Pozn.: Zákon č. 25/2008 Sb. mění od roku 2011 způsob zasílání evidence obalů a obalových odpadů podle 15 - viz str. 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: Zákon č. 25/2008 Sb. mění od roku 2011 způsob zasílání evidence obalů a obalových odpadů podle 15 - viz str. 6."

Transkript

1 Stručný průvodce podnikatele labyrintem zákona č. 477/200 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 66/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., (zákon o obalech) Pozn.: Zákon č. 25/2008 Sb. mění od roku 20 způsob zasílání evidence obalů a obalových odpadů podle 5 - viz str. 6. Obsah: I. Rozsah působnosti II. Pojem obal III. K základním povinnostem zákona o obalech a) KVALITATIVNÍ POŢADAVKY NA OBALY 3 prevence a 4 uvádění obalů na trh b) PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ - 3, 4 a 5 c) OZNAČOVÁNÍ OBALŮ - 6 d) POVINNOST ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŢITÍ ODPADU Z OBALŮ A ZPŮSOB JEJICH ZAJIŠTĚNÍ STANOVENÝ V 3 ZÁKONA O OBALECH - 0 a 2 e) ZÁPIS DO SEZNAMU OSOB - 4 f) EVIDENCE - 5 g) REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY - 30 I. Rozsah působnosti Zákon o obalech se vztahuje na podnikající fyzické a právnické osoby (dále jen osoba ), které:. uvádí obaly na trh - výrobci obalů (tj. osoby, které výrobek zabalí - plniči, baliči) - vozci obalů ze zemí mimo území EU (jak za účelem distribuce nebo pro vlastní potřebu) - přepravci obalů ze zemí EU ( jak za účelem distribuce, tak pro vlastní potřebu) 2. uvádí obaly oběhu - distributoři obalů (tj. osoby, které nakoupí balené výrobky v České republice a předají je dále, ať jiţ úplatně nebo bezúplatně) Zákon o obalech se nevztahuje na nepodnikající fyzické nebo právnické osoby (např. Akademii věd ČR a jiná vědecká pracoviště, humanitární organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace a další). Zákon o obalech se rovněţ nevztahuje na vývoz obalů mimo území ČR. Z působnosti zákona je dále vyjmuto nakládání s kontejnery pouţívanými v silniční, ţelezniční, letecké a/nebo lodní pravě. Na základě 5a zákona o obalech se povinnosti 0 aţ 5 nevztahují na osoby, které uvádí na trh nebo od oběhu méně neţ 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat, resp. roční úhrn čistého obratu, nepřekročí 4,5 mil. Kč. U osob, které předpokládají překročení těchto limitů, se poručuje vedení průběţné evidence obalů a obalových odpadů, neboť od okamţiku překročení jedné z podmínek uvedených v tomto odstavci se na ně povinnosti vyplývající ze zákona o obalech vztahují. Další informace týkající se osob, které splňují výjimku 5a zákona o obalech jsou (0)

2 uvedeny v Návodu k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech který je stupný na webové stránce MŢP: II. Pojem obal Obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určen k pojmutí, ochraně, manipulaci, dávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uţivateli. Obaly se dle zákona o obalech dělí na obaly:. prodejní 2. skupinové 3. přepravní Obecně platí, ţe obalem se stane výrobek, který je určen k pojmutí, manipulaci, ochraně, dávce resp. prezentaci výrobku, v okamţiku svého naplnění, uzavření resp. v okamţiku, kdy se stane součástí prodejní jednotky, skupiny prodejních jednotek nebo usnadní manipulaci s nimi. Skutečnost, zda určitý typ výrobku je či není obalem ve smyslu zákona o obalech, posuzuje, dle 32 písm. m) tohoto zákona, Ministerstvo ţivotního prostředí ( MŢP ), které po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ( MPO ) a Ministerstvem zemědělství ( MZe ) vydává stanoviska v této věci. Pokud osobě vznikne pochybnost, zda typ výrobku, který uvádí na trh nebo od oběhu, je či není obalem ve smyslu zákona o obalech, můţe podat na MŢP ţást o stanovisko v tomto smyslu nebo nahlédnout na webovou stránku MŢP kde jsou zveřejněna všechna posud vydaná obecná stanoviska. III. K základním povinnostem zákona o obalech Mezi základní povinnosti zákona o obalech patří povinnost zajistit zpětný odběr a vyuţití odpadu z obalů ( 0 a 2) a na to navazující povinnosti 3, 4, 5, 30 a povinnost zajistit kvalitativní poţadavky na obaly resp. obalové prostředky stanovené v 3 a 4 zákona o obalech. Plnění povinností zákona o obalech kontrolují příslušné kontrolní orgány ( 3), které v případě zjištění porušení těchto povinností ukládají opatření k nápravě a pokuty v moţné výši aţ 0 mil. Kč ( 45). a) KVALITATIVNÍ POŢADAVKY NA OBALY - 3 PREVENCE A 4 UVÁDĚNÍ OBALŮ NA TRH Ustanovení 3 a 4 stanoví osobám, které uvádí obaly resp. obalové prostředky na trh, povinnost, aby tyto obaly resp. obalové prostředky splňovaly základní kvalitativní poţadavky stanovené zákonem o obalech. Poţadavky 3 a 4 se povaţují za splněné, pokud je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami. Seznam těchto norem spolu s uvedením odkazu na ustanovení zákona o obalech, ke kterému se vztahují, je uveden v příloze č. (viz níţe). 2(0)

