Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný"

Transkript

1 informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události. Sportovní i kulturní. Pr b h v tšiny t chto akcí byl zaznamenán noviná i a fotografy. V p ípad zájmu jste se tak o nich mohli do íst v ad novinových lánk. Nebo si prohlédnout atmosféru zachycenou na snímcích. Nebudu se jimi tedy ve svém úvodníku více zabývat. I když t eba 10. Husitské slavnosti by si ur it ohlédnutí zasloužily. Cht l bych vám spíše podat stru né informace o doprovodných událostech festivalu Dny turecké kultury, které v tšinou nikdo nezaznamenal, nebo se jednalo o ve ejnosti uzav ené sch zky. Tato setkání m la charakter spíše státnického jednání, než b žné kulturní vým ny mezi dv ma m sty Slaným a Istanbulem. Z turecké strany se totiž zú astnila celá ada významných osobností politického, podnikatelského a kulturního života. P edevším bývalý ministr zahrani ních v cí a p edseda parlamentu Turecka a nejvyšší p edstavitel NATO v Afghánistánu (H. Cetin), turecký velvyslanec v R (K. Targay), starosta Istanbulu-Sisli (M. Sarigul) se svým zástupcem (V. Barin), n kolik radních a zastupitel m sta, podnikatelská a architektonická elita Turecka a mnoho dalších. Politická ást delegace p edevším jednala o budoucnosti Turecka a EU s jediným eským p edstavitelem v komisi EU pro styk s Tureckem (J. Zahradil), vyslankyní premiéra Topolánka sle nou Kadlecovou, vicepremiérem Vlády R pro evropské záležitosti (A. Vondra) a místop edsedou Senátu R (J. Liška). Význam t chto sch zek zprost edkovaných ze Slaného nedlouho p ed za átkem p edsednictví eské republiky Evropské unii (od ) dostate n dokládá zájem tureckých noviná. Tém vzáp tí o jednáních v Praze a festivalu ve Slaném informoval na první stran nejv tší deník Turecka. Celkem p ijelo do Slaného osmdesát sedm lidí, kte í k nám letecky dopravili p es p l tuny potravin. Z nich po celý týden va il šéfkucha hotelu Sheraton z Istanbulu vynikající speciality. Soud podle ohlas ve ejnosti získal mezi Sla áky mnoho obdivovatel turecké kuchyn. M jte se hezky! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK 10. Husitské slavnosti se podařily P i slavnostním zasedání zastupitelstva m sta podepsali starostové m st Skalica a Slaný Stanislav Chovanec a Ivo Rubík Smlouvu o partnerství. FOTO: JI Í V. JAROCH Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný p i jubilejních desátých Husitských slavnostech, které se konaly od 23. do 25. kv tna. Sou ástí páte ního programu byl i první ro ník mezinárodní sout že d tí ve skoku do výšky s názvem Slánská la ka, která prob hla na Masarykov nám stí za ú asti zástupc eského olympijského výboru v ele spaní Milenou Rezkovou-Hübnerovou, olympijskou vít zkou ve skoku do výšky z roku D ti p ijeli podpo it také bývalí úsp šní sportovci házenká Ivan Satrapa a trojskokan Ji í Vy- ichlo. Sout žily d ti ze slánských škol a ze škol partnerského m sta Pegnitz. Nejenže P es 100 slánských miminek ve v ku do p l roku p ivítal do života minulý m síc starosta m sta Ivo Rubík. Akt vítání malých ob ánk tak musel být rozd len na etapy. Je to známkou toho, že ani našemu m stu se nevyhnul velký nár st porodnosti, ekl slánský starosta Ivo Rubík. Ve školkách zatím m sto problém nemá a jejich kapacita by pro d ti s trvalým bydlišt m ve Slaném m la sta it do roku Jednou z p í in velké porodnosti je ur it to, že v t chto letech mají d ti takzvané Husákovy d ti, tedy lidé narození na za átku sedmdesátých let, kdy byl také prvnímu ro níku Slánské la ky p álo po así, ale provázela jej i fantastická atmosféra. D ti byly skv lé v rolích závodník i fanoušk a sout ž m la všechny atributy regulérního závodu v etn zvolených taktik nasazených závodník, kte í p istupovali k reprezentaci škol velmi profesionáln, pochválil d ti slánský starosta Ivo Rubík. V záv ru klání p ebrali vít zové ceny a medaile z rukou paní Rezkové-Hübnerové. Zatímco d ti sportovaly, tak zasedala valná hromada Sdružení husitských m st a ve Slaném se poprvé po deseti letech sešlo všech 14 len, což se na žádném setkání zatím nepoda ilo. Pokra ování na stran 3 Babyboom zasáhl i město Slaný Malých ob ánk p ibývá i ve Slaném. Je to známkou toho, že mladí lidé jsou zde spokojeni. FOTO: JOSEF SEIFERT obrovský baby boom a druhou p í inu vidím v tom, že nyní mají d ti ty ženy, které mate ství odložily po revoluci, protože m ly možnost se profesn realizovat, a proto až te zakládají rodiny, dodal starosta. P ed dv ma lety se ve slánské porodnici rodilo v pr m ru do 50 d tí m sí n, loni a letos je to okolo 70 d tí. Všechny d ti sice nemají trvalý pobyt ve Slaném, protože zdejší porodnici vyhledávají i maminky z okolních m st, na druhou stranu i n které maminky ze Slaného si vyberou porodnici jinou. Pokra ování na stran 3

2 AKTUALITY Ve Slaném oslavili Den vítězství nad fašismem Up íležitosti Dne vít zství uspo ádal M stský ú ad Slaný ve spolupráci se Svazem bojovník za svobodu ve st edu 7. kv tna 2008 oslavy státního svátku. Oslavy za aly v 09:30 hod. na nám stí T. G. Masaryka koncertem žes ového souboru um lecké školy Slaný. Pietní akt zahájil pr vod od budovy M Ú Slaný a zú astnili se jej krom starosty, místostarost a tajemníka M Ú i lenové Svazu bojovník za svobodu, zástupci škol a organizací na území m sta a zam stnanci M Ú Slaný. Pietní pr vod, který byl v nován památce padlých hrdin za druhé sv tové války, sm oval na Hlavá kovo nám stí a následn na IV. h bitov, kde starosta spole n se zástupci Svazu bojovník za svobodu slavnostn položili v nce. Tradi n se slavnostního kladení v nc zú astnili i p íslušníci 154. záchranného praporu Rakovník jako estná stráž a nosi i v nc. Na h bitov m l starosta m sta Ivo Rubík krátký projev, ve kterém odsoudil všechny druhy násilí jako následky totalitní politiky. Oslavy byly zakon- eny na Slánských h bitovech státní hymnou. V rámci oslav zástupci Svazu bojovník za svobodu a m sta také položili kytice kv t na Pr vod ú astník oslav byl zahájen od budovy M Ú Slaný, Velvarská. V ele pr vodu starosta m sta a zástupci Svazu bojovník za svobodu, p ed nimi s v ncem vojáci ze 154.zpr Rakovník. dalších 8 památních místech m sta k ukon ení II. sv tové války v Kvíci, Na Sadech, na letišti Netovice, na h bitov v Lidicích u Otrub, u pekárny za Brodem, u skladu Dražkovická, u vrátnice KD a u požární stanice HZS Slaný. Radniční hodiny opět tikají správně Po dlouhých letech provozu se do kaly omlazení v žní hodiny na staré radni ní budov. Odborná hodiná ská rma z Ostrova nahradila ru ní natahování elektromotorem, který díky záložnímu zdroji FOTO: PAVEL ŠT PÁNEK garantuje jejich chod ješt 24 hodin po vypnutí elekt iny. Odpadne pom rn náro né ru ní se izování a už se nebude stávat, že zastavené ru i ky podají falešnou informaci, kolik to je vlastn hodin Firma garantuje p esnost +/- 2 minuty za rok a servisní prohlídku jednou do roka, v etn nastavení letního nebo zimního asu. Bohužel, n komu tak odpadne alibistický argument: Promi, milá, že jdu pozd, ale na radnici ukazovaly hodiny n jak špatn Celkové náklady na vým nu pohonného za ízení, vy išt ní a se ízení p vodního stroje a nastavení vyšly m stskou pokladnu na 48 tisíc, se záru ní dobou a servisem po t i roky. JAROSLAV HLOŽEK, MÍSTOSTAROSTA PODĚKOVÁNÍ Slánští k ižáci d kují Integrované st ední škole ve Slaném a DDM Ostrov Slaný za výzbroj a výstroj, se kterou se mohli postavit husitským hordám. Svatby v kapli V posledních letech roste obliba po ádání svateb na r zných romantických místech, na hradech a zámcích, v odsv cených kaplích i p írodn atraktivních lokalitách. Slánsko je však oblast na hrady a zámky pom rn chudá. Kde tedy najít žádané exklusivní prostory? Jedním z míst, které výše uvedené p edstavy zcela spl uje, je kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé Piaristické koleji ve Slaném. Proto jsem velmi pot šen, že mohu vdavek a ženitby chtivou ve ejnost informovat, že od 1. ervence je možné oddávat i v kapli slánského Vlastiv dného muzea. Svatby v kapli lze objednávat na slánské matrice ve 2. pat e hlavní budovy m stského ú adu. Oddávacími dny jsou pátky, ale bude možné oddávat i v sobotu. Zájemci musí být p ipraveni na to, že za uzav ení s atku na jiném míst než v ob adní síni M stského ú adu ve Slaném budou muset uhradit poplatek 1.000,- K a za uskute n ní svatby v kapli 2.000,- K v letním období (vždy od 15. kv tna do 15. zá í) i 2.500,- K v období zimním. Svatební ob ady budou následovat po hodin, aby bylo možno si slavnostní událost vychutnat bez p ílišného sp chu, a to i v etn nezbytného fotografování. Atmosféru m že podkreslovat hudební doprovod klavíru, bude však možné využít i historické varhany (p íplatek za použití varhan je 500,- K ). P estože jde o naprostou novinku, první zájemci si kapli Zasnoubení Panny Marie již zamluvili na sobotu 13. zá í. Pod kování za ochotu po ádat svatby v nových prostorách pat í nejen ob ma matriká kám paní Kyselové a paní Ho ejší, ale i vedení Vlastiv dného muzea - paní Frankové a paní Hušákové. Jako jeden z oddávajících se již t ším na slavnostní atmosféru, kterou svatby v kapli ur it nebudou postrádat. ING. PAVEL BARTONÍ EK, 1. MÍSTOSTAROSTA 2

