UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se studijním oborem Speciální pedagogika - učitelství Praha květen 2015

2 Roháčova 63, Praha 3, tel.: Sekretariát Akreditační komise Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 V Praze dne 26. května 2015 Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů) navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika se studijním oborem Speciální pedagogika - učitelství Vážení, žádáme o prodloužení rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika se studijním oborem Speciální pedagogika učitelství (akreditace na dostudování), která je v současné době udělena do 30. září 2015 rozhodnutím MŠMT Č.j.: MSMT/11206/2015, a to z důvodu možnosti kontinuálního dostudování stávajících studentů ve vazbě na plánování výuky v akademickém roce 2015/2016 pro studenty současného prvního ročníku a řešení harmonogramu státních závěrečných zkoušek pro studenty současného druhého ročníku. Žádáme o zařazení k projednání na nejbližším zasedání Akreditační komise. Řešení situace je naléhavé i z hlediska platné legislativy v oblasti pedagogických pracovníků, jelikož řadě studentů, kteří působí jako pedagogičtí pracovníci na základních školách, hrozí ukončení pracovního poměru z důvodu neexistence dlouhodobějšího časového horizontu k dokončení a uzavření studia, a to jak pro první, tak pro druhé ročníky, z čehož pramení i ohrožení existenční. Stávající situace s nejasnou perspektivou má velké psychologické a potencionálně i ekonomické/profesní dopady na většinu studentů v programu Speciální pedagogika, zejména pak na studenty v oboru Speciální pedagogika - učitelství. Tito studenti nastoupili do řádně akreditovaného studia, velká většina z nich dosud splnila všechny své studijní povinnosti tak, jak je definovala akreditace, legislativa i platné interní dokumenty univerzity (např. Studijní a zkušební řád). Navzdory svému odpovědnému přístupu a splnění všech povinností nyní již několik měsíců žijí studenti ve stresu pramenícím z obav, zda a za jakých podmínek jim bude umožněno započaté studium dokončit.

3 K řešení celé situace byla uskutečněna řada jednání mezi MŠMT a UJAK, se zástupci tří vybraných pedagogických fakult byla uzavřena Smlouva o supervizi magisterského studijního programu Speciální pedagogika. Supervize členů z vybraných pedagogických fakult, a to Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci, probíhala v měsíci březnu a dubnu letošního roku. K 30. březnu 2015 UJAK předložila komplexní materiál ohledně předpokladů pro zajištění dostudování stávajících studentů včetně žádosti o dostudování. Součástí tohoto materiálu byla informace o naplnění požadavků Akreditační komise s termínem splnění k 1. březnu (učitelská praxe, diplomové práce a rozvrh studia) a k 1. dubnu (technická aplikace pro zveřejňování bakalářských a diplomových prací s posudky a výsledkem obhajoby, podání žádosti o akreditaci na dostudování, zveřejnění kvalifikačních prací před obhajobou a složení komisí pro státní závěrečné zkoušky), uvedeny byly i další podklady jako opatření k zajištění kvality praxí, vedení diplomových prací, zápis z Vědecké rady, Smlouva o supervizi. Všechny požadavky byly v daných termínech splněny. V průběhu činnosti účelové pracovní skupiny UJAK předkládala všechny požadované podklady v tištěné i elektronické podobě v požadovaných termínech. V druhé polovině dubna UJAK obdržela Zprávu o činnosti účelové pracovní skupiny za období od 6. března do 13. dubna 2015 a stanovisko Akreditační komise k žádosti o dostudování stávajících studentů. Na základě závěrů zprávy expertní skupiny Akreditační komise požadovala zaslat kontrolní zprávu do 15. května 2015 k opatřením ohledně řízení praxí a vedení diplomových prací. K vyžádaným podrobnějším podkladům týkajících se výsledků hodnocení účelové pracovní skupiny zpracovala UJAK poměrně rozsáhlou analýzu výstupů u jednotlivých studentů k jednotlivým kritériím, byly uvedeny komentáře nebo odkaz na doložený dokument. Kontrolní zpráva byla předána na MŠMT v požadovaném termínu 15. května Kontrolní zpráva obsahuje přijatá opatření k postupům v návaznosti na Smlouvu o vykonání řízené praxe a Potvrzení o praxi, a to s důrazem na zaměření pracoviště a erudici vedoucího praxe. Posíleni byli koordinátoři praxí z řad akademických pracovníků UJAK. Výběr pracovišť se řídí zákonem o pedagogických pracovnících tak, aby korespondoval s možným uplatněním absolventů daného studijního programu a oboru. Opatření k vedení diplomových prací se týkají zejména témat diplomových prací a vedoucích prací. Schvalování tématu diplomové práce se bude účastnit nejen vedoucí katedry, ale i garantka studijního programu. Vyhodnocení výstupů provedených ÚPS k jednotlivým studentům s poznámkou k tématu zpracovanou UJAK bude ve všech případech předáno k dispozici komisi pro státní závěrečnou zkoušku, která posoudí výsledek obhajoby a event. přepracování či doplnění diplomové práce. Během spolupráce univerzity s AK a expertní skupinou se ukázala řada podnětů, které by se měly do budoucna stát součástí odborné diskuze nad další profesní přípravou studentů speciální pedagogiky to když například praxe některých studentů byly hodnoceny expertní skupinou jako vyhovující, zatímco u jiných studentů byly praxe ze shodného nebo podobného pracoviště hodnoceny jako nedostatečně (s odůvodněním konstatujícím nevhodnost pracoviště), nebo když témata diplomových prací některých studentů byla vyhodnocena jako nevhodná, zatímco u jiných studentů táž témata byla hodnocena jako vhodná. Tyto skutečnosti poukazují na nejasně definované hranice speciální pedagogiky jakožto vědecké disciplíny, neměly by ale být bariérou pro dostudování stávajících