3 b) PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ 3 A 4 ZÁKONA O OBALECH - 5 Dle ustanovení 5 zákona o obalech musí být osoba, která uvádí na trh obal resp. obalový prostředek, rovněţ schopna prokázat splnění povinností stanovených v 3 a 4 resp. v 4 zákona o obalech a průkazně o tom informovat své odběratele. Návod na způsob prokazování splnění těchto povinností a způsob informování odběratele je uveden v Metodickém pokynu odboru odpadů MŢP k provedení 5 zákona č. 477/200 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve Věstníku MŢP, částce 3, z března Metodický pokyn je k dispozici na webové adrese: c) OZNAČOVÁNÍ OBALŮ - 6 Značení obalů, ze kterého materiálu jsou vyrobeny, je brovolné. Pokud se ovšem osoba, která uvádí obal na trh nebo od oběhu rozhodne, ţe na tomto obalu vyznačí materiál, ze kterého je obal vyroben, pak je povinna drţet značení stanovené v přílohách č. I aţ VII rozhodnutí Komise 97/29/ES, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály (viz níţe příloha č. 2). d) POVINNOST ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŢITÍ ODPADU Z OBALŮ A ZPŮSOB JEJICH ZAJIŠTĚNÍ STANOVENÝ V 3 ZÁKONA O OBALECH - 0 a 2 Povinnosti podle 0 a 2 se nevztahují na osoby, které uvádí na trh nebo oběhu méně neţ 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat, resp. roční úhrn čistého obratu, nepřekročí 4,5 mil. Kč. Osoba, která uvádí na trh nebo oběhu obaly, musí zajistit zpětný odběr ( 0) těchto obalů nebo odpadů z nich, a zároveň musí informovat spotřebitele o způsobu zajištění tohoto zpětného odběru a musí zajistit vyuţití ( 2) odpadu z těchto obalů, a to minimálně v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 zákona o obalech. Povinnost osoby zajistit zpětný odběr a informovat spotřebitele o způsobu zajištění tohoto zpětného odběru ( 0) se váţe pouze k obalům určeným k prodeji spotřebiteli. V případě, ţe osoba uvádí na trh nebo oběhu tzv. průmyslové obaly, tj. obaly určené jinému konečnému uţivateli, povinnosti 0 se na ni nevztahují, avšak zůstává jí povinnost zajistit vyuţití odpadu z těchto obalů ve smyslu 2 zákona o obalech. Povinnost 0 znamená, ţe osoba, která uvádí na trh nebo od oběhu obaly, je povinna zajistit zpětný odběr obalů nebo odpadů z těchto obalů, včetně vytvoření statečného počtu sběrných míst a jejich stupnosti. Dále je osoba povinna informovat spotřebitele o vytvořených sběrných místech a moţnosti jejich bezplatného vyuţití. Povinnost 2 znamená, ţe osoba, která uvádí na trh nebo od oběhu obaly, je povinna zajistit, aby obaly, jí uvedené v daném kalendářním roce na trh nebo oběhu, byly recyklovány resp. celkově vyuţity nejméně v rozsahu, který stanovuje příloha č. 3 zákona o obalech, tedy v rozsahu následujícím: 3(0)

