Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS"

Transkript

1 Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) 15:00-22:57 Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) 15:00-22:57 Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 4 Petr Valášek radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) Neúčast omluvena 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) 15:00-22:57 Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) Neúčast omluvena 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) 18:25-20:15 Částečná Hosté: 1 Ak.arch.Zdeněk Tomek Městský architekt 15:00-17:19 ; Částečná 2 Pavel Bachura Zástupce vedoucí OMP 15:00-18:24 ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová Správa bytů 20:15-21:16 ; Částečná Záznam a ověření zápisu RM 125 : Ověřovatel zápisu Mgr. Václav Böhm Ing. Martin Prouza Zapisovatelka Simona Hoffmannová STIS Stránka 1 z října 2007

2 ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: kancelář starosty od 15:00:00 Město Nové Město nad Metují Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) 15:00-22:57 Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) 15:00-22:57 Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 4 Petr Valášek radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) Neúčast omluvena 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) 15:00-22:57 Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) Neúčast omluvena 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) 18:25-20:15 Částečná Hosté: 1 Ak. arch. Zdeněk Tomek Městský architekt 15:00-17:19 ; Částečná 2 Pavel Bachura Zástupce vedoucí OMP 15:00-18:24 ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová Správa bytů 20:15-21:16 ; Částečná Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 125 : Ověřovatel zápisu Mgr. Václav Böhm Ing. Martin Prouza Zapisovatelka Simona Hoffmannová Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 124) : Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 124 ze dne : Ing. Petr Neumann Petr Valášek neměli k zápisu připomínek a zápis byl schválen. STIS Stránka 2 z října 2007

3 Náměstí Republiky 6 RM 125 Čl. 1 Kontrola úkolů. Řazení: v rámci Hodnocení vzestupně dle pořadového Čísla úkolu Závěr kontroly plnění úkolů : Splněno, usnesení vyřadit : RM /06 Provede: KSPORT = Komise sportovní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá Sportovní komisi předložit nový návrh systému vyhodnocování a odměňování nejlepších sportovců a oddílů ve městě. Splněno - garantem je MST a sportovní komise. RM /07 Provede: MST = Město Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá MST jednat s panem Holečkem ředitelem Střední odborné školy a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují o požadavcích školy, jejichž splnění by vedlo k pronájmu kinokavárny Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Nové Město nad Metují. Jednání proběhne do RM 125 bude informována. RM /07 Provede: OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá OMP uzavřít s p. Vítězslavem Jarkovským, bytem Nové Město nad Metují, smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 2176/11 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 200 m2 za účelem umístění maringotek a buněk, ke skladování lešení a jako manipulační plochu za cenu 60,- Kč za 1 m2 a rok, a to na dobu jednoho roku s podmínkou, že nájemce provede úklid pronajaté části pozemku (odstranění "náletů") do 1 měsíce od zahájení nájmu. Splněno. RM /07 Provede: OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s bezúplatným využitím areálu bývalého koupaliště ve dnech až Městským klubem Nové Město nad Metují, zastoupenému pí Ilonou Daňkovou za účelem pořádání akce šermířské skupiny Novica s názvem Brána věků 2007 a ukládá OMP předat žadateli podmínky ke krátkodobému užívání pozemků. Žadatel se bude podílet na úklidu prostoru a na své náklady si zajistí toalety, el. energii a odvoz odpadků po skončení akce do 12,00 hod. dne RM určuje jako shromaždiště pro odchod průvodu prostor u Sokolovny, souhlasí s ukázkou šermu na Husově náměstí. RM ukládá TS zajištění cisterny s užitkovou vodou z obecní studny a zajištění posekání trávy v areálu mimo plochu bývalého bazénu s tím, že žadatel trávu shrabe a naloží a TS ji odvezou. RM doporučuje koordinační schůzku Městského klubu, Novici, příp. Městské policie atd. Splněno. Řešíme poslední závady v předání (zarovnání kolejí na koupališti, odstranění plakátů na akci). Stížnosti na akci jsme nezaznamenali. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s nájmem nebytového prostoru čp. 346, ul. Havlíčkova ( bývalé papírnictví ) firmě Targua A.T. s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu nájmu 700,-Kč/m2/rok. RM dále souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o nájmu na výše uvedené nebytové prostory. Splněno. Smlouva sepsána , téhož dne předán i nebytový prostor v č. p. 346, ulice Havlíčkova. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s nájmem nebytového prostoru čp. 391, ul. T.G.Masaryka firmě Targua A.T. s.r.o., Peluškova 1444, Praha 9 - Kyje na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nabídkovou cenu 2.050,- Kč/m2/rok se záměrem prodejny značkového textilního zboží. RM dále souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o nájmu na výše uvedené nebytové prostory. Splněno. Smlouva sepsána od RM /07 Provede: OF = Odbor finanční Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá předložit doplňující konkrétní informace o subjektech, kterým se nebytový prostor v ZUŠ pronajímá a o souvisejících finančních podmínkách. Zároveň je třeba zajistit informace od ostatních subjektů, kde je město zřizovatelem a které mají ve zřizovacích listinách zakotveno právo uzavírat podnájmy ve vypůjčených objektech s tím, že k tomu musí dát souhlas zřizovatel. Informace byla podána při jednání RM 124. STIS Stránka 3 z října 2007

