Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:"

Transkript

1 Zápis z 82. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:32 hodin dnešní řádnou schůzi rady města. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Přítomno 7 členů rady města: S hlasem poradním: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Mgr. Otakar Německý, Marcela Krupicová, Ing. Pavel Král, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ Nové Město na Moravě Starostka města jmenovala za ověřovatele záznamu z dnešní rady města Ing.Pavla Krále. Schválený program schůze: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje následující program své dnešní schůze: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Destinace cestovního ruchu Novoměstsko - výběrové řízení na dodávku a odborné služby "informace, navigace, produkty" 3) Návrh na změnu redakce, případně vydavatele periodického tisku města 4) Žádost Sdružení rodičů Čtyřlístek o prominutí vratky 5) Prodej části bytového fondu ve vlastnictví města 6) Dispozice s bytem č. 731/14 na ul. Tyršova 7) Veřejné výběrové řízení na pronájem bytů - přidělení bytu č. 2 na ulici Tyršova č.p ) Smlouva o dílo č rekonstrukce výtahu č.p. 730, 732 9) Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů 10)Dispozice s majetkem 10.1 Návrh kupní smlouvy - pozemek č.p. 110 (10m 2 ) v k.ú. Slavkovice 10.2 Úplatný převod p.č. 3055/20-37 m 2 v k.ú. Nové Město na Moravě 10.3 Krátkodobé pronájmy a výpůjčky - zmocnění odboru ISM MěÚ 10.4 Směna pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě - lokalita Tři kříže 10.5 Úprava nájemného v č.p. 301 v k.ú. NMNM - Snagi, s.r.o. 11)Různé 11.1 Předložení seznamu dětí pro potřeby poskytnutí daru - č. 3/ Plán řádných schůzí rady města a zastupitelstva města na II. pololetí roku Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně 11.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - elektronické spisové služby Triada 11.5 Návrh na změnu smlouvy o dílo na cateringové služby na akci Setkání Nových Měst Evropy a Nova Civitas 12) Diskuse Rada města Nového Města na Moravě projednala jednotlivé body programu schůze rady města a přijala k nim následující usnesení: K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady města, s tím, že navrhuje vypustit splněné úkoly. 1

2 Rada města Nové Město na Moravě schvaluje předloženou zprávu o plnění úkolů Rady města Nové Město na Moravě. Hlasování č. 2: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 2) Stanislav Bartoš, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil přítomným návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro projekt "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko". 1. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro projekt "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko". 2. Rada města Nového Města na Moravě: - schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a odborné služby "Informace, navigace a produkty" pro realizaci projektu "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko" - schvaluje předložený návrh výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky - ukládá vyzvat k podání nabídky tyto dodavatele: DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň Agrika tour Telč, k.s., Lhotka 10, Telč Confima, s.r.o., Magdalény Rettigové 79/8, Praha 1 - jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi Zdeňka Marková starostka Stanislav Marek - místostarosta Miloš Hemza - referent odboru ISM Ing.Kateřina Gryndlerová - asistentka projektu Stanislav Bartoš - koordinátor projektu a náhradníky: Marcela Krupicová - členka rady města Ing.Andrea Kramárová - referentka odboru RRÚPSŘ Ing.Lubomír Kubík - zástupce vedoucího odboru ISM Ing.Michal Burian - zpracovatel projektu Vladimír Dobiáš - referent odboru RRÚPSŘ Hlasování č. 3: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 11.3 Stanislav Bartoš, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil přítomným návrh smlouvy o přijetí dotace od Kraje Vysočina na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích města podél silnic II. a III. tříd. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd, a to v celkové výši ,- Kč. Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 Nepřítomno: 1 - schváleno 2

