Školní řád pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád pro školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova Uničov Školní řád pro školní rok Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : Datum platnosti : od do Počet stran : 9 Přílohy : Hodnocení žáka speciální školy Dokument Bezpečná škola Pozn. Změny ve školním řádu budou prováděny dle aktuálních potřeb provozu školy - 1 -

2 ÚVOD Školní řád /dále ŠŘ/ je základní vnitřní norma organizace, která upravuje vztahy subjektů přicházejících do styku v procesu vzdělávání a výchovy. Jedná se o vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči žáků a školou. Každá ze zúčastněných stran má svá práva i povinnosti. Tyto vyplývají z obecně platných předpisů Zákon o rodině, zákon č. 561/2004 Školský zákon, Vyhláška 48/2005 Sb. MŠMT ČR o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,mezinárodní smlouvy o lidských právech a právech dítěte, Vyhláška 72/2005 Sb. MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, zákon č. 40/1964 Občanský zákoník, zákon č. 65/1965 Zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů ). Podstatné údaje pro rodiče jsou uváděny v žákovských knížkách. V nich by také mělo být aktuální spojení na rodiče a údaj o zdravotní pojišťovně. Školní řád je projednán pedagogickou radou, a jsou s ním seznámeni žáci i rodiče. Škola plně akceptuje osobnost žáka. 1. Všeobecná základní organizační pravidla týkající se práv, povinností a vzájemných vztahů : - Práva a povinnosti školy - Práva a povinnosti rodičů 2. Provoz a vnitřní režim školy : - Organizace vyučování a dalších činností školy - Povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole - Pokyny k osobní hygieně, bezpečnosti a ochraně zdraví - Ustanovení o dozoru nad žáky - Pokyny pro učitele - Povinnost třídních učitelů - Podávání léků - Povinnosti správních zaměstnanců - Povinnosti všech zaměstnanců 3. Hodnocení a klasifikace žáků Přílohy : - Bezpečná škola /soubor školních řádů dílen, pracoven + bezpečnostní pokyny k dalším školním aktivitám/ - Hodnocení žáků 1. Všeobecná základní organizační pravidla týkající se práv, povinností a vzájemných vztahů V souladu s deklarací práv dítěte má každý žák právo na vzdělávání a účast ve výuce, na odpočinek, volný čas a na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. V souladu s tím je nutné vzájemné respektování práv a povinností školy, rodičů a žáků

3 Práva a povinnosti školy Škola je instituce, jejíž hlavním posláním je vzdělávání žáků. Vedle tohoto prvotního úkolu také žáky vychovává. Navazuje tak na výchovu dítěte v rodině, která je základem pro výchovné působení školy. Škola má zejména právo: - na slušné jednání a chování ze strany žáků i rodičů - očekávat od rodičů, že se budou zajímat o práci svého dítěte ve škole a aktivně spolupracovat při řešení problémů svých dětí ve škole - vyžadovat od žáků plnění pokynů souvisejících se vzděláváním a výchovou a s organizací provozu školy - neuznat žákovi omluvenku, jestliže důvod na ní uvedený je v přímém rozporu se zjištěnou skutečností - nesmí být omezováno právo zákonných zástupců podávat připomínky a stížnosti k výchovně vzdělávacímu procesu školy - škola při výchově a vzdělávání zajišťuje všem žákům bezpečný pobyt ve škole, chrání jejich zdraví Práva a povinnosti rodičů Spolupráce školy s rodiči žáků je důležitou podmínkou pro zdárný průběh vzdělávacího a výchovného působení na žáky. Rodiče mají zejména právo: - zvolit si školu podle potřeb či zájmu dítěte - na informace o prospěchu a chování svého dítěte - na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona 561/2004 a vyhlášky 72/2005 ve znění pozdějších předpisů - na přístup ke všem veřejným dokumentům školy - organizovat se v OS Jasněnka - tj. Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a přes tuto organizaci se podílet na chodu školy; volit a být voleni do školské rady popř. rady o.p.s. - vyjádřit se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí - vznést stížnost k řediteli školy, pokud se domnívá, že v případě jeho dítěte škola pochybila Rodiče mají zejména povinnost: - dohlížet na řádnou přípravu svého dítěte na vyučování a na řádnou docházku do školy - informovat se na prospěch a chování svého dítěte ve škole - řádně a včas omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole a na školních akcích. Do 3 dnů absence omlouvá žáka rodič. Je-li žák nemocný více dní je nutné potvrzení lékaře. - na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se prospěchových, výchovných nebo zdravotních problémů svých dětí - řádně a včas platit příspěvky školné, obědy - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - informovat školu o změně adresy, telefonického spojení a zdravotní pojišťovny dítěte - poskytnout škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dětí - zákonný zástupce je povinen dbát na to, aby jeho dítě plnilo základní povinnou školní - 3 -

