Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016"

Transkript

1 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje Specifického cíle 6.1 Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou (dále jen dotace ). Cíl tohoto dotačního programu je v souladu s ustanovením 1 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Výše dotace: do 70 % ceny uznatelných nákladů akce, maximálně 5 mil. Kč Poskytovatelem dotace je Plzeňský kraj (dále i poskytovatel ). Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených pro tento dotační program činí Kč. Všechna navrhovaná opatření musí být v souladu s řešením v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (dále jen PRVKPK ). Pokud je žadatel/příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plátcem daně z přidané hodnoty nebo se jím v průběhu realizace akce stane, nelze z poskytnuté dotace hradit část nákladů odpovídající výši daně z přidané hodnoty. Dotace bude poskytována formou investiční účelové dotace na: a) oblast ochrany vod výstavba, rekonstrukce a modernizace ČOV a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu Mezi uznatelné náklady z poskytnuté dotace patří náklady bezprostředně související s těmito akcemi: výstavba, rekonstrukce (technické zhodnocení) a modernizace čistíren odpadních vod, nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství, Stránka 1 z 12

2 výstavba převážně nových kanalizačních systémů a dostavba kanalizací pro veřejnou potřebu tam, kde je zajištěno přiměřené čištění odpadních vod, výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace, úprava povrchů provedená v nezbytném rozsahu a šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v souvislosti s realizací akce. Předmětem dotace nejsou: domovní čistírny odpadních vod, kanalizační přípojky, kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění nebo předčištění odpadních vod, výjimkou může být výstavba kanalizace v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace, kanalizace a ČOV pro bytovou a jinou výstavbu, která ještě není realizována (zasíťování nových stavebních pozemků), dešťová kanalizace pokud je součástí projektové dokumentace, jedná se o neuznatelné náklady, opravy a opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodního díla, rozpočtová rezerva a vícenáklady akce, projektová dokumentace, stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky, náklady na nákup pozemků, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, DPH, má-li žadatel nárok na odpočet DPH. b) oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou - výstavba a rekonstrukce vodovodů zejména pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů Mezi uznatelné náklady z poskytnuté dotace patří náklady bezprostředně související s těmito akcemi: výstavba a rekonstrukce (technické zhodnocení) vodárenských objektů (vodojemy, úpravny vod, jímací objekty, čerpací stanice, armaturní šachty apod.), výstavba převážně nových vodovodních soustav a dostavba vodovodních řadů pro veřejnou potřebu, výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace, úprava povrchů provedená v nezbytném rozsahu a šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací související s realizací akce. V případě vystrojení nového vodního zdroje je nutné k žádosti připojit čerpací zkoušky na kvalitu a vydatnost zdroje. Stránka 2 z 12

3 Předmětem dotace nejsou: vodovodní přípojky, vodovody pro bytovou a jinou výstavbu, která ještě není realizována (zasíťování nových stavebních pozemků), opravy a opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodního díla, rozpočtová rezerva a vícenáklady akce, projektová dokumentace, stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky, náklady na nákup pozemků hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, DPH, má-li žadatel nárok na odpočet DPH. Maximální částka podpory včetně již poskytnutých dotací pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Plzeňského kraje se vztahuje u akcí v oblasti zásobení obyvatelstva pitnou vodou na celkové řešení zásobení pitnou vodou v obci (jak vodárenských objektů, tak vodovodních řadů) a činí 5 mil. Kč; u akcí v oblasti ochrany vod se vztahuje na celkové řešení odkanalizování obyvatel obce, přičemž na výstavbu kanalizace činí max. 5 mil. Kč a na výstavbu nebo intenzifikaci ČOV (včetně odstraňování dusíku a fosforu a kalového hospodářství) činí max. 5 mil. Kč. Výjimkou může být řešení, kdy jednotlivé místní části obce jsou dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje řešeny samostatnými systémy. Článek 2. Žadatel o dotaci Žadateli mohou být: obce, dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích 1 (dále i DSO ), právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem. Administrátor dotačního programu posoudí, zda v závislosti na ekonomické činnosti právnických osob, které mohou být příjemci dotace, půjde o poskytnutí podpory malého rozsahu (tzv. podporu de minimis). Žadatel bude akci realizovat svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. Žadatelem o dotaci může být pouze vlastník či spoluvlastník vodohospodářské infrastruktury, které se realizace akce dotýká. Příjemce dotace je povinen nakládat po dobu 10 let s majetkem podpořeným z dotace poskytovatele v souladu s právními předpisy, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Stránka 3 z 12

