Strategické dokumenty JMK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické dokumenty JMK"

Transkript

1 Strategické dokumenty JMK

2 Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Strategie prevence kriminality Strategie protidrogové politiky Strategie rozvoje lidských zdrojů Koncepce rodinné politiky Generel dopravy Generel krajských silnic Program rozvoje sítě cyklistických komunikací Program rozvoje cestovního ruchu Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Strategie rozvoje hospodářství Regionální inovační strategie (III) Územně energetická koncepce Koncepce ochrany přírody Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Koncepce environmentálního vzdělávání Plán odpadového hospodářství Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Koncepce rozvoje vinařství Koncepce rozvoje ovocnictví 2 Strategické dokumenty JMK Program rozvoje lesního hospodářství Krizový plán Komplexní koncepce Strategie rozvoje Program rozvoje Územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje kraje

3 Základní koncepční dokumenty Jihomoravského kraje Strategie regionálního rozvoje JMK Zpracovaná v roce 2005 na období do roku 2016, v současnosti probíhá aktualizace vize do roku 2020 Program rozvoje kraje Zpracovávaný vždy pro 4letá období 3 Strategické dokumenty JMK

4 Priority Programu rozvoje kraje Motto: Atraktivní a inovativní Jihomoravský kraj v čele středoevropského regionu PRIORITA I. KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL PRIORITA II. ZNALOSTNÍ POTENCIÁL A KONKURENCESCHOPNOST VĚDA, VÝZKUM, INOVACE PRIORITA III. DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST PRIORITA IV. ATRAKTIVNOST DESTINACE 4 Strategické dokumenty JMK PRIORITA V. KVALITA PROSTŘEDÍ A KRAJINY

5 Program rozvoje kraje Opatření B.3.7 B.3.7 Podpora řešení regenerace brownfields. Realizátor: JMK, RRA JM Spolupracující subjekty: Brno, JMK, obce Způsob zapojení kraje: konzultace, analytická činnost, tvorba nabídek Věcně příslušný odbor kraje: Odbor podnikatelských nemovitostí (web, katalog), regionálního rozvoje, Odbor územního koordinace postupů dotčených institucí, plánování a stavebního řádu příprava vhodných nástrojů regenerace brownfields Náklady realizace: nelze vyčíslit Financování krajem: nelze jednoznačně určit Cílová skupina: nelze vyčíslit Územní dopady: JMK Období realizace: Strategické dokumenty JMK Výstupní indikátory: počet regenerovaných brownfields, počet ha regenerované plochy brownfields

6 Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020 Důvody pro zpracování: Stávající Strategie rozvoje JMK zpracována v roce 2006 na období 10 let Vnější faktory: hospodářská a finanční krize, demografické a hospodářské změny, evropská kohezní politika v období do roku Strategické dokumenty JMK

7 Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020 Motto: Kraj, kde je radost žít Vize: Jihomoravský kraj bude ekonomicky prosperujícím regionem, otevřeným vůči mezinárodním výzvám a impulzům, poskytujícím svým obyvatelům prostor pro kvalitní život. 4 pilíře: Konkurenceschopnost Sociální soudržnost Infrastruktura Vyvážený rozvoj území kraje 7 Strategické dokumenty JMK

8 Priorita 1: Strategická Kvalitní a odpovídající část Rozvoj páteřní nabídka veřejných služeb Priority Dlouhodobá infrastruktury a dopravního životaschopnost a napojení kraje Konkurenceschopná regionální ekonomika v evropském/globálním měřítku Opatření 1.1: Rozvoj znalostní ekonomiky Opatření 1.2: Kvalitní prostřední pro podnikání Opatření 1.3: Efektivní marketing kraje Priorita 2: Opatření 2.1: 8 Strategické dokumenty JMK Priorita 3: opatření Opatření 3.1: Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Opatření 2.2: Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání a kulturního vyžití Opatření 2.3: Zkvalitnění školního vzdělávání dětí a mládeže vč. aktivit mimo výuku Opatření 2.4: Zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Opatření 2.5: Rozšíření zázemí pro studenty a cizince Opatření 2.6: Zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního vyžití Opatření 2.7: Zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění komunikace s veřejností Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě a sítě mezinárodních cyklostezek Opatření 3.2: Výstavba a modernizace infrastruktury pro kolejovou dopravu Opatření 3.3: Zlepšení napojení Brna na globální centra Opatření 3.4: Zajištění udržitelného zásobování vodou Opatření 3.5: Rozšíření a zkvalitnění systému protipovodňové ochrany Opatření 3.6: Zajištění udržitelného zásobování a využívání energií Priorita 4: znevýhodněných částí kraje Opatření 4.1: Zachování dostupnosti veřejných služeb Opatření 4.2: Posílení kvality a kompetence místní samosprávy a místních iniciativ Opatření 4.3: Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření 4.4: Modernizace infrastruktury Opatření 4.5: Zemědělství a péče o krajinu

