Mapování potřeb - knihovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapování potřeb - knihovny"

Transkript

1 Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality výkonů a systematicky budovat lidské zdroje v knihovnické profesi. Realizace permanentního vzdělávání pro pracovníky v knihovnách ve spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi a partnery, včetně odborné přípravy, využívající příčnou kompetenci pracovníků knihoven. Celoživotní vzdělávání formou alternativních metod zaměřených na individuální rozvoj pracovníků knihoven. Jako alternativní metody využít např. e-learning, berlitz metoda, callanova metoda (u cizích jazyků), skupinové a kooperativní metody aj. Pracovníci knihoven patří mezi skupiny zaměstnanců, kteří jsou dlouhodobě věrni své profesi, své vzdělání získali před mnoha lety a projevuje se u nich absence nových poznatků, které jsou v dnešní měnící se době ovlivněny nástupem moderních technologií nezbytných pro výkon jejich profese. Podpora všech systémů vzdělávání (formální, neformální, informální), realizace kurzů, seminářů, konferencí, neformálních typů vzdělávání za podpory nových médií, podpora přitažlivosti a excelence odborného vzdělávání a přípravy pracovníků knihoven. Podpora systémů zjišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v souladu s doporučeními evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality (Evropský průvodce kompetencemi...). Podpora a rozvoj vzdělanosti dospělých reagující na vysoké standardy kvality, modernizace procesů ve vzdělávání. Posilování vazeb mezi "světem práce" a vzděláváním. MOŽNOST PODPORY grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF Národní knihovna České republiky, krajské knihovny, profesní organizace, svazy a sdružení zaměstnanci knihoven (knihovny všech typů) počet osob zapojených do vzdělávání, počet absolvovaných hodin na 1 účastníka projektu

2 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PODPOROVAT VYTVÁŘENÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD PRO ZLEPŠENÍ OBSAHU A KVALITY VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB Cíl prioritní osy: Zvýšit objem financování nákupu knihovních fondů z různých jazykových a teritoriálních oblastí v knihovnách ČR Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nabízejí české knihovny omezené množství nejnovější literatury, jejich knihovní fondy jsou značně zastaralé. Postupným navyšováním DPH od roku 2008 se výrazně snižuje schopnost knihoven získávat aktuální literaturu. Knihovny nemají možnost standardně nabídnout cizojazyčnou beletrii, zahraniční populárně naučnou literaturu, jazykové příručky a to nejen v menších jazycích, ale ani v hlavních světových jazycích a jazycích EU!!! Běžná literatura v mimoevropských jazycích není ve veřejných knihovnách vůbec zastoupena. Grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF k systematické podpoře koordinované tvorby knihovních fondů velkých veřejných knihoven ČR (Národní knihovna ČR, krajské knihovny, specializované knihovny) a jejich sdílení (meziknihovní a dodávací služby) ve všech veřejných knihovnách ČR Národní knihovna ČR, krajské knihovny, specializované knihovny ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb. Veřejnost ČR - občané a právnické subjekty - bez ohledu na sociální postavení subjektu. Rozsah a struktura budovaných/sdílených fondů/zdrojů; zvýšení obrátkovosti využití v časových parametrech; perspektivně zvýšení kvality a kvantity jazykových a odborných kompetencí

3 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Podpora projektů občanského vzdělávání Knihovny jsou neutrálními místy poskytující služby všem bez rozdílu, jsou důvěryhodné, bezpečné a všeobecně prospěšné. Jsou navštěvovány různými sociálními skupinami obyvatel bez ohledu na věk, rasovou příslušnost, náboženské vyznání. V současné době podstatná část knihoven nabízí různé typy vzdělávacích a kulturních aktivit. Díky svému propojení a široké dostupnosti (cca 5500 veřejných knihoven) představují ideální strukturu pro vytvoření nabídky občanského vzdělávání pro různé sociální skupiny. grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF Knihovny zřizované/provozované kraji a obcemi ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb. Veřejnost ČR Počet připravených kurzů, počet účastníků kurzů

