Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné"

Transkript

1 Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné Soubor kvantitativních výzkumů pro hospicové občanské sdružení Cesta domů Září 011 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů / Client Service Manager: Barbora Večerková, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a. s.

2 Hlavní zjištění Úvahy a hovory o smrti Dvě třetiny populace někdy o smrti přemýšlí. Hovořit o smrti a umírání je těžké pro dvě pětiny osob. Na toto téma se svými nejbližšími nemluví nikdy třetina populace, více než tři pětiny ostatních narazí na danou problematiku v hovoru alespoň někdy. V názoru na otázku, zda o smrti a umírání hovořit s dětmi, jsou v rámci běžné populace v mírné přesile ti, co zapojení dětí podporují (9 %). Nejvhodnějším věkem pro takovéto diskuse je období mezi 10. a 1. rokem života. Názor zdravotníků je více polarizovaný směrem k zahrnutí dětí do takovýchto hovorů. Tabuizace konce života a smrti Podle více než tří čtvrtin populace se v rámci společnosti o smrti a umírání dostatečně nemluví. Mezi zdravotníky je osob s takovýmto názorem ještě více 91 %. Mezi nejvýznamnější důvody tabuizace tématu se řadí především obava ze samotného konce života ( %), jeho dlouhodobé opomíjení a neřešení v rodinách (9 %) a mediální nezajímavost problematiky ( %). Obavy z umírání Na samotném umírání se lidé nejvíce obávají bolesti ( %), ztráty soběstačnosti ( %) a důstojnosti ( %) a také odloučení os svých blízkých ( %). Pouze % osob se umírání nebojí. Názory laické i odborné veřejnosti se v tomto případě vcelku shodují, pouze zdravotníci přikládají všem aspektům vyšší důležitost. Místo skonu Mezi místa, resp. zařízení, kde by lidé nechtěli umírat patří zejména LDN (9 %), nemocnice ( %) či různá sociální zařízení ( %), a to jak z pohledu běžné populace, tak i zdravotníků. Neshoda panuje pouze u hospiců, které jsou v případě populace v žebříčku neoblíbenosti hned za LDN a nemocnicí ( %), zatímco zdravotníci je staví na úroveň domácího prostředí ( %). Z pohledu zdravotníků je pro pacienty nejpříjemnější umírat doma ( %) nebo právě v hospicových zařízeních ( %). Na samotném konči života chtějí být lidé obklopeni především svými nejbližšími. Pouze 1 % osob si přeje být v této poslední hodince samo. Pod pojmem důstojné umírání si nejvíce osob představí bezbolestný skon, v klidu, bez strádání, rychlou smrt, pokud možno ve spánku a v rodinném kruhu. Péče o umírající Pokud někomu umírá někdo blízký, více než dvě třetiny osob se mu snaží pomoci, více než čtvrtina ostatních by pomoci chtěla, ale brání ji v tom neznalost toho, jak s umírajícím hovořit. Desetina populace si pak s takovou událostí neví rady, tak raději nic nepodnikne. Dle deklarace respondentů mají bezprostřední zkušenost s umíráním blízké osoby tři čtvrtiny populace. Naprostá většiny běžné populace (9 %) i zdravotníků (99 %) se domnívá, že se mají příbuzní zapojovat do péče o umírajícího. Více než čtyři pětiny osob by pak o svého nejbližšího pečovaly až do konce v domácím prostředí. STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

