3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Škola směřuje k naplňování následujících klíčových kompetencí na úrovni školy vymezených v RVP ZV a RVP GV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Škola směřuje k naplňování následujících klíčových kompetencí na úrovni školy vymezených v RVP ZV a RVP GV."

Transkript

1 Převzato a upraveno ze ŠVP Letohradského soukromého gymnázia o. p. s. Komentář: Zpracování části Výchovné a vzdělávací strategie v tabulce je přehledné a odpovídá struktuře ŠVP vymezené v RVP ZV a RVP G. Strategie jsou formulovány z pozice vyučujících nebo dalších zaměstnanců školy (jde o společné výchovné působení celé školy). V některých případech jsou formulovány z pozice žáka, protože jde o konkrétní činnosti, které žáci pod vedením učitele vykonávají. Důraz je kladen na individuální přístup k žákům, respekt k jejich diferencovaným potřebám a na samostatnost žáků. Je zde rovněž zdůrazněn osobní příklad vyučujících. Zajímavým prvkem je doplňující informace, jak průřezová témata přispívají k naplňování klíčových kompetencí u žáků a jakou mají návaznost na priority ŠVP a uplatňované výchovné a vzdělávací strategie školy. Vedle povinných údajů zahrnuje ukázka rovněž údaje nepovinné Organizační formy výuky a Metodické postupy, které upozorňují na propojení uplatňovaných forem a metod výuky s klíčovými kompetencemi Výchovné a vzdělávací strategie Škola směřuje k naplňování následujících klíčových kompetencí na úrovni školy vymezených v RVP ZV a RVP GV. 1. Kompetence k učení (KU) 2. Kompetence k řešení problémů (KŘP) 3. Kompetence komunikativní (KK) 4. Kompetence sociální a personální (KSP) 5. Kompetence občanské (KO) 6. Kompetence pracovní (KP) V následující tabulce jsou rozpracovány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření a rozvíjení výše uvedených klíčových kompetencí.

2 priorita 1.Hodnotová výchova 1.1. Výchova k prosociálnosti Žák: klíčové kompetence KSP: rozvíjí hodnotné mezilidské vztahy založené na vzájemné úctě, toleranci a empatii KO: zaujímá odpovědné postoje v sociálních, kulturních, ekologických a ekonomických otázkách 1.2. Rozvoj charakteru KU: kriticky hodnotí pokrok v učení, přijímá kritiku a reaguje na ni KSP: projevuje pozitivní vztah k vlastnímu zdraví, uplatňuje zásady zdravého životního stylu KO: zodpovědně přistupuje k plnění úkolů; v případě potřeby poskytne účinnou pomoc 1.3.Výchova k estetickým a duchovním hodnotám KSP: organizuje společnou činnost; přebírá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních; tvořivě ovlivňuje životní a pracovní podmínky společné výchovné a vzdělávací strategie pedagogové vhodně do všech vyučovacích předmětů začleňují prvky EtV. vyučující jdou žákům osobním příkladem ve svém vystupování, komunikaci a jednání vyučující pro žáky pravidelně organizují motivační besedy s pozitivními reálnými životními vzory žáci se účastní protidrogových preventivních programů (vytvořeno pedagogy) do všech vyučovacích předmětů jsou začleňovány prvky environmentální výchovy vyučující upozorňují na principy zdravého sexuálního života v mezipředmětových vztazích pedagog odpovědný za estetickou stránku školy společně s kolegy cíleně zapojuje žáky do prací na výzdobě a údržbě prostředí školy žáci jsou motivováni k estetickému průřezová témata přispívající k naplňování KK OSV, VDO, VMEGS, EV, MV OSV, VDO, VMEGS, EV, MV, MKV OSV, MKV, MV

