Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života"

Transkript

1 Moravskoslezský kraj Vrací památky do života

2 Obsah Úvod Důl Alexandr v Ostravě v Ostravě Kunčičkách Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni Kostel sv. Benedikta v Krnově Kostelci Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech Kostel sv. Petra a Pavla v Jistebníku Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem Kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích Dům U Mouřenína v Opavě Věž Hláska v Opavě Kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích Dřevěná zvonice v Čakové Dřevěná zvonice v Jakubčovicích nad Odrou Sochy sv. Šebestiána a Panny Marie v Klímkovicích Větrní jáma Vrbice Zámek ve Fulneku Závěr

3 Úvod Předkládaná publikace, připravená zaměstnanci Moravskoslezského kraje zařazenými do krajského úřadu na úseku památkové péče, vznikla se záměrem prezentovat Moravskoslezský kraj jako donátora poskytovatele finanční podpory jednotlivým vlastníkům kulturních nebo národních kulturních památek na jimi realizované projekty obnovy nemovitostí spoluvytvářejících historické dědictví našeho regionu. Kraj 2 podporuje danou aktivitu již od roku 2004, a to prostřednictvím péči. Za to autorkám patří poděkování. Za sebe bych 3 dotačního programu nebo individuální chtěl všem občanům Moravskoslezského kraje i jeho dotace, avšak doposud nebyla tato iniciativa dostatečně návštěvníkům popřát, aby se v našem kraji i nadále da- prezentována. Touto publikací se snažíme o nápravu řilo vracet památky do života a jejich návštěvníci měli a představujeme odborné i laické veřejnosti několik již jenom pozitivní zážitky z poznávání pamětihodností realizovaných projektů, na kterých se Moravskoslezský v našem regionu. kraj finančně spolupodílel a které nejsou v jeho vlastnictví. Konkrétně se jedná o 16 akcí obnovy kulturních památek z různých míst našeho kraje a 1 akci rekonstrukce národní kulturní památky z Opavy. U jednotlivých památek je uvedena krátce historie objektu nebo jeho stavební vývoj a následně popis dotací podpořených zásahů a prací. Na závěr publikace byla zařazena krátká informace o dotačním programu a přehled podpořených objektů, včetně výše poskytnuté dotace. V případě opakovaně dotované akce je uvedena celková částka poskytnutá za všechny vyjmenované roky. Autorky publikace věří, že se jim podařilo představit několik méně známých památkově chráněných nemovitostí a pozitivním způsobem představit památkovou Svatomír Recman náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

4 Důl Alexandr v Ostravě Kunčičkách Černouhelný hlubinný důl byl postaven v letech v Ostravě - Kunčičkách společností Severní dráha Ferdinandova. Samotná těžba byla zahájena už v roce V roce 1926 došlo ke sloučení dolu Alexandr se sousedním dolem Zárubek a nahrazení parního těžního stroje elektrickým. Těžební činnost byla 4 ukončena v roce Poté důl sloužil jako pomocný Charita sv. Alexandra, která zde vytvořila chráněné dílny. 5 provoz jiných dolů, až v roce 1993 došlo k zasypá- ní těžní a o rok později výdušné jámy, čímž zde byla definitivně ukončena veškerá činnost spojená s důlním provozem. V současnosti tvoří areál dolu komplex devíti budov s historizujícími fasádami a dvě strojní zařízení. Důl má dvě jámy, těžní a větrní, přičemž jsou obě jámové budovy se stejnými těžními věžemi postaveny podle hlavní osy tvořené kotelnou s komínem. Po stranách pak stojí provozní objekty. V souvislosti se změnami, které proběhly v roce 1926, došlo k nahrazení původní strojovny a těžní jámy novými. Postupem času byla dostavěna část kompresorovny a kovárny, později zbořena strojovna větrní jámy, po roce 1994 budova prádla a v roce 2004 i strojovna těžní jámy. Převážná část areálu byla v podstatě od ukončení těžby bez využití. V roce 2002 převzala kovárnu a postupně i kočárovnu a administrativní budovu nezisková organizace Obnova areálu Stavební obnova areálu byla zahájena v roce 2003 obnovou novější části kovárny a postupovala v roce 2008 obnovou původní budovy. Práce zahrnovaly opravy fasády, oken, výměnu okapů a klempířských prvků. Od roku 2009 probíhaly práce na obnově kočárovny a administrativní budovy. Obě jámové budovy s těžními věžemi byly postupně opravovány od roku 2003 a v témže roce byla provedena oprava střechy lampovny, cechovny. Práce na obnovách byly spolufinancovány jak s přispěním Moravskoslezského kraje, tak prostřednictvím Havarijního programu Ministerstva kultury ČR.

