Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života"

Transkript

1 Moravskoslezský kraj Vrací památky do života

2 Obsah Úvod Důl Alexandr v Ostravě v Ostravě Kunčičkách Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni Kostel sv. Benedikta v Krnově Kostelci Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech Kostel sv. Petra a Pavla v Jistebníku Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem Kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích Dům U Mouřenína v Opavě Věž Hláska v Opavě Kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích Dřevěná zvonice v Čakové Dřevěná zvonice v Jakubčovicích nad Odrou Sochy sv. Šebestiána a Panny Marie v Klímkovicích Větrní jáma Vrbice Zámek ve Fulneku Závěr

3 Úvod Předkládaná publikace, připravená zaměstnanci Moravskoslezského kraje zařazenými do krajského úřadu na úseku památkové péče, vznikla se záměrem prezentovat Moravskoslezský kraj jako donátora poskytovatele finanční podpory jednotlivým vlastníkům kulturních nebo národních kulturních památek na jimi realizované projekty obnovy nemovitostí spoluvytvářejících historické dědictví našeho regionu. Kraj 2 podporuje danou aktivitu již od roku 2004, a to prostřednictvím péči. Za to autorkám patří poděkování. Za sebe bych 3 dotačního programu nebo individuální chtěl všem občanům Moravskoslezského kraje i jeho dotace, avšak doposud nebyla tato iniciativa dostatečně návštěvníkům popřát, aby se v našem kraji i nadále da- prezentována. Touto publikací se snažíme o nápravu řilo vracet památky do života a jejich návštěvníci měli a představujeme odborné i laické veřejnosti několik již jenom pozitivní zážitky z poznávání pamětihodností realizovaných projektů, na kterých se Moravskoslezský v našem regionu. kraj finančně spolupodílel a které nejsou v jeho vlastnictví. Konkrétně se jedná o 16 akcí obnovy kulturních památek z různých míst našeho kraje a 1 akci rekonstrukce národní kulturní památky z Opavy. U jednotlivých památek je uvedena krátce historie objektu nebo jeho stavební vývoj a následně popis dotací podpořených zásahů a prací. Na závěr publikace byla zařazena krátká informace o dotačním programu a přehled podpořených objektů, včetně výše poskytnuté dotace. V případě opakovaně dotované akce je uvedena celková částka poskytnutá za všechny vyjmenované roky. Autorky publikace věří, že se jim podařilo představit několik méně známých památkově chráněných nemovitostí a pozitivním způsobem představit památkovou Svatomír Recman náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

4 Důl Alexandr v Ostravě Kunčičkách Černouhelný hlubinný důl byl postaven v letech v Ostravě - Kunčičkách společností Severní dráha Ferdinandova. Samotná těžba byla zahájena už v roce V roce 1926 došlo ke sloučení dolu Alexandr se sousedním dolem Zárubek a nahrazení parního těžního stroje elektrickým. Těžební činnost byla 4 ukončena v roce Poté důl sloužil jako pomocný Charita sv. Alexandra, která zde vytvořila chráněné dílny. 5 provoz jiných dolů, až v roce 1993 došlo k zasypá- ní těžní a o rok později výdušné jámy, čímž zde byla definitivně ukončena veškerá činnost spojená s důlním provozem. V současnosti tvoří areál dolu komplex devíti budov s historizujícími fasádami a dvě strojní zařízení. Důl má dvě jámy, těžní a větrní, přičemž jsou obě jámové budovy se stejnými těžními věžemi postaveny podle hlavní osy tvořené kotelnou s komínem. Po stranách pak stojí provozní objekty. V souvislosti se změnami, které proběhly v roce 1926, došlo k nahrazení původní strojovny a těžní jámy novými. Postupem času byla dostavěna část kompresorovny a kovárny, později zbořena strojovna větrní jámy, po roce 1994 budova prádla a v roce 2004 i strojovna těžní jámy. Převážná část areálu byla v podstatě od ukončení těžby bez využití. V roce 2002 převzala kovárnu a postupně i kočárovnu a administrativní budovu nezisková organizace Obnova areálu Stavební obnova areálu byla zahájena v roce 2003 obnovou novější části kovárny a postupovala v roce 2008 obnovou původní budovy. Práce zahrnovaly opravy fasády, oken, výměnu okapů a klempířských prvků. Od roku 2009 probíhaly práce na obnově kočárovny a administrativní budovy. Obě jámové budovy s těžními věžemi byly postupně opravovány od roku 2003 a v témže roce byla provedena oprava střechy lampovny, cechovny. Práce na obnovách byly spolufinancovány jak s přispěním Moravskoslezského kraje, tak prostřednictvím Havarijního programu Ministerstva kultury ČR.

