Školní řád pro školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád pro školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova Uničov Školní řád pro školní rok Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : Datum platnosti : od do Počet stran : 9 Přílohy : Hodnocení žáka speciální školy Dokument Bezpečná škola Pozn. Změny ve školním řádu budou prováděny dle aktuálních potřeb provozu školy - 1 -

2 ÚVOD Školní řád /dále ŠŘ/ je základní vnitřní norma organizace, která upravuje vztahy subjektů přicházejících do styku v procesu vzdělávání a výchovy. Jedná se o vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči žáků a školou. Každá ze zúčastněných stran má svá práva i povinnosti. Tyto vyplývají z obecně platných předpisů Zákon o rodině, zákon č. 561/2004 Školský zákon, Vyhláška 48/2005 Sb. MŠMT ČR o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,mezinárodní smlouvy o lidských právech a právech dítěte, Vyhláška 72/2005 Sb. MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, zákon č. 40/1964 Občanský zákoník, zákon č. 65/1965 Zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů ). Podstatné údaje pro rodiče jsou uváděny v žákovských knížkách. V nich by také mělo být aktuální spojení na rodiče a údaj o zdravotní pojišťovně. Školní řád je projednán pedagogickou radou, a jsou s ním seznámeni žáci i rodiče. Škola plně akceptuje osobnost žáka. 1. Všeobecná základní organizační pravidla týkající se práv, povinností a vzájemných vztahů : - Práva a povinnosti školy - Práva a povinnosti rodičů 2. Provoz a vnitřní režim školy : - Organizace vyučování a dalších činností školy - Povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole - Pokyny k osobní hygieně, bezpečnosti a ochraně zdraví - Ustanovení o dozoru nad žáky - Pokyny pro učitele - Povinnost třídních učitelů - Podávání léků - Povinnosti správních zaměstnanců - Povinnosti všech zaměstnanců 3. Hodnocení a klasifikace žáků Přílohy : - Bezpečná škola /soubor školních řádů dílen, pracoven + bezpečnostní pokyny k dalším školním aktivitám/ - Hodnocení žáků 1. Všeobecná základní organizační pravidla týkající se práv, povinností a vzájemných vztahů V souladu s deklarací práv dítěte má každý žák právo na vzdělávání a účast ve výuce, na odpočinek, volný čas a na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. V souladu s tím je nutné vzájemné respektování práv a povinností školy, rodičů a žáků

3 Práva a povinnosti školy Škola je instituce, jejíž hlavním posláním je vzdělávání žáků. Vedle tohoto prvotního úkolu také žáky vychovává. Navazuje tak na výchovu dítěte v rodině, která je základem pro výchovné působení školy. Škola má zejména právo: - na slušné jednání a chování ze strany žáků i rodičů - očekávat od rodičů, že se budou zajímat o práci svého dítěte ve škole a aktivně spolupracovat při řešení problémů svých dětí ve škole - vyžadovat od žáků plnění pokynů souvisejících se vzděláváním a výchovou a s organizací provozu školy - neuznat žákovi omluvenku, jestliže důvod na ní uvedený je v přímém rozporu se zjištěnou skutečností - nesmí být omezováno právo zákonných zástupců podávat připomínky a stížnosti k výchovně vzdělávacímu procesu školy - škola při výchově a vzdělávání zajišťuje všem žákům bezpečný pobyt ve škole, chrání jejich zdraví Práva a povinnosti rodičů Spolupráce školy s rodiči žáků je důležitou podmínkou pro zdárný průběh vzdělávacího a výchovného působení na žáky. Rodiče mají zejména právo: - zvolit si školu podle potřeb či zájmu dítěte - na informace o prospěchu a chování svého dítěte - na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona 561/2004 a vyhlášky 72/2005 ve znění pozdějších předpisů - na přístup ke všem veřejným dokumentům školy - organizovat se v OS Jasněnka - tj. Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a přes tuto organizaci se podílet na chodu školy; volit a být voleni do školské rady popř. rady o.p.s. - vyjádřit se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí - vznést stížnost k řediteli školy, pokud se domnívá, že v případě jeho dítěte škola pochybila Rodiče mají zejména povinnost: - dohlížet na řádnou přípravu svého dítěte na vyučování a na řádnou docházku do školy - informovat se na prospěch a chování svého dítěte ve škole - řádně a včas omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole a na školních akcích. Do 3 dnů absence omlouvá žáka rodič. Je-li žák nemocný více dní je nutné potvrzení lékaře. - na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se prospěchových, výchovných nebo zdravotních problémů svých dětí - řádně a včas platit příspěvky školné, obědy - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - informovat školu o změně adresy, telefonického spojení a zdravotní pojišťovny dítěte - poskytnout škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dětí - zákonný zástupce je povinen dbát na to, aby jeho dítě plnilo základní povinnou školní - 3 -

