Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:"

Transkript

1 Zápis z 82. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:32 hodin dnešní řádnou schůzi rady města. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Přítomno 7 členů rady města: S hlasem poradním: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Mgr. Otakar Německý, Marcela Krupicová, Ing. Pavel Král, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ Nové Město na Moravě Starostka města jmenovala za ověřovatele záznamu z dnešní rady města Ing.Pavla Krále. Schválený program schůze: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje následující program své dnešní schůze: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Destinace cestovního ruchu Novoměstsko - výběrové řízení na dodávku a odborné služby "informace, navigace, produkty" 3) Návrh na změnu redakce, případně vydavatele periodického tisku města 4) Žádost Sdružení rodičů Čtyřlístek o prominutí vratky 5) Prodej části bytového fondu ve vlastnictví města 6) Dispozice s bytem č. 731/14 na ul. Tyršova 7) Veřejné výběrové řízení na pronájem bytů - přidělení bytu č. 2 na ulici Tyršova č.p ) Smlouva o dílo č rekonstrukce výtahu č.p. 730, 732 9) Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů 10)Dispozice s majetkem 10.1 Návrh kupní smlouvy - pozemek č.p. 110 (10m 2 ) v k.ú. Slavkovice 10.2 Úplatný převod p.č. 3055/20-37 m 2 v k.ú. Nové Město na Moravě 10.3 Krátkodobé pronájmy a výpůjčky - zmocnění odboru ISM MěÚ 10.4 Směna pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě - lokalita Tři kříže 10.5 Úprava nájemného v č.p. 301 v k.ú. NMNM - Snagi, s.r.o. 11)Různé 11.1 Předložení seznamu dětí pro potřeby poskytnutí daru - č. 3/ Plán řádných schůzí rady města a zastupitelstva města na II. pololetí roku Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně 11.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - elektronické spisové služby Triada 11.5 Návrh na změnu smlouvy o dílo na cateringové služby na akci Setkání Nových Měst Evropy a Nova Civitas 12) Diskuse Rada města Nového Města na Moravě projednala jednotlivé body programu schůze rady města a přijala k nim následující usnesení: K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady města, s tím, že navrhuje vypustit splněné úkoly. 1

2 Rada města Nové Město na Moravě schvaluje předloženou zprávu o plnění úkolů Rady města Nové Město na Moravě. Hlasování č. 2: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 2) Stanislav Bartoš, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil přítomným návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro projekt "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko". 1. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro projekt "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko". 2. Rada města Nového Města na Moravě: - schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a odborné služby "Informace, navigace a produkty" pro realizaci projektu "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko" - schvaluje předložený návrh výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky - ukládá vyzvat k podání nabídky tyto dodavatele: DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň Agrika tour Telč, k.s., Lhotka 10, Telč Confima, s.r.o., Magdalény Rettigové 79/8, Praha 1 - jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi Zdeňka Marková starostka Stanislav Marek - místostarosta Miloš Hemza - referent odboru ISM Ing.Kateřina Gryndlerová - asistentka projektu Stanislav Bartoš - koordinátor projektu a náhradníky: Marcela Krupicová - členka rady města Ing.Andrea Kramárová - referentka odboru RRÚPSŘ Ing.Lubomír Kubík - zástupce vedoucího odboru ISM Ing.Michal Burian - zpracovatel projektu Vladimír Dobiáš - referent odboru RRÚPSŘ Hlasování č. 3: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 11.3 Stanislav Bartoš, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil přítomným návrh smlouvy o přijetí dotace od Kraje Vysočina na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích města podél silnic II. a III. tříd. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd, a to v celkové výši ,- Kč. Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 Nepřítomno: 1 - schváleno 2