5 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Vznik kostela Nanebevzetí Panny Marie je spjat s činností Řádu německých rytířů, který se stavbou románského kostela započal pravděpodobně krátce po roce Stavba chrámu z režných cihel byla dokončena 7 v poslední třetině 14. století v podobě vysokého síňového trojlodí s polygonálně uzavřeným presbytářem na východní straně a dvěma věžemi při západním průčelí, přičemž jižní věž je zakončena barokní laternou a nedokončená severní věž cimbuřím. Použití charakteristického stavebního materiálu, jako právě tvrdě pálených cihel v líci zdiva, představuje vliv severské gotiky. Dalším specifickým materiálem použitým při stavbě byl tufit, z něhož byly zhotoveny portály, ostění oken, části říms, klenební žebra nebo kružby. Po roce 1540, kdy Řád německých rytířů postoupil kostel městu, se městská rada soustředila na vybudování reprezentativní střechy nad jižní věží na koruně hranolové části věže byl zhotoven ochoz a nad oktogonální nástavbou vztyčen štíhlý jehlancový krov. Dne 25. srpna 1758 kostel při velkém požáru Opavy vyhořel a většina interiérového vybavení včetně varhan a litinových zvonů byla zničena. Malířskou výzdobu bočních oltářů nově provedl vídeňský malíř Felix Ivo Leicher. Rovněž byl zničen Lehnerův hlavní oltář, který nahradil nový baldachýnový navržený architektem Mauriziem Pedettim a zhotovený v letech Janem Schubertem. Ten je také autorem většiny sochařské výzdoby kostela. Součástí interiéru je také epitaf pro Karla Lichtenštejnského z roku 1767 od Johanna Georga Lehnerta z Řezna. Barokní úpravy chrámu byly dokončeny v roce 1788 a o rok později, dne 12. června 1789, byl kostel slavnostně vysvěcen.

6 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Kolem kostela se až do roku 1796 nacházel hřbitov s kaplí sv. Michaela. Koncem 19. století se začaly objevovat záměry regotizace kostela s cílem vrátit kostelu jeho tzv. gotickou podobu. Změna v chápání památkové ochrany a kla- 8 dení důrazu především na konzervaci již neumožnila Marie celkovou rekonstrukcí. V letech provést regotizaci v zamýšleném rozsahu. Z navrženého projektu G. Hauberrissera tak bylo využito jen několika detailů především na západním průčelí, např. v podobě chrličů. V průběhu staletí prošel kostel několika stavebními úpravami a několikrát vyhořel, přesto si zachoval svůj jedinečný architektonický charakter a právě pro své kulturně historické a umělecké hodnoty je od roku 1995 národní kulturní památkou. Obnova kostela Od roku 2004 prochází kostel Nanebevzetí Panny proběhla po etapách sanace krovu a střechy, v následujícím roce byla realizována obnova režného zdiva fasády opěrného pilíře na jihovýchodní straně presbytáře, včetně jeho statického zabezpečení, a v roce 2013 byla obnovena kamenná ostění oken exteriéru sakristie.

7 Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni z přelomu 16. a 17. století se nachází ve střední části obce, v blízkosti zámeckého areálu. Stavba kostela byla započata v roce 1598 z iniciativy Pertolda Tvorkovského, vlastníka raduňského panství, nejvyššího komorníka a zemské- 10 ho hejtmana Opavského knížectví. Stavba trvala až které byly využívány až do roku 1929, kdy zde byl naposledy 11 do roku 1603 kvůli zdržení během morové epidemie. pohřben Lothar hrabě Blücher. Kostel byl slavnostně vysvěcen dne 10. května 1603 a byla při něm zřízena i fara. Farnost však existovala jen 11 let a v době třicetileté války zanikla. Z exteriéru působí strohá architektura kostela s renesančními prvky téměř pevnostním dojmem. Jedná se o rozložitou jednolodní stavbu na půdoryse latinského kříže, s presbytářem orientovaným na východ a vstupním průčelím na západ. To je tvořeno hranolovou věží ukončenou jehlancovou střechou. Interiér kostela oproti tomu působí díky novogotickému vybavení tribunám, kazatelně a oltářům mnohem romantičtěji. O to se zasloužili ve 2. polovině 19. století tehdejší majitelé panství, rodina Blücherů z Wahlstatu. Hlavní loď včetně presbyteria a příčné lodi jsou zaklenuty křížovou klenbou V kostele se nacházejí také dvě krypty, Obnova kostela Od roku 2003 probíhaly práce na obnově kostela spolufinancovány z dotačního programu Moravskoslezského kraje. V roce 2004 bylo obnoveno zastřešení věže kostela a v letech pokračovaly práce na obnově střechy hlavní lodi, presbyteria a příčné lodi. V rámci jednotlivých fází byla odstraněna stávající dožilá krytina a položena krytina nová, včetně nového oplechování, okapů a svodů.