4 včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu 10 let převést na jinou osobu, než je obec nebo dobrovolný svazek obcí, nebo právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejich jsou obce společníkem s více než 50% podílem. Článek 3. Žádost o dotaci 1. Dle těchto Pravidel může žadatel v daném roce podat pouze jednu žádost o dotaci na akci. Dobrovolný svazek obcí může předložit více žádostí, vždy pouze jednu žádost pro jednu členskou obec. Právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem může předložit více žádostí, vždy pouze jednu žádost pro jednu obec, která v ní má majetkovou účast. 2. Dotace se poskytuje pouze na náklady realizace akce vzniklé nejdříve v průběhu kalendářního roku, v němž byl tento dotační program vyhlášen, tedy v roce Dříve vzniklé náklady na realizaci akce musí být hrazeny žadatelem z vlastních či jiných zdrojů, ale budou započítány do vlastních zdrojů při kontrole maximální míry dotace poskytovatele (70 %). 3. Kombinace jednotlivých výše uvedených akcí (viz čl. 1. Pravidel) v rámci jedné žádosti je možná. 4. Pokud žadatel bude žádat o dotaci na předmět dotace specifikovaný v čl. 1. pod písmenem a) a zároveň pod písmenem b), a pokud budou prováděny společné stavební práce, postačí, aby podal žadatel jen jednu žádost o dotaci, ve které specifikuje oba předměty dotace. Zároveň je žadatel povinen doložit všechny přílohy vztahující se k předmětu dotace podle písmene a) i b) tohoto článku. 5. Žádost o dotaci dle Pravidel Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2016 podá žadatel v termínu od do elektronicky prostřednictvím softwarové aplikace edotace na internetových stránkách Plzeňského kraje ( a zároveň musí být žádost o dotaci vygenerovaná aplikací edotace včetně seznamu příloh (řádně vyplněná a podepsaná osobou oprávněnou jednat za žadatele) doručena v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň. Náležitosti předkládané k žádosti a) vždy v listinné podobě Dokumentace ke stavebnímu povolení (postačuje podrobná situace, výkaz výměr a textová část), v případě, že projekt nepodléhá stavebnímu řízení dokumentace pro provedení záměru, která umožní posouzení projektu z hlediska věcného, technického, ekonomického a ekologického. Doručí se v termínu pro podání žádosti 1x v písemné podobě osobně nebo poštou Stránka 4 z 12

5 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň, a zároveň, pokud má žadatel dokumentaci v elektronické podobě k dispozici i elektronicky prostřednictvím softwarové aplikace edotace. b) elektronicky prostřednictvím softwarové aplikace edotace Pravomocné povolení ke stavbě vodního díla, u nového vodního díla povolení k nakládání s vodami. Dostačující je v době podání žádosti i pouze stavební povolení bez doložky právní moci. Pravomocné povolení s doložkou bude předloženo a vloženo do aplikace edotace nejpozději s podklady k podpisu smlouvy. V případě, že projekt nepodléhá stavebnímu řízení stanovisko příslušného stavebního a vodoprávního úřadu. V případě realizace akce, která leží v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, doložit doklady o vyhlášení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod podle 21 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasné vyjádření vlastníka (provozovatele): a) ČOV k možnosti připojení budované kanalizace a splnění podmínek nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů nebo b) vodohospodářské infrastruktury pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou k možnosti připojení budovaného vodovodu na stávající vodohospodářské objekty či zařízení. Přínosy akce (na samostatném formuláři č. 1a nebo 1b). Čestné prohlášení, že realizovaná stavba bude investicí. Čestné prohlášení o tom, že provozovatel stávající či budoucí vodohospodářské infrastruktury, která je předmětem žádosti o dotaci, je nebo bude odlišný od žadatele, a byl nebo bude vysoutěžen v řádné transparentní a nediskriminační soutěži dle platných právních předpisů. 2 U projektů v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ve kterých dojde k novému připojení obyvatel na vodovod, doklad o budoucím se připojení na vodovod (např. formou podpisové listiny z veřejného projednání, smlouvou o smlouvě budoucí, apod.) V případě vystrojení nového vodního zdroje je nutné k žádosti připojit čerpací zkoušky na kvalitu a vydatnost zdroje. Doklad o přidělení IČO. Identifikace žadatele (na samostatném formuláři č. 2a pro obce a č. 2b pro ostatní subjekty): o osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (u obcí navíc usnesení zastupitelstva o volbě starosty a 2 v případě, že provozovatel je/ bude odlišný od žadatele a nebyl/nebude řádně vysoutěžen dle platných právních předpisů, bude případná dotace poskytována v režimu de minimis Stránka 5 z 12

