ZA KRALICKOU DO KRALIC ANEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA KRALICKOU DO KRALIC ANEB"

Transkript

1 ZA KRALICKOU ANEB 400. VÝROČÍ AUTOŘI: JIŘÍ MITÁČEK ELIŠKA BAŤOVÁ HANA BOČKOVÁ SIXTUS BOLOM-KOTARI ROBERT DITTMAN MIROSLAVA FŮROVÁ MARTA KEŘKOVSKÁ MILOŠ KLÁTIK TOMÁŠ KNOZ JAN KUMPERA PATRIK LÍBAL MARTIN PRUDKÝ JAN ROSKOVEC PETR TURECKÝ VIKTOR VELEK K VYDÁNÍ PŘIPRAVIL: JIŘÍ MITÁČEK BRNO 2013

2 Kniha vyšla ve spolupráci s obcí Kralice nad Oslavou. Recenzovali: Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Mgr. Petr Zemek, Th.D. Texty: Eliška Baťová, Hana Bočková, Sixtus Bolom-Kotari, Robert Dittman, Miroslava Fůrová, Marta Keřkovská, Miloš Klátik, Tomáš Knoz, Jan Kumpera, Patrik Líbal, Jiří Mitáček, Martin Prudký, Jan Roskovec, Petr Turecký, Viktor Velek Editor Jiří Mitáček ISBN

3 ÚVOD Bible kralická, pilíř národní identity ZA KRALICKOU Je tomu právě čtyři sta let, co v nevelkém západomoravském sídle vzniklo jedno z formativních děl kulturní identity slovanského obyvatelstva českých zemí, kniha Písma svatého známá pod jménem Bible kralická. Jednosvazkové vydání Bible, v němž se završovalo desetiletí trvající úsilí tiskařů, editorů a překladatelů v Kralicích, bylo bezpochyby dobovou kulturní událostí. Ovšem až v následujících staletích se Bible kralická stala dokladem, stvrzením, imperativem i korelativem české národní identity. Skrze ní a v ní se v symbol srůstají křesťanské české proudy, v ní a s ní se otiskl, uchoval a následně i dále rozvíjel český jazyk, jejím prostřednictvím bylo zesíleno pouto česky hovořících, čtoucích a píšících obyvatel Čech, Moravy a Slezska. I touto Biblí bylo světlo Písma vyzařováno do bližší i vzdálenější ciziny. A v mnohých lokacích zejména na Slovensku, ale též v nizozemském pevnostním městě Naarden, v Anglii či ve Spojených státech amerických září dodnes. Tajné tiskárny měla Jednota bratrská od začátku šestnáctého století postupně v Litomyšli, Mladé Boleslavi, Ivančicích a nakonec v Kralicích, kde se knihy rodily pod ochranou Jana ze Žerotína. Podnět k překladu Bible z původních jazyků dal biskup Jan Blahoslav, sám překladatel Nového zákona z latiny. Magično a symboličnost Bible kralické jsou neodmyslitelně spjaty s filozofem, jazykovědcem, teologem a pedagogem Janem Amosem Komenským, jenž tiskárnu po přesunu z Moravy dále rozvíjel v poském Lešně. Tato interpretačně nejednoduchá postava, ale ještě více její monumentální dílo jsou stálicemi, s nimiž je český intelektuální prostor trvale konfrontován. Samotná Bible kralická je dílem završujícím českou reformaci, staletí působí svou kulturní hodnotou nadkonfesijně. Je celonárodně podstatnou. Její jedinečnost tkví ve způsobu jazykového i literárně-uměleckého podání Písma svatého, ovšem též v technických parametrech: Mimo jiné ve skutečnosti, že nebyla do češtiny překládána z latiny, z tzv. Vulgáty, ale jako vůbec prvá z řečtiny, aramejštiny a hebrejštiny. Jazyková kvalita nového překladu, jenž se ovšem kreativně opíral i o starší biblické české podklady, byla neobyčejně vysoká a pro budoucí spisovnou podobu českého jazyka v řadě ohledů normativní. Ono čtyřsetletí vztahované k roku 1613 je vlastně až posledním milníkem v činnosti českobratrské tiskárny v Kralicích nad Oslavou, vždyť za čtyři desetiletí na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století vzniklo v Kralicích na šest desítek titulů. Tzv. Šestidílka Bible s řadou vysvětlivek a komentářů fyzicky rozvržená do půltuctu svazků byla ve zdejší tiskárně usilovně vytvářena v letech 1579 až 1594, jednodílné Bible vznikly pak roku 1596 a právě před čtyřmi sty lety. Vydání z roku 1613 se stalo východiskem pro většinu dalších edicí v následujících stoletích. Je také symptomatické, že po vyčerpávajícím půl století překladatelského, editorského a vydavatelského díla Jednoty bratrské následovala stoletá césura, v níž žádná další Bible v češtině nevyšla. Vyjímkou je jen Komenského nizozemské vydání komorního Manuálníku roku