8 Kostel sv. Benedikta v Krnově Kostelci Na území dříve samostatné obec Kostelec, dnes součásti jihozápadního předměstí Krnova, se nachází jedna z nejstarších sakrálních památek Českého Slezska, kostel sv. Benedikta. Pozdně románský kostel s obdélnou lodí a presbytářem ukončeným apsidou na východě byl postaven pravděpodobně ve 2. čtvrtině 13. století a krátce po dokončení stavby vyzdoben pozdně románskými nástěnnými malbami. Čtvercové pole presbytáře Restaurátorský průzkum sakristie provedený v letech potvrdil existenci starší malířské výzdoby, která byla v letech restaurována a která učinila z kostela sv. Benedikta jednu z nejvýznamnějších sakrálních památek Moravskoslezského kraje. Z románské fáze se na konše apsidy dochoval v mandorle monumentální Kristus Pantokrator obklopený symboly evangelistů, ve spodním pásu pod poloposta- 12 bylo v polovině 14. století zaklenuto křížovou klenbou vami světců výjevy z Kristova dětství. Po stranách mandorly 13 s hruškově profilovanými žebry. Pozdně románská výzdoba se nacházejí fragmenty pozdně gotické výzdoby byla v 1. polovině 15. století přemalována a postupná zobrazující zástupy apoštolů. Nad konchou je vyob- pozdně gotická výmalba naplnila představu razeno Korunování Panny Marie sv. Trojicí, na protěj- o celkové výzdobě interiéru. Výmalba vítězného oblouku ším oblouku Proměnění Páně na hoře Tábor. Na klen- na počátku 16. století završila středověkou malířskou bě jsou zobrazeny postavy církevních otců a symboly výzdobu interiéru. Koncem 3. čtvrtiny 18. století došlo evangelistů. Severní stěnu nad dveřmi pokrývají souvisle k pozdně barokní přestavbě kostela pod vedením hlavního dochované výjevy ze života sv. Benedikta, v horní městského stavitele Michaela Clementa. Z jeho části jižní stěny sedm skutků milosrdenství, ve spodní středověké hmoty se zachovala jen východní část lodi části sedm smrtelných hříchů. a presbytář složený z chóru a půlválcové apsidy, dnes sloužící jako sakristie. K dalším stavebním úpravám kostela docházelo od počátku 60. let 19. století, kdy byla před západní průčelí přistavěna věž, až do poslední velké opravy v 50. letech 20. století. Obnova objektu V letech probíhaly na středověké malířské výzdobě sakristie kostela sv. Benedikta rozsáhlé restaurátorské práce.

9 Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech Středověký kostel sv. Jiří stojí na území zaniklé vsi Pelhřimovy u Slezských Rudoltic na Bruntálsku na hranici s Polskem. Obec byla vysídlena na konci 40. let minulého století, zdejší domy byly zbourány a zůstal zachován jen kostel, který postupně chátral. Ke stavebním úpravám původně gotického kostela došlo především v období baroka a v 19. století, kdy byla stržena západní zeď a kostel prodloužen. Před 2. světovou válkou byla stržena klenba presbytáře a nahrazena plochým stropem, dále byl odstraněn tri- 14 umfální oblouk a na západě vztyčen, na místě původního 15 Hřbitovní kostel, jehož základy pocházejí pravděpodobně barokního, nový kůr. z 3. čtvrtiny 13. století, byl od okolní zástavby oddělen hradební zdí a příkopem, což zdůrazňovalo Obnova objektu jeho specifické postavení v rámci obce. Jedná se o orientovanou Od roku 2001 se věnuje záchraně kostela včetně jeho jednolodní podélnou stavbu s pravoúhlým okolí současný vlastník, kterým je Ekologické občan- presbytářem a obdélnou sakristií na severní straně. ské sdružení Hnutí DUHA Jeseníky. Doposud se s finanční Loď, včetně presbytáře, je opatřena nízkými opěráky. podporou státu, kraje a sponzorů podařilo Barokní průčelí kostela s lomeným vstupem nese dřevěnou opravit střechu, strop a dřevěnou věž kostela. V roce zvonici. Interiér je plochostropý, pouze sakris probíhaly práce na obnově sakristie, jedné z nej- tie má lomenou valenou kamennou klenbu. Interiér starších částí kostela. kostela byl omítnut a vyzdoben nástěnnými malbami, zachovanými dnes už jen torzálně.

