávání (Multi-angle) Jestliže je na DVD nahrávka s multi-angle (scény natáčené z různých úhlů), můžete během přehrávání měnit pozorovací úhel. 1. Stiskněte během přehrávání scény Angle na dálkovém ovládání. Pomalý pohyb přehrávání Tato funkce vám dovoluje zpomalit přehrávání. 1. Stiskněte během přehrávání Slow na dálkovém ovládání. 2. Opakovaný stisk přepne v následujících krocích: 1/2-1/4-1/6. Poznámka: Pro návrat do normálního přehráván, stiskněte. Během zpomaleného přehrávání není žádný zvuk. U některých disků může být obraz během zpomaleného přehrávání nejasný. Rychlý posun vpřed / zpět 1. Stiskněte a držte tlačítko (forward - vpřed) nebo (reverse - zpět). 2. Opakujte krok 1 a rychlost vyhledávání se zvýší 4x, 8x, 20x. 3. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. CZ9

10 Vyhledávání požadované scény, začátek přehrávání od určité doby Požadovanou scénu můžete vyhledat pomocí funkce GOTO vyznačením titulu a kapitoly nebo pomocí funkce vyhledávání podle času vyznačením času na disku, od kterého se začne přehrávat. 1. Stiskněte GOTO na dálkovém ovládání. Objeví se vyhledávání podle času a titulu / kapitoly. 2. Zapište hodinu, minutu a vteřinu, jestliže chcete vyhledávat podle času. Stiskněte Enter. 3. Zapište číslo titulu / kapitoly, jestliže chcete vyhledávat podle titulu / kapitoly Stiskněte Enter. Volba opakovat rozsah Můžete si vybrat mezi opakováním přehrávání titulu nebo kapitoly. 1. Stiskněte během přehrávání RPT na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, přepne se přístroj do těchto nastavení: Repeat Title - Opakovat právě přehrávaný titul. Repeat Chapter - Opakovat právě přehrávanou kapitolu. Off Vypnout opakování. Zvětšování obrazu během přehrávání Během přehrávání můžete zvětšit obraz. 1. Stiskněte během přehrávání ZOOM na dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zvětší se obraz 1x, 2x, 3x, 4x a zpět. Náhodné přehrávání Stopy / kapitoly můžete přehrávat v náhodném pořadí. 1. Stiskněte během přehrávání RDM na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. Opakovaným stiskem funkci vypnete. Návrat do hlavního menu Kdykoli během přehrávání se můžete vrátit do hlavního menu. 1. Stiskněte během přehrávání TITLE na dálkovém ovládání. Zobrazení informací Během přehrávání můžete vidět veškeré informace o disku a současné nastavení přehrávání.. Na obrazovce se ukáže doba přehrávání, uběhlý čas, číslo titulu, číslo kapitoly, úhel, nastavení zvuku, titulky a informace o bitrate. 1. Stiskněte jednou OSD na dálkovém ovládání. Přístroj ukáže délku nahrávky a uběhlý čas. 2. Stiskněte tlačítko dvakrát a budou zobrazena všechna ostatní nastavení. Programování přehrávání Můžete si nastavit, které stopy se mají hrát podle vašeho požadovaného pořadí, pomocí funkce PROG. 1. Ujistěte se, že je přístroj v módu STOP. Pokud přístroj právě hraje, zastavte nejdříve přehrávání. 2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání. 3. Vedle místa v paměti vložte číslo stopy a kapitoly. Můžete uložit až 12 umístění. 4. Když jsou naprogramovány všechny stopy, zvolte PLAY PROGRAM a stiskněte ENTER. Začne přehrávání podle programu. PLAYING VCD/SVCD/MP4 Základní provoz u video CD 1. Pro rychlý posun dopředu nebo dozadu stiskněte a držte nebo. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. 2. Pro přeskočení zpět nebo dopředu na další kapitolu stiskněte nebo. Stiskem přeskočíte na začátek další kapitoly. Stiskem přeskočíte na předchozí kapitolu. 3. Přehrávání přerušíte stiskem. Pokračujte opakovaným stiskem. 4. Pro zastavení přehrávání stiskněte. Vypínání a zapínání PBC PBC (Kontrola přehrávání) je funkce, která se nachází u VCD 2.0 a SVCD 1.0. PBC umožňuje kontrolu přehrávání položek a interakci s uživatelem přes dálkové ovládání nebo jiné vstupní zařízení, které je k dispozici. Je-li zapnuta, přehrávač se nespustí automaticky po vložení disku, protože si ponechá čas pro volbu programu na disku; je-li vypnuta, bude přehrávač přehrávat postupně všechny programy na disku. 1 Pro zapnutí funkce PBC stiskněte PBC na dálkovém ovládání. Funkci vypnete opakovaným stiskem. Poznámka: Funkci PBC nemají všechny VCD/SVCD. CZ10