4 ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU, VYUŽITÍ A KVALITY ICT Digitalizace a zpřístupnění knihovních sbírek jako součásti kulturního dědictví se zaměřením na dílčí specializované sbírky. Preventivní ochrana a restaurování fyzických dokumentů. Hlavními motivy zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví jak národního, tak evropského v digitální podobě co nejširší tuzemské i zahraniční veřejnosti prostřednictvím zejména paměťových institucí jsou všeobecný rozvoj společnosti, vzdělávání, podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kulturního povědomí jednotlivců, podpora kulturní a jazykové rozmanitosti. Viz. Usnesení vlády č. 70/2013 Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta Velké množství kulturního dědictví především sbírkové povahy dosud není prezentováno adekvátním způsobem. To je dáno zejména jeho nedostatečnou evidencí, která znemožňuje další práci a především prezentaci širokému publiku např. v rámci priorit cestovního ruchu. U muzejních, knihovních i archivních fondů se jedná především o neúplnou evidenci v elektronické podobě, jejíž neexistence znesnadňuje následnou digitalizaci těchto sbírek; V rámci celého procesu zpracování digitalizace trvalé uchování a prezentace je rovněž nezbytné mít možnost a finanční prostředky na preventivní ochranu a záchranu tohoto kulturního dědictví, neboť bez ní není ve větší míře možná ani prezentace objektů ve fyzické ani digitální podobě. grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF paměťové instituce zřizované/provozované státem, krajem, obcí, církve, vědecko-výzkumné organizace, vysoké školy Veřejnost ČR a EU Počet zpracovaných předmětů (evidence, ošetření, digitalizace, prezentace)

5 ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU, VYUŽITÍ A KVALITY ICT rozvoj produktů a služeb IKT s kulturním obsahem pro využití ve vzdělávání a cestovním ruchu Implementace mezinárodních standardů v procesech a nástrojích využívaných v oblasti kreativního průmyslu (paměťové a vzdělávací instituce): - tvorba metodik pro kulturní procesy založených na evropských a mezinárodních standardech - inovace sw nástrojů - školení pracovníků v oblasti metodik založených na mezinárodních standardech Pro oblast paměťových a vzdělávacích institucí je typické široké nasazení ICT. Na druhé straně jsou používány a vyvíjeny systémy, které nejsou využitelné a propojitelné v mezinárodním kontextu. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost našich institucí a jejich zapojení do evropských a mezinárodních aktivit. Viz. Usnesení vlády č. 70/2013 Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta MOŽNOST PODPORY Grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF Knihovny, archivy, muzea, vzdělávací instituce Instituce a odborná veřejnost v oblasti kreativního průmyslu Počet nově vytvořených metodik, softwarových nástrojů

6 ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU, VYUŽITÍ A KVALITY ICT rozvoj produktů a služeb IKT s kulturním obsahem pro využití ve vzdělávání a cestovním ruchu Budováním prostředí pro odborné aktivity v kreativním průmyslu: - budování oborových portálů pro odbornou práci zahrnujících různé SW nástroje a dokumenty (překladové systémy, publikační systémy, systémy pro excerpci textových dokumentů a jejich správu, odkazy na digitalizované zdroje, systémy pro tvorbu a editaci metadat, úložiště) v podobě webové služby; - sjednocování platforem, metodik, standardů apod.; - budování systémů pro získávání a kooperativní zpracování textových dokumentů, pro identifikaci a popis muzejních objektů a výtvarných artefaktů prostřednictvím dobrovolníků z řad veřejnosti, příp. systémů pro podchycení informací založených na vzpomínkách pamětníků, nebo účastníků významných událostí; - tvorba výukových a instrukčních programů, ukazujících na možnosti využití např. volně přístupných databází. Vědečtí, vývojoví a odborní pracovníci v kreativním průmyslu již v současné době mohou využívat řadu SW nástrojů, znalostních bází a bází digitalizovaných dokumentů. Většina z nich je však dostupná izolovaně, někdy prostřednictvím registrací, příp. na základě úhrady poplatku. Cílem programu je tvorba portálů, které poskytnou odborným uživatelům na jediném místě přístup k široké paletě nástrojů, znalostních bází včetně informací o nejnovějších výsledcích VaV, za standardních a transparentních podmínek. Důležitou součástí bude zapojení veřejnosti do získávání, identifikace, zpracování a editace textových souborů, příp. archivních dokumentů a muzejních objektů, které mohou být využity jako zdroje informací kreativním průmyslem. Viz. Usnesení vlády č. 70/2013 Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta MOŽNOST PODPORY Grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF Knihovny, archivy, muzea, vzdělávací instituce Instituce a odborná veřejnost v oblasti kreativního průmyslu Počet nově vytvořených portálů, softwarových nástrojů