5 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Vznik kostela Nanebevzetí Panny Marie je spjat s činností Řádu německých rytířů, který se stavbou románského kostela započal pravděpodobně krátce po roce Stavba chrámu z režných cihel byla dokončena 7 v poslední třetině 14. století v podobě vysokého síňového trojlodí s polygonálně uzavřeným presbytářem na východní straně a dvěma věžemi při západním průčelí, přičemž jižní věž je zakončena barokní laternou a nedokončená severní věž cimbuřím. Použití charakteristického stavebního materiálu, jako právě tvrdě pálených cihel v líci zdiva, představuje vliv severské gotiky. Dalším specifickým materiálem použitým při stavbě byl tufit, z něhož byly zhotoveny portály, ostění oken, části říms, klenební žebra nebo kružby. Po roce 1540, kdy Řád německých rytířů postoupil kostel městu, se městská rada soustředila na vybudování reprezentativní střechy nad jižní věží na koruně hranolové části věže byl zhotoven ochoz a nad oktogonální nástavbou vztyčen štíhlý jehlancový krov. Dne 25. srpna 1758 kostel při velkém požáru Opavy vyhořel a většina interiérového vybavení včetně varhan a litinových zvonů byla zničena. Malířskou výzdobu bočních oltářů nově provedl vídeňský malíř Felix Ivo Leicher. Rovněž byl zničen Lehnerův hlavní oltář, který nahradil nový baldachýnový navržený architektem Mauriziem Pedettim a zhotovený v letech Janem Schubertem. Ten je také autorem většiny sochařské výzdoby kostela. Součástí interiéru je také epitaf pro Karla Lichtenštejnského z roku 1767 od Johanna Georga Lehnerta z Řezna. Barokní úpravy chrámu byly dokončeny v roce 1788 a o rok později, dne 12. června 1789, byl kostel slavnostně vysvěcen.

6 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Kolem kostela se až do roku 1796 nacházel hřbitov s kaplí sv. Michaela. Koncem 19. století se začaly objevovat záměry regotizace kostela s cílem vrátit kostelu jeho tzv. gotickou podobu. Změna v chápání památkové ochrany a kla- 8 dení důrazu především na konzervaci již neumožnila Marie celkovou rekonstrukcí. V letech provést regotizaci v zamýšleném rozsahu. Z navrženého projektu G. Hauberrissera tak bylo využito jen několika detailů především na západním průčelí, např. v podobě chrličů. V průběhu staletí prošel kostel několika stavebními úpravami a několikrát vyhořel, přesto si zachoval svůj jedinečný architektonický charakter a právě pro své kulturně historické a umělecké hodnoty je od roku 1995 národní kulturní památkou. Obnova kostela Od roku 2004 prochází kostel Nanebevzetí Panny proběhla po etapách sanace krovu a střechy, v následujícím roce byla realizována obnova režného zdiva fasády opěrného pilíře na jihovýchodní straně presbytáře, včetně jeho statického zabezpečení, a v roce 2013 byla obnovena kamenná ostění oken exteriéru sakristie.

7 Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni z přelomu 16. a 17. století se nachází ve střední části obce, v blízkosti zámeckého areálu. Stavba kostela byla započata v roce 1598 z iniciativy Pertolda Tvorkovského, vlastníka raduňského panství, nejvyššího komorníka a zemské- 10 ho hejtmana Opavského knížectví. Stavba trvala až které byly využívány až do roku 1929, kdy zde byl naposledy 11 do roku 1603 kvůli zdržení během morové epidemie. pohřben Lothar hrabě Blücher. Kostel byl slavnostně vysvěcen dne 10. května 1603 a byla při něm zřízena i fara. Farnost však existovala jen 11 let a v době třicetileté války zanikla. Z exteriéru působí strohá architektura kostela s renesančními prvky téměř pevnostním dojmem. Jedná se o rozložitou jednolodní stavbu na půdoryse latinského kříže, s presbytářem orientovaným na východ a vstupním průčelím na západ. To je tvořeno hranolovou věží ukončenou jehlancovou střechou. Interiér kostela oproti tomu působí díky novogotickému vybavení tribunám, kazatelně a oltářům mnohem romantičtěji. O to se zasloužili ve 2. polovině 19. století tehdejší majitelé panství, rodina Blücherů z Wahlstatu. Hlavní loď včetně presbyteria a příčné lodi jsou zaklenuty křížovou klenbou V kostele se nacházejí také dvě krypty, Obnova kostela Od roku 2003 probíhaly práce na obnově kostela spolufinancovány z dotačního programu Moravskoslezského kraje. V roce 2004 bylo obnoveno zastřešení věže kostela a v letech pokračovaly práce na obnově střechy hlavní lodi, presbyteria a příčné lodi. V rámci jednotlivých fází byla odstraněna stávající dožilá krytina a položena krytina nová, včetně nového oplechování, okapů a svodů.

