ZA KRALICKOU DO KRALIC ANEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA KRALICKOU DO KRALIC ANEB"

Transkript

1 ZA KRALICKOU ANEB 400. VÝROČÍ AUTOŘI: JIŘÍ MITÁČEK ELIŠKA BAŤOVÁ HANA BOČKOVÁ SIXTUS BOLOM-KOTARI ROBERT DITTMAN MIROSLAVA FŮROVÁ MARTA KEŘKOVSKÁ MILOŠ KLÁTIK TOMÁŠ KNOZ JAN KUMPERA PATRIK LÍBAL MARTIN PRUDKÝ JAN ROSKOVEC PETR TURECKÝ VIKTOR VELEK K VYDÁNÍ PŘIPRAVIL: JIŘÍ MITÁČEK BRNO 2013

2 Kniha vyšla ve spolupráci s obcí Kralice nad Oslavou. Recenzovali: Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Mgr. Petr Zemek, Th.D. Texty: Eliška Baťová, Hana Bočková, Sixtus Bolom-Kotari, Robert Dittman, Miroslava Fůrová, Marta Keřkovská, Miloš Klátik, Tomáš Knoz, Jan Kumpera, Patrik Líbal, Jiří Mitáček, Martin Prudký, Jan Roskovec, Petr Turecký, Viktor Velek Editor Jiří Mitáček ISBN

3 ÚVOD Bible kralická, pilíř národní identity ZA KRALICKOU Je tomu právě čtyři sta let, co v nevelkém západomoravském sídle vzniklo jedno z formativních děl kulturní identity slovanského obyvatelstva českých zemí, kniha Písma svatého známá pod jménem Bible kralická. Jednosvazkové vydání Bible, v němž se završovalo desetiletí trvající úsilí tiskařů, editorů a překladatelů v Kralicích, bylo bezpochyby dobovou kulturní událostí. Ovšem až v následujících staletích se Bible kralická stala dokladem, stvrzením, imperativem i korelativem české národní identity. Skrze ní a v ní se v symbol srůstají křesťanské české proudy, v ní a s ní se otiskl, uchoval a následně i dále rozvíjel český jazyk, jejím prostřednictvím bylo zesíleno pouto česky hovořících, čtoucích a píšících obyvatel Čech, Moravy a Slezska. I touto Biblí bylo světlo Písma vyzařováno do bližší i vzdálenější ciziny. A v mnohých lokacích zejména na Slovensku, ale též v nizozemském pevnostním městě Naarden, v Anglii či ve Spojených státech amerických září dodnes. Tajné tiskárny měla Jednota bratrská od začátku šestnáctého století postupně v Litomyšli, Mladé Boleslavi, Ivančicích a nakonec v Kralicích, kde se knihy rodily pod ochranou Jana ze Žerotína. Podnět k překladu Bible z původních jazyků dal biskup Jan Blahoslav, sám překladatel Nového zákona z latiny. Magično a symboličnost Bible kralické jsou neodmyslitelně spjaty s filozofem, jazykovědcem, teologem a pedagogem Janem Amosem Komenským, jenž tiskárnu po přesunu z Moravy dále rozvíjel v poském Lešně. Tato interpretačně nejednoduchá postava, ale ještě více její monumentální dílo jsou stálicemi, s nimiž je český intelektuální prostor trvale konfrontován. Samotná Bible kralická je dílem završujícím českou reformaci, staletí působí svou kulturní hodnotou nadkonfesijně. Je celonárodně podstatnou. Její jedinečnost tkví ve způsobu jazykového i literárně-uměleckého podání Písma svatého, ovšem též v technických parametrech: Mimo jiné ve skutečnosti, že nebyla do češtiny překládána z latiny, z tzv. Vulgáty, ale jako vůbec prvá z řečtiny, aramejštiny a hebrejštiny. Jazyková kvalita nového překladu, jenž se ovšem kreativně opíral i o starší biblické české podklady, byla neobyčejně vysoká a pro budoucí spisovnou podobu českého jazyka v řadě ohledů normativní. Ono čtyřsetletí vztahované k roku 1613 je vlastně až posledním milníkem v činnosti českobratrské tiskárny v Kralicích nad Oslavou, vždyť za čtyři desetiletí na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století vzniklo v Kralicích na šest desítek titulů. Tzv. Šestidílka Bible s řadou vysvětlivek a komentářů fyzicky rozvržená do půltuctu svazků byla ve zdejší tiskárně usilovně vytvářena v letech 1579 až 1594, jednodílné Bible vznikly pak roku 1596 a právě před čtyřmi sty lety. Vydání z roku 1613 se stalo východiskem pro většinu dalších edicí v následujících stoletích. Je také symptomatické, že po vyčerpávajícím půl století překladatelského, editorského a vydavatelského díla Jednoty bratrské následovala stoletá césura, v níž žádná další Bible v češtině nevyšla. Vyjímkou je jen Komenského nizozemské vydání komorního Manuálníku roku

