ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka Všetaty. Výst./712b/2013 Zuzana Hauptová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty. Výst./712b/2013 Zuzana Hauptová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam."

Transkript

1 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: Výst./712b/2013 Zuzana Hauptová ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka Všetaty Všetaty: Obec Lhota, IČ: , Boleslavská 47, Lhota, Dřísy, v zastoupení: Jiří Filler, IČ: , Lomnická 296, Hostavice, Praha 9 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal Obec Lhota, IČ: , Boleslavská 47, Lhota, Dřísy, v zastoupení: Jiří Filler, IČ: , Lomnická 296, Hostavice, Praha 9 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Tlaková kanalizace Lhota - podružné sběrače (dále jen "stavba") na pozemcích, které jsou pro svoji rozsáhlost uvedeny v příloze č.1a tohoto rozhodnutí a jsou jeho nedílnou součástí. Druh a účel umisťované stavby: - V obci Lhota je pro odvádění splaškových vod navržena oddílná kanalizace. - Projektová dokumentace řeší stavbu podružných sběračů tlakové kanalizace, která navazuje na povolenou stavbu řádů tlakové kanalizace se zaústěním řadu,,a" na ČOV Dřísy. Účelem stavby je zajištění odvádění splaškových odpadních vod z jednotlivých připojených nemovitostí na ČOV Dřísy. Stavba podružných sběračů je navržena k umístění v obci Lhota, k.ú. Lhota u Dřís. - Projektová dokumentace řeší 313 ks podružných sběračů včetně vystrojené čerpací šachty - z toho je 200 ks objektů s číslem popisným, 105 ks objektů s číslem evidenčním, 1 ks objektu bez č.p./č.ev. (hasičská zbrojnice), 7ks rozestavěných rodinných domů. Dále P.D. řeší napojení 21 ks stavebních parcel pomocí potrubí zaslepeného na připojovaném pozemku s napojením na řád tlakové kanalizace (bez osazení vystrojené čerpací šachty) a 39 ks potrubí podružných sběračů zaslepených ještě před hranicí připojovaného pozemku s napojením na řád tlakové kanalizace (bez osazení vystrojené čerpací šachty). - Stavba podružných sběračů tlakové kanalizace spočívá v uložení plastového potrubí v profilu 40/3,7mm, resp. 50/4,6mm, s napojením na řady tlakové kanalizace pomocí navrtávacího pasu s

2 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 2 osazeným šoupátkem pro přípojky ovládaným zemní soupravou ukončenou šoupátkovým poklopem uloženým na podkladní desce. Hlavní uzávěr podružného sběrače bude osazený na veřejně přístupném místě a bude označen orientační tabulkou. Druhý konec potrubí bude ukončen v nově osazené plastové čerpací šachtě umístěné na pozemku připojovaného objektu, do které bude napojeno potrubí domovní části gravitační kanalizační přípojky, případně bude zaslepen. Pro podružné sběrače tlakové kanalizace bude použito potrubí PEHD o 40x3,7 v délce 5026,70m, o 50x4,6 v délce 1145,40m, materiál PE 100 RC, SDR 11 s hnědým pruhem. - Čerpací šachty budou osazeny plastové o vnitřním průměru 1,0m (příp. průměru 1,20m) v provedení pro obetonování. V případě vysoké hladiny spodní vody v rozmezí 0,6-1,0m budou osazeny plastové dvouplášťové šachty s betonovou výplní. - Čerpací šachty budou vystrojeny čerpací technologií - objemovým kalovým čerpadlem s řezacím zařízením. Technologie čerpadla bude dále obsahovat pojišťovací ventil - nastavený na hodnotu 0,6 Mpa s umístěním mezi čerpadlem a kulovou zpětnou klapkou (resp. pod zpětnou klapkou), kulovou zpětnou klapku, havarijní plastový uzávěr, elektronické sondy pro snímání hladin. Součástí technologické dodávky bude rovněž plastová rozvodnice s ovládací automatikou s optickou signalizací provozního a poruchového stavu. Napojení čerpací technologie na zdroj elektrické energie bude řešen z rozvodné skříně připojované nemovitosti. Umístění stavby na pozemku: - Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:500 a 1:1000 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Obec Lhota, k.ú. Lhota u Dřís. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala: Jana Fillerová, Lomnická 296, Praha 9, Hostavice,IČ: Autorizace: Ing.Cyryl Mikyška, Braunerova 1681, Roztoky u Prahy, ČKAIT Stavbu podružných sběračů tlakové kanalizace je možno realizovat na základě pravomocného územního rozhodnutí. Stavba nevyžaduje dle platného SZ č.183/2006 Sb. 103 stavební povolení ani ohlášení. 3. Nutno dodržet stanovené podmínky dotčených orgánů a správců inž. sítí a to : - Obec Lhota, Boleslavská 47, Dřísy, souhlasné stanovisko ze dne Obec Lhota souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu podružných sběračů tlakové kanalizace v obci Lhota dle doložené projektové dokumentace. Obec Lhota souhlasí s umístěním stavby ve vztahu k síti vodovodu, veřejného osvětlení a místních komunikací, které jsou ve vlastnictví Obce Lhota. - MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha nám. Republiky 3, Praha 1,Komplexní stanovisko ke stavbě podružných sběračů tl. kanalizace Lhota, Č.jedn.: 100/56842/2013 ze dne vodoprávní úřad 1. Akcí nesmí být dotčen vodní tok ani pozemky s ním sousedící a ochranná pásma vodních zdrojů. 2.Napojení na stávající sítě bude předem projednáno s jejich vlastníkem a provozovatelem, musí být zajištěna dostatečná kapacita těchto sítí, včetně ČOV. Povolení je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu. - orgán ochrany ZPF Nejsou námitky, souhlasu orgánu ochrany ZPF není třeba. - orgán SSL Ve výše uvedené věci byla dne podaná žádost o udělení souhlasu se stavbou

3 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 3 v ochranném pásmu lesa dle ust. 14 odst. (2) lesního zákona, která bude vyřízena pod č.j. 100/56841/2013/OSSL. - orgán ochrany přírody a krajiny K realizaci záměru nemáme připomínky. - orgán odpadového hospodářství 1.Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.) 2.V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. - orgán ochrany ovzduší Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší bude v případě potřeby snižováno skrápěním výkopového materiálu (odpadu). - MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha nám. Republiky 3, Praha 1,Rozhodnutí souhlas s činností v ochranném pásmu památného stromu Č.j.:053579/ /PK ze dne Souhlas se uděluje za předpokladu dodržení následujících podmínek: 1) V ochranném pásmu,,jilmu habrolistého kód ÚSOP budou vybudovány dva podružné sběrače ve vzdálenosti 7,7m, 7,2m od paty kmene památného stromu. Dřevina má základní ochranné pásmo ze zákona a to ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130cm nad zemí tedy 10m. 2) V ochranném pásmu budou veškeré výkopové práce prováděny pouze ručně. 3) Kořeny o průměru větším než 2cm nesmí být překopány, všechna zranění kořenů o průměru větším než 2cm budou okamžitě začištěna, opatřena ochranným nátěrem a bude o nich pořízen písemný záznam, který bude předán zdejšímu orgánu ochrany přírody. 4) V nezpevněných částech ochranného pásma památného stromu nebudou pojíždět ani stát žádné mechanizmy, nebude v něm skladován žádný materiál a nebude narušován sešlapem. 5) Výkopy v ochranném pásmu památného stromu nesmí zůstat dlouho otevřené, aby nedošlo k poškození kořenů suchem, mrazem, osluněním apod. Požadujeme aby při teplotě -5 C a nad 20 C byly výkopy zahrnuty do 48 hod, v ostatních případech (tj. při teplotách -5 C do +20 C) dojde k zahrnutí výkopu do 7 dnů od jeho otevření. Bok výkopu bude v době, kdy nebude probíhat práce, překryt textílií (jutou nebo geotextilií). 6) Památný strom bude chráněn plotem před mechanickým poškozením např. pohmožděním a potrháním kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny. 7) O zahájení prací v prostoru ochranného pásma bude orgán ochrany přírody a krajiny informován 5 dní předem. 8) Toto rozhodnutí (kopie) bude předána firmě, která bude zabezpečovat realizaci stavby. Pracovníci provádějící práce budou proškoleni ve smyslu tohoto rozhodnutí. - MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha nám. Republiky 3, Praha 1, Závazné stanovisko orgánu SSL Č.j.: 100/56841/2013/OSSL-zs ze dne Souhlas se uděluje za předpokladu splnění těchto podmínek: 1. Při realizaci stavby je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v 13 a 21 lesního zákona. 2. Při realizaci stavby nedojde ke kácení dřevin. V případě nutnosti pokácení stromu, který svou hmotnatostí převyšuje dle ust. 33 odst. (3) lesního zákona hodnotu 3m³ na 1ha lesa (0,3 m³/1000m²) bude zdejšímu orgánu státní správy lesů tato těžba ohlášena min 30 dní před započetím těžby. - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021, Mělník. Vyjádření Č.j. LCR176/001896/2013 ze dne S plánovanou stavbou tlakové kanalizace Lhota podružné sběrače souhlasíme. Upozorňujeme na dodržování povinností ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa dle 13 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích. K realizaci záměru si také zajistěte souhlas orgánu SSL při MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, OŽP.

