Z Á P I S o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne v hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 30.01.2014 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát"

Transkript

1 Z Á P I S o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne v hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o konání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu. Přítomno 13 členů zastupitelstva města. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluven: Ing. Libor Sedlák, ze začátku jednání Ing. Jiří Šafář ad 1) Technický bod starosta města MVDr. Zdeněk Wetter seznámil ZM s návrhem programu dnešního jednání Program: 1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program) 2. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru 3. Smlouva s Charitou o poskytnutí pečovatelské služby 4. Projednání připomínek a podnětů občanů 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva města 6. Zpráva o činnosti Rady města 7. Změna č. 1 územního plánu Kunštát 8. Pronájem firemní školky 9. Prodej pozemků 10. Různé Ad 1) Technický bod starosta města MVDr.Zdeněk Wetter Zapisovatelkou dnešního jednání byla starostou města pověřena Dagmar Konečná. Starosta města navrhl na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání Ing. Rudolfa Hájka a Jindřicha Pavlů ZM Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání ZM Kunštát Ing. Rudolfa Hájka a Jindřicha Pavlů. Hlasování č. 1 přítomno 13 členů ZM Pro: Petr Bednář, Martin Šauer, Mgr. Anna Smejkalová, Mgr. Pavel Göpfert, MUDr. Jana Bočková, Ing. Petr Sojka, Stanislav Bělehrádek, MVDr.Zdeněk Wetter, Lukáš Hrdlička, Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, Zdržel se hlasování: Ing. Rudolf Hájek, Jindřich Pavlů Usnesení č. 23/01/2014 ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání ZM Kunštát Ing. Rudolfa Hájka a Jindřicha Pavlů. Starosta města Kunštát seznámil zastupitele s návrhem programu dnešního jednání. 1

2 Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program dnešního zasedání ZM Kunštát. Hlasování č. 2 přítomno 13 členů ZM Pro: Petr Bednář, Martin Šauer, Mgr. Anna Smejkalová, Mgr. Pavel Göpfert, MUDr. Jana Bočková, Ing. Petr Sojka, Stanislav Bělehrádek, Jindřich Pavlů, Ing.Rudolf Hájek, MVDr. Zdeněk Wetter, Lukáš Hrdlička, Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, Usnesení č. 23/02/2014 Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program 23. zasedání ZM Kunštát. Ad 2) Zpráva o činnosti kontrolního výboru. Starosta města přivítal zástupce Oblastní charity Blansko Bc. Annu Kalovou a Ing. Pavla Kolmačku, kteří přijali pozvání na dnešní zasedání ZM ve věci zodpovězení dotazů zastupitelstva spojených s poskytováním této služby. Pan Jindřich Pavlů seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání mezi městem Kunštát a Oblastní charitou Blansko dne Předmětem jednání bylo optimální nastavení žádosti a smlouvy na poskytování Charitní pečovatelské služby. Zastupitelé obdrželi před dnešním zasedáním seznam sjednaných úkonů u klientů charitní pečovatelské služby Blansko v Kunštátě za rok 2013, seznam klientů, přílohu k vyúčtování příspěvku na pečovatelskou službu od města Kunštát a návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na výkon pečovatelské služby na r Pan Jindřich Pavlů dále seznámil zastupitelstvo se zápisem č. 1/2014 ze schůze kontrolního výboru ze dne KV doporučuje na základě jednání se zástupci Oblastní charity Blansko schválit pro letošní rok novou Smlouvu o poskytnutí příspěvku na výkon pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno, Oblastní Charitou Blansko. KV doporučuje RM oslovit poskytovatele pečovatelských služeb v okolí s požadavkem na nabídku obdobných služeb. Usnesení č. 23/03/2014 ZM bere na vědomí přednesenou informaci Ad 3) Smlouva s Oblastní charitou Blansko poskytnutí pečovatelské služby MVDr. Zdeněk Wetter. Paní Bc. Anna Kalová informovala zastupitele o službách poskytovaných charitou, které poskytuje v Kunštátě a okolních obcích již 11 let. Účelem příspěvku od města Kunštát je dokrytí nákladů na pečovatelské služby. Příspěvek je určen na výkon pečovatelské služby v rozsahu základních činností pečovatelské služby uvedených v zákoně č. 108/2006Sb. Dále vysvětlila seznam sjednaných úkonů u klientů charitní pečovatelské služby. Oblastní charita Blansko poskytuje na Boskovicku své služby pro 22 obcí. K dnešnímu dni má 52 klientů v Kunštátě. Paní Vlasáková vznesla konkrétní dotazy k poskytovaným službám v Kunštátě. Uvedla, že např. do penzionu dodává charita 1-2 obědy denně, ostatní odebírají obědy jinde. Domnívá se, že příspěvek 4.400Kč na jednoho klienta je vysoký. Ing. Pavel Kolmačka podal podrobné vysvětlení k hospodaření charity. Uvedl, že i charita poskytuje ziskové služby a zisk v souladu s platnými předpisy vykazuje a používá ke krytí ztrátové činnosti. Mgr. Anna Smejkalová poděkovala zástupcům Oblastní charity Blansko za poskytování služeb občanům v Kunštátě a doporučila schválit návrh předložené smlouvy. 2