8 Kostel sv. Benedikta v Krnově Kostelci Na území dříve samostatné obec Kostelec, dnes součásti jihozápadního předměstí Krnova, se nachází jedna z nejstarších sakrálních památek Českého Slezska, kostel sv. Benedikta. Pozdně románský kostel s obdélnou lodí a presbytářem ukončeným apsidou na východě byl postaven pravděpodobně ve 2. čtvrtině 13. století a krátce po dokončení stavby vyzdoben pozdně románskými nástěnnými malbami. Čtvercové pole presbytáře Restaurátorský průzkum sakristie provedený v letech potvrdil existenci starší malířské výzdoby, která byla v letech restaurována a která učinila z kostela sv. Benedikta jednu z nejvýznamnějších sakrálních památek Moravskoslezského kraje. Z románské fáze se na konše apsidy dochoval v mandorle monumentální Kristus Pantokrator obklopený symboly evangelistů, ve spodním pásu pod poloposta- 12 bylo v polovině 14. století zaklenuto křížovou klenbou vami světců výjevy z Kristova dětství. Po stranách mandorly 13 s hruškově profilovanými žebry. Pozdně románská výzdoba se nacházejí fragmenty pozdně gotické výzdoby byla v 1. polovině 15. století přemalována a postupná zobrazující zástupy apoštolů. Nad konchou je vyob- pozdně gotická výmalba naplnila představu razeno Korunování Panny Marie sv. Trojicí, na protěj- o celkové výzdobě interiéru. Výmalba vítězného oblouku ším oblouku Proměnění Páně na hoře Tábor. Na klen- na počátku 16. století završila středověkou malířskou bě jsou zobrazeny postavy církevních otců a symboly výzdobu interiéru. Koncem 3. čtvrtiny 18. století došlo evangelistů. Severní stěnu nad dveřmi pokrývají souvisle k pozdně barokní přestavbě kostela pod vedením hlavního dochované výjevy ze života sv. Benedikta, v horní městského stavitele Michaela Clementa. Z jeho části jižní stěny sedm skutků milosrdenství, ve spodní středověké hmoty se zachovala jen východní část lodi části sedm smrtelných hříchů. a presbytář složený z chóru a půlválcové apsidy, dnes sloužící jako sakristie. K dalším stavebním úpravám kostela docházelo od počátku 60. let 19. století, kdy byla před západní průčelí přistavěna věž, až do poslední velké opravy v 50. letech 20. století. Obnova objektu V letech probíhaly na středověké malířské výzdobě sakristie kostela sv. Benedikta rozsáhlé restaurátorské práce.

9 Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech Středověký kostel sv. Jiří stojí na území zaniklé vsi Pelhřimovy u Slezských Rudoltic na Bruntálsku na hranici s Polskem. Obec byla vysídlena na konci 40. let minulého století, zdejší domy byly zbourány a zůstal zachován jen kostel, který postupně chátral. Ke stavebním úpravám původně gotického kostela došlo především v období baroka a v 19. století, kdy byla stržena západní zeď a kostel prodloužen. Před 2. světovou válkou byla stržena klenba presbytáře a nahrazena plochým stropem, dále byl odstraněn tri- 14 umfální oblouk a na západě vztyčen, na místě původního 15 Hřbitovní kostel, jehož základy pocházejí pravděpodobně barokního, nový kůr. z 3. čtvrtiny 13. století, byl od okolní zástavby oddělen hradební zdí a příkopem, což zdůrazňovalo Obnova objektu jeho specifické postavení v rámci obce. Jedná se o orientovanou Od roku 2001 se věnuje záchraně kostela včetně jeho jednolodní podélnou stavbu s pravoúhlým okolí současný vlastník, kterým je Ekologické občan- presbytářem a obdélnou sakristií na severní straně. ské sdružení Hnutí DUHA Jeseníky. Doposud se s finanční Loď, včetně presbytáře, je opatřena nízkými opěráky. podporou státu, kraje a sponzorů podařilo Barokní průčelí kostela s lomeným vstupem nese dřevěnou opravit střechu, strop a dřevěnou věž kostela. V roce zvonici. Interiér je plochostropý, pouze sakris probíhaly práce na obnově sakristie, jedné z nej- tie má lomenou valenou kamennou klenbu. Interiér starších částí kostela. kostela byl omítnut a vyzdoben nástěnnými malbami, zachovanými dnes už jen torzálně.

