OBSAH: ročník IV - číslo 1 - duben Fotografie k článku Aktuality z nemocnice - nová výzdoba neonatologického oddělení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: ročník IV - číslo 1 - duben 2003. Fotografie k článku Aktuality z nemocnice - nová výzdoba neonatologického oddělení"

Transkript

1 OBSAH: Fotografie k článku Aktuality z nemocnice - nová výzdoba neonatologického oddělení Fotografie k článku Aktuality z nemocnice - návštěva paní ministryně Součkové Fotografie k článku Aktuality z nemocnice - návštěva paní ministryně Součkové Fotografie k článku Porodnost v jihomoravském kraji v roce 2002 Fotografie k článku Zeleň ve FN Fotografie k článku Aktuality z nemocnice - nová výzdoba neonatologického oddělení Fotografie k článku Rehabilitace nemocných po infarktu myokardu Fotografie k článku Galerie sestřiček Fotografie k článku Péče o dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou ročník IV - číslo 1 - duben 2003 Anglický sylab obsahu... 4 Výsledky hospodaření FN Brno za rok Ing. Petr Koška Hodnocení perinatálních výsledků za rok očima neonatologa MUDr. Dana Matušková Naslouchání a respektování přání rodiček?... 7 Bc. Miloslava Kameníková Představujeme Vám Kliniku dětské ORL a prof. MUDr. Ivo Šlapáka, CSc... 9 Galerie sestřiček - Lidmila Rückerová Péče o dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou na Interní kardiologické klinice FN Brno doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc. Intervenční výkony a operace prováděné pod kontrolou magnetické rezonance (MR) doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. Daruj krev s Českým rozhlasem Brno Mgr. Marie Dudíková Zkušenosti ze zahraničí Southwestern Medical Center at Dallas doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Zeleň ve FN Brno Ing. Petr Woletz Rehabilitace nemocných po infarktu myokardu a revaskularizaci - 10 let od zahájení ambulantního programu na Oddělení funkčního vyšetřování doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. Aktuality z nemocnice Nové Zahraniční knihy v Lékařské knihovně FN Brno Rozhovor Se zdravotním radou Jihomoravského kraje MUDr. Josefem Drbalem Lékařské osobnosti - MUDr. Otakar Zoufalý prof. MUDr. Leopold Pospíšil, DrSc. Zahrada Hippokratova - Císařovy nové šaty Mgr. Milan Klapetek Křížovka Časopis je registrován na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E REDAKČNÍ RADA: Zuzana Kejdová MUDr. Jan Burian Bc. Jana Bendová doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc. doc. MUDr. Jiří Jelínek, CSc. Mgr. Jana Marounková prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Ing. Petr Woletz Jelena Dzúrová Bc. Miloslava Kameníková Adresa redakce: FN Brno, Jihlavská 20, Brno tel.: , internet: Fotografie: Josef Adamíček,, MUDr. Eva Slavíčková, doc. MUDr. Jana Skřičková Grafická úprava a tisk: Medica Publishing and Consulting, s. r. o., Maničky 7, Brno tel./fax: , Distribuce: Všechna pracoviště FN Brno, odbory zdravotnictví Okresních úřadů jihomoravského regionu, obě komory Parlamentu ČR, sdělovací prostředky, firmy, které s FN Brno spolupracují. Náklad: výtisků Četnost: 4x do roka Tento výtisk je neprodejný. 3