3 Pan Jindřich Pavlů provedl srovnání poskytovaných služeb s jinými města a domnívá se, že požadovaná výše příspěvku není přehnaná. Starosta města MVDr. Zdeněk Wetter poděkoval Bc. Kalové a Ing. Kolmačkovi za podaná vysvětlení a požádal o přednesení usnesení k tomuto bodu. ZM Kunštát schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kunštát a Diecézní charitou Brno, kpt. Jaroše 9, Brno, o poskytnutí příspěvku na výkon pečovatelské služby, kterou se město Kunštát zavazuje poskytnout pro rok 2014 příspěvek ve výši ,-Kč, splatný ve dvou splátkách. Hlasování č. 3 přítomno 13 členů ZM Pro: Petr Bednář, Martin Šauer, Mgr. Anna Smejkalová, Mgr. Pavel Göpfert, MUDr. Jana Bočková, Ing. Petr Sojka, Stanislav Bělehrádek, Jindřich Pavlů, Ing.Rudolf Hájek, MVDr. Zdeněk Wetter, Lukáš Hrdlička, Mgr. Vladimír Všianský, Proti: Marie Vlasáková Usnesení č. 23/04/ ZM Kunštát schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kunštát a Diecézní charitou Brno, kpt. Jaroše 9, Brno, o poskytnutí příspěvku na výkon pečovatelské služby, kterou se město Kunštát zavazuje poskytnout pro rok 2014 příspěvek ve výši ,-Kč, splatný ve dvou splátkách. Ad 4) Projednání připomínek a podnětů občanů MVDr. Zdeněk Wetter Občané nepodali žádné podněty a připomínky. (Z jednání se omluvila Mgr. Anna Smejkalová - přítomno 12 zastupitelů). Ad 5) - Kontrola úkolů z minulého zasedání ZM MVDr.Zdeněk Wetter Starosta města provedl kontrolu uložených úkolů: - Podal informaci o stavu napojených objektů na kanalizaci. K dnešnímu dni zůstává počet napojených domácností nezměněn. - Starosta města jednal s provozovatelkou zařízení pro předškolní děti v Rudce. Jedná se o dobrovolné neregistrované sdružení rodičů (matek), kam docházejí se svými dětmi. Využití tohoto zařízení jako klasickou MŠ zatím není možné. - Zastupitelé obdrželi zápisy komise pro pořádání jarmarku za rok S nájemcem Pizzerie Piccolo bylo projednáno, že posezení před provozovnou bude ponecháno celoročně i v době konání hrnčířského jarmarku. - RM projednala na základě návrhu zastupitelů výši odměny místostarosty Ing. Hájka s tím, že doporučuje stávající výši odměny ponechat. Ing. Petr Sojka řekl, že s rozhodnutím RM nesouhlasí, o odměně rozhoduje zastupitelstvo a její výši musí schválit. Starosta města na základě rozhodnutí RM navrhl odměnu místostarostovi ve výši Kč měsíčně. Hlasování č. 4 přítomno 12 členů ZM Pro: Petr Bednář, Martin Šauer, MVDr. Zdeněk Wetter, Lukáš Hrdlička, Marie Vlasáková, Mgr. Vladimír Všianský, Zdržel se hlasování: Mgr. Pavel Göpfert, MUDr. Jana Bočková, Ing.Petr Sojka, Jindřich Pavlů, Stanislav Bělehrádek, Ing. Rudolf Hájek 3