4 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 4 - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou č.p. 1621/5, Dejvice, Praha, VLS ČR,s.p. - divize Mimoň souhlasí s provedením stavby,,tlaková kanalizace Lhota podružné sběrače, které se nachází v ochranném pásmu lesa (do 50m) za těchto podmínek : - Ke stavbě v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas VLÚ Praha. - Pozemky ve správě VLS ČR s.p. divize Mimoň nebudou stavbou dotčeny a nebude na ně ukládán žádný stavební materiál a stavební odpad. Při stavbě bude stavebník dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa v ustanoveních 13 odst. 2 a 3 Lesního zákona 289/1995 Sb. - MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Brandýs nad Labem, Masarykovo nám. 1,2, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Brandýs n.labem St.Bol.1,Vyjádření k akci Sz.: 153/57117/2013 ze dne K zamýšlenému projektu nemáme připomínek a souhlasíme při splnění: 1. Podrobnosti technického řešení uložení vedení do silničního pozemku a majetkoprávní záležitosti je nutné předem projednat se správcem dotčené komunikace tj. Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (dále jen KSÚS). 2. V rámci územního řízení je třeba žádat MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor dopravy, o povolení zvláštního užívání komunikace podle 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí). Žádost je nutné doložit: vyjádřením Policie ČR,DI KŘ SK Mělník k umístění inženýrských sítí vyjádřením správce dotčené komunikace tedy KSÚS dnů před zahájením stavebních prací je třeba žádat náš silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace podle 25 odst. 6 písm. c3) zákona o pozemních komunikacích (provádění stavebních prací). K žádosti, která musí obsahovat náležitosti dle 40 odst. 5, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích je nutné doložit: rozhodnutí o umístění inženýrských sítí vydané naším odborem vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice vydané KSÚS SK řešení dopravního opatření, je-li třeba, odsouhlaseného Policií ČR,DI KŘ SK Mělník. MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor dopravy, stanoví na základě žádosti a odsouhlaseného dopravního opatření přechodnou úpravu provozu na dotčených komunikacích. předložit smlouvu upravující majetkoprávní vztahy mezi investorem akce a vlastníkem silnic II. a III Tříd 4. V případě, že si dopravní opatření vyžádá uzavření silnice, je třeba požádat náš silniční správní úřad o povolení uzavírky. Žádost podejte min. 30 dnů před zahájením stavebních prací. Žádost musí mít náležitosti dle zákona č. 13/1997/Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 5. Rozhodnutí o umístění inženýrských sítí je nutnou součástí územního rozhodnutí (souhlasu), povolení provádění stavebních prací podmínkou pro zahájení stavebních prací v tělese komunikace (jejího pomocného pozemku). 6. Nemáme jiných připomínek a námitek k předmětné věci při splnění výše uvedených podmínek. 7. Veškeré stavební práce a zásahy do místních pozemních komunikací je nutno předem projednat s vlastníkem, tj. Obec Lhota. 8. Případné změny v projektu, které by se dotýkaly námi sledovaných zájmů, je třeba opětovně projednat s naším silničním správním úřadem. - MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Brandýs nad Labem, Masarykovo nám. 1,2, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Brandýs n.labem St.Bol.1,Rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice č. III/24417 (p.p.č.422/1) v k.ú. Lhota u Dřís Sz.: 153/60388/2013 ze dne Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek: 1. Uspořádání podzemního vedení bude v souladu s ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 2. Respektování vyjádření KSÚS č.j. 4313/13/KSÚS/MHT/SCH ze dne Na základě ust. 25 odst. 6), písm. c3) zákona o pozemních komunikacích požádá zhotovitel silniční správní úřad v rámci stavebního řízení o povolení provádění stavebních prací. 4. Žádost o povolení provádění stavebních prací bude obsahovat náležitosti dle 40 odst. 5) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 5. K žádosti je nutné předložit smlouvu upravující majetkoprávní vztahy mezi investorem výstavby a

5 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 5 vlastníkem silnic, doplněnou o,,vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice vydané správcem. 6. S žádostí o povolení zvláštního užívání komunikací bude předložen návrh dopravního opatření, bude-li zvláštním užíváním silnice vyvolána jeho potřeba. Návrh musí být projednán a odsouhlasen místně příslušnou Policií ČR, DI. Náš silniční správní úřad stanoví přechodnou úpravu silničního provozu. 7. Vyžádá-li si stavba uzavření komunikací, je třeba žádat náš silniční správní úřad o povolení uzavírky. Žádost bude obsahovat náležitosti dle 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Žádost je třeba předložit minimálně 30 dnů před realizací z důvodu jejího projednání s dotčenými orgány a institucemi (uzavírkou dotčené obce, vlastník uzavřených komunikací a komunikací, po nichž je vedena objízdná trasa, dopravce, dopravní úřad KÚ Středočeského kraje). - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Praha 5, Zborovská 11. Zn.4313/13/KSUS/MHT/SCH ze dne Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí s předloženou PD na výše uvedenou stavbu, která je součástí stavby,,tlakové kanalizace Lhota a je v souladu s naším vyjádřením č.j /2011/KSÚS/MH ze dne a dále smlouvou 11/2838/MH/Bu/Bs podepsanou dne Platnost uvedeného vyjádření tímto obnovujeme a prodlužujeme do Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Mělník,Bezručova č.p. 2796, Mělník 1, sídlo: Na Báních 1304, Praha Zbraslav. Stanovisko k PD pro: Tlaková kanalizace Lhota podružné sběrače Č.j. KRPS /ČJ ze dne V případech zásahu stavby do pozemní komunikace a omezení obecného užívání pozemní komunikace bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný silniční správní úřad po předchozím písemném vyjádření DI podle 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. - V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace. Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích. - MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče, detašované pracoviště Praha 1,nám.Republiky 3, Praha 1,vyjádření č.j / ze dne Z hlediska zájmů státní památkové péče není k uvedené akci námitek. Upozorňujeme Vás na povinnost řídit se ustanovením 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, tzn. ověřit si v předstihu před zahájením výkopových a zemních prací, zda území, kde, bude stavební činnost probíhat, je územím s archeologickými nálezy (u Archeologického ústavu AV ČR nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů ve smyslu citovaného zákona) a v případě, že tomu tak je, již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu ( 23, odst.2), dále viz zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova č.p.1370, Mladá Boleslav 1. Závazné souhlasné stanovisko dotčeného orgánu Ev.č. SB 651 2/2013/MB ze dne Bez připomínek. - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Ditrichova č.p. 17, Praha, Zn.KHSSC 45165/2013 ze dne KHS není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko proto nevydává. - Povodí Labe, Víta Nejedlého č.p. 951, Hradec Králové, Zn.PVZ/13/26610/Vg/0 ze dne K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

