Metodický pokyn k spontánním aktivitám s ohledem na bezpečnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn k spontánním aktivitám s ohledem na bezpečnost"

Transkript

1 Metodický pokyn k spontánním aktivitám s ohledem na bezpečnost Osnova: 1. Úvodní slovo 1 2. Co je bezpečnost práce 1 3. Právní odpovědnost za škodu 2 4. Odpovědnost za bezpečnost práce 3 5. Spontánní činnost ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže 3 6. Zásady bezpečnosti 4 - v budově, mimo budovu 7. Úrazy 4 - všeobecné, školní - první pomoc při úrazu 8. Pojištění - pojistná smlouva, pojistné podmínky 5 Přílohy 6 a. Řád hřiště SVČ b. Nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek (Sbírka zákonů č. 11/2002 částka 6) c. Vzor záznamu o úrazu ( Sbírka zákonů č. 494/2001 v částce 178) 1. Úvodní slovo Organizace a školy, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, jsou ze zákona zavázány také k tomu, aby péči o zdárný vývoj mladé generace spojily s ochranou dětí a mládeže při všech aktivitách, související s výchovně vzdělávacím procesem. Při rozvíjení osobnosti mladého člověka mají usilovat nejen o získání vysoké úrovně znalostí, ale i prohlubování potřebných charakterových vlastností, ke kterým patří smysl pro pořádek, uvědomělé dodržování bezpečnostních zásad, hygienických a zdravotních požadavků. Tyto organizace jsou povinny dodržovat právo na bezpečné a zdraví neohrožující podmínky, dbát o jejich nezávadnost a spolehlivost. Vychovávat děti a mládež s kladným postojem k bezpečnosti a ochraně zdraví je dlouhý proces získávání vědomostí, dovedností, schopností a charakterových vlastností pro správné jednání člověka. Z organizačních pokynů a směrnic lze vyznačit rámec základních znalostí, které najdou uplatnění v bezpečnostních informacích a poučení dětí a mládeže o jejich odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a zdraví ostatních dětí a jejich povinnostech. 2. Co je bezpečnost práce (bezpečnost při práci)? - stav pracovních podmínek zabraňující působení nebezpečných a škodlivých činitelů pracovního procesu na osoby (vyhl.č. 48/1982 Sb.); - souhrn výchovných, organizačních a technických opatření, která - aplikovaná vhodným způsobem- vytvářejí podmínky k minimalizování ohrožení zdraví při práci; - souhrn práv a povinností účastníků pracovního poměru a dalších pracovněprávních vztahů, směřujících k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a souhrn práv a povinností orgánů provádějících kontrolu a dozor nad bezpečností práce. Uvedené definice zdůrazňují, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci spočívá ve vytváření podmínek pro výkon práce v bezpečném a zdraví neohrožujícím prostředí. Jedná se o vhodné pracovní podmínky zaměstnaných osob, respektování základních požadavků na prostory, bezpečnost při práci a pracovních postupech. Vzhledem k tomu, že se lidský činitel podílí na vzniku pracovních úrazů cca 80% je nutné využívat organizační opatření a působit na zaměstnance výchovnými způsoby při dodržování bezpečnosti práce.

