Metodický pokyn k spontánním aktivitám s ohledem na bezpečnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn k spontánním aktivitám s ohledem na bezpečnost"

Transkript

1 Metodický pokyn k spontánním aktivitám s ohledem na bezpečnost Osnova: 1. Úvodní slovo 1 2. Co je bezpečnost práce 1 3. Právní odpovědnost za škodu 2 4. Odpovědnost za bezpečnost práce 3 5. Spontánní činnost ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže 3 6. Zásady bezpečnosti 4 - v budově, mimo budovu 7. Úrazy 4 - všeobecné, školní - první pomoc při úrazu 8. Pojištění - pojistná smlouva, pojistné podmínky 5 Přílohy 6 a. Řád hřiště SVČ b. Nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek (Sbírka zákonů č. 11/2002 částka 6) c. Vzor záznamu o úrazu ( Sbírka zákonů č. 494/2001 v částce 178) 1. Úvodní slovo Organizace a školy, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, jsou ze zákona zavázány také k tomu, aby péči o zdárný vývoj mladé generace spojily s ochranou dětí a mládeže při všech aktivitách, související s výchovně vzdělávacím procesem. Při rozvíjení osobnosti mladého člověka mají usilovat nejen o získání vysoké úrovně znalostí, ale i prohlubování potřebných charakterových vlastností, ke kterým patří smysl pro pořádek, uvědomělé dodržování bezpečnostních zásad, hygienických a zdravotních požadavků. Tyto organizace jsou povinny dodržovat právo na bezpečné a zdraví neohrožující podmínky, dbát o jejich nezávadnost a spolehlivost. Vychovávat děti a mládež s kladným postojem k bezpečnosti a ochraně zdraví je dlouhý proces získávání vědomostí, dovedností, schopností a charakterových vlastností pro správné jednání člověka. Z organizačních pokynů a směrnic lze vyznačit rámec základních znalostí, které najdou uplatnění v bezpečnostních informacích a poučení dětí a mládeže o jejich odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a zdraví ostatních dětí a jejich povinnostech. 2. Co je bezpečnost práce (bezpečnost při práci)? - stav pracovních podmínek zabraňující působení nebezpečných a škodlivých činitelů pracovního procesu na osoby (vyhl.č. 48/1982 Sb.); - souhrn výchovných, organizačních a technických opatření, která - aplikovaná vhodným způsobem- vytvářejí podmínky k minimalizování ohrožení zdraví při práci; - souhrn práv a povinností účastníků pracovního poměru a dalších pracovněprávních vztahů, směřujících k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a souhrn práv a povinností orgánů provádějících kontrolu a dozor nad bezpečností práce. Uvedené definice zdůrazňují, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci spočívá ve vytváření podmínek pro výkon práce v bezpečném a zdraví neohrožujícím prostředí. Jedná se o vhodné pracovní podmínky zaměstnaných osob, respektování základních požadavků na prostory, bezpečnost při práci a pracovních postupech. Vzhledem k tomu, že se lidský činitel podílí na vzniku pracovních úrazů cca 80% je nutné využívat organizační opatření a působit na zaměstnance výchovnými způsoby při dodržování bezpečnosti práce.