4 POŢADOVANÝ ROZSAH RECYKLACE A VYUŢITÍ OBALOVÉHO ODPADU A: recyklace B: celkové vyuţití Materiál A B A B A B A B A B A B A B % % % % % % % % % % % % % % Papír a lepenka Sklo Plast Kovy Dřevo Celkem Za obaly z jednoho materiálu se povaţují takové obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu. Recyklace se zahrnuje procent celkového vyuţití jako jedna z jeho forem. Způsob plnění povinností zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů si osoba volí samostatně, a to dle moţností, které jsou stanoveny v ustanovení 3 zákona o obalech. Osoba má moţnost volby mezi: a) Plněním těchto povinností samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady. V tomto případě je osoba povinna: I. podat návrh na zápis Seznamu osob ( 4) II. vést evidenci a ohlašovat údaje z této evidence ( 5) III. platit registrační a evidenční poplatky ( 30 odst. ) b) Přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu. V tomto případě je osoba povinna: I. podat návrh na zápis Seznamu osob ( 4) II. vést evidenci a ohlašovat údaje z této evidence ( 5) III. platit registrační a evidenční poplatky ( 30 odst. ) Povinnosti podle 0 a 2 zákona o obalech lze převést pouze na osobu, která je distributorem obalů, k nimţ jsou povinnosti 0 a 2 převáděny. Tyto povinnosti nelze převést na jiného konečného uţivatele, ale pouze na osobu, která uvádí obaly dále oběhu, tedy která je dále distribuuje. c) Uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (AOS). Osoba uzavírá s AOS smlouvu o sdruţeném plnění povinností zákona o obalech s tím, ţe touto smlouvou přechází odpovědnost za plnění povinností 0 a 2 zákona o obalech na tuto společnost. Osoba zároveň nemusí plnit povinnosti stanovené v 4, 5 a 30 odst. zákona o obalech. V současné bě existuje v ČR jedna autorizovaná obalová společnost, a to společnost EKO-KOM, a.s. (www.ekokom.cz). Pozn.: Osoba, povinná se smyslu zákona o obalech, může povinnosti stanovené v 0 a 2 pro různé části z celkového množství obalů, které uvádí na trh nebo oběhu, plnit kombinací všech výše uvedených možností. 4(0)

5 Volba způsobu plnění povinností zákona o obalech je zcela na osobě, povinné ve smyslu tohoto zákona s tím, ţe tato osoba by měla důkladně zváţit, jaký způsob plnění povinností je schopna funkčně zajistit, a nevystavovat se tak případnému riziku uloţení sankčních opatření ve smyslu 43 a 44 zákona o obalech. e) ZÁPIS DO SEZNAMU OSOB - 4 Povinnost podle 4 se nevztahuje na osoby, které uvádí na trh nebo oběhu méně neţ 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat, resp. roční úhrn čistého obratu, nepřekročí 4,5 mil. Kč. Návrh na zápis Seznamu osob musí navrhovatel podat nejpozději 60 dnů ode dne vzniku této povinnosti, tj. ode dne, kdy poprvé uvedl obaly na trh nebo oběhu. Návrh na zápis zasílá navrhovatel buď: ve dvou písemných vyhotoveních a spolu s tím na technickém nosiči dat (disketa, CD) nebo v elektronické pobě označené elektronickou značkou zaloţenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních sluţeb nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Návrh na zápis Seznamu osob podává navrhovatel formou volné ţásti a k podání této ţásti není určen ţádný formulář. Ţást musí obsahovat všechny náleţitosti stanovené v 4 odst. 3 zákona o obalech. Návrh na zápis Seznamu osob zasílá navrhovatel místně příslušnému pracovišti Odboru výkonu státní správy Ministerstva ţivotního prostředí (OVSS MŢP) dle sídla společnosti. Jejich adresy jsou uvedeny níţe v tabulce. V případě zaslání návrhu na zápis Seznamu přímo na adresu: MŽP, odbor odpadů, Vršovická 65, Praha 0, 00 0, buu tyto návrhy dále postoupeny k vyřízení místně příslušnému OVSS MŢP. Název Sídlo Telefon OVSS MŢP I Praha OVSS MŢP II České Budějovice OVSS MŢP III Plzeň OVSS MŢP IV Chomutov OVSS MŢP V Liberec OVSS MŢP VI Hradec Králové OVSS MŢP VII Brno OVSS MŢP VIII Olomouc OVSS MŢP IX Ostrava Kodaňská 44/46, 0 00 Praha Mánesova 3, České Budějovice Purkyňova 27, Plzeň Školní 5335, P.Box 25, Chomutov Tř.. máje 26/858, Liberec Resslova 229/2a, Hradec Králové Mezírka, Brno tř.kosmonautů 0, Olomouc Čs. Legií č. 5, Ostrava (0)