4 RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM na základě předloženého posouzení stavu stability svahu v Krčíně souhlasí s tím, že nebude zadáno zpracování dokumentace, která by obsahovala návrhy na provedení opatření na pozemcích města v této lokalitě, která by měla zajistit zlepšení narušené stability svahu. Toto rozhodnutí RM opírá o výsledky provedeného předběžného posouzení stavu svahu v dané lokalitě. Uchazeči seznámeni s rozhodnutím. Splněno. RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí se zadáním zakázky "Stavební úpravy chodníku v ulici Komenského od čp. 18 po čp. 25, Nové Město nad Metují", a to dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na prvním místě firmě NOVOSTAV s.r.o., Na Brně 362, Hradec Králové, za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH - bez závlah a ukládá ORM uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na tuto zakázku. V případě nezájmu výše uvedené firmy RM souhlasí se zadáním této zakázky firmě AVANT KOMUNIKACE s.r.o., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové, za nabídkovou cenu ,10 Kč vč. DPH - bez závlah, která byla vyhodnocena na druhém místě. Smlouva uzavřena. Splněno. RM /07 Provede: OF = Odbor finanční Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM schvaluje příspěvek pro ZUŠ na částečné pokrytí nákladů spojených s dopravou Novoměstského orchestru na Slavnostní setkání se studenty k příležitosti návštěvy sira Nicholase Wintona v Praze. Jde o úhradu v poloviční výši předpokládaných nákladů, tj. maximálně 10 tis. Kč s tím, že ubytování řidičů společně s orchestrem bude zajištěno pořadatelem. RM schvaluje související rozpočtovou úpravu - navýšení rozpočtu příspěvek ZUŠ, která bude pokryta přesunem z nečerpaných prostředků záležitosti kultury. Navýšení rozpočtu bylo provedeno a příspěvek byl poukázán. RM /07 Provede: TS = Technické služby Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství pro TJ Spartak ve dnech od k pořádání Staročeského jarmarku na Husově náměstí a s tím souvisejícím umístěním atrakcí. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. Případné náklady města spojené s pořádáním akce budou vyúčtovány podle ceníku. RM ukládá TS zajistit výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu. Splněno. RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s Město jako vlastník pozemku p. p. č. 330 dle KN v k. ú. Nové město nad Metují a porostu na něm dává souhlas k odstraněním přestárlých ovocných stromů 1 ořešáku, 1 třešně, 9 jabloní, 3 hrušní, 10 švestek a dále náletového porostu jasan 4 kmínky o obvodu do 15 cm, křovin o celkové výměře 19 m2 (černý bez, pozůstatky dřívější zahrady 8 ks keřů buxusu, habrová stěna v délce 3 m, keře lísky). Práce zahájeny. Splněno. RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá vedoucímu TS jednat ve spolupráci s ORM o změně projektu stavby "Sjezd do areálu TS, Jarošova ulice, Nové Město nad Metují" před jejím dokončením v tom smyslu, že dojde k úpravě rozsahu zakázky tak, aby řešení vjezdu svými parametry dlouhodobě vyhovovalo potřebám TS a zároveň přineslo snížení objemu finančních prostředků potřebných k realizaci. Pokud nebude na realizaci stavby stačit původně rozpočtovaná částka, tak RM souhlasí, aby nezbytné navýšení bylo pokryto v rámci stávajícího rozpočtu TS. Podle výsledku jednání potvrdí RM zhotovitele zakázky na svém 125. zasedání. Splněno. Dohodnuto omezení rozsahu zakázky, ve finančním objemu 180 tis. Kč + DPH, tj. cca 215 tis. Kč. Nyní je předloženo do RM 125 k potvrzení rozhodnutí o zhotoviteli zakázky. RM /07 Provede: OF = Odbor finanční Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM schvaluje přílohy k zabezpečení inventarizace majetku města za rok pokyny starostky k provedení inventarizace za rok 2007 pro město a pro příspěvkové organizace, složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření dílčích inventarizačních komisí. Bereme na vědomí. Příprava na inventarizace probíhá. RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM schvaluje návrh zadání pro další práci Komise pro rozvoj ve znění přílohy č. RM 124-7/1. RM rozhodla o zrušení členství Bc. A. Bartoňové - Dobenínové, pan A. Cvejna, Ing. J.Škody, J.Štěpánka a pana P.Štěpánka v Komisi pro rozvoj a ukládá ST tyto členy o této skutečnosti informovat. RM ukládá ST určit konkrétní osobu z ORM odpovědnou za administrativní zajištění agendy Komise pro rozvoj a jejich kontaktů s jednotlivými odbornými útvary města. RM dále schvaluje doplnění Koordinační skupiny pro přípravu strategického plánu rozvoje města o Ing. Podsedníka, Ing. Tymla a Ing. Čopíka. Informace o zadání pro další práci Komise obdržel ORM. Informace o zrušení členství odeslána dle předloženého seznamu - provedl OSU. Osoba odpovědná za administrativní zajištění agendy Komise pro rozvoj a jejich kontaktů s jednotlivými odbornými útvary města byla ST určena Ing. Žaneta Smejkalová. Doplnění koordinanční skupiny o navržené členy Rozvojové komise bylo provedeno. STIS Stránka 4 z října 2007

