Regenerace brownfields z hlediska investora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regenerace brownfields z hlediska investora"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí Regenerace brownfields z hlediska investora Diplomová práce Autor: Ivana Domšová Finance, Oceňování majetku Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Michálek, CSc. Praha Červen 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Regenerace brownfields z hlediska investora zpracovala samostatně a uvedla veškerou pouţitou literaturu. Všechna pouţitá literatura a podkladové materiály jsou v seznamu literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Vlašimi Ivana Domšová 2

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat panu profesoru Michálkovi za ochotu a pomoc při konzultacích s mojí diplomovou prací. Dále bych ráda poděkovala panu Ing. Romanu Vodnému za jeho ochotu a pomoc při spolupráci a také za jeho připomínky a rady k mé diplomové práci. Děkuji i své rodině, která mě po celou dobu studií podporovala. 3

4 Anotace Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část je zaměřena na Brownfieldsˮ. Vysvětluje, co se pojmem brownfields obecně rozumí, rozděluje brownfields podle definic a typologie, dívá se na terminologii z různých hledisek, rozděluje základní typy brownfields podle polohy, původu a nového vyuţití, dále pak podle původu vzniku a ekonomického dělení. Posledním bodem je historický přehled, odpověď na otázku, proč vznikly tyto areály, pohled na jejich postupný vývoj, popřípadě znehodnocení areálu aţ do dnešní doby. Důvody zrušení a nezvýhodnění areálu. Druhá část práce se věnuje převáţně problematice regenerace brownfields. Důvody a příčiny vzniku brownfields. Financování z různých zdrojů a institucí, které mají vliv na tuto problematiku. Nakonec jsou uvedené příklady zahraničních a českých brownfields. Třetí část se na problematiku brownfields dívá z pohledu investora. Zmiňuje se o veřejném a soukromém sektoru, který je nedílnou součástí veškerého financování, a také kombinaci obou dohromady. Čtvrtá část je zaměřena na konkrétní příklad, a to cukrovar v Chrudimi, nynější TMT Chrudim. Snahou je ukázat na tomto příkladu pohled investora a veškeré náklady s tím spojené, ocenění firmy a objektu, jaký to má vliv na investora. Cílem je i prokázat, jestli je výhodnější pro investora stavět na zelené louce, nebo nikoliv. Klíčová slova: brownfields, typologie, areály, průmyslové objekty, investor 4

5 Annotation The thesis consists of four parts. First part focuses on brownfields. It explains the term generally and divides brownfields according to definitions and typology. It looks at the conception from different standpoints, divides standard brownfields types according to position, origin and new usage, further according to the origin rise and economic dividing. Last point is historical survey which tries to answer the question why these areas arose and which looks at their gradual development, eventually devaluation of areas until today's time. It searches for the reasons of their cancellation and disadvantage. Second part of the thesis deals mainly with the problem of brownfields activation and the reasons of brownfields development. It looks at financing from different sources and institutions that influence this issue. Final part shows examples of foreign and Czech brownfields. Third part looks at the issue of brownfields from the investor s point of view. It mentions public and private sector which is an integral part of all financing, as well as combination of both. Fourth part is focused on a particular example, namely sugar refinery in Chrudim, present TMT Chrudim. The aim is to show the investor s point of view, all related costs, evaluation of the company and the area and the influence on an investor. It tries to answer the question whether it is more convenient for an investor to build a new area on a green meadow or not. Key words: brownfields, typology, areas, industrial objects, investor 5

6 Obsah: ÚVOD... 1 METODY ZPRACOVÁNÍ BROWNFIELDS ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A TYPOLOGIE Co jsou to brownfields Definice pouţívané u nás a v zahraničí: TERMINOLOGIE TYPOLOGIE Z RŮZNÝCH HLEDISEK Rozdělení podle hlediska a původu vzniku: TYPOLOGIE Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA: BROWNFIELDS V ČESKÉ REPUBLICE A SOUČASNÝ STAV NÁRODNÍ STRATEGIE REGENERACE BROWNFIELDS: HISTORICKÝ PŘEHLED VZNIK BROWNFIELDS DŮSLEDKY A PROBLÉMY SPOJENÉ SE VZNIKEM BROWNFIELS Důsledky Problémy Obecné řešení a přístupy REGENERACE BROWNFIELDS VZNIK REGENERACE PŘÍČINY A DŮSLEDKY VZNIKU BROWNFIELDS Příčiny : Důsledky: DŮVODY REVITALIZACE A REGENERACE Revitalizace Regenerace Výhody Nevýhody FAKTORY DŮLEŢITÉ PRO REGENERACE BROWNFIELDS ZAHRANIČNÍ PŘÍSTUPY K REGENERACI