6 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 6 a) Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný. b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek. - Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Praha 3, Vyjádření Zn. SPU /2013/66/Gr ze dne K Vaší žádosti ze dne Vám Státní pozemkový úřad, Odloučené pracoviště Mladá Boleslav sděluje, že Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1010C09/10 uzavřená v roce 2009 mezi Pozemkovým fondem ČR a Obcí Lhota je platná. Vyjádření k P.D. Zn. SPU /2013 ze dne V zájmovém území stavby se nenachází žádná stavba vodního díla hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Toto vyjádření platí pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve věci za oddělení správy vodohospodářských děl, platí 2 roky ode dne jeho vydání. - Svazek obcí Cecemínsko, Dřísy č.p.12, Dřísy Vyjádření k P.D. ze dne Svazek obcí Cecemínsko jako vlastník Čistírny odpadních vod Dřísy projednal Vaší žádost a k uvedené stavbě nemá žádné připomínky. - STAVOKOMPLET spol. s.r.o., Kralovická, Zápy, Brandýs n.labem St.Bol.1, Souhlasné vyjádření k P.D. Zn. 002V/2013/SoC ze dne K této akci Vám sdělujeme následující: 1. Doporučujeme i u podružných sběračů ve veřejném prostranství realizovaných výkopem uložit na obsyp potrubí výstražnou fólii vhodné barvy. 2. Vyhledávací vodič by měl mít plochu měděného jádra 4mm² (z výkresu uložení potrubí a TZ to není zcela zřejmé). 3. Před montáží DČJ je nutné prověřit, zda domovní kanalizace nemovitosti je odvětrána až nad střešní rovinu. Požadavek plyne z normového řešení vnitřní kanalizace a z potřeby odvětrání agresivních emisí. 4. Z důvodu životnosti potrubí a snížení potencionálního počtu havárií doporučujeme i hlavní řady tlakové kanalizace provádět z PE 100,SDR 11, tak jako jsou řady podružné (se silnější stěnou potrubí). 5. Doporučujeme roznášecí desku DČJ v přejížděném provedení provést železobetonovou (má-li přenést zatížení od pojezdu po poklopu do obetonované DČJ). 6. Spoje potrubí z PE musí být výhradně na elektro tvarovky, nikoliv svary,,na tupo jak je uvedeno na str. 16 Souhrnné technické zprávy. Spoje na tupo se u tlakových kanalizací nepřipouštějí z důvodu jak nespolehlivosti spoje, tak snížení průtočného profilu v místě spoje. 7. V projektu chybí údaje o velikosti a způsobu nastavení akumulace v DČJ. 8. DČJ by měly být prioritně umisťovány mimo pojížděnou plochu a mít poklop umístěn min. 100mm nad okolním terénem, aby do DČJ nenatékala balastní dešťová voda. 9. Armatury pro napojení podružných sběračů požadujeme v technickém standardu fy Hawle (široký navrtávací pas HAKU, šoupátko pro domovní přípojky k navrtávkám pod tlakem č. 2800). 10. Odvádění odpadních vod na ČOV bude možné po její intenzifikaci na kapacitu všech obcí na tuto ČOV napojených. - ČEZ Distribuce a.s.,teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, Děčín 2, Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,zn ze dne , zn ze dne ,zn ze dne V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky ČEZ Distribuce a.s.,teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, Děčín 2, Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického nadzemního

7 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 7 vedení VN 22kV zn ze dne Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné sdělení k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. - ČEZ Distribuce a.s.,teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, Děčín 2, Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického podzemního vedení NN0, 4kV, zn ze dne Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné sdělení k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. - ČEZ ICT Services, a.s. oddělení Poskytování sítí, Duhová č.p. 1531/3, Praha 4, Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.,zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services,a.s. - Jaroslav Matějovský, T.G. Masaryka 174, Kostelec nad Labem, Vyjádření provozovatele Vodovodu Lhota ze dne Bez námitek a připomínek. - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Brno střed, Brno 2, Stanovisko zn ze dne V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - Telefónica O2, Za Brumlovkou č.p.266/2, Praha 4 Michle, Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech republic, a.s. společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j /13 ze dne Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefonica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Nutno dodržet všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica viz. Příloha k Vyjádření č.j.: /13. - Ministerstvo obrany, VUSS Praha, Vojenský lesní úřad, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, Praha 6. Č.j.: ÚP ze dne Souhlasné stanovisko bez připomínek. - První Labská spol. s.r.o., Ovčáry č.p. 159, Dřísy Stanovisko ze dne Na pozemcích uvažovaných na Tlakovou kanalizaci podružné sběrače nemáme žádné naše zařízení. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Lhota, Boleslavská 47, Lhota v zastoupení: Jiří Filler, Lomnická 296, Hostavice, Praha 9 Ostatní účastníci viz samostatný seznam vlastníků dotčených pozemků v příloze č.1 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při ústním jednání byly zjištěny následující změny ve vlastnictví dotčených staveb a pozemků: 1) Po zemřelé Marii Dvořákové, Rýnská 950/9,Praha 9,Čakovice, bude nástupcem Dominik Urban, Katusická 684/18,Praha 9, nar a Aneta Urbanová zastoupená matkou Šárkou Urbanovou, Katusická 684/18,Praha 9, nar ) Dále byla doložena změna majitele u parc.č. st. 125 z pana Vladimíra Svobody na Hárovníkovou

8 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 8 Martinu Mgr.Kpt. Jaroše 739/1,Brandýs nad Labem Stará Boleslav Vlastnické právo je již zapsáno v katastru nemovitostí. 3) Po zemřelé Heleně Šteinerové, Čechova 239/9,Praha 7,Bubeneč, je nástupcem manžel Jiří Šteiner, Čechova 239/9,Praha 7,Bubeneč, ) Po zemřelém Františku Novotném, Rokytnická 533/10, Praha 9, Kbely, je nástupcem syn Petr Novotný Rokytnická 533/10, Praha 9, Kbely, ) Milena Kotroušová, Tolstého 1062/19,Praha 10,Vršovice, má doručovací adresu: ul. Nová 295, Hostouň. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Lhota a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stanoviska sdělili: - Obec Lhota - MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, OŽP, odbor ÚP a PP, odbor dopravy - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Mělník - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Mimoň - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Mělník - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - Povodí Labe - Státní pozemkový úřad - Svazek obcí Cecemínsko - STAVOKOMPLET spol. s.r.o. - ČEZ Distribuce a.s. - ČEZ ICT Services, a.s. - Jaroslav Matějovský - RWE Distribuční služby, s.r.o., - Telefónica O2 - Ministerstvo obrany, VUSS Praha, Vojenský lesní úřad - První Labská spol. s.r.o., Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: viz samostatný seznam vlastníků dotčených pozemků v příloze č.1 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost neuplatnila připomínky

9 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 9 Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Zuzana Hauptová referentka odboru výstavby a ÚP Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši ,- Kč byl uhrazen bankovním převodem dne č. výpisu 102. Obdrží: Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městyse Všetaty a Obce Lhota. Toto rozhodnutí musí být dle ustanovení 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městyse Všetaty a Obce Lhota po dobu, jak je výše uvedeno. Po sejmutí musí být rozhodnutí vráceno zpět stavebnímu úřadu. Úřední deska vyvěšeno dne. sejmuto dne. Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup vyvěšeno dne. sejmuto dne. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: Účastníci územního řízení dle 85 odst.1 písm. a) SZ:

10 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 10 žadatel (dodejka) Obec Lhota, IDDS: n9paryn sídlo: Boleslavská č.p. 47, Lhota, Dřísy v zastoupení : Jiří Filler, Lomnická č.p. 296, Hostavice, Praha 9 Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 písm. b) SZ: obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (dodejka) Obec Lhota, IDDS: n9paryn sídlo: Boleslavská č.p. 47, Lhota, Dřísy + vývěska Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 písm. a) SZ: vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: (dodejky) viz samostatný seznam vlastníků dotčených pozemků v příloze č.1 Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 písm. b) SZ osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: (veřejnou vyhláškou) přehled sousedních pozemků viz. příloha č.2 dotčené správní úřady (dodejky) Město Brandýs nad Labem, OŽP vodoprávní úřad, orgán ZPF, SSL, ochrana přírody a krajiny, orgán odpadového hospodářství, orgán ochrany ovzduší, odbor ÚR + PP,IDDS: c5hb7xy pracoviště Praha, nám. Republiky 3, Praha 1 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Brandýs n. Labem St.Bol.1 Město Brandýs nad Labem, odbor dopravy, IDDS:c5hb7xy Pracoviště Brandýs nad Labem sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Brandýs n. Labem St.Bol.1 Hasičský záchranný sbor, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx sídlo: Laurinova č.p. 1370, Mladá Boleslav 1 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS:hhcai8e sídlo: Dittrichova č.p. 17, Praha Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Praha 3 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, IDDS:2dtai5u Bezručova č.p. 2796, Mělník 1 sídlo: Na Báních 1304, Praha Zbraslav Ministerstvo obrany, VUSS Praha, Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, Praha 6 Správci inženýrských sítí (dodejky) Svazek obcí Cecemínsko, Dřísy č.p. 12, Dřísy ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, Děčín 2 ČEZ ICT Services, a.s., oddělení Poskytováná sítí, IDDS: zbsdk9i sídlo: Duhová č.p. 1531/3, Praha 4 První Labská spol. s r.o., IDDS: c4svjeb sídlo: Ovčáry č.p. 159, Dřísy Telefónica O2, IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle STAVOKOMPLET spol. s r.o., IDDS: n834kd3

11 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 11 sídlo: Královická, Zápy, Brandýs n.labem-st.bol.1 Jaroslav Matějovský, T. G. Masaryka 174, Kostelec nad Labem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS:a6ejgmx sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, Praha Lesy České republiky, s.p., IDDS:e8jcfsn Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021, Mělník, sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z sídlo: Pod Juliskou č.p. 1621/5, Dejvice, Praha Povodí Labe, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951, Hradec Králové RWE Distribuční služby,s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno - střed, Brno 2 na vědomí: Obec Dřísy, IDDS: 485b6fg sídlo: Dřísy č.p. 12, Dřísy spis SÚ Všetaty + vývěska

12 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 12 Příloha č.1 Přehled vlastníků dotčených pozemků : TLAKOVÁ KANALIZACE LHOTA PODRUŽNÉ SBĚRAČE 1. Obec Lhota Boleslavská 47, Lhota, Dřísy 2. Státní pozemkový úřad Husinecká č.p. 1024/11a, Praha 3, odloučené pracoviště Mladá Boleslav, Bělská 151, Mladá Boleslav, Středočeský kraj Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, př.org., Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, INDI 500 s.r.o. IDDS: w4ybvqs, Španielova 1324/39, Praha 6, Řepy, SAM and Company s.r.o. IDDS:nstyyxw,Vápeníkova 158/9, Chodov, Praha, TISTOW a.s. IDDS:2rvdt4m,,K lipám 437/15, Praha 9, Střížkov, Amler Bohumil Habrová 2461/7, Praha 3, Žižkov, Amlerová Jiřina K Lesnu 95, Lhota, Amlerová Markéta Spojovací 211, Lhota, Anděl Jaroslav Ing. Trytova 1121/5, Praha 9, Černý Most, Anděl Lukáš Ing. Široká 206, Lhota, Antl Jan Hlavnovská 53, Lhota, Babušková Ivana Hlavní 2532/133, Praha 4, Záběhlice, Baker Jarmila Mgr. Vilová II 243, Vestec Barcal Jiří Ing. Střekovská 1340/6, Praha 8, Kobylisy, Bariaková Hana Ing. Služská 1006/16c, Praha 8, Kobylisy, Bartáková Petra Msc. U Nadjezdu 1017, Sadská, Bartenev Sergey Ing. Janýrova 3236/4, Praha 10, Strašnice, Bartík Jiří Boleslavská 38, Lhota, Bartončíková Renata Ing. Hudečkova 1094/7, Praha 4, Podolí, Bártová Marie Mgr. Borová č.ev. 149, Lhota, Bašková Šárka Nová 123, Lhota, Bašková Vlasta Boleslavská 80, Lhota, Baumruková Iveta Vašátkova 1032/11, Praha 9, Černý Most, Bayer Petr IDDS:xuqe7qz, K Lesnu 193, Lhota, Bayerová Helena IDDS:es2iiti, K Lesnu 193, Lhota, Beck Pavel Ing. Chrastavská 113/4, Praha 9, Střížkov, Becková Alena Chrastavská 113/4, Praha 9, Střížkov, Beer Miloš Hlavnovská 55, Lhota, Beerová Eva Hlavnovská 55, Lhota, Bejdl Richard Široká č.ev. 39, Lhota, Belas Eduard Ing. Husníkova 2087/24, Praha 5, Stodůlky, Belasová Iva Mgr. Husníkova 2087/24, Praha 5, Stodůlky, Belasová Jaroslava Brunclíková 1824/2, Praha 6, Břevnov, Beran Miroslav Sekaninova 419/44,Moravské Předměstí,Hradec Králové, Bezoušková Vendula Spojovací 210, Lhota, Bolardová Světlana Kaštanová 722, Mladá, Milovice, Borůvka Antonín Příčná č.ev. 72, Lhota, Bouček Vladimír Ing. Průhon 641/64, Stará Boleslav, Boučková Eva Ing. Průhon 641/64, Stará Boleslav, Braun Alexander Andersenova 427/2,102 00, Praha Braun Irina Andersenova 427/2, , Praha Brukner Ladislav Hlivická 416/24, Praha 8, Bohnice, Brzobohatá Ivana Na Průhonu č.e. 7, Lhota, Brzobohatý Pavel Za vokovickou vozovnou 257/6, Praha 6, Veleslavín, Brzobohatý Tomáš Příčná 143, Lhota, Burda Josef Nová 111, Lhota, Burdová Božena Nová 111, Lhota, Butova Valentina Za Kovárnou 422/21, Praha 10, Dolní Měcholupy, Ciprián Tomáš Brandýská 314, Mratín, Coufal Jiří Ing. Krátká 187, Lhota,