10 Kostel sv. Petra a Pavla v Jistebníku Farní kostel sv. Petra a Pavla z počátku 19. století, současná dominanta obce, nahradil ve své době již nevyhovující nedaleký kostel vystavěný kolem roku Původní kostel měl charakter z části zděné a z části devším střídmou iluzivní výmalbou, hlavním oltářem 17 dřevěné stavby se zvonicí, kolem níž se rozkládal zasvěceným sv. Petru a Pavlovi v presbytáři, barokním hřbitov zrušený v letech Stavba kostela oltářem sv. Anny, křtitelnicí a kazatelnou. sv. Petra a Pavla byla zahájena v květnu 1808, trvala čtyři roky a k jeho vysvěcení došlo dne 25. října Nový hřbitov byl při kostele zřízen až v roce Zasvěcení kostela sv. Petru a Pavlovi, patronům rybářského cechu, souvisí s místní tradicí rybníkářství. Podélných jednolodní kostel s protáhlým polygonálním presbytářem na východě a s věžovým průčelím na západě se nachází na mírném návrší nad středem obce. Loď kostela kryje sedlová střecha se sanktusníkem nad presbytářem, věž v průčelí je ukončena barokní cibulovou bání. Interiér kostela je zdoben pře- Obnova kostela Od roku 2006 probíhají práce na obnově střechy kostela, které započaly výměnou stávající střešní krytiny za břidlici v rozsahu presbytáře, provedení klempířských prací, tesařských výměn, včetně fungicidní impregnace a pojistné hydroizolace. Postupně byla v roce 2010 obnovena báň na věži kostela a od roku 2011 se pracuje na celkové obnově střechy hlavní lodi kostela.

11 Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem Chybí fotografie Dřevěný kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích který byl rovněž předsedou Okrašlovacího spolku pod Ondřejníkem, místními dodnes označován jako v Kunčicích pod Ondřejníkem. S jeho přispěním zorganizoval ruský kostelík, byl postaven koncem 17. nebo počátkem převoz kostela do Kunčic. Samotnou stavbu, 18. století v obci Hliňanec u Mukačeva na Podkarpatské včetně inventáře, získali iniciátoři zdarma, avšak přelovi Rusi a původně byl zasvěcen sv. Archanděvoz a opětovné sestavení na novém místě stál zhruba Michaelovi. Po stavbě nového zděného kostela dvacet tisíc korun. Rozebráním a sestavením byla pověřena přestal být dřevěný kostelík využíván a před zničením ostravská firma stavitele Ing. Vojáčka. Převoz ho zachránila koupě centrálním ředitelem Vítkovické po železnici proběhl v srpnu báňské a hutní společnosti, Ing. Eduardem Šebelou,

12 Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem Interiér kostela je zařízen původním bohatě zdobeným řeckokatolickým ikonostasem. Na hlavním oltáři se nacházel obraz sv. Prokopa a sv. Barbory malíře Spillera, než byl roku 1994 ukraden. Obnova kostela V letech prošel kostel zásadními obnovnými pracemi, jež se týkaly výměny šindelové střešní Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory je postaven z dubového dřeva na obdélném půdorysu s úzkým, téměř čtvercovým, kněžištěm. Střechu hlavní lodi kostela kryje, stejně jako všechny obvodové stěny, štípaný šindel. Přímo nad průčelím kostela se nachází nepůvodní mírně se rozšiřující dvoustupňová věž zvonice čtverco- 20 vého půdorysu s kupolovitým zakončením. Hlavní loď krytiny, restaurování ikonostasu, oboustranně malovaného 21 kostela je na svém vrcholu zakončena velkou cibulovitou procesního kříže, samostatně visícího obrazu kopulí. Kolem lodi kostela obíhá vyvýšený ochoz Pantoktora, nahrazení palubovek pokrytých koberci se zábradlím tvořeným ornamentálně vyřezávanými novou červenou dlažbou a rekonstrukce obvodové sloupky. podsíně. V letech pak proběhla postupná obnova krovu, šindelové střešní krytiny a obkladů stěn kostela.