7 3.6 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY: PŘÍKLADY BROWNFIELDS V ČESKÉ REPUBLICE FINANCOVÁNÍ BROWNFIELDS FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM FINANCOVÁNÍ Z NĚKOLIKA ZDROJŮ PPP Co je PPP Cílem PPP Centra BROWNFIELD A EVROPSKÁ UNIE POHLED INVESTORA BROWNFIELDS Z POHLEDU INVESTORŮ: SROVNÁNÍ GREENFIELD A BROWNFIELDS Z POHLEDU INVESTORA: POHLED ODHADCE A ZPŮSOB OCENĚNÍ METODY OCENĚNÍ PŘÍNOS PŘÍKLAD V PRAXI - CUKROVAR - TMT CHRUDIM DŮVOD VÝBĚRU HISTORICKÝ PŘEHLED Vznik a vývoj cukrovaru Proč rekonstrukce VLIV NA OCENĚNÍ Oceňování historické stavby BROWNFIELDS ROKU TRŢNÍ OCENĚNÍ VÝROBNÍ AREÁL PŘÍLOHY: ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY: ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

8 Úvod Diplomová práce je věnovaná tématu Regenerace brownfields z hlediska investora. Jedná se o problematiku starých, nevyuţívaných areálů, které nejsou z ekonomického hlediska příliš atraktivní a nevěnuje se jim tudíţ dostatečná pozornost. Většinou nejsou na vhodném místě, mohou například stát na krajích měst, nacházet se mimo dopravní spojení atd. Postupně tak chátrají, coţ více prohlubuje nezájem investorů. Řešením však nemůţe být ignorace problému. Najde-li se vhodná osoba, instituce či jiný subjekt, který bude ochoten do projektu brownfields vstoupit, pozvedne se tím i celá okolní lokalita nabídnou se nové pracovní příleţitosti, místo získá lepší vzhled a celkově se ozdraví. V dnešní době uţ lidé začínají chápat, ţe téma ţivotního prostředí se jich aktuálně týká a není něčím, co by měly řešit aţ nastupující generace. Práce proto má být příspěvkem k tomuto tématu. Projekt je zaměřen přímo na daný objekt a na něm je názorně ukázán jeho postupný vývoj od vzniku, přes zchátrání aţ k opětovnému znovuzrození. Cílem je přiblíţit a popsat Cukrovar v Chrudimi, postupný vývoj stavby, aţ po její rekonstrukci, a také se zaměřit na pohled investora. Názorným oceněním bude ukázáno, jaká varianta je pro investora výhodnější, jestli je lepší postavit celý výrobní areál na zelené louce nebo provést rekonstrukci. To je podstatné zohlednit, protoţe ekonomická stránka je nezanedbatelná. Investor můţe být veřejný, soukromý, nebo se oba tyto sektory spojují dohromady. Z doposud shromáţděných informací se dá zjistit, ţe z pohledu oceňování nemovitostí existují na problematiku brownfields odlišné názory. Práce poukáţe na regeneraci brownfields od počátku vzniku aţ do dnešní doby. Popíše vliv na okolní prostředí a také na ocenění u konkrétního příkladu. Nesmí se zapomenout ani na pohled investora. Celá práce se skládá ze šesti důleţitých kapitol. První obecně popisuje brownfields a jeho typologie aţ po základní terminologie. Druhá část se zaměřuje na historický přehled a důvody vzniku. Třetí kapitola ukazuje regeneraci brownfields vznik a důsledky pro okolí. Poukazuje na výhody a nevýhody pro obce a města. U příkladů ze zahraničí jsou vidět postupy a vliv města na problematiku. Čtvrtá část udává financování brownfields pomocí veřejného a soukromého sektoru, popřípadě státu. Mohou se financovat i pomocí PPP projektů. Pátá část se soustřeďuje na pohledy investora a odhadce. Představuje různé metody ocenění. Poslední kapitola nabízí praktický příklad - Cukrovar Chrudim. Trţní ocenění firmy je největším přínosem práce. 1