6 místostarosty; u ostatních žadatelů navíc dokument, ze kterého vyplývá právní osobnost (dříve právní subjektivita) žadatele, dále kdo je oprávněnou osobou (oprávněnými osobami) jednat a podepisovat jménem žadatele (stanovy, zřizovací listina, zakladatelská smlouva, smlouva o založení DSO včetně stanov) včetně doložení písemnosti, ze které je patrné jméno a příjmení oprávněné osoby (jsou patrná jména a příjmení oprávněných osob) jednat a podepisovat jménem žadatele, o osob s podílem v této právnické osobě (netýká se obcí), o osob, v nichž má přímý podíl včetně výše tohoto podílu. Při zastupování doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s poskytovatelem (plná moc podle občanského zákoníku 3 ). Smlouvu o zřízení bankovního účtu žadatele, na který bude dotace poukázána. Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH. Žadatel (pouze právnická osoba, která zajišťuje správu vodohospodářské infrastruktury, viz čl. 2. Pravidel) doloží čestným prohlášením, že obce jsou jejím společníkem s více než 50% podílem. Případné další přílohy požadované systémem a administrátorem dotačního programu. Doklady o ekonomické situaci žadatele: o Schválený rozpočet na daný rok o U obcí finanční tabulka (na samostatném formuláři č. 3) o Údaje o zdrojích dofinancování akce o Výpočet ukazatele dluhové služby (na samostatném formuláři č. 4) V případě právnických osob netýká se obcí a svazku obcí: o Daňové přiznání za poslední 2 uzavřené účetní období o Výpis z obchodního rejstříku 6. Žadatelé o dotaci podáním žádosti prostřednictvím aplikace edotace vyslovují souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů včetně zveřejnění vyjádření poskytovatele dotace o poskytnutí či neposkytnutí předmětné dotace (především údaje o předmětu a výši dotace) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7. Administrátor dotačního programu posoudí žádost z hlediska kompletnosti. Pokud nebude podaná žádost kompletní, vyzve administrátor žadatele, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil. V případě, že žadatel žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, nebude žádost předložena hodnotící komisi k posouzení a bude vyřazena. Žadatel o tom bude vyrozuměn prostřednictvím softwarové aplikace edotace. Za datum podání kompletní žádosti je považováno až datum doplnění. 3 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Stránka 6 z 12