10 Kostel sv. Petra a Pavla v Jistebníku Farní kostel sv. Petra a Pavla z počátku 19. století, současná dominanta obce, nahradil ve své době již nevyhovující nedaleký kostel vystavěný kolem roku Původní kostel měl charakter z části zděné a z části devším střídmou iluzivní výmalbou, hlavním oltářem 17 dřevěné stavby se zvonicí, kolem níž se rozkládal zasvěceným sv. Petru a Pavlovi v presbytáři, barokním hřbitov zrušený v letech Stavba kostela oltářem sv. Anny, křtitelnicí a kazatelnou. sv. Petra a Pavla byla zahájena v květnu 1808, trvala čtyři roky a k jeho vysvěcení došlo dne 25. října Nový hřbitov byl při kostele zřízen až v roce Zasvěcení kostela sv. Petru a Pavlovi, patronům rybářského cechu, souvisí s místní tradicí rybníkářství. Podélných jednolodní kostel s protáhlým polygonálním presbytářem na východě a s věžovým průčelím na západě se nachází na mírném návrší nad středem obce. Loď kostela kryje sedlová střecha se sanktusníkem nad presbytářem, věž v průčelí je ukončena barokní cibulovou bání. Interiér kostela je zdoben pře- Obnova kostela Od roku 2006 probíhají práce na obnově střechy kostela, které započaly výměnou stávající střešní krytiny za břidlici v rozsahu presbytáře, provedení klempířských prací, tesařských výměn, včetně fungicidní impregnace a pojistné hydroizolace. Postupně byla v roce 2010 obnovena báň na věži kostela a od roku 2011 se pracuje na celkové obnově střechy hlavní lodi kostela.

11 Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem Chybí fotografie Dřevěný kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích který byl rovněž předsedou Okrašlovacího spolku pod Ondřejníkem, místními dodnes označován jako v Kunčicích pod Ondřejníkem. S jeho přispěním zorganizoval ruský kostelík, byl postaven koncem 17. nebo počátkem převoz kostela do Kunčic. Samotnou stavbu, 18. století v obci Hliňanec u Mukačeva na Podkarpatské včetně inventáře, získali iniciátoři zdarma, avšak přelovi Rusi a původně byl zasvěcen sv. Archanděvoz a opětovné sestavení na novém místě stál zhruba Michaelovi. Po stavbě nového zděného kostela dvacet tisíc korun. Rozebráním a sestavením byla pověřena přestal být dřevěný kostelík využíván a před zničením ostravská firma stavitele Ing. Vojáčka. Převoz ho zachránila koupě centrálním ředitelem Vítkovické po železnici proběhl v srpnu báňské a hutní společnosti, Ing. Eduardem Šebelou,

12 Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem Interiér kostela je zařízen původním bohatě zdobeným řeckokatolickým ikonostasem. Na hlavním oltáři se nacházel obraz sv. Prokopa a sv. Barbory malíře Spillera, než byl roku 1994 ukraden. Obnova kostela V letech prošel kostel zásadními obnovnými pracemi, jež se týkaly výměny šindelové střešní Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory je postaven z dubového dřeva na obdélném půdorysu s úzkým, téměř čtvercovým, kněžištěm. Střechu hlavní lodi kostela kryje, stejně jako všechny obvodové stěny, štípaný šindel. Přímo nad průčelím kostela se nachází nepůvodní mírně se rozšiřující dvoustupňová věž zvonice čtverco- 20 vého půdorysu s kupolovitým zakončením. Hlavní loď krytiny, restaurování ikonostasu, oboustranně malovaného 21 kostela je na svém vrcholu zakončena velkou cibulovitou procesního kříže, samostatně visícího obrazu kopulí. Kolem lodi kostela obíhá vyvýšený ochoz Pantoktora, nahrazení palubovek pokrytých koberci se zábradlím tvořeným ornamentálně vyřezávanými novou červenou dlažbou a rekonstrukce obvodové sloupky. podsíně. V letech pak proběhla postupná obnova krovu, šindelové střešní krytiny a obkladů stěn kostela.