3 Hlavní zjištění Pouze osmina by tak neučinila, a to především z důvodů psychického nebo finančního nezvládnutí situace či neznalosti toho, jak se o umírajícího starat. Samotná péče o umírajícího příbuzného může člověku přinést pocit, že toho druhého doprovodil až na konec jeho cesty ( %), že mu umožnil nebýt v této životní etapě sám (9 %). Podle naprosté většiny běžné populace mají děti v průběhu života vidět své vlastní rodiče pečovat o své rodiče (9 %), jejich prarodiče, stejně tak se mají spolupodílet na péči o své nejbližší (91 %). Poslední rozloučení Naprostá většina osob souhlasí s tím, že pohřeb je příležitost k rozloučení se s blízkou osobou (91 %) či, že jde o uzavření životního příběhu ( %). Naopak lidé neberou ve většině poslední rozloučení jako společenskou událost, nutné zlo či jako oběť. Většina populace se také vyslovuje ve prospěch účasti dětí na pohřbech ( %). Na pohřby svých blízkých/spolupracovníků/přátel vůbec nikdy nechodí pouze desetina populace. Třetina ostatních tak činí alespoň občas a více než polovina vždy, když může. Pokud měli lidé uvést, zda již osobně podnikli nějaké konkrétní opatření pro případ svého úmrtí a pohřbu, pak pouze 1 % z nich, tak již učinilo. % populace sice zatím nic konkrétního neudělalo, nicméně o tom uvažuje. Zbylých % osob nejenže nic nepodniklo, ale ani o této problematice neuvažuje. Z jednotlivých opatření, která byla ze strany respondentů podniknuta ve věci případného úmrtí či pohřbu, lze uvést zejména zanechání poslední vůle ( %), uzavření životní pojistky ( %) či vyčlenění finančních prostředků na zařízení pohřbu ( %). Aspekty péče o terminálně nemocné pacienty V otázce tlumení bolesti u nevyléčitelně nemocných a umírajících pacientů se názory běžné populace a zdravotníků určitým způsobem liší. 0 % populace se domnívá, že bolest je u terminálních pacientů tlumena dobře, naopak pětina ostatních zastává názor opačný. V případě zdravotníků jednoznačně převažuje pozitivní hodnocení přístupu k tlumení bolesti ( %, častěji sestry) nad jeho negativním vnímáním ( %). Určitá disproporce mezi laickou a odbornou veřejností panuje i v otázce respektování přání umírajících a jejich rodin. Podle % populace jsou přání pacientů a rodin respektována, podle % naopak nejsou. Názor zdravotníků na danou problematiku je opět pozitivnější tři čtvrtiny dotázaných se vyslovilo ve smyslu respektování přání pacientů a rodin a jen pětina ostatních vidí situaci opačně. V otázce informovanosti umírajícího o jeho nemoci, prognóze a možnostech léčby se názory zdravotníků a populace opět liší. Z pohledu laiků je péče závislá zejména od způsobu přístupu jednotlivých lékařů ( %). Jako velmi dobrou vnímají informovanost pouze % dotázaných, jako často zkreslenou nepřinášející pravdivé informace poté % osob. 1 % respondentů se domnívá, že informovanost pacienta je nedostatečná, že více informací má často rodina STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

4 Hlavní zjištění než samotná osoba, které se to týká. Jako velmi dobrou až dobrou označilo komunikaci % zdravotníků, čtvrtina ji pak vnímá jako dostatečnou a pouze % lékařů a sester ji hodnotí jako zkreslenou. Největší procento odborné veřejnosti ale zastává názor, že informovaná je především rodina pacienta, a to na jeho úkor ( %). Komunikace zdravotníků s umírajícím a jeho rodinou Obecně lze shrnout, že běžná populace vnímá jednotlivé aspekty komunikace zdravotníků s umírajícími pacienty a jejich rodinami o něco hůře, respektive v odpovědích laické veřejnosti dosahuje pozitivní hodnocení nižších hodnot, než je tomu u zdravotníků. Komunikace zdravotníků s pacientem a jeho rodinou je z pohledu laiků obsahově dostatečná v % případů, nedostatečná ve 9 % případů, z pohledu lékařů a sester je pak uspokojivá v 0 % případů, neuspokojivá v % případů. V případě hodnocení citlivosti je komunikace očima veřejnosti dostatečná opět v % případů, nedostatečná ve 0 % situací, z pohledu zdravotníků je pak uspokojivá až v % případů, nevyhovující v 1 % případů (častěji lékaři). Pokud jde o srozumitelnost této komunikace, tak je s ní spokojeno 0 % běžné populace, nespokojeno je % osob, v rámci zdravotníků je pak srozumitelnost vyhovující pro 9 % osob a nevyhovující pro % respondentů. Přístup zdravotníkům k terminálně nemocným Osmina zdravotníků dle svého vlastního vyjádření neví, jak přistupovat k umírajícímu pacientovi a jeho rodině. Naopak většina odborné veřejnosti dle deklarace takovéto znalosti má. Podle více než tří čtvrtin zdravotníků ( %) je možné se o umírajícího postarat až do konce jeho dnů v domácím prostředí. Opačný názor zastává pouze necelá čtvrtina odborné veřejnosti. Podle vyjádření samotných zdravotníků jsou lékaři pouze v 19 % případů dobře obeznámeni s tím, co může pacientům nabídnout hospicová péče. Ve většině případů ( %) o takovéto péči vědí, nicméně jejich představa je spíše mlhavá. V 1 % případů nejsou lékaři o této péči informováni, o paliativní léčbě mají spíše kusé informace. O neexistenci hospicové péče neví pouze % lékařů. Pokud mají ale zdravotníci hodnotit péči ve vybraných zařízeních, pak je nejlépe vnímaná, jak z pohledu zdravotního, tak i toho zohledňujícího psychickou pohodu pacienta, péče poskytovaná v hospicu. 9 % zdravotníků ji hodnotí po zdravotní stránce jako velmi dobrou, 0 % jako dobrou, v případě psychické pohody je péče jako velmi dobrá vnímaná % zdravotníků a jako dobrá 1 % osob. STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