9 Metody zpracování Při výběru metody zpracování diplomové práce jsem přemýšlela, jak vyuţít svých dosavadních znalostí a zkušeností doposud získaných. Při postupném sbírání dat a poznatků z různých staveb a procesů z hlediska kvality a kvantity jsem se rozhodla zvolit metodu strukturovaného pozorování. Velikou výhodou a přínosem pro práci je mé zaměření. Jelikoţ se od střední školy zabývám problematikou historických staveb, rekonstrukcí a sama si postupně na stavbách dělám poznámky k dané problematice, bylo pak pro mě velice jednoduché vybrat si téma regenerace brownfields z hlediska investora. Od střední školy mám moţnost pracovat v jedné malé projekční firmě ve Vlašimi, která se zabývá jak rekonstrukcemi, tak novostavbami, popřípadě malými objekty. V této firmě jsem si sama zkusila projekt, ve kterém se vyuţívalo kreslení i navštěvování staveb, mohla jsem vidět veškeré postupy prací, oprav a rekonstrukcí. Některé práce pro mě znamenaly ptát se a zjišťovat daný problém. Postupem času jsem se dostala do jiné firmy, která byla přímo zaměřena na historické stavby, brownfields a všechny nemovitosti s tím spojené. U této firmy jsem postupovala stejným způsobem jako u předchozí. Pozorováním a psaním poznámek jsem si dělala přehled o daném projektu. Nyní pracuji u firmy SYNER jako asistentka stavbyvedoucího a tato pozice je velkým přínosem i pro moji diplomovou práci. Seznámím se tu s mnoha investory a můţu s nimi probrat problematiku investování do objektů typu brownfields. Brownfields jsou pro investory velice zajímavé téma. Hlavně záleţí na úsudku člověka, jestli je ochotný do takového objektu investovat či ne. Musí se rozhodnout a zjistit si o dané nemovitosti, objektu či areálu, jestli se mu vyplatí investovat, aby věděl, jestli se mu jeho investice vrátí. Pokusím se ve své práci tento problém ukázat na cukrovaru Chrudim. Objekt byl v roce 2005 vyhlášený brownfields roku. Ukáţu, zda investice do staré nemovitosti byla přínosem, nebo naopak. 2

10 1. Brownfields 1.1 Základní terminologie a typologie Co jsou to brownfields Pojem brownfieldsˮ byl převzat z anglického slova brownfield sitesˮ a v přesném překladu znamená hnědá poleˮ. Tento výraz se v češtině nepouţívá, mohl by být zavádějící. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pouţívá výraz deprimující zónyˮ. Oproti tomu ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP) hovoří o narušených zónách (pozemcích). Jednotlivá ministerstva pouţívají jiný název pro tyto lokality a pozemky s tím spojené. Existují velké rozdíly podle toho, kde se pozemek nachází. Samotný výraz pro brownfields se pouţívá spíše jako pracovní. Důvodem je celosvětové sjednocení pojmu. Při skloňování se někdy ponechává s anglickou koncovkou -s a neskloňuje se. Přesný význam slova brownfieds se nedá jednoznačně vymezit. V Evropě a ve světě má odborník na tuto problematiku jiný náhled a představu. Zjednodušeně se dá říci, ţe se jedná o pozemky (včetně objektů na nich), které byly dříve dotčeny lidskou rukou. 1 Jsou to především staré nemovitosti v urbanizovaném území, které jsou nevyuţívané, ekonomicky nedostatečně efektivně vyuţívané, zanedbané a opuštěné. Ztělesňují rozsáhlou část zastavěného území ve velkých částech našich měst, od 3% do 20%. 2 Tyto objekty mohou být kontaminované. Jedná se převáţně o průmyslové, zemědělské, vojenské či logistické zóny, konkrétní městské části, komerční nebo bytové objekty, které stojí v zastavěném území nebo ve volné krajině. Objekty mají velký problém pro další rozvoj měst, obcí a regionů. Představují zásadní překáţku k udrţitelnosti a znovuvyuţití regeneraci měst. Jde o území, která ztratila svoji funkci a jsou ekonomicky 1 OPATOVÁ, Yvona. Brownfields-greenfields-město: úloha zeleně při obnově devastovaných území města: c2008, 30 s. ISBN , ZAMARSKÝ, Vítězslav, Jiří TYLČER a Tomislav STŘELEC. Regenerace průmyslových ploch: jak vznikají a co s nimi. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 138 s.. ISBN KADEŘÁBKOVÁ, Boţena a Marian PIECHA. Brownfields: jak vznikají a co s nimi. Vyd. 1. V Praze: 2009, 138 s. ISBN JACKSON, Jiřina Bergatt a kolektiv. Brownfields snadno a lehce, příručka zejména pro pracovníky a zastupitele obcí, IURS - Institut pro udrţitelný rozvoj sídel o.s., 2004, 40 s., s. 3. 3

11 nedostatečně vyuţívána (a podvyuţitá). Opětovné vyuţití komplikuje převáţně ekologická zátěţ a zdevastované budovy. 3 Ekonomicky a hospodářsky vyspělé země si postupem času začaly uvědomovat, ţe rozšiřování urbanizovaných území a laxní přístup k těmto objektůmˮ bude mít vysoké nároky na veřejné rozpočty, které jsou nutné k zajištění jejich vitality a dalšímu vývoji měst a obcí. V mnohých případech existuje podpora opětovného vyuţití, která směřuje k posílení ţivotaschopnosti a ekonomické výkonnosti města a celé společnosti. Zdroj: Brownfields mají negativní ekonomické vlivy a s tím související neblahý dopad na své široké okolí. Veškeré problémy a rizika, která jsou s brownfields spojena, představují velký problém. Obvykle vyţadují formy veřejné intervence (peněţní i nepeněţní) pro odbourání bariér, které brání rozvoji a nastartování nového procesu k jejich znovuvyuţití. 4 Problematika brownfields se objevuje v politických agendách rozvinutých zemích asi od roku 1970 a nyní je silně spojena s širší agendou udrţitelného rozvoje. Znovuvyuţití brownfields nejenom ţe posílí vitalitu a výkonnost měst a národní konkurenceschopnost, ale také ve svém důsledku pomůţe sníţit tlak na zábor zemědělské půdy, tzv. greenfieldsˮ, na okrajích měst. 5 3 OPATOVÁ, Yvona. Brownfields-greenfields-město: úloha zeleně při obnově devastovaných území města: c2008, 30 s. ISBN In, Brownfields, [online]. [cit ]. 5 In, Brownfields, [online]. [cit ]. 4