3 K bodu 11.4 Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s návrhem na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku, implementaci a technickou podporu Elektronické spisové služby MUNIS pro obce základního typu ve správním obvodu města. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne , mezi městem Nové Město na Moravě a společností Triada spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12, Praha 9,IČ: , jejíž předmětem je dodávka, implementace a technická podpora Elektronické spisové služby MUNIS pro šestnáct obcí základního typu ve správním obvodu odběratele. Hlasování č. 5: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 11.1 Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, předložil přítomným seznam dětí narozených v březnu až dubnu 2010, které splňují podmínky pro poskytnutí finančního daru. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje podle podmínek schválených v usnesení z 54. řádné schůze RM dne , bod 8) poskytnutí finančního daru Kč 1000,- dle přílohy č. 1 - Seznam dětí č. 3/2010. Hlasování č. 6: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 3) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s návrhem na změnu redakce, případně i vydavatele periodického tisku města, a to v návaznosti na radou města schválený úkol. Členové rady města diskutovali o předložených variantách i o vypsaném výběrovém řízení, s tím, že výběrovou komisí na obsazení nové pozice na příspěvkové organizaci Novoměstská kulturní zařízení Novoměstských budou i členové rady města. Mgr. Otakar Německý podal jako svůj protinávrh variantu označenou jako B) v předloženém materiálu, neboť se domnívá, že je vhodnější zachovat město jako vydavatele Novoměstska. Protinávrh Mgr. Otakara Německého: Rada města Nové Město na Moravě po projednání materiálu schvaluje variantu B) tzn., že vydavatelem zpravodaje je i nadále město Nové Město na Moravě. Hlasování č. 7: Pro: 1 Proti: 6 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - neschváleno Varianta řešení zvolená členy rady města: Rada města Nové Město na Moravě po projednání materiálu schvaluje variantu A) řešení předloženého návrhu na změnu redakce, případně vydavatele periodického tisku města a doporučuje Zastupitelstvu města Nové Město ke schválení Dodatek č. 1 k Úplnému znění zřizovací listiny NKZ Nové Město na Moravě s účinností od dle přílohy materiálu Rada města ukládá paní Vlastě Soldánové, ředitelce NKZ zajistit v souladu se zák. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),změnu evidence periodického tisku města na MK ČR, a to do 5 dnů ode dne, kdy došlo ke schválené změně evidovaných údajů. Hlasování č. 8: Pro: 6 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno 3

4 K bodu 4) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s žádostí občanského sdružení "Sdružení rodičů Čtyřlístek," o prominutí vratky z poskytnutého finančního příspěvku města NMNM. Rada města vyhovuje občanskému sdružení "Sdružení rodičů Čtyřlístek," Drobného 299, Nové Město na Moravě a promíjí vratku ve výši 651,- Kč, která byla nařízena na základě finanční kontroly čerpání poskytnutého finančního příspěvku z programu grantů a příspěvků města Nového Města na Moravě na rok Hlasování č. 9: Pro: 4 Proti: 2 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 11.5 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci cateringových služeb na akcích města Setkání Nových Měst Evropy a Nova Civitas, tento se týká změny skladby nápojů a jejich distribuce při hlavním menu podávaném ve stanu v areálu Zlaté lyže. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na realizaci cateringových služeb na akcích města Setkání Nových Měst Evropy a Nova Civitas, konaných ve dnech , uzavřený mezi městem Nové Město na Moravě a společností Happycatering s.r.o. Brno, IČ: , a to dle přílohy materiálu. Hlasování č. 10: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 6) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města a Ing. Petra Vallová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili přítomné s předkládanými dokumenty ke schválení týkajícími se vypsání výběrového řízení na obsazení uvolněného bytu č. 14 na ul. Tyršova. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě rozhodla dle Směrnice pro pronájem bytů (čl. 4 bod 1.) vypsat veřejné výběrové řízení na pronájem bytu č. 14 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v k.ú. Nové Město na Moravě. Hlasování č. 11: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu7) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města a Ing. Petra Vallová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili členy rady města s návrhem na obsazení bytu č. 2 na ul. Tyršova. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě paní xxx, bytem xxx, NMNM, za nájemné 55,-Kč/m 2 s tím, že s paní xxx bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt. Jako náhradníka určuje Rada města Nové Město na Moravě paní xxx, bytem Olešná, NMNM. Hlasování č. 12: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno 4