13 Kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé Dřevěný římskokatolický kostel sv. Antonína Paduánského stojí na vrcholku Malé Prašivé a je významným poutním místem Těšínska. Kostel nechal roku 1640 Kostel má poměrně jednoduchou konstrukci tvořenou mohutnými jedlovými trámy. Na obdélnou hlavní loď osvětlenou zalomenými okny s okenicemi navazuje 22 postavit hrabě Jiří z Oppendorfu jako poděkování mírně odsazený trojboký presbytář. Nad vstupním průčelími 23 za záchranu před rozzuřeným jelenem a ještě téhož je umístěna malá věž, která je stejně jako stě- roku byl kostel vysvěcen. Původní patrocinium sv. Ignáci ny kostela pobita šindelem. Jednoduše řešený interiér z Loyoly, oblíbenému patronu hraběte, bylo roku s polygonálním triumfálním obloukem zdobí oltářní 1673 změněno, kvůli stejnému zasvěcení kostela obraz sv. Antonína Paduánského od těšínského malíře na území téže farnosti, v nedalekých Malenovicích. Vankeho. Kostel, původně bez kruchty a sakristie, byl během 18. století průběžně dostavován, došlo k výměně stávající Obnova kostela cihelné podlahy za dřevěnou a k pořízení nových K zásadní obnově exteriéru kostela, zahrnující výmě- varhan. Obnova kostela v důsledku pokročilé hniloby nu šindelové střešní krytiny a šindelového obvodového proběhla na začátku 30. let 20. století a k rychlé opravě pláště, výměnu tesaných roubených stěn a opravu bylo nutné přikročit také koncem 2. světové války, krovu nad lodí a věže, došlo v roce kdy byl zasažen dvěma dělostřeleckými granáty.

14 Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích Dřevěný barokní kostel sv. Petra a Pavla stojí na severozápadním okraji obce a na Opavsku se dochoval jako jediný svého typu. Byl postaven v roce 1730 prav- 24 děpodobně na místě kostela staršího, také dřevěného. kazatelna se čtyřbokým řečništěm, zdobená dřevořezbou 25 čtyř evangelistů. Jedná se o orientovanou podélnou jednolodní stavbu s odsazeným trojboce ukončeným presbytářem, k němuž z jihu přiléhá sakristie. Ze západu k hlavní lodi přiléhá předsíň s nízkou zvonicí. Sanktusník nad presbytářem byl osazen v polovině 19. století. Téměř čtvercovou plochostropou loď doplňuje trojkřídlá tribuna na trojbokých pilířích. Zařízení interiéru kostela pochází převážně z 30. let 18. století. Ústředním prvkem prostoru je hlavní oltář s obrazem sv. Trojice se sochami sv. Petra a Pavla z 2. poloviny 19. století po stranách a původním obrazem Madony s dítětem v nástavci. K původnímu vybavení patří také přízední Obnova kostela Rozsáhlou rekonstrukcí prošel kostel v letech , která spočívala ve výměně plechové střechy za šindelovou, včetně výměny poškozených částí krovu. Postupnou obnovou prošel také interiér kostela, včetně restaurování oltáře, obrazů a dalšího vybavení interiéru.

15 Dům U Mouřenína v Opavě Dům čp. 290, zvaný U Mouřenína, stojí na ulici Mezi trhy v Opavě. Dům sloužil původně jako lékárna, jíž získal do vlastnictví lékárník a přísedící městského ních arkád jsou umístěny hlavy mouřenínů. Průčelí je v patrech členěno průběžnými pilastry s korintskými hlavicemi, jejichž sokly jsou zdobeny maskami a roze- 26 soudu Thomas Cipps. V souvislosti s funkcí přísedícího tami. Prostor mezi okny a nadokenními římsami zdobí 27 užíval Cipps znak, kde je na polceném štítě zobrazena bohatý rostlinný štukový ornament, přičemž je ještě hlava mouřenína s pohanskou korunou na modré v prvním patře doplněn o medailóny s portréty impe- okřídlené kouli a dva zelení hadi ovinutí kolem zlaté rátorů a reliéfy orlů. Fasáda je ukončena atikou s volskými tyče. Poté, co získal lékárnu, se do jejího pojmenování okny a bustami dvou mouřenínů a antických promítly symboly jeho znaku a z tehdy označované lékárny bohů Pallas Athény a Árese. U Zlatého anděla vznikla lékárna U Mouřenína. Dům s barokním jádrem a bohatě členěnou fasádou z 1. poloviny 18. století je v přízemí prolomen novodobými arkádami a zdoben bosáží. Nad klenáky boč- Obnova objektu V roce 2011 proběhla kompletní rekonstrukce fasády, včetně úpravy parteru objektu dle dobových materiálů.