3 K bodu 11.4 Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s návrhem na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku, implementaci a technickou podporu Elektronické spisové služby MUNIS pro obce základního typu ve správním obvodu města. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne , mezi městem Nové Město na Moravě a společností Triada spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12, Praha 9,IČ: , jejíž předmětem je dodávka, implementace a technická podpora Elektronické spisové služby MUNIS pro šestnáct obcí základního typu ve správním obvodu odběratele. Hlasování č. 5: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 11.1 Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, předložil přítomným seznam dětí narozených v březnu až dubnu 2010, které splňují podmínky pro poskytnutí finančního daru. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje podle podmínek schválených v usnesení z 54. řádné schůze RM dne , bod 8) poskytnutí finančního daru Kč 1000,- dle přílohy č. 1 - Seznam dětí č. 3/2010. Hlasování č. 6: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 3) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s návrhem na změnu redakce, případně i vydavatele periodického tisku města, a to v návaznosti na radou města schválený úkol. Členové rady města diskutovali o předložených variantách i o vypsaném výběrovém řízení, s tím, že výběrovou komisí na obsazení nové pozice na příspěvkové organizaci Novoměstská kulturní zařízení Novoměstských budou i členové rady města. Mgr. Otakar Německý podal jako svůj protinávrh variantu označenou jako B) v předloženém materiálu, neboť se domnívá, že je vhodnější zachovat město jako vydavatele Novoměstska. Protinávrh Mgr. Otakara Německého: Rada města Nové Město na Moravě po projednání materiálu schvaluje variantu B) tzn., že vydavatelem zpravodaje je i nadále město Nové Město na Moravě. Hlasování č. 7: Pro: 1 Proti: 6 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - neschváleno Varianta řešení zvolená členy rady města: Rada města Nové Město na Moravě po projednání materiálu schvaluje variantu A) řešení předloženého návrhu na změnu redakce, případně vydavatele periodického tisku města a doporučuje Zastupitelstvu města Nové Město ke schválení Dodatek č. 1 k Úplnému znění zřizovací listiny NKZ Nové Město na Moravě s účinností od dle přílohy materiálu Rada města ukládá paní Vlastě Soldánové, ředitelce NKZ zajistit v souladu se zák. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),změnu evidence periodického tisku města na MK ČR, a to do 5 dnů ode dne, kdy došlo ke schválené změně evidovaných údajů. Hlasování č. 8: Pro: 6 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno 3

4 K bodu 4) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s žádostí občanského sdružení "Sdružení rodičů Čtyřlístek," o prominutí vratky z poskytnutého finančního příspěvku města NMNM. Rada města vyhovuje občanskému sdružení "Sdružení rodičů Čtyřlístek," Drobného 299, Nové Město na Moravě a promíjí vratku ve výši 651,- Kč, která byla nařízena na základě finanční kontroly čerpání poskytnutého finančního příspěvku z programu grantů a příspěvků města Nového Města na Moravě na rok Hlasování č. 9: Pro: 4 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 11.5 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci cateringových služeb na akcích města Setkání Nových Měst Evropy a Nova Civitas, tento se týká změny skladby nápojů a jejich distribuce při hlavním menu podávaném ve stanu v areálu Zlaté lyže. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na realizaci cateringových služeb na akcích města Setkání Nových Měst Evropy a Nova Civitas, konaných ve dnech , uzavřený mezi městem Nové Město na Moravě a společností Happycatering s.r.o. Brno, IČ: , a to dle přílohy materiálu. Hlasování č. 10: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 6) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města a Ing. Petra Vallová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili přítomné s předkládanými dokumenty ke schválení týkajícími se vypsání výběrového řízení na obsazení uvolněného bytu č. 14 na ul. Tyršova. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě rozhodla dle Směrnice pro pronájem bytů (čl. 4 bod 1.) vypsat veřejné výběrové řízení na pronájem bytu č. 14 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v k.ú. Nové Město na Moravě. Hlasování č. 11: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu7) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města a Ing. Petra Vallová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili členy rady města s návrhem na obsazení bytu č. 2 na ul. Tyršova. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě paní xxx, bytem xxx, NMNM, za nájemné 55,-Kč/m 2 s tím, že s paní xxx bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt. Jako náhradníka určuje Rada města Nové Město na Moravě paní xxx, bytem Olešná, NMNM. Hlasování č. 12: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno 4