4 docházku - přes správní a školskou radu může být do jisté míry ze strany zákonných zástupců ovlivňováno dění ve škole - Rodič je povinen se řídit Smlouvou o poskytování vzdělání, která je podepsaná mezi školou a rodičem podle 123 zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti žáků Výchova a vzdělávání je přizpůsobeno individuálním schopnostem každého žáka. Žák má zejména právo na: - respektování své individuality; respektování kulturního prostředí, z něhož žák pochází - vzdělání a školské služby podle Školského zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů; - informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání - na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle ŠZ 561/2004, ve znění pozdějších předpisů - vyjádření se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání - ochranu rodinných, zdravotních a jiných údajů, týkajících se jeho osoby - bezplatné zapůjčení didaktických, rehabilitačních i kompenzačních pomůcek - stravování ve školní jídelně a na umístění ve stacionáři - na pravidelnou rehabilitaci a jiné nadstandardní služby poskytované školou nebo zřizovatelem Žák má zejména povinnost: - podle svých možností a schopností se řádně a soustavně připravovat na vyučování;chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin - chovat se slušně nejen k dospělým ale i ke spolužákům; chování žáků ve škole i mimo ni se řídí základními pravidly slušnosti a zdvořilosti přiměřenými příslušnému věku a mentální vyspělosti žáka - plnit pokyny zaměstnanců školy, které se týkají vzdělávacího procesu a organizace chodu školy - šetřit majetek školy; škodu, kterou žák svým jednáním způsobí na majetku školy, je povinen podle dohody se školou společně s rodiči (zákonnými zástupci) nahradit 2. Provoz a vnitřní režim školy Zásady provozu a režimu školy vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Provozní podmínky školy jsou přizpůsobeny s ohledem na žáky. Většina žáků je do školy svážena denně autem OS Jasněnka. Ostatní žáci dochází do školy v doprovodu rodičů. Organizace vyučování a dalších činností ve škole - Budova se otevírá v 7,00 hod. pro děti, které přijíždějí do školy svozem. Všechny děti se přezouvají v šatnách, které jsou rozděleny podle tříd, popř. podle individuálních potřeb a schopností žáků. V době od hod. jsou školní děti ve stacionáři. - V době od jsou již pod dozorem pedagogů a připravují se na výuku

5 - Do stacionáře nastupují, požádají-li o to rodiče, opět po skončení výuky. - Provoz stacionáře je do hod. - Výuka je rozdělena do tří vyučovacích bloků. /pozn. Vyučovací bloky obsáhnou určitý počet vyučovacích hodin 1 vyučovací hodina = 45 min + krátké přestávky v trvání 5 minut a delší přestávky na oběd/ První blok : hod. 1. vyučovací hodina výuka, svačina Druhý blok : hod. 2. vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina Třetí blok : Přestávka na oběd vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina odjezd domů od Náplň vyučovacích bloků určuje každý vyučující podle rozvrhu hodin a podle individuálních potřeb žáků. U ročníků s vyšší hodinovou dotací probíhá výuka dle přesného časového rozvrhu, který lze po dohodě s vedením školy upravit podle potřeb žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole - Žáci se po příchodu do budovy přezouvají v šatnách, svrchní oděv si odkládají na věšáky a do oděvních košíků nebo skříní - Hlavní vchody do šaten jsou během vyučování zamčeny. - Žáci i o přestávkách zůstávají ve třídách pod dozorem učitelů popř. asistentů ped.. - Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče předem, jde-li např. o lékařské vyšetření apod.. V případě nemoci oznámí rodiče škole co nejdříve pravděpodobnou dobu absence žáka. Absenci žáka ohlašují rodiče nejpozději do 24 hodin. - Žáci zdraví pracovníky školy a jiné dospělé osoby pozdravem Dobrý den. Oslovují je paní učitelko, paní kuchařko apod

