Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014"

Transkript

1 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne v 17:04 hodin a ukončeno bylo v 20:45 hodin. Přestávka byla od 19:23 hod.do 19:43 hodin. Přítomni: Oldřich Jakubec, Lenka Konvalinková, Ing. Martin Kmoníček (od bodu č. 2), Ladislav Kyncl, MUDr. Miroslav Michálek, Bc. Oldřich Pažout, Tomáš Ploc, Miloslav Rýdl, Ing. Josef Slavík, Ing. Stanislav Slavík, Ing., Václav Tondr, JUDr. Přemek Vodseďálek, Eva Zbrojová. Omluvena: Jiří Černý Host: JUDr. Erlebach Staňková 01. Zahájení Zahájení jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva města. Starostka města, paní Eva Zbrojová, přivítala přítomné členy městského zastupitelstva, hosty a občany Harrachova. Konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny všech členů městského zastupitelstva a tím i usnášení schopnost zasedání městského zastupitelstva. Zapisovatelkou zasedání ZM byla navržena paní Radka Bališová Zamlarová. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ladislav Kyncl a Lenka Konvalinková. Hlasovacím managerem byl navržen Ing. Stanislav Slavík. Hlasování o zapisovateli ZM: ANO - 13 NE - 0 Zdržel se - 0 Hlasování o ověřovatelích ZM: ANO - 11 NE - 0 Zdržel se - 2 Hlasování o hlasovacím managerovi: ANO - 12 NE - 0 Zdržel se - 1 Zapisovatelka ZM, ověřovatelé ZM a hlasovací manager ZM byli přijati nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Nebyla vznesena námitka k minulému zápisu. Program dnešního zasedání ZM: 01. Zahájení 02. Jednací řád ZM 03. Rozpočtová opatření k Rozpočet města Změna zřizovací listiny JSDHO Harrachov 06. Schválení odměn za výkon funkce zastupitele obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 07. Mikroregion Tanvaldsko, předfinancování projektu Místa s tradicí 07a) Rozpočtové opatření č. 1/ Mikroregion Tanvaldsko, předfinancování projektu Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky 08a) Rozpočtové opatření č. 2/ Modernizace příhraniční dopravní infrastruktury Harrachov Jelenia Gora 10. Smlouva o spolupořadatelství při MS v letech na lyžích Odkoupení bytu č. 474/3 v domě č. p. 474 v Harrachově od manželů Kotaškových 12. Převzetí komunikací od Libereckého kraje 13. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM 14. Příspěvek Železniční společnosti Tanvald 15. Různé 15/1 Stanovisko k předkupnímu právu JUDr. Františka Novosada 15/2 Informace o středním školství v Tanvaldu 15/3 ČS Polský projekt 15/4 TIC - Informace paní I. Špalkové 16. Závěr Hlasování o programu ZM: ANO - 13 NE - 0 Zdržel se - 0 Program byl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Stránka 1 z 7

