Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011"

Transkript

1 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová, Lenka Mužíková, Ing. Kamil Pečenka, Zuzana Kořínková, Mgr. Jiří Nálevka Omluveni: Návrhová komise: pan Mgr. Jiří Nálevka, pan Roman Bartošek a paní Lenka Mužíková Ověřovateli zápisu: paní Lenka Eliášová, pan Zdeněk Komberec Dále přítomni občané dle presenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. Program: 1. zahájení 2. kontrola úkolů 3. kontrola hospodaření obce do projednání směny pozemku p.č za parcelu p.č. 1184/2 5. projednání směny pozemku p.č za parcelu p.č. 1127/2 6. projednání možnosti odkoupení stavebního pozemku od fyzické osoby 7. projednání udělení plné moci správní řízení stavební akce kostel 8. různé 9. diskuse a závěr 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce Litíč Zasedání ZO zahájil starosta obce v 19:00 hodin. Starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet. Starosta prohlásil, že zasedání Zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno Usneseno: ZO schválilo (9-0-0) hlasy program veřejného jednání ZO dne Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: pan Mgr. Jiří Nálevka, pan Roman Bartošek a paní Lenka Mužíková 1.2.Usneseno: ZO schválilo (9-0-0) hlasy návrhovou komisi: pan Mgr. Jiří Nálevka, pan Roman Bartošek a paní Lenka Mužíková Starosta navrhl ověřovatele zápisu: paní Lenka Eliášová, pan Zdeněk Komberec 1.3.Usneseno: ZO schválilo (7-0-0) hlasy ověřovatele zápisu: paní Lenka Eliášová, pan Zdeněk Komberec

2 Vyhotovení zápisu provede Jana Vršecká. Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen v termínu a nebyly vůči němu vzneseny žádné námitky. Zastupitelstvo vzalo zápis na vědomí. 2. Kontrola úkolů trvá úkol dělení a scelení parcela p.č. 1273/1,3 3. Kontrola hospodaření obce do Zastupitelstvo ZO projednalo zápis finančního výboru ze dne , informace o hospodaření obce do a údaje o rozpočtových opatřeních č. 7, 8 a 9/2011, která schválil starosta obce. ZO vzalo předložené informace a dokumenty na vědomí. 4. Projednání směny pozemku parcela p.č za parcelu p.č.1184/2. Starosta seznámil ZO s přípravou směny pozemků: k dispozici je již souhlas s dělením od stavebního úřadu a zpracován byl nový geometrický plán. Starosta navrhl, aby směna pozemků proběhla m2 za m2 v hodnotě 10,-- Kč/m Usneseno: Zastupitelstvo obce Litíč (9-0-0) hlasy schválilo zveřejnění záměru směnit pozemek parcelní číslo 1217 o výměře 3471 m2 v k.ú. Litíč (ve vlastnictví obce) za pozemek p.č. 1184/2 v k.ú. Litíč dle nově zhotoveného geometrického plánu číslo / Projednání směny pozemku parcela p.č za parcelu p.č.1127/2. Starosta informoval zastupitelstvo o plánované směně pozemku parcelní číslo ostatní komunikace o výměře 420 m2 za pozemek parcelní č. 1127/2 (po novém geometrickém dělení), jehož vlastníkem je Ing. Charvát. Na tomto pozemku je plánováno vybudování nového dětského hřiště. Ing. Charvát nechal na své náklady vyhotovit geometrický plán. I v tomto případě starosta obce navrhl, aby směna proběhla m2 za m2 v hodnotě 10,-- Kč/m : Usneseno: Zastupitelstvo obce Litíč (9-0-0) hlasy schválilo zveřejnění záměru směnit pozemek parcelní číslo 1121 o výměře 420 m2 v k.ú. Litíč (ve vlastnictví obce) za pozemek p.č. 1127/2 v k.ú. Litíč dle nově zhotoveného geometrického plánu č / Projednání možnosti odkoupení stavebního pozemku od fyzické osoby Pan starosta seznámil zastupitelstvo s možností odkoupení pozemku parcelní číslo 1234 orná půda o výměře 841 m2, stavebního pozemku číslo 22 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 419 m2 a pozemku parcelní číslo 42 zahrada o výměře 1987 m2 od pana Jaromíra Poláka, který v současnosti žije na Slovensku, kde má trvalý pobyt. Jmenovaný původně požadoval 10 EUR/m2. Bylo mu nabídnuto, že všechny tři pozemky odkoupíme za částku EUR Usneseno: Zastupitelstvo obce Litíč (9-0-0) hlasy souhlasí s odkoupením pozemků: st. p. č. 22, p. p. č. 42 a p. p. č vše v k.ú. Litíč od pana Jaroslava Poláka, bytem Luboriečka 17, Dolní Strehová, SR a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o koupi uvedených pozemků za částku 4 000,- EUR.