6 - Do školy nosí žáci jen věci potřebné. - Za odložené věci žáků odpovídá škola (věci však musí být uloženy ve vyhrazených prostorách). - Škody, které žák způsobí na zařízení školy úmyslně nebo z nedbalosti, jsou rodiče povinni nahradit v plné výši nebo na základě dohody s vedením školy. - Pokud žáci dojíždějí do školy na kolech, odkládají je do stojanů na vyhrazeném místě. Pro kočárky a inv.vozíky má škola vyhrazené místo v budově kočárkárny a zodpovídá za ně. - Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit vyučujícímu změny ve zdravotním stavu žáka, popř. domácí úrazy. Pokyny k osobní hygieně, bezpečnosti a ochraně zdraví - Učitelé a vychovatelé neustále vedou žáky k pořádku a čistotě ve třídách, k základním hygienickým zásadám, k sebeobsluze. - Každá třída má k dispozici (vedle třídy) umývárnu s ručníky a WC + 2 sprchové kouty - V případě zjištění, že v rodině žáka nejsou dodržovány základní hygienické návyky a zásady sebeobsluhy kontaktuje se učitel s rodinou za účelem sjednání nápravy. V případě opakovaných problémů se obrátí na vedení školy. - Vyučující dohlíží na to, aby žáci chodili do školy upravení a v čistém oblečení. V případě, že učitel opakovaně zjistí u žáka hygienické nedostatky, ihned kontaktuje zákonného zástupce. - Ve škole se žáci přezouvají do vhodné obuvi. V hodinách TV cvičí v předepsaném cvičebním úboru, také v pracovním vyučování používají vhodný pracovní oděv, popř. obuv. - Třídy se větrají okny jen v přítomnosti vyučujícího. - O přestávkách žáci neopouštějí svévolně třídu. - V případě školního úrazu první pomoc poskytuje ihned učitel, popř. zdravotník stacionáře. Podle potřeby zařídí ošetření žáka na zdravotním středisku a vyrozumí rodiče postiženého. Za vyplnění záznamu o úrazu odpovídá vyučující, v jehož hodině se úraz stal. - Uzávěry elektřiny, plynu a vody jsou ovládány pouze dospělými osobami. Jakákoliv manipulace s nimi je žákům zakázána. (totéž platí při zapojování radií, počítačů a televize do zdroje). Zásuvky ve třídách i v celé budově jsou opatřeny bezpečnostními krytkami

7 - Pedagogové dohlížejí na pitný režim u žáků / hlavně u žáků nižšího stupně/. - Třídní učitelka popř. zdravotní pracovnice dohlíží na intimní hygienu u dospívajících dívek i chlapců Ustanovení o dozoru nad žáky - Dozor ve třídě a kontrolu na WC vykonává každý učitel / popř. asistent pedagoga/ ve své vlastní třídě, není-li mu určeno jinak. - Dozory v jídelně - každý učitel,asistent, vychovatel odpovídá za chování svých žáků a současně dohlíží i na ostatní žáky, aby byly dodržovány pravidla správného stolování, včetně pořádku po ukončení svačiny nebo oběda. - Po ukončení vyučování odvede učitel žáky do stacionáře.nebo setrvá s nimi ve třídě do té doby, dokud děti neodjedou svozem, nebo dokud si je nevyzvednou rodiče. - V případě, že rodiče souhlasí s tím, aby jejich dítě chodilo ze školy samo domů, je nutné tuto skutečnost dát písemně. /Tato záležitost se týká jen starších žáků/ viz. Příloha č. 2 Souhlas rodičů / / - Při zájmových činnostech dozírá na žáky vyučující. - Učitelé tělesné výchovy a pracovního vyučování odpovídají za žáky během přesunu z budovy do místa jejich výuky včetně návratu zpět. - Během vyučování i po jeho ukončení nesmí zůstat žáci bez dozoru. V případě nutnosti požádá vyučující jinou dospělou osobu o dozor nad jeho žáky /asistenta, vychovatele/. Pokyny pro učitele - Učitelé přicházejí do školy nejpozději v 7.40 hod. a v 7.45 přebírají žáky ze stacionáře a odvádějí je do tříd - Informace učitelům jsou podávány ústně na provozních poradách, osobně nebo jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách školy a stacionáře. - Každý učitel a vychovatel je povinen číst časopis Střediska informatiky a služeb školám v Olomouci dále časopisy pro pedagogy Informatorium pro mateřské školy, Učitelské noviny, Speciální pedagogika aj. publikace určené pedagogům. - Ke konci každého měsíce zapíše pedagog měsíční hodnocení každého žáka a připraví si Výchovně vzdělávací plán /dále VVP/ žáka pro měsíc následující. S hodnocením i s následujícími měsíčními plány jsou vždy ke konci měsíce seznámeni rodiče žáka, kteří toto potvrdí svým podpisem V případě problémových žáků nebo nesouhlasu rodičů s VVP je celá záležitost projednána s ředitelkou školy, popř. příslušným odborníkem /psychologem, neurologem, rehabilitačním pracovníkem, logopedem, apd./ - 7 -