3 10. Husitské slavnosti se podařily Dokon ení ze strany 1 Po valné hromad všichni zástupci m st spole n otev eli výstavy s husitskou tématikou. V m stském divadle prob hlo slavnostní zasedání zastupitelstva, na kterém starostové podepsali partnerskou smlouvu mezi m sty Slaný a Skalica. Po koncertu historické hudby se m stem vydal pr vod, kterého se zú- astnilo mnoho lidí. Atmosféru dávných dob p ipomn ly pochodn, které p i procházení historickým st edem m sta nemohly chyb t stejn jako fanfáry a d la. Dalším krásným zážitkem pro všechny zú astn né byla velkolepá jezdecká show. Husitské doby p ipomínalo také ležení na nám stí i dlouho do noci otev ené kr my Slaný zkrátka ze soboty na ned li žilo i v noci. Sobota pokra ovala zahajovacím ceremoniálem a pochodem, který byl op t velkolepý a za velké ú asti lidí. Desítky d tí i dosp lých se neváhaly p evléknout do husitských kostým. Návšt vníci m li mnoho možností k pobavení, a už p ed pódiem, kde probíhal pestrý program, nebo u stánk s historickým zbožím. Ojedin lé bylo i vystoupení slánských radních, které mohli návšt vníci spat it na pódiu, kde cela rada m sta zazpívala. Na to, že jsme v bec nem li as cvi it, musím výkon všech radních ohodnotit na výbornou, nešet il chválou starosta Rubík Program pak pokra oval až do ve erních hodin. Š astn Slaný celý den míjely všechny bou ky, které ádily v okolí, a jako znamení sh ry p išla pr trž mra en zrovna p i vystoupení skupiny historického šermu Merlet, která tak m la možnost p edvést své vystoupení v atmosfé e apokalypsy dešt a blesk, která všechny diváky vrátila do doby o 600 let zp t. Po vystoupení p estalo pršet, zapálil se obrovský ervený kalich a za ala ho et radnice. Ned li pak provázel nádherný koncert v kostele svatého Godharda. Fotoreportáž z 10. Husitských slavností najdete na stranách 19 a 20. Babyboom zasáhl i město Slaný Dokon ení ze strany 1 Do Slaného se také st hují mladé rodiny s d tmi, protože je zde p íjemné bydlení a velkým pozitivem je i blízkost Prahy a Kladna, kam je možno velmi jednoduše dojížd t za prací. D láme všechno proto, aby v našem m st m li naši ob ané v etn maminek s d tmi pestré možnosti na využití volného asu. Jsem p esv d en, že Slaný v tomto sm ru má oproti jiným m st m nadstandardní možnost kulturního a sportovního vyžití, což se zejména pro mladé rodiny stává velmi atraktivní motivací k bydlení v našem m st, íká Rubík. Sla á ci se velmi aktivn zapojují do podobných akcí, jako jsou nap íklad práv prob hlé Husitské slavnosti. Jak je vid t z fotogra í na posledních dvou stranách, opravdu si to užili d ti i dosp lí. AKTUALITY OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOLÍN D kuje všem, kte í pomáhali p i úklidu Dolína dne Uklidit své okolí p išlo kolem 66 ob an s d tmi. Do akce byly zapojeny také traktory, které pomohly svozu všeho zapomenutého odpadu z okolí k h bitovní zdi. Zde byl laskavostí m stského ú adu p istaven kontejner, který na množství vysbíraného odpadu nesta il. Vyschlé d evo a k oví bylo p ichystáno na oslavu arod jnic, které se tento rok bude poprvé konat na Bílém vrchu. Všem děkujeme a prosíme: Pomozte udržovat naše okolí čisté. Všímejte si, kdo nelegáln vyhazuje odpad a po i te p ípadné fotky. Rádi budeme všechny ostatní ob any o t chto aktivitách informovat. Z jednání zastupitelstva a rady města Slaného Rada m sta schválila s platností od za len ní bytu 2+1 v p ístavb ubytovny v. p v Lacinov ulici ve Slaném do ubytovací kapacity hotelu Víceú elové sportovní haly. Rada m sta ud lila výjimku z vyššího po- tu d tí v jednotlivých t ídách pro školní rok 2008/2009 do maximální povolené hygienické kapacity škol za p edpokladu, že zvýšení po tu d tí nebude na újmu kvalit vzd lávací innosti školy a budou spln ny podmínky bezpe nosti a ochrany zdraví. Rada m sta schválila jmenování paní Jitky BALÍKOVÉ na funkci editelky Mate ské školy Slaný, Hlavá kovo nám stí 222, okres Kladno. Rada m sta schválila výjime né prominutí poplatku za pronájem obou travnatých h iš SK Slaný pro Májový turnaj mladších žák v kopané Královského m sta Slaného. Rada m sta doporu ila zastupitelstvu m sta ke schválení nan ní p ísp vek ve výši K z rezervního fondu m sta na po ádání sportovní akce, zakoupení pohár a cen pro jednotlivé vít ze v ploché dráze Zastupitelstvo m sta schválilo v tšinou hlas rozpo tové opat ení. 16/2008 p ijetím t chto dotací: neinvesti ní dotace od MPSV R ve výši ,- K na nancování poskytování sociálních služeb v rámci Pe ovatelské služby Slaný dotace od St edo eského kraje ve výši ,- K na obnovu nemovité kulturní památky kaple Božího hrobu ve Slaném neinvesti ní dotace z Fondu kultury St edo eského kraje ve výši: ,- K na 10.husitské slavnosti ,- K na vydání CD + slavnostní koncert Hudba slánských piarist ožívá ,- K na 1. divadelní festival Slaný Zastupitelstvo schválilo v tšinou hlas rozpo tové opat ení. 17/2008 a to navýšení výdajové stránky rozpo tu odboru dopravy a silni ního hospodá ství o padesát tisíc K z rozpo tové rezervy nan ního odboru na nákup herních prvk pro nejmenší d ti na d tském h išti Na Sadech. Zastupitelstvo m sta schválilo v tšinou hlas zn ní darovací smlouvy k níže uvedeným nemovitostem v k. ú. Slaný s tím, že ve smlouv bude upravena z statková hodnota majetku dle skute nosti ke dni podpisu smlouvy a bude up esn n po et nájemních smluv na dobu ur itou a neur itou. objekt bydlení p. 279 se stavební parcelou. k o vým e 239 m 2 objekt bydlení p. 280 se stavební parcelou. k o vým e 242 m 2 objekt bydlení p. 281 se stavební parcelou. k o vým e 243 m 2 Zastupitelstvo m sta schválilo v tšinou hlas plné zn ní p edložené smlouvy a pov ení pro starostu RNDr. Ivo Rubíka k podpisu smlouvy o partnerství mezi m sty Slaný a Skalica. 3

4 KULTURA Hudba na náměstí Již t etím rokem se na slánském Masarykové nám stí budou konat pravidelné páte ní koncerty Music on the Square Hudba na nám stí 2008 (aktuální informace na V p edchozích dvou ro nících vystoupili Big Band Beta ZUŠ Slaný, Dámy & Pánové, Deratizé i, Dvo a ka, Fittipaldi Is Dead, Kotlíci, Kujooni, Rotace, Tane ní orchestr Františka Šitty, Totální nasazení a Trosky. Série letních koncert letos za íná pátkem 4.7. a kon í a šanci op t dostaly osv d ené slánské soubory. Novinkou je vystoupení punkové kapely Bomb Texas z našeho partnerského m sta Pegnitz v Bavorsku a pražského revivalu amerických Red Hot Chilli Peppers. Nabídka od punku až po dechovku by však m la zaru it, že si každá v ková kategorie najde na nám stí cestu. Program letních koncertů je následující: FITTIPALDI IS DEAD (www. ttipaldiisdead.com/) DVO A KA KUJOONI (www.kujooni.cz/) ROTACE RED HOT CHILI PRAGUE (www.redhotchiliprague.wz.cz/) BOMB TEXAS (www.myspace.com/monstersofbock) DERATIZATÉ I + TOTÁLNÍ NASAZENÍ (www.deratizeri.cz/ a KOTLÍCI TANE NÍ ORCHESTR FRANTIŠKA ŠITTY (www.orchestr-sitta.cz/) Koncerty, na které je op t vstup zdarma, za ínají vždy od a kon í nejpozd ji ve 22 hodin. Mediálním partnerem je Rádio RELAX ING. PAVEL BARTONÍ EK, 1. MÍSTOSTAROSTA Pamětní deska generála Fajtla V sobotu 10. kv tna se ve vsi Donín (sou- ást obce Toužetín, okres Louny) konala slavnost, p i které byla odhalena na rodném dom generála Fajtla pam tní deska. Slavnost za ala ve velmi efektním pr letem letounu Zlín Z-142 OK OPI Aeroklubu R, který tém simuloval p elet stíhacího letounu. Pilotoval bývalý stíha na letounu MIG-21 a sou asný vedoucí leteckého provozu Aeroklubu Slaný ing. Lud k Crha. Mezi mnoha pozvanými pat ilo estné místo rodin generálporu íka Fajtla. Mn osobn bylo milé, že jsem zde vid l krom lounského starosty ing. Jana Kernera i hosty ze Slaného, nap. bývalého místostarostu Karla Ležáka s partnerkou i Milana Špinetu. Vždy i jejich zásluhou slánské letišt již od ervna 2007 nese jméno generálporu íka ing. Františka Fajtla. ING. PAVEL BARTONÍ EK, 1. MÍSTOSTAROSTA Nov odhalená pam tní deska v Donín. FOTO: PAVEL BARTONÍ EK Festival Country valník 2008 V minulém ísle Slánské radnice jsem se zmínila o sout ži, která se konala Na Hájích. M li jsme opravdu velké št stí, že nám p álo po así, nepršelo a chvílemi nás sluní ko oh álo svými paprsky. Sout ž byla perfektn zajišt na p edsedkyní organizace Jind iškou Fenclovou a jejím týmem. Všechny nahlášené hlídky se zú astnily a na ozna ených stanovištích ekali zkušení instrukto i K a dopravní policie. Mládež pracovala s nadšením a výsledky sout že byly více než uspokojivé. Umístění: Již pot etí se uskute ní festival country, folkové a trampské muziky Country valník, který po ádá RSC echie Slaný pod patronací Královského m sta Slaný. Letos se d ní celého festivalu p esune blíže centru, tedy na slánskou Plovárnu, kde bude probíhat od pátku 20. ervna do soboty 21. ervna Celý program zapo ne p ibližn ve 20 hodin páte ním country bálem se skupinami Veterán Western (Slaný) a Gymple i (Vsetín). Sobotní festivalovou ást odstartuje v 13,30 hodin mladá nad jná kapela Šance a po ní už budou vystupovat skupiny více i mén ve Slaném známé. Prost jovská Taverna nebude ve Slaném poprvé, stejn jako pražský GrassPark, folkový Qjeten, bluegrassový Sentinel, Gymple i se svým festivalovým programem nebo skupina 3M (bývalí Suroví Kocou i). Z regionálních kapel vystoupí krom již zmín ného Veterán Westernu také slánský Minaret. Letos se poprvé objeví na Country valníku plze ský Regress a poslucha e jist zaujmou i dnes už legendární Schovanky, trampský Scarabeus nebo folkoví Stráníci. Zveme vás tímto na letošní Country valník na slánskou Plovárnu ervna Více informací na ČČK Slaný informuje 1. kategorie / mladší d ti / 1. st. 1. místo ZŠ Háje 2. místo ZŠ Sme no 3. místo ZŠ Kvílice 2 kategorie / starší d ti / 2. st. 1. místo ZŠ Kvílice 2. místo ZŠ Klobuky 3. místo ZŠ Háje RADEK VALENTA Vít zné hlídky obdržely medaile a krom toho se zú astnily oblastního kola THZ na Kladn Tato sout ž, kterou po ádal Oblastní spolek K Kladno pod vedením pí St. Klicmanové, byla k velké lítosti všech zú astn ných i p es perfektní zajišt ní poznamenána neustávajícím dešt m. Všechny hlídky však state n plnily zadané úkoly. Z našich THZ se umístila kategorie mladších d tí z Kvílic na 4. míst. Za zmínku ješt stojí zajišt ní zdravotního dozoru na Husitských slavnostech ve dnech V pr b hu t chto mimo- ádn zda ilých slavností nedošlo k žádnému závažnému zran ní. Ošet ili jsme pouze n kolik drobn jších poran ní. O dalších akcích, které bude naše organizace po ádat, budeme v as naše spoluob- any informovat. T šíme se již te na vaši ú ast jsme tady pro vás! ZA ORGANIZACI K SLANÝ PAVLÍNA HOFFMANNOVÁ 4