2 Ve školství se význam péče o bezpečnost a ochranu zdraví zvyšuje tím, že vhodné podmínky odpovídající požadavky zdravé a bezpečné práce, musí být vytvářeny nejen v zájmu zaměstnanců, ale též k ochraně dětí a žáků při jejich výuce, výchově nebo přípravě k povolání. Podle ustanovení 49 školského zákona, orgány, organizace a školy, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, zajišťují bezpečnost a ochranu žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářejí podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví a kontrolují jejich dodržování. Povinnosti a úkoly zaměstnavatele Zaměstnavatelé zajišťují v plném rozsahu všechny úkoly a plní stanovené povinnosti vyplývající z platných předpisů. Za plnění úkolů zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. Povinnosti zaměstnanců Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinní důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy, které se vztahují k jejich pedagogické činnosti a seznamovat s nimi žáky a kontrolovat jejich dodržování. (Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství čj.10007/ ) 3. Právní odpovědnost za škodu Právní odpovědnost za škodu nese zřizovatel zařízení, kde je spontánní činnost provozována (podle 420 odst. 2 OZ). Za škodu se obecně považuje majetková újma, kterou lze vyjádřit v penězích. Škody se dělí : škody na zdraví (život) škody na věcech Zřizovatel se své odpovědnosti může zprostit, jestliže prokáže, že škodu nezavinil a že ke škodě došlo - úmyslným zaviněním ze strany jiné osoby (trestní zákon 4) a to úmyslem přímým (chtěl škodu způsobit), - nebo úmyslem nepřímým (věděl že může způsobit škodu a pro případ že ji způsobí s tím byl seznámen) - zaviněním ve formě nedbalosti (trestní zákon 4): - a to nedbalostí vědomou ( věděl že škodu může způsobit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí) - nebo nedbalostí nevědomou ( nevěděl že škodu může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět mohl a měl) Zprostí-li se zřizovatel škody pouze částečně je řešení náhrady škody odlišné podle právního vztahu s osobou, která je za škodu spoluodpovědná. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním. (podle 172 ZP) - pokud je tato osoba v pracovněprávním vztahu se zřizovatelem, hradí škodu v plné výši zřizovatel. Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle 172, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže škodu neodčiní uvedením v předešlý stav. Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena v opilosti, kterou si sám přivodil, nebo po zneužití jiných návykových látek ( 179 ZP). - pokud je tato osoba v dobrovolném nebo dobrovolnickém vztahu se zřizovatelem, posuzují se obě strany jako rovnocenní partneři kteří odpovídají za škodu společně a nerozdílně( 438 a 439 OZ) Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání ( 422 OZ) - nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Společně a nerozdílně s ním odpovídá, ten kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat dohled.

3 - kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. - vykonává-li dohled právnická osoba, její pracovníci dohledem pověří (nikoliv tedy členové) dohledem pověřeni sami za škodu takto vzniklou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena. Pokud se provozovatel zprostí odpovědnosti za škodu, odpovídá za škodu a její náhrady plně osoba, která škodu způsobila. Je třeba upozornit provozovatele na 433 odst. 2 OZ na odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech. Provozovatel odpovídá za škodu na věcech vnesených a uložených na místech k tomu určených ( prostory k uložení, šatny). Je-li s provozováním nějaké činnosti spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo jí provozuje. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl ( 436 OZ). 4. Odpovědnost za bezpečnost práce Pověření vedením akce nebo činnosti může pověřit pracovníka člen vedení organizace ( oprávnění k právním úkonům plyne z vnitřních předpisů organizace, nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé 20 odst. 2 OZ). Odpovědnost za bezpečnost práce je podmíněna příslušným dosažením požadované kvalifikace pro práci s dětmi a mládeží, je-li povinně stanovena v organizaci, nebo případně náležitým poučením o bezpečnosti práce. Povinností účastníků činnosti je respektovat pověřeného vedoucího činnosti, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Není-li zástupce určen, předpokládá se, že za činnost zodpovídá nejstarší, nejzkušenější účastník činnosti. Účastníci jsou povinni vykonávat činnost podle pokynu vedoucího a podle pravidel bezpečnosti práce. Plnou odpovědnost za činnost dětí a mládeže nese způsobilá pověřená osoba starší 18 let. - osobou způsobilou rozumíme občana ČR, který má k vedení činnosti potřebné minimální zkušenosti a znalosti, byl seznámen s bezpečnostními předpisy. Má zdravotní a morální předpoklady k této činnosti. - osobou pověřenou, může být osoba, která má odpovídající, přiměřené zkušenosti a znalosti pro danou činnost. Byla poučena v dostatečném rozsahu o bezpečnosti činnosti a ovládá základy první pomoci Pověření k činnosti se provádí písemně, formou pracovní smlouvy nebo rozhodnutím vedoucího organizace. Pověření k činnosti by mělo být prokazatelné. V Trestním zákoně je v 11 stanoven minimální věk pro trestní zodpovědnost na 15 let, v 12 jsou z trestní odpovědnosti vyjmuty osoby s duševní poruchou, která neumožnila rozpoznání trestního činu či sebeovládání této osoby. Částečně lze přenést odpovědnost i na pověřenou způsobilou osobu ve věku let za předpokladu: - před každou samostatnou činností je zodpovědným vedoucím poučena o možném riziku těchto činností a o bezpečnosti práce - nejedná-li se o zvlášť nebezpečné činnosti (pohyb po rušných komunikacích, střelba ze vzduchovky, koupání) - samostatná činnost nepřekročí rozumnou délku - náročnost a riziko činnosti odpovídá zkušenostem a rozumovým možnostem této osoby Odpovědný vedoucí se zbaví úplně nebo částečně zodpovědnosti za případný úraz, prokáže-li, že nezanedbal žádný z těchto předpokladů. Zproštěním odpovědnosti je také náležité poučení dětí a mládeže o bezpečnosti, které může být před činností, nebo průběžně při činnosti vyslovováním potřebných upozornění, příkazů a zákazů. V případě úrazu se posuzuje dostatečnost poučení poškozeného k jeho rozumovým možnostem vzhledem k situaci a charakteru činnosti. Osoba odpovědná za činnost nese odpovědnost pouze za skutečnost jimž mohla v rámci svých možností předejít přímo nebo preventivním poučením.