5 K bodu 8) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města a Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili členy rady města s návrhem smlouvy řešící dílčí dodávku lanových osobních výtahů do stávajících výtahových šachet v panelových domech na ul. Tyršova 730 a Křenkova 732 v Novém Městě na Moravě. S ohledem na předpokládanou výši zakázky členové rady města požadují provést poptávkové řízení na tuto dodávku. Protinávrh usnesení: Rada města Nové Město na Moravě stahuje předložený materiál s tím, že ukládá odboru ISM vyhlásit poptávkové řízení na dodávku lanových osobních výtahů. Termín: Hlasování č. 13: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 9) Ing. Lubomír Kubík, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města a Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města předložili ke schválení návrh smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Zpětný odběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů bude realizován na stanovených místech na území města. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení zpětný odběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů číslo smlouvy ASEKOL : STAC KONT/2010V2 mezi městem Nové Město na Moravě a ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1, Praha 4 - Braník, IČ v předloženém znění. Hlasování č. 14: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.1 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili přítomné s návrhem na nákup pozemku dotčeného stavbou komunikace v rámci akce "Rekonstrukce místní komunikace v obci Slavkovice. Rada města Nového Města na Moravě doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní - dle přílohy, jejímž předmětem je oboustranný závazek smluvních stran (město jakožto budoucí kupující a pan xxx, bytem Slavkovice jakožto budoucí prodávající) uzavřít, za podmínek uvedených v předložené smlouvě, kupní smlouvu na část pozemku p.č. 110 (cca 10 m 2 ) v k.ú. Slavkovice, dotčeného stavbou komunikace v rámci akce "Rekonstrukce místní komunikace v obci Slavkovice", a to za kupní cenu 150,-Kč/m 2. Hlasování č. 15: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.2 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili přítomné s návrhem na nákup pozemku z majetku pana xxx. Pozemek má být vykoupen v souvislosti s výstavbou cyklostezky podél silnice Vlachovická. 5

6 Rada města Nového Města na Moravě doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod části p.č. 3042/2 o výměře 37 m 2 (dle geometrického zaměření p.č. 3055/20-37 m 2 )-ost. pl. ost. komunikace v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana xxx, bytem Nové Město na Moravě do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 7 770,-Kč. Hlasování č. 16: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.3 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili členy rady města s opakovanými žádostmi o povolení krátkodobého pronájmu či výpůjčky např. ke stanování v areálu přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě, pronájem tělocvičny apod. Odbor ISM navrhuje pověřit jej rozhodováním o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na movitý a nemovitý majetek města z pozice rady města. Rada města Nového Města na Moravě podle ust. 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pověřuje odbor investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě rozhodováním o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na movitý a nemovitý majetek města za podmínky, že doba výpůjčky a nájmu nesmí přesáhnout 10 kalendářních dnů a nájemné bude stanoveno ve výši v čase a místě obvyklém. Hlasování č. 17: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.4 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města předložili návrh na směnu pozemků pana xxx v návaznosti na záměry města revitalizace lokality Tři Kříže. Rada města Nového Města na Moravě doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě: převod z majetku pana xxx, bytem Nové Město na Moravě do majetku města: p.č. 2548/2 (lesní pozemek) o výměře m 2 p.č. 2548/6 (lesní pozemek) o výměře 4 718m 2 převod z majetku města do majetku pana xxx, bytem Nové Město na Moravě část p.č. 2500/3 (orná) - dle situačního plánku o výměře m 2 s tím, že panu xxx bude za směňované nemovitosti doplacena finanční částka ve výši ,- Kč. Hlasování č. 18: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 10.5 Vinklerová, referentka odboru investic a správy majetku města seznámili přítomné s žádostí firmy Snaggi, s.r.o. o umístění bezdrátového zařízení (vysílač a přijímač) za účelem připojení k internetu. Mgr. Petr Hanych jednal se zástupcem výše uvedené firmy s tím, že firma požaduje jednorázovou platbu a nesouhlasí s navýšením stávajícího ročního nájemného a služeb. Po následné diskusi hlasovali přítomní o předloženém návrhu, s tím, že město bude trvat na pravidelných zvýšených platbách. 6