5 Oslavy 350. výročí založení školy Termín našich oslav se blíží. Po celý školní rok jste na t chto stránkách mohli íst krásné lánky profesorky Judlové, které se týkaly historie naší školy. Dnes p idáváme pouze program oslav pro abiturienty a zveme všechny naše p íznivce. P ij te se podívat! MILAN DUNDR Program oslav pro abiturienty: (pátek) výstavy ve škole ást již p ístupná pro ve- ejnost divadlo 16:00 odpolední p edstavení: prof. Šarboch s Orchestrem Dvo ákova kraje hudební vystoupení studentské divadlo Malý princ 19:00 ve erní p edstavení: prof. Šarboch s Orchestrem Dvo ákova kraje hudební vystoupení studentské divadlo Malý princ Muzeum otev eno (sobota) hlavní den oslav dopoledne - prohlídka výstav v budov školy prezence abiturient u školy 13:30 azení pr vodu absolvent po ro nících, kantor a host p ed školou 14:00 pr vod od nové budovy ke staré budov na nám stí projevy a pozdravy host 15:00 setkání absolvent a kantor v M stském centru Grand ob asné programové vstupy konec o ciální ásti v 19:00; neo ciální ást pokra uje do 24:00 Muzeum otev eno (ned le) od 10:00 letní kino vystoupení hudebních skupin spjatých se školou (hraje v nich n kdo z našich absolvent, skupina za ínala ve škole apod.) KULTURA STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTROV PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS Voříškiáda pro malé i velké milovníky psů od 9.00 na hřišti SLAVOJ(na Hájích). Vaše soutěžící psí miláčky čeká mj. výstavní kruh i překážková dráha. Zúčastnit se mohu chlupáči různého původu i velikosti, nezapomeňte vzít s sebou očkovací průkaz vašeho pejska. Propozice soutěže na ve spolupráci s ZKO Slaný. Akademie zájmových kroužků střediska volného času Ostrov v Městském divadle ve Slaném od 17 hodin. Představí se zájmové obory OSTROVA s tancem, hudbou, divadlem. Mj. vystoupí vítězové soutěže Ostrovský skřivánek Tvořivá sobota v atelieru Hliněnka Ostrov Plážovou tašku si vyrobíte pomocí tisku na látku originálním razítkem a kombinací s malbou. Od do v Atelieru Hliněnka. V ceně 125 Kč je veškerý materiál a lektor. Rukodělné středy pro příchozí s Mílou Blahníkovou v atelieru Hliněnka od do hodin Letní háčkovaná taška z barevných čtverečků. Cena 120Kč Vyšívané letní prostírání. Cena 100Kč Šitá krajka doplněk na léto šperk, pásek Cena 100Kč Háčkování filetovou technikou prostírání, taška. Cena 100 Kč-. V ceně je materiál a práce lektorky. Červnové hry na slánských sídlištích pro děti Naučíme vás hry a soutěže, které se dají hrát na sídlištích. Čekají vás i odměny. Vždy od do SÍDLIŠTĚ NA PRAŽSKÉ v Okružní ulici SÍDLIŠTĚ U BÝVALÝCH KASÁREN v Gagarinově ulici SÍDLIŠTĚ NA DOLÍKÁCH u sochy Informace z OSTROVA Sportovně zábavné soustředění v Dolních Rakousích pro děti od 8 do 13 let se zaměřením na tanec, hry, gymnastiku. Spolupráce se ZŠ Štáflova z Havlíčkova Brodu. Zájemci se mohou hlásit do v DDM Slaný. Poslední volná místa na táborech, pořádá Ostrov ve Slaném turnus LA VENTA hra: Záhada Bermudského trojúhelníku. Hlavní vedoucí: Adam Čabla Posázavské putování putovní tábor podél Sázavy. Hlavní vedoucí: Pája Fuksová Tenkrát na západě II. westernové městečko Halter Valley u Plzně. Hlavní vedoucí: Alena Špiritová Za koňskou hřívou jezdecký tábor s doprovodným programem. Deštné v Orlických horách. Hlavní vedoucí: Mirka Kaisrlíková Tanečně hudební tábor tanec, hudba, divadlo v rekreačním středisku Blaník. Hlavní vedoucí Vlaďka Ranecká turnus LA VENTA hra: Mafie Hlavní vedoucí: Míla Hůla OSTROV středisko volného času ve Slaném vyhlašuje pozvánka Vítej, léto líbezné záv re ný koncert hudebních soubor Základní školy ervený Vrch v Praze 6 a étnového souboru Harmonie Slaný st ediska volného asu Ostrov Slaný kaple Vlastiv dného muzea ve Slaném 20. ervna 2008 v hodin St edisko volného asu Ostrov otevírá asov omezenou burzu školních pot eb, u ebnic, odívání pro d ti a mládež do školy a pro volný as. na sále Ostrova od pond lí do tvrtka vždy od 9.00 do výb r v cí do burzy od do prodej od do více info na 5

6 INZERCE IKAROS GALERIE ANTIK F gnerova 667, Slaný tel Václav Hartmann gra ka od do MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K ODPRODEJI Volnou garáž. 497/103 v. p v Bezru ov ulici ve Slaném. Pronajatou garáž. 499/103 v. p v Bezru ov ulici ve Slaném. Ideální 2/3 vzhledem k celku domu. p. 520 se stavební parcelou. k. 763 o vým e 277 m 2 zastav ná plocha a ideální 2/3 vzhledem k celku pozemkové parcely. k. 1771/5 o vým e 149 m 2 vše v k. ú. Slaný. Bližší informace je možné získat na ú ední desce m stského ú adu nebo na internetových stránkách v sekci ú ední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku m stského ú adu u paní Banertové, tel ODBOR SPRÁVY MAJETKU Občanské sdružení WOTRUBIA pořádá v sobotu 21. června 2008 kulturně sportovní odpoledne v Otrubech : zápis do turnaje v pétanque (zápisné: dospělí 40 Kč a děti do 15 let 25 Kč) 13.30: VI. ROČNÍK TURNAJE O CENY nově jako memoriál Ladislava Betky OTRUBY, dětské hřiště 18.00: DIGITAL BANANAS zahraje k dobré pohodě a tanci Doprovodný program: turnaj v nohejbale; občerstvení: zajišťuje restaurace U Jožky Děkujeme sponzorům: Královské město Slaný Autodoprava Josef Zikmund Restaurace U Jožky Bára a Pavel Bartoníčkovi Svatopluk Drtina Miloš Pospíšil Attila Cathner 6

7 Kroniky jsou obecn cenným zdrojem poznání. Ke studiu je využívají historici, spisovatelé, u itelé, studenti a všichni ti, kte í se zajímají o místo, kde žijí. Kroniká ská tradice, která se v našich zemích po dlouhá léta vytvá ela, vedla k tomu, že správní orgány vydaly ú ední opat ení o povinnosti zavedení kronik ve všech obcích a to od 1. ledna Pamatuješ si ještě? Pátý díl literárního cyklu probíhal od 1. do 17. kv tna a byl zam en k 99. výro í narození spisovatele Františka Kožíka. Celkem se zú astnilo 18 sout žících. Do slosování bylo za azeno 16 správných odpov dí a ty jsou: 1) František Kožík vystudoval práva. 2) Nenapsal knihu erná sága. 3) Román Milá ek národa je vypráv ní o život a díle Josefa Kajetána Tyla. Vylosovaní vít zové jsou: Antonín Bosák, Daniela Gayerová a Milada Pokorná. Výherc m gratulujeme. V ervenu chceme vzpomenout známého eského spisovatele Josefa Nesvadbu, který by 19. ervna oslavil 82 let: 1. Která spisovatelka je dcerou J. Nesvadby? a) Irena Obermannová b) Bára Nesvadbová c) Magda Vá ová 2. Jaký druh literatury psal? a) milostné b) sci- c) vále né 3. Uve te správný název knihy: a) První zpráva z pekla b) První zpráva v nebe c) První zpráva z Prahy. Odpov di na otázky m žete odevzdat v kterémkoliv odd lení do 15. ervna anebo hlasovat na našich webových stránkách v Aktualitách. Losování o zajímavé knihy a asopisy prob hne 16. ervna v 10 hodin. Vylosované tená e zve ejníme v knihovn na nást nce, na našich webových stránkách a v Slánské radnici. V p ípad, že u odpov di na n kterou z otázek budete váhat, m žete nás navštívit a zde správné informace ur it najdete. Prosím, nezapome te uvést spojení na Vás, abychom Vás mohli kontaktovat v p ípad, že budete vylosováni. NA A ROLLOVÁ A ANNA KRATOCHVÍLOVÁ, KNIHOVNA Červen v knihovně: KNIHOVNA Pamětní knihy ve slánské knihovně Vážení tená i, ráda bych vás seznámila s novými p ír stky do fondu regionální literatury naší knihovny digitalizovanými Pam tními knihami m sta Slaného, kronikou m sta Slaného. Mezi první kroniká e v našem m st pat il Jind ich Hulínský, který tuto funkci vykonával do roku 1933, kdy jej následoval Vladimír Sluné ko, dále Jaroslav Šrajer. V sou asné dob píše kroniku paní Olga Judlová. Digitalizované slánské kroniky jsou kopiemi t í Pam tních knih m sta Slaného. První zaznamenává období let , druhá a t etí Digitalizaci na objednávku m sta Slaného velice zdárn provedl Pavel Vychodil v letech Celek dopl uje Dolín Želev ice Památní kniha, dv kroniky obce Dolín z let Knihovna získala kopie kronik do svého fondu postupn jako dar starosty m sta, dr. Ivo Rubíka. Jsou uloženy ve studovn, ve fondu regionální literatury a návšt vníci knihovny je mohou studovat na po íta ích p ímo ve studovn, v otevírací dob odd lení. Výp j ky jsou prezen ní a z pochopitelných d vod, nap. neoprávn ného kopírování, je nelze p j ovat dom, není ani povoleno stahovat je na p enosná media. Oddělení pro dospělé: VLADIMÍR NEFF 99. výro í narození ( ), další list do tená ského deníku. Pamatuješ si ješt? literární sout ž k nedožitým 82. narozeninám Josefa Nesvadby ( ). Od 2. do 15. ervna Oddělení pro děti: PASOVÁNÍ PRV Á K NA TENÁ E slavnostní dopoledne v Piaristické kapli Vlastiv dného muzea a v knihovn p i p íležitosti p edání pr kazek malým tená m: v pond lí 16. ervna od 9 hodin d tem z 1. ZŠ Slaný, Háje ve tvrtek 19. ervna od 9 hodin d tem z 2. ZŠ Slaný, Komenského nám stí v pátek 20. ervna od 10 hodin d tem ze ZŠ Kvílice a ZŠ Slaný, Palackého Studovna: Získání kronik do fondu knihovny je velmi cenným p ínosem zejména pro naše návšt vníky a výrazn zvyšuje kvalitu fondu regionální literatury. V íme, že digitální forma kopií neodradí tená e, kte í nejsou zvyklí pracovat s po íta em. Pracovnice studovny jsou p ipravené poradit všem návšt vník m s jakýmkoli problémem, aby jejich požitek z prohlížení kronik nebyl ni ím rušen. NA A ROLLOVÁ, KNIHOVNA ZA ÍNÁME NA PO ÍTA I WORD zdarma výuka pro úplné za áte níky v otevírací hodiny odd lení. Domluva p edem vítaná. HLEDÁTE TIP NA VÝLET? Najd te si trasu na internetu. P ipravili jsme pro vás zajímavé internetové adresy. V otevírací hodiny odd lení. Pobočka Na Dolíkách, Rabasova 821, 3. ZŠ, 1. patro.: PASOVÁNÍ PRV Á K NA TENÁ E slavnostní dopoledne ve školním divadle BUNGR na 3. ZŠ a v knihovn p i p íležitosti p edání pr kazek malým tená m se koná v úterý 17. ervna 2008 od 9 hodin. Cíl VELKÉ KNIHOVNICKÉ JÍZDY bude ve st edu 25. ervna 2008 v 10 hodin na Masarykov nám stí. Vyhlásíme nejpiln jší tená e, kte í s námi pojedou do Ji ína, M sta pohádky. Budeme si hrát, sout žit a losovat další ceny. Vstupní chodba knihovny: STÁLE ŽIVÁ HISTORIE a SPOLE NÉ D JINY SPOJUJÍ výstavy s husitskou tématikou probíhají od 16. kv tna v knihovn do 15. ervna a v kapli Zasnoubení Panny Marie do 25. kv tna. REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA KRÁLOVSKÉHO M STA SLANÝ ukázky architektonických studií, historické a sou asné fotogra e centra m sta. Od 16. ervna do 31. ervence. 7