13 Kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé Dřevěný římskokatolický kostel sv. Antonína Paduánského stojí na vrcholku Malé Prašivé a je významným poutním místem Těšínska. Kostel nechal roku 1640 Kostel má poměrně jednoduchou konstrukci tvořenou mohutnými jedlovými trámy. Na obdélnou hlavní loď osvětlenou zalomenými okny s okenicemi navazuje 22 postavit hrabě Jiří z Oppendorfu jako poděkování mírně odsazený trojboký presbytář. Nad vstupním průčelími 23 za záchranu před rozzuřeným jelenem a ještě téhož je umístěna malá věž, která je stejně jako stě- roku byl kostel vysvěcen. Původní patrocinium sv. Ignáci ny kostela pobita šindelem. Jednoduše řešený interiér z Loyoly, oblíbenému patronu hraběte, bylo roku s polygonálním triumfálním obloukem zdobí oltářní 1673 změněno, kvůli stejnému zasvěcení kostela obraz sv. Antonína Paduánského od těšínského malíře na území téže farnosti, v nedalekých Malenovicích. Vankeho. Kostel, původně bez kruchty a sakristie, byl během 18. století průběžně dostavován, došlo k výměně stávající Obnova kostela cihelné podlahy za dřevěnou a k pořízení nových K zásadní obnově exteriéru kostela, zahrnující výmě- varhan. Obnova kostela v důsledku pokročilé hniloby nu šindelové střešní krytiny a šindelového obvodového proběhla na začátku 30. let 20. století a k rychlé opravě pláště, výměnu tesaných roubených stěn a opravu bylo nutné přikročit také koncem 2. světové války, krovu nad lodí a věže, došlo v roce kdy byl zasažen dvěma dělostřeleckými granáty.

14 Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích Dřevěný barokní kostel sv. Petra a Pavla stojí na severozápadním okraji obce a na Opavsku se dochoval jako jediný svého typu. Byl postaven v roce 1730 prav- 24 děpodobně na místě kostela staršího, také dřevěného. kazatelna se čtyřbokým řečništěm, zdobená dřevořezbou 25 čtyř evangelistů. Jedná se o orientovanou podélnou jednolodní stavbu s odsazeným trojboce ukončeným presbytářem, k němuž z jihu přiléhá sakristie. Ze západu k hlavní lodi přiléhá předsíň s nízkou zvonicí. Sanktusník nad presbytářem byl osazen v polovině 19. století. Téměř čtvercovou plochostropou loď doplňuje trojkřídlá tribuna na trojbokých pilířích. Zařízení interiéru kostela pochází převážně z 30. let 18. století. Ústředním prvkem prostoru je hlavní oltář s obrazem sv. Trojice se sochami sv. Petra a Pavla z 2. poloviny 19. století po stranách a původním obrazem Madony s dítětem v nástavci. K původnímu vybavení patří také přízední Obnova kostela Rozsáhlou rekonstrukcí prošel kostel v letech , která spočívala ve výměně plechové střechy za šindelovou, včetně výměny poškozených částí krovu. Postupnou obnovou prošel také interiér kostela, včetně restaurování oltáře, obrazů a dalšího vybavení interiéru.

15 Dům U Mouřenína v Opavě Dům čp. 290, zvaný U Mouřenína, stojí na ulici Mezi trhy v Opavě. Dům sloužil původně jako lékárna, jíž získal do vlastnictví lékárník a přísedící městského ních arkád jsou umístěny hlavy mouřenínů. Průčelí je v patrech členěno průběžnými pilastry s korintskými hlavicemi, jejichž sokly jsou zdobeny maskami a roze- 26 soudu Thomas Cipps. V souvislosti s funkcí přísedícího tami. Prostor mezi okny a nadokenními římsami zdobí 27 užíval Cipps znak, kde je na polceném štítě zobrazena bohatý rostlinný štukový ornament, přičemž je ještě hlava mouřenína s pohanskou korunou na modré v prvním patře doplněn o medailóny s portréty impe- okřídlené kouli a dva zelení hadi ovinutí kolem zlaté rátorů a reliéfy orlů. Fasáda je ukončena atikou s volskými tyče. Poté, co získal lékárnu, se do jejího pojmenování okny a bustami dvou mouřenínů a antických promítly symboly jeho znaku a z tehdy označované lékárny bohů Pallas Athény a Árese. U Zlatého anděla vznikla lékárna U Mouřenína. Dům s barokním jádrem a bohatě členěnou fasádou z 1. poloviny 18. století je v přízemí prolomen novodobými arkádami a zdoben bosáží. Nad klenáky boč- Obnova objektu V roce 2011 proběhla kompletní rekonstrukce fasády, včetně úpravy parteru objektu dle dobových materiálů.