5 OBSAH Hlavní zjištění strana Realizátor projektu strana Východiska parametry projektu strana Výsledky strana 11 Dotazníky strana

6 Východiska a parametry projektu Zadání projektu a hlavní cíle Projekt vznikl ve spolupráci hospicového občanského sdružení Cesta domů a agentury STEM/MARK. Studie byla zaměřena na problematiku vnímání konce života a umírání a také na péče o umírající osoby. Šetření bylo realizováno jednak v rámci populace České republiky starší 1 let, jednak na vzorku zdravotnických pracovníků (lékařů a sester různých specializací). Metoda projektu A) Dotazování v rámci populace: Osoby ve věku 1 9 let CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) v rámci internetového panelu společnosti STEM/MARK Osoby od 0 let věku osobní dotazování metodikou CAPI (Computer Assisted Personnel Interviewing) v rámci multitématického šetření Omnibus B) Dotazování zdravotníků: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) v rámci internetového panelu zdravotníků společnosti STEM/MARK Detaily terénního šetření Počet kompletních dotazníků - populace: 109 Počet kompletních dotazníků - zdravotníci: 100 Lokality: celá Česká republika Termín dotazování: červenec 011 Data: Populace vážená (pohlaví, vzdělání), tak aby soubor odpovídal reprezentativnímu vzorku populace ve věku od 1 let (pohlaví, věk, vzdělání, region) Zdravotníci nevážená data, nejde o reprezentativní soubor zdravotnické veřejnosti z hlediska jednotlivých specializací ani místa působení (nemocnice vs. ambulance mimo nemocnici) Dotazníky: vypracovány občanským sdružením Cesta domů a agenturou STEM/MARK Poznámka: Statisticky významné rozdíly jsou v grafech a tabulkách vyznačeny červeným obdélníkem. Vysvětlivka: něcista = Nevěřím v boha, ale určitě existuje nějaká vyšší síla. Značka v grafu: = statisticky významně více něž je průměr (stojí za pozornost) STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

7 Realizátor projektu Společnost STEM/MARK Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog. V letošním roce jsme vstoupili do 1. roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu. Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR. Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí. Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu. Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří své práci rozumějí. Client Service Manager Jan Tuček Telefon: Barbora Večerková Telefon: 9 Mobil: Analytik Lenka Beranová STEM/MARK, a.s. Chlumčanského 9/, Praha Telefon: 9 11 Fax: Web: IČO: 1 991, DIČ: CZ1 991 Bankovní spojení: UniCredit Bank ČR, Praha 1 Číslo účtu: / 00 STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

8 Struktura vzorku respondentů ZÁKLAD: Populace, n=109 Struktura vzorku - POPULACE Struktura vzorku - ZDRAVOTNÍCI ZÁKLAD: Zdravotníci, n=100 Pohlaví Věk Muž Žena 1-9 let 0 - let - 9 let 0 a více let 9 1 Profese Zkušenost s nevyléčitelně nemocnými Lékař Zdravotní sestra Často Občas Zřídka 11 Oblast Velikost místa bydliště Vzdělání Bez maturity S maturitou VŠ do 999 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Čechy Morava Věk Pohlaví Typ pracoviště - let - let a více let Muž Žena Nemocnici Ambulance mimo nemocnici Ostatní zařízení 1 1 LDN, hospic, soc.zařízení 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

9 P1 Víra v Boha Věříte vy osobně v Boha? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=109 ATEISTA - Ne, nevěřím v Boha, ani v žádnou vyšší sílu 0% VĚŘÍCÍ - Ano, věřím v Boha % NĚCISTA - Ne, nevěřím v Boha, ale určitě existuje nějaká vyšší síla % STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 9

10 P1 víra v Boha Věříte v Boha? ZÁKLAD: Populace, n=109 Věřící = věří v Boha Něcista = nevěří v Boha, ale v nějakou vyšší sílu Ateista = nevěří v nic CELKEM 0 Pohlaví Muž Žena let 0 9 Věk 0 - let - 9 let a více let 0 Vzdělání Bez maturity S maturitou VŠ Území Čechy Morava 0 0% 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 10