13 Spis.zn. Výst./712b/2013 str Čapek Michal Ing. U Zátiší 545/1, Praha 4, Hodkovičky, Čapek Roman Budějovická 603/124, Praha 4, Krč, Čapek Václav Bítovská 1226/7, Praha 4, Michle, Čapková Alena Bítovská 1226/7, Praha 4, Michle, Čapek Tomáš Ing. Na dlouhé mezi 513/1a, Praha 4, Hodkovičky, Čapková Alena Mgr. Na dlouhé mezi 513/1a, Praha 4, Hodkovičky, Čapková Lenka Budějovická 603/124, Praha 4, Krč, Černá Markéta Ing. Seydlerova 2152/1, Praha 5, Stodůlky, Černá Věra Pod altánem 538/41, Praha 10, Strašnice, Černá Růžena Hlavenecká 44, Lhota, Černý Jaroslav Hlavenecká 44, Lhota, Černý Jaroslav Hlavenecká 150, Lhota, Černochová Jarmila Hostinského 1522/13, Praha 5, Stodůlky, Čeřovská Helena Livornská 437, Praha 10, Horní Měcholupy, Čičkaň Renata Kralupská 1714, Brandýs nad Labem, Čuřík Jiří Veltěžská 82, Zdiby, Přemýšlení, Čuříková Blanka Veltěžská 82, Zdiby, Přemýšlení, Ďásek Jiří Lipová 1496, Brandýs nad Labem, Dlouhý Oldřich V Prokopě 1535, Čelákovice, Dobiášová Jitka Bc. Hlavenecká 81, Lhota, Dobrovský Bohdan Ing. Lesní 130, Lhota, Dolanská Dagmar Jahodová 2890/109, Praha 10, Záběhlice, Dominiková Lenka Na Valech 286/10, Praha 6, Hradčany, Dovžik Sergej Ing. Za Zahradami 387/17, Praha 10, Dolní Měcholupy, Dubská Růžena Uralská 771/8, Praha 6, Bubeneč, Duchoň Milan Hornomlýnská 1239/2, Praha 4, Kunratice, Dvořák Pavel Ing. Lesní 116, Lhota, Dvořák Pavel Ing. Španělská 759/4, Praha 2, Vinohrady, Dvořáková Jarmila Mgr. Křenecká 52, Lhota, Dvořáková Marie Široká 181, Lhota, Dominik Urban Katusická 684/18,Praha 9, a Aneta Urbanová (zast.šárkou Urbanovou) Katusická 684/18, Praha 9, Dyrčíková Ilona Vávrova 809, Kolín, Fexa Jiří MUDr. Brunelova 961/14, Praha 4, Libuš, Floriánová Marie Jablonecká 717/5, Praha 9, Prosek, Franěk Bohumír, Ing., CSc. Štěpánská 647/31, Praha 1, Nové Město, Fraňková Sylva Štěpánská 647/31, Praha 1, Nové Město, Gazdík Milan Ing. Jablonecká 716/7, Praha 9, Prosek, Gergelitsová Jelena Ing. Borová 183, Lhota, Goller Stanislav Ing. Čajkovského 1306/7, Praha 3, Žižkov, Gruber Adolf K Lesnu 148, Lhota, Gruberová Dagmar K Lesnu 148, Lhota, Habětín Jiří V Humenci 612/9, Praha 9, Hloubětín, Habětínová Ivana V Humenci 612/9, Praha 9, Hloubětín, Hájková Jaroslava Hlavenecká 45, Lhota, Hájková Zuzana Hlavenecká 134, Lhota, Hartmanová Jana Ing. U Rybníka 1, Lhota, Havlicová Anna Lovosická 652/19, Praha 9, Prosek, Havlíček Jan Hlavnovská 46, Lhota, Hejl Radek Na Průhonu 209, Lhota, Helbich Vladimír Ing. Hrudičkova 2102/9, Praha 4, Chodov, Hendrychová Věra V Sejtí 350, Všetaty, Hladík Jiří Průběžná 288/11, Praha 10, Strašnice Hladík Václav Cuřínova 586/6, Praha 4, Kamýk, Hobza Karel K Lesnu 186, Lhota, Hojka Ivo MUDr. Karlova 541/20, Beroun, Závodí, Hojka Jiří Fibichova 1166, Úvaly, Holcová Stanislava Boleslavská 11, Lhota,

14 Spis.zn. Výst./712b/2013 str Holečková Ludmila MUDr. Budějovická 604/122, Praha 4, Krč, Honzátko Jiří Lipová 1497, Brandýs nad Labem, Honzátková Dana Hlavenecká 57, Lhota, Honzátková Kamila Spojovací 189, Lhota, Hora Stanislav Mistřínská 217/7, Praha 5, Zličín, Horáková Blanka Nedomice 100, Houštecká Marcela MUDr. Boršovská 1152/11, České Budějovice, Houštecká Vlasta K Lesnu 26, Lhota, Houštecký Josef K Lesnu 26, Lhota, Houštecký František Boleslavská 22, Lhota, Houštecký Luboš Vodnická 440/54, Praha 4, Újezd, Houštecký Milan Ing. Dolnocholupická 320/37, Praha 4, Modřany, Houštecký Stanislav V olšinkách 1735, Brandýs nad Labem, Houštecký Tomáš Dřísy 120, Hrabánek Zdeněk 15Ždánice 151, Hrušková Jitka Hlaďova 663/3, Praha 9, Černý Most, Hruška Josef Boleslavská 75, Lhota, Hrušková Renáta Boleslavská 75, Lhota, Huraj Daniel Ing. 5. Května 1298/14, Praha 4, Nusle, Hurajová Judita Ing. Čistovická 1700/62, Praha 6, Řepy, Hurajová Judita Ing. Zeyerova Alej 1853/22, Praha 6, Břevnov, Chmelíček Ondřej Vítkova 350/34, Praha 8, Karlín, Chudobová Dana Lesní č.ev. 123, Lhota, Jakoubek Robert Ing. 6Třeboradická 1076/49, Praha 8, Kobylisy, Jakoubek Vít Ing. Pohnertova 1119/9, Praha 8, Kobylisy, Jakoubková Zdeňka Spojovací 149, Lhota, Jakub Jan Boleslavská 62, Lhota, Jakub Milan Ing. Bojasova 1246/9, Praha 8, Kobylisy, Jančíková Eva Kaštanová 1479, Brandýs nad Labem, Janoušková Miroslava Zenklova 1/35, Praha 8, Libeň, Jirchovská Terezia Nová 164, Lhota, Jirchovský Patrik Nová 97, Lhota, Jirmus Václav Boleslavská 35, Lhota, Jirmusová Hana Boleslavská 35, Lhota, Jirsa Miroslav Loučimská 1050/5, Praha 10, Hostivař, Jirsová Blanka Loučimská 1050/5, Praha 10, Hostivař, Jonák Zdeněk Olivova 2046, Říčany, Jozová Ilona Ing. Boleslavská 17, Lhota, Junková Radmila Bělčická 2824/10, Praha 4, Záběhlice, Jurčovská Eva Lhota 122, Jůza David Politických vězňů 281, Říčany, ( zák. zástupce: Pavlína Jůzová, nar , adresa shodná) 150. Kalina Jiří Ing. Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, Kalousová Štěpánka Jeronýmova 903/7, Říčany, Kasalová Hana V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem, Kasalová Marcela V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem, Kindlová Hana Ing. Viléma Plocka 2222, Brandýs nad Labem, Klíma František Nová 96, Lhota, Klímová Jiřina Nová 96, Lhota, Klíma František Boleslavská 36, Lhota, Klíma Jan Ing. Kroftova 389/13, Praha 5, Smíchov, Klíma Miloslav Borek 64, Klíma Petr U Rybníka 89, Lhota, Klíma Tomáš Na Kampě 513/10, Praha, Malá Strana, Kmoch Richard Pohořelec 147/8, Praha 1, Hradčany, Knedlhans Jáchym Boleslavská 199, Lhota, Knedlhansová Monika Boleslavská 199, Lhota, Knotek Martin Arnošta Valenty 669/33, Praha 9, Černý Most,