5 K bodu 8) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města a Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili členy rady města s návrhem smlouvy řešící dílčí dodávku lanových osobních výtahů do stávajících výtahových šachet v panelových domech na ul. Tyršova 730 a Křenkova 732 v Novém Městě na Moravě. S ohledem na předpokládanou výši zakázky členové rady města požadují provést poptávkové řízení na tuto dodávku. Protinávrh usnesení: Rada města Nové Město na Moravě stahuje předložený materiál s tím, že ukládá odboru ISM vyhlásit poptávkové řízení na dodávku lanových osobních výtahů. Termín: Hlasování č. 13: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 9) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města a Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města předložili ke schválení návrh smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Zpětný odběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů bude realizován na stanovených místech na území města. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení zpětný odběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů číslo smlouvy ASEKOL : STAC KONT/2010V2 mezi městem Nové Město na Moravě a ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1, Praha 4 - Braník, IČ v předloženém znění. Hlasování č. 14: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.1 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili přítomné s návrhem na nákup pozemku dotčeného stavbou komunikace v rámci akce "Rekonstrukce místní komunikace v obci Slavkovice. Rada města Nového Města na Moravě doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní - dle přílohy, jejímž předmětem je oboustranný závazek smluvních stran (město jakožto budoucí kupující a pan xxx, bytem Slavkovice jakožto budoucí prodávající) uzavřít, za podmínek uvedených v předložené smlouvě, kupní smlouvu na část pozemku p.č. 110 (cca 10 m 2 ) v k.ú. Slavkovice, dotčeného stavbou komunikace v rámci akce "Rekonstrukce místní komunikace v obci Slavkovice", a to za kupní cenu 150,-Kč/m 2. Hlasování č. 15: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.2 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili přítomné s návrhem na nákup pozemku z majetku pana xxx. Pozemek má být vykoupen v souvislosti s výstavbou cyklostezky podél silnice Vlachovická. 5

6 Rada města Nového Města na Moravě doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod části p.č. 3042/2 o výměře 37 m 2 (dle geometrického zaměření p.č. 3055/20-37 m 2 )-ost. pl. ost. komunikace v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana xxx, bytem Nové Město na Moravě do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 7 770,-Kč. Hlasování č. 16: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.3 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili členy rady města s opakovanými žádostmi o povolení krátkodobého pronájmu či výpůjčky např. ke stanování v areálu přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě, pronájem tělocvičny apod. Odbor ISM navrhuje pověřit jej rozhodováním o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na movitý a nemovitý majetek města z pozice rady města. Rada města Nového Města na Moravě podle ust. 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pověřuje odbor investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě rozhodováním o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na movitý a nemovitý majetek města za podmínky, že doba výpůjčky a nájmu nesmí přesáhnout 10 kalendářních dnů a nájemné bude stanoveno ve výši v čase a místě obvyklém. Hlasování č. 17: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.4 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města předložili návrh na směnu pozemků pana xxx v návaznosti na záměry města revitalizace lokality Tři Kříže. Rada města Nového Města na Moravě doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě: převod z majetku pana xxx, bytem Nové Město na Moravě do majetku města: p.č. 2548/2 (lesní pozemek) o výměře m 2 p.č. 2548/6 (lesní pozemek) o výměře 4 718m 2 převod z majetku města do majetku pana xxx, bytem Nové Město na Moravě část p.č. 2500/3 (orná) - dle situačního plánku o výměře m 2 s tím, že panu xxx bude za směňované nemovitosti doplacena finanční částka ve výši ,- Kč. Hlasování č. 18: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.5 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili přítomné s žádostí firmy Snaggi, s.r.o. o umístění bezdrátového zařízení (vysílač a přijímač) za účelem připojení k internetu. Mgr. Petr Hanych jednal se zástupcem výše uvedené firmy s tím, že firma požaduje jednorázovou platbu a nesouhlasí s navýšením stávajícího ročního nájemného a služeb. Po následné diskusi hlasovali přítomní o předloženém návrhu, s tím, že město bude trvat na pravidelných zvýšených platbách. 6