2 CONTENT Ing. Petr Koska, Economic Manager, appreciates in his preliminary article Brno Faculty Hospital Income from Operations in 2002" in particular positive balance amounting to CZK 5.5 mio that results from immense efforts of all executive staff at each managerial level to observe scheduled budget limits under very intensive supervision. On January this year a joint ceremonial workshop of Gynecology-Obstetric Clinic and Neonatal Unit of the Brno Faculty Hospital was held in the Brno International Hotel; this workshop has been focused on perinatal outcomes in Statistical returns are evaluated yearly as traditionally; hardly any of medical fields has such precise image of its activity as obstetrics and neonatalogy have. MUDr. Dana Matuskova, Medical Assistant of the Neonatal Unit, has discussed positive/negative outcomes of this sphere in her article South Moravian Region Birth Rate in 2002". B.M. Miloslava Kamenikova deals in her article Keeping an Eye out for Women in Childbeds" with individuality of each para which is necessary to respect. However, at the same time the authoress enlarges that there is certain limit to satisfaction their wishes because its exceeding means risks to both para and newborn baby. A patient right acquaintance can give rise to prevention of many misunderstandings. To improve accustomed communication form there is necessary to change approaches along with empathy. Our relief has to aim at nice remembrances of both para and her attendance to the childbirth. In this Hospital News let us introduce Pediatric Clinic of ORL and its Head, professor MUDr. Ivo Slapak, CSc., browsing among others on his experience in foreign public health and advances in pediatric ORL within recent period. Next article deals with work of Mrs Lidmila Rueckerova, Head Nurse of the Pediatric Clinic of ORL, being engaged as the pediatric nurse for 33 years. The Internal Cardiologic Clinic of the Brno Faculty Hospital will participate - as the second centre in the Czech Republic - in elaboration of European Standards concerning health care of congenital defects of adult patients, and in particular implementation of these Standards. Senior lecturer MUDr. Necasova, CSc. writes in her article about health care of adult patients with congenital cardiac insufficiency in the Brno Faculty Hospital. The Magnetic Resonance Dept. of the Brno Faculty Hospital's Pediatric Clinic of Radiology became the first centre in the Czech Republic able to carry out stereo tactically navigated intervene operations under continuous MR control (so called MR skiascopy). The article of MUDr. Jaroslav Prochazka, CSc., Head of the Pediatric Clinic of Radiology, deals with initial operations made in this way, in addition to other issues. The Brno Faculty Hospital has organized for 29 th its action named Donate Blood along with the Brno Broadcasting Station". The Brno Faculty Hospital's Blood Transfusion Station has promoted these actions since their beginning initiating them on December 4 th, 1992 in conjunction with the Brno Broadcasting Station. Mgr. Marie Dudikova, Blood Donation Manageress, will make a presentation of last outcomes in her article. Last issue of the Hospital News MUDr. Jana Skrickova, CSc., senior lecturer, has published 1 st part of her article dealing with her grant study at the Southwestern Medical Center at Dallas, the University of Texas (UTSW) from April 16 th to May 15 th, This issue publishes 2 nd part illustrating workload differences between Parkland Memorial Hospital and Brno-Bohunice Faculty Hospital. An integral part of the patient treatment is also creation of such conditions to enable them to put aside their severity and paints leading to leaving their familiar homes for a certain period of time and transferring into a strange world of the hospital. Ing. Petr Woletz contemplates in his article Green Vegetation in the Brno Faculty Hospital" about the fact that natural scenery in the hospital's areas cannot be thought apart from these conditions. Patient physiotherapy after a heart attack and revascularization is the topic of another article written by senior lecturer MUDr. Vaclav Chaloupka, CSc., Consultant of the Functional Examination Dept. This issue offers an interview with MUDr. Josef Drbal approaching to his work as a service to people no matter of his capacity as physician or hospital director in former times, or Health Counsellor of the South Moravian Region since He is one of public service representatives who never forget - if facilitated by his working time schedule - to take part in actions our Hospital holds with all sorts of occasions. MUDr. Drbal correlates to the Brno Faculty Hospital also as a member of its Board of Supervisors. The article Medical Individualities" written by professor MUDr. Leopold Pospisil is inscripted to MUDr. Otakar Zoufaly who, among others, has established the Association of Physicians in Exile he entered himself after In his column Garden of Hippocrates" Mgr. Milan Klapetek evokes for present the story Emperor's New Clothes by Hans Christian Andersen. V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady. (německé přísloví) Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. (F. Rochefoucauld) 4

3 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ FN BRNO V ROCE 2002 Fakultní nemocnice Brno dosáhla v roce 2002 kladného výsledku hospodaření ve výši 5,3 mil. Kč. Tohoto velmi dobrého výsledku se podařilo dosáhnout díky práci všech pracovníků FN Brno a díky nezměrnému úsilí jednotlivých vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení při dodržování stanovených rozpočtových limitů, které byly po celý rok velmi intenzivně sledovány. Porovnání výsledků hospodaření s minulými roky je provedeno v níže uvedené tabulce č. 1: spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady odpisy ostatní náklady náklady celkem výnosy od ZP ostatní výnosy výnosy celkem hospodářský výsledek nákladová rentabilita 0,16% 0,04 % 1,45% 0,07% 0,17% pohledávky celkem závazky celkem I přes dosažený výsledek hospodaření je nutné upozornit na problémy, se kterými se naše Fakultní nemocnice Brno v průběhu roku 2002 potýkala. Hlavním problémem, který se netýká pouze FN Brno, ale obecně celého zdravotnictví, jsou velmi dynamicky narůstající platy, které lze pouze velmi obtížně pokrýt z úhrad ze strany zdravotních pojiš oven za provedenou péči. Vývoj průměrných platů u hlavních kategorií pracovníků ve FN Brno je znázorněn v tabulce č. 2: kategorie /98 02/00 lékaři ,71% 144,07% SZP ,07% 140,93% průměrná mzda ve FN Brno ,61% 141,10% Vývoj průměrného platu znázorňuje níže uvedený graf : Vývoj průměrného platu Vývoj závazků po lhůtě splatnosti 5