4 Návrh nebyl schválen. Starosta města podal nový návrh na výši odměny místostarosty 9.990,-Kč měsíčně. Hlasování č. 5 přítomno 12 členů ZM Pro: 0 Zdržel se hlasování: Petr Bednář, Martin Šauer, Mgr. Pavel Göpfert, MUDr. Jana Bočková, Ing. Petr Sojka, Stanislav Bělehrádek, Jindřich Pavlů, Ing.Rudolf Hájek, MVDr. Zdeněk Wetter, Lukáš Hrdlička, Mgr. Vladimír Všianský, Marie Vlasáková Návrh nebyl schválen. Jelikož nedošlo k žádné dohodě, byl podán návrh, aby o výši odměny jednalo ZM na svém příštím zasedání. Hlasování č. 6 přítomno 12 členů ZM Pro: Petr Bednář, Martin Šauer, Mgr. Pavel Göpfert, MUDr. Jana Bočková, Ing. Petr Sojka, Stanislav Bělehrádek, Jindřich Pavlů,, Lukáš Hrdlička, Mgr. Vladimír Všianský, Marie Vlasáková Proti: MVDr. Zdeněk Wetter Zdržel se hlasování: Ing.Rudolf Hájek Usnesení č. 23/05/2014 ZM Kunštát projedná na svém příštím zasedání výši odměny místostarosty města Ing. Rudolfa Hájka. Usnesení č. 23/06/2014 ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci. Mgr. Pavel Göpfert požádal ZM, aby přednostně zařadilo na program bod č.8) to je Pronájem firemní školky Hlasování č. 7 přítomno 12 členů ZM Pro: Petr Bednář, Martin Šauer, Mgr. Pavel Göpfert, MUDr. Jana Bočková, Ing. Petr Sojka, Stanislav Bělehrádek, Jindřich Pavlů,, Lukáš Hrdlička, Mgr. Vladimír Všianský, Marie Vlasáková, MVDr. Zdeněk Wetter, Ing. Rudolf Hájek. Usnesení č. 23/07/2014 ZM Kunštát schvaluje změnu programu dnešního jednání předností projednání bodu č. 8. Ad 8) - Pronájem firemní školy MVDr. Zdeněk Wetter. Starosta města sdělil, že dotační program na firemní školku bude ukončen v únoru 2015 a dotační program z MPSV náklady na provoz MŠ nepokryje. Připomněl 3 varianty řešení: 1. Město nebude řešit tuto situaci, hrozí však nezájem o firemní školku a převis poptávky po MŠ 2. Majitelka firemní školky si školku zaregistruje jako státní zařízení, dokončí školní rok 2014/2015, ale navýší se spoluúčast rodičů na 4 a více tisíc měsíčně na provoz školky, které MŠMT neposkytne. Opět hrozí snížený zájem o firemní školku. 3. Město uzavře s majitelkou objektu nájemní smlouvu na 2-3 roky a objekt si zaregistruje jako státní zařízení. Dále informoval zastupitele o konzultaci daného problému s vedoucí odboru školství na JMK JUDr. Polákovou, a o výsledku kontroly účelově pozvaných pracovnic KHS, pracoviště Blansko, které konstatovaly reálnost provozování daného objektu jako státní školské zařízení s minimálními stavebními úpravami (jedno dětské WC a umývadlo, směsná vodovodní baterie a dvě stropní zářivky). 4