4 studentů, z nichž mnozí mají za sebou rozsáhlou pedagogickou praxi a do studia nastoupili s dobrým úmyslem vyhovět kvalifikačním požadavkům zákona o pedagogických pracovnících. Ke státní závěrečné zkoušce ve studijním oboru Speciální pedagogika - učitelství přistoupí studenti, kteří splnili studijní povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem UJAK, v prvním termínu dle harmonogramu SZZK zaslaného MŠMT ve dnech června Studenti, kteří odevzdali/odevzdají diplomovou práci na základě Opatření rektora č. 7/2015 do 28. května 2015 v elektronické podobě a do 4. června v tištěné podobě, přistoupí k SZZK v září (plánované období 30. srpna 11. září 2015). Výsledky posouzení účelovou pracovní skupinou k diplomovým pracím budou předány komisi SZZK, která spolu s obhajobou posoudí výsledné hodnocení diplomové práce. MŠMT budou do komisí jmenováni ještě další členové. Studijní program bude dokončen ve shodě s předchozí akreditací včetně dříve deklarovaného a posíleného personálního zabezpečení s tím, že počty studentů ve výuce budou výrazně nižší, jelikož se budou týkat pouze jednoho ročníku. Materiálně- technické vybavení je k výuce i celému procesu vysokoškolského studia zajištěno. Jelikož došlo k posunu zahájení letního semestru, bude řada studentů přistupovat ke SZZK v prvním termínu, ať už v červnu nebo v září. Vzhledem k případnému opakování SZZK zatím současným termínem platnosti akreditace není vytvořen prostor pro dlouhodobější plánování ukončování studia studentů druhého ročníku. Není vytvořena ani perspektiva pro studium studentů prvního ročníku. Žádáme tedy o prodloužení platnosti akreditace se zohledněním výše uvedených potřeb k , aby výuka mohla probíhat kontinuálně, aby studium mohlo být řádně ukončováno i s možností opakování SZZK a aby nebyla ohrožena pracovní místa zejména studentů pedagogů na základních školách nejistotu možností zdárného zakončení studia. V příloze dokládáme kladné hodnocení průběhu státních závěrečných zkoušek v měsíci dubnu zprávou zaslanou ředitelkou odboru vysokých škol Mgr. Karolínou Gondkovou mailem dne 21. května 2015, i když se týkalo pouze studentů studijního programu/oboru Speciální pedagogika. Hodnocení dokládá standardní průběh SZZK s odpovídající odbornou úrovní, hodnocena byla obhajoba, průběh teoretické zkoušky a výkon studentů, ze 49 studentů složilo státní závěrečnou zkoušku 46 studentů úspěšně. S pozdravem doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. rektor PŘÍLOHA Zpráva o průběhu státních závěrečných zkoušek na UJAK ve dnech 23. a Na vědomí: Vážená paní Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7