7 Doplněný návrh usnesení: Rada města Nového Města na Moravě schvaluje změnu nájemní smlouvy (dodatkem č. 2) uzavřenou mezi městem NMNM (jakožto pronajímatelem) a Snaggi, s.r.o., Veveří 39, Brno , IČ: (jakožto nájemcem) ze dne , ve znění Dodatku č. 1 a to tak, že nájemce je s účinností od oprávněn umístit na bytový dům města č.p.301 v k.ú. Nové Město na Moravě bezdrátové zařízení - vysílač a přijímač vč. nezbytné kabeláže, za účelem svého připojení k Internetu s tím, že stávající nájemné a služby bude zvýšeno o částku 3400,- Kč/rok bez DPH". Hlasování č. 19: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 5) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, a Mgr. Jaroslava Homolková, vedoucí právní a živnostenského odboru seznámili přítomné s návrhem Zásad bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( ), kterými jsou stanoveny hlavní zásady a postup při prodeji bytového fondu města, je v nich rovněž uveden způsob výpočtu ceny, za niž budou jednotlivé byty nabízeny k prodeji. V následné diskusi se členové rady města dotazovali na možnost prodeje třetím osobám, na osoby oprávněné ke koupi bytů, bylo vysvětlována tvorba ceny na základě zpracovaných znaleckých posudků i způsob výpočtu kupní ceny. Volné byty (bez nájemníka) budou nabízeny k prodeji za tržní ceny. Radě města byly předloženy dvě varianty řešení. Varianta řešení zvolená členy rady města: Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí předložený návrh Zásad prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( ). Rada města Nové Město na Moravě ukládá Městskému úřadu Nové Město na Moravě, odboru kancelář vedoucího úřadu, zapracovat do předloženého návrhu Zásad prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( ) změny související se zapracováním nákladů na vybudování nových výměníkových stanic v domech s byty určenými k prodeji. Hlasování č. 20: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 11.2 Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, předložil návrh Plánu řádných schůzí Rady města Nové Město na Moravě a Zastupitelstva města Nové Město na Moravě na II. pololetí roku K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje předložený "Plán řádných schůzí Rady města Nové Město na Moravě a Zastupitelstva města Nové Město na Moravě na II. pololetí roku 2010 dle přílohy č. 1. Hlasování č. 21: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 12) V rámci diskuse bylo projednáno: Zdeňka Marková informovala o jednání se zástupci firmy PPP projekty o možnosti zapojení se do projektu výstavby Regecentra např. formou PPP projektu. Zdeňka Marková a Stanislav Marek informovali přítomné o tom, že město nezískalo dotaci na realizaci cyklostezky podél silnice Vlachovická, s tím, že o ni bude opětovně žádat v roce MUDr. Zdeněk Kadlec se dotazoval na současný stav s vymáháním pohledávky na pana xxx. Mgr. Petr Hanych odpověděl, že žaloba byla podána k příslušnému soudu a byl i uhrazen soudní poplatek. 7

8 Marcela Krupicová upozornila na vyvrácené opěrné kůly u stromů na ul. Makovského. Marcela Krupicová se dále dotazovala, jak postupuje záměr realizace výstavby polyfunkčního bytového objektu v lokalitě Pod nemocnicí. Zdeňka Marková sdělila, že během letních měsíců bude zveřejněn záměr výstavby a firma BYT STUDIO, a.s. je připravena realizovat předložený záměr v případě, že se přihlásí alespoň pět zájemců o výstavbu bytu. Ing. Pavel Král upozornil na nevhodné skladování posypového materiálu ze strany SÚS Jihlava u Pohledce. Zdeňka Marková představila úvahu realizace předzahrádek na Vratislavově náměstí ze strany města, s tím, že by byly následně podnikatelům na Vratislavově náměstí nabídnuty k pronájmu. Stanislav Marek informoval o požadavku KHS Jihlava na vybudování protihlukové stěny u kruhového objezdu v NMNM s tím, že s vybudováním souhlasí jen část obyvatel dané lokality. Starostka města ukončila v 17,59 hodin dnešní schůzi rady města. Zapsala: Mgr. Alena Lukášová Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník MěÚ Zdeňka Marková, v.r. starostka města Stanislav Marek, v.r. místostarosta města 8

