Setkání s poskytovateli Krajský úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014"

Transkript

1 Setkání s poskytovateli Krajský úřad

2 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování na kraje Akční plán Různé

3 Historické připomenutí Dotace na podporu sociálních služeb do r včetně poskytovalo MPSV dle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon)

4 Celorepublikový vývoj dotací dle jednotlivých programů

5 Vývoj dotací na sociální služby od roku 2007

6 Rok 2015 Od r přechází povinnost financovat sociální služby na kraje dle 101a zákona Probíhá legislativní proces schvalování novely zákona přijetíči nepřijetí má dopad zejména na kraje, postup financování sociálních služeb bude obdobný jako v minulých letech

7 Vztah MPSV ČR a krajů V srpnu MPSV ČR vyhlásilo dotačnířízení pro jednotlivé kraje Do podávají jednotlivé kraje žádosti o (souhrnnou) dotaci Výše dotace by měla být ve stejné výši jako v roce 2014 tj. cca 385 mil. Kč pro Pardubický kraj

8 Vztah MPSV ČR a krajů Dokumenty MPSV k převodu financování a dotačnímu řízení na rok 2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu Priority dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015

9 Harmonogram procesů 2014 Aktivita / proces Zpracování metodiky MPSV (pro kraje) Vyhlášení výzvy pro kraje Zpracování metodiky Pk (pro žadatele) Zpracování akčního plánu na rok 2015 Schválení dotačního řízení (Zastupitelstvo Pk) Vyhlášení výzvy kraje pro poskytovatele soc. sl. Sběr žádostí o dotaci (Pk) Termín Červenec Srpen Srpen Srpen Září Září Říjen Podání žádosti Pk o dotaci MPSV Schválení státního rozpočtu a určení směrného čísla pro Pk Prosinec

10 Harmonogram procesů 2015 Aktivita / proces Vydání rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace kraji Stanovení reálné výše dotace na jednotlivé sociální služby Schválení výše dotace na jednotlivé sociální služby v Radě Pk Schválení výše dotace na jednotlivé sociální služby v Zastupitelstvu Pk Uzavření smluv s poskytovateli Termín Únor Začátek ledna Konec ledna Únor Březen/ duben Výplata 1. splátky dotace Výplata 2. splátky dotace

11 Aktuální informace pro vyhlášení dotačního řízení Pk pro poskytovatele sociálních služeb RPK schválila návrh vyhlášení dotačního řízení, návrh Metodiky pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2015 Metodiku a veškeré doprovodné dokumenty Dne toto bude schvalovat Zastupitelstvo Následně bude vyhlášeno dotačnířízení na internetových stránkách Pk Výzva společně s Metodikou bude rozeslána na jednotlivých organizací

12 Žádosti o dotace na podporu soc. sl. na rok 2015 Žádost podává organizace, která má zaregistrovanou sociální službu (a poskytovatelé služby dle 52 zákona č. 108/2006 Sb.) Žádost se podává výhradně na ZÁKLADNÍ ČINNOSTI sociální služby dle zákona (nezahrnuje fakultativní činnosti, komerční aktivity apod.) Žádost zahrnuje všechny formy poskytování a pouze běžné výdaje/náklady

13 Žádosti o dotace na podporu soc. sl. na rok 2015 ŽÁDOST SE PODÁVÁ VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM internetové APLIKACE Žádost je z hlediska obsahu téměř STEJNÁ jako v minulých letech NAVÍC se vyplňují POVINNÉ PŘÍLOHY Př. 1 Popis služby Př. 2 Kvantitativní údaje (viz indikátory v žádosti o grant z rozpočtu Pk v předchozích letech) Př. 3 Rozdělení nákladů dle jednotlivých krajů Př. 4 Rozdělení dotace dle jednotlivých krajů

14 Žádosti o dotace na rok 2015 TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: Aplikace bude otevřena od Termín sběru

15 Žádost pro služby podporované v rámci IP (EU) IP na sociální služby III azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace Financování do září 2015 zachování kapacit dle kapacit individuálního projektu do konce roku = financování z dotace MPSV od roku 2016 určení potřebnosti služeb v území a zapojení obcí do spolufinancování

16 Žádost pro služby podporované v rámci IP (EU) IP Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pk nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy financování do května 2015 zachování kapacit dle potřeb v jednotlivých lokalitách = financování z dotace MPSV, z dotace Úřadu vlády, z rozpočtů obcí a Pk

17 Žádost pro služby podporované v rámci IP (EU) Poskytovatelé služeb podporovaných v IP: Předloží žádost o dotaci ze státního rozpočtu na období roku, po které není služba financována z IP, mají-li uzavřenu smlouvu o poskytování služby v rámci IP, Předloží žádost o dotaci ze státního rozpočtu na období CELÉHO ROKU, není-li ukončeno výběrové řízení dodavatele služeb Pk zohlední možnost financování z IP při hodnocení žádosti a určení výše dotace