2 Paní starostka navrhla rozšíření programu ZM v bodě 15) Různé o plán práce Kontrolního výboru. Hlasování o rozšíření programu ZM: ANO - 12 NE - 0 Zdržel se - 1 Program byl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Hlasování o tom, že JUDr. Ivana Erlebach Staňková, právní zástupkyně města, může vstupovat v průběhu ZM do jednání s podáním informací. Hlasování: ANO - 13 NE - 0 Zdržel se - 0 Bod byl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. 02. Jednací řád ZM S účinností od vstoupil v platnost Občanský zákoník č. 89/2012 Sb..S ohledem na 159 (povinnost a odpovědnost řádného hospodáře) příslušného zákona je doporučena změna v jednacím řádu ZM. Usnesení č. 02): Zastupitelstvo města schvaluje změnu v Jednacím řádu čl. VIII Hlasování odst. 1 takto: O jednotlivých bodech usnesení hlasuje zastupitelstvo města vždy po skončení diskuse. V záznamu o hlasování se uvede jmenovitě hlasování každého přítomného člena městského zastupitelstva. Hlasování o usnesení 02): ANO 13 NE 0 ZDRŽEL SE 1 ANO: Oldřich Jakubec, Lenka Konvalinková, Ladislav Kyncl, Martin Kmoníček, Oldřich Pažout, Tomáš Ploc, Miloslav Rýdl, Josef Slavík, Stanislav Slavík,, Václav Tondr, Přemek Vodseďálek, Eva Zbrojová ZDRŽEL SE: Miroslav Michálek 03. Rozpočtová opatření k Usnesení č. 03): Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, příjmy celkem Kč, výdaje celkem Kč, financování celkem Kč. Hlasování o usnesení 03): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE 0 ANO: Tomáš Ploc, Lenka Konvalinková, Přemek Vodseďálek, Miroslav Michálek, Miloslav Rýdl, Oldřich Jakubec, Ladislav Kyncl, Oldřich Pažout, Josef Slavík, Stanislav Slavík,, Václav Tondr, Eva Zbrojová, Martin Kmoníček Usnesení č. 03): Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ve výši výdajů Kč,a dofinancování celkem Kč. Hlasování o usnesení 03): ANO 8 NE 4 ZDRŽEL SE 2 ANO: Oldřich Jakubec, Ladislav Kyncl, Oldřich Pažout, Josef Slavík, Stanislav Slavík,, Václav Tondr, Eva Zbrojová NE: Miroslav Michálek, Lenka Konvalinková, Martin Kmoníček, Tomáš Ploc ZDRŽEL SE: Miloslav Rýdl, Přemek Vodseďálek 04. Rozpočet města 2014 Usnesení č. 04): Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2014, strana příjmů v částce Kč, strana výdajů v částce Kč. Financování ve výši Kč. Hlasování o usnesení 04): ANO 9 NE 5 ZDRŽEL SE 0 ANO: Oldřich Jakubec, Ladislav Kyncl, Oldřich Pažout, Josef Slavík, Stanislav Slavík,, Václav Tondr, Eva Zbrojová, Martin Kmoníček NE: Tomáš Ploc, Lenka Konvalinková, Přemek Vodseďálek, Miloslav Rýdl, Miroslav Michálek Stránka 2 z 7

3 05. Změna zřizovací listiny JSDHO Harrachov Usnesení č. 05): Zastupitelstvo města schvaluje novou zřizovací listinu JSDHO Harrachov kategorie JPO II/1 a JPO V na základě nově schváleného nařízení Libereckého kraje č. 2/2012, který se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany. Hlasování o usnesení 05): ANO 13 NE 1 ZDRŽEL SE 0 ANO: Martin Kmoníček, Oldřich Pažout, Josef Slavík, Stanislav Slavík,, Václav Tondr, Oldřich Jakubec, Eva Zbrojová, Tomáš Ploc, Lenka Konvalinková, Přemek Vodseďálek, Miloslav Rýdl, Miroslav Michálek NE: Ladislav Kyncl 06. Schválení odměn za výkon funkce zastupitele obce dle nařízení vlády č. 37/2003Sb. Usnesení č. 06): Zastupitelstvo města Harrachova schvaluje výši odměn za výkon funkce člena zastupitelstva obce v maximální výši stanovené v příloze č. 1 novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od Hlasování o usnesení 06): ANO 9 NE 1 ZDRŽEL SE 4 Vodseďálek, Miloslav Rýdl, Miroslav Michálek, NE: Václav Tondr ZDRŽEL SE: Oldřich Jakubec, Eva Zbrojová, Ladislav Kyncl, 07. Mikroregion Tanvaldsko, předfinancování projektu Místa s tradicí Usnesení č. 07): Zastupitelstvo města Harrachova schvaluje předfinancování projektu Místa s tradicí formou zápůjčky Mikroregionu Tanvaldsko v požadované výši ,64 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města souhlasí s příspěvkem města na projekt Místa s tradicí ve výši 3 400Kč pro rok Hlasování o usnesení 07): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE 0 07a). Rozpočtové opatření č. 1/2014 Usnesení č. 07a): Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření dle schválené Smlouvy o půjčce Mikroregionu Tanvaldsko ve výši Kč pro rok 2014 na předfinancování projektu Místa s tradicí. Půjčka bude hrazena z peněz na účtech tj. třída 8, financování. Hlasování o usnesení 07a): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE Mikroregion Tanvaldsko, předfinancování projektu Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky Usnesení č. 08): Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování projektu Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky formou zápůjčky Mikroregionu Tanvaldsko v požadované výši ,60 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města souhlasí s příspěvkem města na projekt Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky ve výši 2 498, 93 Kč. Hlasování o usnesení 08): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE 0 Stránka 3 z 7