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna MM2016000000268 m ZMll//ff Z7/16. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 15.3.2016 Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 Obsah: návrh

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1)

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 5. zasedání Zastupitelstva

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Stránka 1 z 14 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 9.5.2016 od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Více

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1 Zápis ze 43. zasedání rady města, konaného dne 25. dubna 2016 P ř í t o m n i : RNDr. Libuše Vosátková Ing. Jan Bechyně Mg. Jiří Bouček Ing. Jan Bureš Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl JUDr. Jiří

Více

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 František Bouček,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 ZÁPIS z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 Přítomni: Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Č.j.:OZ 25-1/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 1 Obec Kostice Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 2 Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 27.4.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

Zápis. z 26. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 16.ledna 2009

Zápis. z 26. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 16.ledna 2009 Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 16.ledna 2009 Místo konání: budova OÚ Začátek: 19.30 hodin Zasedání řídil: Ing. Jan Novotný Přítomno: 8 z 9 členů zastupitelstva obce Ing.

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Město Nové Město na Moravě N Á V R H U S N E S E N Í 11. Zastupitelstva města konaného dne 13.6.2016 Dispozice s majetkem - lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.) Zastupitelstvu města je na základě závěrů

Více

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin.

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin. Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 6/2015. konaného dne 29.10.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 6/2015. konaného dne 29.10.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/01184/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 6/2015

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 11. listopadu 2015

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 11. listopadu 2015 Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 11. listopadu 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 25/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 17.7.2014 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Zápis z 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 01. 04. 2015

Zápis z 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 01. 04. 2015 Zápis z 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 01. 04. 2015 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Řechka, Radek Vystyd,

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 9 zastupitelů (dle prezenční listiny) 8 hostů (6 studentů

Více

Zápis ze 002. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 14. 12. 2010 od 13:30 hodin.

Zápis ze 002. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 14. 12. 2010 od 13:30 hodin. Zápis ze 002. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 14. 12. 2010 od 13:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Návrh usneseni ZM 23.3,2015 Stránka I z 2 4 Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENÍ 3. Zastupitelstva města konaného dne 23.3.2015 Dispozice s majetkem - věcná břemena přes pozemky v kú, NMNM( 2X) -

Více

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Marie Mašová, Vladimír

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 5/ 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 5/ 2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 5/ 2011 konaného dne 3.srpna 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2007 Sb., v platném znění. Na úřední

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 Přítomní: Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Renáta Mičulková Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 Zdeněk Gürtler PRO: 13 NEHLAS:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 14. schůze konaná dne: 11. 7. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, p. Kiková, Ing. Boček, Ing.Kohut, Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Přítomni: p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS., p. Lubomír Kopecký,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 8. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (8. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. května

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/100/16/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Město Rosice Kontrolní výbor zastupitelstva města Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Přítomni: JUDr. Polák, pan Světlík, Bc.

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne 29.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne 29.4.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne 29.4.2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Ing. František Kubelka, místostarosta Bc. Jaroslava Růžičková, členka zastupitelstva

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Ringel, p. Marek, Ing. Pěnkava, Ing. Blažková - tajemnice. Omluven: PaedDr. Kulhánek. Předem nahlášený pozdní příchod:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.03.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.03.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.03.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina Chvostová,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh Zápis z 6. schůze rady města ze dne 01. 03. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA 17 29.10.2008 Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 6. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 26. ledna 2015 Rada města Holýšova: 25/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více