9 Strategie rozvoje JMK 2020 Opatření 4.3 Rozvoj podnikatelských aktivit Obsahuje intervenci Iniciace revitalizace brownfields po zemědělské a průmyslové výrobě na podporu malého a středního podnikání Tato intervence definována jako nepřímá: není v přímé kompetenci kraje, kraj může zprostředkovávat jednání, lobovat apod. 9 Strategické dokumenty JMK

10 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky dle usnesení Vlády ČR č. 141 ze dne Vybráno na základě souhrnného hodnocení situace na trhu práce (nezaměstnanosti), daňových příjmů na 1 obyvatele, počtu podnikatelů na 1000 obyvatel a kupní síly obyvatel. V JMK jako hospodářsky slabé regiony vymezeny okresy Blansko, Hodonín a Znojmo Krajům doporučena podpora těchto území 10 Strategické dokumenty JMK

11 Vymezení socioekonomicky slabých území dle metodiky Programu rozvoje Jihomoravského kraje Slabá socioekonomická situace = vysoká nezaměstnanost, úbytek obyvatelstva, stárnutí populace, nízká podnikatelská aktivita 11 Strategické dokumenty JMK

12 Cíle podpory socioekonomicky slabších mikroregionů Aktivizace rozvoje mikroregionů Předpoklady: aktivní zapojení místních aktérů, využití vnitřního potenciálu mikroregionů Lze vycházet ze zpracovaných rozvojových strategických dokumentů mikroregionů Identifikace aktivit majících reálný a efektivní dopad na zlepšení situace v území Stanovení posloupnosti přípravy a realizace jednotlivých aktivit nalezení způsobů podpory jejich přípravy a realizace 12 Strategické dokumenty JMK

13 Možnosti podpory rozvoje socioekonomicky slabších mikroregionů 1. Poradenství a konzultace projektových záměrů 2. Pomoc při formování a prosazování nosných rozvojových projektů 3. Tematické semináře k zaměřené na přípravu a realizaci projektů 4. Cílená analýza území na základě reálné nabídky a poptávky cílové skupiny 5. Podpora spolufinancování při přípravě projektů (technická a projektová dokumentace) 6. Podpora spolufinancování při realizaci projektů 7. Odborná spolupráce při zajištění přípravy a realizace projektů 8. Zvýhodnění projektů při vyhlašování dotačních programů JMK 9. Průběžná informovanost o aktuálních výzvách (zdroje financování); zřízení speciální telefonní linky pro poradenství o financování z dotačních programů pro obce 13 Strategické dokumenty JMK

14 Aktéři procesu podpory rozvoje Jihomoravský kraj Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Externí poradenské firmy Místní aktéři Mikroregion Obce (v čele se starosty) Místní podnikatelé Další aktivní subjekty (NNO, ředitelé škol a představitelé dalších subjektů) Úřady práce, hospodářské komory, 14 Strategické dokumenty JMK

15 Systémový přístup k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje Bylo provedeno: zvýhodnění pilotních mikroregionů v Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje zvýhodnění podnikatelů pilotních mikroregionů v rámci dotačního programu pro začínající podnikatele iniciační semináře za účasti představitelů Jihomoravského kraje (Borotín, Velká nad Veličkou, Vranovská pláž) řízené rozhovory s lokálními aktéry (starostové obcí, podnikatelé) vyhodnocení řízených rozhovorů, sesbírání a zformulování potřeb obcí zpracování zpráv o situaci pro každý pilotní mikroregion sestavení projektového zásobníku s návrhem na rozpracování projektů do podoby projektových fiší s perspektivou nalezení vhodného dotačního titulu a zpracování projektové žádosti asistence zpracování a administraci projektových žádostí (v současné době jsou do konkrétních výzev zpracovány a podány 3 žádosti o dotaci pro projekty, 1 projekt je v přípravě) zpracování prezentačních DVD zaměřených na cykloturistiku ze všech mikroregionů, zpracování kalendáře s tipy na výlet, televizní šot jako pozvánka pro cyklisty 15 Strategické dokumenty JMK

16 Systémový přístup k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje Bude dále provedeno: pravidelné zasílání grantového kalendáře pro municipální sféru, zpracovávaného RRAJM, obcím pilotních mikroregionů prověření všech dotačních programů Jihomoravského kraje s ohledem na možné zacílení do pilotních mikroregionů konzultační činnost při projektech uspořádání tematických seminářů prověření a návrh postupu realizovatelnosti pilotních projektových záměrů lobbing ve prospěch pilotních mikroregionů 16 Strategické dokumenty JMK

17 17 Strategické dokumenty JMK Děkuji za pozornost

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více