8 KULTURA Osudy věcí osudy lidí. Müllerova mapa ve slánském muzeu V tomto m síci (21. ervna v 10 hodin) bude ve slánském muzeu otev ena výstava Z regionu do sv ta, kterou z mapové sbírky muzea a Historického ústavu AV R, v.v.i., Praha ve spolupráci s Vlastiv dným muzeem p ipravila paní univ. prof. Eva Semotanová, DrSc., spoluautorka projektu Atlas historických m st (6. svazek je v nován Slanému). Na výstav návšt vníka nepochybn zaujme tzv. Müllerova mapa ech, která je nazvána po jejím tv rci Janu Kryštofu Müllerovi ( ), rodáku z Norimberka. J. K. Müller byl vojenským císa ským inženýrem, který v letech 1708 až 1720 mapoval území rakouské monarchie. Na podrobné topogra cké map ech pracoval v letech 1712 až Mapa v m ítku 1: je složena z 25 sekcí o velikosti 557 x 473 mm, které dohromady vypl ují plochu 280 x 240 cm. Obvod mapy zdobí rytiny Václava Vav ince Reinera ( ), proslulého monumentálními nást nnými malbami. Rytí desek pro jednotlivé sekce trvalo t i roky. Naše m sto je vyobrazeno na okraji mapového listu 7. Pokud se dnes tato mapa objeví v antikvariát, pohybuje se její cena podle stavu zachovalosti kolem K. Chceme-li se dopátrat osudu tohoto exponátu, musíme se vrátit o více než sto let zpátky. V osmdesátých a devadesátých letech p edminulého století panoval v Slaném ilý kulturní ruch. Bylo to v prvé ad zásluhou u itele Václava Štecha ( ), který p sobil v celé ad spolk, z nichž n které založil. Byl to práv on, kdo p išel v roce 1885 s nápadem založit ve Slaném muzeum. P esn jší obrysy tento návrh dostal v roce 1891, kdy byl založen Musejní spolek, jehož snahou bylo získat co nejvíce p edm t do muzea. Václav Štech ve svých pam tech P es ostnaté dráty (vycházely na pokra ování v Národních listech od do ) o této dob píše: P i shá ce p edm t museálních procházel jsem s n kolika p áteli nejen všechna slibná zákoutí m sta, ale i zajímavé d diny probudilého kraje. Václav Štech tehdy zjistil, že n které v ci ze zaniklého cechu peka, mlyná a perniká se octly v rukou držitel mlýna Neureutrovského, jenž byl vklín n do m stského území, ale byl sou ástkou katastru sousední obce Kví ku. M stská moc na tento mlýn nemohla tedy dosáhnouti. Mezi t mito památkami byla také cechovní cínová konvice z roku 1577 s eským nápisem, kterou Václav Štech cht l pro muzeum získat. P išel však pozd, nebo majitelé mlýna konvici slíbili dát do pražského M stského muzea prost ednictvím spisovatele Julia Zeyera. Václav Štech se však nevzdával vždyt jeho p ítel, redaktor Svornosti, Ferdinand Marjánko m l za manželku dceru z Neureutrovského mlýna, a mohl se tak p imluvit. Ale ani on nepo ídil. Marjánko však o celé v ci Zeyera informoval, ten se do Slaného rozjel a s Marjánkem V. Štecha navštívili. V. Štech na tuto událost vzpomíná: P edložil mi /Zeyer/ písemné doklady o právoplatném uskute n ní daru rodiny Neureutrovské ale žádal, abych se tomu, co se stalo a odestáti již nemohlo, neprotivil Když jsem se vykrucoval slánské zájmy hájil nabídl mi podle usnesení správy pražského musea vým nou jiné cenné památky. P edevším proslulou /Müllerovu/ mapu ech s po átku XVIII. v ku, m dirytinou ve velkém rozm ru provedenou Byla to památka velmi vzácná to mnou zat áslo. Zeyer to rozpoznal a p idal proto do musea v Slaném vznikajícího list s vlastnoru ním podpisem knížete Karla z Lichtensteinu To byly velké dary pou né cenné. Já se však p ece jen držel. A p išel jsem se svým požadavkem... aby m stské museum pražské dalo zhotoviti odlitek cechovní konve... a byl do Slaného poslán d íve, než dají Neureutrovic dámy cechovní památku de nitivn v držení pražské. Tak se skute n stalo. A jaké další osudy měli naši protagonisté? Müllerova mapa dosud zdobí sbírky slánského muzea, listina s vlastnoru ním podpisem knížete Karla z Lichtensteinu, spolu s dalšími archiváliemi muzeem dlouhá léta shromaž ovaná a opatrovaná, byla za minulého režimu nucen v len na do fond okresního archivu v Kladn. Nejh e však dopadl sádrový odlitek konvice nejspíše se stal ob tí n kolikerého st hování muzejních sbírek. A osudy cínové konvice, hlavního aktéra celého p íb hu? Ta se dostala do sbírek M stského muzea v Praze, odkud v roce 1926 p ešla do sbírek Národního muzea v Praze, kde je uložena pod inventárním íslem Bohat zdobenou cínovou konvici, která je vyso- ká necelých 58 cm, odborn zpracovala Dagmar Stará ve studii T i konvá ské památky slánského p vodu ( asopis Národního muzea CXXXV 1966, 62 70) ve které píše: cechovní konvice slánských peka, mlyná a perníká z r je ukázkou dokonalého mistrovského díla svého druhu a dodnes je možno pokládat ji za jeden z nejkrásn jších doklad eského konvá ství. Byla pravd podobn po ízena na zakázku cechu, jehož ád byl schválen r D. Stará rozborem dalších cínových památek ze Slánska (k titelnice ze Sme na a z Pozdn ) soudí, že autorem konvice a obou k titelnic je nejspíše Tomáš Duchek ze Slaného, jehož p sobení je doloženo v letech P ipomíná také, že jako prvý upozornil na stejného autora t chto t í cínových p edm t Ferdinand Velc ( ) ve svém, dosud nep ekonaném díle Soupis památek historických a um leckých v politickém okresu Slanském (Praha 1904), kde na str. 264 slánskou cechovní konvici popisuje a její výzdobu p ekresluje (obr. 192). Inu: osudy v cí osudy lidí. IVANA HUŠÁKOVÁ VLASTIV DNÉ MUZEUM Akce Vlastivědného muzea ve Slaném červen Absolventský koncert žák LŠU Slaný Piaristická kaple v Zahájení výstavy Vlastimil Kybal Osud eského historika a diplomata doma a v exilu. Výstavní sál muzea v 10 hodin P ednáška v Malé galerii muzea v 11 hodin Vlastimil Kybal a po átky eskoslovenské diplomacie v Itálii a jeho p sobení v Mexiku Koncert Domu d tí Ostrov pod vedením Dr. Romany Hofmanové Piaristická kaple v Zahájení výstavy Z regionu do sv ta Slánsko a okolí na starých mapách Galerie muzea v 10 hodin P ednáška Mgr Jana Kašpara Františkánská knihovna v Slaném Malá galerie muzea v 17 hodin 8

9 AKTUALITY A POZVÁNKY KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Informuje: Dne 18. kv tna 2008 se uskute nil turistický výlet do Vodního parku abárna. I p i nep ízni po así se výlet velmi vyda il, pracovníci parku nás provedli a zasv ceným výkladem nám dali úpln zapomenout na nep íze po así. Všem ú astník m d kujeme a p íšt rádi p ivítáme i ostatní p íznivce zdravého pohybu a to na akci Za pivem do Krušovic K T SLANÝ po ádá dne 21. ervna 2008 turistický pochod na Slavnosti piva v Krušovicích. Start je ve Stochov (20 km) nebo v Novém Strašecí (15 km). Trasa vede CHKO K ivoklátsko. Sraz na autobusovém nádraží ve Slaném p ed informa ní kancelá í 7.15 hodin. Bližší informace ve výv sní sk ínce K T v ul. E. Beneše nebo cz nebo tel.: PROGRAM ZDM SLANÝ DISKOTÉKA V BUNGRU 3. ZŠ 6. ervna od do v BUNGRU 3. ZŠ. Pro všechny kluky a d v ata do 15 let. Ob erstvení je zajišt no. Po ádají lenové M stského zastupitelstva d tí a mládeže ve Slaném. Více na Sňatky ve Slaném P ehled s atk uzav ených od do Mgr. Jakub Vosáhlo, Velvary a Marie Rudolfová, Velvary Václav Hora, Slaný a Stanislava Marešová, Slaný Zden k Grosmann, Kralupy n/vlt. a Pavla Fridrichová, Slaný Jan Scheiner, Slaný a Klára Valchá ová, Slaný SETKÁVÁNÍ PRO SENIORY VE SLANÉM Část. 1 : Žijme aktivně Knihovna V. Štecha spolu se Základní organizací svazu d chodc R ve Slaném po ádají Setkávání pro seniory ze Slaného a okolí. Za neme 7. íjna 2008 v p ednáškové místnosti knihovny (Malá galerie Vlastiv dného muzea) a budeme se scházet dvakrát v m síci, vždy v úterý od do M žete se t šit na setkání s psycholožkou, fyzioterapeutkou, léka em, procvi- íme si pam a zavítáme i do sv ta um ní. Zápisné na všech 10 setkání iní 200,- K, nebo jednotlivá setkání 25,- K. Absolvent více jak šesti setkání obdrží pam tní list na slavnostním zakon ení první ásti. Bližší informace zve ejníme v zá ijovém vydání Slánské radnice a na webových stránkách knihovny V íme, že naše nabídka vás zaujala a t šíme se na setkání s vámi. MGR. ZDE KA NOVÁKOVÁ, P EDSEDKYN ZO SD R A MGR. NA A ROLLOVÁ, VEDOUCÍ KNIHOVNY Měsíčník Slánská radnice vydává MĚSTO SLANÝ, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Šéfredaktorka: Petra Kučerová. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. 9