4 Odpovědná osoba může odpovídat za úměrný počet dětí a mládeže. Úměrný počet dětí a mládeže se stanovuje ze specifika činnosti a nutnosti zajistit bezpečnost všech účastníků činnosti, velikosti prostoru činnosti a dalších ukazatelů. Posuzuje se individuálně vzhledem k rozumovým možnostem a zkušenostem odpovědné osoby a dětem a mládeži za které osoba odpovídá. Ze ZP a bezpečnostních a hygienických předpisů vyplývá časové omezení pracovní doby. 5. Spontánní činnost ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže - je průběžná nabídka aktivit a činností volně a nezávazně přístupným zájemcům (dětem a mládeži), bez pevného zjevného řádu, časového vymezení a za nepřímého pedagogického působení. V praxi se jedná například o činnosti v hernách, klubovnách, na hřištích nebo knihovně, volné využívání sportovních zařízení a využívání i dalších účelových prostor jako jsou dílny, výtvarné ateliéry, sledování audiovizuálních nosičů, hraní společenských her a řada dalších činností. - průběžná nabídka činností je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně, dle jejich aktuálního zájmu. Je volně přístupná všem zájemcům a časově je vymezena pouze provozní dobou zařízení. Pedagogy je ovlivňována organizačně a pedagogicky nepřímo. Odpovědná osoba zajišťuje bezpečnost tam, kde je nezbytně nutná. Při aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant nebo činnost motivuje. - spontánní činnost by měla být přizpůsobena časovým možnostem dětí a mládeže, kteří by měli mít bezprahový přístup k nabídce aktivit. Tato by měla být variabilní v návaznosti na zájem účastníků a podmínky v dané lokalitě. Vyšším typem spontánních aktivit je nabídka pro talentované děti a mládež s vyhraněnými zájmy. Nabídkou mohou být zpřístupněné laboratoře, ateliéry, chovatelská pracoviště, počítačové a další odborné pracovny. Zde účastníci rozvíjejí projevený talent mimo pravidelnou zájmovou činnost individuálně nebo ve formách skupinových pod vedením odborníka. 6. Zásady bezpečnosti Důležité je dodržovat tyto zásady: a) v budově - dodržovat vnitřní řád organizace, případně řád odborné pracovny( keramická dílna, tělocvična), který je celoročně vyvěšen v příslušných prostorách na přístupném místě a účastníci jsou s ním prokazatelně seznámeni - udržovat pořádek v příslušných prostorách - dodržovat kázeň a klid při určité činnosti - program činnosti by měl odpovídat charakteru příslušných prostor - respektovat zákaz manipulace s okny a vyklánění se z oken - nestoupat na židle a stoly, neběhat, neskákat, neklouzat se mimo program a nesjíždět po zábradlí - v příslušných prostorách je nutné pravidelně kontrolovat stav vybavení a zařízení - používat bezpečné pomůcky - respektovat ostré hrany nábytku, nekryté radiátory topení, kde je možno zakrýt (kryt radiátoru) - pozornost věnovat tepelným zdrojům a elektrickým zařízením a přístrojům v blízkosti neuskladňovat lehce hořlavé materiály - elektrické zásuvky opatřit záslepkami - podlahové krytiny musí být rovné, udržovány tak, aby nehrozilo nebezpečí (uvolněné parkety, lino, koberec) b) mimo budovu (hřiště,sportoviště, zahradní prostory) - respektovat pravidla a vnitřní řád těchto prostor - respektovat odpovědnou osobu, která v daných prostorách odpovídá za bezpečnost - věnovat pozornost celkovému stavu používaných prostor - program musí odpovídat příslušným prostorům 7. Úrazy Za zdroj úrazu se považuje předmět (stroj, prostředek,materiál apod.), látka (pára, plyn, chemikálie), nebo energie, popř. lidská bytost, zvíře nebo přírodní živel, který svým náhlým vnějším působením