4 Relativně příznivě se v roce 2002 vyvíjely i finanční ukazatele, jejichž přehled je uveden v tabulkách č. 3 a 4: UKAZATELE LIKVIDITY název krátkodobé závazky (tis. Kč) peněžní prostředky (tis. Kč) Pohledávky (tis. Kč) oběžný majetek (tis. Kč) likvidita okamžitá 0,17 0,93 1,05 1,03 0,63 likvidita běžná 0,77 1,08 1,18 0,70 1,20 celková likvidita 1,09 2,27 2,49 1,93 2,04 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI název finanční základna (tis. Kč) cizí zdroje (tis. Kč) vlastní zdroje (tis. Kč) bankovní úvěry a půjčky (tis. Kč) celková zadluženost 19,65 9,66 9,14 11,95 11,40 koeficient samofinancování 80,35 90,34 90,86 88,05 88,60 úvěrové zatížení 1,43 0,06 0,14 0,21 0,11 závazky po lhůtě splat. (tis. Kč) Jako velmi pozitivní lze hodnotit zejména vývoj v oblasti závazků po lhůtě splatnosti. K tedy v podstatě k datu vzniku FN Brno tyto činily téměř 440 mil. Kč, zatímco ke konci roku 2002 je jejich stav 1,2 mil. Kč. Vývoj závazků po lhůtě splatnosti znázorňuje výše uvedený graf. OČEKÁVANÝ VÝVOJ HOSPODAŘENÍ FN BRNO V ROCE 2003 Stejně tak jako v každém roce, probíhala i v podzimních měsících roku 2002 příprava rozpočtu na rok Jednání byla ukončena v průběhu měsíce ledna Vedení všech medicínských i nemedicínských útvarů předložilo vedení nemocnice svoji vizi pro letošní rok, která byla ve vzájemných velmi konstruktivních rozhovorech projednávána a dávána do souladu s možnostmi a potřebami naší nemocnice. Paralelně probíhala jednání v jednotlivých strategických komisích, na kterých byla v rámci schválené strategie FN Brno odsouhlasena celková investiční aktivita z vlastních zdrojů FN Brno. Výstupem z těchto jednání byl potom rozpočet pro celou naši nemocnici. Rozpočet se podařilo sestavit jako vyrovnaný a v této podobě jej zaslat našemu zřizovateli - tedy na Ministerstvo zdravotnictví. V této souvislosti je však nutné podotknout, že dodržení vyrovnaného rozpočtu je přímo závislé na tom, jakým způsobem se podaří FN Brno naplnit veškeré představy, které byly nejenom v oblasti léčebně preventivní péče na rozpočtech projednány a odsouhlaseny. Nemalým problémem pro dodržení vyrovnané bilance je opět značný nárůst osobních nákladů, které budou v roce 2003 vyplaceny, a které ve srovnání s rokem 2002 budou minimálně o 100 mil. Kč vyšší. Abychom tedy byli schopni bez závažnějších problémů pokrýt toto zvýšení platů, a aby mohly pokračovat veškeré rozvojové programy stanovené a schválené v rámci strategie FN Brno, je nezbytně nutné věnovat velkou pozornost systému úhrad za poskytovanou péči v roce Financování poskytované léčebné péče pro 1. pololetí roku 2003 je dáno vyhláškou č. 532/2002 Sb. Podle této vyhlášky má pro stanovené období FN Brno možnost fakturovat 108 % zálohy ve srovnání s porovnávacím obdobím - tedy s 1. pololetím Aby se tyto zálohy staly reálnými výnosy a tedy v podstatě i příjmy naší nemocnice, je však nutné splnit celou řadu regulačních mechanismů, které jsou ve vyhlášce zakotveny. Nejzásadnějším z těchto regulačních mechanismů je objem ošetřených unikátních pojištěnců, který nesmí být nižší než 98 % proti porovnávacímu období. Z tohoto důvodu je vedení jednotlivých klinik a oddělení průběžně informováno o stavu plnění této regulace. Současně je samozřejmě nutné velmi intenzivně sledovat a dodržovat limity na jednotlivé rozpočtované položky, protože jakékoliv překročení by mohlo vést k narušení ekonomické stability FN Brno. Celková ekonomická situace v roce 2003 bude o to složitější, že dosud není znám systém financování pro 2. pololetí tohoto roku. Dohodovací řízení o úhradách mezi poskytovateli a plátci skončila nedohodou, což podle platných právních předpisů znamená, že systém úhrad na toto období stanoví svoji vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví. Nelze tedy vyloučit, že jakmile bude tato vyhláška vydána, bude se nutné vrátit s vedoucími pracovníky jednotlivých útvarů FN Brno za jednací stůl a zpracovat aktualizaci našich výhledů a představ pro druhou polovinu tohoto roku. Ing. Petr Koška ekonomický náměstek Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější. To jenom hlupáci potřebují o sobě mluvit, aby sami ve svých očích vyrostli. (O. Pavel) 6

