Handicap LP ve vzdělávacím systému ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Handicap LP ve vzdělávacím systému ZŠ"

Transkript

1 Handicap LP ve vzdělávacím systému ZŠ 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 1

2 Nové metody Měly by sloužit k motivaci a aktivizaci, Výuka by neměla být ani tak obsažná, jako sloužit pro rozvoj jedince Kurikulárn rní reforma Nově mislet, ale bez starých chyb. 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 2

3 LP není primárn rně zaměř ěřena na učenu ení ale na prožitek Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se.. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.... napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a.. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili. poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 3

4 Učitel partner LP 1 LP neníprimárně zaměřena na učení, ale na prožitek a to znamená, že její konkrétní přínos pro vzdělávání může být pro učitele těžko čitelný- a to je handicap Profit žáků z lesní pedagogiky je také v oblasti skrytého kurikula a tudíž skryt, což může být také handicapem Učitel je především interpret, je přivyklý informace přijímat, často nekriticky. Může být proto zaskočen, jsou-li mu poskytovány rozporuplné informace, nebo informace alternativní nebo jinak nejednoznačné. Nemusí stihnout se v dané problematice sofistikovaně orientovat a to je handicapem.

5 Učitel partner LP 2 To je možná důvod, proč jsou tak oblíbené svelkými náklady produkované jednoznačné a jednostranné informace, které nějakým způsobem hodnotí nějakou problematiku. Naučit se tedy pregnantněji a zároveň přiměřeně zjednodušeně, ale přitom pravdivě a trpělivě informovat učitele i média a veřejnost je důležitým prvkem lesní pedagogiky. Absence této vlastnosti je určitě handicap (kontrolní otázka: Jaký druh hmyzu byl brouk Pytlík? 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 5

6 Učitel partner LP 3 Lesní pedagogika pro učitele není zatím realizována ve formě DVPP. Nejsou-li učitelé řádně informováni o přínosech LP pro jejich výuku, naplňování RVP a ŠVP může to při nabízení aktivit lesní pedagogiky budit to nedůvěru a rozhodně je to nemotivuje ji akceptovat jako prostředek k naplnění průřezového tématu EVVO natož jiných oblastí, které může LP splnit. A to je handicap 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 6

7 Co lesní pedagogika naopak splňuje bezvadně? Chtějí jít do aktivit s vášní a dychtivostí, potřebují být přijímáni a zažívat v činnostech pocit štěstí, příjemnosti a slasti. Vprevenci patologických forem chování dávají přednost prožitkovým akcím, kde mohou mít prostor k aktivitě a seberealizaci Jsou zaměření na skupinové dění, chtějí sdílet společné hodnoty, účastnit se a být skupinou přijímáni. Mají potřebu podílet se na společných cílech. Chtějí se učit dovednostem, které zúročí vživotě. Chtějí, aby jejich požadavky byly respektovány. Požadavky šesťáků

8 Vzdělávání by mělo být otevřené životu otvírat žákům cestu k plnohodnotnému životu (k umění být), ne jen primárně připravovat populaci na trh práce.

9 Mělo by být schopno probouzet a uspokojovat různorodé potřeby, aspirace, touhy a přání žáků.

10 Moderní vzdělávání by mělo být natolik diferencované, aby bylo schopno nabízet různé formy uspokojování těchto zájmů a aspirací, umožňovat variabilitu, nabízet různé vzdělávací cesty

11 Vzdělávání, které je schopno sebereflexe které se neustále ptá, PROČ učit to či ono, klade otázky po smyslu vzdělávání jako celku i jeho detailů. (Otázky, k čemu jim to bude dobré,

12 Vzdělávání by mělo být spjaté se životem místní a rodičovské komunity pro formování občanské osobnosti je důležité, aby vzdělávání ve škole napodobovalo život demokratického společenství. Měl stále více prosazovat nikoli princip subordinace, ale princip participace na nejrůznější úrovni.

13 Neorientuje se už primárně na tradiční nástroje, jako je paměť, memorování, dosazování do hotových vzorců, ale operuje odlišnými přístupy, zdůrazňuje dovednostní stránku, schopnosti, rozvoj osobnosti, kreativitu, invenci, fantazii prvky, které by se měly do vzdělávání zapojit, a tomu odpovídající výběr učiva.

14 Úžasná deviza lesníků v kurikulárn rní reformě Holistický, integrovaný, systémový, komplexní přístup k řešení problémů 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 14

15 Cíle DVPP v EVVO 1 - porozumět cílům, obsahu, rozsahu a pojetí EVVO, orientovat se rámcově vzákladních dokumentech a organizacích (státních i nevládních) zabývajících EVVO, orientovat se v základní problematice ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, aktuálním stavu životního prostředí včr i ve světě, pochopit princip vyváženosti tří základních pilířů udržitelného rozvoje -ekonomického, sociálního a ekologického,