10 INFORMACE Infocentrum Slaný připravuje na červen Slaný zahájilo turistickou sezonu Pojďte s námi na vycházku Nová turistická sezona nabízí návšt vník m vedle osmi tradi ních i ty i nová témata vycházek nap. Pod Davidovou hv zdou aneb židovství na Slánsku. Žhavou novinkou jsou vycházky ur ené d tem ze školních lavic v doprovodu dosp lé osoby. Slaný s ko árkem i bez, kde jim o m st bude vypráv t Bo ek, kluk ze znaku. Sraz ú astník je vždy p ed Infocentrum Slaný na Masarykov nám stí. Vycházky jsou ZDARMA. 5. ervna 2008 od 14:00 do 16:00 Slaný a Václav Nejtek 14. ervna 2008 od 14:00 do 16:00 Kolébku m li ve Slaném 14. ervna 2008 od 15:00 do 17:00 Historie slánských h bitov 14. ervna 2008 od 16:00 do 18:00 Pod Davidovou hv zdou aneb židovství na Slánsku 14. ervna 2008 od 22:00 do 24:00 Tajemná no ní prohlídka m sta s p ekvapením 28. ervna 2008 od 14:00 do 16:00 Kolébku m li ve Slaném 28. ervna 2008 od 14:00 do 16:00 Martinicové a Clam-Martinicové ve Slaném 28. ervna 2008 od 16:00 do 18:00 Legendární zaniklá pohostinství 28. ervna 2008 od 22:00 do 24:00 Tajemná no ní prohlídka m sta s p ekvapením Novinky Vandrovní knížka Sladké putování Slánskem 45,- K /ks Vandrovní knížka Novostrašecko poznej nepoznané 45,- K /ks Série pohlednic Novostrašecka 5,- K /ks Série pohlednic Slánska 5,- K /ks Propisovací tužka s karabinkou 15,- K /ks Propisovací tužka 12,- K /ks Plechové magnety s historickými pohlednicemi Slaného 60,- K /ks Výro ní turistická známka Husitských slavností ,- K /ks Sleva na kalendá 2008 Slánské pohledy nyní za 30,- K (pro sb ratele nabízíme p i koupi kalendá e 2008 ZDAR- MA kalendá e 2006 a 2007) V sobotu 26. dubna byla na Masarykov nám stí p ed budovou Vlastiv dného muzea, ve které sídlí Infocentrum Slaný, zahájena již 6. turistická sezona. Ta potrvá stejn jako v minulých letech od kv tna do zá í a v jejím pr b hu eká jak na návšt vníky m sta, tak i na domácí zájemce ada zajímavých vycházek, které jsou tradi n zdarma. Dubnové dopoledne zp íjemnil návšt vník m Saxtet Slaný pod vedením kapelníka pana Hyšky a poté se úvodního slova ujal místostarosta Slaného pan Ing. Bartoní ek. Spole n s paní Zojou Ku erovou ze slánského Infocentra a s panem Ji ím Petrá kem, starostou evni ova, p edstavil a následn také pok til nové Vandrovní knížky Slánska a Novostrašecka, nové série pohled a novinky v rámci celé turistické sezony P edstaven byl také nový tým deseti pr vodc. Po samotném zahájení se mohli turisté individuáln vydat na památky, které jinak bývají o ím ve ejnosti skryty, zatímco tento víkend byly otev eny v sobotu i v ned li. Po oba dva slune né dny tak proudili návšt vníci na ernou baštu, do kostela sv. Jakuba V tšího v Lidicích, na Boží hrob a do kostela sv. Václava v Ov árech. Posledn jmenovaná památka bude dokonce letos zp ístupn na každou sobotu od do až do konce zá í, vždy za p ítomnosti jednoho z mladých pr vodc. Interiér kostela je také zatraktivn n menší výstavou o historii a sou asnosti vina ství na Slánsku. Exponáty zap j ili vina i pan Rychta ík a Matoušek. Stejn jako v pr b hu p edešlých turistických sezon je i letos p ipravena ada nových vycházek s výkladem po m st. Turisté se mohou seznámit s historií židovství na Slánsku, s historií slánských škol nebo s významnými slánskými rodáky. Pro malé školáky a p edškoláky je ur ena vycházka Slaný s ko árkem i bez, p i které d ti provede a seznámí se slánskou historií Bo ek, kluk ze znaku. Informa ní leták o vycházkách s jejich termíny dostanete v Infocentru Slaný nebo ve vstupních vestibulech slánského m stského ú adu. Sraz ú astník je vždy p ed Infocentrem na Masarykov nám stí a d ležitá informace vycházky jsou ZDARMA. Rádi bychom pod kovali paní Repkové z Pekárny a cukrárny Krušovice, která nám v novala na slavnostní zahájení turistické sezony n kolik kilogram jejich výborných vyhlášených kolá k. Setkali jste se už se slovem GEOCACHING? Jestli ne, pak vám rádi pom žeme. Za pomoci GPS navigace vstoupíte do sv ta poznání. Geocaching je hra, která kombinuje turistiku spolu s dobrodružným hledáním poklad ukrytých všude kolem nás. Poklady p edstavují schránky, tzv. cache (keše), které umís ují jiní hrá i této hry. Jejich obsahem bývá zpravidla notýsek pro zapisování návšt v (logbook), tužka a p edm ty ur ené na vým nu mezi jednotlivými hrá i. P i nálezu se zapíšete do notýsku a máte právo si vzít n který z p edm t, které schránka obsahuje. Na oplátku však musíte vložit n jaký sv j. Než se vydáte za první keškou, p e t te si na webových stránkách, co je vlastn geocaching. Te už vám nic nebrání, abyste se stali lovcem poklad. Více informací o této celosv tové h e získáte na letá ku v Infocentru Slaný a podrobné údaje a možnost registrace na 10

11 Městské kino červen pátek sobota SUPERHRDINA Premiéra americké lmové komedie s titulky. Má superschopnosti a nebojí se je použít. V hlavní roli Drake Bell a Leslie Nielsen. Režie : Craig Mazin. P ístupno ned le pond lí REPORTÉR V RINGU Premiéra. Americké lmové drama s titulky. Sportovní redaktor v í, že našel zapomenutou boxerskou legendu. Z honu za úsp chem se stává posedlost. Režie : Rod Lurie. P ístupno úterý st eda KRONIKA RODU SPIDERWICK Premiéra amerického dobrodružného fantastického lmu v eském zn ní. Jejich sv t je blíž, než si myslíte. Adaptace populární stejnojmenné knižní série, která vyšla i u nás, ve které ožívá fantastický sv t. Režie : Mark Waters. P ístupno tvrtek pátek AMOR V ÚLET Premiéra americké lmové komedie s titulky. I neobratná lukost elba pidlookého KUPIDA p ináší HAPPY END. Režie : Michael lan Black. P ístupno pond lí úterý SKÓRUJ Premiéra americké lmové bláznivé komedie o pingpongovém šampiónovi. Pravidlo zní: Skóruj bez pravidel! Je to hra na život a na smrt. Film s titulky. Režie : Robert Ben Garant. P ístupno st eda ned le BOBULE Premiéra nového eského lmu s hv zdným hereckým obsazením. PROGRAMY Letní lmová komedie o dvou kamarádech, kte í pochopí, že nejen u mo e se dá prožít fantastická dovolená. Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Václav Postránecký, Tomáš Matonoha, Lubomír Lipský a další. Režie : Tomáš Ba ina. P ístupno 23. pond lí MEJDAN V LAS VEGAS Premiéra americké lmové komedie s titulky. Joy a Jack se jednoho rána probudili v Las Vegas s kocovinou a snubním prstýnkem. Jejich cesta k panickému rozvodu se ale náhle komplikuje Režie : Tom Vaughan. P ístupno úterý tvrtek VENKOVSKÝ U ITEL eský lm režiséra Bohdana Slámy. Láska je krásná v c, ale n kdy z stává jen nedostižným snem. Pavel Liška, Zuzana Bydžovská a Ladislav Šedivý v milostném trojúhelníku, který má p íliš ostré hrany. Režie : Bohdan Sláma. Nep ístupno pátek sobota V BRUGGÁCH Premiéra britsko-belgické erné lmové komedie s titulky. Dvojice nájemných vrah je vyslána do pekla a o istce belgických Brugg. Režie : Martin McDonagh. P ístupno ned le pond lí NEŽ ÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ Premiéra amerického kriminálního thrilleru s titulky. Sex, násilí, rodina. I ty m žeš p l hodiny pobýt v nebi Režie: Sidney Lumet Nep ístupno Hrajeme v uvedené dny v a hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci květnu 2008 si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne!!! Městské divadlo červen 2008 Pond lí 9. ervna 2008 v hodin 2. SLÁNSKÝ KABARET Hudebn zábavný po ad v podání len divadelního souboru Slánská scéna o.s. plný písni ek, scének a dobré zábavy. P edstavení pro d chodce. Úterý 10. ervna 2008 v hodin 2. SLÁNSKÝ KABARET Hudebn zábavný po ad v podání len divadelního souboru Slánská scéna o.s. plný písni ek, scének a dobré zábavy. Uzav ené p edstavení. Pátek 13. ervna 2008 v a hodin 350. VÝRO Í GYMNÁZIA SLANÝ V komponovaném programu vystoupí Orchestr Dvo ákova kraje a divadelní soubor Gymnázia Slaný s p edstavením Malý princ. Pond lí 16. ervna 2008 v hodin TANE NÍ VE ER ZUŠ Slaný tane ní odd lení po ádá již tradi n na záv r školního roku p ehlídku absolvent tohoto odd lení. V letošním roce je tento ve er v nován 170. výro í založení školy. Úterý 17. ervna 2008 v hodin AKADEMIE DDM OSTROV SLANÝ Komponovaný po ad sestavený ze zájmových inností d tí. St eda 18. ervna 2008 v hodin TANE NÍ VE ER ZUŠ Slaný tane ní odd lení po ádá již tradi n na záv r školního roku p ehlídku tane ních vystoupení žák tohoto odd lení. V letošním roce je tento ve er v nován 170.výro í založení školy. tvrtek 26. ervna 2008 AKADEMIE OBCHODNÍ AKADEMIE SLANÝ Komponovaný po ad žák této školy na záv r školního roku. 11