2 Ve školství se význam péče o bezpečnost a ochranu zdraví zvyšuje tím, že vhodné podmínky odpovídající požadavky zdravé a bezpečné práce, musí být vytvářeny nejen v zájmu zaměstnanců, ale též k ochraně dětí a žáků při jejich výuce, výchově nebo přípravě k povolání. Podle ustanovení 49 školského zákona, orgány, organizace a školy, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, zajišťují bezpečnost a ochranu žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářejí podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví a kontrolují jejich dodržování. Povinnosti a úkoly zaměstnavatele Zaměstnavatelé zajišťují v plném rozsahu všechny úkoly a plní stanovené povinnosti vyplývající z platných předpisů. Za plnění úkolů zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. Povinnosti zaměstnanců Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinní důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy, které se vztahují k jejich pedagogické činnosti a seznamovat s nimi žáky a kontrolovat jejich dodržování. (Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství čj.10007/ ) 3. Právní odpovědnost za škodu Právní odpovědnost za škodu nese zřizovatel zařízení, kde je spontánní činnost provozována (podle 420 odst. 2 OZ). Za škodu se obecně považuje majetková újma, kterou lze vyjádřit v penězích. Škody se dělí : škody na zdraví (život) škody na věcech Zřizovatel se své odpovědnosti může zprostit, jestliže prokáže, že škodu nezavinil a že ke škodě došlo - úmyslným zaviněním ze strany jiné osoby (trestní zákon 4) a to úmyslem přímým (chtěl škodu způsobit), - nebo úmyslem nepřímým (věděl že může způsobit škodu a pro případ že ji způsobí s tím byl seznámen) - zaviněním ve formě nedbalosti (trestní zákon 4): - a to nedbalostí vědomou ( věděl že škodu může způsobit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí) - nebo nedbalostí nevědomou ( nevěděl že škodu může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět mohl a měl) Zprostí-li se zřizovatel škody pouze částečně je řešení náhrady škody odlišné podle právního vztahu s osobou, která je za škodu spoluodpovědná. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním. (podle 172 ZP) - pokud je tato osoba v pracovněprávním vztahu se zřizovatelem, hradí škodu v plné výši zřizovatel. Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle 172, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže škodu neodčiní uvedením v předešlý stav. Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena v opilosti, kterou si sám přivodil, nebo po zneužití jiných návykových látek ( 179 ZP). - pokud je tato osoba v dobrovolném nebo dobrovolnickém vztahu se zřizovatelem, posuzují se obě strany jako rovnocenní partneři kteří odpovídají za škodu společně a nerozdílně( 438 a 439 OZ) Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání ( 422 OZ) - nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Společně a nerozdílně s ním odpovídá, ten kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat dohled.

3 - kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. - vykonává-li dohled právnická osoba, její pracovníci dohledem pověří (nikoliv tedy členové) dohledem pověřeni sami za škodu takto vzniklou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena. Pokud se provozovatel zprostí odpovědnosti za škodu, odpovídá za škodu a její náhrady plně osoba, která škodu způsobila. Je třeba upozornit provozovatele na 433 odst. 2 OZ na odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech. Provozovatel odpovídá za škodu na věcech vnesených a uložených na místech k tomu určených ( prostory k uložení, šatny). Je-li s provozováním nějaké činnosti spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo jí provozuje. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl ( 436 OZ). 4. Odpovědnost za bezpečnost práce Pověření vedením akce nebo činnosti může pověřit pracovníka člen vedení organizace ( oprávnění k právním úkonům plyne z vnitřních předpisů organizace, nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé 20 odst. 2 OZ). Odpovědnost za bezpečnost práce je podmíněna příslušným dosažením požadované kvalifikace pro práci s dětmi a mládeží, je-li povinně stanovena v organizaci, nebo případně náležitým poučením o bezpečnosti práce. Povinností účastníků činnosti je respektovat pověřeného vedoucího činnosti, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Není-li zástupce určen, předpokládá se, že za činnost zodpovídá nejstarší, nejzkušenější účastník činnosti. Účastníci jsou povinni vykonávat činnost podle pokynu vedoucího a podle pravidel bezpečnosti práce. Plnou odpovědnost za činnost dětí a mládeže nese způsobilá pověřená osoba starší 18 let. - osobou způsobilou rozumíme občana ČR, který má k vedení činnosti potřebné minimální zkušenosti a znalosti, byl seznámen s bezpečnostními předpisy. Má zdravotní a morální předpoklady k této činnosti. - osobou pověřenou, může být osoba, která má odpovídající, přiměřené zkušenosti a znalosti pro danou činnost. Byla poučena v dostatečném rozsahu o bezpečnosti činnosti a ovládá základy první pomoci Pověření k činnosti se provádí písemně, formou pracovní smlouvy nebo rozhodnutím vedoucího organizace. Pověření k činnosti by mělo být prokazatelné. V Trestním zákoně je v 11 stanoven minimální věk pro trestní zodpovědnost na 15 let, v 12 jsou z trestní odpovědnosti vyjmuty osoby s duševní poruchou, která neumožnila rozpoznání trestního činu či sebeovládání této osoby. Částečně lze přenést odpovědnost i na pověřenou způsobilou osobu ve věku let za předpokladu: - před každou samostatnou činností je zodpovědným vedoucím poučena o možném riziku těchto činností a o bezpečnosti práce - nejedná-li se o zvlášť nebezpečné činnosti (pohyb po rušných komunikacích, střelba ze vzduchovky, koupání) - samostatná činnost nepřekročí rozumnou délku - náročnost a riziko činnosti odpovídá zkušenostem a rozumovým možnostem této osoby Odpovědný vedoucí se zbaví úplně nebo částečně zodpovědnosti za případný úraz, prokáže-li, že nezanedbal žádný z těchto předpokladů. Zproštěním odpovědnosti je také náležité poučení dětí a mládeže o bezpečnosti, které může být před činností, nebo průběžně při činnosti vyslovováním potřebných upozornění, příkazů a zákazů. V případě úrazu se posuzuje dostatečnost poučení poškozeného k jeho rozumovým možnostem vzhledem k situaci a charakteru činnosti. Osoba odpovědná za činnost nese odpovědnost pouze za skutečnost jimž mohla v rámci svých možností předejít přímo nebo preventivním poučením.