7 8. Kompletní žádosti předloží administrátor dotačního programu k posouzení hodnotící komisi jmenované Radou Plzeňského kraje pro tento dotační program. 9. Veškeré změny, které by mohly ovlivnit výši dotace (změna plátcovství DPH, dodatky ke smlouvám o dílo, příslib dotace od ostatních poskytovatelů apod.) nebo změny v identifikaci žadatele (změna statutárního zástupce apod.) je žadatel povinen nahlásit administrátorovi programu a domluvit s ním vložení uvedené změny do aplikace edotace, a to do 5 pracovních dní od dne, kdy ke změně došlo. Článek 4. Schválení poskytnutí dotace 1. Kompletní žádosti budou odborně vyhodnoceny hodnotící komisí a následně bude seznam žádostí o dotaci vyhodnocených k poskytnutí dotace po projednání Radou Plzeňského kraje předložen na základě 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Plzeňského kraje ke schválení. Kritéria pro vyhodnocení kompletních žádostí (hodnotící kritéria): a) oblast ochrany vod výstavba, rekonstrukce a modernizace ČOV a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu Lokalizace projektu vzhledem k ovlivnění oblastí vyžadujících zvláštní ochranu Vyšší počet bodů bude přidělen projektům, které chrání před znečištěním oblasti vyžadujícím zvláštní ochranu, jako jsou ochranná pásma vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, národní parky, chráněné krajinné oblasti, lokality soustavy Natura 2000 apod. Návaznost opatření na již vybudovanou infrastrukturu V tomto kritériu bude hodnocena míra využití stávající vybudované infrastruktury. Upřednostňovány budou například akce na výstavbu ČOV a současné využití stávajících kanalizačních systémů. Podchycení volných výustí. Dále pak výstavba kanalizace, která přivede odpadní vody na kapacitně dostačující ČOV, a to ať již ve vlastní obci, nebo v obci jiné apod. Počet EO řešených realizací projektu Větší počet bodů bude přiřazen žádostem, které řeší větší počet EO. V případě výstavby kanalizace v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace bude posuzován celkový vyprojektovaný předpokládaný počet řešených EO. Podíl řešených obyvatel v obci Zde je hodnocen počet obyvatel řešených projektem k celkovému počtu obyvatel v obci. V případě výstavby kanalizace v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace bude posuzován celkový vyprojektovaný předpokládaný počet řešených obyvatel. Nákladová efektivita projektu Stránka 7 z 12

8 Toto kritérium bude posuzováno jako podíl celkových nákladů v Kč bez DPH na realizaci akce k počtu řešených EO. Více body budou hodnoceny akce s nižšími náklady v Kč bez DPH k počtu řešených EO. V případě výstavby kanalizace v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace budou uvažovány náklady v Kč bez DPH celého vyprojektovaného díla (celé navrhované kanalizační sítě) vztažené k předpokládanému počtu řešených EO. Přiměřenost nákladů Posuzovány budou náklady jednotkové v Kč bez DPH v porovnání s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatel výpočtu pořizovací ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. Další podpůrná kritéria Další body je možné získat pro projekty s vyšší mírou naléhavosti realizace v daném roce. Jedná se např. o projekty na výstavbu vodovodu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemních komunikací. Dále pak projekty s rozhodnutím o podpoře z jiných zdrojů pro daný rok; projekty, které nemohou být podpořeny z jiných dotačních programů apod. Bodováno bude také, pokud žadatel předloží s žádostí o dotaci Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a Kalkulaci cen vodného a stočného dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů v kterých již budou zahrnuty náklady předloženého projektu. b) oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou - výstavba a rekonstrukce vodovodů zejména pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů Posouzení zdrojů pitné vody v obci z hlediska množství a jakosti Vyšším počtem bodů budou hodnoceny projekty, které řeší odstranění prokazatelné nedostatečné jakosti nebo množství pitné vody. Součástí žádosti budou rozhodnutí příslušných orgánů o výjimce nebo zákazu k užívání pitné vody, doklady o výpadcích v dodávkách pitné vody z důvodu jejího nedostatečného množství, doklady o nevyhovující jakosti pitné vody v domovních studních apod. Návaznost opatření na již vybudovanou infrastrukturu Upřednostňováno bude využití existující infrastruktury, tj. místně dostupných skupinových vodovodů, dále výstavba vodojemu nebo úpravny vody (příp. rozšíření technologie) v obcích, kde již vodovod existuje, ale pitná voda nemá dostatečnou jakost nebo množství. Počet obyvatel řešených realizací projektu Větší počet bodů bude přiřazen žádostem, které řeší větší počet obyvatel. V případě realizace přivaděčů ke skupinovým vodovodům jako přípravy pro následné vybudování vodovodní sítě v obci a výstavby vodovodu pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace Stránka 8 z 12