5 přivodily poranění (úraz) pracovníka. K úrazové nehodě mohlo dojít přímou, nepřímo činnosti, nebo náhodným stykem. Ve většině případů nepůsobí zdroj úrazu samostatně, izolovaně. Zpravidla se vyskytuje další činitel, nebo činitelé, jako vnitřní příčiny toho, že nějaký zdroj způsobil nehodu, nebo zranění. Příčinou úrazu jsou většinou mechanické vlivy, v menší míře působení chemických nebo jiných látek, s nimiž zaměstnanec přichází do styku ( světlo, teplo, plyny, jedy apod.).k úrazu musí existovat vyjádření lékaře, který potvrdí, že k úrazu došlo v důsledku nadměrného psychického nebo fyzického zatížení, na který není organismus zvyklý. Stav úrazového ohrožení (možnost vzniku nehody) má různé činitele - zdroj úrazu není upraven nebo dostatečně zajištěn po bezpečnostní stránce - špatná manipulace se zdrojem úrazu - odstraňování bezpečnostních zařízení (kryty apod.) - nedodržení bezpečnostních předpisů - používání nebezpečných pracovních postupů - osoby, které přicházejí se zdrojem do styku nejsou dostatečně poučeny Školní úraz Je úraz, který se stal dětem, žákům nebo studentům při vyučování ve školách nebo při výchově v předškolních a mimoškolních zařízeních nebo v přímé souvislosti s nimi Přímou souvislostí s výchovnou a vyučovací činností školy a výchovných zařízení se rozumí : - pobyt dětí a mládeže ve škole a výchovných zařízeních - pobyt dětí a mládeže na hřišti, volných hrách - účast na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích a brigádách organizovaných školou a výchovných zařízeních a uskutečňovaných za dozoru školských pracovníků. Za školní úraz se nepovažuje úraz dětí a mládeže, který se stane při cestě do školy a výchovného zařízení a zpět. Každé poškození zdraví, které vzniklo jako školní úraz bude podléhat evidenci a registraci a zároveň splňovat předpoklady pro náhradu škody podle zákoníku práce. V případě úrazu jsou nutná tato opatření - odstranit příčiny úrazu a zabránit dalšímu ohrožení - poskytnutí první pomoci, přivolání pohotovosti nebo přeprava k lékaři -poskytnutí první pomoci i poskytnutí pomoci v nouzi je povinnost všech občanů ( 415 a 424 OZ, 181 TZ) - porušování povinností při hrozivé tísni se trestá až tři roky odnětí svobody - sepsání protokolu o události (na jakýkoliv papír), zajistit svědky a jejich adresy, podepsat protokol - vyrozumět vedoucího organizace - ohlásit událost podle potřeby - rodičům, lékaři, hygienická služba, policii, apod. - v případě úrazu vyplnit s pověřeným členem organizace a s rodiči tiskopis hlášení úrazu pro pojišťovnu První pomoc Zaměstnavatelé zajistí, aby na pracovištích byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních (lékárničky první pomoci, telefonní čísla nejbližších zdravotnických zařízení). Podle závažnosti úrazu a vzhledem k věku postiženého zajistit přiměřený doprovod zraněného do zdravotnického zařízení. Přiměřená opatření k zajištění první pomoci provede zaměstnavatel i při školních akcích konaných mimo školu (vycházky, výlety, zájezdy apod.), pokud jsou organizovány školou a uskutečněny za dozoru pedagogických pracovníků. ( Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v regionálním školství čl.10) 8. Pojištění Pojistná smlouva Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřela, je povinna platit pojistné. Součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky pojistitele, schválené orgánem státního dozoru pojišťovnictví (pojistné podmínky), na něž se pojistná smlouva odvolává, a které jsou k ní připojeny nebo byly před uzavřením smlouvy tomu, kdo s pojistitelem smlouvu uzavřel, sděleny.