4 ZA KRALICKOU Novodobá česká kultura vzešlá z osvícenství a obrození se fenoménem Bible kralické také zabývala. V průběhu 19. a 20. století se posiloval již dříve zformovaný mýtus Komenského učitele národa, Komenského exulanta loučícího se na zemské hranici s otčinou i Komenského reformátora českého jazyka, ale také mýtus díla vzniklého ve šťastném intervalu, či jinak s Boží milostí Bible kralické. Krásné literatuře je tato bible trvalým inspiračním zdrojem. Stačí vzpomenout na texty Antonína Jaroslava Puchmajera, Karla Jaromíra Erbena, Ivana Olbrachta, Stanislava Kostky Neumanna či na její vliv na slovenského literáta a překladatele Andreje Sládkoviče. Po roce 1918 se Bible kralická stala součásti státní národní ideologické politiky. Její všeobecné oslavování, více než důstojné včlenění do školní vzdělávací doktríny i propagandistické či umělecké zpracovávání tématu Bible a Komenského v řadě tvůrčích a publicisticko-informačních reflexí vedlo k obecné penetraci československého společenského prostředí myšlenkami o fundamentální podstatnosti a jedinečnosti kralického díla. Stalo se tak právem, ovšem právě v oné době ale Bible kralická začala pro většinovou společnost být více symbolem a znakem, než výsostně vrcholným jazykovým, literárním a historickým zpodobněním Písma. Kritické reflexe kralického literárního počiny byly řídké a vyhrazeny nevelkému okruhu historiků. Vyhrocené společenské poměry konce třicátých a první poloviny čtyřicátých let 20. století přirozeně nedovolily mýtu Bible kralické poklesnout z piedestalů formativních národních symbolů. A tato situace paradoxně trvala i po zbytek 20. století. Pro většinu české populace tak zůstává historickým a kulturním fenoménem, hlubší povědomí o ní však plošně není velké. Na druhé straně jistou citlivost české národní komunity ve věci Bible kralické, respektive přetrvávající konfesní pnutí se odráží i v rozporuplném přijímání nového protestantského překladu Písma z konce minulého a začátku tohoto století. Ten byl vydán v letech 1994 až 2009 jako Nová Bible kralická, prosazuje se však postupně název Bible 21. Moravské zemské muzeum rozvíjí badatelskou a edukační činnost ve vztahu ke Kralicím i Bibli kralické již od minulého století. Na začátku druhé poloviny 20. století došlo k odkrytí zbytků kralické tvrze a ve vazbě na nálezy zde učiněné vznikl na konci šedesátých let minulého století Památník Bible kralické objekt Moravského zemského muzea. Kralické dílo je dnes v postavení ekvivaletnímu Jiráskovým historickým trilogiím či Babičce Boženy Němcové: Všichni o nich vědí, takřka nikdo je nečetl. Zejména proto je nyní a zde na místě Bibli kralické popřát vztaženo k dnešku i pro dny budoucí méně formálního oslavování a naopak více soustředěných přemýšlivých čtenářů. Budou-li jimi mladí hledající lidé, dokázali bychom dokonce naplnit Komenského symbolickou národní závěť Kšaft umírající matky Jednoty bratrské v jedné z nejniternějších a nejtěžších dimenzí. Je dobře, že Moravské zemské muzeum může svými expozicemi v Kralicích o Janu Amosi Komenském a Bibli kralické takovému snažení napomoci. PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. ředitel Moravského zemského muzea 4