6 f) EVIDENCE - 5 Povinnost podle 5 se nevztahuje na osoby, které uvádí na trh nebo oběhu méně neţ 300 kg obalů za kalendářní rok a jejich obrat, resp. roční úhrn čistého obratu, nepřekročí 4,5 mil. Kč. Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zápisu Seznamu podle 4 zákona o obalech, je povinna vést evidenci obalů a způsobu jejich vyuţití a následně ohlašovat údaje z této evidence. Osoba ohlašuje údaje z evidence za uplynulý kalendářní rok formou vyplněných příloh vyhlášky č. 64/2004 Sb., a to jejich zasláním v písemné pobě a uloţených na elektronickém nosiči dat (CD, disketa) nejpozději 5. února následujícího kalendářního roku na adresu: Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Vršovická Praha 0 Rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence upravuje vyhláška MŢP č. 64/2004 Sb., o způsobu vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence (vyhláška je k dispozici na webové stránce MŢP: V případě nejasností týkajících se správnosti vyplnění výkazu o obalech a odpadech z obalů jsou veškeré potřebné informace k uvedeny v Návodu k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech z obalů který je stupný na webové stránce MŢP: Na základě zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí a o změně některých zákonů, buu od roku 20 osoby, na které se vztahuje povinnost zápisu Seznamu podle 4, povinné zasílat evidenci podle 5 zákona o obalech prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí. g) REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY - 30 Osoba, na kterou se vztahuje povinnost podat návrh na zápis Seznamu osob, musí téţ v rámci podání návrhu [ 4 odst. 3 písm. f)] zaplatit registrační poplatek ve smyslu 30 odst. zákona o obalech, stanovený ve výši 800 Kč. Osoba, zapsaná v Seznamu osob, platí za kaţdý rok vedení v tomto Seznamu osob evidenční poplatek ve výši shodné s poplatkem registračním, tj. 800 Kč. Osoba má povinnost zaplatit evidenční poplatek nejpozději následujícího kalendářního roku. Registrační a evidenční poplatky ve smyslu 30 odst. zákona o obalech se poukazují na účet Státního fondu ţivotního prostředí na číslo účtu: /070. Při platbách registračního poplatku se uvádí variabilní symbol 477, při platbě evidenčního poplatku se uvádí variabilní symbol 477 plněný posledním dvojčíslím roku, za který je poplatek hrazen. Např. za rok 200 bude variabilní symbol Jako specifický symbol se uvádí IČO plátce. V případě nejasností se, prosím, obraťte na: Mgr. Ing. Ladislava Trylče, - tel: ; 6(0)

7 Příloha č. ČSN EN 3427 Obaly - poţadavky na pouţívání evropských norem pro obaly a odpady z obalů- zastřešující norma, která uvádí návod na způsob pouţití ostatních níţe uvedených norem ČSN EN 3428 Obaly - Specifické poţadavky na výrobu a sloţení Prevence sniţováním zdrojů ( 3) ČSN CR Obaly - Poţadavky na měření a ověřování čtyř těţkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování okolního prostředí - Část 2: Poţadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování ţivotního prostředí [ 4 odst. písm. a)] ČSN CR Obaly - Poţadavky na měření a ověřování čtyř těţkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování okolního prostředí - Část : Poţadavky na měření a ověřování čtyř těţkých kovů přítomných v obalech [ 4 odst. písm. b)] ČSN EN 3429 Obaly Opakované pouţití [ 4 odst. písm. c)] ČSN EN 3430 Obaly - Poţadavky na obaly vyuţitelné k recyklaci materiálu [ 4 odst. písm. c) bod ] ČSN EN 343 Obaly - Poţadavky na obaly vyuţitelné jako zdroj energie, včetně specifikace nejniţší výhřevnosti [ 4 odst. písm. c) bod 2] ČSN EN 3432 Obaly - Poţadavky na obaly vyuţitelné ke kompostování a biodegradaci Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu [ 4 odst. písm. c) bod 3] Více informací o normách je moţno nalézt na webových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ÚNMZ (http://www.unmz.cz), kde je moţno normy téţ objednat. 7(0)