5 Přivítal Ing. Šárku Neničkovou, která přišla zastupitele seznámit s provozem firemní mateřské školky. Do této MŠ chodí 16 dětí, 2 nastoupí do ZŠ. Ing. Neničková vysvětlila podmínky provozu a přítomní shlédli prezentaci. Dále zodpověděla dotazy zastupitelů. Mgr. Sedlák doplnil, že v příštím školním roce se všechny děti do státní MŠ nepodaří umístit a proto podporuje, aby firemní školka byla zachována. Zaměstnanci by byli hrazeni ze státních prostředků. ( dostavil se Ing. Jiří Šafář přítomno 13 zastupitelů) Ing. Sojka řekl, že tuto otázku řešilo ZM na svém minulém zasedání, kde bylo podáno několik návrhů. Domnívá se, že ZM nemá všechny potřebné informace, aby rozhodlo o dalších provozu firemní MŠ. Doporučuje dokončit letošní školní roka dále zjistit, zda bude firemní školka využita. Ing. Hájek navrhl, aby firemní školka byla z rozpočtu města financována do konce školního roku 2014 /2015. Náklady cca Kč na energie by byly hrazeny z rozpočtu města. ZM Kunštát schvaluje pronájem objektu č.p. 300 na ulici Zahradní za účelem provozování odloučeného pracoviště mateřské školy, a to od nadobu určitou do za nájemné ve výši ,- Kč měsíčně + energie (služby). Hlasování č. 8 přítomno 13 členů ZM Pro: Petr Bednář, Martin Šauer, Mgr. Pavel Göpfert, Lukáš Hrdlička, Mgr. Vladimír Všianský, Marie Vlasáková, MVDr. Zdeněk Wetter, Ing. Rudolf Hájek. Zdržel se hlasování: Ing.Jiří Šafář, Jindřich Pavlů, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka, MUDr. Jana Bočková Usnesení č. 23/08/2014 ZM Kunštát schvaluje pronájem objektu č.p. 300 na ulici Zahradní za účelem provozování odloučeného pracoviště mateřské školy, a to od nadobu určitou do za nájemné ve výši ,- Kč měsíčně + energie (služby). Ad 5) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZM - MVDr. Zdeněk Wetter Starosta města jednal se zástupci okolních obcí ve věci využití služeb městské policie Kunštát. Z důvodu odchodu pracovníka MP Kunštát nemají zatím o tuto službu okolní obce zájem. Prodej pozemků v ul. Sadová zbývá prodat 5 stavebních parcel. ZM doporučuje dva nejmenší pozemky sloučit. Ing. Jiří Šafář požádal, aby na příštím ZM byly předloženy vyčíslené náklady na lokalitu a výnosy z prodeje pozemků. Altán u tenisových kurtů SDH Sychotín v jarních měsících stavbu demoluje a odveze do Sychotína. Na žádost Ing. Libora Sedláka RM projednává požadavky SDH a osadních výborů jednotlivě. Usnesení č. 23/09/2014 ZM bere na vědomí přednesenou informaci. 5

6 Ad 6) - Zpráva o činnosti Rady města MVDr. Zdeněk Wetter Starosta města jmenoval hlavní projednávané úkoly se zápisů RM a vyzval zastupitele k podání dotazů k činnosti RM. Ing. Alois Dobeš se ptal, jak pokračuje příprava akce zavlažovacího systému pro tenisové kurty. Starosta města odpověděl, že bylo odsouhlaseno zhotovení projektu. Lukáš Hrdlička seznámil ZM jak pokračují jednání ve věci dořešení financování Panské zahrady z OP ŽP. Zbývá proplatit ,- Kč. Ministerstvo ŽP požádalo o zpracování posudku dendrologem. Ing. Petr Sojka požádal, aby vzhledem k závažnosti situace, byla na každém zasedání ZM podána informace, jak jednání pokračují. Požádal p. Hrdličku, aby pro jednání ZM připravil veškeré podklady. Usnesení č. 23/10/2014 ZM bere na vědomí přednesenou informaci. Ad 7) Změna č. 1 územního plánu Kunštát Ing. Rudolf Hájek. Seznámil ZM s návrhem na změnu ÚP č. 1. Navrhovaná změna se týká lokality bývalého objektu Hlubna, kde je uvedena rekreační oblast. Nový zájemce zde navrhuje provozovnu kovovýroby. Změna č. 1 mění tuto oblast na průmyslovou. Náklady na změnu ÚP č. l bude hradit zájemce. ZM Kunštát schvaluje podle 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Zadání změny č. 1 územního plánu Kunštát a ukládá starostovi města Kunštát panu MVDr. Zdeňkovi Wetterovi zabezpečit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Kunštát. Hlasování č. 9 přítomno 13 členů ZM Mgr. Vladimír Všianský, Marie Vlasáková, MVDr. Zdeněk Wetter, Ing. Rudolf Hájek, Ing. Jiří Šafář, Jindřich Pavlů, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka. Usnesení č. 23/11/ ZM Kunštát schvaluje podle 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Zadání změny č. 1 územního plánu Kunštát a ukládá starostovi města Kunštát panu MVDr. Zdeňkovi Wetterovi zabezpečit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Kunštát. Ad 9) Prodej pozemků - Ing. Stanislav Kolář a) pozemek p.č. 1101/1 k.ú. Kunštát na Moravě Žádost o prodej pozemku p.č. 1101/1, ostatní plocha, o výměře 179 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, manželům Pavlu a Jitce Macháčkovým, Zámecká 123, Kunštát, za cenu 40,-Kč/m2. Stavební odbor souhlasí s prodejem pozemku. 6