16 Věž Hláska v Opavě Pozdně renesanční městská věž, nebo také Hláska, je součástí budovy radnice a je dominantou nejen Horního náměstí, ale celé Opavy. Hláska stojí na místě původního tzv. Kaufhausu, který spojením se sídlem vzhled v podstatě nezměnila. Představuje tak čtyřbokou věž, přecházející v třípatrový oktogon s ochozem, zakončený třípatrovou bání s otevřenou lucernou. Po stavebních úpravách počátkem 20. století, kdy do- 28 městské správy získal ve 14. století charakter radního šlo k odstranění někdejších kupeckých domů a jejich 29 domu. Kromě skladu převáženého zboží se zde nahrazení secesní novostavbou, zde bylo umístěno také prodávalo sukno a v patře pak sídlila městská Městské muzeum a archiv. K další stavební úpravě došlo rada a soud. S tím je spojeno také dobové označení po 2. světové válce, kdy byla budova poškozena Schmetterhaus (dům sukna). Později sem byly přemístěny dělostřeleckými útoky. V současné době slouží Hlás- i tzv. pekařské lávky. Doposud dřevěná věž byla ka opět jako sídlo městské správy, Magistrátu města v 2. polovině 16. století smetena vichřicí a nahrazena Opavy. v letech zděnou renesanční věží po- dle návrhu opavského stavitele Kryštofa Prochhubera. Od konce 16. století prošla budova radnice několika přestavbami, přičemž hodinová věž zvaná Hláska svůj Obnova objektu Generální oprava objektu spočívající mimo jiné v obnově fasád, střechy a báně věže proběhla v roce 2006.

17 Kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích Římskokatolický kostel sv. Michaela Archanděla z poloviny 80. let 15. století se nachází v severní části obce Řepiště a řadí se k cennému souboru slezských dřevě- 30 ných kostelů. Původně se jednalo o farní kostel, v roce boké kněžiště. Vstupní průčelí s krytou předsíní a neukončeným byl však přiřazen k Šenovské farnosti a v roce trojúhelníkovým štítem nese čtyřhrannou 1785 přeřazen k farnosti vratimovské. Ještě na konci věž zakončenou nízkou plechovou cibulí. 17. století byl kostel zasvěcen sv. Mikuláši. Dnešní podoba kostela se od té původní již poměrně liší - z vnější strany kostela byla galerie a krytá podsíň nazývaná sobota. Značnými stavebními úpravami prošel kostel v 2. polovině 19. století, kdy byla mimo jiné, z důvodu špatného stavu, rozebraná a znovu postavena hlavní loď. Dnešní střídmou podobu kostela ovlivnily stavební zásahy nejen v exteriéru, ale také v interiéru. Dřevěná obdélná konstrukce stojí na podezdívce ze smíšeného zdiva. Plášť stavby, včetně střechy, věže a sanktusníku, je pokryt šindelem. Na východě uzavírá hlavní loď troj- Obnova kostela Větší úpravou interiéru prošel kostel v polovině 90. let 20. století, během níž byly obnoveny vnitřní omítky a pořízeny nové lavice. V roce 2007 byla provedena částečná výměna poškozeného šindele a nátěr obvodových stěn. Jednou z posledních oprav byla v roce 2010 generální obnova varhan varhanářem Martinem Tvarůžkem.

18 Dřevěné zvonice Čaková Obnova zvonice Dřevěná zvonice, příklad lidové architektury pravděpodobně Udržovací práce na zvonici proběhly v roce 2010, z poloviny 18. století, stojí ve střední části obce v rámci kterých bylo především vyměněno a ošetřeno Čaková, ležící mezi Krnovem a Bruntálem. Prostá dřevěná šindelové krytí. zvonice čtvercového půdorysu je krytá šindelo- vou střechou s drobným latinským křížem na vrcholu.