12 1.1.2 Definice pouţívané u nás a v zahraničí: 6 Všude ve světě se pouţívá pro brownfields jiná definice. Jednoznačný pojem neexistuje. Z tohoto důvodu se uţívá pojem z různých zemí a organizací. a) Definice dle Evropské unie: 7 Nevyuţívaná, zchátralá či ekologicky postiţená nemovitost, která ztratila své původní vyuţití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu vyuţívání je podporována z fondů EU. b) Definice podle CzechInvestu: 8 Agentura CzechInvest je institucí, která shromaţďuje veškeré informace o brownfields z Čech a Moravy. Jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva průmyslu a obchodu v ČR. Prostřednictvím MPO ČR podporuje brownfields větší neţ 10 ha. Jedná se o: pozemky, které ztratily svojí funkci a vyuţití, staré opuštěné budovy, haly, továrny a pozemky ve středech měst, nevyuţívané zemědělské, vojenské či průmyslové objekty ve volné krajině, objekty jsou ekologicky nevyuţité a jsou zdevastované. c) Definice dle Institutu pro udrţitelný rozvoj sídel - IURS: 9 IURS je nezisková organizace, která se zabývá problematikou urbanizovaného a podvyuţívaného území. Hlavní myšlenkou této organizace je zvýšení informovanosti o dané problematice. Jsou to pozemky a budovy: urbanizované opuštěné a nebo podvyuţité, 6 KIRSCHNER, Jankových, Vlaďka, Disertační práce, březen 2005, In: Brownfields,, [online]. [cit ]. 7 STRUKTURÁLNÍ FONDY, [online]. [cit ]. 8 In: CzechInvest,, [online]. [cit ]. 9 In: Brownfields, [online]. [cit ]. 5

13 budovy a pozemky, které mohou a nemusí mít ekologickou zátěţ které sloţitostí podmínek svého budoucího rozvoje odrazují soukromý a jiný kapitál od účelné intervence. d) Definice dle Ústavu pro ekopolitiku: Jsou to plochy: nevyuţívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně vyuţívané, původně průmyslové, logistické, komerční či obytné objekty v kompaktně zastavěných územích, původně zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve volné krajině, s neprůhledným majetkoprávním uspořádáním, se zdevastovanými výrobními či jinými budovami. e) Definice podle CABERNET 10 EU CABERNET - (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network) : byly dotčeny vlastním předchozím vyuţitím, jsou zchátralé nebo vyuţité pouze částečně, nacházejí se zcela anebo částečně rozvinutém nebo urbanizovaném území, vyţadují určitou intervenci, mají-li být znova smysluplně vyuţity, mohou mít skutečné nebo domnělé problémy s ekologickým znečištěním. f) Definice zpracovaná pro Evropskou komisi 11 Seskupení Contaminated Land Rehabilation Network for Environmental Technologies (dále CLARINET) na základě studie zpracované v rámci Evropy definuje brownfields jako plochy: zatíţené předešlým vyuţitím místa a jeho okolím, opuštěné a nedostatečně vyuţívané, se zřejmými nebo pravděpodobnými problémy s kontaminací, většinou leţící na zastavěných městských územích. 10 In: CB, [online]. [cit ]. 11 In: EU, unie.cz [online]. [cit ]. 6

14 g) Shrnutí Veškeré pojmy se převáţně shodují v terminologiích a myšlence, co přesně brownfields znamená. Odlišnost spočívá v tom, ţe v kaţdé zemi jde o jiný název, ale rozdíl mezi těmito areály není moc velký. Převáţně se jedná o objekty, které jsou ekonomicky nezvýhodněné nebo nevyuţívané. Jsou to areály průmyslových zón, neprůmyslových zón, plochy v centrech měst nebo na okrajích nebo staré nevyuţívané objekty. Je pouze otázkou času, kdo bude ochoten do takového objektu investovat. Takovýto investor musí předběţně počítat s tím, jestli se mu veškeré vynaloţené náklady vrátí. Z pohledu stavebního se jedná převáţně o objekty, které se dají dále vyuţívat. U těchto objektů je veliká pravděpodobnost rekonstrukce, regenerace, popřípadě rekultivace. Po přínosu investora, který je ochoten do určitého areálu či objektu investovat nevelkou částku, se můţe jednat do budoucna o velký přínos. Samozřejmě se musí zohlednit veškeré příjmy a výdaje pro něj potřebné. Z toho pak vychází. Velkým přínosem u brownfields je představa navrácených nákladů. Časem se veškeré náklady navrátí. Zdroj: KIRSCHNER, Jankových, Vlaďka, Disertační práce, březen