7 ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1101/1, ostatní plocha, o výměře 179 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, manželům Pavlu a Jitce Macháčkovým, Zámecká 123, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2. Hlasování č. 10 přítomno 13 členů ZM Mgr. Vladimír Všianský, Marie Vlasáková, MVDr. Zdeněk Wetter, Ing. Rudolf Hájek, Ing. Jiří Šafář, Jindřich Pavlů, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka. Usnesení č. 23/12/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1101/1, ostatní plocha, o výměře 179 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, manželům Pavlu a Jitce Macháčkovým, Zámecká 123, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2. b) pozemek p.č. 1098/2, 1209 a 1210 k.ú. Kunštát na Moravě Žádost o prodej pozemku p.č. 1098/2, zahrada, o výměře 94 m2, pozemku p.č. 1209, trvalý travní porost, o výměře 1504 m2 a pozemku p.č. 1210, ostatní plocha, o výměře 1083 m2, všechny v k.ú. Kunštát na Moravě, Pavlu Macháčkovi, Zámecká 123, Kunštát. Stavební odbor souhlasí s prodejem pozemků. - ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1098/2, zahrada, o výměře 94 m2, pozemku p.č. 1209, trvalý travní porost, o výměře 1504 m2 a pozemku p.č. 1210, ostatní plocha, o výměře 1083 m2, všechny v k.ú. Kunštát na Moravě, Pavlu Macháčkovi, Zámecká 123, Kunštát, za cenu 40,--Kč/m2 Hlasování č. 11 přítomno 13 členů ZM Mgr. Vladimír Všianský, Marie Vlasáková, MVDr. Zdeněk Wetter, Ing. Rudolf Hájek, Ing. Jiří Šafář, Jindřich Pavlů, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka. Usnesení č. 23/13/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1098/2, zahrada, o výměře 94 m2, pozemku p.č. 1209, trvalý travní porost, o výměře 1504 m2 a pozemku p.č. 1210, ostatní plocha, o výměře 1083 m2, všechny v k.ú. Kunštát na Moravě, Pavlu Macháčkovi, Zámecká 123, Kunštát, za cenu 40,--Kč/m2 c) pozemek p.č. 989 a část pozemku p.č. 984/1, k.ú. Kunštát na Moravě Žádost o prodej pozemku p.č. 989, zahrada, o výměře 878 m2 a části pozemku p.č. 984/1, ostatní plocha, o výměře cca 240 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, do podílového spoluvlastnictví Pavlu a Haně Havlovým, Janu Paděrovi, Martě Pitnerové a Mgr. Aleně Polákové, všichni bytem U Hřiště 282, Kunštát. Stavební odbor souhlasí s prodejem pozemků ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 989, zahrada, o výměře 878 m2 a části pozemku p.č. 984/1, ostatní plocha, o výměře cca 240 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, do podílového spoluvlastnictví Pavlu a Haně Havlovým, Janu Paděrovi, Martě Pitnerové a Mgr. Aleně Polákové, všichni bytem U Hřiště 282, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování 7