5 Podobně jako Vy, vážení čtenáři, máte dnes v rukou tuto knihu a přemýšlíte o jejím obsahu, co je v ní napsáno, mám já ve svých rukou a zamýšlím se nad bibličkou pana Jindřicha Lorenze vydanou k výročí v jubilejním roce 1913, kdy pan Lorenz, jak sám o sobě píše, český knihkupec a nakladatel v městě Třebíči, v úvodu tohoto vydání napsal: Letos je tomu 300 let, co v blízkých Kralicích vytisknuta byla druhá jednodílná Bibli. Dávno pomýšlel jsem, jako Kralicím nejbližší český nakladatel, Bibli z roku 1613 v původní formě a velikosti reprodukovati, aby názor o moravském prvotisku budoucím byl zachován,- leč finanční moment mě samému podniknouti to nedovoloval a podpory nebylo. Bez veliké ztráty mohl jsem tedy Bibli reprodukovati jenom na formát malinký, který by názor na typografickou úpravu zachytil a dle kterého dala by se případně později Bibli zvětšiti. Kralická Bibli mizí, až zmizí docela! Pro doby ty určeno jest toto jediné možné vydání nejdražší moravské knižní památky. Naštěstí pan Lorenz se ve svých úvahách velmi mýlil a tak společně můžeme mít dnes radost z toho, že Bible kralická nezmizela, ale naopak po dalších 100 letech oslovuje stále více lidí. Důkazem toho je i celá ta pestrá mozaika kamínků, různých výstav, koncertů, přednášek a dalších akcí, jimiž jsme si v letošním roce v celé republice připomínali 400. výročí vydání Bible kralické, s jejich jakoby pomyslným vyvrcholením právě v Kralicích, kdy mějme v této souvislosti společně jedno přání a více víry než autor výše citovaného textu a to přání, aby se tyto kamínky nejrůznějších připomenutí a oslav nestaly jen oslavami pro oslavy, ale aby byly těmi pověstnými kamínky, které s sebou strhávají onu obrovskou lavinu našeho myšlení a chování nejen v letech výročí, ale stále. Přejme si, abychom se vždy a všude uměli vracet k podstatě věcí, abychom se uměli vrátit, nejen k Bibli, ale také k té době, kdy naše Bible vznikala, tedy vrátit se k době renesance, chcete-li znovuzrození nebo také nového rozkvětu. I když dnes a denně jsme ze všech stran jakoby přesvědčováni v národě, ve společnosti, o tom, že je téměř vše špatné, není tomu tak, protože i naše společnost se skládá z pouhé hrstky těch, kteří jsou bohužel hodně vidět, je o nich také dost slyšet, i když by tomu tak nemuselo být a pak je hlavně složena z naprosté většiny slušných, poctivých a pracovitých lidí, Vás, s hrdostí navazujících na dědictví našich předků na stále živý odkaz, který je však potřeba si připomínat. ZA KRALICKOU Ing. Emil Dračka, MBA starosta obce 5

6 ZA KRALICKOU Za historickými událostmi, osobnostmi, kroky a bolestně probojovanými rozhodnutími naše víra hledá Pána Boha, jeho moc v Duchu svatém a jeho inspiraci. To bylo to podstatné, čím Bůh proměňoval, aby se dávné události vůbec uskutečnily. Dnes žijeme v době, kdy postavení člověka ve středu dění čím dál více ukazuje své meze a bezvýchodnost. V takové době je oslava Pána Boha skrze bohabojné činy člověka a lidí na místě a nutná. Církev slaví výročí především proto, že si chce výrazněji připomenout ojedinělé jevy své dávnější i bližší minulosti. Přijímáme je jako vrcholy, na kterých zřetelněji vidíme znamení Boží přítomnosti a potvrzení Božího zájmu a lásky o nás samé. V druhé dekádě jedenadvacátého století se objevila řádka událostí, které nám tuto skutečnost připomínají. Podle našeho mínění jsou to události, které stojí za to nejen slavit, ale i ozřejmit pro společnost, která se od historie vzdaluje a mnohé souvislosti a závislosti vnímá obtížněji. Nejde o výročí ryze česká a evangelická, nebo protestantská. Jsou mezi nimi výročí ekumenická, ale i taková, která nás spojují s větším okruhem Božích vyznavačů. Především však jde o výročí, která nemají za účel zpestřit přítomný život. Umožňují vděčné ohlédnutí za nasazením a vírou těch, kdo stáli na počátku připomínaných událostí a vůbec nežádali, aby byli po staletí oslavováni. Jednali, jak viděli za správné v souvislosti Božího díla pro svět. To je také důvod, proč se ovocem jejich díla hodláme dále zabývat. Chceme v soustředění na jejich dílo odhalovat podněty a motivaci pro podobně pokornou a odvážnou tvořivost víry a také tak se podílet na proměně dneška. Oslavy jsou začátkem, následovat bude převzetí jejich obsahu námi a jeho aktualizace pro naši přítomnost. Joel Ruml synodní senior ČCE 6

