Publikování map na webu - WMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikování map na webu - WMS"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Publikování map na webu - WMS semestrální práce Ondřej Dohnal Martina Černohorská editor: Filip Dvořáček V Praze dne Kartografická polygrafie a reprografie

2 Úvod Téma webových mapových služeb je v současnosti velice aktuální. Stále více organizací poskytuje nejrůznější mapové produkty a služby na svých serverech. Tato semestrální práce si klade za cíl poskytnout čtenáři alespoň základní informace o dané problematice a dále předložit přehled možností, jak k webovým mapovým službám přistupovat a využívat všechny jejich výhody. Závěrem bude uveden směr, kam se webové mapové služby ubírají a co z toho pro běžného uživatele plyne. 1 Web Map Service V českém jazyce webová mapová služba, v anglickém jazyce Web Map Service, zkráceně WMS. 1.1 Historie WMS Na historii webových mapových služeb můžeme pohlížet z několika různých hledisek. Nejdříve se musí upřesnit, co se již dá považovat za webovou mapovou službu a co ještě ne. Abychom uvedli na pravou míru výraz webové mapové služby, je nutné dodat, že se nejedná pouze o digitální prezentaci map, ale že v tomto systému jsou začleněny i prvky geografických informačních systémů (GIS). Za předchůdce webových mapových služeb lze pokládat desktopové aplikace, které běžely pouze na lokálním počítači. Další krok, který svět přiblížil k webovým mapovým službám, jak je chápeme dnes, bylo vytvoření aplikací využívající data uložená na lokálním serveru. V tomto okamžiku už bylo blízko k nahrazení lokálního serveru serverem, který byl připojený k celosvětové informační sítí internet. Data se tak mohla dostat k velkému počtu uživatelů připojených k internetu. V současnosti již využíváme tzv. webové aplikace k prohlížení dat poskytovaných webovými mapovými servery. Jedná se o programy, které běží na vzdálených počítačích a jen jejich malá část se stahuje do lokálního počítače uživatele. To s sebou samozřejmě nese velkou řadu výhod. Především to, že uživatel není nucen instalovat do lokálního počítače složité programy, které zabírají velké množství prostoru na místním disku. To stejné platí pro zpracovávaná data. Nevýhodou však zůstává rychlost zpracování dat, která je přímo úměrná kvalitě připojení do sítě internet. Webové aplikace jsou skutečným začátkem webových mapových služeb. Příkladem webových aplikací může být prohlížení map. Na tomto příkladu můžeme poznat, že se jedná o komunikaci uživatele se vzdáleným počítačem či serverem. Složitější variantou jsou webové služby, kdy komunikují mezi sebou dva servery. Například si vzájemně předávají informace. 1.2 Princip WMS Jak již bylo řečeno, hlavní síla WMS spočívá v získávání informací ze vzdálených serverů. Komunikace mezi servery, případně mezi serverem a uživatelem, se zajišťuje pomocí XML jazyka. Jedná se o značkovací jazyk vyvinutý z obecného značkovacího jazyka SGML. Původní jazyk byl bohužel až příliš obecný a tím extrémně složitý. Proto na půdě W3C 1