5 HODNOCENÍ PERINATÁLNÍCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2002 OČIMA NEONATOLOGA V únoru tohoto roku proběhl v hotelu International společný slavnostní seminář Gynekologicko-porodnické kliniky a Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Brno věnovaný hodnocení perinatálních výsledků za rok Statistické údaje jsou tradičně ročně hodnoceny a málokterý medicínský obor má tak precizní obraz své činnosti jako porodnictví a neonatologie. Letošní seminář byl netradiční v tom, že kromě prezentace strohých dat byli pozváni i někteří naši bývalí pacienti. Udělali jsme tak z toho důvodu, že nejen laická, ale mnohdy i odborná veřejnost zpochybňuje úsilí porodníků a neonatologů zachraňovat velmi nezralé děti. Od roku 1995 byla totiž arbitrážně stanovena hranice životaschopnosti plodu na 24. gestační týden gravidity, kdy se hmotnost novorozence pohybuje zhruba mezi gramy. Proto nás v úvodu semináře pozdravily maminky s dětmi, které se narodily jako extrémně nezralé, podělily se s námi o své tehdejší prožitky a obavy a o nynější zkušenosti a pocity. Doufejme, že dojem z tohoto setkání pomohl alespoň částečně rozptýlit obavy a skepsi, vztahující se k této problematice. Hodnocení a prezentaci výsledků provedl za porodníky doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., za neonatology primář MUDr. Ivo Borek. Rozbor, který byl tradičně velmi podrobný, se věnoval nejen úspěchům, ale i problematickým stavům. Pracoviště na Obilním trhu má statut Perinatologického centra, které pro celý region zajiš uje péči o nejzávažnější patologické stavy související s graviditou. O velmi dobré spolupráci s okresními pracovišti svědčí vysoká koncentrace patologických stavů do Perinatologického centra, takzvaného transferu in utero. Z celkového počtu 137 dětí s porodní hmotností do 1499 g bylo 94,9 % porozeno v centru. Výsledky, které jsou uvedeny v následujících tabulkách, ukazují velmi významný fakt - 50 % všech narozených dětí se rodí na pracovištích Fakultní nemocnice Brno na Obilním trhu a v Bohunicích. Velmi potěšující je i skutečnost, že v regionu se oproti roku 2001 narodilo o 494 více dětí. Oproti loňskému roku došlo k mírnému zhoršení našich výsledků - detailním rozborem jednotlivých případů pozorujeme problémy ovlivňující negativně mortalitu a morbiditu: odmítnutí či selhání prenatálních metod zachycujících patologické stavy infekce, abusus drog, migrace nárůst incidence vícečetných těhotenství Počty živě rozených v letech 2001 a 2002 v JM kraji Jihomoravský kraj Perinatální úmrtnost 5,29 bez VVV 3,99 Brno - FN Mrtvorozenost 2,97 2,69 Brno - Polní ČNÚ 2,33 1,30 Znojmo PNÚ 1,21 1,12 Břeclav Ponovorozenecká úmrtnost 0,09 0,09 Kyjov Boskovice Vyškov Ivančice Hodonín Celkem JM (+494) MUDr. Dana Matušková, Novorozenecké oddělení FN Brno, PRM NASLOUCHÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PŘÁNÍ RODIČEK? Individualitu rodičky je nutno respektovat, ale při akceptování jejích přání existuje určitá hranice - nesmí to být na úkor zdraví ženy a novorozence. V prevenci mnoha nedorozumění může významnou roli sehrát znalost práv pacientů. Část rodiček už si je svých práv vědoma, ale pravdou je, že při pokročilých bolestech je často ze strany nás zdravotníků převálcována. Vylepšit navyklou formu komunikace vyžaduje především změnu v myšlení se schopností naslouchat druhému. Cílem naší pomoci musí být příjemná vzpomínka rodičky i jejího doprovodu na porod. Jak plyne čas a mění se doba, mění se i česká rodička. Konečně se už ozývá a je ji slyšet, je informovaná, chce být u porodu aktivní a chce si svůj porod v tom pravém smyslu slova užít. Do paměti se jí zaznamená vše, i po 20 letech si vzpomene, kdo, co a jak řekl, udělal, jak se tvářil A nám zdravotníkům by nemělo být jedno, jak bude na porod vzpomínat. Co rodičky chtějí? Víme to? Je důležité naslouchat a respektovat přání rodiček. Jejich představy o vlastním porodu lze realizovat v široké míře. To však již záleží na lidském faktoru a na nabídce služeb jednotlivých porodních sálů, které se od sebe liší. Proč jsme najednou překvapení, že rozhodně 7