9 bude posuzován celkový vyprojektovaný předpokládaný počet řešených obyvatel v obci. Podíl řešených obyvatel v obci Zde je hodnocen počet obyvatel řešených projektem k celkovému počtu obyvatel v obci. V případě realizace přivaděčů ke skupinovým vodovodům jako přípravy pro následné vybudování vodovodní sítě v obci a výstavby vodovodu pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace bude posuzován celkový vyprojektovaný předpokládaný počet řešených obyvatel v obci k celkovému počtu obyvatel. Nákladová efektivita projektu Posuzován bude podíl celkových nákladů v Kč bez DPH na realizaci akce k počtu řešených obyvatel. Více body budou hodnoceny akce s nižším podílem nákladů v Kč bez DPH k počtu řešených obyvatel. V případě realizace přivaděčů ke skupinovým vodovodům jako přípravy pro následné vybudování vodovodní sítě v obci a výstavby vodovodu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace budou uvažovány náklady v Kč bez DPH celého vyprojektovaného řešení (včetně vodovodní sítě) a vztaženy k předpokládanému počtu nově napojených obyvatel v obci. Přiměřenost nákladů Posuzovány budou náklady jednotkové v Kč bez DPH v porovnání s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatel výpočtu pořizovací ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. Další podpůrná kritéria Další body je možné získat pro projekty s vyšší mírou naléhavosti realizace v daném roce. Jedná se např. o projekty na výstavbu vodovodu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemních komunikací. Dále pak projekty s rozhodnutím o podpoře z jiných zdrojů pro daný rok; projekty, které nemohou být podpořeny z jiných dotačních programů apod. Bodováno bude také, pokud žadatel předloží s žádostí o dotaci Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a Kalkulaci cen vodného a stočného dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů v kterých již budou zahrnuty náklady předloženého projektu. 2. Každá kompletní žádost, která splní podmínky podpory, bude posouzena podle uvedených kritérií. 3. V případě žádosti řešící jak oblast ochrany vod (kanalizaci a ČOV), tak zásobování pitnou vodu, bude projekt posuzován podle převažujících nákladů. 4. Pro určení míry podpory akce bude posuzována možnost financování projektu žadatelem, a to jak z vlastních zdrojů, tak z ostatních dotačních programů a Stránka 9 z 12

10 dále pak výše již přidělených dotací pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Plzeňského kraje v předchozích letech. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Žadatelé budou administrátorem dotačního programu vyrozuměni o schválení či neschválení poskytnutí dotace prostřednictvím softwarové aplikace edotace. 6. Žadatelé, kteří budou vyrozuměni o schválení poskytnutí dotace, budou současně vyzváni k předložení potřebných dokladů pro vypracování návrhu smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace. Náležitosti předkládané jako podklady pro uzavření smlouvy, pokud již nebyly předloženy s žádostí o dotaci (budou doloženy na výzvu administrátora po rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje o poskytnutí dotace) Projektová dokumentace stavby, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporované akce z technického, ekonomického a hygienického hlediska v případě, že nebyla předložena společně s žádostí o dotaci. Pravomocné povolení ke stavbě vodního díla, u nového vodního díla povolení k nakládání s vodami v případě, že nebylo předloženo společně s žádostí o dotaci. Aktuální údaje o zdrojích dofinancování na samostatném formuláři č. 5 (vlastní zdroje, potvrzení o poskytnutém úvěru, smlouva či rozhodnutí, pokud bude poskytnuta na akci dotace z jiného zdroje, atd.). Aktuální prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH, pokud již nebylo u žádosti o dotaci doloženo, že žadatel je plátcem DPH. Doložení dokladů o výběru dodavatele prací na akci, zejména kopie smlouvy o dílo a protokolu o jednání hodnotící komise, dále doklad o schválení vybraného dodavatele prací a uzavření smlouvy o dílo příslušným orgánem žadatele. Výběr dodavatele prací musí být proveden v souladu s platnou právní úpravou zákona o veřejných zakázkách. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkontrolovat zákonný průběh veřejné zakázky na dodavatele prací na realizaci akce. Zjistí-li administrátor dotačního programu z doložených podkladů o výběru dodavatele nesoulad s platnou právní úpravou zákona o veřejných zakázkách při výběru dodavatele, může administrátor požadovat nový výběr dodavatele, případně smlouva o poskytnutí dotace nebude uzavřena. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (vzor formuláře poskytne administrátor) týká se tohoto žadatele: o právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem Případné další přílohy požadované systémem a administrátorem dotačního programu. 7. Následně tito žadatelé obdrží návrh smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace (dále jen smlouva ) k podpisu. Stránka 10 z 12