3 7. Projednání udělení plné moci správní řízení stavební akce kostel Bylo projednáno udělení plné moci pro pana Ing. Pavla Tschiedela k tomu, aby nás zastupoval ve všech správních úkonech, které budou třeba v průběhu řízení ve věci stavební akce opravy nosných konstrukci kostela Nejsvětější Trojice v Litíči, a to pro celé řízení včetně obstarávání vyjádření, závazných posudků a stanovisek, uzavírání smluvních dokumentů včetně právního doručování písemností. Zároveň s námi bude Ing. Tschiedel spolupracovat na podání žádosti o dotaci na tuto akci Usneseno: Zastupitelstvo obce Litíč (9-0-0) hlasy schvaluje udělení plné moci panu Ing. Pavlu Tschiedelovi k zastupování obce v celém správním řízení ve věci akce Oprava nosných konstrukcí kostela Nejsvětější Trojice v Litíči. 8. Různé - starosta seznámil zastupitelstvo, že ČEZ posiluje síť kolem úřadu ve směru na Hřibojedy, pro výstavbu nových RD. Proto odpojil veřejné osvětlení v dané části od sítě a na nové vedení obec nepustí. Budeme tedy muset na své náklady natáhnout pro osvětlení nové vlastní vedení. Starosta poptal firmy na zhotovení tohoto nového vedení a ceny se pohybují v rozmezí tis. Kč. ZO bere nutnost urychleného zhotovení nového vedení v dané lokalitě na vědomí. - Starosta informuje zastupitelstvo obce o nutnosti řešit opravu mostku proti Kodešovým, neboť tento mostek bude využívat nový stavebník. Tímto bude napojen i na vodovodní řad a povede přes něj přípojka elektro. Rovněž bude potřeba zhotovit nájezd na pozemek parcela p.č. 1236/4, tak aby se stavebníci mohli dostávat na vlastní pozemky, které obec prodala. - starosta informoval zastupitelstvo obce o možnosti získat dotace z Programu rozvoje venkova a to na úpravu prostranství, parkoviště a dětská hřiště. 8.1.: Usneseno: Zastupitelstvo obce Litíč (8-0-1 Mgr. Nálevka) hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV na výstavbu dvou dětských hřišť. - starosta informuje zastupitelstvo o nutnosti sestavit plán zimní údržby na zimu a dle tohoto následně zajistit prohrnování a podepsat smlouvu na toto prohrnování. Zatím byl poptán pan Dohnalem a pan Brentner. Je možnost i prohrnování od KARSIT AGRO, ale loni jsme se službami nebyli spokojeni. Starosta navrhuje k tomuto vytvořit pracovní skupinu ve složení: vedoucí Mgr. Nálevka, členové pan Ing. Pečenka a paní Kořínková. - dále Starosta informuje o nutnosti prořezání stromů kolem rybníka, kdy některé větve zasahují do el. vedení. Na toto reagováno, že prořezávání zajišťuje ČEZ, a proto to obec nebude prořezávat. - Rovněž je nutno pokácet některé stromy na pozemku parcelní č. 47 v k.ú. Litíč tak, aby byl pozemek pomalu připravován k prodeji. Pokácení by mohl provést pan Eliáš na základě dohody o provedení práce. Úklid by provedli pracovníci, kteří pracují na VPP a dřevo by se odhadlo a mohlo nabídnout k odprodeji, čím by se částečně pokryly náklady na dohodu.