15 Spis.zn. Výst./712b/2013 str Kodera Zdeněk Nová 128, Lhota, Koderová Jitka Nová 128, Lhota, Kohoutek Václav Ing. Táborská 972/12, Říčany, Kohoutková Miroslava Táborská 972/12, Říčany, Kohout Miroslav Zelenohorská 480/20, Praha 8, Bohnice, Kohoutová Dagmar Hlavní 373, Měšice, Koláček Lukáš Františka Křížka 461/11, Praha 7, Holešovice, Kollert David Přecechtělova 2231/2, Praha 5, Stodůlky, Kollert Igor Špitálská 759/7, Praha 9, Vysočany, Kolínská Ivana Martinovská 554/50, Brandýs n/labem, Kolínská Ivanka Hlavenecká 39, Lhota, Kolínský Oldřich Mgr. Hlavenecká 39, Lhota, Kolínská Jaroslava Nová 118, Lhota, Kolínská Jiřina Nová 33, Lhota, Kolínský Ondřej Nová 33, Lhota, Kolínský František Dřísy 81, Kolínský Jakub Ing. K hájovně 437/39, Praha 4, Kamýk, Kolínský Jaroslav V Chatách 082, Lhota, Kolínský Ladislav Lesní 136, Lhota, Kolínský Radek Nová 118, Lhota, Kopecká Lucie Třebízského 373/15, Stará Boleslav, Vladimír Kopecký Schnirchova 1374/28, Praha 7, Holešovice, Kopejska Václav Křenecká 138, Lhota, Kopejsková Alena Křenecká 138, Lhota, Kořínková Markéta Gdaňská 333/27, Praha 8, Bohnice, Kos Daniel Na Průhonu 204, Lhota, Kosova Marija Pavlina Na Průhonu 204, Lhota, Dřísy 193. Kostelecká Věra Hlavenecká 64, Lhota, Kotroušová Milena Tolstého 1062/19, Praha 10, Vršovice, (dor. Nová 295, Hostouň) 195. Koudelka František Na Průhonu 124, Lhota, Koudelková Tereza Na Průhonu 124, Lhota, Král Aleš Žiželická 1614, Praha 9, Újezd n/lesy, Král Libor Spojovací 185, Lhota, Králová Markéta Lesní 620, Milovice, Mladá, Krása Jan Ing. Za poštou 1063/12, Praha 10, Strašnice, Kratochvíl Jaroslav Boleslavská 14, Lhota, Kratochvíl Václav Nová 114, Lhota, Kratochvílová Ivana Nová 114, Lhota, Križanová Ilona Lesní č.ev. 117, Lhota, Krkavcová Květoslava Boleslavská 25, Lhota, Krkavec Jaroslav Boleslavská 25, Lhota, Krkavec Jan Boleslavská 18, Lhota, Krkavec Oldřich Hlavnovská 129, Lhota, Křáp František K Lesnu 88, Lhota, Křáp František Palackého 348/14, Brandýs nad Labem, Křáp Zdeněk Příčná 157, Lhota, Kubcová Pavla nám. Na Balabence 1433/4, Praha 9, Libeň, Kučala Viktor Ing. Jahodnická 899/51, Praha 9, Hloubětín, Kučalová Lenka Jahodnická 899/51, Praha 9, Hloubětín, Kučerová Alena Spojovací 125, Lhota, Kučerová Markéta Alešova 711/3, Lysá nad Labem, Kuglerová Eva Ing. Jana Růžičky 1153/3, Praha 4, Kunratice, Kulhánková Alena Londýnská 136/56, Praha 2, Vinohrady, Kutchan Karel Boleslavská 201, Lhota, Kutchanová Alena Boleslavská 201, Lhota, Kvasničková Anna Saratovská 3263/12, Praha, Strašnice, Landa Petr Nemošická 392, Praha 9, Vinoř,

16 Spis.zn. Výst./712b/2013 str Landová Jitka Nemošická 392, Praha 9, Vinoř, Landsinger David Boleslavská 213, Lhota, Landsingerová Daniela Boleslavská 213, Lhota, Lang Miroslav Mgr. Husova 327/3, Litol, Lysá nad Labem, Langová Alena Mgr. Husova 327/3, Litol, Lysá nad Labem, Legner Antonín Hekrova 851/6, Praha 4, Háje, Legnerová Marie Hekrova 851/6, Praha 4, Háje, Lesnykh Yulia Alma-Antiskaja 5-104, Moskva, , Rusko 231. Levora Miroslav Brichtova 810/14, Praha 5, Hlubočepy, Levorová Lenka Brichtova 810/14, Praha 5, Hlubočepy, Lichtenberk Ivan Ing. Počernická 514/54, Praha 10, Malešice, Lichtenberg Jiří Bartákova 1108/38, Praha 4, Krč, Linek Zdeněk Nebeského 1891/17, Mělník, Lípa Jiří Ing. Na Březince 1514/20, Praha 5, Smíchov, Liška Ivan Boleslavská 74, Lhota, Lišková Kamila Boleslavská 74, Lhota, Lstiburková Petra Ing. Zahradní 494, Zeleneč, Mádrová Marie Podle Kačerova 1230/25, Praha 4, Michle, Macháčková Zdeňka Na Průhonu 82, Lhota, Machková Alena Křenek 116, Malendová Kiszová Kateřina Vašátkova 820/30, Praha 9, Černý Most, Malina Milan Kremnická 3029/7, Praha 4, Záběhlice, Maňasová Jitka Kokořínská 165/30, Praha 8, Ďáblice, Mára Jiří Ing. Vršovická 1072/85, Praha 10, Vršovice, Margolius Richard Koněvova 1944/238, Praha 3, Žižkov, Marhoul Jaroslav Radbuzská 598/10, Praha 9, Čakovice, Marhoulová Danuška Radbuzská 598/10, Praha 9, Čakovice, Marková Klára 2Boženy Němcové 714/6, Stará Boleslav, Markvart Miroslav Boleslavská 50, Lhota, Markvartová Jitka Boleslavská 50, Lhota, Martínková Zuzana MUDr. Azalková 1219/35, Praha 10, Hostivař, Maříková Eva Na Křečku 340, Praha 10, Horní Měcholupy, Masařík Milan Ing. Odlehlá 322/65, Praha 9, Vysočany, Mašanská Jana Pod Strání 64, Všetaty, Melichar Petr Sušická 595/1, Praha 6, Dejvice, Melicharová Marcela Sušická 595/1, Praha 6, Dejvice, Mendl Bedřich Olbrachtova 465/24, Litol, Lysá nad Labem, Mendlová Jindra K Lesnu 71, Lhota, Mikeš Milan Pelhřimovská 301/8, Praha 4, Michle, Mikešová Zdeňka Pelhřimovská 301/8, Praha 4, Michle, Mokrý Roman Hlavenecká 91, Lhota, Musil Jaroslav Palackého 60, Mladá Boleslav, Myškovský Michal Ing. Letohradská 728/8, Praha 7, Holešovice, Nejedlá Růžena Hlavenecká 76, Lhota, Nejedlý Petr Hlavenecká 76, Lhota, Němeček Pavel U starého Labe 635/27, Brandýs nad Labem, Nepomucký Pavel Ing. V Parku 133, Lhota, Novák Josef JUDr. Ringhofferova 480, Olešovice, Kamenice, Novotná Alena Vokovická 679/10, Praha 6, Vokovice, Novotná Dagmar Kopřivnická 115, Praha 9, Letňany, Novotný Josef Kopřivnická 115, Praha 9, Letňany, Novotná Ilona Ing. Na Tvrzi 1747, Brandýs nad Labem, Novotná Magda Šeříková 215, Kozly, Tišice, Novotná Jana Rokytnická 533/10, Praha 9, Kbely, Novotný Petr Rokytnická 533/10, Praha 9, Kbely, Novotný Josef Nová 60, Lhota, Nyklíčková Marie Boleslavská 24, Lhota, Ontl Miloš Ing. Kostřinská 583/6, Praha 8, Bohnice,