3 konsorcia vznikla modifikovaná podoba SGML. Touto modifikovanou podobou je jazyk extensible Markup Language, zkráceně XML. Obrovská výhoda této mutace původního SGML jazyka spočívá v jeho rozšiřitelnosti. V praxi to znamená, že si autor může rozšířit kód o svoje vlastní tagy, když dodrží jistá pravidla. Tímto způsobem je možné vytvořit nekonečně mnoho vlastních příkazů. Konsorcium W3C formát XML stále zdokonaluje a posouvá jeho praktické využití. Jazyk má relativně jednoduchá syntaktická pravidla, která však vyžadují jejich striktní dodržování. Toto je jeden z hlavních rozdílů oproti příbuznému značkovacímu jazyku HTML, u kterého drobné nepřesnosti nemají vliv na zobrazovaný výsledek. Jazyk je postaven tak, aby pomocí něj bylo možné pokládat serveru či aplikaci nějaký dotaz. Naopak dotazovaná jednotka musí být schopna na základě položeného dotazu vrátit zcela jasnou odpověď, například výřez mapy. Mezi základní dotazy patří: GetCapabilities - vrátí jako odpověď soubor ve formátu XML, obsahující veškeré informace o poskytované WNS službě GetMap - ve zvoleném druhu rastrového formátu vrátí mapovou kresbu GetFeatureInfo - vrátí atributy prvku mapy na souřadnicích zadaných uživatelem Data se distribuují buď ve vektorových nebo rastrových formátech. Rastrová data mají zpravidla nižší přesnost než vektorová. Na druhou stranu objem rastrových dat na disku je daleko menší než u vektorových. Existují však i webové servery poskytující vektorová data. Potom mluvíme o tzv. WFS (Web Feature Service). WFS servery nejsou příliš rozšířené, protože kladou velké nároky na rychlost připojení k internetu. Dalším důvodem je ekonomický aspekt, jelikož WMS služby jsou zpravidla nabízeny zdarma také proto, že neposkytují tak kvalitní rastrová data, jako kdyby byla poskytována ve vektorové formě. Vektorová data bývají častěji zpoplatněna. WCS (Web Coverage Service) přináší výhodu práce s daty, které se v čase mění, a umožňuje tak provádět složitější analýzy povrchů s ohledem na čtvrtý rozměr. WPS (Web Processing Service) umožňuje uživateli provádět nad daty jednoduché i složité výpočetní analýzy, které provádí centrální server. Vývoj služeb WCS a WPS není ještě zcela ukončen a k jejich širšímu využití zatím nedošlo. 1.3 Mapfile versus XML WMS služby běží pomocí mapových serverů, a ačkoliv bylo řečeno, že WMS služby pracují na základě XML jazyka, není to tak úplně pravda. Korektním zobrazením dat se zabývá konfigurační soubor, tzv. mapfile, který říká mapovému serveru, jak má s daty nakládat. Mapfile ve své podstatě sice z jazyka XML vychází, ale ztrácí jeho univerzalitu a lze jej využít pouze pro přenos dat z mapového serveru k uživateli. Mapfile udává pro jaké kartografické zobrazení je vrstva vytvořena, v jakém formátu jsou data uložena a v jakém jsou poskytována. V tomto souboru je také definována struktura datových vrstev. V praxi to znamená, že je zde uveden název vrstev a jejich stromová struktura. Většina příkazů je párových, to znamená, že jsou uvozeny názvem příkazu a ukončeny příkazem END. Všechny příkazy musí být umístěny na každou řádku a jejich funkčnost nezávisí na velikosti písma (END a end má stejný význam). 2

4 Mezi základní příkazy jazyka mapfile patří: MAP - uvozuje celý projekt, může být vytvořen pro jednotlivé kartografické projekce LAYER - definuje novou vrstvu včetně kartografické projekce a cesty k datům dané vrstvy, dále lze nastavit minimální a maximální měřítko zobrazení EXTENT - vymezuje území v souřadnicích dané projekce, ve kterém budou všechna mapová data uložena (nejedná se již o párovou značku) Po správném nastavení již mapové servery poskytují uložené rastrové, případně vektorové soubory. K rastrovým souborům je ještě nutné uložit informaci, která definuje polohu a orientaci rastrového souboru. 1.4 Metody přístupu k WMS Nyní když víme jak WMS služby fungují, tak se podíváme na to, jak služeb využívat. Výhoda webových mapových služeb je jejich relativně snadná dostupnost. Přistupovat k WMS produktům lze několika způsoby pomocí následujících nástrojů: internetové prohlížeče (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox) webové prohlížečky - běží v okně internetového prohlížeče komerční software - prohlížeče integrované v softwarech primárně určených k jinému účelu (např. Kokeš, ArcGIS, GeoMedia, Microstation) V následující části představíme stručné návody na prohlížení WMS pomocí všech tří výše zmíněných způsobů. Nutno dodat, že vždy se jedná o principiálně stejný postup. U každého je vždy nutné znát adresu daného WMS serveru. Postupy se řídí standardem OGC (Open Geospatial Consorcium) Internetové prohlížeče Postupovat při zobrazování mapy můžeme v těchto krocích: Zadat adresu WMS serveru a doplnit příkaz REQUEST=GetCapabilities, po zadání URL adresy se nabídne ke stažení XML soubor obsahující možné parametry mapy. Příkaz GetCapabilities musí být vždy ještě doplněn o parametr SERVICE=WMS. Pomocí textového prohlížeče otevřít stažený XML soubor a vybrat doplňují parametry. Následuje URL příkaz doplněný o dotaz REQUEST=GetMap a doplňující parametry. Po potvrzení URL se nabídne rastrový soubor ke stažení, nebo se přímo zobrazí v internetovém prohlížeči. Tento rastrový soubor již obsahuje mapovou kresbu se zadanými parametry. Příkaz REQUEST=GetFeatureInfo je další rozšiřující možností, jak získat informace navíc. Příkaz s upřesňujícími parametry vrátí informace o daném bodu mapy. 3