7 Tvoje slovo je pravda (Jan, 17,17) Překlad Písma svatého z originálních jazyků do srozumitelné řeči určitého národa nebo etnika má svůj hluboký význam, neboť umožňuje poznávat Boží slovo, o němž Pán Ježíš řekne, že je pravdou. V dnešní době je pravda relativizována. Mnohým lidem se jeví nedůležitá a nepodstatná. Ve skutečnosti je pravda základem, na němž je možno stavět jak osobní lidské životy, tak existenci všech lidských institucí. Bez tohoto základu se náš život hroutí, selhává justice i spravedlnost, padají vlády, státy a impéria. Pravdou však zdaleka není jednotný systém zákonů nastolen parlamentní demokracií nebo autoritářským vládcem respektive státním útvarem. Normou pravdy je Bůh a Jeho slovo. Boží pravda se nedá umlčet, zničit a odstranit lidskými mocenskými nástroji. Boží pravda byla v dějinách pronásledována a potlačována. Paradoxem však je, že právě ti, kdo proti ní bojovali, dříve nebo později padli a byli poraženi. Čas ukáže, kdo stál v pravdě. Není proto divu, že velikáni dějin, jako například Jan Amos Komenský, považovali Bibli knihu pravdy - za největší poklad pro člověka i pro národ. Překlad Bible kralické, jehož 400. výročí od posledního vydání si v tomto roce připomínáme, je o to vzácnější, že byl napsán na svou dobu v moderní, krásné až poetické češtině. Dalším významným aspektem byla doba vydání tohoto překladu. Již za pár let po něm, v době protireformace, byly Bible kralické konfiskovány a páleny na hranicích. Staly se proto nedostatkovým zbožím, o to více ceněným a chráněným. Naši předkové vskutku spolu s žalmistou, jedním z pisatelů Bible, vyznávali: Světlem pro mé nohy je Tvé slovo, osvěcuje moji stezku. (Ž. 119,105) Nezbývá než si položit otázku: Čím je pro nás Bible a pravda Božího slova dnes? ZA KRALICKOU Jan Wacławek biskup SCEAV 7

8 ZA KRALICKOU Bible strom života nebo strom poznání dobrého a zlého? Oslavujeme výročí 400 let od posledního vydání jednodílné Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Výročí je to významné, protože Bible kralická ovlivňovala český národ nejen po několik staletí, ale ovlivňuje jej dodnes. Všeobecně se uznává, že Bible kralická je uměleckým skvostem, významnou literární památkou, kulturním dědictvím národa, velmi kvalitním překladem z původních jazyků a knihou, která pomohla zachovat český jazyk před germanizací v obdobích rekatolizace. Ovšem položme si otázku: Je to vše, co dala Bible kralická českému národu? Je skutečně pouhou památkou, kterou si po staletích připomínáme, nebo je něčím mnohem více? Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské, současník kralické tiskárny, přítel Karla staršího ze Žerotína, napsal po skončení třicetileté války závěť. Tuto závěť psal z exilu nikoliv za sebe, ale za umírající Jednotu bratrskou, kterou viděl hynout, a proto chtěl odkázat českému národu dědictví, které sama Jednota převzala po svých předcích. Komenský popisuje šest hodnot, které odkazuje českému národu s naléhavým voláním, aby se těchto hodnot chopil, jakmile k tomu dostane od Boha příležitost. První hodnotou byla láska k pravdě a hned druhou byla Bible kralická, o které píše: Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, bibli svatou... Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání. Komenský, který je považován za učitele národů, je ctěn ve světě více než ve své vlasti a jeho rady dodnes inspirují mnohé učitele, teology a vědce k novým objevům. Jak tento významný učitel přistupoval k Bibli? Ve svém spise Unum necessarium přirovnal přístup člověka k Bibli k jeho vstupování do ráje. V ráji byl strom života a strom poznání dobrého a zlého. Když Adam a Eva snědli ovoce ze zakázaného stromu poznání dobrého a zlého, byli vyhnáni z ráje a ztratili část důstojnosti, kterou měli dříve. Komenský píše: Kdokoliv tedy vstoupí do tohoto Božího ráje, do Bible, měl by vstupovat s nejpevnějším předsevzetím přimknout se ke stromu života a vyhnout se stromu vědění dobrého a zlého. To znamená zabývat se touto knihou ne proto, aby se stal učenějším, ale svatějším. Rozdíl v přístupu k Bibli je rozhodující: jedno jezení vede k smrti, zatímco druhé k životu. Stejná kniha, rozdílný výsledek. Kdo chce pochopit Boha skrze Bibli rozumem, nedojde života, kdo však ochutná plodů stromu života v Bibli, najde život. Sám Ježíš Kristus říkal: Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského (Mt 18,3). Komenský ukazuje, že děti vcházejí srdcem, a tak i dospělí mohou do Božího království vejít prostou vírou srdce, ne skrze rozumové pochopení. Ovšem tento důraz na Bibli jako praktickou knihu, podle které je třeba žít, nejen o ní mluvit, se vine celou českou historií už od Cyrila a Metoděje a prvního otce české reformace Milíče z Kroměříže. Se stejným postojem přistupoval k Bibli také Jan Hus hněval se na ty, kdo si zakládají na krásných knihách, zaobírají se písmem, kresbami, koženou vazbou s umělecky kovanými rohy, ale nevstupují do této knihy, aby si ji přečetli. Proti takovým povrchním lidem staví opice, které, když najdou ořech, nekochají se ve skořápce, ale hned dobývají jádro: To samé si říkám o knihách, které mají stejně jako obrazy přivádět lidi k myšlenkám na nebeské věci a k svatému rozjímání. Proto ten, kdo knihy okovává, ten více miluje to kování, než samotný text. Dů- 8