12 KULTURA Slánská scéna excelovala Ve st edu 21. kv tna 2008 se v M stském divadle ve Slaném konala premiéra komedie Simona Williamse Polib teti ku divadelního souboru Slánská scéna. Jednalo se o první letošní inoherní premiéru souboru, navíc první od svého osamostatn ní a postavení se na vlastní nohy jako ob anské sdružení. V režii Jana Fanyho Fanty hráli Tomáš Vott, Vla ka Fantová, Josef Jelínek, Míša Chrapová, Jana eháková a Milan Zápotocký. Ve Slaném, ale patrn i v ostatních m stech srovnatelné velikosti, bývá zvykem, že každý kulturní po in si najde klaku svých p íznivc. A o co n které po iny bývají slabší, o to siln jší je pochvala kamarád a nekritických p íznivc. Proto je velmi t žké vychovávat publikum k náro nosti a um lce k vyšším výkon m. P edstavení Polib teti ku, které jsem m l to št stí zhlédnout, je uvád no jako brilantní konverza ní komedie, jejíž d j se odehrává v sou asnosti v jihozápadním Londýn. A p estože já osobn nemám rád používání superlativ, musím konstatovat, že to opravdu bylo p edstavení brilantní. Všichni ú inkující byli vynikající, nicmén se domnívám, že výsledek byl dán p edevším souhrou dvou aktér režiséra Fanty (a jen on sám ví, jak t žké bylo z herc dostat tak vynikající výkon, jaký p edvedli) a Tomáše Votta v hlavní roli. Možná že výraz herecky dozrál by mohl být v p ípad Votta brán jako laciný bonmot, ale ve své p evlekové roli byl srovnáván s Lubomírem Lipským i n kterými americkými herci v obdobných rolích. V kuloárech jsem zaslechl i výrazy jsem velmi a mile p ekvapen, že ochotnické p edstavení m že být tak dobré i tímhle p edstavením se Slánská scéna op t rehabilitovala jako divadelní soubor. V letošním roce, kdy slaví Slánská scéna, spolek divadelních ochotník Královského m sta Slaného, 135 let svého trvání, nemohl být dán ve ejnosti lepší dárek. Domnívám se, že s tímto p edstavením by soubor mohl obsadit 1. místo v krajské sout ži Wintr v Rakovník. Naposledy se tak stalo pokud m pam neklame - roku ING. PAVEL BARTONÍ EK, 1. MÍSTOSTAROSTA MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE V období od do p ijali strážníci 182 telefonických oznámení, z nichž bylo po vyhodnocení provedeno 158 výjezd. Z nich bylo jen 24 výjezd na oznámení o drobné krádeži, kterých se pachatelé dopoušt li p edevším ve v tších nákupních centrech. Dvakrát strážníci p istihli pachatele, kte í se pokoušeli odcizit železo p ímo p i inu. Odchytili dv mladé sovy, ty i psy, do útulku p edali dv v krabici nalezená št ata, které n kdo vyhodil v Ouvalov ulici. P tkrát ešili p estupky proti ob anskému soužití, ty ikrát ve ejné pohoršení, nepovolené pálení odpad, poškozování cizí v ci. Dvakrát strážníci asistovali léka ské služb p i ošet ení agresivního pacienta, dvakrát pomáhali ob anu v nouzi p ivoláním RZS, nalezli poh ešovanou starou osobu z DD Sme no, nalezli opušt né otev ené vozidlo a policist m p edali dv odcizená vozidla, na které p išli p i hlídkové innosti. Dále policist m p edali pachatele podez elého z trestného inu obecného ohrožení, t i pachatele podez elé z trestného inu ízení FOTO: PAVEL ŠT PÁNEK motorového vozidla pod vlivem alkoholu, idi ku podez elou ze spáchání t.. ízení pod vlivem alkoholu, která nevlastnila idi ské oprávn ní a navíc zp sobila dopravní nehodu, osobu, kterou strážníci zadrželi, jelikož se jednalo o osobu v pátrání Policie a nakonec dv zadržené osoby podez elé z trestného inu výtržnictví. Strážníci také zajiš ovali p tkrát místo dopravní nehody do p íjezdu DI Policie R. V sou innosti s Policií pátrala po poh ešovaném dít ti, které bylo našt stí po hodin pátrání nalezeno v po ádku. Strážníci se také podíleli na zajišt ní bezproblémového pr b hu Husitských slavností a dn Turecké kultury. Psovodi MP Slaný také p edvedli ukázky výcviku služebních ps na Dnu s Kladenským deníkem, na Dnu d tí na ploché dráze, ve škole Na Hájích a na dalších akcích, na které si je po adatelé pozvali. Psovodi se také zú astnili závodu O pohár Kristýny (otev ené mistrovství A R ), ve kterém se umístili v první polovin startovního žeb í ku. Nejzajímavější případy, které strážníci řešili: v 01:16 p ijal opera ní oznámení o rva ce v jedné ze slánských restaurací. Na míst hlídka a psovod MP zjistili poty ku n kolika lidí. Dva nejagresivn jší výtržníky strážníci zpacifikovali, vyvedli z restaurace a p edali republikovým koleg m. Jedné osob byla zajišt na léka ská pomoc. Policie p ípad eší jako podez ení z t.. výtržnictví. V 02:30 p ijal opera ní další oznámení o rva ce v baru. Na místo se sjely hlídky MP a P R. Proti výtržníkovi, který odmítl uposlechnout výzvu, aby zanechal protiprávního jednání, byly použity donucovací prost edky a poté byl policisty p evezen do cely p edb žného zadržení v 17:30 oznámil telefonicky na služebnu idi autobusu, že do n j v ulici Pražská nabouralo vozidlo. Na míst hlídka zjistila, že idi ka nevlastní idi ské oprávn ní a navíc dechová zkouška prokázala v dechu ženy p ítomnost alkoholu. Pro podez ení ze spáchání trestného inu byla omezena na osobní svobod a p edána p ivolaným policist m v 21:10 p ijal opera ní telefonické oznámení od strážníka, který nebyl ve služb, že byl napaden výtržníkem, kterého upozornil na protiprávní jednání. Hlídka p i p íjezdu zjistila mladíka, který se fyzicky pokoušel napadnout zmín ného strážníka a po výzv k zanechání protiprávního jednání i zakro ující hlídku. Mladík (strážník m velice známý výtržník) byl pomocí hmat a chvat zpaci kován, byla mu nasazena pouta a pro podez ení z trestných in výtržnictví a útoku na ve ejného initele p edán republikovým policist m v se hlídku konající strážníci pokusili zastavit vozidlo jedoucí ulicí T ebízského v protism ru. Vozidlo bylo zastaveno až po krátké honi ce v slepé ulici Na Hradbách. Strážníci p i následné kontrole zjistili, že idi je pod vlivem alkoholu, nevlastní idi ské oprávn ní, má vysloven zákaz ízení a navíc jel v odcizeném vozidle. Pro podez ení ze spáchání n kolika trestných in byl omezen na osobní svobod a na míst p edán policist m. PAVEL ŠT PÁNEK, VEDOUCÍ MP 12

13 ORTOFOTOMAPA Slaný jako na dlani Dnes zve ej ujeme letecký snímek Slaného z roku Tedy z doby vrcholného socialismu. Záb r na fotogra i je oproti t m z let 1938 a 1969 (Slánská radnice. 4, respektive 5/2008) posunutý severním sm rem bohužel o tém p l kilometru. Nemáme tedy úpln shodné srovnávací možnosti. P esto jsou zjevné ur ité posuny v úpravách krajiny a vnit ního m sta. Tak p edevším je vid t, že scelení lán bylo dokonáno. T ch pár polí ek a remízk, které byly ješt pozorovatelné koncem šedesátých let, jsou pry. Místo nich pouze rozsáhle obd lávané zem d lské plochy. Severn od st edu Slaného vyrostla nová pr myslová zóna zna ného rozsahu. V souvislosti s dnes již uzav eným Dolem Slaný. K opušt ní myšlenky t žit uhlí z hloubky jednoho kilometru pod povrchem došlo teprve v novém tisíciletí. Štoly jsou nyní zakonzervované a t žní v že stržené. Doufejme, že k t žb nedojde ani v daleké budoucnosti. Sídlišt V Ráji, které v roce 1969 ješt neexistovalo, je na dnešním snímku dotvo eno do sou asné podoby. Podobné je to i u Vojenského sídlišt a panelák ve Vít zné ulici. Zato je vid t velká stavební aktivita v oblasti Dolík. Zahrádky a m stská zele byly postupn nahrazeny nejv tším slánským obytným komplexem. Sv j domov zde nalezlo mnoho lidí. Bohužel bez pot ebné infrastruktury. To už je ale jiný problém. Zna né zm ny v uspo ádání m sta m žeme ale sledovat i na východním okraji Slaného. Zvlášt pr myslový komplex na Pražském p edm stí se za patnáct let rozrostl do rozsáhlého území. A v p ípad ukon ení t žby v lomu Slánské hory je vid t, jak p íroda postupn zaceluje rány zp sobené jí lov kem. Jsem zv davý, jaké zm ny vypozorujeme z leteckého snímku, který p edstavíme za m síc. Bude z roku IVO RUBÍK, STAROSTA 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném na červen Hv zdárna je pro ve ejnost otev ena v úterý, st edu, tvrtek a pátek od 21 do 23 hodin. Prohlídky hv zdárny a pozorování dalekohledy ve 21.00, 21.30, 22.00, hodin. Pozorování oblohy se konají pouze za jasného po así. Astronomický kurz: každé úterý od 16:30 hodin v p ednáškovém sále hv zdárny. Filmový ve er: PRAHOU ASTRONOMICKOU Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je v nována zlaté dob rudolfínské astronomie, kdy v Praze p sobili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie. Ve tvrtek v 1900 hodin. Program pro školní exkurze: NA VÝLET DO VESMÍRU (3. a 4. ro. ZŠ) 25 minut LETY KE HV Z- DÁM (6. a 7. ro. ZŠ) 30 minut DO NITRA VESMÍRU (8. a 9. ro. ZŠ) 30 minut DO BLÍZKÉHO A VZDÁLENÉHO VESMÍRU (9. t. ZŠ a ro. SŠ) 35 minut M SÍC - SEN A SKUTE NOST (9. t. ZŠ a ro. SŠ) 25 minut PRAHOU ASTRONOMICKOU (9. t. ZŠ a ro. SŠ) 30 minut Sou ástí exkurze je prohlídka stálých expozic astronomie, p ístrojového vybavení, návšt va kopule, ukázka dalekohled a jejich funkce. V p ípad bezmra ného po así se pozoruje Slunce. Návšt va je možná i mimo rámec otevírací doby pro ve ejnost, tedy dopoledne a odpoledne nebo o víkendech. tel: Obloha v červnu Kulová hv zdokupa M13 v souhv zdí Herkula. FOTO JAROSLAV TRNKA, M STSKÁ HV ZDÁRNA SLANÝ. ervnová ve erní obloha nám nabídne pohled na jasné planety Mars a Saturn. Planeta Mars bude viditelná za soumraku nízko nad západním obzorem v souhv zdí Raka. Dalekohledem m žeme spolehliv rozlišit kotou ek planety s nápadnou na ervenalou barvou. Pr m r kotou ku planety bude ale výrazn menší, pouze 5.0, ve srovnání s pr m rem 15.8 v okamžiku opozice se Sluncem, která nastala Velikost t lesa planety se m ní v závislosti na její vzdálenosti od Zem. Planetu Saturn m žeme vyhledat v souhv zdí Lva v t sné blízkosti jasné hv zdy Regulus. Pomocí dalekohledu spat íme rozsáhlou strukturu Saturnových prstenc. Prstence planety uvidíme z jižní strany a budou již výrazn uzav ené. Prstence se zcela uzav ou 4. zá í 2009, kdy jejich rovina bude mí it k Zemi. Krom soustavy prstenc dalekohled umožní pozorovat i n které z p irozených satelit planety. Nejnápadn jší je m síc Titan, nejv tší z len Saturnovy rodiny satelit s pr m rem km, dále pak m žeme pozorovat m síc Rhea, Tethys a Dione. Zajímavý úkaz m žeme pozorovat ve er 8. ervna, kdy nad západním obzorem nastane P estože v našich zem pisných ší kách nenastávají bílé noci známé ze severn jších zemí, tak ve druhé polovin ervna Slunce ani o p lnoci neklesne dostate n hluboko pod obzor, aby nastala pravá astronomická noc. No ní obloha z stává pom rn sv tlá a po n kolika hodinách se op t rozednívá. Letní slunovrat nastává 21. ervna v 1 h 59 min SEL a za íná astronomické léto. seskupení n kolika jasných objekt. Planeta Saturn bude u hv zdy Regulus, v jejich t sné blízkosti bude dor stající M síc a západn planeta Mars. V následujících dnech se bude M síc posouvat k jihu. Jupiter bude viditelný v tšinu noci krom ve era v souhv zdí St elce. M síc m žeme na ve erní obloze pozorovat od 6. do 17. ervna. Nejlepší pozorovací podmínky však nastanou kolem 10. ervna, kdy je M síc v první tvrti. Na hv zdné obloze po setm ní již vévodí známá letní souhv zdí. Jasný na ervenalý Arcturus ze souhv zdí Pastý e již prošel místním poledníkem a pomalu se sklání k západu. Na východní obloze zá í jasným bílým sv tlem nejjasn jší hv zda letní no ní oblohy Vega ze souhv zdí Lyry. Další dv jasné hv zdy letního nebe Deneb ze souhv zdí Labut a Altair ze souhv zdí Orla, které s Vegou tvo í tzv. letní trojúhelník, m žeme nyní vid t nad východním obzorem. Galaxie jarní oblohy, p edevším v souhv zdích Panny a Lva, se už zve era sklání k západu stejn jako dvojice galaxií M81 a M82 z Velké Medv dice. Zato kulových hv zdokup, dob e viditelných i v b žném triedru, na obloze p ibylo. Mimo M3 v souhv zdí Pastý e lze pozorovat snad nejznám jší hv zdokupu severní oblohy M13 v souhv zdí Herkula. M92 také z Herkula je sice menší, ale stále dob e viditelná. Více k jihu v souhv zdí Hadonoše je dvojice kulových hv zdokup M10 a M12. Jasnou oblohu a p kný výhled! JAROSLAV TRNKA, M STSKÁ HV ZDÁRNA Seskupení jasných objekt nad západním obzorem 8. ervna 2008 ve 23 hodin SEL. ZDROJ: STELLARIUM 14