11 VÝSLEDKY

12 Vnímání umíraní v rámci populace a zdravotnické veřejnosti ÚVAHY A HOVORY O SMRTI Dvě třetiny populace někdy o smrti přemýšlí. Významně častěji se jedná o ženy, příslušníky mladší a střední generace (1 let), vysokoškoláky a obyvatele českých regionů. Starší lidé v průzkumů častěji než ti mladší deklarovali, že na smrt nemyslí. Smrt a umírání může pro ně být citlivé, osobní téma, o kterém se obecně příliš nemluví, zatímco podle mladší generace není tato problematika ve společnosti tabuizovaná tak silně. A možná i to je důvod, proč mladší lidé byli v průzkumu otevřenější. Zároveň pro lidi do 0 let je myšlenka na smrt pravděpodobně více vzdálené, abstraktní téma. Hovořit o smrti a umírání je těžké pro dvě pětiny osob, častěji pro nejmladší generaci (do 9 let). Starší lidé jsou naopak schopni o tomto tématu hovořit s menšími problémy, nicméně v reálném životě je se svým okolím (rodinou a blízkými) sdílejí podstatně méně často, než je tomu v případě mladé a střední generace (osob do let). Obecně o smrti a umírání se svými nejbližšími nikdy nehovoří třetina populace, občas se daným tématem zaobírají téměř dvě třetiny osob. V názoru na otázku, zda o smrti a umírání hovořit s dětmi, se běžná populace dělí na dva tábory. V převaze jsou lidé, kteří zastávají názor, že zapojení dětí do takovýchto diskusí je vhodné - % (častěji se jedná o ženy a osoby ve věku 0 let, s vyšší úrovní vzdělání), menší skupinu pak tvoří ti, kteří by děti z takovýchto rozhovorů vyloučili ( %, častěji osoby se základním vzděláním, starší 0 let a také ateisté). Nejvhodnějším věkem pro zapojení dětí do těchto diskusí je podle pětiny populace období mezi 10. až 1. rokem života, nicméně třetina lidí by o smrti s dětmi mluvila ještě před nástupem (1 %) či v období první roků povinné školní docházky (1 %). Zdravotníci mají v dané věci více jasno, % z nich je pro to, aby se děti takovýchto hovorů účastnily. Za nejoptimálnější věk opět navrhuje nejvíce respondentů období mezi 10. až 1. věkem života, nicméně obecně je začátek toho, kdy je možno s dítětem na dané téma hovořit, posunut k mladšímu věku.

13 Vnímání umíraní v rámci populace a zdravotnické veřejnosti TABUIZACE KONCE ŽIVOTA A SMRTI Pouze podle necelé jedné čtvrtiny populace se o konci života a umírání v naší společnosti dostatečně hovoří. Tento názor je častěji podporován nejmladší generací (do 9 let) a také obyvateli českých krajů. Naopak většina běžné populace ( %) zastává opačné mínění a myslí si, že danému tématu není v naší společnosti věnován dostatečně velký prostor (častěji osoby ve věku nad 0 let, zejména pak osoby starší, věřící). Názor zdravotníků na tabuizaci problematiky je ještě více polarizovaný 91 % z nich (častěji lékaři než sestry) považuje prezentaci témat spojených s umíráním a smrtí v rámci společnosti za nedostatečnou. Důvody, které za tabuizací tématu stojí, lze hledat nejčastěji: v obavách a strachu ze samotného konce života ( % - populace, % - zdravotníci), v dlouhodobém opomíjení a neřešení tématu umírání a smrti v rodinách (9 % - populace, % - zdravotníci) v mediální nezajímavosti tématu ( % - populace, % - zdravotníci) v nedostatku víry ( % - populace, % - zdravotníci) a v nedostatku přímých zkušeností lidí s umíráním svých blízkých (0 % - populace, 0 % - zdravotníci) Pokud měli respondenti ohodnotit míru svého souhlasu s některými výroky týkajícími se vyrovnání se s tím, že člověk jednou zemře, pak jednoznačně nejvyšší souhlas panuje v otázce, že smrt je něco, co je nevyhnutelného a jednou to musí přijít (9 %). % osob v této souvislosti potvrdilo souhlas s obavami z toho, co konec života přinese (častěji ženy, nejméně často osoby nad 0 let věku) a dvě pětiny zúčastněných vnímají smrt jako začátek něčeho jiného (zejména věřící).