3 vnímání formou výstavek svých prací zaměstnanci školy se aktivně zapojují do aktivit pořádaných pro žáky 2. Otevřené partnerství 2.1. Rodinný charakter školy KK: efektivně a tvořivě využívá prostředky komunikace KSP: konstruktivně řeší problémy KO: projevuje toleranci, vstřícnost, otevřenost žáci mají příležitost rozvíjet partnerské vztahy s učiteli a vedením školy; učitelé jsou otevření ve vztahu k žákům i rodičům je vyvíjena systematická snaha zachovávat a prohlubovat úzké vztahy mezi rodiči, žáky, učiteli a vedením školy pořádáním společných akcí žáci jsou nabádáni a vedeni svými učiteli k podílení se na důsledném udržování studijního a estetického prostředí školy nízký průměrný počet žáků na třídu umožňuje učitelům častěji pracovat formou zážitkových pedagogických metod, diskusí apod. a tím přispívat k naplnění příslušných kompetencí OSV, MV 2.2. Osobní přístup k žákům KK: prakticky používá komunikační dovednosti, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje třídní učitelé a ostatní členové pedagogického sboru se účastní mimoškolních akcí žáků třídní učitel vede žáky k diskusi nad problémy vzniklými v třídním kolektivu OSV,

4 2.3. Komunikační dovednosti 2.4. Zapojení žáků do života školy a jejich podíl na životě místní komunity KK: adekvátně vystupuje na veřejnosti, reaguje na rozvoj a pravidelně využívá komunikační technologie, rozumí matematickému a grafickému vyjádření informací KŘP: rozpozná problém, jeho podstatu, navrhuje řešení KO: stanovuje si cíle a priority na základě své zájmové orientace, pracuje v týmu, organizuje společné činnosti vyučující vlastním příkladem vedou žáky ke srozumitelnému, přiměřenému a věcně správnému vyjadřování vyučující žákům zadávají referáty, umožňují žákům účast na recitačních a literárních soutěžích a ostatních veřejných vystoupeních žáci jsou pedagogy vedeni k využívání všech dostupných prostředků a forem komunikace zařazováním méně tradičních forem výuky pedagogy a vedením školy je podporována účast žáků na akcích školy a podíl na jejich přípravě, práce žáků v Radě studentů pedagogy a vedením školy je podporováno zapojení žáků do práce dobrovolnických organizací (Charita, Skaut, Orel ) pedagogy a vedením školy je podporováno zapojení žáků do akcí pořádaných městem (Běh T. Foxe, Den dětí, akce pro seniory, městské oslavy ) OSV, VMEGS, MV OSV, VDO, VMEGS, MKV, EV, MV [ ]

5 Vysvětlivky použitých zkratek: OSV VDO VMEGS MKV EV MV KU KŘP KK KSP KO KP SPU LMD PPP DVPP PS EtV osobnostní a sociální výchova výchova demokratického občana výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech multikulturní výchova environmentální výchova mediální výchova kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní komunikace sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní specifické poruchy učení lehká mozková dysfunkce pedagogicko-psychologická poradna další vzdělávání pedagogických pracovníků pedagogický sbor etická výchova

6 Klíčové kompetence, jakož i priority školy jsou na úrovni školy podporovány následujícími organizačními formami a metodami práce: Organizační formy výuky Škola upřednostňuje pestrost organizačních forem výuky a ponechává poměrně velký prostor jednotlivým vyučujícím v jejich volbě. Z běžných forem výuky se uplatňují především: Frontální; Kombinovaná (frontální s některou další); Skupinová; Týmová; Projektová; Seminární; Bloková; Samostatná práce; Exkurse; Laboratorní práce. Metodické postupy Škála používaných metodických postupů při výuce je vzhledem k uplatňování různých forem výuky velmi pestrá. Například: Interaktivní metodické postupy; Osobní konzultace; Četba a zpracování četby (čtenářské deníky); Samostatná příprava; Řízená diskuse; Brainstorming; Každodenní prověřování znalostí (pětiminutovky, desetiminutovky, diktáty); Problémové postupy; Praktické ukázky; Práce s internetem v rámci různých předmětů;

7 Referáty, seminární práce; Předmětové soutěže a olympiády.