17 Spis.zn. Výst./712b/2013 str Ontlová Soňa Kostřinská 583/6, Praha 8, Bohnice, Pacovská Iva Široká 132, Lhota, Pacovský David Ke Mlýnu 2, Tlustovousy, Tuklaty, Pacovský Jan Mgr. Plavecká 405/2, Praha, Nové Město, Pacovský Jiří Ing. Široká 132, Lhota, Palová Jaroslava Kostelecká 377, Všetaty, Parkmann Václav Lesní 208, Lhota, Pátková Marie Mgr. Za dvorem 1776/4, Praha 4, Krč, Pech Marek Hlavenecká 42, Lhota, Pech Jaroslav Hlavenecká 42, Lhota, Peroutková Jaroslava Hlavnovská 54, Lhota, Petříková Eva Kaštanová 1483, Brandýs nad Labem, Petříková Miroslava Široká 137, Lhota, Pilař Jan Hlavenecká 104, Lhota, Pilařová Libuše U Rybníka 1, Lhota, Pilařová Marie Boleslavská 3, Lhota, Pohnán Milan Jílovská 1162/71, Praha 4, Braník, Pohnánová Lenka Příčná 152, Lhota, Pok Petr Dohnalova 664, Štětí, Pok Luboš Družstevní 654, Štětí, Pok Pavel Ing. Družstevní 655, Štětí, Poková Jana Družstevní 654, Štětí, Poková Marcela Peškova 516, Mojžíř, Ústí nad Labem, Popper Otakar Slovenská 2630, Teplice, Pospíšilová Věra Kremnická 3030/9, Praha 4, Záběhlice, Pospíšilová Zuzana Široká č.ev.38, Lhota, Preisler Jan Řešovská 518/3, Praha 8, Bohnice, Procházka Zdeněk JUDr. Nemocniční 2629, Mělník, Procházková Jana Nemocniční 2629, Mělník, Prokeš Michal Spojovací 194, Lhota, Prokešová Renata Spojovací 194, Lhota, Prošek Mojmír Ing. Kozomínská 556/14, Praha 8, Dolní Chabry, Provazník Josef Široká č.e. 144, Lhota, Dřísy 314. Provazníková Anna Široká č.ev. 144, Lhota, Puchova Elena Mgr. U dvojdomů 1500/1, Praha 10, Hostivař, Pilat Svetlana Mgr. K Botiči 1483/8, Praha 10, Vršovice, Pylat Sergiy K Botiči 1483/8, Praha 10, Vršovice, Rákosníková Pavlína Ing. Rabyňská 751/11, Praha 4, Kamýk, Rejšek Václav Boleslavská 158, Lhota, Rejšek Václav Boleslavská 158, Lhota, Rejšková Růžena Boleslavská 158, Lhota, Rott Jiří Ing. Fingerova 2179/13, Praha 5, Stodůlky, Rottová Jitka Fingerova 2179/13, Praha 5, Stodůlky, Roubíček Karel Boleslavská 195, Lhota, Roubíčková Drahomíra Kozinova 686/26, Stará Boleslav, Rubeš Josef Řešovská 493/14, Praha 8, Bohnice, Rubešová Dagmar Řešovská 493/14, Praha 8, Bohnice, Ruda Luboš Ing. Petrská 1171/21, Praha 1, Nové Město, Rýdlová Renata Ing. (Lacinová)V Parku 4, Lhota, Ryšavá Alenka Na Rybníčku 1364/12, Praha 2, Nové Město, Sedláček Zdeněk Hlavenecká 67, Lhota, Sedláčková Marie Spojovací 108, Lhota, Sedlická Blanka Ing. Kollárova 451/4, Stará Boleslav, Sedlmayer Daniel Boleslavská 5, Lhota, Sedlmayerová Iveta Boleslavská 5, Lhota, Schwender Maria Petra Goethestrase 47, Offenbach/Main, Německo 337. Seliger Otakar Nad Vodovodem 2029/61, Praha 10, Strašnice, Seligerová Jana Nad Vodovodem 2029/61, Praha 10, Strašnice,

18 Spis.zn. Výst./712b/2013 str Siegerová Zdeňka Příčná 157, Lhota, Skalský Pavel K Lesnu 69, Lhota, Sladkovská Helena Nová 126, Lhota, Slezák Václav Mgr Hlavnovská 20, Lhota, Libuše Smrčková Nosická 2390/10, Praha 10, Strašnice, Černohorský Tomáš Ing. Zavadilova 1887/24, Praha 6, Dejvice, Spilka František Na Hrázi 121/1, Praha 8, Libeň, Spilková Vladimíra Doc.PhDr. Na Hrázi 121/1, Praha 8, Libeň, Srb Miroslav K Lesnu 207, Lhota, Srbová Jana K Lesnu 207, Lhota, Stránský Pavel Boleslavská 29, Lhota, Strmíska Pavel Dřísy 77, Strmísková Jitka Dřísy 77, Sudorová Jitka Boleslavská 78, Lhota, Svoboda Jiří Lamačova 915/37, Praha 5, Hlubočepy, Hárovníková Martina Mgr. Kpt. Jaroše 739/1,Brandýs nad Labem Stará Boleslav Svobodová Jana K Lesnu 70, Lhota, Svobodová Jaroslava Ing. Okružní 297, Hořepník, Svobodová Ludmila Dvacátého Osmého Pluku 119/33, Praha 10, Vršovice, Sýkora Tomáš Sudoměřská 1092/30, Praha 3, Žižkov, Syrová Miroslava Sudovo Hlavno 172, Szegény Jana Bc. 17.listopadu 1496, Stará Boleslav, Šedivec Václav Nad Kajetánkou 230/25, Břevnov, Praha Šercl David MUDr. Křejpského 1524/13, Praha 4, Chodov, Šíchová Jaroslava Halaškova 1221, Stará Boleslav, Šimková Věra Slezská 1345/48, Praha 2, Vinohrady, Škrlantová Milena (Hladíková) Pod Strání 2161/21, Praha 10, Strašnice, Šmejkalová Zuzana Karpatská 857/5, Praha 10, Vršovice, Šmídová Jana Vrábská 813/4, Brandýs n/labem, Šmolík Jindřich U Jízdárny 999/18, Praha 8, Dolní Chabry, Šmolíková Marie U Jízdárny 999/18, Praha 8, Dolní Chabry, Šob Miloš Na Výsluní 1153, Neratovice, Šobová Marie Ruská 357, Neratovice, Šorm Václav Boleslavská 102, Lhota, Šormová Libuše Boleslavská 102, Lhota, Špaček Jiří Štefánikova 840/21, Stará Boleslav, Špelina Jiří Mgr. 5. května 955/5, Stará Boleslav, Štamfest Milan Jiřická 154/2, Praha 9, Prosek, Štarhová Eva Boleslavská 10, Lhota, Šteiner Jiří Čechova 239/9, Praha 7, Bubeneč, Štěpán Josef Ing. K Lesnu 170, Lhota, Štěpán Zdeněk Hlavenecká 57, Lhota, Štěpánková Jadranka Reiss Anderleho 843/2, Praha, Černý Most, Štúrová Astrid Mgr. Štefánikova 218/3, Praha 5, Smíchov, Šula Tomislav Maroldova 1610/3, Nusle, Praha 4, Šulc Ivo Vrchlického 226, Všetaty, Šulcová Věra Vrchlického 226, Všetaty, Švec Martin Spojovací 211, Lhota, Švec Miroslav Poděbradská 543/103, Praha 9, Hloubětín, Švecová Hana Poděbradská 543/103, Praha 9, Hloubětín, Švecová Libuše Nová 162, Lhota, Tirner Antonín Boleslavská 12, Lhota, Tirner Jaroslav Nová 60, Lhota, Tirner Pavel Boleslavská 12, Lhota, Tkáčik Peter Leopoldova 2040/30, Praha 4, Chodov, Trapezov Vladimir Bc. Vodňanského 2360, Hostivice,