16 Věž Hláska v Opavě Pozdně renesanční městská věž, nebo také Hláska, je součástí budovy radnice a je dominantou nejen Horního náměstí, ale celé Opavy. Hláska stojí na místě původního tzv. Kaufhausu, který spojením se sídlem vzhled v podstatě nezměnila. Představuje tak čtyřbokou věž, přecházející v třípatrový oktogon s ochozem, zakončený třípatrovou bání s otevřenou lucernou. Po stavebních úpravách počátkem 20. století, kdy do- 28 městské správy získal ve 14. století charakter radního šlo k odstranění někdejších kupeckých domů a jejich 29 domu. Kromě skladu převáženého zboží se zde nahrazení secesní novostavbou, zde bylo umístěno také prodávalo sukno a v patře pak sídlila městská Městské muzeum a archiv. K další stavební úpravě došlo rada a soud. S tím je spojeno také dobové označení po 2. světové válce, kdy byla budova poškozena Schmetterhaus (dům sukna). Později sem byly přemístěny dělostřeleckými útoky. V současné době slouží Hlás- i tzv. pekařské lávky. Doposud dřevěná věž byla ka opět jako sídlo městské správy, Magistrátu města v 2. polovině 16. století smetena vichřicí a nahrazena Opavy. v letech zděnou renesanční věží po- dle návrhu opavského stavitele Kryštofa Prochhubera. Od konce 16. století prošla budova radnice několika přestavbami, přičemž hodinová věž zvaná Hláska svůj Obnova objektu Generální oprava objektu spočívající mimo jiné v obnově fasád, střechy a báně věže proběhla v roce 2006.

17 Kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích Římskokatolický kostel sv. Michaela Archanděla z poloviny 80. let 15. století se nachází v severní části obce Řepiště a řadí se k cennému souboru slezských dřevě- 30 ných kostelů. Původně se jednalo o farní kostel, v roce boké kněžiště. Vstupní průčelí s krytou předsíní a neukončeným byl však přiřazen k Šenovské farnosti a v roce trojúhelníkovým štítem nese čtyřhrannou 1785 přeřazen k farnosti vratimovské. Ještě na konci věž zakončenou nízkou plechovou cibulí. 17. století byl kostel zasvěcen sv. Mikuláši. Dnešní podoba kostela se od té původní již poměrně liší - z vnější strany kostela byla galerie a krytá podsíň nazývaná sobota. Značnými stavebními úpravami prošel kostel v 2. polovině 19. století, kdy byla mimo jiné, z důvodu špatného stavu, rozebraná a znovu postavena hlavní loď. Dnešní střídmou podobu kostela ovlivnily stavební zásahy nejen v exteriéru, ale také v interiéru. Dřevěná obdélná konstrukce stojí na podezdívce ze smíšeného zdiva. Plášť stavby, včetně střechy, věže a sanktusníku, je pokryt šindelem. Na východě uzavírá hlavní loď troj- Obnova kostela Větší úpravou interiéru prošel kostel v polovině 90. let 20. století, během níž byly obnoveny vnitřní omítky a pořízeny nové lavice. V roce 2007 byla provedena částečná výměna poškozeného šindele a nátěr obvodových stěn. Jednou z posledních oprav byla v roce 2010 generální obnova varhan varhanářem Martinem Tvarůžkem.

18 Dřevěné zvonice Čaková Obnova zvonice Dřevěná zvonice, příklad lidové architektury pravděpodobně Udržovací práce na zvonici proběhly v roce 2010, z poloviny 18. století, stojí ve střední části obce v rámci kterých bylo především vyměněno a ošetřeno Čaková, ležící mezi Krnovem a Bruntálem. Prostá dřevěná šindelové krytí. zvonice čtvercového půdorysu je krytá šindelo- vou střechou s drobným latinským křížem na vrcholu.

19 Dřevěné zvonice Jakubčovice nad Odrou Obnova zvonice Vysoká dřevěná zvonice na návsi obce Jakubčovice Zvonice byla v letech obnovena s přispění nad Odrou, v blízkosti bývalého fojtství, pochází z poloviny bývalých německých a současných českých občanů. 17. století. Věžová zvonice na čtyřbokém půdo- Kompletní renovací pak prošla v roce 2013, kdy byl rysu, jejíž plášť kryje štípaný šindel, je ukončena osmihrannou opraven a ošetřen šindelový plášť, střecha a kříž. plechovou stříškou s pozlaceným patriarším křížem ve vrcholu.