7 Doplněný návrh usnesení: Rada města Nového Města na Moravě schvaluje změnu nájemní smlouvy (dodatkem č. 2) uzavřenou mezi městem NMNM (jakožto pronajímatelem) a Snaggi, s.r.o., Veveří 39, Brno , IČ: (jakožto nájemcem) ze dne , ve znění Dodatku č. 1 a to tak, že nájemce je s účinností od oprávněn umístit na bytový dům města č.p.301 v k.ú. Nové Město na Moravě bezdrátové zařízení - vysílač a přijímač vč. nezbytné kabeláže, za účelem svého připojení k Internetu s tím, že stávající nájemné a služby bude zvýšeno o částku 3400,- Kč/rok bez DPH". Hlasování č. 19: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 5) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, a Mgr. Jaroslava Homolková, vedoucí právní a živnostenského odboru seznámili přítomné s návrhem Zásad bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( ), kterými jsou stanoveny hlavní zásady a postup při prodeji bytového fondu města, je v nich rovněž uveden způsob výpočtu ceny, za niž budou jednotlivé byty nabízeny k prodeji. V následné diskusi se členové rady města dotazovali na možnost prodeje třetím osobám, na osoby oprávněné ke koupi bytů, bylo vysvětlována tvorba ceny na základě zpracovaných znaleckých posudků i způsob výpočtu kupní ceny. Volné byty (bez nájemníka) budou nabízeny k prodeji za tržní ceny. Radě města byly předloženy dvě varianty řešení. Varianta řešení zvolená členy rady města: Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí předložený návrh Zásad prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( ). Rada města Nové Město na Moravě ukládá Městskému úřadu Nové Město na Moravě, odboru kancelář vedoucího úřadu, zapracovat do předloženého návrhu Zásad prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( ) změny související se zapracováním nákladů na vybudování nových výměníkových stanic v domech s byty určenými k prodeji. Hlasování č. 20: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 11.2 Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, předložil návrh Plánu řádných schůzí Rady města Nové Město na Moravě a Zastupitelstva města Nové Město na Moravě na II. pololetí roku K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje předložený "Plán řádných schůzí Rady města Nové Město na Moravě a Zastupitelstva města Nové Město na Moravě na II. pololetí roku 2010 dle přílohy č. 1. Hlasování č. 21: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 0 - schváleno K bodu 12) V rámci diskuse bylo projednáno: Zdeňka Marková informovala o jednání se zástupci firmy PPP projekty o možnosti zapojení se do projektu výstavby Regecentra např. formou PPP projektu. Zdeňka Marková a Stanislav Marek informovali přítomné o tom, že město nezískalo dotaci na realizaci cyklostezky podél silnice Vlachovická, s tím, že o ni bude opětovně žádat v roce MUDr. Zdeněk Kadlec se dotazoval na současný stav s vymáháním pohledávky na pana xxx. Mgr. Petr Hanych odpověděl, že žaloba byla podána k příslušnému soudu a byl i uhrazen soudní poplatek. 7