4 docházku - přes správní a školskou radu může být do jisté míry ze strany zákonných zástupců ovlivňováno dění ve škole - Rodič je povinen se řídit Smlouvou o poskytování vzdělání, která je podepsaná mezi školou a rodičem podle 123 zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti žáků Výchova a vzdělávání je přizpůsobeno individuálním schopnostem každého žáka. Žák má zejména právo na: - respektování své individuality; respektování kulturního prostředí, z něhož žák pochází - vzdělání a školské služby podle Školského zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů; - informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání - na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle ŠZ 561/2004, ve znění pozdějších předpisů - vyjádření se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání - ochranu rodinných, zdravotních a jiných údajů, týkajících se jeho osoby - bezplatné zapůjčení didaktických, rehabilitačních i kompenzačních pomůcek - stravování ve školní jídelně a na umístění ve stacionáři - na pravidelnou rehabilitaci a jiné nadstandardní služby poskytované školou nebo zřizovatelem Žák má zejména povinnost: - podle svých možností a schopností se řádně a soustavně připravovat na vyučování;chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin - chovat se slušně nejen k dospělým ale i ke spolužákům; chování žáků ve škole i mimo ni se řídí základními pravidly slušnosti a zdvořilosti přiměřenými příslušnému věku a mentální vyspělosti žáka - plnit pokyny zaměstnanců školy, které se týkají vzdělávacího procesu a organizace chodu školy - šetřit majetek školy; škodu, kterou žák svým jednáním způsobí na majetku školy, je povinen podle dohody se školou společně s rodiči (zákonnými zástupci) nahradit 2. Provoz a vnitřní režim školy Zásady provozu a režimu školy vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Provozní podmínky školy jsou přizpůsobeny s ohledem na žáky. Většina žáků je do školy svážena denně autem OS Jasněnka. Ostatní žáci dochází do školy v doprovodu rodičů. Organizace vyučování a dalších činností ve škole - Budova se otevírá v 7,00 hod. pro děti, které přijíždějí do školy svozem. Všechny děti se přezouvají v šatnách, které jsou rozděleny podle tříd, popř. podle individuálních potřeb a schopností žáků. V době od hod. jsou školní děti ve stacionáři. - V době od jsou již pod dozorem pedagogů a připravují se na výuku

5 - Do stacionáře nastupují, požádají-li o to rodiče, opět po skončení výuky. - Provoz stacionáře je do hod. - Výuka je rozdělena do tří vyučovacích bloků. /pozn. Vyučovací bloky obsáhnou určitý počet vyučovacích hodin 1 vyučovací hodina = 45 min + krátké přestávky v trvání 5 minut a delší přestávky na oběd/ První blok : hod. 1. vyučovací hodina výuka, svačina Druhý blok : hod. 2. vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina Třetí blok : Přestávka na oběd vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina odjezd domů od Náplň vyučovacích bloků určuje každý vyučující podle rozvrhu hodin a podle individuálních potřeb žáků. U ročníků s vyšší hodinovou dotací probíhá výuka dle přesného časového rozvrhu, který lze po dohodě s vedením školy upravit podle potřeb žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole - Žáci se po příchodu do budovy přezouvají v šatnách, svrchní oděv si odkládají na věšáky a do oděvních košíků nebo skříní - Hlavní vchody do šaten jsou během vyučování zamčeny. - Žáci i o přestávkách zůstávají ve třídách pod dozorem učitelů popř. asistentů ped.. - Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče předem, jde-li např. o lékařské vyšetření apod.. V případě nemoci oznámí rodiče škole co nejdříve pravděpodobnou dobu absence žáka. Absenci žáka ohlašují rodiče nejpozději do 24 hodin. - Žáci zdraví pracovníky školy a jiné dospělé osoby pozdravem Dobrý den. Oslovují je paní učitelko, paní kuchařko apod