15 Slaný v poddanství 2. část Vroce 1653 potvrdil Bernard Ignác z Martinic kožišnickému cechu artikule. Potvrzení cechovních artikul a dalších výsad postupn obdržely i další slánské cechy. Tímto opat ením se emesla v pr b hu 17. století op t povznesla. N která tradi ní výrobní odv tví však už obnovena nebyla. K nim pat ilo i kdysi tak rozší ené rybá ství a vina ství. Rozkv t tohoto období nám dnes jen p ipomíná pozdn gotický kostelík sv. Václava v Ov árech a kopie sloupu vina a rybá od Václava Nejtka umíst ného ve stráni nad kostelíkem. Na za átku padesátých let 17. století vnesl Bernard Ignác z Martinic také ád do celkového života Slaného. V kv tnu 1652 vydal instrukce pro purkmistra, konšele i všechnu obec m sta Slaného v duchu tehdejší etiky: aby pro dobrý p íklad ostatním piln navšt vovali bohoslužby, do kostela chodili v ned li i ve všední den ve v tším po tu než dosud, aby zanechali vad ní, han ní a r znice a starali se ve m st o po ádek a bezpe nost, aby do radnice p icházeli v po estném od vu, aby se nedali podplácet od emeslník, starali se o vdovy a sirotky, aby mládež zvlášt mužského pohlaví k liternímu um ní a rozli ným emesl m místo zahálek, folk a jiných zlých navyklostí vésti, cvi iti nepomíjeli, aby se starali o školu a u itele a aby opravovali m stské brány a bašty. Protože se chování m š an hrab ti nelíbilo, ud lil jim v roce 1653 další instrukce, v nichž znovu v podstat zopakoval p edchozí ponau ení. Padesátá léta 17. stol. byla také dobou, v níž se Bernard Ignác z Martinic pokusil povznést duchovní a kulturní život Slaného. Do Slaného povolal dva duchovní ády meditativní františkány a školský ád piarist. Františkáni p išli do Slaného v kv tnu Bernard Ignác z Martinic jim p id lil pobo ený protestantský kostel Nejsv. Trojice u h bitova, který po t icetileté válce z stal opušt ný. Kostel dal Bernard Ignác z Martinic p estav t, uprost ed lodi nechal vystav t Loretu a p i kostele pro františkány postavit konvent. První ádoví brat i p išli do Slaného ze Znojma. Stavba konventu probíhala pom rn rychle a tak se již za t i roky mohli první františkáni p est hovat do konventu. Úplné dokon ení stavby kláštera a uvedení eholník se uskute nilo v srpnu Slavnostního vysv cení kostela a kláštera se zú astnil pražský arcibiskup kardinál Arnošt Vojt ch hrab Harrach doprovázen fundátorem a jinými duchovními a estnými hosty. Po slavnostním vysv cení byli ú astníci pohošt ni fundátorem. Nezapomn lo se ani na b žné návšt vníky, kte í p išli do Slaného z širokého okolí. Na slánském nám stí byl upe en celý uherský býk napln ný rozli nou dr beží a ozdobený zlatými rohy. K n mu byl epován sud bílého a erveného vína a z panského pivovaru se rozdávalo pivo. Druhou duchovní institucí, kterou Bernard Ignác z Martinic ve Slaném založil, byla piaristická kolej. Zakládací listinu vydal B. I. z Martinic 1. ervna Ustanovil v ní, HISTORIE že by v koleji m lo být 12 len piaristického ádu, kte í by vyu ovali mládež - chlapce, katechismu, tení, psaní, po ítání a zp vu. Piaristická kolej byla postavena na velké parcele na míst 8 m š anských dom a eznických krám na nám stí a v ulici vedoucí ke sv. Gothardu. Základní kámen k ní byl položen 19. srpna 1659 a kolej byla dostav na v roce 1666.Piaristé se do ní p est hovali v b eznu S dostavbou koleje byla se souhlasem fundátora výuka rozší ena a v koleji se za alo vyu ovat také latin. Zpo átku se vyu ovalo esky, ale postupem doby nabývala významu n m ina. Tím se Slanému vlastn dostalo st ední školy gymnázia. Uvedení piarist do Slaného bylo významným po inem. Slánská kolej, po Litomyšli druhá v echách, p isp la ke zvýšení vzd lanosti nejen ve Slaném a na martinických panstvích, ale i v ad dalších eských region, zejména ve st edních, severozápadních a západních echách, odkud sem p icházeli žáci nejen ze Slaného a okolí, ale i z Loun, Mostu, Žatce, Litom ic, Plzn aj. P edstaveným koleje byl rektor. Jemu byl pod ízen prefekt. U itelé se d lili na profesory, kte í vyu ovali v nejvyšších t ídách, a magistry, kte í u ili ve t ídách nižších a p ípravných. První gymnaziální t ída byla otev ena v roce 1667 a bylo do ní zapsáno 13 žák. V roce 1671, kdy byla kolej dopln na o šestou t ídu, m la už 48 žák a v roce 1672 dokonce 60 žák. Zájem o studium nadále stoupal. Dům Slánska na fotografiích Františka Durase D m Slánska, jako jeden z prvních badatel zachytil fotoaparátem František Duras, jehož význam pro dokumentaci vesnického domu v dob kolem Národopisné výstavy eskoslovanské v roce 1895 je nezastupitelný (p evážnou ást jím po ízených fotogra í m žeme datovat do let ). Vesnický d m Slánska pat í mezi výrazné regionální formy lidového domu v eských zemích a to platí zvlášt pro severozápadní ást st edních ech. Jeho vývoj byl ovlivn n n kolika významnými faktory. Již od období pozdního st edov ku se na Slánsku a p ilehlé ásti Lounska prosazuje kámen (zvlášt opuka) jako nejvýznamn jší a dominující stavební materiál užívaný pro budování domu na vesnici. U hospodá ských staveb se jako konstrukce uplatnila tzv. slánská lepenice jako zvláštní lokální druh hrázd ní a to i v pat e domu. D m Slánska býval tedy asto patrový (zejména velké statky) s bedn nou pavla í nebo zd ným perónem. N kdy v pat e obytné ásti usedlosti byla umíst na jen krátká pavla, situovaná zpravidla nad sí (nad vstupem do domu). D m i hospodá ské stavby bývaly zpravidla kryté došky. Slánský d m vykazoval trojdílný p dorys - šlo o d m komorového typ s ernou kuchyní. Práv d m Slánska, jako jeden z prvních badatel zachytil fotoaparátem František Duras, jehož význam pro dokumentaci vesnického domu v dob kolem Národopisné výstavy eskoslovanské v roce 1895 je nezastupitelný (p evážnou ást jím po ízených fotogra í m žeme datovat do let ). Jeho dokumentace pro objasn ní vývoje této regionální formy lidového domu v období zejména 18. a l. poloviny 19. století je klí- ová. Autor zachytil zem d lské usedlosti, zvlášt jejich obytnou ást, z hospodá ských staveb zejména špýchary (roubené i lepenicové) a stodoly ( ty boké roubené nebo i hrázd né). F. Duras v noval také významnou pozornost štítovým pr elím velkých zd ných statk a jejich vjezd m, které tvo ily zpravidla klenuté brány z konce 18. i z l. poloviny 19. století. Neopomenul však ani drobné technické stavby (rumpálová studna) a sakrální objekty (kostely, zvoni ky, kapli ky). Pro poznání vývoje prom ny sídel a krajiny jsou cenné jeho celkové (tém dálkové) záb ry jednotlivých vesnic sledované oblasti. Jeho dokumentace zahrnuje historické Slánsko a Novostrašecko (bývalé okresy Kladno a Rakovník) a je uložena ve fondech Vlastiv dného muzea ve Slaném a rovn ž v dokumenta ní sbírce Etnologického ústavu AV R v Praze. VLADIMÍR P IBYL 15