7 ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU, VYUŽITÍ A KVALITY ICT rozvoj produktů a služeb IKT s kulturním obsahem pro využití ve vzdělávání a cestovním ruchu ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI K DOMÁCÍM ELEKTRONICKÝM DOKUMENTŮM Cíl prioritní osy: Zajištění přístupu, a to i v reálném čase, k centrálně uloženým domácím knihovním zdrojům, vzniklým jak na základě digitalizace, tak na základě uložení originárně elektronických dokumentů. Na základě projektu Národní digitální knihovny vznikne velká databáze o rozsahu několika set tisíc dokumentů, zejména knih, ale i periodik, přičemž jejich podstatnou část nebude možné zpřístupňovat veřejnosti cestou vystavení na volném Internetu, neboť majetková autorská práva k dílům v nich obsaženým budou ještě trvat řadu desetiletí, nezřídka až více než století. Paralelně se rýsuje perspektiva, že ať na smluvním základě nebo na základě zákonné úpravy ukládání elektronických publikací bude v centrálním úložišti spravovaném Národní knihovnou ČR ukládána současná národní produkce elektronických publikací. Podstatnou cestou jejich zpřístupňování veřejnosti budou nástroje komerční, sídlící mimo systém knihoven. Připravovaná novela autorského zákona umožní zpřístupňování uložených děl v rámci systému knihoven. Součástí předpokládaného řešení je primárně centrální uložení dokumentů, se zajištěnou ochranou proti zneužití, zároveň však také se zajištěnou spolehlivou správou - důslednou evidencí užití uložených děl a s vyúčtováním odměny autorům a nakladatelům za užití těchto děl. Nároky na nástroj takové správy budou značně vysoké: např. dle právního statusu uloženého dokumentu (nezřídka obsahujícího několik děl) a podle relevantního právního postavení knihovny zprostředkující dokument konečnému uživateli (případně dokonce dle statusu koncového uživatele daného účelem užití díla) systém stanoví případná omezení užití ve vztahu k odměně za užití, a to i nejen dokumentu jako celku, ale i na úrovni jeho částí. Za určitých okolností může přijít v úvahu i rozlišování podle místa, odkud uživatel přistupuje (podle IP adresy). Vzhledem k tomu, že podstatným kanálem pro vyhledávání budou knihovnické informační aparáty, případně i síťové vyhledávače, bude žádoucí, aby nástroj byl s to odlišit pouhé krátkodobé (a nezřídka náhodné) zobrazení obsahu dokumentu od jeho reálného užití (konzumace). Navíc, indexace, vyhledávání (a do budoucna patrně i obvyklé zobrazení výsledků vyhledávání včetně "okolí" výsledku) dle prosazujícího se výkladu vyžaduje rovněž souhlasu nositele práv, což by dále zvýšilo nároky na komplexitu nástroje. Nástroj schopný zajistit uvedené funkce pro celý systém knihoven v ČR musí být dostatečně robustní. Jeho vytvoření (a provoz) si vyžádá značné zejména finanční a jiné zdroje. grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF Národní knihovna ČR ve spolupráci s krajskými a specializovanými knihovnami ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb. Veřejnost ČR, částečně (zejména pro volná díla nebo dokumenty neobsahující předměty ochrany) EU, resp. globálně Vytvoření nástroje pro zpřístupnění a digitálních dokumentů

8 ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU, VYUŽITÍ A KVALITY ICT Podpora vzdělávacích projektů zaměřených na počítačovou gramotnost Knihovny jsou neutrálními místy poskytující služby všem bez rozdílu, jsou důvěryhodné, bezpečné a všeobecně prospěšné. Jsou navštěvovány různými sociálními skupinami obyvatel bez ohledu na věk, rasovou příslušnost, náboženské vyznání. V současné době podstatná část knihoven nabízí různé typy školení v oblasti počítačové gramotnosti. Díky svému propojení a široké dostupnosti (cca 5500 veřejných knihoven) představují ideální strukturu pro vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit na podporu počítačové gramotnosti pro různé sociální skupiny. grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF Knihovny zřizované/provozované kraji a obcemi ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb. Veřejnost ČR Počet připravených kurzů, počet účastníků kurzů