11 Určení stopy Stiskněte během přehrávání číslo odpovídající číslu požadované stopy. Číslo se ukáže na obrazovce a přehrávání začne od zvolené stopy. 1. Ujistěte se, že jste nejdříve vypnuli funkci PBC. 2. S použitím číselné klávesnice na dálkovém ovládání vložte číslo požadované stopy. Poznámka: Pro volbu 3 stiskněte 3. Pro volbu 13 stiskněte 10+, 3. Pro volbu 23 stiskněte 10+, 10+, 3 v tomto pořadí. Změna jazyka během přehrávání VCD může mít zvuk v různých jazycích. Obvykle je rozdělen do dvou kanálů (levý a pravý). U VCD s nahrávkou multi-audio můžete přepínat během přehrávání mezi jazyky / audiosystémy. 1. Pro volbu jiného zvuku jednoduše stiskněte během přehrávání opakovaně Audio nebo stiskněte a držte tlačítko AF na hlavní jednotce. Pomalý pohyb přehrávání Tato funkce vám dovoluje zpomalit přehrávání. 1. Stiskněte během přehrávání Slow na dálkovém ovládání. 2. Opakovaný stisk přepne v následujících krocích: 1/2-1/4-1/6. Poznámka: Pro návrat do normálního přehráván, stiskněte. Během zpomaleného přehrávání není žádný zvuk. U některých disků může být pohyb během zpomaleného přehrávání nejasný. Rychlý posun vpřed / zpět 1. Stiskněte a držte tlačítko (forward - vpřed) nebo (reverse - zpět). 2. Opakujte krok 1 a rychlost vyhledávání se zvýší 4x, 8x, 20x. 3. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. Vyhledávání od požadované scény, start přehrávání od určitého času Požadovanou scénu můžete vyhledat pomocí funkce GOTO vyznačením titulu a kapitoly nebo pomocí funkce vyhledávání podle času vyznačením času na disku, od kterého se začne přehrávat. 1. Stiskněte GOTO na dálkovém ovládání. Objeví se vyhledávání podle času a titulu / kapitoly. 2. Zapište hodinu, minutu a vteřinu, jestliže chcete vyhledávat podle času. Stiskněte Enter. 3. Zapište číslo stopy, jestliže chcete vyhledávat podle stopy. Stiskněte Enter. Volba opakovat rozsah Můžete si vybrat mezi opakováním přehrávání titulu nebo kapitoly. 1. Přesvědčte se, že jste vypnuli funkci PBC. 2. Stiskněte během přehrávání RPT na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. 3. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, přepne se přístroj do těchto nastavení: Repeat Single - Opakovat právě přehrávanou stopu. Repeat All - Opakovat všechny stopy. Off Vypnout opakování. Zvětšování obrazu během přehrávání Během přehrávání můžete zvětšit obraz. 1. Stiskněte během přehrávání ZOOM na dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zvětší se obraz 1x, 2x, 3x, 4x a zpět. Náhodné přehrávání Stopy / kapitoly můžete přehrávat v náhodném pořadí. 1. Stiskněte během přehrávání RDM na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. Opakovaným stiskem funkci vypnete. Zobrazení informací Během přehrávání můžete vidět veškeré informace o VCD. 1. Stiskněte jednou OSD na dálkovém ovládání. Přístroj ukáže délku nahrávky a uběhlý čas. 2. Stiskněte tlačítko dvakrát a budou zobrazena všechna ostatní nastavení. CZ11

12 Programování přehrávání Můžete si nastavit, které stopy se mají hrát podle vašeho požadovaného pořadí, pomocí funkce PROG. 1. Ujistěte se, že je přístroj v módu STOP. Pokud přístroj právě hraje, zastavte nejdříve přehrávání. 2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání. 3. Vedle místa v paměti vložte číslo stopy a kapitoly. Můžete uložit až 12 umístění. 4. Když jsou naprogramovány všechny stopy, zvolte PLAY PROGRAM a stiskněte ENTER. Začne přehrávání podle programu. NASTAVENÍ PŘEHRÁVAČE DVD Důležité 1 Před zahájením nastavení vložte do jednotky jakýkoli disk. 2 Ujistěte se, že je jednotka vypnuta. Stiskněte SETUP na dálkovém ovládání. Nastavení Kategorie Volby Video TV tvar Pan Scan, Letter Box, 16:9 TV Systém NTSC, PAL, Auto Jazyk Audio Další audio Rating OSD Menu Titulky Audio DVD Menu AC3 MP3/WMA Jiné Pro Logic Subwoofer Pink Noise DRC Středové ovládání (CNTR CTRL) Zadní ovládání L/R Heslo Rating Tovární nastavení Anglicky, čínsky Anglicky, čínsky, auto, vypnuto Anglicky, čínsky Anglicky, čínsky Analogový výstup, digitální výstup 2 / 6 kanál Raw/PCM/Off 2 / 6 kanál PCM/Off 2 / 6 kanál Raw/PCM/Off Auto, On, Off On, Off Off, Levý, Střed, Pravý, Levý Surround, Pravý Surround, Subwoofer Off, On 5ms, 4ms, 3ms, 2ms, 1ms, 0ms, Off 15ms, 12ms, 9ms, 6ms, 3ms, 0ms, Off LARGE, SMALL 1. Dětská pojistka 2. G 3. PG 4. PG-13, 5. PG-R 6. R 7. NC Dospělí Reset CZ12