4 08a). Rozpočtové opatření č. 2/2014 Usnesení č. 08a): Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření dle schválené Smlouvy o půjčce Mikroregionu Tanvaldsko ve výši ,60 Kč na předfinancování projektu Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky. Půjčka bude hrazena z peněz na účtech tj. třída 8, financování. Hlasování o usnesení 08a): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE Modernizace příhraniční dopravní infrastruktury Harrachov Jelenia Gora Usnesení č. 09): Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci mostů M3, M5 a M13 v k.ú. Harrachov v rámci projektu Modernizace příhraniční dopravní infrastruktury Harrachov Jelenia Gora, který bude realizován v letech Výše finančních prostředků o které je zažádáno je Kč, což je v přepočtu přibližně eur s tím, že dotace je ve výši 85% + 5% hrazeno ze státního rozpočtu a 10% bude hrazeno z rozpočtu města a pověřuje starostku města podpisem dokumentů spojených s podáním této žádosti. Hlasování o usnesení 09): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE Smlouva o spolupořadatelství při MS v letech na lyžích 2014 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupořadatelství Mistrovství světa v letech na lyžích v Harrachově 2014 a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zastupitelé jsou si vědomi, že oboustranným podpisem smlouvy a na základě OZV města o poplatcích č. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného ze dne nebude uplatněn ze strany města odvod poplatku ze vstupného na akci MS Výše nevybraného poplatku může dosahovat částky až Kč. Pan T. Ploc vznesl protinávrh: Zastupitelstvo města se zavazuje darovat pořadateli MS v letech na lyžích 2014 neinvestiční dotaci ve výši hodnoty poplatku ze vstupného. ZM požaduje doplnit do smlouvy o spolupořadatelství za a) harrachovská mládež do 15 let bude mít vstupenku na čtyři dny za 50Kč, za b) občané s trvalým bydlištěm v Harrachově budou mít vstupenku na čtyři dny za 150Kč. ZM pověřuje starostku města takto předloženou a doplněnou smlouvu o spolupořadatelství jejím podpisem. Paní starostka kontrovala tím, že takto navržená smlouva nebyla předjednána a nemůže zaručit, že ji bude druhá smluvní strana akceptovat. Pan Ploc upravil znění protinávrhu: Zastupitelstvo města se zavazuje darovat pořadateli MS v letech na lyžích 2014 neinvestiční dotaci ve výši hodnoty poplatku ze vstupného, maximálně však Kč. MZ pověřuje starostku města podpisem předložené Smlouvy o spolupořadatelství. O tomto nebylo hlasováno, byly vzneseny další protinávrhy: Pan Jakubec vznesl protinávrh č. 1: Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupořadatelství Mistrovství světa v letech na lyžích v Harrachově 2014 a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zastupitelé jsou si vědomi, že oboustranným podpisem smlouvy a na základě OZV města o poplatcích č. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného ze dne nebude uplatněn ze strany města odvod poplatku ze vstupného na akci MS Výše nevybraného poplatku může dosahovat částky až Kč. ZM pověřuje starostku města jednáním o Dodatku ke smlouvě o spolupořadatelství o zvýhodněném vstupném pro děti a občany s trvalým pobytem v Harrachově. Stránka 4 z 7