4 ZA KRALICKOU Novodobá česká kultura vzešlá z osvícenství a obrození se fenoménem Bible kralické také zabývala. V průběhu 19. a 20. století se posiloval již dříve zformovaný mýtus Komenského učitele národa, Komenského exulanta loučícího se na zemské hranici s otčinou i Komenského reformátora českého jazyka, ale také mýtus díla vzniklého ve šťastném intervalu, či jinak s Boží milostí Bible kralické. Krásné literatuře je tato bible trvalým inspiračním zdrojem. Stačí vzpomenout na texty Antonína Jaroslava Puchmajera, Karla Jaromíra Erbena, Ivana Olbrachta, Stanislava Kostky Neumanna či na její vliv na slovenského literáta a překladatele Andreje Sládkoviče. Po roce 1918 se Bible kralická stala součásti státní národní ideologické politiky. Její všeobecné oslavování, více než důstojné včlenění do školní vzdělávací doktríny i propagandistické či umělecké zpracovávání tématu Bible a Komenského v řadě tvůrčích a publicisticko-informačních reflexí vedlo k obecné penetraci československého společenského prostředí myšlenkami o fundamentální podstatnosti a jedinečnosti kralického díla. Stalo se tak právem, ovšem právě v oné době ale Bible kralická začala pro většinovou společnost být více symbolem a znakem, než výsostně vrcholným jazykovým, literárním a historickým zpodobněním Písma. Kritické reflexe kralického literárního počiny byly řídké a vyhrazeny nevelkému okruhu historiků. Vyhrocené společenské poměry konce třicátých a první poloviny čtyřicátých let 20. století přirozeně nedovolily mýtu Bible kralické poklesnout z piedestalů formativních národních symbolů. A tato situace paradoxně trvala i po zbytek 20. století. Pro většinu české populace tak zůstává historickým a kulturním fenoménem, hlubší povědomí o ní však plošně není velké. Na druhé straně jistou citlivost české národní komunity ve věci Bible kralické, respektive přetrvávající konfesní pnutí se odráží i v rozporuplném přijímání nového protestantského překladu Písma z konce minulého a začátku tohoto století. Ten byl vydán v letech 1994 až 2009 jako Nová Bible kralická, prosazuje se však postupně název Bible 21. Moravské zemské muzeum rozvíjí badatelskou a edukační činnost ve vztahu ke Kralicím i Bibli kralické již od minulého století. Na začátku druhé poloviny 20. století došlo k odkrytí zbytků kralické tvrze a ve vazbě na nálezy zde učiněné vznikl na konci šedesátých let minulého století Památník Bible kralické objekt Moravského zemského muzea. Kralické dílo je dnes v postavení ekvivaletnímu Jiráskovým historickým trilogiím či Babičce Boženy Němcové: Všichni o nich vědí, takřka nikdo je nečetl. Zejména proto je nyní a zde na místě Bibli kralické popřát vztaženo k dnešku i pro dny budoucí méně formálního oslavování a naopak více soustředěných přemýšlivých čtenářů. Budou-li jimi mladí hledající lidé, dokázali bychom dokonce naplnit Komenského symbolickou národní závěť Kšaft umírající matky Jednoty bratrské v jedné z nejniternějších a nejtěžších dimenzí. Je dobře, že Moravské zemské muzeum může svými expozicemi v Kralicích o Janu Amosi Komenském a Bibli kralické takovému snažení napomoci. PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. ředitel Moravského zemského muzea 4