6 V pojistné smlouvě se lze od pojistných podmínek odchýlit jen v případech v nich určených. V jiných případech se lze odchýlit, jen pokud je to ku prospěchu pojištěného.(oz 788) Pojistit lze zejména - majetek pro případ jeho poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod, které ne něm vzniknou (pojištění majetku) - fyzickou osobu pro případ jejího tělesného poškození, smrti, dožití určitého věku nebo případ jiné pojistné události (pojištění osob) - odpovědnost za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, popřípadě odpovědnost za jinou majetkovou škodu (pojištění odpovědnosti za škodu) - (OZ 790) Pojistné podmínky Uzavření pojistné smlouvy se řídí OZ Pojištění odpovědnosti za škody Z pojištění odpovědnosti za škody má poškozený právo, aby v případě pojistné události pojistitel za něho nahradil podle pojistných podmínek škodu, za kterou pojištěný odpovídá (OZ 822). Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku nových pojišťoven, má každá pojišťovna své pojistné podmínky specifické. Každý si může zvolit pojišťovnu, jejíž pojistné podmínky pro něj budou nejvýhodnější. Pojišťovny se specifikují na pojištění životní a neživotní. Pojištění odpovědnosti za škodu sjednává Česká pojišťovna a Kooperativa. Přílohy a ) ŘÁD HŘIŠTĚ SVČ 1. V areálu hřišti lze provozovat následující sporty: malou kopanou, tenis, přehazovanou, volejbal, sprint, skos daleký a vysoký, streetball, basketbal 2. PŘED VSTUPEM DO AREÁLU HŘIŠTĚ OHLAŠ SVOU NÁVŠTĚVU V KANCELÁŘI SVČ NEBO SLUŽBĚ 3. V areálu hřiště je zakázáno kouření 4. Dodržuj všechny pokyny pracovníků SVČ 5. Při pobytu v areálu hřiště dodržuj pravidla bezpečnosti, neohrožuj zdraví své ani ostatních účastníků, nelez na konstrukce a plot. 6. Na hřiště vstupuj pouze ve sportovní obuvi (tenisky, botasky), ne v kopačkách, tretrách, polobotkách. Před vstupem si obuv řádně očisti. 7. Do areálu hřiště nevstupuj s kolem, se zvířaty, na kolečkových bruslích a skateboardu. 8. Manipulovat s konstrukcemi v areálu hřiště mohou pouze dospělí se souhlasem pracovníka SVČ, děti a mládež pouze za dohledu pracovníka SVČ 9. Jakékoli poškození či závadu nahlaš ihned pracovníkovi SVČ. Za úmyslné poškození povrchu hřiště nebo sportovního vybavení hřiště bude vyžadována finanční úhrada. Za ztrátu zapůjčené věci odpovídá ten, kdo si ji půjčil. 10. Po ukončení hry po sobě ukliď všechny zapůjčené věci : síť, sloupky na tenis a volejbal. 10.Veškerá zranění způsobená v areálu hřiště nahlaš dozoru nebo službě v kanceláři SVČ 11. Do areálu hřiště nenos žvýkačky a nápoje ve skleněných lahvích. Pro občerstvení používej pouze neslazené nápoje v umělohmotných lahvích Přejeme Vám příjemný pobyt na hřišti pracovníci SVČ

7

8

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

1 Právo a volný čas. 1. 1 Vybrané právní pojmy

1 Právo a volný čas. 1. 1 Vybrané právní pojmy 1 Právo a volný čas V současné době neexistuje sjednocující závazný předpis, který pokrývá oblast trávení volného času, a to jak u dětí a mládeže, tak i u dospělých. V praxi se mimo aktivit, které souvisejí

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovní úraz. S přáním pěkného dne Vás zdraví Petr Dalecký specialista BOZP RP OS KOVO Hradec Králové V Hradci Králové 4.3. 2011 V posledních dvou týdnech

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Bezpečnost práce 1. V počítačové učebně 2. Při akcích mimo učebnu Bezpečnost práce v počítačové učebně Kromě vhodného pracovního prostředí zabraňujícího poškozování

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Tento provozní řád vydává Městský obvod Pardubice V za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže

Více

Dohoda o zajištění odborné praxe. dohodu o zajištění odborné praxe:

Dohoda o zajištění odborné praxe. dohodu o zajištění odborné praxe: Dohoda o zajištění odborné praxe Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně IČ 00024007, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Provozní řád. Víceúčelové sportovní hřiště Martinov

Provozní řád. Víceúčelové sportovní hřiště Martinov Provozní řád Víceúčelové sportovní hřiště Martinov Vydáno dne: 7. června 2010 Čl. 1 Využívání hřiště 1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je SMO Městský obvod Martinov. 2. Hřiště je určeno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Druhy odpovědnosti odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu odpovědnost fyzických osob odpovědnost organizačních složek státu a státních

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD Směrnice DDD SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Vydání č.: 1 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Účinnost od: 01. 02. 2014. Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového

Více