19 Dřevěné zvonice Jakubčovice nad Odrou Obnova zvonice Vysoká dřevěná zvonice na návsi obce Jakubčovice Zvonice byla v letech obnovena s přispění nad Odrou, v blízkosti bývalého fojtství, pochází z poloviny bývalých německých a současných českých občanů. 17. století. Věžová zvonice na čtyřbokém půdo- Kompletní renovací pak prošla v roce 2013, kdy byl rysu, jejíž plášť kryje štípaný šindel, je ukončena osmihrannou opraven a ošetřen šindelový plášť, střecha a kříž. plechovou stříškou s pozlaceným patriarším křížem ve vrcholu.

20 Sochy sv. Šebestiána a Panny Marie v Klimkovicích Kamenná plastika sv. Šebestiána z roku 1760 stojí městu věnoval zdejší rodák F. Juřina. Postava Panny 36 v centrální části náměstí v Klímkovicích. Sochu sv. Šebestiána, Marie, umístěná na vysokém kamenném podstavci, 37 jakožto jednoho z ochránců proti moru, ne- stojí na zemském glóbu a levou patou drtí hlavu hada, chali vytvořit z vlastních prostředků místní obyvatelé. symbol hříchu. V náručí drží zlacenou lilii a nad hlavou Původně plastika stála před hlavním vstupem do radnice, má svatozář. v té době zvané buduněk. Světec v mírně nadži- votní velikosti se představuje ve své typické póze, přivázaný ke kmeni stromu a probodaný zlacenými šípy. Na stejném místě dříve stávala také pískovcová plastika Panny Marie Immaculaty z roku 1823, kterou Obnova soch V roce 2009 proběhly na obou sochách restaurátorské práce. Následně byla socha sv. Šebestiána přemístěna do centrálního prostoru náměstí a socha Panny Marie ke vstupu do kostela sv. Kateřiny.

21 Větrní jáma Vrbice Komplex budov z režného zdiva s mansardovou střechou, jenž projektoval architekt František Fiala, autor mnoha technických staveb, zahrnoval ve své době jámovou budovu, malou příhradovou těžní věž a dvě ventilátorovny s difusory. Za jámovou budovou se nachází strojovna, ve které se zachoval těžní stroj z roku 1916 s asynchronním motorem německé firmy AEG a převodovkou. Z téhož roku pochází i 16,5 m vysoká těžní věž, kterou dodala firma Elberzhagen a Glassner z Moravské Ostravy. Z původního technického zařízení se dochoval rovněž elektrický pístový kompresor Siemens Schuckert z roku Na přelomu 50. a 60. let 20. století byl areál větní jámy přeměněn na pomocný důl blízkého mateřského dolu Hubert (po 2. světové válce přejmenován na Stachanov) v Hrušově, důl byl prohlouben a areál stavebně i technicky přizpůsoben Areál větrné jámy se nachází na pomezí Ostravy Hrušova a obce Vrbice, v těsné blízkosti hlavní železniční tratě bývalé Severní dráhy Ferdinandovy (oficiálně zvané Výhradně privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda) z Vídně do Krakova. Jáma byla založena v roce 1911 společností Kamenouhelné doly C. k. privilego- 38 vané Severní dráhy císaře Ferdinanda a sloužila jako běžnému provozu. V roce 1974 se stal pomocný důl 39 výdušné dílo pro tzv. Vrbické důlní pole. Vrbice součástí těžního pole dolu Eduard Urx. V době útlumu byla v roce 1992 jáma Vrbice zasypána, nadále však zůstala v provozu degazační stanice, která trvale slouží pro odsávání důlních plynů. Obnova areálu Obnova budov areálu, která probíhala v několika etapách, zahrnovala vyčistění zčernalého zdiva exteriéru strojovny těžního stroje, výměnu dveřních a okenních dřevěných výplní, opravu mansardové střechy, vnitřní opravy strojovny nebo obnovu nízké příhradové věže.