5 Podobně jako Vy, vážení čtenáři, máte dnes v rukou tuto knihu a přemýšlíte o jejím obsahu, co je v ní napsáno, mám já ve svých rukou a zamýšlím se nad bibličkou pana Jindřicha Lorenze vydanou k výročí v jubilejním roce 1913, kdy pan Lorenz, jak sám o sobě píše, český knihkupec a nakladatel v městě Třebíči, v úvodu tohoto vydání napsal: Letos je tomu 300 let, co v blízkých Kralicích vytisknuta byla druhá jednodílná Bibli. Dávno pomýšlel jsem, jako Kralicím nejbližší český nakladatel, Bibli z roku 1613 v původní formě a velikosti reprodukovati, aby názor o moravském prvotisku budoucím byl zachován,- leč finanční moment mě samému podniknouti to nedovoloval a podpory nebylo. Bez veliké ztráty mohl jsem tedy Bibli reprodukovati jenom na formát malinký, který by názor na typografickou úpravu zachytil a dle kterého dala by se případně později Bibli zvětšiti. Kralická Bibli mizí, až zmizí docela! Pro doby ty určeno jest toto jediné možné vydání nejdražší moravské knižní památky. Naštěstí pan Lorenz se ve svých úvahách velmi mýlil a tak společně můžeme mít dnes radost z toho, že Bible kralická nezmizela, ale naopak po dalších 100 letech oslovuje stále více lidí. Důkazem toho je i celá ta pestrá mozaika kamínků, různých výstav, koncertů, přednášek a dalších akcí, jimiž jsme si v letošním roce v celé republice připomínali 400. výročí vydání Bible kralické, s jejich jakoby pomyslným vyvrcholením právě v Kralicích, kdy mějme v této souvislosti společně jedno přání a více víry než autor výše citovaného textu a to přání, aby se tyto kamínky nejrůznějších připomenutí a oslav nestaly jen oslavami pro oslavy, ale aby byly těmi pověstnými kamínky, které s sebou strhávají onu obrovskou lavinu našeho myšlení a chování nejen v letech výročí, ale stále. Přejme si, abychom se vždy a všude uměli vracet k podstatě věcí, abychom se uměli vrátit, nejen k Bibli, ale také k té době, kdy naše Bible vznikala, tedy vrátit se k době renesance, chcete-li znovuzrození nebo také nového rozkvětu. I když dnes a denně jsme ze všech stran jakoby přesvědčováni v národě, ve společnosti, o tom, že je téměř vše špatné, není tomu tak, protože i naše společnost se skládá z pouhé hrstky těch, kteří jsou bohužel hodně vidět, je o nich také dost slyšet, i když by tomu tak nemuselo být a pak je hlavně složena z naprosté většiny slušných, poctivých a pracovitých lidí, Vás, s hrdostí navazujících na dědictví našich předků na stále živý odkaz, který je však potřeba si připomínat. ZA KRALICKOU Ing. Emil Dračka, MBA starosta obce 5

6 ZA KRALICKOU Za historickými událostmi, osobnostmi, kroky a bolestně probojovanými rozhodnutími naše víra hledá Pána Boha, jeho moc v Duchu svatém a jeho inspiraci. To bylo to podstatné, čím Bůh proměňoval, aby se dávné události vůbec uskutečnily. Dnes žijeme v době, kdy postavení člověka ve středu dění čím dál více ukazuje své meze a bezvýchodnost. V takové době je oslava Pána Boha skrze bohabojné činy člověka a lidí na místě a nutná. Církev slaví výročí především proto, že si chce výrazněji připomenout ojedinělé jevy své dávnější i bližší minulosti. Přijímáme je jako vrcholy, na kterých zřetelněji vidíme znamení Boží přítomnosti a potvrzení Božího zájmu a lásky o nás samé. V druhé dekádě jedenadvacátého století se objevila řádka událostí, které nám tuto skutečnost připomínají. Podle našeho mínění jsou to události, které stojí za to nejen slavit, ale i ozřejmit pro společnost, která se od historie vzdaluje a mnohé souvislosti a závislosti vnímá obtížněji. Nejde o výročí ryze česká a evangelická, nebo protestantská. Jsou mezi nimi výročí ekumenická, ale i taková, která nás spojují s větším okruhem Božích vyznavačů. Především však jde o výročí, která nemají za účel zpestřit přítomný život. Umožňují vděčné ohlédnutí za nasazením a vírou těch, kdo stáli na počátku připomínaných událostí a vůbec nežádali, aby byli po staletí oslavováni. Jednali, jak viděli za správné v souvislosti Božího díla pro svět. To je také důvod, proč se ovocem jejich díla hodláme dále zabývat. Chceme v soustředění na jejich dílo odhalovat podněty a motivaci pro podobně pokornou a odvážnou tvořivost víry a také tak se podílet na proměně dneška. Oslavy jsou začátkem, následovat bude převzetí jejich obsahu námi a jeho aktualizace pro naši přítomnost. Joel Ruml synodní senior ČCE 6