15 1.2 Terminologie 12 S brownfields jsou spojeny pojmy: 13 blackfield - představují lokality či území s extrémně vysokými kontaminacemi půdy. Jsou to podzemní a povrchové vody, znečištěná půda a mnoho dalších sloţek ţivotného prostředí. Takto znehodnocená půda je hlavní překáţkou pro její nové vyuţití. greenfield - představují pozemky a volné plochy mimo kompaktně zastavěná území sídel, kde se stěhují nové výrobní i obchodní činnosti. asanace - zlepšení ţivotních podmínek ve městech i v přírodě, ozdravění ţivotního prostředí, rozsáhlé stavební úpravy, nápravy. sanace - přijatá opatření k nápravě škod způsobených lidskou rukou, příleţitostných poměrů. konverze - jedná se o obecnou změnu nebo proměnu území, obrácení. rekonverze - přebudování pro nový účel, opětná přeměna. regenerace - znovuvytvoření nového objektu, uvedení do původního stavu. S tím souvisí i lepší nové ţivotní vyuţití. rekultivace - pozemky se uvádějí do původního stavu. Opětovná rekultivace pozemků, ale ne vţdy k původnímu řešení. Můţe se jednat o vykácený les, ze kterého vznikne louka, pole. rehabilitace - příroda a pozemky se navrací do původního stavu. Znovunabytí původních vlastností a navrácení cti. 12 ZAMARSKÝ, Vítězslav, Jiří TYLČER a Tomislav STŘELEC. Regenerace průmyslových ploch: jak vznikají a co s nimi. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 138 s.. ISBN ZAMARSKÝ, Vítězslav, Jiří TYLČER a Tomislav STŘELEC. Regenerace průmyslových ploch: jak vznikají a co s nimi. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 138 s.. ISBN

16 Typologie z různých hledisek Základní styly se dělí na průmyslové a neprůmyslové objekty, dle polohy, původu a nového vyuţití. Tyto objekty jsou dále děleny ještě podle předešlých vyuţití. a) Průmyslové brownfields Jedná se o opuštěné energetické, skladovací, průmyslové a těţební areály a objekty. Areály, které slouţily k průmyslu a obchodu. b) Neprůmyslové brownfields Zemědělské, vojenské, ţelezniční, dopravní areály. Dále to jsou školy, nákupní střediska, nemocnice, vězení, kulturní domy, kina, parky, sportovní hřiště, obytné domy a další. c) Podle polohy Jedná se o zastavěné území měst, v okolí a v širším okolí centra měst, v příměstských částí, kraje malých obcí a vesnic a také zcela urbanizované území. K nápravě ozelenění brownfields je moţno vyuţít kterékoli z výše uvedených částí obcí. Ovšem poloha dané lokality bude mít vliv na zvolený typ dané plochy, její budoucí funkci a ozelenění. Území v blízkém okolí centra měst s velkým nedostatkem zelených ploch bude časem lákat investory k zaloţení zeleně s rekreační vyuţitím. Obráceně však bude působit území na okraji obce. Zde je dostatek rekreačního vyuţití a díky příměstské zeleni je moţnost rekultivace za účelem produkce technických a energetických rostlin nebo biomasy. Hlavní roli hrají místní podmínky a charakter lokality, které předurčují budoucí vyuţití a funkci daného území. d) Podle původu Patří zde opuštěné průmyslové zóny v urbanizovaném území, komerční brownfields, brownfields vzniklé po ukončení těţební činnosti a po těţbě nerostných surovin, zemědělské brownfields (nevyuţívané objekty bývalé druţstevní výroby, a zpustlé pozemky), armádní brownfields (vojenské budovy, skladovací plochy), území slouţící dopravě (např. loděnice, přístavy a ţelezniční pozemky), obytné brownfields (vybydlená panelová sídliště, bytové domy se zastaralým bytovým fondem), chátrající administrativní 14 ZAMARSKÝ, Vítězslav, Jiří TYLČER a Tomislav STŘELEC. Regenerace průmyslových ploch: jak vznikají a co s nimi. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 138 s.. ISBN OPATOVÁ, Yvona. Brownfields-greenfields-město: úloha zeleně při obnově devastovaných území města: c2008, 30 s. ISBN , 9