4 Odpovědná osoba může odpovídat za úměrný počet dětí a mládeže. Úměrný počet dětí a mládeže se stanovuje ze specifika činnosti a nutnosti zajistit bezpečnost všech účastníků činnosti, velikosti prostoru činnosti a dalších ukazatelů. Posuzuje se individuálně vzhledem k rozumovým možnostem a zkušenostem odpovědné osoby a dětem a mládeži za které osoba odpovídá. Ze ZP a bezpečnostních a hygienických předpisů vyplývá časové omezení pracovní doby. 5. Spontánní činnost ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže - je průběžná nabídka aktivit a činností volně a nezávazně přístupným zájemcům (dětem a mládeži), bez pevného zjevného řádu, časového vymezení a za nepřímého pedagogického působení. V praxi se jedná například o činnosti v hernách, klubovnách, na hřištích nebo knihovně, volné využívání sportovních zařízení a využívání i dalších účelových prostor jako jsou dílny, výtvarné ateliéry, sledování audiovizuálních nosičů, hraní společenských her a řada dalších činností. - průběžná nabídka činností je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně, dle jejich aktuálního zájmu. Je volně přístupná všem zájemcům a časově je vymezena pouze provozní dobou zařízení. Pedagogy je ovlivňována organizačně a pedagogicky nepřímo. Odpovědná osoba zajišťuje bezpečnost tam, kde je nezbytně nutná. Při aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant nebo činnost motivuje. - spontánní činnost by měla být přizpůsobena časovým možnostem dětí a mládeže, kteří by měli mít bezprahový přístup k nabídce aktivit. Tato by měla být variabilní v návaznosti na zájem účastníků a podmínky v dané lokalitě. Vyšším typem spontánních aktivit je nabídka pro talentované děti a mládež s vyhraněnými zájmy. Nabídkou mohou být zpřístupněné laboratoře, ateliéry, chovatelská pracoviště, počítačové a další odborné pracovny. Zde účastníci rozvíjejí projevený talent mimo pravidelnou zájmovou činnost individuálně nebo ve formách skupinových pod vedením odborníka. 6. Zásady bezpečnosti Důležité je dodržovat tyto zásady: a) v budově - dodržovat vnitřní řád organizace, případně řád odborné pracovny( keramická dílna, tělocvična), který je celoročně vyvěšen v příslušných prostorách na přístupném místě a účastníci jsou s ním prokazatelně seznámeni - udržovat pořádek v příslušných prostorách - dodržovat kázeň a klid při určité činnosti - program činnosti by měl odpovídat charakteru příslušných prostor - respektovat zákaz manipulace s okny a vyklánění se z oken - nestoupat na židle a stoly, neběhat, neskákat, neklouzat se mimo program a nesjíždět po zábradlí - v příslušných prostorách je nutné pravidelně kontrolovat stav vybavení a zařízení - používat bezpečné pomůcky - respektovat ostré hrany nábytku, nekryté radiátory topení, kde je možno zakrýt (kryt radiátoru) - pozornost věnovat tepelným zdrojům a elektrickým zařízením a přístrojům v blízkosti neuskladňovat lehce hořlavé materiály - elektrické zásuvky opatřit záslepkami - podlahové krytiny musí být rovné, udržovány tak, aby nehrozilo nebezpečí (uvolněné parkety, lino, koberec) b) mimo budovu (hřiště,sportoviště, zahradní prostory) - respektovat pravidla a vnitřní řád těchto prostor - respektovat odpovědnou osobu, která v daných prostorách odpovídá za bezpečnost - věnovat pozornost celkovému stavu používaných prostor - program musí odpovídat příslušným prostorům 7. Úrazy Za zdroj úrazu se považuje předmět (stroj, prostředek,materiál apod.), látka (pára, plyn, chemikálie), nebo energie, popř. lidská bytost, zvíře nebo přírodní živel, který svým náhlým vnějším působením