8 geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 984/1 a stanovení rozsahu věcného břemene. Hlasování č. 12 přítomno 12 členů ZM (nepřítomen Ing. Rudolf Hájek) Mgr. Vladimír Všianský, Marie Vlasáková, MVDr. Zdeněk Wetter, Ing. Jiří Šafář, Jindřich Pavlů, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka. Usnesení č. 23/14/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 989, zahrada, o výměře 878 m2 a části pozemku p.č. 984/1, ostatní plocha, o výměře cca 240 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, do podílového spoluvlastnictví Pavlu a Haně Havlovým, Janu Paděrovi, Martě Pitnerové a Mgr. Aleně Polákové, všichni bytem U Hřiště 282, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2. Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 984/1. d) pozemek p.č. 1201/3 k.ú. Kunštát na Moravě Žádost o prodej pozemku p.č. 1201/3, trvalý travní porost, o výměře 40 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, Lence Tejkalové, Zámecká 355, Kunštát. Stavební odbor souhlasí s prodejem pozemku. - ZM schvaluje prodej pozemku 1201/3, trvalý travní porost, o výměře 40 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, Lence Tejkalové, Zámecká 355, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2. Hlasování č. 13 přítomno 13 členů ZM Ing. Rudolf Hájek, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka. Usnesení č. 23/15/ ZM schvaluje prodej pozemku 1201/3, trvalý travní porost, o výměře 40 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, Lence Tejkalové, Zámecká 355, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2. e) pozemek parc. č. 1201/2 a část p.č. 1207/1, k.ú. Kunštát na Moravě Žádost o prodej pozemku parc. č. 1201/2, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, a části pozemku p.č. 1207/1, trvalý travní porost, o výměře cca m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, manželům Jaroslavu a Lence Tejkalovým, Zámecká 355, Kunštát, Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku p.č. 1207/1. ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1201/2, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, a části pozemku p.č. 1207/1, trvalý travní porost, o výměře cca m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, manželům Jaroslavu a Lence Tejkalovým, Zámecká 355, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2 Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku p.č. 1207/1. 8

9 Hlasování č. 14 přítomno 13 členů ZM Ing. Rudolf Hájek, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka. Usnesení č. 23/16/ ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1201/2, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, a části pozemku p.č. 1207/1, trvalý travní porost, o výměře cca m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, manželům Jaroslavu a Lence Tejkalovým, Zámecká 355, Kunštát, za cenu 40,- Kč/m2 Žadatelé zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku p.č. 1207/1. Ad 10) - Různé a) Odměny předsedům OV Ing. Stanislav Kolář seznámil s návrhem odměn předsedům Osadních výborů ve výši: OV Rudka,Újezd a Sychotín 3.000Kč, OV Hluboké a Touboř 1.500Kč. ZM schvaluje vyplacení odměn předsedům Osadních výborů ve výši: OV Rudka, Újezd a Sychotín 3.000,- Kč, OV Hluboké a Touboř 1.500,- Kč Hlasování č. 15 přítomno 13 členů ZM Ing. Rudolf Hájek, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka. Usnesení č. 23/17/2014 ZM schvaluje vyplacení odměn předsedům Osadních výborů ve výši: OV Rudka, Újezd a Sychotín 3.000,- Kč, OV Hluboké a Touboř 1.500,- Kč. b) Výběrové řízení zpracování PD akce Přístavba bazénu k budově ZŠ Starosta města podal informaci o průběhu výběrového řízení na zpracování PD akce Přístavba bazénu k budově ZŠ. Nabídku podaly 4 firmy. Komise vyhodnotila nejvýhodnější nabídku firmy ai5, s.r.o., Dlouhá 730/35, Praha 1. Ing.Rudolf Hájek navrhl, aby se hlasovalo, kdo souhlasí s přístavbou bazénu k budově ZŠ. Ing.Petr Sojka podal protinávrh, aby se hlasovalo, kdo chce zadat vypracování projektu. ZM na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodlo o přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro výběr zhotovitele tendrová dokumentace na akci Přístavba bazénu k budově Základní školy v Kunštátě projekční kanceláři ai5, s.r.o., Dlouhá 730/35, Praha 1, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši ,- Kč bez DPH. 9