16 SPORT A INFORMACE Mladí fotbalisté oslavili 1. máj jako svátek sportu Ve tvrtek 1. kv tna 2008 se konal v areálu SK Slaný turnaj mladších žák organizovaný za podpory Královského m sta Slaný. SK Slaný po ádá od roku 2005 pravideln turnaje pro mladé fotbalisty narozené po Turnaje probíhají na travnatých h ištích SK Slaný, p i zimních turnajích se hrá i p esouvají do haly BIOS. Konečné pořadí turnaje: 1. SK Roudnice n.l. 2. SK Kladno 3. ČAFC Praha 4. Kablo Kročehlavy 5. FK Meteor Praha 6. SK Slaný 7. FK Brandýsek 8. SK Horní Měcholupy 9. Český lev Beroun 10. Junior Praha 11. Slovan Kladno Letošní Májový turnaj byl nejv tší sportovní podnik, jaký jsme ve Slaném pro ro níky narození 95 až 97 po ádali. P vodn bylo p ihlášeno 12 mužstev mladších žák. Oddíl Baníku Švermov se na poslední chvíli omluvil pro velkou nemocnost hrá. Na turnaji se sešlo 11 mužstev, což p edstavuje 180 mladých fotbalist a cca 100 dosp lých, trenér, vedoucích mužstev a fandících rodi. Mládežnické fotbalové turnaje ve Slaném mají stálou podporu vedení našeho m sta v ele s panem starostou, který se ady našich akcí osobn ú astnil. Májový turnaj zahájil a dopolední program také skv le moderoval slánský radní Standa Berkovec. P i rozhovoru s organizátory turnaje pln podpo il myšlenku, že vytvá ení dobrých podmínek pro sportovní aktivity d tí a mládeže je jednou z nejlepších Prvomájové odpoledne pat ilo na slánském plochodrážním oválu mladým jezdc m. Ve velké cen Královského m sta Slaný, konané pod záštitou starosty m sta pana Ivo Rubíka, se utkali mladí junio i do 15 let a p ítomným divák m p edvád li, že to s plochodrážním sportem myslí skute n vážn. Na dráze jsme byli sv dky mnoha nádherných jezdeckých souboj a nic na kráse závodu neubrala ani neú ast jezdc z Francie a N mecka, kte í bohužel na start nedorazili.po adatel m se do poslední chvíle nepoda ilo zjistit d vody jejich nep ítomnosti, a tak byl nakonec závod odstartován s jezdci, kte í tvo í základ slánského Sportovního centra mládeže, dopln nými o mladého, nad jného polského jezdce Patrika Cyfera i vícemistra Polska v kubatu- e 80 ccm a ukrajinského jezdce Alexandera Loktajeva. Základní rozjezdy po deseti jízdách stanovily dv semi nálové tve ice, ze kterých jezdci na prvním a druhém míst postupovali do záv re ného nále. I když domácí Eduard Kr má m l v jedné z rozjížd k problémy se strojem, nakonec první semi nále s p ehledem vyhrál p ed Jaroslavem Hladkým (Praha), Ond ejem Veverkou (Praha) a Michalem Pr chou (Slaný). Druhé semi nále pro sebe suverenní jízdou start cíl rozhodl Daniel Hádek (Plze ) p ed Zde kem Vrbou (Praha) a t etím v po adí René Vidnerem (Pardubice), když velmi dob e jezdící Alexander Loktajev pro poruchu svého motocyklu nemohl do této jízdy nastoupit. V samotném nále pak Eduard Kr má p edvedl divák m, že mu lo ský titul mistra R v této kategorii právem pat í. Po nádherném souboji v prvním kole se usadil na ele jízdy a p ed sebe již nikoho nepustil. A když se jeho nejv tší soupe - Daniel Hádek dopustil drobné jezdecké chybi ky, mistrn to dokázal investic do prevence kriminality mládeže. Turnaj se hrál na dv základní skupiny, jedna s 6 a druhá s 5 mužstvy. V základních skupinách hrál každý s každým, první 3 ze skupiny postupovali do velkého nále, ostatní do malého nále. Diváci mohli od rána do podve erních hodin zhlédnout na obou travnatých h ištích celkem 40 zápas po 18 minutách! Tomu už m žeme íkat fotbalový svátek. Mezi ú astníky byla mužstva z ela krajského p eboru, který hrají slánští žáci, vynikají pražské oddíly a také mužstva z našeho regionu. Hrá i SK Slaný obsadili 6. místo. Vzhledem k vysoké kvalit zú astn ných tým to nebylo špatné umíst ní. Nepochybn ale máme co zlepšovat. V íme, že bojovnost, týmová hra a tréninkové d ina p ivedou slánské chlapce p íšt k ješt lepším výsledk m. První t i mužstva získala krásné poháry, každý hrá dostal medaili. Nejlepším st elcem turnaje byl vyhlášen Daniel Putna z oddílu SK Horní M cholupy. Zvláštní ceny byly p ipraveny pro nejužite n jší hrá e z každého týmu. Všechna mužstva si odvážela krom diplom také plnou tašku sladkostí a dárk od sponzor. Po adatelé m li velkou obavu z po así. P estože polovina noci p ed turnajem propršela, byly nakonec podmínky pro fotbal tak ka ideální. Stejn jako po así nezklamali ani sponzo i turnaje. Touto cestou rádi d kujeme za podporu a pomoc rmám: Agentura Flora, Plus Minus, Creative Distribution a Brisk Tábor. Velký dík nepochybn pat í také všem, kte í nezištn pomáhali s organizací a zajišt ním turnaje. Nejvíce nás t ší, že chlapci mohli strávit 1. máj rozhodn lépe a zajímav ji než my, organizáto i turnaje v jejich v ku. Další informace o aktivitách slánských mladších žák naleznou zájemci na webových stránkách MARTIN JELÍNEK, EDITEL TURNAJE Velká cena Královského města Slaný patří E. Krčmářovi Pořadí závodu: 1. Eduard Krčmář, Slaný 2. Jaroslav Hladký, Praha 3. Daniel Hádek, Plzeň 4. Zdeněk Vrba, Praha 5. Ondřej Veverka, Praha 6. René Vidner, Pardubice 7. Michal Průcha, Slaný 8. Aleksander Loktajev, UA 9. Patrik Cyfer, PL využít v pohod jezdící Jaroslav Hladký a odsunul jej na celkov t etí místo. Na stupn vít z se tentokráte nedostal Zden k Vrba, ale i on ve nálové jízd dlouho srdnat bojoval. Všem jezdc m na záv r poblahop ál a vít z m p edal poháry 1.místostarosta Královského m sta Slaný pan Pavel Bartoní ek. Mladí jezdci SCM ale v závodech pokra ují dále, zítra je eká závod v Chaba ovicích, v sobotu v Liberci a seriál zakon í v ned li na oválu v Divišov. (BU ) 16

17 Rozpis mistrovských zápasů v měsíci červnu SK Slaný oddíl fotbalu 1/6 Ne 10, ,10 SK Slaný SK Kosmonosy st. + ml. dorost 1/6 Ne 17,00 SK Slaný Slatina muži B 6/6 Pá 18,00 SK Slaný Tuchlovice stará garda 7/6 So 9, ,10 SK Slaný SK Spartak Příbram st. + ml. žáci 7/6 So 17,00 SK Slaný Dynamo Nelahozeves muži A 10/6 Út 17,00 SK Slaný Sparta Kladno A starší přípravka 13/6 Pá 18,00 SK Slaný Stochov stará garda 15/6 Ne 10, ,10 SK Slaný TJ Novoměs. Kladno st. + ml. dorost 15/6 Ne 17,00 SK Slaný Knovíz B muži B 17/6 Út 17,00 SK Slaný V. Přítočno starší přípravka 21/6 So 9, ,10 SK Slaný SK Benešov st. + ml. žáci 21/6 So 17,00 SK Slaný SK Hořovice muži A Hledáme trenéry pro malé fotbalisty Fotbalový oddíl hledá trenéry a asistenty (trenérskou licenci hradí oddíl) pro starší žáky hrající krajský přebor (ročník 94-95) a předpřípravku (ročník 02-03). Zájemci se mohou kdykoli obrátit na sekretáře oddílu pana Kurrilu tel , popř. na webových stránkách je kontakt včetně mailového spojení a bližší informace. Sportovní klub SLANÝ, o. s. oddíl kopané Vážení sportovní p átelé! Zveme Vás na VALNOU HROMADU, která se uskute ní v pátek 27. ervna 2008 v hodin v prostorách restaurace na Zimním stadionu Výbor SK Slaný, o.s. D tský domov se školou Slaný po ádá u p íležitosti 5. výro í otev ení ZAHRADNÍ SLAVNOST 11. ervna 2008 od 14 hodin na zahrad DDŠ v Tomanov ulici Srde n zveme všechny, kte í cht jí toto výro í spolu s d tmi i zam stnanci oslavit. Pátý ro ník orbalového Poháru starosty Královského m sta Slaného se zm nil v pravé sportovní drama. Až poslední zápas rozhodl o tom, že si cenu pro vít ze odnesou poprvé žáci 2. ZŠ Slaný. Druzí skon ili obhájci prvenství z p edešlých t í ro ník ze 3. ZŠ Slaný, na bronzové p í ce skon ili slánští gymnazisté. Na turnaji pro hrá e v 5. až 7. t íd se sešly ty i slánské základní školy a zástupci slánského gymnázia. Až do poslední chvíle živila nad je na výhru trojice nejlepších. Ovšem v rozhodujícím duelu zcela selhali hrá i gymnázia, kte í s Komendou prohráli 1:10. Výkony orbalist 2. ZŠ si v bec zaslouží velkou pozornost. Ve dvou zápasech dokázali dotáhnout t íbrankové manko, další dv byla jednozna nou záležitostí. Parta kolem Marka Císa e a Ladislava Jelena, podpo ená výborným výkonem branká e Dominika H iba, potvrdila své zlepšující se orbalové zkušenosti. Soupe e dokázali drtit jak soustavným Sobota 14. ervna VÝRO Í ZALO- ŽENÍ GYMNÁZIA VE SLANÉM Setkání bývalých i sou asných žák této st ední školy s doprovodným programem. Slovem provází Vladimír N mec. St eda 18. ervna 2008 v hodin ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL M STA Pravidelné pracovní ve ejné zasedání zastupitel m sta Slaného. Pátek 20. ervna 2008 PRODEJNÍ AKCE Den zdraví, který se konal v m síci dubnu v Penzionu, navštívilo 75 lidí nejen z tohoto za ízení, ale i ze Slaného. Po ádáme tuto akci každý rok a na podzim ješt jednou, ale to je zam eno na Den diabetu. Všem p íchozím odborníci zm ili krevní tlak, tuk v t le a glykemii. Žáci integrované školy ve Slaném nabídli také ochutnávku salát, která se na této akci stala již tradicí. Student m d kujeme a t šíme se na další spolupráci. innost naší organizace je také zam ena na ozdravné pobyty, na které se již naši lenové t ší. V srpnu pojedeme do Chlumu u T ebon. D kujeme za nan ní podporu AKTUALITY A POZVÁNKY Branková smršť přisoudila starostův pohár florbalistům 2. ZŠ Slaný Městské centrum Grand červen 2008 Konečné pořadí turnaje ZŠ Slaný ZŠ Slaný 3. GVBT ZŠ Slaný 5. ZŠ Slaný Individuální ceny: Nejlepší brankář Dominik Hřib, 2. ZŠ Slaný Nejlepší obránce Jan Pospíšil, 3. ZŠ Slaný Nejlepší střelec Ladislav Jelen, 2. ZŠ Slaný Nejužitečnější hráč Marek Císař, 2. ZŠ Slaný tlakem, tak smrtícími brejky. Obdivuhodná však byla hlavn jejich st elecká muška ve ty ech utkáních jen dvojice Císa s Jelenem vst elila devatenáct branek! Den zdraví v Penzionu MAREK ROLL Kulturní a společenské akce v DPS Na Sadech :30 Spole enské odpoledne Hudba Vladimír Holec, 2. patro SPŽ :00 Grilování s muzikou Kapela Brat í Hor, altán DPS :30 Spole enské odpoledne Ahoj, prázdniny Hudba Vladimír Holec, 2. patro SPŽ Každý m síc po ádá Svaz diabetik p ednášku odborného léka e Každé úterý od 14 hodin probíhá cvi ení diabetik, I. patro DIA Každé úterý od 14 hodin je kroužek ru ních prací senior II. patro DPS Dvakrát za m síc navšt vuje DPS eholník Bratr Jan II. patro DPS ZM NA AKCI VYHRAZENA m sta Slaný, bez které bychom takový pobyt nemohli zorganizovat. 17

18 INZERCE 18

19 FOTOREPORTÁŽ Slaný ve znamení doby husitské FOTO: JI Í V. JAROCH 19

20 FOTOREPORTÁŽ Slaný ve znamení doby husitské FOTO: JI Í V. JAROCH 20

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem

Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML v P elou i PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. Zajiš ujeme dopravu Týdeníku Pernštejn Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz SANACE SKLÁDKY V LUKAVICI

Více

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Ročník 4 březen/duben 2012 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Vrábí p edstavuje významný urbanisticko-architektonický fenomén NOVÝ KABÁT

Více