8 - Vyučující zapisují do třídních knih absence žáků, náplně vyuč. hodin, školní akce, /kultura, sport, atd. / - V případě, že učitel odchází se svými žáky během výuky mimo budovu školy /vycházka, filmové představení, v rámci TV, PV apd./ zapíše tuto skutečnost do knihy vycházek a informuje o tom vedení školy. Při pohybu třídy mimo budovu školy je pedagog povinen se vybavit mobilním telefonem. V mobilním telefonu musí mít zaznamenán telefonní číslo školy, popř. ředitelky - Nepřítomnost učitele známá předem omlouvá se řediteli a žádá o zajištění zastupování (lékařská vyšetření, vážné rodinné problémy, atd.). Nepřítomnost pedagoga se dále řídí pokyny BOZP / propustky, atd./ - Nepřítomnost předem neznámá informovat vedení školy v nejkratší možné době (telefon, fax, e-.mail ), doručením potvrzení o pracovní neschopnosti. - Pokud dojde při vyučování k úrazu žáka, ihned to vyučující oznámí vedení školy a zapíše tuto událost do Knihy úrazů. O úrazu informuje vyučující rodiče zraněného žáka písemně nebo telefonicky. V případě komplikací postupuje podle pokynů BOZP. - Vyučující jsou ve spojení s rodiči pomocí žákovských deníčků, třídních schůzek, telefonicky, rodiče mohou kdykoliv do školy přijít a účastnit se výuky svého dítěte V případě nutnosti kontaktuje vyučující rodiče telefonicky. V případě, že mezi učitelem a rodiči dojde k neshodě je nutné oznámit to ředitelce školy. /Spolupráce s rodiči viz. Program rodiče/ - V případě pořádání exkurzí nebo výletů, popř. jiných podobných akcí oznámí toto učitel řediteli školy formou písemného oznámení /Formulář o pořádané akci/ - Škola je nekuřácké pracoviště. - Jde-li učitel se třídou na vycházku, exkurzi nebo jiné místo v rámci výchovně vzdělávací činnosti, bude vycházet ze školy a zpět se do školy vrací. Týká se i hodin TV a prac. vyučování. Výjimky povoluje vedení školy v odůvodněných případech. Každé opuštění školy s žáky hlásí učitel vedení školy, popř. zřizovateli. Zápis do knihy vycházek Povinnosti třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků - Vedení dokumentace: třídní knihy, třídní výkazy,katalogové listy, VVP žáka + další dokumentace v rámci vnitřních pokynů školy. - Příprava na výuku: přípravy, vyhotovení celoročních a VVP plánů, popř. další dokumentace související s výukou /pracovní listy, pomůcky, atd./. - Třídní kniha : omlouvání absence žáků, odpovědnost za úplnost záznamu vyučovacích hodin, včetně zápisu různých kulturních akcí, exkurzí, lékařských prohlídek, apd. - Na vyžádání vedení školy předkládá dokumentaci ke kontrole

9 - Každý třídní učitel je povinen znát diagnózy svých žáků a závěrečná doporučení z odborných vyšetření / psychologické vyš. z SPC, rehabilitační lékař, logoped, apd./ - Sleduje výchovně -vzdělávací trendy v oboru speciální pedagogiky a podle možností je po konzultaci zavádí do výuky. - Záznamy o žácích do osobních materiálů provedou třídní učitelé dvakrát do roka (pololetí a konec školního roku), dále podle nutnosti. - V den vydání vysvědčení a na konci školního roku odevzdají dokumentaci vedení školy ke kontrole popř. k archivaci - Podílí se na přípravě náplně třídních schůzek + dalších akcí pořádaných školou nebo zřizovatelem. - Práce vyučujícího musí být aktivní a tvůrčí. - Pedagog sám dbá na své další sebevzdělávání - Pedagog se řídí Morálním kodexem ZŠ speciální Jasněnka,o.p.s. v Uničově - Pedagog dodržuje zásady korektnosti a speciálního přístupu k žákům - Poskytuje každému žákovi vzdělávání v nejvyšší možné kvalitě - Zachová mlčenlivost o soukromých údajích žáků a jejich rodičů - Upozorní úřad péče o dítě, jestliže u žáka přetrvávají prospěchové nebo výchovné problémy a rodiče nespolupracují se školou při řešení a nápravě těchto problémů či se tato činnost míjí úspěchem. - V případě podezření, že žák je vystaven psychickému či fyzickému nátlaku ze strany rodiny či jiné osoby nebo že přichází do styku s omamnými látkami, ihned tuto skutečnost nahlásí řediteli, který dál řeší tuto skutečnost s rodiči a následně dalšími příslušnými odborníky, popř. s institucemi péče o dítě. Podávání léků - V případě, že žák během dne užívá léky, jeho podávání musí rodiče prokonzultovat s učitelem, který bude dbát na správnost užívání. Po dohodě s rodiči může dozor nad podáváním léků mít i zdravotní pracovnice stacionáře. Léky jsou uloženy u učitele nebo v lékárniče. Nejsou ponechány žákovi. Pokud rodiče žádají, aby léky podával učitel, musí k tomuto úkonu dát plnou moc a učitel je tímto úkolem pověřen. K podávání léků musí být písemné zplnomocnění. od rodičů včetně lékařského souhlasu s podáváním léků a na základě toho, ředitelka pověří daného pedagoga tímto úkonem. / Formulář Zplnomocnění k podávání léků Pověření k podávání léků / - 9 -