16 Cíle DVPP v EVVO 2 začlenit EVVO ( průřezové téma - Environmentální výchova ) do školních vzdělávacích programů, zvládnout vyučovací metody interdisciplinárního aktivního učení (např. praktické činnosti přímo vpřírodě, experimentování, tvořivá dramatika, simulace, hry, terénní výuka, čtení vkrajině, autentické činnosti - péče o školní prostředí) a jejich prostřednictvím tvořivě aplikovat EVVO do výuky,

17 Cíle DVPP v EVVO 3 inovovat výuku zhlediska regionálních zvláštností sdůrazem na utváření citového vztahu dětí kdomovu, aktuálních situací apod., umět individuálně posoudit žákovo pochopení učiva o životním prostředí a na základě toho individuálně se žákem pracovat,

18 Cíle DVPP v EVVO 4 umět diferencovat EVVO z hlediska různých studijních a učebních oborů, být si vědom významu formativního účinku prostředí a osobního příkladu na utváření vztahu žáků kživotnímu prostředí, projevovat ekologicky odpovědné postoje anávyky a umět argumentovat v jejich prospěch, sebereflektovat své jednání avýchovné působení vevvo, výše uvedenými způsoby rozvíjet kompetence voblasti EVVO u svých žáků astudentů (tj. zprostředkovat jejich potřebné znalosti, formovat dovednosti, postoje anávyky) a podporovat jejich aktivní zapojování do péče o životní prostředí.

19 Orientujeme se v nové kurikulárn rní reformě? Umíme me s nín pracovat??klíčové kompetence??cíle vzdělávacích oblastí??průřezová témata??swot analýza??tématické okruhy??myšlenkové mapy??projektové vyučování? A není to handicap? 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 19

20 Klíčov ové kompetence a komplexní vybavení žáka Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanské Požadavky zaměstnavatelů: Dovednost řešení problémů, komunikační dovednosti spojené s rozhodováním, adaptibilita a flexibilita, práce v týmu, ochota učit se a přijímat nové informace, dovednost pracovat s informacemi 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 20

21 RVP versus ŠVP RVP je obecně závazné pro všechny školy Je tedy možné se na něj obecně připravit ŠVP slouží k profilaci škol je tedy konkrétní a jeho naplnění předpokládá konzultaci s danou školou nebo alespoň s jejími základními pedagogickými dokumenty tak, aby nabídka lesped naplňovala potřeby školy

22 ŠVP -vysoká míra pedagogické autonomie. - volba vzdělávacích prostředků, -realizace autoevaluační procesů -profilace školy, -vedení žáků ksebereflexi a sebeodpovědnosti,

23 Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka přispívá kvnímání života jako nejvyšší hodnot vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí přispívá kutváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí vede k angažovanosti v řešení problémů spojených sochranou životního prostředí vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu bohatství naší krajiny

24 Pilíře pro snížení vlivu handicapu LP ve vzdělávacím systému ZŠ Zařazení LP do vzdělávání učitelů muži Kvalita programů Specializování programů na odborná lesnická témata připravenost lespedů Databáze připravených programových námětů klíčové kompetence konkurence schopnost a obnova venkova Další průřezová témata

25 Máme pro následujn sledující atributy lesní pedagogiky dostatečný prostor Obávám se že ne. A to je handicap Tento text supluje hadr na holi, jako ilustrující doprovod pro běžnou pracovní situaci lesníka, který je zároveň lesním pedagogem 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 25

26 Základ úspěchu lesního pedagoga společenský status Genius loci - LES oblečení připravenost Schopnost improvizovat vlastnosti Spolupráce s vyučujícími vědomosti a odborné znalosti partnerský vztah ke klientům pedagogické a didaktické dovednosti

27 vlastnosti spravedlnost důslednost odbornost náročnost takt morální hodnoty humor empatie komunikace tolerance umět přiznat chybu

28 Spontaneita versus profesionalita je úžasná mnohdy nezbytná je na místě zejména v servisu profesionálně připravených metodik Zázemí pomůcek Zázemí výukových polygonů Obměňovat Jejich nedostatek je handicapem 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 28

29 Aktivita lesní pedagogiky jen vyjíme mečně může e dopadnout špatně A to je handicap protože tím nás to málo nutí k profesionálnějším tj didakticky i odborně propracovanějším aktivitám To souvisí také s kodifikací toho, co ještě je, a co není lesní pedagogika a co už je EVVO v lese nebo o lese, a to je handicap LP 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 29

30 Zdá se Vám V m handicapů málo? Asi nejsou všechny. Snad se nám povedlo všimnou t si těch závažnějších, Beztak už zas přetahuji. Stejně jsou lespedi nejlepší. Více info ve sborníku 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 30

31 Kde je vůle v tam je cesta 16. prosince 2008 Lesní pedagogika

32 Děkuji za VášV čas a Vaši i pozornost. 16. prosince 2008 Lesní pedagogika 32

33 Kontakty: Středn ední lesnická škola Jurikova 588, Hranice tel: fax: mail: Středn ední lesnická škola Sdružen ení lesních pedagogů ČR Jurikova 588, Hranice prosince 2008 Lesní pedagogika 33

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01283/2012 Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. Revoluční 92, 794 01 Krnov Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27.října 2008 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství,

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více