22 Zámek ve Fulneku Zámecký areál se rozkládá na trojúhelném ostrohu protáhlého návrší severovýchodně od historického jádra města a jeho dnešní podoba je výsledkem složitého stavebního vývoje. Zámecký komplex tvoří Horní zámek, stojící na místě původního hradu ze 13. stole- 40 tí, značně přebudovaný v 70. letech 16. století do podoby mi šambránami, byla upravena na počátku 19. století. 41 čtyřkřídlového zámku, a historicky mladší tzv. Dolní zámek, vznikající od poloviny 17. století z obydlí pro služebnictvo a ze stájí. Zámek samotný si ještě v 18. století zachoval svůj renesanční charakter čtyřkřídlového kastelu s nízkými nárožními věžicemi, atikou a raně barokní věží. V roce 1801 Horní i Dolní zámek vyhořely a svou dnešní podobu získaly díky stavebním úpravám provedených podle projektu krnovského stavitele Jana Mihatsche. Horní zámek představuje volně stojící budovu o čtyřech nadzemních podlažích na půdoryse nepravidelného obdélníku se sloupovou lodžií na jedné z kratších stran a hranolovou věží nad vstupním průčelím. Objekt je krytý mansardovou střechou s vikýři. Fasáda, jednoduše členěna lizénovými rámci a okny s hladký- V uspořádání interiéru se projevuje složitá stavební historie objektu - v suterénu se dochovaly prostory s renesančními klenbami, zlomek gotické klenby a ostění gotického portálu, v přízemí se pak nacházejí lunetové klenby se štukovým dekorem. Patra jsou plochostropá. Tzv. Dolní zámek byl po požáru v roce 1803 obnoven a upraven na byty a kanceláře vrchnostenských úředníků a hospodářské prostory. Jedná se o rozsáhlou podélnou, mírně zalomenou budovu s mansardovou střechou. Průčelí, otočené k městu, rytmicky člení válcové baštové rondely s helmicemi.

23 Zámek ve Fulneku Od poloviny 19. století byl zámek ve vlastnictví belgického krále. V rámci pozemkové reformy získal ve 20. letech 20. století fulnecký velkostatek a fulnecký zámek poslanec a velký vlastenec Jaromír Špaček. Majetek mu však v roce 1938 zabavili nacisté, po válce Obnova zámku V 80. letech minulého století došlo na zámku ke značným stavebním úpravám, především byly od 2. patra výše odstraněny dřevěné stropy, které byly nahrazeny hurdiskovými. Po navrácení majetku po roce 1989 se 42 byl znárodněn a z části využíván jako sklad zdravotnického snažil Rostislav Špaček zámek udržovat a provedl pře- 43 materiálu. Po roce 1989 byl po vleklých sporech devším rozsáhlé parkové úpravy. Se změnou vlastníka zámek navrácen jeho synovi, Čechoameričanovi Rostislavu pak probíhá od roku 2009 postupná celková obnova Špačkovi, který po několika letech nabídl zámek zámeckého areálu. k prodeji. Od r je vlastníkem ostravský podnikatel Teodor Reinhold.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích Příloha 2: Zadávací dokumentace Zadavatel: Římskokatolická farnost Čechtice nám. Dr. Tyrše 64 257 65 Čechtice IČ: 61660205 Odpovědná osoba: P. Mgr. Zdzislaw Ciesielski tel.: 723 913 729 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování přehled stavebních a restaurátorských úprav na památce UNESCO Kutná Hora a Sedlec prováděných v roce 2008 umístění objektu, adresa název, typ využití stav druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

\.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE

\.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE ~~ \.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE Mě s t ský úřad Vlašim odbor životního prostředí úsek státní památkové péče Jana Masaryka 302 258 14 Vlašim Váš dopis č.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory

Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory Posuzování umístění a povolování staveb je činností, jejíž výkon ukládá správám CHKO zákon 114/92 Sb., /v platném znění/ v ustanovení 12 a 44. Obecné podmínky

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN Milan Tejnor TAKELOT s.r.o. Statek Blažejovice 19.2.2015 https://www.facebook.com/bd.borotin AGENDA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Sborník. Expedice 2004

Sborník. Expedice 2004 Sborník Expedice 2004 Úvod: Určitě jste někdy viděli nějakou starou budovu, která neměla ke spadnutí daleko, a řekli jste si: To je škoda, taková krásná stavba. Zanedlouho z ní ale nejspíš zbudou jen ruiny

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 Velké projekty Evidenční číslo: FRO/VEP/008650/2011 Žadatel Název žadatele: Obec Třebešice IČ/RČ: 00473375 Druh žadatele: Právnická

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

KOSTEL NAVŠŤÍVENÍ PANNY MARIE

KOSTEL NAVŠŤÍVENÍ PANNY MARIE KOSTEL NAVŠŤÍVENÍ PANNY MARIE Na nejvyšším bodě v obci (322 m nad mořem) tyčí se voděradský kostel, jehož bělavá věž svítí daleko do okolí. Je to naše nejstarší památka. Na místě románského kostela z 12.stol.

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více