19 Spis.zn. Výst./712b/2013 str Trnovský Ivo Ing. Bojasova 1249/15, Praha 8, Kobylisy, Trnovský Jiří Ing. Habartická 498/52, Praha 9, Střížkov, Truhlařík Václav Opočenská 1204, Brandýs nad Labem, Truhlaříková Lenka Boleslavská 203, Lhota, Truhlaříková Miroslava Opočenská 1204, Brandýs nad Labem, Tříska Jan Františka Diviše 1438/54r, Praha 10, Uhřiněves, Tříšková Olga (Alešová) Antonína Bečváře 2467, Brandýs nad Labem, Tvrdík Jiří Ing. Olbrachtova 1056/42, Praha 4, Krč, Tvrdíková Jaroslava Olbrachtova 1056/42, Praha 4, Krč, Tycová Hana Na Šmukýřce 727/12, Praha 5, Košíře, Urbanová Irena Široká č.ev. 9, Lhota, Uřídil František Boleslavská 51, Lhota, Valenta Štěpán Ing. Lopatecká 152/14, Praha 4, Podolí, Vanclová Helena Na Příkopech 212, Mnichovo Hradiště, Vaněk Pavel Ing. Alšova 299, Lužec nad Vltavou, Vaněk Přemysl Ing. Chloumecká 3434, Mělník, Vanická Jitka Jelínkova 1616/1, Praha 8, Kobylisy, Vejdělková Marie Lesní 117, Lhota, Veselý Miloš Ing. Nová 105, Lhota, Vetešníková Ladislava Na Výsluní 2307/20, Praha 10, Strašnice, Víchová Kateřina Mgr. Borová 183, Lhota, Vinš Rudolf Hlavenecká 68, Lhota, Vítková Jiřina Letná 376, Kostelec nad Labem, Vítkovský Evžen Ing. Mlýnská 190, Přívory, Všetaty, Vodička Ladislav Ing. Nad Rokoskou 1317/37, Praha 8, Libeň, Vodičková Ingeborg Nad Rokoskou 1317/37, Praha 8, Libeň, Vlasta Voldánová Šmeralova 331/21, Praha 7, Bubeneč, Volf Miroslav Taussigova 1167/11, Praha 8, Kobylisy, Vondráčková Zuzana Tenisová 961/9, Praha 10, Hostivař, Vostatek Jiří Jezera č.ev. 91, Lhota, Vostatek Petr U Jezera č. ev. 91, Lhota, Zatloukal Jiří Hlavenec 117, Zelenková Martina Ing. Šiškova 1231/15, Kobylisy, Praha 8, Zemanová Denisa Jivenská 1065/10, Praha 4, Michle, Zezulková Raja Ing. Arabská 575/5, Praha 6, Vokovice, Zvonař Jiří Hlavenecká č.ev. 154, Lhota, Žatecká Regina K Okrouhlíku 2042/5, Praha 8, Libeň, Žatecký Tomáš Nová 163, Lhota, Žlabová Milena Jihovýchodní V 916/1, Praha 4, Záběhlice,

20 Spis.zn. Výst./712b/2013 str. 20 Příloha č.1a TLAKOVÁ KANALIZACE LHOTA PODRUŽNÉ SBĚRAČE Přehled pozemků dotčených umístěním stavby podružných sběračů na jednotlivých řadech tlakové kanalizace : Řad A - parcelní číslo : st.1/1, st.2, st.3/1, st.4, st.7, st.12, st.13, st.14, st.40/3, st.47, st.48, st.50, st.51, st.53, st.66, st.74, st.75, st.76, st.87, st.113, st.172, 3/2, 4, 14/9, 16/11, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, 95/12, 100/2, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/14, 266/15, 266/16, 266/19, 266/20, 266/21, 266/22, 266/24, 266/25, 269/3, 269/4, 269/5, 269/8, 269/11, 269/14, 269/15, 269/18, 269/23, 269/24, 269/26, 269/28, 269/32, 269/35, 269/36, 269/37, 269/38, 269/39, 269/40, 269/41, 269/43, 269/44, 269/45, 269/47, 271/1, 271/4, 271/5, 273/9, 276/19, 278/2, 281/1, 281/2, 281/3, 393/1, 399, 405/1, 405/3, 405/4, 416, 422/1, 423, 513 Řad A 1 - parcelní číslo : st.10, st.11, st.33/1, st.34, st.36, st.37, st.39/1, st.39/2, st.40/3, st.299, 10/1, 405/1 Řad A 2 - parcelní číslo : st.9, st.52, st.61, st.62/1, st.63, st.68, 99/2, 99/4, 99/5, 99/6, 100/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 405/4, 655 Řad A 3 - parcelní číslo : st.95, st.116, st.127, st.128, 273/27, 276/1, 276/9, 276/12, 276/13, 276/14, 276/16, 276/17, 276/20, 276/23, 276/25, 276/31, 276/33, 276/35, 276/37, 276/38, 276/40, 276/41, 279/3, 279/6, 279/7, 279/10, 279/11, 279/12, 279/13, 279/16, 279/18, 279/21, 279/23, 279/25, 279/28, 282/4, 282/6, 282/8, 282/31 Řad A parcelní číslo : st.123, st.161, st.162, st.174, 278/4, 282/20, 282/23, 284/2, 284/3, 284/4, 285/1, 285/12, 285/13, 285/14, 285/15, 285/16, 290/2, 290/3, 290/7, 290/10, 290/14, 290/16, 290/17, 290/18, 290/19, 290/20 Řad A parcelní číslo : 269/19, 269/22, 273/2, 273/3, 273/7, 273/27, 276/11, 276/15, 276/22 Řad A parcelní číslo : 269/17, 269/20, 273/7, 273/12, 273/24 Řad A parcelní číslo : st. 146, st.190, 269/9, 273/7, 273/8, 273/20, 273/22, 273/28, 276/3, 276/42 Řad A parcelní číslo : 269/12, 269/13, 269/16, 273/5, 273/6, 273/7, 273/21 Řad A 4 - parcelní číslo : 105/2, 106/2, 106/3, 106/7, 106/10 Řad A 5 - parcelní číslo : 273/15, 276/29, 276/32, 276/34, 276/36, 276/39 Řad A 6 - parcelní číslo : 109, 115/7, 116/3, 116/11, 117/2, 117/3, 117/5, 117/7, 117/8, 118/2, 118/3, 118/4, 264/3, 264/4, 271/2, 271/3, 534

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ČJ.: vyřizuje: TEL.: E-MAIL: Výst./796/2012 Zuzana Hauptová 315696140 stavebn iurad vsetaty@ seznam. cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Obecnr úřad Křenek Došlo

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/1724/2012/boch SÚ/506/2012/HBo Ing. Helena Bočková telefon: 323666321

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SO-36448/2012/ZT Neratovice dne 30.10.2012 Č.j.: MěÚN/43622/2012 Vyřizuje: Zborovský/315650342

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 44-4/2010-328/R V Proseči dne 28.7.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 018606/14/OVDŽP/Hm Vyřizuje Praha Č. j.: 002332/15/OVDŽP

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ V Kutné Hoře dne: 19.2.2014 Spis. zn.: 060765/2013/ZPR/POM Č.j. MKH/009996/2014 Vyřizuje: Ing. Pospíšilová Telefon: 327 710 265 E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění.

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění. -1- Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašice v Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 16. 12. 2013 Vyřizuje :

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/2591/2015/pats SÚ/1856/2015/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/06501/2011-VÚP/Š MěÚ BnJ/00455/2012/VÚP

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3215/12/VYS V Sušici dne: 5.11. 2012 Č.j.: 22974/12

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby J. Šípka 486, 273 03 Stochov Spis.zn. Č.j. Vyřizuje: Telefon: MESV/3910/2011/Zí MESV 455/2012/Zí Zíková Lenka 312 651 222 Stochov, dne : 21.2.2012 Město

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 428/14/VYS/Oud 3033/14-3 V Sušici dne:7.4.2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SO-60454/2011/Ma Neratovice dne 16.1.2012 Č.j.: MěÚN/02267/2012 Vyřizuje: Matějčková/315650346

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3649/2011/Ka Č. J.: 4192/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011 ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-108/11-My Číslo jednací: VRAND 505/2011 Oprávněná úřední osoba: Mynaříková Marie Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 990/2011-Raj VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 17.02.2014

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více