6 dobrovolnou volbou rodičky není jít rodit do porodnice? Důvodem je naprosto nedostatečná komunikace s rodičkou a také to, že klasická medicína jaksi selhává. Z medicínského hlediska je poskytována kvalitní péče, ale sociálním aspektům porodu se zvláštní pozornost nevěnovala. Nebývalo, aby za kritérium kvality byla považována spokojenost rodičky. Jak to bývalo nebo někde stále ještě je? Zdravotník byl rodičce nadřazen a ona sehrávala pasivní roli. Bylo nemyslitelné odmítnout před porodem klyzma, oholení nebo nějaký výkon, kterých se spousta prováděla rutinně. Porodní asistentka nepřišla k rodičce s tím, že by jí podala ruku, představila se jí, přivítala ji a řekla jí, že to bude právě ona, kdo se o ni bude starat. Nebývalo pravidlem, že by se zjiš ovalo, je-li rodička unavená a nevyspaná, protože už poslední dvě noci špatně spala a tuto celou noc už rodí. Podobné to bylo s jídlem a pitím. Doba posledního příjmu stravy a tekutin se zjiš ovala pouze před operativním zákrokem s anestezií. Tak se stávalo, že rodička byla dehydratovaná, naposledy jedla před 24 hodinami. Bohužel se to na některých pracovištích rutinně dodržuje ještě dnes. Cíleně se nezjiš ovalo, proč a z čeho má rodička tak velký strach. Úzkost v souvislosti s nedostatkem informací též nebyla zjiš ována. Zvláštní aktivita se po rodičce nevyžadovala, plnila příkazy zdravotníků. Pokud ne, byla označována za problematickou, nespolupracující, neukázněnou, hysterickou. Volba polohy u porodu se neumožňovala (v některých porodnicích ani dnes ne). Z průzkumu společnosti Aperio vyplynula velká nespokojenost žen. V novinách se objevily články typu - Ženy žádají vlídnost. Byla vydána kniha Průvodce porodnicemi České republiky a podle mého názoru by měla být na každém porodním sále a pro personál sloužit jako povinná četba. Vybrala jsem pár výpovědí rodiček, které určitě mají emotivní podbarvení, ale na situaci to nic nemění. Je to naprostý propadák profesionálního chování: Porod byl brán stylem - vydržely to jiné, vydrž také. I když jsem se moc snažila, bylo mi nadáváno, že netlačím a že mi personál musí pomáhat. Při odmítnutí klystýru mi lékař řekl, a si sbalím věci a odjedu rodit jinam. Vadil mi přístup porodní asistentky, která mi prováděla klystýr právě v době, kdy jsem měla silné bolesti. Její řeči o tom, že staré babičky to vydrží také, byly pro mě ponižující. Při holení a klystýru byly čtyři sestry v živém hovoru. Byla jsem hospitalizována. Když jsem začala rodit, zavolala jsem manželovi, ale sestra mi vynadala, co jsem si to dovolila. Porodní asistentka a lékařka se ke mně chovaly velice nepříjemně a neprofesionálně. Porod trval dlouho, zažila jsem celkem čtyři směny personálu a vždy záleželo na tom, jaký kdo měl přístup - od vřelého po nepříjemný. Co je to za injekci - dostalo se mi odpovědi, že to mě nemusí zajímat. Přála bych si větší informovanost během porodu. Nikdo se mě na nic neptal a zákrok byl se samozřejmostí proveden. V přítomnosti manžela se ke mně personál choval lépe. Přístup porodních asistentek zcela postrádal lidskost, natož ohleduplnost. Měly nevhodné poznámky. Porodnice na webových stránkách nabízela, ale porodní asistentka mi nenabídla nic. Nebylo mi umožněno změnit polohu. Nikdo se nezabýval osobním přáním a plány matky. Na své dotazy jsem se dozvěděla, že se to tak tady dělá vždycky. Všechny tak rodily, proč ne vy? Personál byl příjemný, ale neústupný ve své pozici, vše muselo být v jeho režii. Po porodu jsem byla vyčerpaná soubojem s nervozitou, spěchem a alibismem zdravotníků. Bylo by dobré přestat vnímat porod jako lékařský zákrok. Přibývá rodičů, kteří si před porodem vypracovávají svůj porodní plán. Zahrnuje jejich individuální požadavky týkající se porodního děje. Bohužel v našich porodnicích porodní asistentky a lékaři nejednou reagují na tyto plány negativně. Je možné v tom vidět útok na naši odbornost, nelíbí se nám, že by nás měl poučovat laik a pacient. Jenže toto je zdravá, řádně na porod připravená žena, většinou nerodí poprvé, není pacient a vlastně ani laik. Vidím to tak, že ženy se špatnou zkušeností se chtějí svým plánem jakoby pojistit dopředu. Někdy nás zaskočí požadavky, kdy rodička získala zmatečné informace a nemůže se v nich dobře orientovat. A a se nad porodními plány vztekáme jak chceme, je to vlastně písemnou formou předložená prosba o to, abychom nezapomínali na práva pacientů. Oni prosí o: Ohleduplnou odbornou péči Znát jméno lékaře a osob podílejících se na léčebných aktivitách Právo na soukromí, ohledy na stud Informace o zdravotním stavu, o rizicích Odmítnutí léčby (v rozsahu, který povoluje zákon) Schválení přítomnosti dalších osob Ochrana informací Jako porodní asistentka vidím přínos těchto plánů v jejich konkrétnosti a v tom, že se mohu blíže seznámit s osobností rodičky. Nemusím též rodičku zatěžovat zjiš ováním spousty informací v době, kdy už má třeba silné porodní bolesti a nemá moc chuti odpovídat na četné dotazy personálu. Pro personál mohou být tyto porodní plány určitým stimulem k zamyšlení a ke zkvalitnění jejich práce. Je zajímavé si v nich číst a někdy jsme nuceni se tzv. chytit za nos. Co my už nevnímáme a nebereme jako problém, může rodička vnímat úplně odlišně. Kdy říci ano a kdy ne na přání rodičky, je velice individuální a záleží to na situaci a na průběhu konkrétního porodu. Zásadní roli zde hraje: Komunikace s personálem porodního sálu, 8