6 - Do školy nosí žáci jen věci potřebné. - Za odložené věci žáků odpovídá škola (věci však musí být uloženy ve vyhrazených prostorách). - Škody, které žák způsobí na zařízení školy úmyslně nebo z nedbalosti, jsou rodiče povinni nahradit v plné výši nebo na základě dohody s vedením školy. - Pokud žáci dojíždějí do školy na kolech, odkládají je do stojanů na vyhrazeném místě. Pro kočárky a inv.vozíky má škola vyhrazené místo v budově kočárkárny a zodpovídá za ně. - Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit vyučujícímu změny ve zdravotním stavu žáka, popř. domácí úrazy. Pokyny k osobní hygieně, bezpečnosti a ochraně zdraví - Učitelé a vychovatelé neustále vedou žáky k pořádku a čistotě ve třídách, k základním hygienickým zásadám, k sebeobsluze. - Každá třída má k dispozici (vedle třídy) umývárnu s ručníky a WC + 2 sprchové kouty - V případě zjištění, že v rodině žáka nejsou dodržovány základní hygienické návyky a zásady sebeobsluhy kontaktuje se učitel s rodinou za účelem sjednání nápravy. V případě opakovaných problémů se obrátí na vedení školy. - Vyučující dohlíží na to, aby žáci chodili do školy upravení a v čistém oblečení. V případě, že učitel opakovaně zjistí u žáka hygienické nedostatky, ihned kontaktuje zákonného zástupce. - Ve škole se žáci přezouvají do vhodné obuvi. V hodinách TV cvičí v předepsaném cvičebním úboru, také v pracovním vyučování používají vhodný pracovní oděv, popř. obuv. - Třídy se větrají okny jen v přítomnosti vyučujícího. - O přestávkách žáci neopouštějí svévolně třídu. - V případě školního úrazu první pomoc poskytuje ihned učitel, popř. zdravotník stacionáře. Podle potřeby zařídí ošetření žáka na zdravotním středisku a vyrozumí rodiče postiženého. Za vyplnění záznamu o úrazu odpovídá vyučující, v jehož hodině se úraz stal. - Uzávěry elektřiny, plynu a vody jsou ovládány pouze dospělými osobami. Jakákoliv manipulace s nimi je žákům zakázána. (totéž platí při zapojování radií, počítačů a televize do zdroje). Zásuvky ve třídách i v celé budově jsou opatřeny bezpečnostními krytkami

7 - Pedagogové dohlížejí na pitný režim u žáků / hlavně u žáků nižšího stupně/. - Třídní učitelka popř. zdravotní pracovnice dohlíží na intimní hygienu u dospívajících dívek i chlapců Ustanovení o dozoru nad žáky - Dozor ve třídě a kontrolu na WC vykonává každý učitel / popř. asistent pedagoga/ ve své vlastní třídě, není-li mu určeno jinak. - Dozory v jídelně - každý učitel,asistent, vychovatel odpovídá za chování svých žáků a současně dohlíží i na ostatní žáky, aby byly dodržovány pravidla správného stolování, včetně pořádku po ukončení svačiny nebo oběda. - Po ukončení vyučování odvede učitel žáky do stacionáře.nebo setrvá s nimi ve třídě do té doby, dokud děti neodjedou svozem, nebo dokud si je nevyzvednou rodiče. - V případě, že rodiče souhlasí s tím, aby jejich dítě chodilo ze školy samo domů, je nutné tuto skutečnost dát písemně. /Tato záležitost se týká jen starších žáků/ viz. Příloha č. 2 Souhlas rodičů / / - Při zájmových činnostech dozírá na žáky vyučující. - Učitelé tělesné výchovy a pracovního vyučování odpovídají za žáky během přesunu z budovy do místa jejich výuky včetně návratu zpět. - Během vyučování i po jeho ukončení nesmí zůstat žáci bez dozoru. V případě nutnosti požádá vyučující jinou dospělou osobu o dozor nad jeho žáky /asistenta, vychovatele/. Pokyny pro učitele - Učitelé přicházejí do školy nejpozději v 7.40 hod. a v 7.45 přebírají žáky ze stacionáře a odvádějí je do tříd - Informace učitelům jsou podávány ústně na provozních poradách, osobně nebo jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách školy a stacionáře. - Každý učitel a vychovatel je povinen číst časopis Střediska informatiky a služeb školám v Olomouci dále časopisy pro pedagogy Informatorium pro mateřské školy, Učitelské noviny, Speciální pedagogika aj. publikace určené pedagogům. - Ke konci každého měsíce zapíše pedagog měsíční hodnocení každého žáka a připraví si Výchovně vzdělávací plán /dále VVP/ žáka pro měsíc následující. S hodnocením i s následujícími měsíčními plány jsou vždy ke konci měsíce seznámeni rodiče žáka, kteří toto potvrdí svým podpisem V případě problémových žáků nebo nesouhlasu rodičů s VVP je celá záležitost projednána s ředitelkou školy, popř. příslušným odborníkem /psychologem, neurologem, rehabilitačním pracovníkem, logopedem, apd./ - 7 -