5 Hlasování o protinávrhu č. 1: ANO 7 NE 6 ZDRŽEL SE 1 ANO: Josef Slavík, Oldřich Pažout, Stanislav Slavík, Eva Zbrojová, Oldřich Jakubec, Václav Tondr, Helena Stříbrná NE: Tomáš Ploc, Lenka Konvalinková, Přemek Vodseďálek, Miroslav Michálek, Miloslav Rýdl, Martin Kmoníček ZDRŽEL SE: Ladislav Kyncl Usnesení nebylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Pan Jakubec vznesl protinávrh č. 2: Zastupitelstvo města chápe spolupořadatelství jako pořadatelství akce MS v letech na lyžích v roce Hlasování o protinávrhu č. 2: ANO 7 NE 5 ZDRŽEL SE 2 ANO: Josef Slavík, Oldřich Pažout, Stanislav Slavík, Eva Zbrojová, Oldřich Jakubec, Václav Tondr, Helena Stříbrná NE: Tomáš Ploc, Lenka Konvalinková, Přemek Vodseďálek, Miloslav Rýdl, Martin Kmoníček ZDRŽEL SE: Miroslav Michálek, Ladislav Kyncl Usnesení nebylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. Paní starostka vznesla protinávrh č. 3): Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupořadatelství Mistrovství světa v letech na lyžích v Harrachově 2014 a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zastupitelé jsou si vědomi, že oboustranným podpisem smlouvy se město považuje za jednoho z pořadatelů akce MS v letech na lyžích 2014 a na základě OZV města o poplatcích č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného ze dne nebude město uplatňovat výběr poplatku ze vstupného na akci MS Výše nevybraného poplatku ze vstupného může dosahovat výšky až Kč. Hlasování o protinávrhu č.3): ANO 8 NE 2 ZDRŽEL SE 4 ANO: Miroslav Michálek, Josef Slavík, Oldřich Pažout, Stanislav Slavík, Eva Zbrojová, Oldřich Jakubec, Václav Tondr, NE: Tomáš Ploc, Přemek Vodseďálek ZDRŽEL SE: Lenka Konvalinková, Miloslav Rýdl, Ladislav Kyncl, Martin Kmoníček Pan T. Ploc vznesl návrh usnesení ještě k tomuto danému bodu: Starostka města bude jednat s organizátorem o Dodatku ke smlouvě o zvýhodněných vstupenkách pro děti a mládež a občany s trvalým pobytem v Harrachově. Hlasování o návrhu: ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE 0 ANO: Ladislav Kyncl, Martin Kmoníček, Miroslav Michálek, Miloslav Rýdl, Přemek Vodseďálek, Lenka Konvalinková, Tomáš Ploc, Josef Slavík, Oldřich Pažout, Stanislav Slavík, Eva Zbrojová, Oldřich Jakubec, Václav Tondr, 11. Odkoupení bytu č. 474/3 v domě č. p. 474 v Harrachově od manželů Kotaškových Usnesení č. 11): ZM schvaluje: 11.1) Nákup bytové jednotky č. 474/3 v budově č. p. 474, 475 v části obce Nový Svět na stavební parcele číslo 706 v obci a katastrálním území Harrachov a podílu o velikosti 873/12620 na budově č. p. 474, č. p. 475 v části obce Nový Svět v obci a katastrálním území Harrachov a podílu o velikosti 873/12620 na pozemcích p. č. stav 706 o výměře 435 m 2 a pozemku p. č. 208/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1239 m 2 za cenu celkem ,- Kč. 11.2) Následný prodej bytové jednotky č. 474/3 v budově č. p. 474, 475 v části obce Nový Svět na stavební parcele číslo 706 v obci a katastrálním území Harrachov a podílu o velikosti 873/12620 na budově č. p. 474, č. p. 475 v části obce Nový Svět v obci a katastrálním území Harrachov a podílu o velikosti 873/12620 na pozemcích p. č. stav 706 o výměře 435 m 2 a pozemku p. č. 208/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1239 m 2 za cenu nejvyšší podané nabídky kupní ceny. 11.3) ZM pověřuje RM Harrachov realizací nákupu bytové jednotky č. 474/3 uvedené v usnesení ZM č od manželů Kotaškových a následný prodej tohoto bytu v souladu s usnesením ZM č tohoto bodu jednání. Hlasování o usnesení 11): ANO 13 NE 0 ZDRŽEL SE 1 ANO: Tomáš Ploc, Lenka Konvalinková, Přemek Vodseďálek, Miroslav Michálek, Miloslav Rýdl, Oldřich Pažout, Josef Slavík, Stanislav Slavík, Václav Tondr, Oldřich Jakubec, Eva Zbrojová, Ladislav Kyncl, ZDRŽEL SE: Martin Kmoníček Stránka 5 z 7