5 1.4.2 Webové prohlížečky Je aplikace, která pro svoji činnost využívá okno internetového prohlížeče. Pro správný běh aplikace je nutné mít nainstalovaný programovací jazyk Java a příslušný software, který umí tento jazyk kódovat. Zmíněná prohlížečka umožňuje přidávání několika vrstev a podporuje tak jejich kaskádování. Na obrázku č. 1 je vidět, že webová prohlížečka nahrazuje ručně psané příkazy pomocí ikon, které daný dotaz na server odešlou automaticky. Ikona s i nahrazuje příkaz GetFeatureInfo. Dále jsou zde funkce pro manipulaci s obrazem jako vytváření výřezů nebo naopak zobrazení celkového náhledu. Dále je zde kromě mapového okna ještě okno s přehledkou polohy výřezu. Pod touto přehledkou se zobrazují připojené mapové vrstvy. Vykreslování vrstev se děje ve stejném pořádí, v jakém jsou vrstvy zobrazeny. Pomocí check boxu se dá měnit viditelnost vrstvy, šipka posunuje vrstvou směrem vzhůru v pořadí. Křížkem lze vrstvu odpojit. Přidávání vrstev se provádí přes ikonu se znakem plus. Otevře se nové okno, v kterém si můžeme zvolit z několika přednastavených WMS serverů nebo můžeme ručně přidat jiný server, který v seznamu nefiguruje. Po zvolení serveru se otevře další okno, které představuje výsledek příkazu GetCapabilities. Obr. 1: Ukázka webové prohlížečky Prohlížení WMS v aplikacíh původně určené k jinému účelu Pro prohlížení WMS služeb lze využít například programy Kokeš, ArcGIS, GeoMedia, Microstation. Ve zmíněných programech je připravena funkce na připojení dat WMS, do níž stačí pouze zadat webovou adresu serverů, který poskytne data. Pokud se programu podaří spojit se serverem, nabídne uživateli dostupné vrstvy. Po zvolení vrstev umožňují tyto programy další operace nad otevřenými mapovými vrstvami. V tomto ohledu se jedná tedy o nejlepší variantu přístupu k datům, na druhou stranu se však nejedná, jako v ostatních případech, o software poskytovaný zdarma. Tyto programy stojí řádově desítky až stovky tisíc korun. 4

6 1.5 Výhody a nevýhody WMS Pro běžného uživatele jsou WMS služby výhodné, protože ve většině případů poskytují dostatečně přesná data a často jsou poskytovány zdarma. K využívání WMS postačuje webový prohlížeč, ale pro složitější práce a analýzy nad daty je však výhodnější použít k operacím nějaký komerční software. Uživatel si vybere komunikační prostředí, které mu vyhovuje. Mapová data nejsou uložena na lokálním disku uživatele a nezabírají tak úložný prostor. Stahována jsou jen ta data, na která se uživatel server dotazuje. A to dokonce v takové podobě, o které si zažádá. Je totiž možné měnit zobrazované atributy mapy. Údržba i aktualizace dat je velice jednoduchá, neboť všechna data jsou uložena centrálně na serveru. Výhodou je ustanovení konsorcia OGC (The Open Geospacial Consortium), které zajišťuje jednotnost standardů pro WMS služby. To umožňuje rozvoj open-source programů a dává jasná pravidla pro všechny programátory a uživatele. Nevýhody WMS nejsou na první pohled patrné, ale určitě se také najít dají. V první řadě je tu dostupnost. Ta je podmíněna možností připojení k síti internet, její funkčností a spolehlivostí a v neposlední řadě také funkčností mapového serveru. V případě využití WFS (Web Feature Service), která přenáší vektorová data, je nutné použít vysokokapacitní připojení k internetu, neboť služba je náročná na objem přenesených dat. Nevýhodou zůstávají data, která jsou při stažení zpoplatněna. Zato však často mají vyšší kvalitu než data, která jsou zdarma. Problém také může být s autorskými právy k mapám. Zveřejnění každé mapy přes internet je podmíněno souhlasem osoby, která k dílu vlastní autorská práva. Naopak osoby zachycené na leteckých snímcích s vysokým rozlišením mohou mít stížnosti na zásah do svého soukromí. Poslední nevýhodou se jeví fakt, že zobrazení map je realizováno pomocí obrazovek (nejčastěji LCD panelů), které mají menší velikost a nižší rozlišení než by někdy bylo potřeba. To lze řešit vytvořením detailu mapy, ale jen za cenu ztráty velikosti zobrazované oblasti. 1.6 Příklady WMS serverů V roce 2008 rozjel svoji první veřejnou WMS službu i Český úřad zeměměřický a katastrální. V současně době poskytuje tento server rastrové katastrální mapy, a to i v místech, kde je již mapa v digitální podobě. Jako další vrstvy lze připojit popisná čísla budov nebo parcelní čísla s jejich definičními body. Celá republika zatím bohužel není definičními body pokryta, proto se ještě nedají všechny parcely vyhledat pomocí příkazu. Využívat tohoto WMS serveru lze opět pomocí uvedených postupů a navíc na webových stránkách nalezneme integrovanou WMS prohlížečku pro tento server, kde kromě zvolených vrstev lze připojit i digitální ortofoto poskytované portálem Další nesporná výhoda této WMS prohlížečky je, že při označení definičního bodu parcely vypíše zkrácený výpis z listu vlastnictví, který je běžně dostupný na stránkách Naopak z těchto stránek lze zobrazit parcelu, ke které je právě zobrazen zkrácený výpis z listu vlastnictví. Tato operace se provede korektně pouze v případě, že parcela má zavedený definiční bod. V opačném případě se zobrazí celé katastrální území. 5