7 Tvoje slovo je pravda (Jan, 17,17) Překlad Písma svatého z originálních jazyků do srozumitelné řeči určitého národa nebo etnika má svůj hluboký význam, neboť umožňuje poznávat Boží slovo, o němž Pán Ježíš řekne, že je pravdou. V dnešní době je pravda relativizována. Mnohým lidem se jeví nedůležitá a nepodstatná. Ve skutečnosti je pravda základem, na němž je možno stavět jak osobní lidské životy, tak existenci všech lidských institucí. Bez tohoto základu se náš život hroutí, selhává justice i spravedlnost, padají vlády, státy a impéria. Pravdou však zdaleka není jednotný systém zákonů nastolen parlamentní demokracií nebo autoritářským vládcem respektive státním útvarem. Normou pravdy je Bůh a Jeho slovo. Boží pravda se nedá umlčet, zničit a odstranit lidskými mocenskými nástroji. Boží pravda byla v dějinách pronásledována a potlačována. Paradoxem však je, že právě ti, kdo proti ní bojovali, dříve nebo později padli a byli poraženi. Čas ukáže, kdo stál v pravdě. Není proto divu, že velikáni dějin, jako například Jan Amos Komenský, považovali Bibli knihu pravdy - za největší poklad pro člověka i pro národ. Překlad Bible kralické, jehož 400. výročí od posledního vydání si v tomto roce připomínáme, je o to vzácnější, že byl napsán na svou dobu v moderní, krásné až poetické češtině. Dalším významným aspektem byla doba vydání tohoto překladu. Již za pár let po něm, v době protireformace, byly Bible kralické konfiskovány a páleny na hranicích. Staly se proto nedostatkovým zbožím, o to více ceněným a chráněným. Naši předkové vskutku spolu s žalmistou, jedním z pisatelů Bible, vyznávali: Světlem pro mé nohy je Tvé slovo, osvěcuje moji stezku. (Ž. 119,105) Nezbývá než si položit otázku: Čím je pro nás Bible a pravda Božího slova dnes? ZA KRALICKOU Jan Wacławek biskup SCEAV 7

8 ZA KRALICKOU Bible strom života nebo strom poznání dobrého a zlého? Oslavujeme výročí 400 let od posledního vydání jednodílné Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Výročí je to významné, protože Bible kralická ovlivňovala český národ nejen po několik staletí, ale ovlivňuje jej dodnes. Všeobecně se uznává, že Bible kralická je uměleckým skvostem, významnou literární památkou, kulturním dědictvím národa, velmi kvalitním překladem z původních jazyků a knihou, která pomohla zachovat český jazyk před germanizací v obdobích rekatolizace. Ovšem položme si otázku: Je to vše, co dala Bible kralická českému národu? Je skutečně pouhou památkou, kterou si po staletích připomínáme, nebo je něčím mnohem více? Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské, současník kralické tiskárny, přítel Karla staršího ze Žerotína, napsal po skončení třicetileté války závěť. Tuto závěť psal z exilu nikoliv za sebe, ale za umírající Jednotu bratrskou, kterou viděl hynout, a proto chtěl odkázat českému národu dědictví, které sama Jednota převzala po svých předcích. Komenský popisuje šest hodnot, které odkazuje českému národu s naléhavým voláním, aby se těchto hodnot chopil, jakmile k tomu dostane od Boha příležitost. První hodnotou byla láska k pravdě a hned druhou byla Bible kralická, o které píše: Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, bibli svatou... Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání. Komenský, který je považován za učitele národů, je ctěn ve světě více než ve své vlasti a jeho rady dodnes inspirují mnohé učitele, teology a vědce k novým objevům. Jak tento významný učitel přistupoval k Bibli? Ve svém spise Unum necessarium přirovnal přístup člověka k Bibli k jeho vstupování do ráje. V ráji byl strom života a strom poznání dobrého a zlého. Když Adam a Eva snědli ovoce ze zakázaného stromu poznání dobrého a zlého, byli vyhnáni z ráje a ztratili část důstojnosti, kterou měli dříve. Komenský píše: Kdokoliv tedy vstoupí do tohoto Božího ráje, do Bible, měl by vstupovat s nejpevnějším předsevzetím přimknout se ke stromu života a vyhnout se stromu vědění dobrého a zlého. To znamená zabývat se touto knihou ne proto, aby se stal učenějším, ale svatějším. Rozdíl v přístupu k Bibli je rozhodující: jedno jezení vede k smrti, zatímco druhé k životu. Stejná kniha, rozdílný výsledek. Kdo chce pochopit Boha skrze Bibli rozumem, nedojde života, kdo však ochutná plodů stromu života v Bibli, najde život. Sám Ježíš Kristus říkal: Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského (Mt 18,3). Komenský ukazuje, že děti vcházejí srdcem, a tak i dospělí mohou do Božího království vejít prostou vírou srdce, ne skrze rozumové pochopení. Ovšem tento důraz na Bibli jako praktickou knihu, podle které je třeba žít, nejen o ní mluvit, se vine celou českou historií už od Cyrila a Metoděje a prvního otce české reformace Milíče z Kroměříže. Se stejným postojem přistupoval k Bibli také Jan Hus hněval se na ty, kdo si zakládají na krásných knihách, zaobírají se písmem, kresbami, koženou vazbou s umělecky kovanými rohy, ale nevstupují do této knihy, aby si ji přečetli. Proti takovým povrchním lidem staví opice, které, když najdou ořech, nekochají se ve skořápce, ale hned dobývají jádro: To samé si říkám o knihách, které mají stejně jako obrazy přivádět lidi k myšlenkám na nebeské věci a k svatému rozjímání. Proto ten, kdo knihy okovává, ten více miluje to kování, než samotný text. Dů- 8