7 informace, které rodička získala v předporodních kurzech a během porodu, představa o porodu, kterou si rodička vysnila. A proto bychom se měli ptát a zajímat se o to, co rodičky chtějí nebo nechtějí. Vyjít z porodu živí - nestačí! Toto platí pro obě strany, pro mě, zdravotníka, to může třeba znamenat, že tentokrát na mě rodička tu stížnost nenapíše, a pro rodičku to bude přinejlepším možná znamenat, že nic děsnějšího než tento porod ještě nezažila. Obě dvě strany to tedy přežily, nic víc. Proto přáním rodiček by se mělo naslouchat, měli bychom se snažit je respektovat a mělo by to být reálné na všech porodních sálech. Smutné je, pokud zůstane jen u přání rodiček a části osvíceného personálu. V posledních letech jsou na odborných konferencích a seminářích diskutována témata jako práva rodičky u porodu, respektování rodiček a jejích přání. Jsem přesvědčena, že se blýská na lepší časy. Literatura: PhDr.Eva Labusová, Alena Frydrychová: Průvodce porodnicemi České republiky. Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství, Praha 2002, I. vydání Bc. Miloslava Kameníková PŘEDSTAVUJEME VÁM KLINIKA DĚTSKÉ ORL Z historie - v roce 1947 bylo v dřevěném domku v areálu nemocnice otevřeno krční oddělení, jehož prvním primářem se stal v té době mladý a ambiciózní MUDr. Miroslav Kučera. Obrovský elán a nadšení všech členů kolektivu bylo hlavním motivem společné práce. Chirurgické obory včetně dětské otorinolaryngologie byly v roce 1953 postupně rozmístěny v nové budově nemocnice. Obor otorinolaryngologie prošel posloupným vývojem, na kterém se podíleli jak jeho primář, tak všichni lékaři, sestry i ostatní personál ORL oddělení. Vedle primáře Kučery byl významnou osobností doc. MUDr. Karel Honsig. Velký význam pro dětskou ORL měly především jeho práce zabývající se bronchoskopií u dětí. Věnoval jí i svou kandidátskou i habilitační práci. Také připravoval koncepci dětské ORL kliniky, bohužel pro jeho náhlé úmrtí nebyla realizována. Po jeho smrti a odchodu prim. Kučery do důchodu se primářem oddělení stal docent, později profesor MUDr. Vladimír Lejska. Zavedl nové organizační opatření, léčebné metody, lepší přístrojové vybavení. Za jeho vedení bylo oddělení rozšířeno o dětskou audiologii a foniatrii (MUDr. Oldřich Pavlinec) a některé další nástavbové obory, např. dětskou alergologii (MUDr. Drahoslav Říčný). V roce 1980 je realizována koncepce dětské ORL kliniky a nastupují školští pracovníci (prof. Vl. Lejska jako přednosta, MUDr. L. Bednaříková a později MUDr. M. Břízová jako asistentky). První primářkou kliniky se stala MUDr. A. Parmová, výborný organizátor a operatér. V roce 1987 po odchodu prim. MUDr. Parmové do důchodu se primářem stal MUDr. J. Machač. Specializoval se na problematiku sekretorické otitidy a rekonstrukční chirurgii ucha. V roce 1991 se přednostou dětské ORL kliniky stal doc. MUDr. Ivo Šlapák, který byl dne jmenován na Karlově univerzitě v Praze profesorem. Ze současnosti - pod vedením prof. MUDr. Ivo Šlapáka se rozvíjejí chirurgické nástavbové obory dětské ORL se zaměřením na maxilofaciální chirurgii a problematiku dětského středoušního zánětu. Prosazuje se koncepce jednodenní chirurgie v celkové anestézii u menších výkonů v ORL, jako jsou adenotomie, mikrootoskopie, zavádění ventilačních trubiček a další drobné výkony. Za podpory sponzorů a vedení nemocnice získala klinika instrumentárium pro endonazální endoskopickou chirurgii v dětském věku a postupem let se stala střediskem této operační techniky v ČR. V posledních letech se klinika zaměřuje na řešení problematiky onemocnění středouší, paranazálních dutin, objektivního vyšetření sluchu a řešení patologie horních a dolních dýchacích cest. Lůžková část je rozdělena na klasické oddělení s 25 lůžky a osmilůžkovou jednotku jednodenní chirurgie pro výkony vyžadující krátkodobé sledování klinického stavu. Pedagogická činnost - členové kliniky zajiš ují výuku studentů 4. a 5. ročníku LF MU směrů - všeobecného lékařství a stomatologie. Dětská ORL klinika zajiš uje náplň studia dětské otorinolaryngologie v souladu se specializací kliniky. Na pracovišti probíhá též postgraduální výuka studentů pedagogické a filozofické fakulty a výuka ročníku studentů LF MU cizích státních příslušností v anglickém jazyce. Postgraduální výuka lékařů - nepovinná výuka formou seminářů a stáží: diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba zánětů středoušních a zánětů hrtanu u dětí. Výzkumná činnost - v přímé závislosti na základní orientaci kliniky řeší pracoviště problematiku středoušního zánětu a jeho komplikací u dětí, problematiku dětských nedoslýchavostí, problematiku endonazální chirurgie a možnosti jednodenní chirurgie v oboru. Publikační činnost - v posledních letech se klinika ve své publikační činnosti zaměřuje na prezentaci výsledků řešení problematiky onemocnění středouší, paranazálních dutin, objektivního vyšetření sluchu a patologie dýchacích cest. Získané poznatky prezentovali členové kliniky ve formě odborných sdělení na tuzemských i mezinárodních sjezdech v Itálii, Izraeli, Rakousku, Austrálii a USA, nebo byly publikovány v odborných časopisech tuzemských a zahraničních viz. seznam publikací. 9