11 8. Pokud žadatel neposkytne součinnost k uzavření smlouvy, a to ani na výzvu administrátora dotačního programu, a smlouva nebude uzavřena do , nebude žadateli dotace poskytnuta. 9. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 10. Žadatel je povinen postupovat při plánování i realizaci akce v souladu s příslušnými právními předpisy a územním plánem a krajskými koncepcemi. 11. Dotace je slučitelná s finanční podporou poskytnutou ze státního rozpočtu nebo z fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto dotací nevylučují. 12. Souběh dotací na stejný předmět dotace v rámci rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2016 je možný, pokud to pravidla dotačních programů z jiných oblastí nevylučují. 13. Dotace se poskytuje do maximální výše 70 % uznatelných nákladů akce, max. 5 milionů Kč. Do celkových uznatelných nákladů akce se nezapočítávají částky, které byly uhrazeny případně dalšími dotacemi od jiných subjektů. Pokud dojde ke snížení nákladů na realizaci projektu, dojde ke snížení celkové částky poskytnuté dotace tak, aby byla zachována maximální 70% míra poskytnuté dotace vzhledem k celkovým uznatelným nákladům akce. Článek 5. Poskytnutí dotace 1. Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy bezhotovostním převodem ve dvou částkách (90 % do 1 měsíce od uzavření smlouvy a 10 % po doložení průběžného vyúčtování poskytnuté dotace v termínu stanoveném smlouvou) v daném roce, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak. 2. Plzeňský kraj jako poskytovatel dotace si vyhrazuje právo průběžné a následné kontroly využití poskytnuté dotace. Článek 6. Vyhodnocení plnění podmínek poskytnutí dotace 1. Příjemce dotace musí pro průběžné a závěrečné vyhodnocení plnění podmínek poskytnutí dotace vyplnit předem daný formulář. Pro průběžné vyúčtování se jedná o formulář č. 6, přičemž termín pro jeho vyplnění a vložení je stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace. Formulář pro závěrečné vyúčtování akce je č. 7, přičemž termín pro jeho vyplnění a vložení je určen ve smlouvě a je zpravidla dva roky od podpisu smlouvy. Vyplněné formuláře je nutné vložit v elektronické podobě včetně všech požadovaných příloh do softwarové aplikace edotace na internetových stránkách Plzeňského kraje ( Stránka 11 z 12

12 2. Do softwarové aplikace edotace je dále nezbytné naskenovat a vložit pro průběžné vyúčtování účetní doklady (kopie) potvrzující čerpání poskytnuté dotace na akci, tj. faktury včetně detailního soupisu provedených prací, výdajové pokladní doklady, výpisy z bankovních účtů apod., a dále u závěrečného vyúčtování doložit celkové náklady akce tak, aby bylo možno určit, zda celková dotace poskytnutá Plzeňským krajem nepřesáhla 70 % celkových uznatelných nákladů akce, a dále také kolaudační souhlas, vyžaduje-li ho povaha stavby (akce) nebo protokol o předání a převzetí díla a případné revize zařízení a popis propagace poskytovatele dotace. 3. Výše uvedené (viz bod 1. a 2. tohoto článku) je nezbytné splnit nejpozději v termínech stanovených ve smlouvě. 4. Nesplnění podmínek poskytnutí dotace a nedodržení termínu pro doložení vyúčtování akce bude mít za následek sankce plynoucí ze smlouvy vůči příjemci dotace. 5. Vyhodnocení plnění podmínek poskytnutí dotace provádí administrátor dotačního programu protokolem. 6. Na administrování dotací se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Stránka 12 z 12

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3177/15 ze dne 23. 2. 2015 v rámci dotačního programu Ekologické projekty

Více

FOND VYSOČINY ČISTÁ VODA 2012

FOND VYSOČINY ČISTÁ VODA 2012 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ČISTÁ VODA 2012 Grantový program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací

Více

Dotační titul vodohospodářské infrastruktury 2017 v rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2017

Dotační titul vodohospodářské infrastruktury 2017 v rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2017 Dotační titul vodohospodářské infrastruktury 2017 v rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 Rada Plzeňského kraje vyhlásila usnesením č. 4194/15 ze dne 14. 12. 2015 Program

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014 Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1495/13 ze dne 16. 12. 2013, kterým

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Program 7.4 Archeologie

Program 7.4 Archeologie Program 7.4 Archeologie Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch Číslo a název programu: 7.4 Archeologie Záchrana a poznání

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2016. Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2016. I.