9 vodem je to, že ho nezajímá text, ale spíše vezme okování a pečlivě si je prohlíží a obsahu si nevšímá. V tom je nemoudřejší více než opice, která když si vezme ořech, nekochá se ve skořápce, ale ihned dobývá jádro. Bible není obyčejná kniha. Je to živé slovo Boží, které po staletí měnilo a dosud mění životy lidí na celém světě, dává lidem naději v těžkých dějinných obdobích a přesahuje do věčnosti. Bible je stále nejčtenější knihou na světě, její poselství je stále aktuální. Dnes žijeme v období rozkladu trvalých hodnot, které národy ctily a na kterých budovaly společnost po celá staletí a tisíciletí. Nyní tyto hodnoty opouštějí jako zastaralé. Důsledkem neboli ovocem tohoto postoje je ekonomická a politická krize, která však plyne z velké krize hodnotové a morální. Původní příčinou je krize duchovní. Společnost i jednotlivci ztratili své kořeny, jsou vykořenění, a tudíž bez ideálů, bez naděje do budoucnosti a bez identity. Zůstali sami bez Boha. Bible nám všem dnes ukazuje cestu z krize, dává světlo a naději, přináší uzdravení a obnovení. Poskytuje lidem vědomí jejich hodnoty a zakořeňuje je zpět v jejich identitě. To hlavní v Bibli je pravda. Pravda, která osvobozuje. Osvobozuje od všeho, co ničí lidský život, od závislostí, od pýchy i od nás samých. Pravda osvobozuje, protože otevírá oči a ukazuje řešení. Pravda osvobozuje také k životu v opravdovosti, ryzosti, pokoře a čisté víře. Zosobněním této pravdy je osoba Ježíše Krista, bez kterého bychom pravdu nemohli nalézt. Jan Hus odkázal českému národu lásku k pravdě jako dědičný úděl a poslání, když vyslovil svůj známý výrok, který později potvrdil svou smrtí v Kostnici: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a nakonec od smrti věčné. ZA KRALICKOU David Loula prezident Českých studní o.s. 9