14 Vnímání umíraní v rámci populace a zdravotnické veřejnosti OBAVY Z UMÍRÁNÍ Na umírání se lidé nejvíce obávají: ztráty důstojnosti (1 %, pro většinu důstojnost znamená udržení soběstačnosti) bolesti ( %, více ženy a nejmladší osoby do 9 let), odloučení od blízkých ( %, častěji ženy, osoby do 9 let věku, naopak nejméně často lidé nad 0 let) ztráty důstojnosti ( %, častěji ženy, osoby od 0 do let a lidé s vyšším vzděláním) osamocenosti ( %, častěji ženy, mladší a střední generace) duševního strádání ( %, osoby do 9 let, lidé s vyšším vzděláním) toho, co bude po smrti (1 %, častěji ženy a osoby do 9 let) Pouze % osob deklarovalo, že se na umírání ničeho nebojí (častěji muži a ateisté). Z pohledu zdravotníků, kteří se měli vyjadřovat k obavám svých pacientů, se lidé ve spojitosti s umíráním opět nejvíce bojí především ztráty důstojnosti-soběstačnosti (1 %) a bolesti ( %), osamocenosti ( %), odloučení od blízkých (0 %) či psychického strádání ( %).

15 Vnímání umíraní v rámci populace a zdravotnické veřejnosti MÍSTO SKONU Názory populace a zdravotníků na místo, kde by lidé nechtěli umírat se v určitých aspektech shodují. Jak dotázaní lidé, tak i lékaři a sestry, uvedli na prvním místě léčebnu dlouhodobě nemocných, kde by dle vyjádření běžné populace nechtělo strávit poslední dny života 9 % osob, z pohledu zdravotníků vyjadřujících se ke svým pacientům dokonce % respondentů. Druhým nejméně populárním místem, na kterém se laická i odborná veřejnost shodla, je nemocnice ( % - populace a 9 % - zdravotníci), třetím poté sociální zařízení typu Domova důchodců či Domova s pečovatelskou službou ( % - populace, 1 % - zdravotníci). Shoda panuje i v otázce domácího prostředí, které za nepreferované službou ( % - populace, 1 % - zdravotníci). Shoda panuje i v otázce domácího prostředí, které za nepreferované označilo pouze 1 % populace a jen % zdravotníků. Jediný rozpor panuje v otázce možného umírání v hospicích, které se z pohledu populace řadí v neoblíbenosti na třetí místo za LDN a nemocnici ( %), zatímco z pohledu zdravotníků se dostává na úroveň domácího prostředí ( %). Tato disproporce může být ovlivněna i znalostí, resp. neznalostí daných zařízeních v rámci populace. Z pohledu zdravotníků je pro pacienty nejpřijatelnější umírat v domácím prostředí ( %), případně v hospici ( %, častěji prezentováno zdravotními sestrami). Na samotném konci života by si lidé přáli být obklopeni svoji rodinou (9 %, zejména ženy a osoby do 9 let, věřící, naopak nejméně často lidé starší 0 let), partnerem (9 %, častěji lidé do 9 let, naopak nejméně často osoby nejstarší), případně přáteli a kolegy (1 %). 1 % osob v této souvislosti uvedlo, že by na samotném konci života chtělo zůstat samo (častěji muži, osoby nad 0 let a ateisté). Pod pojmem důstojné umírání si lidé nejčastěji představí bezbolestný skon, v klidu, bez strádání ( %), rychlou smrt (1 %), pokud možno ve spánku ( %), v kruhu rodiny (1 %), slušné zacházení, respekt a citlivou péči (11 %).

16 P1 - Dvě třetiny osob přemýšlejí někdy o smrti Přemýšlíte někdy o smrti ZÁKLAD: Populace, n=109 Nevím % Ne % Ano % STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 1

17 P1 - O smrti přemýšlejí častěji ženy a vzdělanější lidé ZÁKLAD: Populace, n=109 CELKEM Přemýšlíte někdy o smrti Ano Ne Nevím Pohlaví Muž Žena 1 0 Věk 1-9 let 0 - let - 9 let 0 a více let Vzdělání Bez maturity S maturitou VŠ Území Čechy Morava 0 9 Víra Věřící Něcista Ateista % 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 1

18 P - Pro dvě pětiny osob je těžké o smrti a umírání hovořit Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? ZÁKLAD: Populace, n=109 Rozhodně ne % Rozhodně ano 10% Spíše ano 9% Spíše ne % STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 1

19 P - Muži mají menší problémy než ženy hovořit o smrti Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? ZÁKLAD: Populace, n=109 CELKEM 10 Rozhodně ano Spíše ne 9 9 Spíše ano Rozhodně ne Pohlaví Muž Žena Věk 1-9 let 0 - let - 9 let 0 a více let Vzdělání Bez maturity S maturitou VŠ Území Čechy Morava Víra Věřící Něcista Ateista % 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 19

20 P - Třetina osob nikdy s blízkými o smrti a umírání nehovoří Mluvíte o smrti, umírání se svými kamarády/rodinou? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=109 Nikdy % Často % Někdy % STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 0

