Jan Trtílek: Květy intimních nálad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Trtílek: Květy intimních nálad"

Transkript

1 Jan Trtílek: Květy intimních nálad Motto "Já cítím, Vánoce se přibližují." 1 Úvod Květy intimních nálad je lyrická básnická sbírka Antonína Sovy vydaná roku v této seminární práci se pokusím dokázat, že tento soubor básní je právem podle F. X. Šaldy řazen do impresionistického proudu (jak bylo řečeno v Šaldově díle "Antonín Sova, sensitiv a vizionář") 2. Následně blíže rozeberu některé básně této sbírky. Rozbor díla Antonín Sova byl při psaní básní této sbírky patrně nejvíce ovlivněn impresionismem, který byl koncem 19. stolení na svém vrcholu. Květy intimních nálad řadíme do tohoto směru proto, protože se snaží zachytit prchavé vágní okamžiky zanechávající pouhé vzpomínky a frustraci z nestability těchto okamžiků. Ve sbírce převažuje lyrika reflexivní a přírodní, kterážto patrně zachycuje okolí jihočeského města Pacova, poblíž Pelhřimova, kde Antonín Sova žil a vyrůstal. Přesná místa však nejsou nikdy jmenována, a tak se o jejich lokalizaci můžeme pouze dohadovat. Častým motivem je mlha či opar, symbolizující minulost, vzpomínky a vnitřní úzkost autora. Dalším častým motivem je jaro, které spolu s vodou a řekami symbolizuje rozkvět, rozpuk mládí, pohyb a rychlost. Zde je patrný náznak pomalu se formujícího futurismu, pro který jsou právě tyto atributy stěžejní. Krom přírody je ale také přítomno i téma města (např. báseň Praze) 3, kde autor srovnává život v něm a na vesnici. Město je pro Antonína Sovu místem jistoty, stability, pokroku a bezpečí, kde vše vře, hřmí a burácí a ve fascinaci jím jsou opět patrné futuristické tendence. Živé, hektické město je zde protipólem ke klidnější, niterné reflexi v přírodě. Rozbor básní U řek Již první verše nám nastaví jeviště. Slovy "u řek" a "večer" je jasně vymezeno místo a čas. Autorův postoj ke scenérii je kladný, řeky jej uklidňují, používá zdrobněliny, personifikace a kladná slova ("lodička líně pluje") 4. Jako v mnoha jiných básních této sbírky i zde se objevuje mlha či opar. Zde se jedná mlhu stoupající z vody vlivem večerního ochlazení. Jev nijak zvlášť vzácný či neobvyklý, avšak pro básníka je to něco konejšivého a zároveň fascinujícího. Obyčejný člověk by se nad krásou večerní mlhy u řek ani nepozastavil, ale Antonín Sova není obyčejný člověk, je to básník. a navíc, mlha je něco neuchopitelného, težko zachytilného a prchavého, čili zde můžeme vnímat impresionistické tendence. Autor je introvert a samotář, alespoň podle toho, co můžeme vyčíst z této básně. u řek vídá rybáře, avšak nikdy k nim nepřistoupí blíže, nikdy s nimi nepromluví slova,