9 vodem je to, že ho nezajímá text, ale spíše vezme okování a pečlivě si je prohlíží a obsahu si nevšímá. V tom je nemoudřejší více než opice, která když si vezme ořech, nekochá se ve skořápce, ale ihned dobývá jádro. Bible není obyčejná kniha. Je to živé slovo Boží, které po staletí měnilo a dosud mění životy lidí na celém světě, dává lidem naději v těžkých dějinných obdobích a přesahuje do věčnosti. Bible je stále nejčtenější knihou na světě, její poselství je stále aktuální. Dnes žijeme v období rozkladu trvalých hodnot, které národy ctily a na kterých budovaly společnost po celá staletí a tisíciletí. Nyní tyto hodnoty opouštějí jako zastaralé. Důsledkem neboli ovocem tohoto postoje je ekonomická a politická krize, která však plyne z velké krize hodnotové a morální. Původní příčinou je krize duchovní. Společnost i jednotlivci ztratili své kořeny, jsou vykořenění, a tudíž bez ideálů, bez naděje do budoucnosti a bez identity. Zůstali sami bez Boha. Bible nám všem dnes ukazuje cestu z krize, dává světlo a naději, přináší uzdravení a obnovení. Poskytuje lidem vědomí jejich hodnoty a zakořeňuje je zpět v jejich identitě. To hlavní v Bibli je pravda. Pravda, která osvobozuje. Osvobozuje od všeho, co ničí lidský život, od závislostí, od pýchy i od nás samých. Pravda osvobozuje, protože otevírá oči a ukazuje řešení. Pravda osvobozuje také k životu v opravdovosti, ryzosti, pokoře a čisté víře. Zosobněním této pravdy je osoba Ježíše Krista, bez kterého bychom pravdu nemohli nalézt. Jan Hus odkázal českému národu lásku k pravdě jako dědičný úděl a poslání, když vyslovil svůj známý výrok, který později potvrdil svou smrtí v Kostnici: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a nakonec od smrti věčné. ZA KRALICKOU David Loula prezident Českých studní o.s. 9