20 Sochy sv. Šebestiána a Panny Marie v Klimkovicích Kamenná plastika sv. Šebestiána z roku 1760 stojí městu věnoval zdejší rodák F. Juřina. Postava Panny 36 v centrální části náměstí v Klímkovicích. Sochu sv. Šebestiána, Marie, umístěná na vysokém kamenném podstavci, 37 jakožto jednoho z ochránců proti moru, ne- stojí na zemském glóbu a levou patou drtí hlavu hada, chali vytvořit z vlastních prostředků místní obyvatelé. symbol hříchu. V náručí drží zlacenou lilii a nad hlavou Původně plastika stála před hlavním vstupem do radnice, má svatozář. v té době zvané buduněk. Světec v mírně nadži- votní velikosti se představuje ve své typické póze, přivázaný ke kmeni stromu a probodaný zlacenými šípy. Na stejném místě dříve stávala také pískovcová plastika Panny Marie Immaculaty z roku 1823, kterou Obnova soch V roce 2009 proběhly na obou sochách restaurátorské práce. Následně byla socha sv. Šebestiána přemístěna do centrálního prostoru náměstí a socha Panny Marie ke vstupu do kostela sv. Kateřiny.

21 Větrní jáma Vrbice Komplex budov z režného zdiva s mansardovou střechou, jenž projektoval architekt František Fiala, autor mnoha technických staveb, zahrnoval ve své době jámovou budovu, malou příhradovou těžní věž a dvě ventilátorovny s difusory. Za jámovou budovou se nachází strojovna, ve které se zachoval těžní stroj z roku 1916 s asynchronním motorem německé firmy AEG a převodovkou. Z téhož roku pochází i 16,5 m vysoká těžní věž, kterou dodala firma Elberzhagen a Glassner z Moravské Ostravy. Z původního technického zařízení se dochoval rovněž elektrický pístový kompresor Siemens Schuckert z roku Na přelomu 50. a 60. let 20. století byl areál větní jámy přeměněn na pomocný důl blízkého mateřského dolu Hubert (po 2. světové válce přejmenován na Stachanov) v Hrušově, důl byl prohlouben a areál stavebně i technicky přizpůsoben Areál větrné jámy se nachází na pomezí Ostravy Hrušova a obce Vrbice, v těsné blízkosti hlavní železniční tratě bývalé Severní dráhy Ferdinandovy (oficiálně zvané Výhradně privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda) z Vídně do Krakova. Jáma byla založena v roce 1911 společností Kamenouhelné doly C. k. privilego- 38 vané Severní dráhy císaře Ferdinanda a sloužila jako běžnému provozu. V roce 1974 se stal pomocný důl 39 výdušné dílo pro tzv. Vrbické důlní pole. Vrbice součástí těžního pole dolu Eduard Urx. V době útlumu byla v roce 1992 jáma Vrbice zasypána, nadále však zůstala v provozu degazační stanice, která trvale slouží pro odsávání důlních plynů. Obnova areálu Obnova budov areálu, která probíhala v několika etapách, zahrnovala vyčistění zčernalého zdiva exteriéru strojovny těžního stroje, výměnu dveřních a okenních dřevěných výplní, opravu mansardové střechy, vnitřní opravy strojovny nebo obnovu nízké příhradové věže.

22 Zámek ve Fulneku Zámecký areál se rozkládá na trojúhelném ostrohu protáhlého návrší severovýchodně od historického jádra města a jeho dnešní podoba je výsledkem složitého stavebního vývoje. Zámecký komplex tvoří Horní zámek, stojící na místě původního hradu ze 13. stole- 40 tí, značně přebudovaný v 70. letech 16. století do podoby mi šambránami, byla upravena na počátku 19. století. 41 čtyřkřídlového zámku, a historicky mladší tzv. Dolní zámek, vznikající od poloviny 17. století z obydlí pro služebnictvo a ze stájí. Zámek samotný si ještě v 18. století zachoval svůj renesanční charakter čtyřkřídlového kastelu s nízkými nárožními věžicemi, atikou a raně barokní věží. V roce 1801 Horní i Dolní zámek vyhořely a svou dnešní podobu získaly díky stavebním úpravám provedených podle projektu krnovského stavitele Jana Mihatsche. Horní zámek představuje volně stojící budovu o čtyřech nadzemních podlažích na půdoryse nepravidelného obdélníku se sloupovou lodžií na jedné z kratších stran a hranolovou věží nad vstupním průčelím. Objekt je krytý mansardovou střechou s vikýři. Fasáda, jednoduše členěna lizénovými rámci a okny s hladký- V uspořádání interiéru se projevuje složitá stavební historie objektu - v suterénu se dochovaly prostory s renesančními klenbami, zlomek gotické klenby a ostění gotického portálu, v přízemí se pak nacházejí lunetové klenby se štukovým dekorem. Patra jsou plochostropá. Tzv. Dolní zámek byl po požáru v roce 1803 obnoven a upraven na byty a kanceláře vrchnostenských úředníků a hospodářské prostory. Jedná se o rozsáhlou podélnou, mírně zalomenou budovu s mansardovou střechou. Průčelí, otočené k městu, rytmicky člení válcové baštové rondely s helmicemi.