2 pouze je z povzdálí pozoruje. Stejně tak město je zachyceno pouze jako šerá silueta. Možná je to proto, protože si s lidmi nemá co říct, možná je jimi znechucen, možná se jich bojí. Verš je jambický, rým pravidelný, střídavý. Tiché štěstí Stejně tak jako v básni u řek i v básni této uvozují první verše scénu. Ocitáme se v polích, vprostřed dne ("já v slunná pole vyšel") 5. Zde zůstaneme po celou báseň, krom čtvrté sloky, kde se na okamžik odebereme do lesa. Ve slokách následujících již místo není znovu specifikováno, avšak můžeme předpokládat, že se se opět nacházíme v polích ("a co sen, to vše je květem.") 5. Nádech básně je pozitivní a uklidňující. Vzhledem k tomu, že na polích se nenacházíme ihned, ale vzcházíme na ně, dá se předpokládat, že i básník takto vyšel vstříc dlouho očekávanému pocitu, dlouho očekávanému slunci po nekonečném pošmournu a oblačnu (např. po depresi) 5. Nyní je to pocit uvolnění a odevzdání ("Zřel jsem, jak vše musí kvésti, lehce jak a volno je mi.") 5. Duše básníka se očišťuje od minulosti a konečně si užívá klidu a míru ("Jsem jak čistý pramen z lesa, kam jen laně chodí píti, kde jen datel v kůru tesá") 5. Pocit finální úlevy je také citelný i v poslední sloce, kde si přeje "nakazit" radostí svou ženu či dívku a porozumět si s ní v pouhých pohledech. Zde opět můžeme cítit ono odevzdání a hřejivé pocity blízké nirváně. A. Sova zde, po vzoru impresionistů, zachycuje vágní a prchavý moment jemný, hřejivý dotek slunečních paprsků na duši. Vše kvete a proudí, vše je v rozpuku a v pohybu (opět náznak futurismu). Je použit epizeuxis ("Tiché štěstí, tiché štěstí!") 5, personifikace ("co v mém srdci láskou zpívá") 5, metafory ("přijď teď v tmavém šatě "(v smutku)) 5 i anafory ("kam jen laně... kde jen datel") 5. Rým je pravidelný, střídavý. Květ narcisu Oproti textu předchozímu je tato báseň zasazena do doby noční. Je jakýmsi nočním povzdechem nad nepřítomností milované osoby. Ve stesku básník v noci vzpomíná na dívku jeho srdci blízkou, při pohledu na narcis ve váze na jeho stole. Dívka spí ("Oh nocí, nocí když ty sníš") 6 a ani netuší, že na ni lyrický subjekt vzpomíná, natož že pro ni píše báseň. k vlastnostem dívky přirovnává aspekty květu: v okvětí bělost její tváře, ve vůni pak dech její. "Nad všecky květy mám jej rád" 6, tedy i již zmiňovanou dívku (Nad všecky dívky mám tě rád), která je metaforicky znázorněna ve květu narcisu. Lidský mozek v noci uvolňuje hormony podněcující potřebu socializace. Pokud není tato potřeba či touha uspokojena, nastává přetížení mozkových drah, čímž je podnícena emoce známá jako stesk. a přesně tento niterný pocit zachycuje tato báseň. Sova zde používá epizeuxis ("Oh nocí, nocí když ty sníš") 6, personifikaci ("tvůj dech by vál sem hebkých na křídlech") 6 a metonymii ("v jeho sníh byl vtělen úběl

3 skrání tvých.") 6. Refrénovitě je použita první sloka, která báseň otevírá, ale také uzavírá. Slouží tedy jako jakýsi rám. Rým je pravidelný, sdružený. Než rozžhnu Na rozdíl ode všech předchozích básní analyzovaných v této práci je báseň Než rozžhnu zasazena do období zimního. Básník vykresluje představu jako malíř obraz: byt, skrze záclony jeho oken dovnitř vniká světlo měsíce tlumené venku zuřící vánicí, v krbu praská oheň, na stěně visí staré housle odrážející plameny krbu. Básník však též zachycuje vjemy, které by ani sebelepší malíř zachytit nedokázal oheň praská, vzduch je teplý, byt voní jablky. Oproti např. básně Tiché štěstí se nyní vše uklidňuje, nálada je melancholická a nostalgická ("květy v oknech vadnou, podřimují", "zatoužím po knize obrázkové") 7. Možná se dostáváme do nálady, kterou básník posléze přemohl právě v básni Tiché štěstí. Zobrazeny jsou dva prostory vnitřní a venkovní. Uvnitř bytu je teplo, bezpečno, jedním slovem domov. Naopak venku panuje nepřízeň počasí vánice a silné studené větry. Avšak s touto nepřízní přicházejí i Vánoce. Nejprve musí nastat tma, aby mohlo přijít světlo. Což se dá parafrázovat - "aby mohla přijít radost, musí nejprve přijít smutek". Báseň není členěna do slok a připomíná madrigal, avšak psána je rýmem pravidelným, sdruženým, což odporuje definici madrigalu (ten je totiž povětšinou psán rýmem volným). Báseň je zakončena do prázdna doznívajícím tónem "Já cítím, Vánoce se přibližují" 7, který jen podporuje neklid, nechává nás v očekávání a otevírá prostor pro další úvahy. Užita je personifikace ("květy (...) podřimují" "můj doutník šedomodrý kouř jak dýchá") 7, metonymie ("housle na stěně jak živy vrou paprsky") 7 i metafora ("s vánočním rohem, jehož slyším něhu") 7. Stará viola Sova často užívá první verše básní k určení času a místa, tedy k jakémusi vykreslení scény. Tato báseň je však jednou z výjimek a počáteční místo, místo ze kterého vycházíme a od kterého se dále odvíjejí asociace a myšlenky, zůstává nespecifikováno. Ve sloce první se dozvídáme, že lyrický subjekt (autor) vlastní památnou starou violu, k níž jej vážou vzpomínky, které se vždy vynoří při jejím zvuku. v jejím zvuku se též mísí snad všechny emoce ("tvé tiché vibrace i bouř, v níž síla, i žal tvé hloubky plný snů i děsů.") 8. Autor při tónech medituje a v druhé a třetí sloce se v myšlenkách dostává do lesů, odkud pochází dřevo jeho violy. Jsou prosty lidské duše, a přesto žijí více než města. Hemží se hmyzem, zvířenou i pohádkovými bytostmi, vzduch víří vůní trav a květů. Druhá sloka zachycuje les v noci, kde je opět přítomen onen tajemný opar, který stoupá nad korunami stromů, a sloka třetí zachycuje les na hranici dne a noci, což můžeme vyčíst z na obzoru vycházející zory.