17 objekty ve vnitřních zónách měst, vybydlené a degradované části měst a zchátralé objekty s památkovou hodnotou (kláštery, špitály, barokní hospodářské objekty či industriální památky 19. století). Pouţívají se pozemky spíše bez komplexní zástavby. Jsou to lokality s těţební minulostí či zemědělská brownfields. e) Podle moţnosti nového vyuţití Pro pozemky je moţno nalézt nové vyuţití v rámci trţních mechanismů. O pozemky projeví zájem soukromý či veřejný developer, nebo jde o spolupráci obou. Pro pozemky je třeba nalézt nové vyuţití za asistence veřejných finančních prostředků. To se týká spolupráce veřejného a soukromého sektoru, či veřejného developera. Pro pozemky nelze nalézt nové vyuţití, proto je zde vhodná rekultivace. Převáţně rozvoj těchto pozemků je často ovlivněn sociálními cíli ochrany ţivotního prostředí. Proto jsou tyto brownfields vhodné k ozelenění. Pak převáţně záleţí na podmínkách daného prostoru. Tyto typy brownfields uţ vyţadují vyšší finanční podporu z veřejných prostředků Rozdělení podle hlediska a původu vzniku: 16 a) Nevyuţívané průmyslové zóny v urbanizovaném území Ke vzniku prvních typů brownfields vedla zásadní změna v orientaci českého průmyslu, kterou charakterizuje odklon od těţké průmyslové výroby k orientaci na produkci spotřebního zboţí, automobilů a informační a komunikační techniky b) Nevyuţívané administrativní objekty ve vnitřních zónách měst Jedná se o objekty, na které obec uţ neměla ţádné finanční prostředky a nezískala nového majitele. Spadají sem brownfields, které vznikají při rychle probíhajících změnách strukturálního a funkčního uspořádání urbanizovaného území. c) Nevyuţívané objekty Českých drah a Správy ţelezniční dopravní cesty Majetek Českých drah a Správy ţelezniční dopravy není kompletně zinventarizován a ohodnocen. Z tohoto důvodu není mnoho objektů udrţováno a vede ke špatnému stavu nebo dokonce demolici objektů. d) Nevyuţívané objekty ozbrojených sloţek Jsou jimi dlouhodobě nevyuţívané vojenské areály Armády České republiky a chátrají podobně jako mnoho českých jiných areálů. 16 KADEŘÁBKOVÁ, Boţena a Marian PIECHA. Brownfields: jak vznikají a co s nimi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2009, xiv, 138 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN

18 e) Nevyuţívané zemědělské objekty Velké mnoţství objektů nachází svůj původ v zemědělském sektoru. Jedná se o objekty, které například uţ neslouţí svému původní účelu a postupně chátrají. Po roce 1989 prošlo české zemědělství změnami velkých rozměrů. Začaly se navracet vlastnické vztahy k půdě a jednotlivým komoditám. To vedlo k opětovné tvorbě nových objektů. f) Pozůstatky ukončení důlní činnosti těţby nerostných surovin Sanace a opětovné začlenění důlních objektů do okolní krajiny bude dlouhodobou záleţitostí, která je ovlivněna vysokými náklady na revitalizaci území a dlouhou periodou přírodních procesů vedoucích k obnově přirozených ekosystémů. Průmyslové objekty jsou bez veškerého vyuţití. Zdroj: 1.4 Typologie z ekonomického hlediska: 17 a) Projekty s ekonomickou ţivotností Jde o objekty, které se nacházejí ve velmi dobré lokalitě. Proto zde není nutná investice veřejných prostředků. Je moţné poskytnout veřejnou nepeněţní investici, která pak zpětně můţe zvýšit výhody místní komunity. b) Projekty s podporu ekonomické ţivotnosti Jsou to objekty, které se uţ nenacházejí v tak dobré lokalitě jako v předchozím případě. Je zde uţ potřeba silné veřejné podpory a intervence pro projekty, bez které by nemohly fungovat a realizovat se. c) Nekomerční projekty Patří sem lokality a nemovitosti, ve kterých je rozvoj směřován na vyšší míru se sociálním zaměřením a ochranou ţivotního prostředí. Je nutno počítat s vyšší intervencí veřejných prostředků. 17 KADEŘÁBKOVÁ, Boţena a Marian PIECHA. Brownfields: jak vznikají a co s nimi. Vyd. 1. V Praze: 2009, 138 s. ISBN