9 PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ ROZVÍJET ÚLOHU KNIHOVEN PŘI ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU VŠECH JEDNOTLIVCŮ I SKUPIN K INFORMACÍM, ZNALOSTEM A KULTURNÍM HODNOTÁM V souvislosti se stárnutím populace a rozevíráním nůžek v oblasti sociální rozvíjet systém služeb zaměřených na sociálně vyloučené skupiny i jednotlivce Cíl prioritní osy: V návaznosti na dosažené rozvíjet činnost knihoven na poli zajištění přístupu všech jednotlivců a skupin k informacím, znalostem a kulturním hodnotám. Knihovny jsou neutrálními místy poskytující služby všem bez rozdílu, jsou důvěryhodné, bezpečné, prospěšné a potřebné. Jsou navštěvovány různými sociálními skupinami obyvatel bez ohledu na věk, rasovou příslušnost, náboženské vyznání. Služby musí být vytvářeny na míru různým skupinám a reagovat na nové společenské požadavky. Každý obyvatel ČR má přístup k veřejným knihovnickým a informačním službám (VKIS) nezávisle na svém sociálním a ekonomickém postavení, náboženském vyznání, na svém zdravotním stavu nebo věku či na tom, zda sídlí ve městě nebo v malé obci. Knihovny nabízejí bezbariérový přístup do budov, informační systémy pro zdravotně handicapované osoby, poskytují specializované asistenční služby, uplatňují systém slev (netýká se služeb, které jsou podle knihovního zákona povinně poskytovány bezplatně) apod. Nabízejí služby různým minoritám. Konkrétně jde o rozvinutí programu odpovídajícího materiálního vybavení knihoven. Dále, rozvíjet programy pro uspokojování potřeb specifických skupin obyvatel daných demograficky (senioři, migranti a jejich potomci) nebo sociálně. Zajištění náležitého fungování vybavení knihoven a žádoucích činností předpokládá rovněž získání speciálních dovedností pracovníků knihoven. Grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF k vytvoření základny specializovaných prostor a zařizovacích předmětů v knihovnách, pořízení specializované přístrojové techniky a programového vybavení umožňují osobám se škálou specifických potřeb přístup k obsahu fondů knihoven; rovněž zvláště programy budování fondů dokumentů vztahujících se k zemi původu či předků, ať jazykem nebo obsahem; program na podporu projektů pomoci dětem ze sociálně slabých vrstev, zvláště dětem z romských rodin, při zpracování domácích úkolů a v rozvoji čtenářství, projektů nápomoci při jejich socializaci; zajištění speciálních kursů pro knihovníky, příp. další pracovníky knihoven pro zvládání těchto specializovaných činností Knihovny všech typů (u pomoci hendikepovaným); veřejné knihovny - a knihovny plnící regionální funkce jako metodická centra i pracoviště zajišťující konzultace s odborníky v jednotlivých oborech (např. jazykové pro budování fondů a pořádání akcí pro migranty, spolupráce s pedagogy, příp. spciálními pedagogy apod.); vybudovaná školicí pracoviště pro zajištění kursů; Osoby se zdravotním postižením nebo s jinými poruchami; osoby a sociální skupiny ohrožené vyloučením (a specificky určitý okruh romských obyvatel) rozsah a struktura služeb poskytovaných uvedeným osobám a skupinám, perspektivně též pokles asociálních jevů v místech

10 PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ Podporovat doplňování literatury v jazycích národnostních a etnických menšin trvale žijících na území ČR. Nabídka literatury pro národnostní a etnické menšiny trvale žijících na území ČR není ve veřejných knihovnách k dispozici, byť se dá předpokládat, že podíl těchto skupin bude i vzhledem k imigrační politice EU, resp. ČR a demografickému vývoji nadále růst. Bez průběžné cílené finanční podpory knihovny jim nejsou schopny nabídnout odpovídající služby. Grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF k systematické podpoře vzniku (překlady, vydavatelská činnost) a koordinované tvorby knihovních fondů ve veřejných knihovnách ČR Specializovaná vydavatelství/dům národnostních menšin/veřejné knihovny ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb. Národnostní a etnické skupiny trvale žijící na území ČR rozsah a struktura služeb poskytovaných uvedeným osobám a skupinám, perspektivně zvýšení integrace a sounáležitosti s ČR

11 POSILOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY Knihovny jsou v očích veřejnosti mnohdy přijímány jako nepříliš zajímavé a kreativní instituce. Rozvoj a modernizace knihoven, důsledná realizace PR, mapování činností, vytváření strategií dává možnost prezentovat knihovny jako místa nezbytná pro vytváření kreativních měst. Otevřené a koordinované řešení modernizace knihovnických procesů, a to za současného zvyšování efektivity práce. Knihovny realizují aktivity zaměřené na kvantitativní i kvalitativní hodnocení, využívají metody benchmarking, Standard dobré knihovny, průzkumy spokojenosti uživatelů. Důslednou realizací těchto metod a správně nastavených PR dochází ke zvyšování povědomí o knihovnách jako místech atraktivních a moderních. MOŽNOST PODPORY Grantový program podpořený z veřejných zdrojů, grantový program podpořený z fondů ESF Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby registrované v db MK. Obyvatelstvo žijící na území České republiky. Metody benchmarking, kvantitativní i kvalitativní šetření. Z podkladů došlých z knihoven zpracoval Institut umění Divadelní ústav.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Praha, září 2013 Shrnutí dosavadních aktivit V lednu 2013 Ministerstvo

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více