23 Zámek ve Fulneku Od poloviny 19. století byl zámek ve vlastnictví belgického krále. V rámci pozemkové reformy získal ve 20. letech 20. století fulnecký velkostatek a fulnecký zámek poslanec a velký vlastenec Jaromír Špaček. Majetek mu však v roce 1938 zabavili nacisté, po válce Obnova zámku V 80. letech minulého století došlo na zámku ke značným stavebním úpravám, především byly od 2. patra výše odstraněny dřevěné stropy, které byly nahrazeny hurdiskovými. Po navrácení majetku po roce 1989 se 42 byl znárodněn a z části využíván jako sklad zdravotnického snažil Rostislav Špaček zámek udržovat a provedl pře- 43 materiálu. Po roce 1989 byl po vleklých sporech devším rozsáhlé parkové úpravy. Se změnou vlastníka zámek navrácen jeho synovi, Čechoameričanovi Rostislavu pak probíhá od roku 2009 postupná celková obnova Špačkovi, který po několika letech nabídl zámek zámeckého areálu. k prodeji. Od r je vlastníkem ostravský podnikatel Teodor Reinhold.

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ŽELENICÍCH

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ŽELENICÍCH KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ŽELENICÍCH Památky Slaného a Slánska ( ) Památky Slaného a Slánska (10) Želenice jsou osídleny od nejstarších fází pravěkého vývoje, jak dokládají významné archeologické nálezy

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Ing. Libor Jalůvka T 5. Památkově chráněné těžní věže v OKR ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA

Ing. Libor Jalůvka T 5. Památkově chráněné těžní věže v OKR ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA Ing. Libor Jalůvka T 5 Památkově chráněné těžní věže v OKR ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA Anotace V příspěvku je prezentována péče o zachování památkově chráněných těžních věží ve správě DIAMO, s.p.,

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Dřevěné kostely v Beskydech - česká strana Beskyd

Dřevěné kostely v Beskydech - česká strana Beskyd Dřevěné kostely v Beskydech - česká strana Beskyd Nýdek 1 km Kostel sv. Mikuláše Byl vybudován v roce 1576 místními evangelíky. Ve věži kostela je dodnes zavěšen renesanční zvon pocházející z roku 1581,

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY 5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY Komunikace v historickém jádru města V letech 2009 2010 byla realizována I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná

Více

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace krovu Kostel sv. Václava v Mikulovicích Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu pohled

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY Bruntál, Zámecké náměstí 1/7 Zámek Bruntál VE DNECH EHD OTEVŘENA 10.09.2011-18.09.2011 9.00-17.00 POPIS PAMÁTKY Areál zámku v Bruntále - zámek a park se sallou terrenou a kamennými

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

BEZBRANNÁ HOMOL EDICE ŠUMNÝ PRUVODCE

BEZBRANNÁ HOMOL EDICE ŠUMNÝ PRUVODCE 2009 BEZBRANNÁ HOMOL EDICE ŠUMNÝ PRUVODCE STRUČNÁ HISTORIE Nedaleko hradu Potštejna, u vesnice Lhoty, nechala hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte, rozená ze Žďáru, zbudovat v letech 1692-96 raně barokní

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel

I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel -.. \ I I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel NovA Ří~E Městečko rozložené kolem svažujícího se náměstí ohtéká na severovýchodě

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Románský sloh architektonické články

Románský sloh architektonické články Románský sloh architektonické články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

Románský sloh znaky a stavební typy

Románský sloh znaky a stavební typy Románský sloh znaky a stavební typy Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: prosinec 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod.

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2009 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Kostel Panny Marie Růžencové v Louce u Veselí nad Moravou, s dvoumanuálovými píšťalovými varhanami, je novostavbou dokončenou v roce

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více