10 ZA KRALICKOU 400 let Bible kralické Nejen zvěstná, ale též lexikální, tiskařská a grafická úroveň Bible kralické z roku 1613 ovlivnila česko-slovenské náboženské a kulturní dějiny. Neměli bychom setrvat pouze u tohoto klenotu naší literatury, protože i další díla kralických mistrů ovlivnila jednotlivce i celé generace následujících staletí. Autoři náleželi k významné náboženské menšině Jednotě bratrské zákona Kristova v tehdejší většinově protestantské společnosti. Náboženský a kulturní vliv Jednoty bratrské přesahuje přes šest staletí: od roku jejího založení (1458) až do dneška. Ve 20. století hymnologové Českobratrské církve evangelické do všech nově vydaných zpěvníků zařadili písně české reformace, včetně z biblického žaltáře přebásněných bratrským teologem Jiřím Strejcem. Nově připravovaný zpěvník této církve počítá též se zařazením mnohých reformačních písní ( století). Podle Komenského jsou písně zpívanými modlitbami a patří k zvláštnímu rysu evangelické spirituality. Při nedělních bohoslužbách i biblických hodinách, které se konají ve všední den, se písně stávají živou spojnicí s teologickou, hudební a sociálně-kulturní minulostí. Podobně je tomu na Slovensku, kde z některých chrámů slovenských evangelíků stále zaznívá liturgická bibličtina, jak slovenští bratři a sestry nazývají jazyk duchovních písní, který je inspirován poetickou řečí biblického žaltáře a dalších textů v podání překladatelů Bible kralické. Čeští exulanti v Polsku a na Ukrajině po několik staletí zpívali bibličtinou, a zpívají tyto písně rádi i dnes. Zvláštní a rozsáhlou kapitolu mezi bratrskými exulanty tvoří Moravští bratří, kteří mají sbory ve všech světadílech naší planety. Kořeny se starou vlastí nebyly zcela přervány, například v USA zpívají ze zpěvníku, který obsahuje přes třicet různých písní původní Jednoty bratrské, včetně kunvaldské zakladatelské Radujme se vždy společně z roku Proto se v knize k čtyřstému výročí dočteme o rozsahu a struktuře bratrských kancionálů. Proto je zařazen do programu k čtyřstému výročí vydání Bible kralické (Za Kralickou do Kralic září 2013) nácvik responzorického zpívání biblických žalmů v kralické verzi překladu v novém hudebním provedení Miloše Rejchrta, autora mnohých nových duchovních písní (Svítá). Tak to ostatně dělala i stará Jednota bratrská, že občas k populárním dobovým melodiím připojovala náboženské texty. Proto lze postřehnout odklon od meditativních melodií k radostné chvále. Melodie se svou radostností jen přizpůsobují radostné zvěsti evangelia. Českobratrská církve evangelická prokazuje stejný typ spirituality jako Jednota, proto nové i staré duchovní písně jsou tak důležité pro liturgii dnešních evangelických sborů. Koho ovlivnilo tiskařské a grafické umění mistrů ivančicko-kralicko- -lešenské tiskárny? V lešenském exilu vydaný Komenského Labyrint světa a ráj srdce, i amsterodamské Komenského vydání Bibličky (zkrácená verze kralického překladu, tzv. Manuálník, Jádro Písma svatého), ale též kancionály a další knihy pašované ze saské Žitavy, se staly inspirací pro Tomáše Jurena ( ), katolického a s tolerančním patentem evangelického kantora z Vysočiny, jak nedávno doložil Sixtus Bolom. Jurenovi grafické i literární výtvory navazují na kralickou typografii, grafiku, ale i kalvinistickou symboliku. Texty přednášek, věnující se grafické stránce kralických 10

11 Biblí a kancionálů, popřípadě i učebnic, dokládají návaznost na zahraniční tiskařskou tradici (basilejskou; zřejmý je též vliv lutherských tiskařů). Bratrskou estetiku ovlivnila luterská i kalvinistická teologie. Obě kladly důraz na slovo a zvěst evangelia. Kalvinistická tradice sice nestrpěla obrazy a sochy v kostele, protože v té době byly mnohé využívány k magicko-adoračnímu přístupu k svatým, a někdy i k Bohu. V takovém případě odváděly od legitimní adorace Boha Stvořitele a Vykupitele a od díkůvzdání za dílo vykoupení v Kristu. Spíše se pak stávaly prostředky k magickému ovlivňování přírodních sil i společenských vztahů. Evangelíci naopak zastávali didaktickou, zvěstně-oslavnou, popřípadě nenáboženskou a tedy sekulárně- -memoriální úlohu umění. Jan Calvin sám označil sochařství a malířství za boží dar, který uměleckou řečí zvěstuje. Obraz odkazuje ke kráse vytvořené Stvořitelem a k dílu připraveném Vykupitelem. Proto protestantská estetika postupně ustupuje od běžné narativní ilustrace (Melantriška) a přiklání se k vyjádření krásy pomocí tradičních rostlinných a zvířecích motivů (Bible kralická). Umělec chválí Stvořitelovo dílo. Navíc protestantský umělec s pomocí zvěstovatelské symboliky (tradiční symboly evangelistů, tváře andělů, pelikán) odkazuje ke zvěsti o vykoupení z hříchů skrze Krista (Vykupitel). Architektonické chápání bohoslužebného prostoru a farních objektů je zachyceno dvěma příspěvky, aby se stalo zřejmé, že architektura reformační doby není plodem chudoby ducha, ale je výrazem specifické duchovní a výtvarné tradice. Podobně funkcionalistická architektura 20. století také reaguje na určité manýristické hříchy a předsudky předcházejících období. Kralická Šestidílka s exegetickými poznámkami, na rozdíl od jednodílných vydání Bible, byla určena pro kazatele Jednoty bratrské. Je ilustrována střídměji, o to více je soustředěna na hermeneutické a lexikální problémy. Příspěvky Martina Prudkého, Jana Roskovce a Roberta Dittmana ukazují na humanistickou erudici kralických překladatelů, na kritickou návaznost na teoretické dílo Jana Blahoslava, i na širokou obeznámenost s předcházejícími překlady i lexikálním pokladem jazyka českého, někdy obohaceného i moravskými akcenty, jak připomínají příspěvky novodobých badatelů. Evangeličtí autoři navíc kriticky zúročují teologické dílo J. B. Součka a S. Daňka (první polovina 20. století), oba dva kriticky navazovali na bratrskou překladatelskou tradici. Krásou a výstižností kralického překladu byli uchváceni i ti, kteří do exilu nemuseli. Mnohé básnické lexikální zvláštnosti katolického básníka Friedricha Bridela prozrazují, že byl pozorným čtenářem poetických i narativních textů Bible kralické. Nejintenzivněji s bibličtinou pracoval na Slovensku Jiří Třanovský, který převzal mnohé bratrské písně a sám také písně v bibličtině skládal. Jeho kancionály se dostávaly opět do Čech a na Moravu. Mnohé jeho písně zpívají dodnes evangelíci čeští, moravští, slezští a slovenští. Téměř populárním hitem se stala píseň Jiřího Třanovského Pán Bůh je síla má (Oboroh, Petr Bende). Bibličtina a duchovní písně jsou součástí nejen dnešní bohoslužebné liturgie, ale též současné světské kultury, a to i filmové. Bibličtina zní z úst malého Kolji oskarového filmového hrdiny. Kolja nezapomenutelným broukavým způsobem zpívá biblickou píseň Antonína Dvořáka (Žalm 23): Hospodin jest můj pastýř. ZA KRALICKOU 11