5 přivodily poranění (úraz) pracovníka. K úrazové nehodě mohlo dojít přímou, nepřímo činnosti, nebo náhodným stykem. Ve většině případů nepůsobí zdroj úrazu samostatně, izolovaně. Zpravidla se vyskytuje další činitel, nebo činitelé, jako vnitřní příčiny toho, že nějaký zdroj způsobil nehodu, nebo zranění. Příčinou úrazu jsou většinou mechanické vlivy, v menší míře působení chemických nebo jiných látek, s nimiž zaměstnanec přichází do styku ( světlo, teplo, plyny, jedy apod.).k úrazu musí existovat vyjádření lékaře, který potvrdí, že k úrazu došlo v důsledku nadměrného psychického nebo fyzického zatížení, na který není organismus zvyklý. Stav úrazového ohrožení (možnost vzniku nehody) má různé činitele - zdroj úrazu není upraven nebo dostatečně zajištěn po bezpečnostní stránce - špatná manipulace se zdrojem úrazu - odstraňování bezpečnostních zařízení (kryty apod.) - nedodržení bezpečnostních předpisů - používání nebezpečných pracovních postupů - osoby, které přicházejí se zdrojem do styku nejsou dostatečně poučeny Školní úraz Je úraz, který se stal dětem, žákům nebo studentům při vyučování ve školách nebo při výchově v předškolních a mimoškolních zařízeních nebo v přímé souvislosti s nimi Přímou souvislostí s výchovnou a vyučovací činností školy a výchovných zařízení se rozumí : - pobyt dětí a mládeže ve škole a výchovných zařízeních - pobyt dětí a mládeže na hřišti, volných hrách - účast na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích a brigádách organizovaných školou a výchovných zařízeních a uskutečňovaných za dozoru školských pracovníků. Za školní úraz se nepovažuje úraz dětí a mládeže, který se stane při cestě do školy a výchovného zařízení a zpět. Každé poškození zdraví, které vzniklo jako školní úraz bude podléhat evidenci a registraci a zároveň splňovat předpoklady pro náhradu škody podle zákoníku práce. V případě úrazu jsou nutná tato opatření - odstranit příčiny úrazu a zabránit dalšímu ohrožení - poskytnutí první pomoci, přivolání pohotovosti nebo přeprava k lékaři -poskytnutí první pomoci i poskytnutí pomoci v nouzi je povinnost všech občanů ( 415 a 424 OZ, 181 TZ) - porušování povinností při hrozivé tísni se trestá až tři roky odnětí svobody - sepsání protokolu o události (na jakýkoliv papír), zajistit svědky a jejich adresy, podepsat protokol - vyrozumět vedoucího organizace - ohlásit událost podle potřeby - rodičům, lékaři, hygienická služba, policii, apod. - v případě úrazu vyplnit s pověřeným členem organizace a s rodiči tiskopis hlášení úrazu pro pojišťovnu První pomoc Zaměstnavatelé zajistí, aby na pracovištích byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních (lékárničky první pomoci, telefonní čísla nejbližších zdravotnických zařízení). Podle závažnosti úrazu a vzhledem k věku postiženého zajistit přiměřený doprovod zraněného do zdravotnického zařízení. Přiměřená opatření k zajištění první pomoci provede zaměstnavatel i při školních akcích konaných mimo školu (vycházky, výlety, zájezdy apod.), pokud jsou organizovány školou a uskutečněny za dozoru pedagogických pracovníků. ( Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v regionálním školství čl.10) 8. Pojištění Pojistná smlouva Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřela, je povinna platit pojistné. Součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky pojistitele, schválené orgánem státního dozoru pojišťovnictví (pojistné podmínky), na něž se pojistná smlouva odvolává, a které jsou k ní připojeny nebo byly před uzavřením smlouvy tomu, kdo s pojistitelem smlouvu uzavřel, sděleny.