21 P - O smrti s blízkými častěji nehovoří lidé starší 0 let Mluvíte o smrti, umírání se svými kamarády/rodinou? ZÁKLAD: Populace, n=109 CELKEM Často Někdy Nikdy Pohlaví Muž Žena Věk 1-9 let 0 - let - 9 let 0 a více let 9 Vzdělání Bez maturity S maturitou VŠ 1 0 Území Čechy Morava Víra Věřící Něcista Ateista 1 0 0% 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 1

22 P/Z1 - Zdravotníci jsou častěji zastánci toho, že o smrti se má hovořit i s dětmi Mělo by se dle Vašeho názoru o otázce umírání a smrti hovořit s dětmi? ZÁKLAD: Populace (n=109), Zdravotníci (n=100) 100% 1 Rozhodně ano 0% Spíše ano Spíše ne 0% Rozhodně ne 0% 0% 1 0% 11 Populace 1 Zdravotníci STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

23 P Lidé ve věku 0- let jsou častěji pro to, aby se s dětmi o smrti hovořilo Mělo by se dle Vašeho názoru o otázce umírání a smrti hovořit s dětmi? ZÁKLAD: Populace, n=109 Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne CELKEM Pohlaví Muž Žena Věk 1-9 let 0 - let - 9 let 0 a více let Vzdělání Bez maturity S maturitou VŠ Území Čechy Morava Víra Věřící Něcista Ateista % 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

24 Z1 Pouze podle 1/ zdravotníků se o umírání nemá hovořit s dětmi Mělo by se podle Vašeho názoru o otázce umírání a smrti hovořit s dětmi? ZÁKLAD: Zdravotníci, n=100 Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne CELKEM 1 Profese Lékař Zdravotní sestra Zkušenost s nevyléčitelně nemocnými Často Občas Zřídka % 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

25 P/Z1 Zdravotníci posouvají věk dítěte níže Od jakého věku by se dětmi mělo hovořit o smrti a umírání? ZÁKLAD: Populace (n=109), Zdravotníci (n=100) POZNÁMKA: Respondenti odpovídali spontánně. Předškolní věk -9 let let 0 MĚLO by se hovořit OD VĚKU 1 a více let Populace Bez odpovědi, neví 1 Zdravotníci O smrti by se dětmi hovořit nemělo 1 0% 0% 0% 0% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

26 P/Z Podle většiny populace i zdravotníků se o umírání nemluví ve společnosti dostatečně 100% 1 Rozhodně ano Spíše ano 0 Spíše ne 0% Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? ZÁKLAD: Populace (n=109), Zdravotníci (n=100) Rozhodně ne 0% 0 9 0% 0% 0% 1 Populace 1 Zdravotníci STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

27 P Nejmladší generace se častěji domnívá, že se o problematice dostatečně hovoří ZÁKLAD: Populace, n=109 CELKEM Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Pohlaví Muž Žena Věk 1-9 let 0 - let - 9 let 0 a více let Vzdělání Bez maturity S maturitou VŠ Území Čechy Morava Víra Věřící Něcista Ateista % 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

28 Z Podle naprosté většiny zdravotníků se o smrti dostatečně nehovoří Mluví se podle Vašeho názoru v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? ZÁKLAD: Zdravotníci, n=100 Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne CELKEM Profese Lékař Zdravotní sestra Často 1 Zkušenost s nevyléčitelně nemocnými Občas Zřídka 1 9 0% 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

29 P/Z9 Čtvrtina populace, ale pouze desetina zdravotníků si nemyslí, že smrt a umírání je v dnešní době společenské tabu Z jakého důvodu si myslíte, že je v dnešní době smrt a umírání tzv. tabu? ZÁKLAD: Populace (n=109), Zdravotníci (n=100) POZNÁMKA: Možnost více odpovědí Populace Zdravotníci Smrt je tabu, protože Obava, strach Dlouhodobé opomíjení a neřešení tématu umírání a smrti v rodinách Je to mediálně nezajímavé Nedostatek víry 9 Lidé nemají s umíráním svých blízkých přímou zkušenost 0 0 Nemyslí si, že je smrt tabu 9 0% 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 9

30 P Smrt je pro většinu něco nevyhnutelného, co jednou musí přijít Jak se vyrovnáváte se skutečností, že jednou umřete? ZÁKLAD: Populace (n=109) Zcela souhlasím Spíše nesouhlasím Spíše souhlasím Zcela nesouhlasím Něco nevyhnutelného, co jednou musí přijít 1 1 Bojím se toho, co konec života přinese 1 1 Začátek něčeho jiného Vůbec o tom nepřemýšlím % 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 0