5 Praha 1 PŘÍLOHA Zpráva o průběhu státních závěrečných zkoušek na UJAK ve dnech 23. a Níže uvedené komentáře a hodnocení se vztahují pouze k průběhu státních závěrečných zkoušek, které se konaly ve dnech 23. a za fyzické účasti členů komisí delegovaných MŠMT. Obhajoba prací: Obhajoba probíhala dle standardního modelu (představení práce studentem, reakce na posudky vedoucího a oponenta, odpovědi na dotazy členů komise). Prostor byl věnován zejm. diskusi k praktické části práce. U obhajoby není pravděpodobně vyžadována povinná účast vedoucího práce nebo oponenta. Průběh teoretické zkoušky: Ve čtvrtek ( ) nebyli zástupci MŠMT přítomni losování otázek, není proto možné posoudit jeho průběh, páteční průběh ( ) losování nebyl shledán jako problémový. Studenti měli dostatek časového prostoru na písemnou přípravu. Odpovědi na jednotlivé vylosované otázky byly doplněny průběžnými otázkami členů komise. Hodnocení výkonu studentů: Proběhlo za účasti všech členů komise. Každá známka byla diskutována, hodnocen byl výkon studentů z hlediska kvality odpovědí na vylosované téma i doplňující otázky. Byl hodnocen jazykový projev i míra užitých odborných jazykových prostředků. Úroveň vědomostí studentů byla v korelaci s výsledným hodnocením komise, využita byla celá škála čtyřstupňového hodnocení včetně hodnocení neprospěl. Každý student konal zkoušku ze 3 předmětů (2 povinné a 1 povinně volitelný). Kontrolou zkušebních okruhů bylo zjištěno, že se do určité míry napříč jednotlivými předměty tematicky překrývají. Při průběhu SZZ byla pozorována jistá míra mírné nervozity na straně studentů i členů zkušebních komisí, vyvolaná pravděpodobně přítomností zástupců MŠMT, nicméně průběh zkoušek proběhl na odpovídající odborné úrovni a ve standardní kvalitě, celková atmosféra byla korektní. V Praze a Olomouci, dne doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s

Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s listopad 2012 Úvod Akreditační komise (dále také AK) rozhodla na svém zasedání 1/2011, které se konalo 1. 2. února 2011,

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s. r. o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s. r. o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s. r. o. duben 2015 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 5/2014 ve dnech 1. 3. prosince

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci červen 2014 Úvod: Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 25.

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. listopad 2010 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 25. 27. ledna 2010 v Kutné Hoře,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 12. 14. dubna 2010, že bude v souladu

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. červen 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 5/2013

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. duben 2010 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 23. 25. 11. 2009, že bude v souladu s 84 odst.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Přírodovědecká fakulta JU má akreditovaných celkem 8 doktorských studijních programů s jedenácti studijními obory, standardní doba studia 4 roky.

Přírodovědecká fakulta JU má akreditovaných celkem 8 doktorských studijních programů s jedenácti studijními obory, standardní doba studia 4 roky. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích duben 2013 O hodnocení doktorských studijních

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221. 1. máje 221, 767 59 Kroměříž

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221. 1. máje 221, 767 59 Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221 1. máje 221, 767 59 Kroměříž Identifikátor školy:

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Praha prosinec 2006

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Praha prosinec 2006 Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Praha prosinec 2006 Akreditační komise na svém zasedání, které se konalo ve dnech 25. a 26. dubna 2006 rozhodla o hodnocení Vysoké

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod do studia PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF u K Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně únor 2011 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2010 ve dnech 25. 27. ledna 2010,

Více

1) Schopnost kritické reflexe vývoje na škole a schopnost přijímat adekvátní opatření 2) Transparentnost studia a) Přijímací zkoušky:

1) Schopnost kritické reflexe vývoje na škole a schopnost přijímat adekvátní opatření 2) Transparentnost studia a) Přijímací zkoušky: Zpráva Akreditační komise o hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., Praha, zaměřené na průběh studia v bakalářských a magisterských studijních programech červen 2010

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město

Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3-Žižkov Právně zastoupena Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1-Nové Město Předsedkyně Akreditační

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více