4 9. Diskuse a závěr - Paní Věra Vršecká upozornila, že na spojovací cestě za prasečákem KARSIT AGRO nevyužívá nájezdů na pole, ale ve třech místech jsou vyjeté koleje mimo tato místa. - paní Eliášová měla připomínku k obecním stránkám, které se pravidelně neaktualizují - paní Kolářová upozornila, že řidiči v obci Litíč ve směru od Nouzova nedodržují rychlost a též jezdí velká nákladní auta. Zda by se s tímto nedalo něco dělat. Zasedání starosta ukončil v 20,00 hodin. Úkoly: 1. Starosta nechá zveřejnit záměr směn pozemků parcely p.č za parcelu p.č. 1184/2 a parcely p.č za parcelu p.č. 1127/2 Termín: do Starosta nechá zpracovat kupní smlouvu na koupi pozemků p. p. č. 1234, st. p. č. 22 a p. p. č. 42 vše v k.ú. Litíč od pana Jaromíra Poláka. Termín: do Starosta zajistí podání žádosti z PRV na dvě dětská hřiště. Termín: do Pracovní skupina ve složení pan Mgr. Nálevka, Ing, Pečenka a paní Kořínková připraví plán zimní údržby komunikací. Termín: do Zodpovídá: Mgr. Nálevka 5. Starosta projedná s panem Staňkem možnost spoluúčasti na opravě mostku a poukáže na vyjíždění na pole mimo určené sjezdy. Termín : do Starosta prověří možnosti omezení provozu nadměrných vozidel a rychlosti v obci. Termín: do

5 Výpis usnesení Zastupitelstva obce Litíč ze dne 1. listopadu Zastupitelstvo obce devíti hlasy schválilo program jednání zasedání zastupitelstva obce dne Zastupitelstvo obce se devíti hlasy usneslo na ověřovatelích zápisu z jednání zastupitelstva : pan Zdeněk Komberec a paní Lenka Eliášová. 3. Zastupitelstvo obce se devíti hlasy usneslo na zvolení návrhové komise ve složení: pan. Mgr. Jiří Nálevka, pan Roman Bartošek a paní Lenka Mužíková. 4. Zastupitelstvo obce devíti hlasy schválilo zveřejnění záměru směnit pozemek parcelní číslo 1217 o výměře 3471 m2 v k.ú. Litíč (ve vlastnictví obce) za pozemek p.č. 1184/2 v k.ú. Litíč dle nově zhotoveného geometrického plánu číslo / Zastupitelstvo obce Litíč devíti hlasy schválilo zveřejnění záměru směnit pozemek parcelní číslo 1121 o výměře 420 m2 v k.ú. Litíč (ve vlastnictví obce) za pozemek p.č. 1127/2 v k.ú. Litíč dle nově zhotoveného geometrického plánu č / Zastupitelstvo obce Litíč devíti hlasy souhlasí s odkoupením pozemků: st. p. č. 22, p. p. č. 42 a p. p. č vše v k.ú. Litíč od pana Jaroslava Poláka, bytem Luboriečka 17, Dolní Strehová, SR a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o koupi uvedených pozemků za částku 4 000,- EUR. 7. Zastupitelstvo obce schvaluje devíti hlasy schvaluje udělení plné moci panu Ing. Pavlu Tschiedelovi k zastupování obce v celém správním řízení ve věci akce Oprava nosných konstrukcí kostela Nejsvětější Trojice v Litíči. 8. Zastupitelstvo obce Litíč schvaluje osmi hlasy podání žádosti o dotaci z PRV na výstavbu dvou dětských hřišť. V Litíči 8. listopadu 2011 Petr Jirásek starosta Obce Litíč Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Komberec Lenka Eliášová

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 9. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.06.2015 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav Huňat, Petr

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 35. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.10.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková,

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více