31 P9/Z1 Obavy z umírání - ztráta důstojnosti (soběstačnosti) a bolesti Čeho se lidé na umírání nejvíce obávají? ZÁKLAD: Populace (n=109), Zdravotníci (n=100) POZNÁMKA: Možnost více odpovědí. Seřazeno sestupně podle Populace. Populace Zdravotníci Ztráty důstojnosti (soběstačnosti) 1 1 Bolesti Odloučení od blízkých 0 Osamocenosti Psychického strádání Toho, co bude po smrti 1 Na umírání se ničeho nebojím Nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 1 1 Významně častěji uvádějí lidé nad 0 let. 0% 0% 0% 0% 0% 100% Pozn. Zdravotníci se vyjadřovali k pacientům. (Čeho se podle Vás obávají pacienti?) STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana 1

32 Z1 Podle více než 1/ zdravotníků je nejpřijatelnější pro pacienta umírat v hospici Kde lidé "umírat chtějí" - nejpřijatelnější prostředí ZÁKLAD: Populace (n=109), Zdravotníci (n=100) POZNÁMKA: Možnost více odpovědí. Seřazeno sestupně podle Populace. Populace Zdravotníci Domácí prostředí Hospic Sociální zařízení Nemocnice Léčebna dlouhodobě nemocných Populace příliš nerozlišuje mezi hospicem, nemocnicí, soc. zařízením. Většinou u sebe chceme mít rodinu (9 %), partnera (%) nebo přátele (1 %) - před zdravotníky (%) nebo řádovými sestrami ( %) Bez NIKOHO po boku by přálo umřít 1 % lidí (častěji ti starší) Jinde 1 Např. při záchraně jiných lidí, uprostřed zábavy v hospodě, v lese, v přírodě apod. 0% 0% 0% 0% 0% 100% Soc. zařízení ( dům seniorů, dům s pečovatelskou službou) STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

33 P10/Z1 Hospic v laické veřejnosti vnímán významně hůře než u zdravotníků Kde lidé umírat nechtějí ZÁKLAD: Populace (n=109), Zdravotníci (n=100) POZNÁMKA: Možnost více odpovědí. Seřazeno sestupně podle Populace. Populace Zdravotníci Léčebna dlouhodobě nemocných 9 Nemocnice Hospic Sociální zařízení 1 9 Vědí vůbec lidé, co je hospic? % respondentů (1-9 let) si myslí, že ví. ALE: často ho chápou jako něco mezi LDN a domovem důchodců Domácí prostředí 1 Citace: čekárnu na smrt, služby nechci popisovat hrůza Jinde asi jako domov důchodců, s lepší péčí a větším soukromím. 0% 0% 0% 0% 0% 100% Pozn. Zdravotníci se vyjadřovali k pacientům. (Čeho se podle Vás obávají pacienti?) STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

34 Co je hospic? Je to v podstatě LDN, Domov důchodců dohromady. Hospic je dlouhodobá ubytovna pro nemocné. Hospic je hotel pro umírající, většinou pod záštitou církve. Něco jako domov důchodců na dožití. Dle mého je to něco mezí LDN a domovem pro seniory. Je to taková domácnější nemocnice. Myslím, že je tam méně odborné lékařské péče než v LDN, ale více než v domovech pro seniory. Zařízení pomáhající lidem při umírání. Domnívám se, že se jedná o domov pro seniory se stálou pečovatelskou službou, ale s tím, že ten kdo tam je si může žít po svém. Starají se o těžce a smrtelně nemocné. Poskytují jim péči, kterou jim jiná střediska nedají. Zařízení kde je poskytnuta péče o občany,kteří jsou připoutáni na lůžko a nemají žádnou rodinu. Dům, v němž jsou lidé, kteří už z důvodu nemoci, ví, že umřou. Starobinec. Domov pro přestárlé s osobními asistenty. Zařízení pro ty, kteří umírají a nechtějí na to být sami. Asi jako domov důchodců,s lepší péčí a větším soukromím. STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

35 P11 Na konci života chtějí mít lidé kolem sebe své blízké Koho byste chtěl/a mít na blízku na samotném konci života? ZÁKLAD: Populace, n=109 POZNÁMKA: Možnost více odpovědí. Rodinu 9 Partnera Přátele, kolegy 1 Ošetřovatelky Zdravotnický personál Řádové sestry Někoho jiného Např. kněze, milenku Nikoho 1 Významně častěji muži a starší lidé (0+). 0% 0% 0% 0% 0% 100% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