19 d) Projekty ve stavebně technické kondici Jedná se o objekty v havarijním stavu ohroţující ţivotní prostředí a převáţně lidské zdraví. V případě neschopnosti dotyčné osoby je nutné škody opravit. Jejich odstranění platí nejčastěji daňový poplatník. e) Ostatní projekty Ostatními projekty se míní ty v nekomerčních oblastech, u kterých se předpokládá dlouhodobé horizontální vyuţití. Řeší se zde nabídka s poptávkou. 1.5 Brownfields v České republice a současný stav 18 Na našem území na nachází mnoho brownfields. V kaţdém městě či obci najdeme buď areál, nebo pozemky tohoto typu. Většinou bývají ve vlastnictví obce nebo soukromého majitele. Touto problematikou se zabývá po celém území ČR uţ dlouhodobě agentura CzechInvest. Shromaţďuje informace a údaje o stavu a rozsahu daných brownfields. Tato firma vznikla jako podpora pro podnikání a investice. Co se týká současného stavu brownfields, můţeme čerpat z velkého mnoţství studií. Nejrozsáhlejší je z roku Zpracovával ji společně s jednotlivými kraji CzechInvest. Cílem bylo zapsat, evidovat všechny průmyslové objekty a nemovitosti, které jsou nevyuţívané a leţí ladem na území ČR. Ty pak zanášely do katalogu, který je nabídnut na internetových stránkách podnikatelům a široké veřejnosti k realizaci jejich plánů. Mapování brownfields probíhalo v rámci tzv. Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území ČRˮ, tuto studii provedla Agentura CzechInvest v letech ve spolupráci s Prahou a jednotlivými kraji. U lokalit se zjišťovala základní charakteristika, předešlé vyuţití, vlastnické vztahy, kontaminace a další. V určitých lokalitách byly brownfields dále podrobněji zpracovány do fáze předprojektové přípravy. Vláda se usnesla a zpracovala Národní strategii regenerace brownfieldsˮ. Tato strategie vzniká na základě podnětů vyuţitím poznatků z dokončených lokalizovaných ploch, které jsou ve vyhledávací studii. Cílem bylo vytvoření vhodného prostředí pro realizaci regenerace projektů a vniku nových brownfields. S touto strategií vzniká Národní databáze brownfieldsˮ. Databáze nabízí připravené lokality, území a plochy pro budoucí vyuţití a plány investorů. 18 ZAMARSKÝ, Vítězslav, Jiří TYLČER a Tomislav STŘELEC. Regenerace průmyslových ploch: jak vznikají a co s nimi. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 138 s.. ISBN , CI, In: CzechInvest, [online]. [cit ]. 12

20 Národní databáze brownfields slouţí: evidence BF na celém území ČR vytipování objektů pro projekty s veřejnou podporou volba lokalit pro budoucí vyuţití a regeneraci statické účely Z výsledků vyhledávací studie z CzechInvest vyplývá, ţe na území ČR jsou objekty, které leţí ladem, asi o objemu cca m² (zdroj: CzechInvest). Průmyslové objekty a historické objekty tvoří (cca 43% zdroj: CzechInvest). Vojenské objekty zabírají zhruba polovinu objemu jako průmysl (cca 23,2 % zdroj: CzechInvest). Další skupinou jsou stavby zemědělské, občanské, bytové a další. Tato skupina je v menším zastoupení. V následující tabulce jsou zobrazeny veškeré informace. Počet brownfields 19 Na základě Vyhledávací studie 1 bylo v ČR lokalizováno 2355 brownfields, které zaujímají rozlohu ha s celkovou zastavěnou plochou cca m 2 (cca 421 ha). Studie provedla syntézu dat ze všech krajů kromě Prahy, evidovala brownfields od velikosti cca 1 ha, ale nezahrnuje tzv. těţební brownfields. Hrubý odhad nákladů na revitalizaci těchto lokalit je 200 mld. Kč. Celkový počet brownfields je ale podstatně vyšší, v roce 2004 se uváděl odhad lokalit typu brownfields o celkové rozloze ha. Přesný počet brownfield se stále můţe jen odhadovat. 20 Ani záměr vládní agentury CzechInvest vybudovat Národní databázi brownfields nezajistil, aby byl znám alespoň přibliţný počet těchto území na celé ploše ČR. Odhady hovoří o tom, ţe brownfields je u nás přibliţně mezi a a zaujímají celkovou plochu aţ hektarů. 19 In: CzechInvest, [online]. [cit ]. 20 In: Realit, [online]. [cit ]. 13

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Liberec 12.4.2007 Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Ing. Kateřina Lorencová Divize podnikatelských nemovitostí a infrastruktury CzechInvest Struktura prezentace 1. Aktivity Agentury CzechInvest

Více

Národní strategie regenerace brownfieldů

Národní strategie regenerace brownfieldů III. Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní strategie regenerace brownfieldů V Praze dne 20. června 2008 Preambule Národní strategie regenerace brownfieldů (dále jen Strategie ) byla zpracována na základě

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Obsah Role Jednotky regenerace brownfields Stav brownfields v Moravskoslezském kraji Databáze brownfields Účelová