8 - Vyučující zapisují do třídních knih absence žáků, náplně vyuč. hodin, školní akce, /kultura, sport, atd. / - V případě, že učitel odchází se svými žáky během výuky mimo budovu školy /vycházka, filmové představení, v rámci TV, PV apd./ zapíše tuto skutečnost do knihy vycházek a informuje o tom vedení školy. Při pohybu třídy mimo budovu školy je pedagog povinen se vybavit mobilním telefonem. V mobilním telefonu musí mít zaznamenán telefonní číslo školy, popř. ředitelky - Nepřítomnost učitele známá předem omlouvá se řediteli a žádá o zajištění zastupování (lékařská vyšetření, vážné rodinné problémy, atd.). Nepřítomnost pedagoga se dále řídí pokyny BOZP / propustky, atd./ - Nepřítomnost předem neznámá informovat vedení školy v nejkratší možné době (telefon, fax, e-.mail ), doručením potvrzení o pracovní neschopnosti. - Pokud dojde při vyučování k úrazu žáka, ihned to vyučující oznámí vedení školy a zapíše tuto událost do Knihy úrazů. O úrazu informuje vyučující rodiče zraněného žáka písemně nebo telefonicky. V případě komplikací postupuje podle pokynů BOZP. - Vyučující jsou ve spojení s rodiči pomocí žákovských deníčků, třídních schůzek, telefonicky, rodiče mohou kdykoliv do školy přijít a účastnit se výuky svého dítěte V případě nutnosti kontaktuje vyučující rodiče telefonicky. V případě, že mezi učitelem a rodiči dojde k neshodě je nutné oznámit to ředitelce školy. /Spolupráce s rodiči viz. Program rodiče/ - V případě pořádání exkurzí nebo výletů, popř. jiných podobných akcí oznámí toto učitel řediteli školy formou písemného oznámení /Formulář o pořádané akci/ - Škola je nekuřácké pracoviště. - Jde-li učitel se třídou na vycházku, exkurzi nebo jiné místo v rámci výchovně vzdělávací činnosti, bude vycházet ze školy a zpět se do školy vrací. Týká se i hodin TV a prac. vyučování. Výjimky povoluje vedení školy v odůvodněných případech. Každé opuštění školy s žáky hlásí učitel vedení školy, popř. zřizovateli. Zápis do knihy vycházek Povinnosti třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků - Vedení dokumentace: třídní knihy, třídní výkazy,katalogové listy, VVP žáka + další dokumentace v rámci vnitřních pokynů školy. - Příprava na výuku: přípravy, vyhotovení celoročních a VVP plánů, popř. další dokumentace související s výukou /pracovní listy, pomůcky, atd./. - Třídní kniha : omlouvání absence žáků, odpovědnost za úplnost záznamu vyučovacích hodin, včetně zápisu různých kulturních akcí, exkurzí, lékařských prohlídek, apd. - Na vyžádání vedení školy předkládá dokumentaci ke kontrole