8 Příloha č. 2 - přílohy č. I aţ VII rozhodnutí Komise 97/29/ES Polyetyléntereftalát Polyetylén vysokohustotní Polyvinylchlorid Polyetylén nízkohustotní Polypropylén Polystyrén Systém číslování a zkratek pro plasty PET HDPE PVC LDPE PP PS Vlnitá lepenka Nevlnitá lepenka Papír Systém číslování a zkratek pro papír a lepenku PAP PAP PAP (0)

9 Ocel Hliník Systém číslování a zkratek pro kovy FE ALU Dřevo Korek Systém číslování a zkratek pro dřevěné materiály FOR FOR Bavlna Juta Systém číslování a zkratek pro textilní materiály TEX TEX (0)

10 Bezbarvé sklo Zelené sklo Hnědé sklo Systém číslování a zkratek pro sklo GL GL GL Papír a lepenka/různé kovy Papír a lepenka/plast Papír a lepenka/hliník Papír a lepenka/pocínovaný plech Papír a lepenka/plast/hliník Papír a lepenka/plast/hliník/pocínovaný plech Plast/hliník Plast/pocínovaný plech Plast/různé kovy Sklo/plast Sklo/hliník Sklo/pocínovaný plech Sklo/různé kovy Systém číslování a zkratek pro kombinace Materiál Zkratky* Číslování * Zkratka u kombinovaných obalů: C plus zkratka odpovídající převládajícímu materiálu (C/...) 0(0)

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2 Obvyklé otázky k předpisům o obalech Verze 6.2 Vztahují se povinnosti zákona o obalech i na naši firmu? Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly, balené zboží nebo obalové prostředky na trh nebo

Více

PRŮVODCE POVINNOSTÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ

PRŮVODCE POVINNOSTÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ PRŮVODCE SYSTÉMEM SDRUŽENÉHO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ PRAHA 2007 - 2 - Obsah: 1. Historie systému EKO-KOM...- 3-2. Jak systém funguje?...- 4-2.1 Právní rámec účasti v

Více

Průvodce. systémem sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Verze 3.0

Průvodce. systémem sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Verze 3.0 Průvodce systémem sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů Verze 3.0 Obsah 1. Historie systému EKO-KOM... 2 2. Jak systém funguje?... 3 2.1 Právní rámec účasti v systému......

Více

Průvodce. systémem sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Verze 14-3.4

Průvodce. systémem sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Verze 14-3.4 Průvodce systémem sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů Verze 14-3.4 Obsah 1. Historie systému EKO-KOM...2 2. Jak systém funguje?...3 2.1 Právní rámec účasti v systému......

Více

Ekologická zátěž. Prohlášení o obalech

Ekologická zátěž. Prohlášení o obalech Ekologická zátěž Vážení partneři, v tomto dokumentu naleznete veškeré potřebné informace o tom, jak pomáháme snížit ekologickou zátěž. Rovněž zde uvádíme informace o certifikátech, kterých se nám podařilo

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4314 Sbírka zákonů č. 297 / 2009 Částka 90 297 ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Část A Obecné podmínky IV.2.1. pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky IV.2.1. pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Systém ASPI - stav k 20.9.2009 do částky 99/2009 Sb. a 30/2009 Sb.m.s. Obsah a text 185/2001 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1940 Sbírka zákonů č. 184 / 2014 Částka 75 184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES

ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí Obsah 1. Základní informace pro zájemce o regionální značku

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Smluvní strany: Smlouva č. OS201420004877 Evidenční číslo: 60/0699 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Dodávka ICT řešení pro projekt Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků, reg. č. 2.2 ITP03/520 Název veřejného zadavatele:

Více

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva P r á v n i c k á f a k u l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Právní úprava nakládání s autovraky Jméno autora Štěpán Pavelka

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY KATOVICE 2009 1 Autorský kolektiv SOKSI: dr ing. Henryk A. Nowak mgr. ing. Dorota Przybyła mgr. ing. Maria Świerczyńska Právnický posudek: mgr. Maria Wójcik

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více