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Potenciál brownfields jako center dalšího rozvoje Bc. Marie Kopalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Potenciál brownfields jako center dalšího rozvoje Bc. Marie Kopalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Potenciál brownfields jako center dalšího rozvoje Bc. Marie Kopalová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

Revitalizace Brownfields v Rakousku

Revitalizace Brownfields v Rakousku Revitalizace Brownfields v Rakousku Gundula Prokop gundula.prokop@umweltbundesamt.at Umweltbundesamt GmbH EUREGIO city.net Workshop 1. prosince 2009 Nov 2007 / Folie 1 Témata (1) Definice (2) Brownfields

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ + Aktuální možnosti podpory z programu NEMOVITOSTI Lada KRATOCHVÍLOVÁ

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

Regenerace brownfields z hlediska investora

Regenerace brownfields z hlediska investora Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Regenerace brownfields z hlediska investora Diplomová práce Autor: Bc. Renata Cibulková Finance, Oceňování majetku Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Michálek,

Více

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brno, 18. 2. 2015 Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zlín, 26. května 2015

Zlín, 26. května 2015 Zlín, 26. května 2015 Ivana Pavelová Zlínský kraj EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Projekt Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.etapa, registrační

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11.

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11. OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Brownfields a greenfields Libereckého kraje Liberec, 19.11.2015 Činnosti regionální kanceláře Regionální kancelář Strukturální fondy

Více

Podpora investičních aktivit v rámci brownfields

Podpora investičních aktivit v rámci brownfields Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podpora investičních aktivit v rámci brownfields Bc. Karolína Šílová Diplomová práce 2010 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Programové dokumenty a revitalizace brownfields v ČR - Národní strategie regenerace brownfields pro ČR, 2004, konsorcium, CzechInvest/MPO,

Více

PRŮMYSLOVÉ BROWNFIELDY NA OSTRAVSKU ZÁTĚŢ A PŘÍLEŢITOST. Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA

PRŮMYSLOVÉ BROWNFIELDY NA OSTRAVSKU ZÁTĚŢ A PŘÍLEŢITOST. Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA PRŮMYSLOVÉ BROWNFIELDY NA OSTRAVSKU ZÁTĚŢ A PŘÍLEŢITOST Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA OSTRAVSKO Centrum nejrychleji rostoucího regionu ČR Kumulativní růst přímých zahraničních investic (ČNB) : - 1998 8

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 28.3. 2011 Téma : Brownfields a problematika jejich opětovného využití Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., klusacek@geonika.cz Struktura prezentace

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Faktory úspěšného územního rozvoje Právní prostředí, politické prostředí,

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

ANALÝZA SPZ OSTRAVA MOŠNOV A SPZ HOLEŠOV J A N H A N A

ANALÝZA SPZ OSTRAVA MOŠNOV A SPZ HOLEŠOV J A N H A N A ANALÝZA SPZ OSTRAVA MOŠNOV A SPZ HOLEŠOV J A N H A N A Úvod Důvody pro budování průmyslových zón: - podpora strukturálně postižených regionů - příprava ploch pro investory Průmyslová zóna: Průmyslovou

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti Investiční příležitosti Zlínského kraje Ing. Mariana Vítová, CzechInvest 12.6.2008 Role CzechInvestu Podpora investic, podnikatelské nemovitosti -- podpora investičních projektů (od výběru lokality až

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní program: N4106 Zemědělská specializace

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní program: N4106 Zemědělská specializace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Katedra krajinného managementu Vedoucí

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009 Podnikání v regionu 2. prosince 2008, Zlín Informace o výzvách Oblasti podpory 2.4 3.3.2 Podpora podnikání Podnik. infrastruktura

Více

Circular Flow Land Use Management (CircUse) strategický přístup k managementu udržitelného využívání území

Circular Flow Land Use Management (CircUse) strategický přístup k managementu udržitelného využívání území Circular Flow Land Use Management (CircUse) CircUse strategický přístup k managementu udržitelného využívání území Jiřina Bergatt Jackson Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s, www.urbaninfo.cz, www.brownfields.cz,

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Luboš Srdínko Podnikatel IČO 40201830 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 2007: KASÁRNA PATŘÍ MĚSTU Město převzalo areál bývalých kasáren darem od Armády ČR Celková výměra převzatého území činí ca 45

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ BÝVALÉHO LIGNITOVÉHO DOLU V KYJOVĚ PROPOSAL FOR USE OF THE FORMER LIGNITE MINE IN KYJOV

NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ BÝVALÉHO LIGNITOVÉHO DOLU V KYJOVĚ PROPOSAL FOR USE OF THE FORMER LIGNITE MINE IN KYJOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUT OF FORENSIC ENGINEERING NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ BÝVALÉHO LIGNITOVÉHO DOLU V KYJOVĚ PROPOSAL FOR USE OF THE FORMER

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více