10 Hlasování č. 16 přítomno 13 členů ZM Pro: Petr Bednář, Martin Šauer, Mgr. Pavel Göpfert, MUDr. Jana Bočková, Ing. Rudolf Hájek, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka, Proti: Lukáš Hrdlička Usnesení č. 23/18/ ZM na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodlo o přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro výběr zhotovitele tendrová dokumentace na akci Přístavba bazénu k budově Základní školy v Kunštátě projekční kanceláři ai5, s.r.o., Dlouhá 730/35, Praha 1, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši ,- Kč bez DPH. Ing.Rudolf Hájek podal opětovně návrh, aby se hlasovalo, kdo souhlasí s přístavbou bazénu k budově ZŠ. Hlasování č. 17 přítomno 13 členů ZM Pro: Petr Bednář, Martin Šauer, Mgr. Pavel Göpfert, MUDr. Jana Bočková, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka, Proti: Lukáš Hrdlička Zdržel se hlasování: Ing.Rudolf Hájek Usnesení č. 23/19/ ZM Kunštát souhlasí s přístavbou bazénu k budově ZŠ. b) Lukáš Hrdlička požádal ZM, aby rozhodlo ve věci dohledání a požádání o navrácení lesních pozemků. ZM Kunštát pověřuje RM k podání žádosti na Lesy ČR o navrácení lesních pozemků ve vlastnictví státu, které historicky byly ve vlastnictví města Kunštát. Hlasování č. 18 přítomno 13 členů ZM Ing. Rudolf Hájek, Stanislav Bělehrádek, Ing. Petr Sojka, Ing. Rudolf Hájek. Usnesení č. 23/20/ ZM Kunštát pověřuje RM k podání žádosti na Lesy ČR o navrácení lesních pozemků ve vlastnictví státu, které historicky byly ve vlastnictví města Kunštát. Ing. Alois Dobeš navrhl ZM aktualizovat cenovou mapu pozemků. Domnívá se, že cena prodávaných městem je nízká. Neodpovídá ceně, za kterou město pozemky vykupuje. Ing. Sojka se k návrhu připojil. 10

11 ZM ukládá RM aktualizovat cenovou mapu pozemku (minimální doporučené ceny pro prodej pozemků). Usnesení č. 23/21/2014 ZM ukládá RM aktualizovat cenovou mapu pozemku (minimální doporučené ceny pro prodej pozemků). Ing. Petr Sojka poukázal na špatný stav střechy objektu č.p.43 (bývalé jesle). Požádal, aby na příštím zasedání ZM byla podána zpráva, jak a kdy bude řešena oprava. Starosta odpověděl, že dlouholetý špatný stav střechy je městu známý a je počítáno s nápravou. MVDr. Zdeněk Wetter podal informace o změně vedení v ŘSD, závodu Brno, o návštěvě nového ředitele a dohodě o svolání schůzky ohledně úpravy křižovatky pod kostelem za přítomnosti zástupců úseku výstavby a investic. Nabídl zastupitelům zúčastnit se schůzky. Mgr.Pavel Göpfert řekl, že by měl zájem se příští schůzky zúčastnit. Starosta města poděkoval všem za účast na dnešním jednání a 23. zasedání ZM zakončil. Čas ukončení: hodin MVDr. Zdeněk Wetter starosta města Ověřovatelé zápisu: Ing. Rudolf Hájek Jindřich Pavlů 11

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1)

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 28. března 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů Zastupitelstva MČ do 18:15 hod 7 členů Zastupitelstva MČ

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 7.února 2008 od 17:00 hod. v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u svolaného

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

Zápis.06/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.06/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.06/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 24.04.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Robert Nešpor,

Více

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 1 Obec Kostice Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 2 Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 27.4.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 138/2012, konaného

Více

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Město Rosice Kontrolní výbor zastupitelstva města Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Přítomni: JUDr. Polák, pan Světlík, Bc.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 30. 1. 2012 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015.

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zápis zastupitelstva 2004-03

Zápis zastupitelstva 2004-03 Zápis zastupitelstva 2004-03 Zápis č. 03-2004 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice konaného dne 13. 5. 2004 v 18.00 hodin v místnosti bývalé pošty v budově OÚ Přítomno: 14 členů zastupitelstva Nepřítomen:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 02.09.2013 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý, MUDr. Aleš Rybka, Bc.

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis č. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17. 12. 2014 od 19.00 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS. Ing. Karel Med, Ing. Břetislav Vodák

ZÁPIS. Ing. Karel Med, Ing. Břetislav Vodák ZÁPIS ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 22. 9. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: Omluveni: 29 - dle prezenční listiny

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 11. listopadu 2015

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 11. listopadu 2015 Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 11. listopadu 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce

Více

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18:05 hodin Přítomni zastupitelé: 9 Omluveni zastupitelé: 0

Více

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 Přítomní: Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav,

Více

Zápis 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá, konaného dne 8. 11. 2012 v 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá.