4 V poslední sloce, tedy sloce čtvrté, se opět vracíme na blíže neurčené místo z první sloky a sdělení je de facto stejné autor při zvuku violy křísí vzpomínky na časy minulé. Báseň se skládá ze čtyř slok, přičemž první dvě jsou každá tvořeny čtyřverším a druhé dvě trojverším, tudíž každému prostředí (místu s violou a lesu) náleží jedno čtyřverší a jedno trojverší. Prostředí s violou tvoří rám básně uvádí ji a také uzavírá. Sova zde užívá metonymie ("s červánky a zlatem" 8 = sluncem), metafory ("vracíš vše, co vdychovalas kdysi...") 8 a anafory ("a s vůní (...) a s tancem", "kde kůra (...) kde z korun") 8 Rým je obkročný. Závěr Souhlasím s literárním historikem Jiřím Brabcem, když v souvislosti s A. Sovou říká "Nejde mu o vyčerpávající popis, ideové vysvětlení, touží uchovat ve verších bezprostřednost dojmu, zachytit jen ty rysy reality, které se podílejí na intensitě jeho zážitku." 9 z toho můžeme implikovat Sovovy impresionistické tendence. Toto se vzájemně potvrzuje i slovy F. X. Šaldy, když o knize Květy intimních nálad mluví jako o knize, ve které se Sova přiklání k impresionismu 10. Cíle této seminární práce tak snad bylo dosaženo, stejně tak jako byl přiblížen charakter sbírky. Citace 1 FIKAR, L.: "Antonín Sova, básně" Praha: Československý spisovatel 1958, s ŠALDA, F. X.: Antonín Sova, sensitiv a vizionář. České medailóny. Praha: SNKLHU, 1959, s FIKAR, L.: "Antonín Sova, básně" Praha: Československý spisovatel 1958, s Tamtéž s Tamtéž s Tamtéž s Tamtéž s Tamtéž s FIKAR, L., BRABEC J.: "Antonín Sova, básně" Praha: Československý spisovatel 1958, s ŠALDA, F. X.: Některé problémy sovovské. Šaldův zápisník VI. Praha: Československý spisovatel, 1993, s Literatura FIKAR, L.: "Antonín Sova, básně" Praha: Československý spisovatel 1958

5 Antoní Sova. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: JIRÁSKOVÁ, Monika. Antonín Sova rozbor díla Květy intimních nálad. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: VESELOVSKÁ, Kateřina. F. X. Šalda - žízeň věčnosti. In: [online]. [cit ]. Dostupné z:

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Anna Zádrapová Mathesiovy parafráze čínské klasické poezie jsou nedílnou součástí české literatury a kultury: vytvořily u nás tradici přístupu k čínské

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

mít svou lžičku nutely a dvě piva

mít svou lžičku nutely a dvě piva jan kubíček: kritika literární kritiky str. 6 nasápáno děti str. 7 o poezii letošního nositele nobelovy ceny str. 10 o udílení státních cen a cen mk str. 11 nad románem chudí v lodži str. 12 povídka petra

Více

o jaroslavu seifertovi

o jaroslavu seifertovi jiří flaišman ed. sj antologie* čtení o jaroslavu seifertovi Hledání proměn autorovy poetiky jiří flaišman ed. čtení o jaroslavu seifertovi Hledání proměn autorovy poetiky foto Hana Hamplová, 1978 antologie*

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ CHARLES BAUDELAIRE

Více

TVORBY V1TĚZSLAVA NOVAKA

TVORBY V1TĚZSLAVA NOVAKA JELENA HOLEČKOVA Z PlSNOVE TVORBY V1TĚZSLAVA NOVAKA TŘI VELKÉ CYKLY Z LET 1901-1906. Práce o písních Vítězslava Nováka se zabývá interpretačním výkladem cyklů: M e- 1 a n c h o 1 i e, ú d o 1 í n o v é