8 Marcela Krupicová upozornila na vyvrácené opěrné kůly u stromů na ul. Makovského. Marcela Krupicová se dále dotazovala, jak postupuje záměr realizace výstavby polyfunkčního bytového objektu v lokalitě Pod nemocnicí. Zdeňka Marková sdělila, že během letních měsíců bude zveřejněn záměr výstavby a firma BYT STUDIO, a.s. je připravena realizovat předložený záměr v případě, že se přihlásí alespoň pět zájemců o výstavbu bytu. Ing. Pavel Král upozornil na nevhodné skladování posypového materiálu ze strany SÚS Jihlava u Pohledce. Zdeňka Marková představila úvahu realizace předzahrádek na Vratislavově náměstí ze strany města, s tím, že by byly následně podnikatelům na Vratislavově náměstí nabídnuty k pronájmu. Stanislav Marek informoval o požadavku KHS Jihlava na vybudování protihlukové stěny u kruhového objezdu v NMNM s tím, že s vybudováním souhlasí jen část obyvatel dané lokality. Starostka města ukončila v 17,59 hodin dnešní schůzi rady města. Zapsala: Mgr. Alena Lukášová Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník MěÚ Zdeňka Marková, v.r. starostka města Stanislav Marek, v.r. místostarosta města 8

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1)

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1 Zápis ze 43. zasedání rady města, konaného dne 25. dubna 2016 P ř í t o m n i : RNDr. Libuše Vosátková Ing. Jan Bechyně Mg. Jiří Bouček Ing. Jan Bureš Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl JUDr. Jiří

Více

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 František Bouček,

Více

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 ZÁPIS z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 Přítomni: Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin.

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin. Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Č.j.:OZ 25-1/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis. z 26. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 16.ledna 2009

Zápis. z 26. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 16.ledna 2009 Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 16.ledna 2009 Místo konání: budova OÚ Začátek: 19.30 hodin Zasedání řídil: Ing. Jan Novotný Přítomno: 8 z 9 členů zastupitelstva obce Ing.

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Město Nové Město na Moravě N Á V R H U S N E S E N Í 11. Zastupitelstva města konaného dne 13.6.2016 Dispozice s majetkem - lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.) Zastupitelstvu města je na základě závěrů

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 6/2015. konaného dne 29.10.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 6/2015. konaného dne 29.10.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/01184/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 6/2015

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne 29.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne 29.4.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne 29.4.2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Ing. František Kubelka, místostarosta Bc. Jaroslava Růžičková, členka zastupitelstva

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 18. listopadu 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Marie Mašová, Vladimír

Více

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 9 zastupitelů (dle prezenční listiny) 8 hostů (6 studentů

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 14. schůze konaná dne: 11. 7. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, p. Kiková, Ing. Boček, Ing.Kohut, Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Přítomni: p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS., p. Lubomír Kopecký,

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Město Rosice Kontrolní výbor zastupitelstva města Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Přítomni: JUDr. Polák, pan Světlík, Bc.

Více

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 8. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (8. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. května

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA 17 29.10.2008 Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e

Více

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh Zápis z 6. schůze rady města ze dne 01. 03. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u svolaného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního

Více

Město Pohořelice. Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014

Město Pohořelice. Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014 Město Pohořelice Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák DiS., Petr Hemala, Aleš Saitl, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík (od 14. hodiny), a zapisovatelka

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin.

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

ZÁPIS č. 25/2007 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 10.12.2007 (od 17,00 hod. do 21,00 hod.)

ZÁPIS č. 25/2007 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 10.12.2007 (od 17,00 hod. do 21,00 hod.) ZÁPIS č. 25/2007 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 10.12.2007 (od 17,00 hod. do 21,00 hod.) Přítomni: Starostka - Iva Koptová Místostarostka - Ing. Milena Kratochvílová Členové rady - Adéla Kolací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 28. 1. 2016

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 28. 1. 2016 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 28. 1. 2016 Přítomní zastupitelé: Bc. Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) - omluvena Ing. Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Usnesení ze 7. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne 24.01.2011 číslo 123/7/2011-161/7/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Za správnost:

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

ZÁPIS ze 118. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 22.1.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 118. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 22.1.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 118. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 22.1.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová(od. 13.15), Karel

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

KONANÉ DNE 07. 04. 2015

KONANÉ DNE 07. 04. 2015 Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 04. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. listopadu 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. listopadu 2011 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky Z6 15/2011 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. listopadu 2011 Přítomni:

Více

Obec Křížkový Újezdec

Obec Křížkový Újezdec Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 16. dubna 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křížkový Újezdec. Zasedání

Více