6 V pojistné smlouvě se lze od pojistných podmínek odchýlit jen v případech v nich určených. V jiných případech se lze odchýlit, jen pokud je to ku prospěchu pojištěného.(oz 788) Pojistit lze zejména - majetek pro případ jeho poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod, které ne něm vzniknou (pojištění majetku) - fyzickou osobu pro případ jejího tělesného poškození, smrti, dožití určitého věku nebo případ jiné pojistné události (pojištění osob) - odpovědnost za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, popřípadě odpovědnost za jinou majetkovou škodu (pojištění odpovědnosti za škodu) - (OZ 790) Pojistné podmínky Uzavření pojistné smlouvy se řídí OZ Pojištění odpovědnosti za škody Z pojištění odpovědnosti za škody má poškozený právo, aby v případě pojistné události pojistitel za něho nahradil podle pojistných podmínek škodu, za kterou pojištěný odpovídá (OZ 822). Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku nových pojišťoven, má každá pojišťovna své pojistné podmínky specifické. Každý si může zvolit pojišťovnu, jejíž pojistné podmínky pro něj budou nejvýhodnější. Pojišťovny se specifikují na pojištění životní a neživotní. Pojištění odpovědnosti za škodu sjednává Česká pojišťovna a Kooperativa. Přílohy a ) ŘÁD HŘIŠTĚ SVČ 1. V areálu hřišti lze provozovat následující sporty: malou kopanou, tenis, přehazovanou, volejbal, sprint, skos daleký a vysoký, streetball, basketbal 2. PŘED VSTUPEM DO AREÁLU HŘIŠTĚ OHLAŠ SVOU NÁVŠTĚVU V KANCELÁŘI SVČ NEBO SLUŽBĚ 3. V areálu hřiště je zakázáno kouření 4. Dodržuj všechny pokyny pracovníků SVČ 5. Při pobytu v areálu hřiště dodržuj pravidla bezpečnosti, neohrožuj zdraví své ani ostatních účastníků, nelez na konstrukce a plot. 6. Na hřiště vstupuj pouze ve sportovní obuvi (tenisky, botasky), ne v kopačkách, tretrách, polobotkách. Před vstupem si obuv řádně očisti. 7. Do areálu hřiště nevstupuj s kolem, se zvířaty, na kolečkových bruslích a skateboardu. 8. Manipulovat s konstrukcemi v areálu hřiště mohou pouze dospělí se souhlasem pracovníka SVČ, děti a mládež pouze za dohledu pracovníka SVČ 9. Jakékoli poškození či závadu nahlaš ihned pracovníkovi SVČ. Za úmyslné poškození povrchu hřiště nebo sportovního vybavení hřiště bude vyžadována finanční úhrada. Za ztrátu zapůjčené věci odpovídá ten, kdo si ji půjčil. 10. Po ukončení hry po sobě ukliď všechny zapůjčené věci : síť, sloupky na tenis a volejbal. 10.Veškerá zranění způsobená v areálu hřiště nahlaš dozoru nebo službě v kanceláři SVČ 11. Do areálu hřiště nenos žvýkačky a nápoje ve skleněných lahvích. Pro občerstvení používej pouze neslazené nápoje v umělohmotných lahvích Přejeme Vám příjemný pobyt na hřišti pracovníci SVČ

7

8

1 Právo a volný čas. 1. 1 Vybrané právní pojmy

1 Právo a volný čas. 1. 1 Vybrané právní pojmy 1 Právo a volný čas V současné době neexistuje sjednocující závazný předpis, který pokrývá oblast trávení volného času, a to jak u dětí a mládeže, tak i u dospělých. V praxi se mimo aktivit, které souvisejí

Více

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 16.4. 2013 Školská rada schválila dne: 22.4. 2013 PaedDr. Zdeněk Mrkos, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S/ 430 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Školská rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. ŠKOLNÍ ŘÁD-Dodatek č. 5 Č.j.: 5 /2011 Vypracoval: Mgr. Švihel Jaroslav zástupce ředitele Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice

Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 166/13 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy Č.j.: 121/12 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Školní řád Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Saláková, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky-Smolina ŠKOLNÍ ŘÁD - 1 -

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky-Smolina ŠKOLNÍ ŘÁD - 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - 1 - I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Školní řád Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Č.j.: 560/2012 Článek I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Štramberk Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 02 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 324/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Školská rada schválila dne: 24. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Školní 710, 685 01 Bučovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr.Radim Motyčka, ředitel školy Mgr.Radim Motyčka, ředitel

Více

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Projednáno školskou radou dne: 26.8.2014 Projednáno pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Číslo jednací:299/2014/zsnr

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 274 /12 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana Málková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Janov 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 8 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012

Více

(Vnitřní řád č. R3/2013 čj.: 103/13/doc )

(Vnitřní řád č. R3/2013 čj.: 103/13/doc ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, Hloubětínská 700 198 00 PRAHA 9 Hloubětín, IČO: 49625128, tel.: 281 867 071, e-mail: info@zshloubetin.cz, www.zshloubetin.cz I. Obecná ustanovení II. Provoz a vnitřní

Více