Více

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie. Úvod do. teoretické psychologie. Mgr. Jeroným Klimeš

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie. Úvod do. teoretické psychologie. Mgr. Jeroným Klimeš Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie Úvod do teoretické psychologie Mgr. Jeroným Klimeš 1991 Motto: No tak, a tak si říkám: Není nutno, není nutno, aby se..., aby se..., ono se, aby

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MOŽNÁ ŽE ODCHÁZÍME JANA BALABÁNA AUTOR PRÁCE: Jiří Reiter ROČNÍK: 3. ročník STUDIJNÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Martina Homolková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Beatnické básnířky Martina Homolková Bakalářská práce 2008 Tímto bych chtěla

Více

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek Sbírka básní a písní Cena za sny Petr Horálek O b s a h Smutný svět lásky... 3 Táborová holka... 5 Cena za sny... 7 Píseň... 9 Píseň o Markétě... 11 Jakoby... 13 Kreslíř... 14 Kdyby... 15 Dám ti pár rad

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Buddhistické symboly v díle básníka Han Shana Buddhist Symbols in Han Shan s Poetry OLOMOUC 2012

Více

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.]

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] [Zadejte text.] GeNeZe 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] GENEZE 2 SLOVO ÚVODEM S nástupem nového roku přichází nový čas. Čas geneze. Rozkvětu. Pohleďme vzhůru do výšin umění. Začněme tedy od začátku,

Více

Mezi stromy Animovaný film. Pavla Baštanová

Mezi stromy Animovaný film. Pavla Baštanová Mezi stromy Animovaný film Pavla Baštanová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Práce zabývající se tvorbou krátkého animovaného filmu o lásce. Zamýšlí se nad tématem lásky, jejím hledáním, nalezením a uchováním.

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Průhledy Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava

Průhledy Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava Průhledy Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava Antonín Gavlas: Vzývání 2/2010 Toto číslo je vydáno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce

Více

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc.

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat 2001-2002 Design Miroslav Purgat 2002 Illustrations Miroslav Purgat 2002 Poděkování: Bratrovi Miroslavu za všeobecní pomoc a ochotu. Mé speciální

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o.

AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o. AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o. Studijní obor: Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce POSILOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ A SEBEDŮVĚRY S VYUŽITÍM MUZIKOTERAPEUTICKÝCH METOD A TECHNIK Ing. Zuzana Moravová

Více

V BOJI ZA SVĚTOVÝ MÍR aneb. OD POLOVINY MINULÉHO STOLETÍ aneb Z (ÚZKÉHO) POHLEDU MATEMATIKA

V BOJI ZA SVĚTOVÝ MÍR aneb. OD POLOVINY MINULÉHO STOLETÍ aneb Z (ÚZKÉHO) POHLEDU MATEMATIKA Vážení členové Učené společnosti, moje přednáška má trojí název: VOLNÝ A VÁZANÝ ČESKÝ VERŠ V BOJI ZA SVĚTOVÝ MÍR aneb VÝVOJ JEDNOHO BÁSNICKÉHO SMĚRU OD POLOVINY MINULÉHO STOLETÍ aneb O ČESKÉM VOLNÉM A

Více

jazyk nejsou jenom slova

jazyk nejsou jenom slova andrea hudáková: letem tichým světem str. 6 o poezii v českém znakovém jazyce str. 9 ivo fencl o valentově románu str. 10 o vztahu neslyšících k literatuře a čtení str. 12 ivan matoušek stále a neúnavně

Více

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o.,

Více

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976)

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) Vážený a milý čtenáři, Výtvarníkem čísla se stává Jan Krumphanzl, expresivně surrealistický malíř, který mne zhruba před půl rokem kontaktoval a vyzval ke

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Novalis a jeho Hymny k poctě noci

Novalis a jeho Hymny k poctě noci Jan Dostal Novalis a jeho Hymny k poctě noci Anthroposofická studie I Novalis, to je pevnina, to je neobjevený nebo aspoň ze značné části neprobádaný kus země. Florian Roder, Novalis, Stuttgart 1992 Co

Více

Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě

Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě Veronika Hoangová Václav Khýr Ondřej Čech Natálie Gregorová Kateřina Morová Karolína Olšová Kamil

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ SLOVÁCKÝ FOLKLÓR A JEHO FUNKCE V DOKUMENTÁRNÍCH FILMECH JAROMILA JIREŠE A KARLA VACHKA Folklore of

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Tereza Strupková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Tereza Strupková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Tereza Strupková Texty českých rockových skupin a možnosti jejich využití v hodinách českého jazyka

Více