10 ZA KRALICKOU 400 let Bible kralické Nejen zvěstná, ale též lexikální, tiskařská a grafická úroveň Bible kralické z roku 1613 ovlivnila česko-slovenské náboženské a kulturní dějiny. Neměli bychom setrvat pouze u tohoto klenotu naší literatury, protože i další díla kralických mistrů ovlivnila jednotlivce i celé generace následujících staletí. Autoři náleželi k významné náboženské menšině Jednotě bratrské zákona Kristova v tehdejší většinově protestantské společnosti. Náboženský a kulturní vliv Jednoty bratrské přesahuje přes šest staletí: od roku jejího založení (1458) až do dneška. Ve 20. století hymnologové Českobratrské církve evangelické do všech nově vydaných zpěvníků zařadili písně české reformace, včetně z biblického žaltáře přebásněných bratrským teologem Jiřím Strejcem. Nově připravovaný zpěvník této církve počítá též se zařazením mnohých reformačních písní ( století). Podle Komenského jsou písně zpívanými modlitbami a patří k zvláštnímu rysu evangelické spirituality. Při nedělních bohoslužbách i biblických hodinách, které se konají ve všední den, se písně stávají živou spojnicí s teologickou, hudební a sociálně-kulturní minulostí. Podobně je tomu na Slovensku, kde z některých chrámů slovenských evangelíků stále zaznívá liturgická bibličtina, jak slovenští bratři a sestry nazývají jazyk duchovních písní, který je inspirován poetickou řečí biblického žaltáře a dalších textů v podání překladatelů Bible kralické. Čeští exulanti v Polsku a na Ukrajině po několik staletí zpívali bibličtinou, a zpívají tyto písně rádi i dnes. Zvláštní a rozsáhlou kapitolu mezi bratrskými exulanty tvoří Moravští bratří, kteří mají sbory ve všech světadílech naší planety. Kořeny se starou vlastí nebyly zcela přervány, například v USA zpívají ze zpěvníku, který obsahuje přes třicet různých písní původní Jednoty bratrské, včetně kunvaldské zakladatelské Radujme se vždy společně z roku Proto se v knize k čtyřstému výročí dočteme o rozsahu a struktuře bratrských kancionálů. Proto je zařazen do programu k čtyřstému výročí vydání Bible kralické (Za Kralickou do Kralic září 2013) nácvik responzorického zpívání biblických žalmů v kralické verzi překladu v novém hudebním provedení Miloše Rejchrta, autora mnohých nových duchovních písní (Svítá). Tak to ostatně dělala i stará Jednota bratrská, že občas k populárním dobovým melodiím připojovala náboženské texty. Proto lze postřehnout odklon od meditativních melodií k radostné chvále. Melodie se svou radostností jen přizpůsobují radostné zvěsti evangelia. Českobratrská církve evangelická prokazuje stejný typ spirituality jako Jednota, proto nové i staré duchovní písně jsou tak důležité pro liturgii dnešních evangelických sborů. Koho ovlivnilo tiskařské a grafické umění mistrů ivančicko-kralicko- -lešenské tiskárny? V lešenském exilu vydaný Komenského Labyrint světa a ráj srdce, i amsterodamské Komenského vydání Bibličky (zkrácená verze kralického překladu, tzv. Manuálník, Jádro Písma svatého), ale též kancionály a další knihy pašované ze saské Žitavy, se staly inspirací pro Tomáše Jurena ( ), katolického a s tolerančním patentem evangelického kantora z Vysočiny, jak nedávno doložil Sixtus Bolom. Jurenovi grafické i literární výtvory navazují na kralickou typografii, grafiku, ale i kalvinistickou symboliku. Texty přednášek, věnující se grafické stránce kralických 10

11 Biblí a kancionálů, popřípadě i učebnic, dokládají návaznost na zahraniční tiskařskou tradici (basilejskou; zřejmý je též vliv lutherských tiskařů). Bratrskou estetiku ovlivnila luterská i kalvinistická teologie. Obě kladly důraz na slovo a zvěst evangelia. Kalvinistická tradice sice nestrpěla obrazy a sochy v kostele, protože v té době byly mnohé využívány k magicko-adoračnímu přístupu k svatým, a někdy i k Bohu. V takovém případě odváděly od legitimní adorace Boha Stvořitele a Vykupitele a od díkůvzdání za dílo vykoupení v Kristu. Spíše se pak stávaly prostředky k magickému ovlivňování přírodních sil i společenských vztahů. Evangelíci naopak zastávali didaktickou, zvěstně-oslavnou, popřípadě nenáboženskou a tedy sekulárně- -memoriální úlohu umění. Jan Calvin sám označil sochařství a malířství za boží dar, který uměleckou řečí zvěstuje. Obraz odkazuje ke kráse vytvořené Stvořitelem a k dílu připraveném Vykupitelem. Proto protestantská estetika postupně ustupuje od běžné narativní ilustrace (Melantriška) a přiklání se k vyjádření krásy pomocí tradičních rostlinných a zvířecích motivů (Bible kralická). Umělec chválí Stvořitelovo dílo. Navíc protestantský umělec s pomocí zvěstovatelské symboliky (tradiční symboly evangelistů, tváře andělů, pelikán) odkazuje ke zvěsti o vykoupení z hříchů skrze Krista (Vykupitel). Architektonické chápání bohoslužebného prostoru a farních objektů je zachyceno dvěma příspěvky, aby se stalo zřejmé, že architektura reformační doby není plodem chudoby ducha, ale je výrazem specifické duchovní a výtvarné tradice. Podobně funkcionalistická architektura 20. století také reaguje na určité manýristické hříchy a předsudky předcházejících období. Kralická Šestidílka s exegetickými poznámkami, na rozdíl od jednodílných vydání Bible, byla určena pro kazatele Jednoty bratrské. Je ilustrována střídměji, o to více je soustředěna na hermeneutické a lexikální problémy. Příspěvky Martina Prudkého, Jana Roskovce a Roberta Dittmana ukazují na humanistickou erudici kralických překladatelů, na kritickou návaznost na teoretické dílo Jana Blahoslava, i na širokou obeznámenost s předcházejícími překlady i lexikálním pokladem jazyka českého, někdy obohaceného i moravskými akcenty, jak připomínají příspěvky novodobých badatelů. Evangeličtí autoři navíc kriticky zúročují teologické dílo J. B. Součka a S. Daňka (první polovina 20. století), oba dva kriticky navazovali na bratrskou překladatelskou tradici. Krásou a výstižností kralického překladu byli uchváceni i ti, kteří do exilu nemuseli. Mnohé básnické lexikální zvláštnosti katolického básníka Friedricha Bridela prozrazují, že byl pozorným čtenářem poetických i narativních textů Bible kralické. Nejintenzivněji s bibličtinou pracoval na Slovensku Jiří Třanovský, který převzal mnohé bratrské písně a sám také písně v bibličtině skládal. Jeho kancionály se dostávaly opět do Čech a na Moravu. Mnohé jeho písně zpívají dodnes evangelíci čeští, moravští, slezští a slovenští. Téměř populárním hitem se stala píseň Jiřího Třanovského Pán Bůh je síla má (Oboroh, Petr Bende). Bibličtina a duchovní písně jsou součástí nejen dnešní bohoslužebné liturgie, ale též současné světské kultury, a to i filmové. Bibličtina zní z úst malého Kolji oskarového filmového hrdiny. Kolja nezapomenutelným broukavým způsobem zpívá biblickou píseň Antonína Dvořáka (Žalm 23): Hospodin jest můj pastýř. ZA KRALICKOU 11