8 Představujeme vám přednostu Kliniky dětské ORL prof. MUDr. Ivo Šlapáka, CSc. Jaké byly Vaše začátky jako lékaře a jak jste se dostal k oboru, ve kterém nyní pracujete? Jako student jsem asi od třetího ročníku začal chodit na chirurgickou kliniku na Pekařskou a představoval jsem si, že na této chirurgii zůstanu. Nicméně osud naznačil, že to nepůjde, a tak jsem odešel v roce 1976 na chirurgii do Znojma, kde jsem zůstal jenom jeden měsíc a odešel jsem na vojnu. Během vojny jsem se snažil najít si zaměstnání v Brně, kde tehdy pracovala moje žena. Místo jsem nakonec našel na ušní klinice na Pekařské, takže jsem akceptoval tento obor, aniž jsem k němu měl nějaký blízký vztah. Na této klinice jsem se setkal s profesorem Hladkým, bývalým přednostou kliniky, a ten se mě hned na úvod ptal, zda jsem to ušní chtěl dělat. Já jsem mu samozřejmě nechtěl říci, že ne, a on mi odpověděl, že on tento obor také dělat nechtěl, ale že má zkušenost, že ten kdo to ušní dělat nechce, tak ten je potom dobrým ušařem. Tak doufám, že se ta předpově vyplnila. Jak jste již zmínil, pracoval jste dlouhou dobu na Pekařské, kde jste se specializoval na obličejovou chirurgii. Jak na tuto dobu vzpomínáte? Řekl bych - nejkrásnější doba. Byl jsem tehdy tím obyčejným řadovým lékařem, což mělo své výhody, nebo odpovědnost ležela na šéfech a já se mohl věnovat zdravotnické práci. Nicméně jsem se v roce 1982 dostal po konkurzním výběrovém řízení Ministerstva školství na externí aspiranturu do východního Berlína na Humboldtovu univerzitu. Do Německa jsem jezdil pravidelně pět let na dva měsíce ročně. Po pěti letech jsem obhájil disertační práci na téma nádory očnice a získal jsem tzv. kandidaturu, která byla nostrifikována v České republice. Máte kromě Vaší stáže v Německu nějaké další zkušenosti se zdravotnictvím v zahraničí? V roce 1994 jsem byl na stáži ve Spojených státech ve Výzkumném ústavu středoušního zánětu v Pittsburghu. Rovněž jsem navštívil Japonsko, univerzitní ORL kliniku v Kjótu, profesora Iwao Honjo, který se také zabývá středoušním zánětem, dále na stáži ve Finsku a samozřejmě přednáškách a seminářích v různých dalších zemích - v Austrálii, Francii, Rakousku atd. Měl jsem tímto tedy možnost nahlédnout do různých zdravotních systémů, čímž se mi nabídlo určité srovnání a nemůžu než konstatovat, že ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi je naše medicína na špičkové úrovni. Výukou na lékařské fakultě se podílíte na vědomostní přípravě nových lékařů, v čem se především liší dnešní studenti od těch, mezi které jste před lety patřil Vy? A projevuje se u studentů zájem o Váš obor? Řekl bych, že v době, kdy já jsem začal vyučovat, byli studenti průměrní, někteří výborní, někteří horší. Po revoluci došlo k tomu, že studenti měli o medicínu enormní zájem a opravdu bylo příjemné takové studenty učit. V poslední době opět pozoruji snížení zájmu a snížení úrovně znalostí, protože medicína není atraktivní, je špatně honorovaná, tudíž všichni dávají přednost jiným oborům, což je ostatně vidět z poměru přijatých studentů na různé obory - medicína 1 : 2, práva 1 : 5, humanitní směry 1 : 10 - z toho je vidět, jaký zájem o medicínu je. Rozdělil bych tedy dnešní studenty na tři skupiny. Jedna třetina jsou studenti, kteří medicínu opravdu chtějí dělat, tzn. učí se, připravují se na zkoušky atd., a z nich se pravděpodobně stanou dobří lékaři, prostřední třetina jsou ti průměrní a ke třetí skupině patří ti, kteří se na tuto školu prostě dostali a snaží se ji nějakým způsobem udělat. Co se týče zájmu o můj obor, musím říct, že v posledních sedmi letech jsme na kliniku přijali osm lékařů a až na jednu sem všichni chodili již jako studenti, což považuji za velmi pozitivní, nebo se s nimi můžeme blíže seznámit a naopak. Obecně myslím, že platí pravidlo, že student, který má o nějaký obor zájem, si jej vybere již při studiu, pravidelně chodí na kliniku a je také velmi pravděpodobné, že místo po ukončení studia sežene. A to bych každému studentovi, pokud se chce uplatnit, doporučil. Jinak tedy musím poznamenat, že ušní bohužel nestojí na vrcholu zájmu studentů. Pracujete v této době na nějaké publikaci a o čem by měla být? V současné době rekonstruuji byt, takže mi všichni kamarádi doporučují, abych napsal knihu Doktor rekonstruuje byt. Nejsem si bohužel jistý, zda se mi to podaří, protože jsem se na fakultě stal předsedou Akademického senátu a tato funkce mi zabírá opravdu velké množství času. S vedením fakulty se stýkám alespoň jednou do týdne a řešíme různé věci, k tomu je nutné udržovat chod kliniky V čem vidíte největší pokrok ve Vašem oboru za posledních zhruba deset let? Co se týče ušního - otologie - jsou to především objektivní vyšetřovací metodiky, které se zvláště v dětské otolaringologii uplatňují stále více, nebo při vyšetření musí pacient nějakým způsobem spolupracovat, což je u dítěte občas nemožné, protože do určitého věku nejsou schopny tyto děti kooperovat. Takže se hledají objektivní metody, které opravdu existují a za posledních několik let se velmi zdokonalily. Jsme tedy schopni novorozence vyšetřit a určit, zda slyší či neslyší i bez jeho spolupráce. Dalším důležitým krokem vpřed je samozřejmě zdokonalení operací a zlepšení mikroskopů a dalších nástrojů. V oblasti nosu vidím největší pokrok v tzv. endonazální chirurgii, která opravdu změnila pohled na nos a dutiny kolem nosu - operuje se optikou, jemnými nástroji, které jsou pro pacienty mnohem šetrnější, a to je velký pokrok. Jedním z dalších přínosů jsou léky, které dokážou některé choroby tak výrazně potlačit, že není nutné operovat. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je celková anestezie, která se uplatňuje při mnoha zákrocích. Při vstupu na kliniku si každý návštěvník nemůže nevšimnout fotografií motocyklů. Patří motorky k Vašim koníčkům? O motorky jsem se začal zajímat někdy v sedmačtyřiceti letech. V současné době mám motocykl Yamaha. Není to tedy bohužel Harley Davidson, který patří do trošku jiné cenové relace. Každopádně je pro mě jízda na tomto dopravním prostředku obrovským odreagováním, na který se však musíte pořádně soustředit, nebo každý pád znamená přinejmenším zranění. Jaké jsou další Vaše zájmy kromě jízdy na motocyklu? V prvé řadě je to vysokohorská turistika. V praxi to znamená sejít se s kamarády, vzít na záda ba oh a vyrazit na hory, např. do Dolomit. Většinou vylezeme na pět dní někam do hor, poté se na dva dny vrátíme do některého z kempů, kde se zotavíme, a pak opět vyrazíme na několik dní nahoru. Každoročně se na tuto dovolenou těším, letos máme v plánu Pyreneje. Dalším koníčkem, který chci krátce zmínit, je divadlo, nebo po celé studium na fakultě jsem docházel do komparsu do Janáčkova divadla a mám na toto období spoustu zábavných vzpomínek. Domnívám se také, že to byla výborná praxe pro moji další především pedagogickou činnost, nebo v divadle se člověk zbavil určitého ostychu vystoupit před velké množství lidí. Otázky přednostovi Kliniky dětské ORL prof. MUDr. Ivo Šlapákovi, CSc. kladla Jana Bendová 10