Zápis 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá, konaného dne 8. 11. 2012 v 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá. Zápis 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá, konaného dne 8. 11. 2012 v 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá. Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Najmanová, O. Semotánová, M. Sirakova, M. Vondrášek

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pokorná, J. Sehnal, J. Hrušková, K. Pavlíková, E. Procházková, M. Fiala, J. Přibylová Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.koch,p.farář V.,p.Schwarz,p.Wolf,p.Levko,p.Kovářová,p.Topinková,p.Dyková, p.krejnický.p.farář

Více

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 7.3.2011 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 20.10 hodin PŘÍTOMNI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima,

Více

RO 16. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 11.6.

RO 16. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 11.6. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 01. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Omluven: Jiří Svoboda cca

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.7.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah...1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele...2 2. Program

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města: Zápis z 82. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 7. 6. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:32 hodin dnešní řádnou

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 31.března 2005 od 17:00 Přítomni:

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice Starosta Mgr. Jindřich Nožka zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 20. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 20. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Potěhy konaného dne 24. 2. 2016 od 18.00 hodin.

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Potěhy konaného dne 24. 2. 2016 od 18.00 hodin. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Potěhy konaného dne 24. 2. 2016 od 18.00 hodin. Přítomni: Cháma Václav, Mgr. Jan Orel, Sixta Ondřej, Ing. Vlček Richard, Šulcová Stanislava, Prchalová Alena, Dvořáková

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 30, konaného dne 26. 6. 2013, od 17.00 hodin

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 30, konaného dne 26. 6. 2013, od 17.00 hodin Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 30, konaného dne 26. 6. 2013, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015. Přítomni: 6 členů dle prezenční listiny Nepřítomni: Josef Jež, Eduard Gertner Omluveni: Vít Sasínek Zasedání bylo

Více

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 128/2011, konaného dne 17. května

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Z Á P I S o průběhu 44. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 6. 2010 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 44. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 6. 2010 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 44. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 6. 2010 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 44. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:09 hodin přítomni:

Více

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 9 zastupitelů (dle prezenční listiny) 8 hostů (6 studentů

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.10/2014 konaného dne 19. 5. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen rady příchod

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

dále přítomni: paní Stanislava Kovářová předsedkyně komise pro školství,kulturu,sport a spolkový život

dále přítomni: paní Stanislava Kovářová předsedkyně komise pro školství,kulturu,sport a spolkový život Zápis z 17. schůze rady města ze dne 25. 4. 2007 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Přítomni: Petr Brůžek, Martin Charvát, Ladislav Krouman, Bohuslav

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Z Á P I S. Ing. arch. Kabelová Ivana. Ing. Potluka Oto. pan Horký Vladimír Bc. Preiss Martin. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Ing. arch. Kabelová Ivana. Ing. Potluka Oto. pan Horký Vladimír Bc. Preiss Martin. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 24. října 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. arch. Kabelová Ivana 8 členů Zastupitelstva MČ od 18:40 hod. 9 členů Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Plaňany, ze dne 18.1.2011 v 18.00 hodin v jídelně základní školy Plaňany

Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Plaňany, ze dne 18.1.2011 v 18.00 hodin v jídelně základní školy Plaňany Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Plaňany, ze dne 18.1.2011 v 18.00 hodin v jídelně základní školy Plaňany Přítomni: Taťána Hurtová, Ivan Vokřál, Mgr. Martin Charvát, Vladimír Bartoš,

Více

ZÁPIS. o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v roce 2012 v 19.00 hod. a přivítal

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 12. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 12. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 12. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 23. května 2016 od 18.00 hodin

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 23. května 2016 od 18.00 hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 23. května 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 27.10.2009 v 18.00 hod. v hasičské zbrojnici Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 27.10.2009 v 18.00 hod. v hasičské zbrojnici Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 27.10.2009 v 18.00 hod. v hasičské zbrojnici Blížkovice. čj. 8/2009 Starostka zahájila 8. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice v

Více