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2016. Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2016. I. RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2016 I. Účel Podpora mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji. II. Předmět

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

VÝZVA 1/2015 PODPORA NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ V OBCI DRNOVICE V ROCE 2015. Obec Drnovice. I. Vyhlašovatel: Obec Drnovice

VÝZVA 1/2015 PODPORA NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ V OBCI DRNOVICE V ROCE 2015. Obec Drnovice. I. Vyhlašovatel: Obec Drnovice 1 VÝZVA 1/2015 PODPORA NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ V OBCI DRNOVICE V ROCE 2015 I. Vyhlašovatel: Obec Drnovice II. Výchozí podmínky Dotační program Podpora neziskových subjektů schválen usnesením Zastupitelstva

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla) Článek 1. Předmět

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

DOTAČNÍ TITUL KARLOVARSKÉHO KRAJE

DOTAČNÍ TITUL KARLOVARSKÉHO KRAJE DOTAČNÍ TITUL KARLOVARSKÉHO KRAJE PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRAVIDLA pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje

Více

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ SMĚRNICE č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí Jan Herzog, starosta Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016. II. Vyhlašovatel

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

Revitalizace vybraných památek

Revitalizace vybraných památek Revitalizace vybraných památek Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 08/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 01/2017 (31. 3. 2016) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 15.12.2015 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace PROGRAM MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA PODPORU SPORTU I. Název programu II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace III. Úvodní ustanovení IV. Cíl programu (účelové určení) V. Vymezení okruhu žadatelů VI. Podmínky

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03.

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03. PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V PROGRAMU PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03.2016 I. ÚVODNÍ

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 13/15

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche od: 18. kola příjmu Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Spolkový život a sport 4.Vymezení Fiche Cíl: Rozšiřování možností

Více

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-20/2015/ZK ze dne

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.02.2015 Účinnost od : 26.02.2015 Platnost do: Zpracoval: Mgr. Kateřina Gaňová

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

Kanalizace a ČOV Kojátky

Kanalizace a ČOV Kojátky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO UŽŠÍ ŘÍZENÍ PODLE 28 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE Kanalizace

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1 Financování vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Královéhradeckého kraje 25.11.2010 1 Krajský program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se na základě 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 8 Řemesla a služby Vymezení Fiche - podpora tradičních

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Program dotací z rozpočtu města Trutnova

Program dotací z rozpočtu města Trutnova Příloha č. 1 Program dotací z rozpočtu města Trutnova Okruh způsobilých žadatelů o dotace - Žadatel musí mít bydliště, sídlo či působnost na území obce. - Žadatel nesmí mít neuhrazené závazky vůči poskytovateli,

Více

ZÁSADY O POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA NYMBURK

ZÁSADY O POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA NYMBURK ZÁSADY O POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA NYMBURK Článek I Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Nymburk v souladu s ustanovením 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména:

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Kanalizace a ČOV Stříbrnice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO UŽŠÍ ŘÍZENÍ PODLE 28 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Více

Zásady pro poskytnutí dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016

Zásady pro poskytnutí dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016 Zásady pro poskytnutí dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti je jedním z nejvýznamnějších

Více

Dotační titul Ochrana přírody 2017 v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2017

Dotační titul Ochrana přírody 2017 v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2017 Dotační titul Ochrana přírody 2017 v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2017 Článek 1. Předmět dotace Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i Pravidla ) Účelem dotačního titulu je podpořit

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/2215/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Diverzifikace Vymezení Fiche - rozšíření nabídky

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 vyhlášeného Jihomoravským krajem

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst.1 písm.a) a 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst.1 písm.a) a 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Třebíč Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava Lhánice Sídlem: Bráfova 1, 674 01 Třebíč Evidenční číslo VZ: 16/10/1362/2011/PUTR/Ša

Více

Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města

Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Veltrusy sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy, IČO: 00237272 tel.: 315 781 187, fax: 315 781 003, podatelna@veltrusy.cz, datová schránka: yn2bwnn Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování

Více

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015 tento

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ Zastupitelstvo města PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ I. Účel a důvod 1) Rozvoj zón pro bydlení je jedním z prioritních rozvojových záměrů

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 11/15 Prioritní oblast a opatření

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více