12 ZA KRALICKOU Nezapomenutelná je i bibličtina Karafiátových Broučků. Jan Karafiát rozuměl bibličtině velmi dobře, proto hovoří o bázni a strachu před Hospodinem. Nejde mu o traumatizující freudovský strach z otce či Otce, nýbrž o inspirující bázeň, tj. o reverenci před Hospodinem. Kalvinismus, puritanismus, i unitáři rádi i dnes hovoří o reverenci úctě a bázni. Také T. G. Masaryk raději hovořil o reverenci, než o víře. Proto v Masarykově rodině Broučci byli přijati kladně, nejen Charllote Garigue Masarykovou, která také hovořila o reverenci. Znalost bibličtiny napomáhá správně porozumět modlitbičce malého Broučka: Ó náš milý Bože... dejž, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme, a přitom se rádi máme. Prosba o schopnost bát se nebyla chápána jako výzva k životní přestrašenosti, ale naopak jako výzva k bázni před Bohem, aby se člověk zbavil strachu z člověka, z predátora i vládce. Prosba znamená konec s lokajskou podřízeností, v monarchii tak běžnou. Zde tkví kořeny pro porozumění Masarykovu sloganu Já pán ty pán! Jan Karafiát sám několikrát revidoval vydání Bible kralické (1887 a 1921). V průběhu osmdesátých let minulého století v revizi kralické verze pokračovali teologové Blahoslav Pípal a B. B. Bašus, jejich revize však zůstala nedokončená. Také mezi dnešními básníky bychom našli mnohá zvučná jména, která se nechala inspirovat kralickou bibličtinou jak nám připomněly přednášky, ale též autorská čtení básníků a literátů evangelické i katolické provenience. Kraličtí mistři museli pracovat do roku 1609 v naprostém utajení, protože císař Rudolf II. znovuobnovil zákaz činnosti těm tiskárnám, která nepředkládala svá díla římskokatolické cenzuře. Proto kralická tiskárna pracovala po dlouhá desetiletí v ilegalitě, a její produkci smíme označit za sličné samizdaty. Nakladatelství Eman původně samizdatové nakladatelství (Evangelické manufakturní nakladatelství) svou grafikou a typografií nenavazuje na umění kralických tiskařů, pouze přes staletí navázalo na jejich odvahu a touhu i za obtížných podmínek vydávat texty důležité pro vzdělávání věřících. Seznámení se vznikem nakladatelského domu Eman, s jeho produkcí a produkcí dalších evangelických nakladatelství Mlýn a Kalich je také součástí oslav k čtyřstému výročí. Zejména J. A. Komenský se zasloužil o pokračování nakladatelské tradice o vydávání biblické verze z roku 1613, kancionálů a Bratrské konfese. Komenský usiloval, aby četní čeští a moravští exulanti získali dostatečně silné duchovní zázemí, proto nechal vytisknout tři tisíce Manuálníků (1658). Zasloužil se tak o zrod evangelické tradice písmáků čtenářů a znalců bible, kteří ovšem byli i zdatnými modlitebníky a zpěváky duchovních písní. O několik desítek let později byla Bible kralická opět vytištěna v Německu (Halle 1709, 1722, 1745, 1766) tentokrát v malém, špalíčkovém formátu. Byla pak pašována tajnými kazateli do Čech, na Moravu, Slezska, Kladska a Těšínska. Zde všude v naprostém utajení žili písmáci. Státní zákon od roku 1627 (1628) jim zakazoval hlásit se k protestantskému vyznání. Písmácká tradice přesto žila dál. To jsou všichni ti různí Jurenové a Žalmanové, jak o nich vypráví odborné knihy historiků, knihy Aloise Jiráska nebo televizní seriál F. L. Věk. Jiné postavy jsou známy z knih Terezy Novákové a jiných autorů. Úzkou souvislost J. A. Komenského s Biblí kralickou, jak 12