13 TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘEHRÁVAČ CD/MP3 Poměr signál / hluk Odstup kanálů Frekvenční odezva > 60dB > 50 db (1kHz) 20Hz - 20 khz TUNER (FM) Frekvenční rozsah MHz Mezifrekvenční kmitočet 10.7 MHz Citlivost 2.8 µv Odstup sterea 30 db Poměr signál / hluk 50 db Kanálový krok 50 khz VÝSTUP Výkon Impedance OBECNÉ Napájení Impedance reproduktorů Akustický výkon 5V max 10kOhm 12V DC (tolerance V) 4 nebo 8 ohm 40W x 4CH Poznámka: Vzhledem k ustavičnému vylepšování podléhá specifikace a konstrukce možným modifikacím bez předchozího oznámení. Instrukce o ochraně životního prostředí Neodhazujte tento výrobek po skončení životnosti do domácího odpad; odevzdejte ho do sběrného místa k recyklaci elektrických a elektronických součástek. O vhodné likvidaci vás informují symboly na produktu, návod k použití nebo informace na obalu. Materiály, uvedené na takovém označení, jsou recyklovatelné. Recyklováním nebo jinou formou opětovného použití starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Prosím informujte se u vaší místní správy o povolených skládkách. VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S CZ13

14 NÁVOD K POUŽITÍ AUTOMOBILOVÉ STEREO PŘEHRÁVAČ DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 SE STEREO FM RÁDIEM RDS SKLÁPĚCÍ / ODNÍMATELNÝ ČELNÍ PANEL

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE Automobilový stereofonní DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač s PLL FM Stereo Rádiem Radio Data System 7,11 cm TFT-LCD displej Vstupní karta SD/MMC Vysunovací/odnímatelný přední panel

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY PWR SCN EJ TA REL SEL PTY A/PS AF MD BND 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MU DSP NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ A OVLÁDÁNÍ 1. VYPNUTÍ/ ZAPNUTÍ ( ) 2. TLAČÍTKO

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7" ) DISPLEJ, AM / FM. Návod k použití 10006700

AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7 ) DISPLEJ, AM / FM. Návod k použití 10006700 AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7" ) DISPLEJ, AM / FM Návod k použití 10006700 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 80 234 Multimediální přehrávač DVD/MP4/VCD/MP3/WMA/JPEG/CD/CD-R/CD-RW se vstupem pro USB a SD kartu Velikost 1/2 DIN Obsah Upozornění....1 Péče o disky..2 Přední panel..3 Schéma zapojení....4

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská Uživatelská příručka

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7 displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth Uživatelská příručka Obsah Obsah balení Čelní panel...

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém Blesk a šipka v trojúhelníku je varovným znamením před nebezpečím napětí uvnitř produktu. VAROVÁNÍ: Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Vykřičník s tečkou

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM050. Pokyny

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM050. Pokyny DVD reproduktory pro malé domácí kino HM050 Pokyny přední přední levý FL SUB FR přední pravý CEN DVD reproduktory pro malé domácí kino RL RR HM050 5.1 kanálový reproduktorový systém se subwooferem VLASTNOSTI

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka BEAT 175 Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty Uživatelská příručka Stereo rádio se syntetizátorem PLL (fázovým závěsem) Automatické ukládání do paměti Funkce RDS (Radio Data System) Možnost

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

PARTYBOX BT. User Manual. Návod k obsluze MT3150

PARTYBOX BT. User Manual. Návod k obsluze MT3150 PARTYBOX BT MT3150 Návod k obsluze User Manual 1 Úvod Pohled shora Děkujeme za koupi tohoto multifunkčního mobilního audio zařízení s funkcí karaoke. Věnujte chvíli čtení tohoto návodu před použitím zařízení.

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem)

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) Popis výrobku TV modulátor MT41 je určen pro vytvoření televizních kanálů G / K / I / L / M / N / Austrálie norem v UHF pásem.

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161 NÁVOD K OBSLUZE Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100 Obj. č.: 930 161 Vysoký výkon a kompaktní design. K zvláštnostem tohoto monitorovacího přijímače

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System cm TFT-LCD displej

NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System cm TFT-LCD displej NÁVOD K OBSLUZE Automobilový stereofonní DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač s PLL FM Stereo Rádiem Radio Data System 10.16 cm TFT-LCD displej Vstupní karta SD/MMC Vysunovací/odnímatelný přední panel PŘEDTÍM

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

CDG 350 Uživatelská příručka

CDG 350 Uživatelská příručka CDG 350 Uživatelská příručka Popis funkcí Řídící jednotka čelní panel (str. 7 originálního návodu) 1. Tlačítko PROGRAM Tlačítkem zapínáte a vypínáte režim programování. V tomto režimu můžete naprogramovat

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více