OBSAH. Na zdraví! Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 3

OBSAH. Na zdraví! Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 3 OBSAH Na zdraví! Zdravíčko! Bu te zdrávi! Hodně zdraví! Tak to je jen několik z mnoha velmi často užívaných pozdravů. Většinou si ani neuvědomujeme, že je říkáme, protože je vyslovujeme tak nějak automaticky.

Více

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie OBSAH: Fotografie k článku Aktuality - nová ambulance pro hojení chronických ran Fotografie k článku Aktuality - nová komunikační věž v Porodnici Fotografie k článku Perinatologická péče Fotografie k článku

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty ČÍSLO 5 ROČNÍK XI KVĚTEN 2009 Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty Od 20. dubna 2009 jsou v Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNO v provozu dvě nová lůžka pro

Více

OBSAH: ročník III - číslo 4 - prosinec 2002

OBSAH: ročník III - číslo 4 - prosinec 2002 OBSAH: Fotografie k článku 50 let činnosti Tkáňové banky FN Brno - Skladovací kontejnery s transplantáty v tekutém dusíku Fotografie k článku Z historie Neonatologického oddělení FN Brno Fotografie k článku

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 EDITORIAL Milé dámy, vážení pánové, je pátek dvacátého února 2009 po poledni a já mám psát editorial pro jarní vydání Nemocničního zpravodaje. Do rukou ho dostanete někdy

Více

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy obsah Úvodník ředitele... 2 Úvodník děkana... 2 Mezinárodní den sester... 4 Zřízení Wi-Fi ve VFN... 5 Umění komunikovat... 6 Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP... 7 Oddělení klinické psychologie

Více

Sborník textů z konference Přivádíme děti na svět

Sborník textů z konference Přivádíme děti na svět 1 Sborník textů z konference Přivádíme děti na svět Vydavatel: Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství, Praha 2002 Editorky: Mgr. Lucie Ryntová, Bc. Radka Wallerová Jazyková korektura: Mgr. Renáta Martincová

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

Profesní image sestry. Jana Skácilová

Profesní image sestry. Jana Skácilová Profesní image sestry Jana Skácilová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám profesí zdravotní sestry. V teoretické části popisuji historii ošetřovatelství a vzdělávání. Dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

leden 2012 Beseda v Librexu

leden 2012 Beseda v Librexu 1 leden 2012 Cvičení, které zvedlo Ostravany ze židlí Ocenění pro nejlepší Mnozí Ostravané zaznamenali 15. prosince 2011 blikající hasičské vozy, které se řítily k Fakultní nemocnici Ostrava. Zde totiž

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 7 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Neurochirurgie nové možnosti v operativě páteře čtěte na str. 10 14.

Více

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 EDITORIAL Milé a milí, vítejte v ZOO. Tak mi připadá letní číslo Nemocničního zpravodaje roku 2010. Nějak se to tak seběhlo, že tolik zvířátek jsme ještě v našem čtivu nikdy

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Děkujeme, pane řediteli. Několik slov před odchodem z funkce. Promoce. Velkorysý dar lékařské fakultě. Noví vedoucí pracovníci

Z OBSAHU ČÍSLA. Děkujeme, pane řediteli. Několik slov před odchodem z funkce. Promoce. Velkorysý dar lékařské fakultě. Noví vedoucí pracovníci 3 2009 Z OBSAHU ČÍSLA Děkujeme, pane řediteli Několik slov před odchodem z funkce Promoce Velkorysý dar lékařské fakultě Noví vedoucí pracovníci K osmdesátinám profesora Bohumila Konečného Hradecké medicínské

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ LÉTO 2015 REVUE ČASOPIS SKUPINY NEMOS ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ Jak se chránit před vznikem kožních nádorů? Fotografie Michal Sváček, MAFA INTRAVENOZNÍ ANALGEZIE Unikátní metoda tlumení porodních bolestí

Více

Úspěšné roky Jaroslavy Kunové

Úspěšné roky Jaroslavy Kunové 2 / 2014 / ročník VIII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Návštěva KARIM čtěte na str. 4 Rozhovor s Martinem Stránským čtěte na str. 8 Sexuologická ambulance pomáhá mnohým čtěte na str. 17 Úspěšné roky Jaroslavy

Více

rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně

rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně 7-I Už deset let u nás úspešne transplantujeme kostní dren Deset let se na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc úspěšně transplantuje kostní dřeň. První transplantace byla provedena 6.

Více

Největší investice Šumperské nemocnice od roku 1993 ROČNÍK 5 ČÍSLO 2 DUBEN 2011. Rentgenová pracoviště nemocnice přešla na digitální zpracování snímků

Největší investice Šumperské nemocnice od roku 1993 ROČNÍK 5 ČÍSLO 2 DUBEN 2011. Rentgenová pracoviště nemocnice přešla na digitální zpracování snímků ROČNÍK 5 ČÍSLO 2 DUBEN 2011 Největší investice Šumperské nemocnice od roku 1993 Rentgenová pracoviště nemocnice přešla na digitální zpracování snímků STRANA 3 Rozhovor s vicemiss Unikátní operace na Podlesí

Více

ročník 21 č. 1/2011 LÉTO /2011

ročník 21 č. 1/2011 LÉTO /2011 ročník 21 č. 1/2011 LÉTO /2011 EDITORIAL Milí uživatelé Nemocničního zpravodaje, pokud Vás překvapilo toto oslovení, prosím, nedivte se. S potěšením jsem byla svědkyní toho, jak se studentky pídily v knihovně

Více

Zdravotnictví se modernizuje

Zdravotnictví se modernizuje Informační měsíčník Středočeského kraje květen 2008 o zdravotnictví V kraji přibyla soukromá zdravotnická zařízení V Kolíně mají špičkové operační sály Záchranná služba pro milión obyvatel Zdravotnický

Více