12 ZA KRALICKOU Nezapomenutelná je i bibličtina Karafiátových Broučků. Jan Karafiát rozuměl bibličtině velmi dobře, proto hovoří o bázni a strachu před Hospodinem. Nejde mu o traumatizující freudovský strach z otce či Otce, nýbrž o inspirující bázeň, tj. o reverenci před Hospodinem. Kalvinismus, puritanismus, i unitáři rádi i dnes hovoří o reverenci úctě a bázni. Také T. G. Masaryk raději hovořil o reverenci, než o víře. Proto v Masarykově rodině Broučci byli přijati kladně, nejen Charllote Garigue Masarykovou, která také hovořila o reverenci. Znalost bibličtiny napomáhá správně porozumět modlitbičce malého Broučka: Ó náš milý Bože... dejž, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme, a přitom se rádi máme. Prosba o schopnost bát se nebyla chápána jako výzva k životní přestrašenosti, ale naopak jako výzva k bázni před Bohem, aby se člověk zbavil strachu z člověka, z predátora i vládce. Prosba znamená konec s lokajskou podřízeností, v monarchii tak běžnou. Zde tkví kořeny pro porozumění Masarykovu sloganu Já pán ty pán! Jan Karafiát sám několikrát revidoval vydání Bible kralické (1887 a 1921). V průběhu osmdesátých let minulého století v revizi kralické verze pokračovali teologové Blahoslav Pípal a B. B. Bašus, jejich revize však zůstala nedokončená. Také mezi dnešními básníky bychom našli mnohá zvučná jména, která se nechala inspirovat kralickou bibličtinou jak nám připomněly přednášky, ale též autorská čtení básníků a literátů evangelické i katolické provenience. Kraličtí mistři museli pracovat do roku 1609 v naprostém utajení, protože císař Rudolf II. znovuobnovil zákaz činnosti těm tiskárnám, která nepředkládala svá díla římskokatolické cenzuře. Proto kralická tiskárna pracovala po dlouhá desetiletí v ilegalitě, a její produkci smíme označit za sličné samizdaty. Nakladatelství Eman původně samizdatové nakladatelství (Evangelické manufakturní nakladatelství) svou grafikou a typografií nenavazuje na umění kralických tiskařů, pouze přes staletí navázalo na jejich odvahu a touhu i za obtížných podmínek vydávat texty důležité pro vzdělávání věřících. Seznámení se vznikem nakladatelského domu Eman, s jeho produkcí a produkcí dalších evangelických nakladatelství Mlýn a Kalich je také součástí oslav k čtyřstému výročí. Zejména J. A. Komenský se zasloužil o pokračování nakladatelské tradice o vydávání biblické verze z roku 1613, kancionálů a Bratrské konfese. Komenský usiloval, aby četní čeští a moravští exulanti získali dostatečně silné duchovní zázemí, proto nechal vytisknout tři tisíce Manuálníků (1658). Zasloužil se tak o zrod evangelické tradice písmáků čtenářů a znalců bible, kteří ovšem byli i zdatnými modlitebníky a zpěváky duchovních písní. O několik desítek let později byla Bible kralická opět vytištěna v Německu (Halle 1709, 1722, 1745, 1766) tentokrát v malém, špalíčkovém formátu. Byla pak pašována tajnými kazateli do Čech, na Moravu, Slezska, Kladska a Těšínska. Zde všude v naprostém utajení žili písmáci. Státní zákon od roku 1627 (1628) jim zakazoval hlásit se k protestantskému vyznání. Písmácká tradice přesto žila dál. To jsou všichni ti různí Jurenové a Žalmanové, jak o nich vypráví odborné knihy historiků, knihy Aloise Jiráska nebo televizní seriál F. L. Věk. Jiné postavy jsou známy z knih Terezy Novákové a jiných autorů. Úzkou souvislost J. A. Komenského s Biblí kralickou, jak 12