36 P1 Důstojné umírání = bez bolesti, v klidu, ve spánku Co si představíte pod pojmem dobré nebo důstojné umírání? ZÁKLAD: Populace, n=109 POZNÁMKA: Možnost více odpovědí. Respondenti odpovídali spontánně. Bez bolesti, strádání, v klidu Ve spánku Rychle V blízkosti blízských, nebýt sám Slušné zacházení, respekt, důstojnost, úcta, citlivá péče V prostředí k tomu určeném Doma Smířen/a (s lidmi, se smrtí, se sebou s Bohem) Nebýt na obtíž, soběstanost Dlouhý žívot, až ve stáří, sešlost věkem Být při smyslech, slouží mozek Udržení hygienických podmínek Eutanasie, možnost rozhodnout Jiné Nevím, nic, bez odpovědi Slovo Eutanazie explicitně zaznělo pouze ve % případů. 0% 0% 0% 0% STEM/MARK, a. s. Umírání Cesta domů, září 011 strana

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Efektivita osvětové. náhradní rodinné. Závěrečná zpráva. Únor 2015

Efektivita osvětové. náhradní rodinné. Závěrečná zpráva. Únor 2015 Efektivita Efektivita osvětové osvětové kampaně kampaně zaměřené zaměřené na na práva práva dětí dětí v v náhradní náhradní rodinné rodinné péči péči Závěrečná Závěrečná zpráva zpráva 1. 1. vlna vlna Únor

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Informovanost o Parkinsonově nemoci

Informovanost o Parkinsonově nemoci Informovanost o Parkinsonově nemoci Závěrečná zpráva Březen 05 Obsah Hlavní zjištění 3 Parametry projektu 7 Struktura vzorku 7 Výsledky 8 Realizátor projektu 9 Dotazník 0 Informovanost o Parkinsonově nemoci

Více

Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II

Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II Závěrečná zpráva Září 01 Obsah Hlavní zjištění Parametry projektu 6 Struktura vzorku 7 Vnímání umírání a smrti 8 Hovory o smrti a umírání 8 Místo skonu, obavy

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Prezident Václav Havel Praha 22. prosinec 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing &

Více

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Prosinec 2015 Obsah Hlavní zjištění 3 Realizátor projektu 5 Parametry projektu 6 Struktura vzorku

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru PRAKTICKÁ SESTRA Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru Červen 2009 / Závěrečná zpráva / řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / Výzkum a marketing/

Více

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výsledky a prezentace české vědy z pohledu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Lenka Šnajdrová www.osetrovatelstvi.info Centrum zdravotních pomůcek Rybná 11, 1 00 Praha 1 www.pomucky.com Centrum zdravotních pomůcek a vzdělávání Filipova

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

II. Složení a reprezentativita výběrového souboru

II. Složení a reprezentativita výběrového souboru STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Cílová skupina: Metoda výzkumu: Technika dotazování: bleskový reprezentativní výzkum názory obyvatel

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

OTÁZKY LÉKOVÉ POLITIKY

OTÁZKY LÉKOVÉ POLITIKY OTÁZKY LÉKOVÉ POLITIKY Kvantitativní výzkum populace 15+ Březen 2011 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro SÚKL / Client Service Manager: Petr Pojer / Analyst: Matěj Kratochvíl / STEM/MARK, a.s.

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Prostředky přímé komunikace

Prostředky přímé komunikace Prostředky přímé komunikace Závěrečná zpráva Červenec 2015 Hlavní zjištění Respondenti výrazně častěji čtou osobní formy komunikace, osobní dopis a osobní e-mail. Osobní dopis si vždy přečtou přibližně

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

Většina Čechů považuje hromadné výpovědi lékařů za neetické

Většina Čechů považuje hromadné výpovědi lékařů za neetické Většina Čechů považuje hromadné výpovědi lékařů za neetické Zatímco v březnu loňského roku měli podle tehdejšího průzkumu společnosti SANEP mladí lékaři, kteří vyjádřili své nespokojení s platovými podmínkami,

Více

Vnímání činnosti ÚOOZ

Vnímání činnosti ÚOOZ Vnímání činnosti ÚOOZ 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016 Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 01 Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol v rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Databáze MMR VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

Databáze MMR VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj / Client Service Manager:

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016 oz16080 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 10 10 86 E-mail: ondrej.malina@soc.cas.cz Česká společnost a onemocnění AIDS červen 016

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám září 216 Majorita obyvatel České republiky si myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb. Mladí lidé ve věku 15

Více

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016 po0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 8 80 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Jaké chcete mít Zdiby?

Jaké chcete mít Zdiby? Jaké chcete mít Zdiby? Kvantitativní výzkum názory občanů obce Zdiby na plán rozvoje obce Červenec 011 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro obec Zdiby / PROTEQ, s.r.o. OBSAH Hlavní zjištění strana

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice pro září 2011 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax:

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více