10 Povinnosti správních zaměstnanců - Povinnosti těchto pracovníků jsou stanoveny ZP a náplní práce, která je součástí pracovní smlouvy. Povinnosti všech zaměstnanců školy -Každý zaměstnanec školy je povinen vedení školy hlásit případ, kdy zjistí na některém dítěti stopy psychického či fyzického nátlaku.. - Rovněž všichni zaměstnanci jsou povinni nahlásit případ, kdy zjistí, že některé z dětí se pohybuje v prostředí, kde přichází do jakéhokoliv styku s alkoholem, drogou či jinou omamnou látkou. - Všichni zaměstnanci se řídí ZP, školským zákonem, pracovní náplní a vnitřními pokyny školy. 3. Hodnocení a klasifikace žáků K vyjádření výsledků vzdělávání žáka je používán tiskopis SEVT č Základní škola speciální. Výstupní hodnocení žáka se vydává na základě 51 zákona č. 561/5004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Absolvent ZŠ speciální ve smyslu 45 odst.2 šk.z. 561/2004 získává základy vzdělání uvádí se na zadní straně tiskopisu vysvědčení v kolonce Doložka o získání stupně zákl.vzdělání. Žák je ze všech předmětů hodnocen slovně, včetně hodnocení chování. Slovní hodnocení obsahuje konkrétní vyjádření toho, co žák v daném předmětu zvládl a v jaké kvalitě a vymezuje i další postupy rozvoje žáka vzhledem k jeho individuálním předpokladům. Hodnocení je podrobnější, pozitivně motivující, konkrétní a jasné, nepoužívá fráze s nevhodných negativních vyjádřením. Pedagog při hodnocení využívá: - Metodického pokynu k hodnocení žáků pomocné školy čl. 1 7, - Vyhláška 48/ odst. 2 ve znění pozdějších předpisů - Slovní hodnocení odborná literatura - Slovník verbálních obratů sestavený pedagogy školy - konzultace s ředitelkou školy /viz. Příloha Hodnocení žáků speciální školy / Změny, doplňky - Každá změna nebo doplňky tohoto Školního řádu budou ředitelstvím školy oznámeny na provozní poradě. V Uničově dne Mgr. Miloslava Bártová ředitelka školy

11 - 11 -

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2006 Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Aktualizováno: 29.8.2006 S platností od: 4.9.2006 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu... 3 1.2.

Více

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3. Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nový Kostel, okres Cheb Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: V souladu se zněním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Řád školní družiny čl. 1 Umístění a provoz školní družiny 1. Školní družina má 1 oddělení pro žáky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Brno říjen 2014 I. Úvod Vnitřní řád Školní družiny vydává ředitel školy a vztahuje se na všechny, účastníky zájmového vzdělávání, jejich zákonné

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Vnitřní řád školní družiny Příloha : Organizace školní družiny ve školním roce 2013/2014 Vnitřní řád je zpracován v

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD aktualizace listopad 2014 Ustanovení pro žáky a rodiče: Děti naší školy mají právo na: vzdělání podle programu Školního vzdělávacího

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 4/2012 Vypracovala: Mgr. Libuše Ježková Aktualizováno: 7.9.2012 S platností od: 7.9.2012 1 OBSAH OBSAH...2 1. Úvodní ustanovení...3 1.1. Ustanovení o školním řádu...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ Přerov, Svisle 13 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Schváleno dne 11. 6. 2015 Mgr.Miroslav Fryštacký, ředitel školy Zdeňka Duliškovičová, vedoucí ŠD Obsah I. Obecná ustanovení II. Práva

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO 1.PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje a organizuje

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více