13 nám připomněly na kralické slavnosti nejen přednášky, ale též v scénické provedení Komenského díla, provedená panem Alfrédem Strejčkem a Štěpánem Rakem. Komenského starost o český národ dovolila T. G. Masarykovi o několik staletí později oslovit československý národ, jako národ Komenského (Washingtonská deklarace z 16. října 1918). Máme mít podobnou starost o kulturní a náboženskou úroveň našeho národa jako měl J. A. Komenský. A máme přispívat k tomu, aby zde existovala vzdělaná nábožensky i kulturně a společensky spravedlivá společnost, protože Komenský ve své Pansofii radí vzdělancům, jak mají vládnout a dbát na společenskou spravedlnost a lidskou důstojnost všech lidí bez rozdílu. Tak Komenský navázal na požadavky Rudolfova majestátu z roku 1609 na svobodu svědomí-vyznání pro všechny bez rozdílu. Básnickou a jadrně zvěstnou řečí Bible kralické jsou osloveni dnešní kazatelky i kazatelé, umělci, mistři slova i hudby. Všichni zvěstují to, co je zapsané na rozevřených listech památníku Bible kralické v Kralicích, zde čteme: Bůh láska jest. Někdy se to musí říci takto vznešeně, že boží láska v tomto světě působí. Jeho působnost je zřejmá zejména tomu, kdo si váží biblických hodnot, a takových lidí je stále velmi mnoho. Jak svědčí Biblička i písmácká tradice, nikoli peníze nebo hospodářská recese či vzestup, ale tímto světem hýbou každodenní láska a milosrdenství všedního dne. Tyto závažné životní hodnoty nejsou vytvářeny vládní mocí či presidentem, soudy, parlamentem či senátem. Jsou vytvářeny jednotlivci ve společenstvích, spolcích, sborových společenstvích, klubech, neziskových organizacích a různých hnutích. Hodnoty vznikají a inspirují všemu navzdory. Tyto hlubinné síly inspirace jsou zde a tato inspirace stojí v pozadí nejen všech kapitol této knihy, ale také uvnitř všeho dění oněch tří dnů kralických slavností ( září 2013), ale též dnů dalších. ZA KRALICKOU Pavel Keřkovský bývalý farář hornovilémovský a kazatelské stanice Církve českobratrské evangelické v Kralicích 13

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a předseda Senátu Milan

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

Výročí 400 let vydání Bible kralické J. M. Krejčí HVĚZDNÝ KRAJ

Výročí 400 let vydání Bible kralické J. M. Krejčí HVĚZDNÝ KRAJ 1613 2013 Výročí 400 let vydání Bible kralické J. M. Krejčí HVĚZDNÝ KRAJ Kralice nad Oslavou Tolik jsem prochodil vesnic a měst za svitu slunce a máchovských hvězd jen prach se usadil ze všech těch cest

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Bible kralická a Kralice

Bible kralická a Kralice Bible kralická a Kralice http://cs.wikipedia.org/wiki/bible_kralick%c3%a Bible kralická je českou tištěnou biblí, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

17.století první polovina 18.století

17.století první polovina 18.století 17.století první polovina 18.století UDÁLOSTI FAKTA ÚKOLY: porážka českých protestantů (1620 Bílá hora) Obnovené zřízení zemské (1628 prohabsburské, katolické zákony) rekatolizace, germanizace nevolnictví

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Josef Bartoň Pět českých novozákonních překladů Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Obsah 1. Úvod 15 1.1 Vymezení tématu 15 1.2 Struktura knihy 16 2. Edice českých překladů Nového

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Seznamte se s... Jan Amos Komenský (1592 1670) V bratrské škole

Seznamte se s... Jan Amos Komenský (1592 1670) V bratrské škole Pomlčková válka Nález školy v Přerově, 2012. Foto: ČTK / Vladislav Galgonek Jaký je význam jména Amos? Zajímavé svědectví o místu pobytu Komenského v bratrské vydal v letech 2012 2013 záchranný archeologický

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:velehrad.jpg

Více

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ286 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 23. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více