9 - Každý třídní učitel je povinen znát diagnózy svých žáků a závěrečná doporučení z odborných vyšetření / psychologické vyš. z SPC, rehabilitační lékař, logoped, apd./ - Sleduje výchovně -vzdělávací trendy v oboru speciální pedagogiky a podle možností je po konzultaci zavádí do výuky. - Záznamy o žácích do osobních materiálů provedou třídní učitelé dvakrát do roka (pololetí a konec školního roku), dále podle nutnosti. - V den vydání vysvědčení a na konci školního roku odevzdají dokumentaci vedení školy ke kontrole popř. k archivaci - Podílí se na přípravě náplně třídních schůzek + dalších akcí pořádaných školou nebo zřizovatelem. - Práce vyučujícího musí být aktivní a tvůrčí. - Pedagog sám dbá na své další sebevzdělávání - Pedagog se řídí Morálním kodexem ZŠ speciální Jasněnka,o.p.s. v Uničově - Pedagog dodržuje zásady korektnosti a speciálního přístupu k žákům - Poskytuje každému žákovi vzdělávání v nejvyšší možné kvalitě - Zachová mlčenlivost o soukromých údajích žáků a jejich rodičů - Upozorní úřad péče o dítě, jestliže u žáka přetrvávají prospěchové nebo výchovné problémy a rodiče nespolupracují se školou při řešení a nápravě těchto problémů či se tato činnost míjí úspěchem. - V případě podezření, že žák je vystaven psychickému či fyzickému nátlaku ze strany rodiny či jiné osoby nebo že přichází do styku s omamnými látkami, ihned tuto skutečnost nahlásí řediteli, který dál řeší tuto skutečnost s rodiči a následně dalšími příslušnými odborníky, popř. s institucemi péče o dítě. Podávání léků - V případě, že žák během dne užívá léky, jeho podávání musí rodiče prokonzultovat s učitelem, který bude dbát na správnost užívání. Po dohodě s rodiči může dozor nad podáváním léků mít i zdravotní pracovnice stacionáře. Léky jsou uloženy u učitele nebo v lékárniče. Nejsou ponechány žákovi. Pokud rodiče žádají, aby léky podával učitel, musí k tomuto úkonu dát plnou moc a učitel je tímto úkolem pověřen. K podávání léků musí být písemné zplnomocnění. od rodičů včetně lékařského souhlasu s podáváním léků a na základě toho, ředitelka pověří daného pedagoga tímto úkonem. / Formulář Zplnomocnění k podávání léků Pověření k podávání léků / - 9 -

10 Povinnosti správních zaměstnanců - Povinnosti těchto pracovníků jsou stanoveny ZP a náplní práce, která je součástí pracovní smlouvy. Povinnosti všech zaměstnanců školy -Každý zaměstnanec školy je povinen vedení školy hlásit případ, kdy zjistí na některém dítěti stopy psychického či fyzického nátlaku.. - Rovněž všichni zaměstnanci jsou povinni nahlásit případ, kdy zjistí, že některé z dětí se pohybuje v prostředí, kde přichází do jakéhokoliv styku s alkoholem, drogou či jinou omamnou látkou. - Všichni zaměstnanci se řídí ZP, školským zákonem, pracovní náplní a vnitřními pokyny školy. 3. Hodnocení a klasifikace žáků K vyjádření výsledků vzdělávání žáka je používán tiskopis SEVT č Základní škola speciální. Výstupní hodnocení žáka se vydává na základě 51 zákona č. 561/5004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Absolvent ZŠ speciální ve smyslu 45 odst.2 šk.z. 561/2004 získává základy vzdělání uvádí se na zadní straně tiskopisu vysvědčení v kolonce Doložka o získání stupně zákl.vzdělání. Žák je ze všech předmětů hodnocen slovně, včetně hodnocení chování. Slovní hodnocení obsahuje konkrétní vyjádření toho, co žák v daném předmětu zvládl a v jaké kvalitě a vymezuje i další postupy rozvoje žáka vzhledem k jeho individuálním předpokladům. Hodnocení je podrobnější, pozitivně motivující, konkrétní a jasné, nepoužívá fráze s nevhodných negativních vyjádřením. Pedagog při hodnocení využívá: - Metodického pokynu k hodnocení žáků pomocné školy čl. 1 7, - Vyhláška 48/ odst. 2 ve znění pozdějších předpisů - Slovní hodnocení odborná literatura - Slovník verbálních obratů sestavený pedagogy školy - konzultace s ředitelkou školy /viz. Příloha Hodnocení žáků speciální školy / Změny, doplňky - Každá změna nebo doplňky tohoto Školního řádu budou ředitelstvím školy oznámeny na provozní poradě. V Uničově dne Mgr. Miloslava Bártová ředitelka školy

11 - 11 -

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Školní řád. Doplnění školního řádu - Zacházení s učební potřebou žákovskou knížkou - 23.11.2010.

Školní řád. Doplnění školního řádu - Zacházení s učební potřebou žákovskou knížkou - 23.11.2010. Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov TEL: 491 813 145 E-mail: josefovska.zs@tiscali.cz FAX: 491 812 954 www.zsjosefov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 6 /2007 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 31.08.2007

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: RA_005_v2

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: RA_005_v2 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov ŠKOLNÍ ŘÁD účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: RA_005_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová Počet stran, počet příloh: 12

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 Školní rok 2013/2014 Školní řád Telefon: 274 813 896 Fax: 274 814 848 E-mail: zs@zs-olesska.cz Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, 30, odstavce 1,2, a 3 vydávám školní řád Základní školy Svitavy, Sokolovská 1 s účinností od 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Libuše Hermannová ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne: 28.8.2011 Školská

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více