18 Kritéria pro výpočet dotace Použita kritéria založená na stejném principu jako v roce 2014 (nezměnil se způsob výpočtu) Došlo k navýšení průměrných mezd jednotlivých pracovníků dle průměru ČR všechny služby Došlo k úpravě poměru financování dle jednotlivých zdrojů podle skutečnosti r vybrané služby Došlo k úpravě poměru přímé práce a ostatních činností dle skutečnosti r vybrané služby Kritéria jsou součástí AKČNÍHO PLÁNU NA ROK 2015 Výpočet dle kritérií je v souladu s metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu Pro výpočet jsou použity informace ze žádosti a přílohy č. 2 Kvantitativní údaje stejné údaje budou použity v grantovém řízení

19 Nejdůležitější změny forma poskytnutí dotace NNO, fyzickým osobám, obchodním společnostem na základě smlouvy Obci jako poskytovateli a zřizovateli příspěvkové organizace na základě smlouvy Příspěvkovým organizacím obcí na základě příspěvku na provoz zřizovatelské obce Příspěvkovým organizacím Pk na základě příspěvku na provoz kraje NEBUDE ROZHODNUTÍ

20 Nejdůležitější změny Veřejná podpora Sociální služby jsou Pardubickým krajem považovány za služby obecného hospodářského zájmu, tzn. se na ně vztahují výjimky z veřejné podpory Výjimka je upravena ve smlouvě NEZAPISUJE SE DO REJSTŘÍKU DE MINIMIS

21 Nejdůležitější změny uznatelné náklady Běžné náklady související se službou (osobní i provozní) vzniklé v období od do Nové neuznatelné náklady: telefonní kupony audit (s výjimkou povinného dle zákona o účetnictví) propagační předměty přímá podpora klientů, pokud se nejedná o základníčinnost sociální služby

22 Nejdůležitější změny výplata splátek Výplata 1. splátky ve výši 60 % přiznané dotace do Výplata 2. splátky ve výši 40 % přiznané dotace do Výplata mimořádných kol 100 % splátky do 10 dnů od podpisu smlouvy PŘEDPOKLADEM JE OBDRŽENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČET KRAJSKÉHO ÚŘADU

23 Nejdůležitější změny finanční vypořádání Finanční vypořádání pouze zpráva o čerpání finančních prostředků Termín předložení POZOR TERMÍN SE POSUNUL OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍM LETŮM

24 Nejdůležitější změny vyúčtování účelové dotace Vyúčtování účelové dotace závěrečná zpráva o průběhu služby v průběhu roku s kvantitativními ukazateli, personálním zajištěním apod. Termín předložení POZOR: NOVÁ SOUČÁST DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ

25 Nejdůležitější změny systém kontrol Předběžná kontrola každý žadatel, písemný protokol Průběžná kontrola vybraní příjemci dotace, písemný protokol Následná kontrola finančního vypořádání a vyúčtování účelové dotace všichni příjemci Následná kontrola účetnictví vybraní příjemci, písemný protokol

26 Nejdůležitější změny sankce Nedodržení termínů Finance neuznatelné náklady, špatné časové zařazení nákladů, oddělené účetnictví Kvantitativní ukazatele 26

27 Co se nezměnilo? Možnost změnit rozpočet v průběhu roku Povinnost hlásit změny v projektu Povinnost vedení odděleného účetnictví Nemožnost zahrnout zisk

28 Akční plán rozvoje soc. služeb na rok 2015 Struktura a obsah akčního plánu Popis aktuální situace, východisek a procesu plánování Popis aktuální sítě sociálních služeb Oblasti péče a potřeby poskytování sociálních služeb Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Cíle pro jednotlivé oblasti péče a sociální služby Síť služeb Financování služeb a výpočet výše finanční podpory Výhled financování Projektové aktivity Pk

29 Akční plán rozvoje soc. služeb na rok 2015 Síť služeb Souhrn služeb, které v dostatečné kapacitě a kvalitě řeší nepříznivou sociální situaci na území kraje v souladu se zjištěnými potřebami ( 3 písm. i) ZSS návrh novely) Seznam služeb, který obsahuje název poskytovatele, název služby, identifikátor, územní působnost, dostupnou kapacitu (návrh metodiky MPSV) Seznam podporovaných služeb dle současného stavu (doporučení MPSV pro přechod financování) Výchozí stav dle kapacit podpořených v dotačním řízení na rok 2014 zohlednění změn v síti

30 Akční plán rozvoje soc. služeb na rok 2015 Síť služeb Kontrola sítě služeb finanční kontrola kontrola obsahu služby = karty sociálních služeb Karty sociálních služeb Aktivita projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji Definice potřeb uživatelů, které má služba uspokojovat Předpoklad zavedení od roku 2016

31 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období Termín zpracování: červen 2015 (předložení zastupitelstvu) Součást žádosti o poskytnutí dotace z MPSV ČR na rok 2016 (termín podání žádosti ) Harmonogram přípravy střednědobého plánu bude zpracován do konce září 2014 V rámci přípravy mimo jiné proběhnou setkání se zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb

32 Různé Nutnost vyplňovat shodné údaje do benchmarkingu a do příslušných formulářů Změny statutárního zástupce, čísla účtu apod. poslat relevantní doklady 32

33 Děkujeme Vám za pozornost

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru

13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Věstník NKÚ, kontrolní závěry 243 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

I. Výklad pojmů. Kontakt

I. Výklad pojmů. Kontakt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Metodika ) verze 9/2014 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více