7 URL, kde lze nalézt další vybrané WMS servery pro ČR, udává následující výčet: Závěr WMS se stále vyvíjejí a většina z nyní volně dostupných služeb se snaží zdokonalit sdílená data. Pro běžného uživatele to znamená, že zdarma dostává stále kvalitnější data a jejich objem se zvětšuje. Podstatné zůstává, že klient nepotřebuje specializovaný software, který by mu umožňoval prohlížení WMS obrazových dat. V současnosti stále postačují standardní internetové prohlížeče, které jsou základní výbavou každého dnes používaného operačního systému. Pouze při využívání WMS služeb přes webové prohlížečky je nutné mít nainstalován programovací jazyk Java, který je však zatím také zdarma dostupný. Závěrem lze říci, že WMS patří a do budoucna pravděpodobně zůstane nejvyužívanějším nástrojem k publikování map na internetu. Literatura [1] TALICH, Milan: WWW stránky, [online], 2004 [cit ]. URL: inforum.cz/pdf/2004/talich_milan.pdf/ [2] FSV-ČVUT: WWW stránky, [online], 2008 [cit ]. URL: cvut.cz/wiki/index.php/153gis1_-_10._cvičení/ [3] JIRÁNEK, Jan: WWW stránky, [online], 2010 [cit ]. URL: fsv.cvut.cz/wms/ [4] FSV-ČVUT: WWW stránky, [online], 2010 [cit ]. URL: cvut.cz/kurzy/file.php/3/uvod/prednasky.html/ 6

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Jaroslav BURIAN INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít VOŽENÍLEK

Více

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Teze k disertační práci České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Ing. Jiří Cajthaml Nové technologie pro zpracování a zpřístupnění

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Webové redakční systémy a jejich možnosti. Anna Cidlinová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Webové redakční systémy a jejich možnosti. Anna Cidlinová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Webové redakční systémy a jejich možnosti Anna Cidlinová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Tato práce je zaměřena na redakční systémy. Jsou zde možnosti, funkce

Více

příručka uživatele metis5

příručka uživatele metis5 p příručka uživatele metis5 verze 5.0.1 2012 T-MAPY spol. s r.o. Nedílnou součástí instalace metis5 je technologie Esri Geoportal Server, jehoţ distribuce se řídí licenčními ujednáními LICENSE.txt a NOTICE.txt,

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Diplomová práce Možnosti využití nekomerčního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informačního systému malé obce.

Diplomová práce Možnosti využití nekomerčního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informačního systému malé obce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová práce Možnosti využití nekomerčního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informačního systému malé

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 DIDAKTIKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VYUŽITÍ ICT Autor: Mgr. Ondřej Košek Obsah Úvodní slovo realizačního týmu CVLK... 4 Předmluva... 6 1. Dokumenty... 7 1.1 Textové

Více

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky E-business (E-commerce) a jazyk XML Bakalářská práce Autor: Zdeněk Vlk Vedoucí diplomové práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

VYUŽ ITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SERVERŮ

VYUŽ ITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SERVERŮ VYUŽ ITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SERVERŮ CAJTHAML Jiří, Ing. Katedra mapová ní a kartografie, Stavební fakulta, ČVUT v Praze, Thá kurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 224354730 jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 1. Motivace

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více