6 12. Převzetí komunikací od Libereckého kraje Usnesení č. 12): Zastupitelstvo města předběžně souhlasí s bezúplatným převodem komunikace III/01020 Nový Svět Mýtiny včetně pozemku z Libereckého kraje na Město Harrachov, pokud dojde k opravě komunikace před převzetím včetně podloží, propustků, odvodnění, veřejného osvětlení, zpevnění krajnic a celoplošného položení povrchu komunikace, chodníků a pověřuje starostku přípravou smlouvy s Libereckým krajem. Hlasování o usnesení 12): ANO 11 NE 2 ZDRŽEL SE 1 ANO: Oldřich Pažout, Josef Slavík, Stanislav Slavík, Tomáš Ploc, Lenka Konvalinková, Přemek Vodseďálek, Miloslav Rýdl, Miroslav Michálek, Eva Zbrojová, Ladislav Kyncl, NE: Václav Tondr, Oldřich Jakubec ZDRŽEL SE: Martin Kmoníček 13. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM Usnesení č. 13): Zastupitelstvo města souhlasí a schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ppč. 617/8, 642/3, 700 a 1083 č.j. UZSVM/HSM/3682/2013-HSMM a pověřuje starostku města jejím podpisem. Hlasování o usnesení 13): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE Příspěvek Železniční společnosti Tanvald Usnesení č. 14): Zastupitelstvo města Harrachov schvaluje příspěvek ve výši Kč na rok 2014 na provoz Železniční společnosti Tanvald o.p.s. Hlasování o usnesení 14): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE 0 15.Různé 15/1) Stanovisko k předkupnímu právu JUDr. Františka Novosada RM prozkoumala návrh na předkupní právo JUDr. F. Novosada ohledně bytových domů na Klondajku. Stanovisko přednesla JUDr. Erlebach Staňková. Seznámila přítomné s podklady a na jejich základě podala shrnující informaci, že požadavku JUDr. Novosada na uplatnění předkupního práva nelze vyhovět. Usnesení č. 15/1): ZM bere informaci na vědomí. Hlasování o usnesení 15/1): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE 0 15/2) Informace o středním školství v Tanvaldu Paní starostka podala informaci o středním školství v Tanvaldu. Z podané informace vyplývá, že Mikroregion má zájem školu udržet, i kdyby se to mělo řešit příspěvkem z rozpočtu města Tanvald. Usnesení č. 15/2): ZM bere informaci na vědomí. Hlasování o usnesení 15/2): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE 0 Stránka 6 z 7

7 15/3) ČS polský projekt Cílem projektu je uspořádání dvoudenní konference v Polsku a uspořádání taktického cvičení česko-polských hasičských jednotek. Usnesení č. 15/3): ZM bere informaci na vědomí. Hlasování o usnesení 15/3): ANO 14 NE 0 ZDRŽEL SE 0 Paní Špalková se omluvila, bod č. 15/4 nebyl projednán. 16. Závěr Po diskusi z řad občanů a zastupitelů paní starostka ukončila zastupitelstvo, poděkovala všem přítomným. Termín dalšího zasedání ZM nebyl předběžně stanoven. Zvukový záznam ze zasedání ZM je uložen na MěÚ Harrachov v sekretariátu starostky. V Harrachově dne: Eva Zbrojová starostka města... Radka Bališová Zamlarová zapisovatelka... Ladislav Kyncl ověřovatel..... Lenka Konvalinková ověřovatelka Stránka 7 z 7

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Renata Hrdličková omluvena), 6 občanů, 3

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více