13 nám připomněly na kralické slavnosti nejen přednášky, ale též v scénické provedení Komenského díla, provedená panem Alfrédem Strejčkem a Štěpánem Rakem. Komenského starost o český národ dovolila T. G. Masarykovi o několik staletí později oslovit československý národ, jako národ Komenského (Washingtonská deklarace z 16. října 1918). Máme mít podobnou starost o kulturní a náboženskou úroveň našeho národa jako měl J. A. Komenský. A máme přispívat k tomu, aby zde existovala vzdělaná nábožensky i kulturně a společensky spravedlivá společnost, protože Komenský ve své Pansofii radí vzdělancům, jak mají vládnout a dbát na společenskou spravedlnost a lidskou důstojnost všech lidí bez rozdílu. Tak Komenský navázal na požadavky Rudolfova majestátu z roku 1609 na svobodu svědomí-vyznání pro všechny bez rozdílu. Básnickou a jadrně zvěstnou řečí Bible kralické jsou osloveni dnešní kazatelky i kazatelé, umělci, mistři slova i hudby. Všichni zvěstují to, co je zapsané na rozevřených listech památníku Bible kralické v Kralicích, zde čteme: Bůh láska jest. Někdy se to musí říci takto vznešeně, že boží láska v tomto světě působí. Jeho působnost je zřejmá zejména tomu, kdo si váží biblických hodnot, a takových lidí je stále velmi mnoho. Jak svědčí Biblička i písmácká tradice, nikoli peníze nebo hospodářská recese či vzestup, ale tímto světem hýbou každodenní láska a milosrdenství všedního dne. Tyto závažné životní hodnoty nejsou vytvářeny vládní mocí či presidentem, soudy, parlamentem či senátem. Jsou vytvářeny jednotlivci ve společenstvích, spolcích, sborových společenstvích, klubech, neziskových organizacích a různých hnutích. Hodnoty vznikají a inspirují všemu navzdory. Tyto hlubinné síly inspirace jsou zde a tato inspirace stojí v pozadí nejen všech kapitol této knihy, ale také uvnitř všeho dění oněch tří dnů kralických slavností ( září 2013), ale též dnů dalších. ZA KRALICKOU Pavel Keřkovský bývalý farář hornovilémovský a kazatelské stanice Církve českobratrské evangelické v Kralicích 13

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

Bible kralická a Kralice

Bible kralická a Kralice Bible kralická a Kralice http://cs.wikipedia.org/wiki/bible_kralick%c3%a Bible kralická je českou tištěnou biblí, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Seznamte se s... Jan Amos Komenský (1592 1670) V bratrské škole

Seznamte se s... Jan Amos Komenský (1592 1670) V bratrské škole Pomlčková válka Nález školy v Přerově, 2012. Foto: ČTK / Vladislav Galgonek Jaký je význam jména Amos? Zajímavé svědectví o místu pobytu Komenského v bratrské vydal v letech 2012 2013 záchranný archeologický

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Nadační fond Nové Bible kralické Výroční zpráva za rok 2004 1 Obsah Preambule 3 Cíle Nadačního fondu 3 Dědictví a budoucnost 3 Proč Nová Bible kralická 4 Lidé v Nadačním fondu 5 Správní rada 5 Výkonný

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více