5 RM /07 Provede: OF = Odbor finanční Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s vyplacením peněžního daru za III. čtvrtletí 2007 členům SPOZ, nečlenům ZM, za vykonané slavností obřady - životní jubilea, vítání občánků, svatební obřady a to dle přehledu o počtu vykonaných obřadů viz. příloha č. RM 124-7/3. Bylo proplaceno v běžném výplatním termínu. RM /07 Provede: S T = Město Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s natáčením TV filmu režiséra J. Krejčíka "PENÍZE" na motiv povídky Karla Čapka na veřejném prostranství Husova náměstí ve dnech v době od cca 12:00 - cca 24:00 hodin a od cca 6:00 - cca 21:00 hodin. Podrobnosti budou sjednány na koordinační schůzce a o výsledku bude RM starostkou informována. Splněno. STIS Stránka 5 z října 2007

6 Čl. 2 Majetkoprávní úkony 16:00 OMP 2.1 (Přesunuto do RM 126, článek 22 - Přesuny): Prodej (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Smrco) pozemků z majetku města Nemovitosti - část pozemkové parcely č. 154/2 o výměře cca 240 m2 a část pozemkové parcely č. 154/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Krčín v ulici Černčické. Žadatel pan Zámečník, který je podílovým vlastníkem bývalé "všívárny" čp.139 s panem Nedělkou žádá o odkoupení výše uvedených částí pozemků z důvodu vzhledu pozemků okolo domu, terénních úprav,oplocení a parkovacích míst. ODŮVODNĚNÍ: OV Krčín souhlasí s prodejem a žádá, aby odborné útvary posoudily zda-li by prodej pozemku nemohl narušit případnou budoucí výstavbu chodníku v této části. Komise pro rozvoj města a OVRR souhlasí s prodejem. PROJEDNÁNÍ: Proběhla debata o ceně požadovaného pozemku, radní většinově vyjádřili názor, že by OMP mělo s žadatelem jednat o ceně cca 500,- Kč/m2. TAJ upozornil, že v tomto případě by město mělo reflektovat to, že žadatel má zájem vyřešit jeden z "domů hrůzy", který se za několik uplynulých volebních období nepodařilo nikomu vyřešit - tomu by měla odpovídat i cena pozemku, nejde zde o stavební parcelu v pravém slova smyslu a navíc město by chtělo, aby si žadatel odkoupil větší část (zarostlou stráň) než požaduje. V další debatě byla stanovena další kriteria k projednání s žadatelem, tzn. kromě ceny je třeba jednat o ponechání části pozemku u silnice na chodník a dále o tom, zda by žadatel odkoupil i další část městského pozemku (stráň), kterou město nepotřebuje. V souvislosti s cenami pozemků kritizovala ST, že se stále vychází z cen stanovených v 90. letech, dnes je situace jiná a je třeba na to reagovat tím, že OMP vytvoří nový návrh cenové mapy pozemků ve městě. Pan Bachura z OMP uvedl, že se na tom již nějaký čas pracuje a jakmile budou hotovi předloží návrh RM. Bylo rozhodnuto o přeložení tohoto bodu do další RM, aby vznikl prostor pro jednání OMP s žadatelem. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní 2.2 Darování nemovitostí z majetku města (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Bach) Nemovitosti - podíl o velikosti 21583/95719 pozemkové parcely č. 659/4 v k.ú. Nové Město nad Metují. Na základě prodeje bytových jednotek v čp.449 v roce 1999 byl opomenut prodej také podílů na přilehlé zahradě s trvalými porosty a to u těchto vlastníků, kteří uzavírali kupní smlouvy jako první. U dalších žadatelů o bytové jednotky byl prodej uskutečněn v pořádku. Jedná se o tyto vlastníky: Lenka Bartáková (podíl 6401/95719), Lubomír a Jana Cvrčkovi (podíl 7522/95719) a Lukáš Smutný(podíl 7660/95719). Žadatelé doložili svůj oprávněný nárok, že podíl pozemku na zahradě již uhradili s celkovou kupní cenou tak jak to měli ostatní vlastníci. ODŮVODNĚNÍ: OMP informuje, že vzhledem k oprávněnosti nároků žadatelů je jediná možnost vyřešení tohoto právního stavu darováním nemovitostí na základě prokazujících dokladů ze strany žadatelů. Nelze uskutečnit prodej. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města darovat podíl o velikosti 21583/95719 pozemkové parcely č. 659/4 v k.ú. Nové Město nad Metují včetně trvalých porostů nacházející se u domu čp RM 125 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Bach) Nemovitosti - p.p.č.597/1, 597/3, 617/1, 617/2, 619/9, 619/16 a 661/1 vše v k.ú. Nové Město nad Metují v majetku města. Techem spol. s.r.o z Prahy jako žadatel předložil návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na výše uvedené nemovitosti za účelem vybudování stavby teplovodu pro sídliště bytových domů Březinky. Před rozhodováním o této záležitosti proběhla složitá jednání mezi městem, PNT s.r.o., firmou Techem a Fatoreal o tom, že dodavatelem tepla a tím i firmou, která vybuduje teplovod pro bytový dům na Březinkách, bude nakonec PNT s.r.o. Vzhledem k tomu, že se nyní podařilo uzavřít smlouvu mezi PNT s.r.o. a FATO REAL o zajištění teplovodu a dodávky tepla, pominul fakticky důvod k tomu, aby RM jednala o původně navrhované smlouvě. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí aktuální informace o uzavření smlouvy mezi PNT s.r.o. a firmou FATO REAL s.r.o. o vybudování teplovodu pro bytový dům na Březinkách a na základě toho nebude již rozhodovat o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro původního žadatele - firmu Techem s.r.o. RM 125 Rozhodla. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: STIS Stránka 6 z října 2007

7 2.4 Prodej pozemku z majetku města (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Bach) Část pozemkové parcely č. 643/19 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Krčín u Zvonice. Dne byla zaslána p. Baldrychovi nabídka na odkoupení části pozemku, který je zaplocený za běžnou cenu 130,-Kč, platnou v ZM od r Pan Baldrych nabídnul dne částku 50,-Kč/m2. RM č.58 ze dne rozhodla neprodávat za sníženou cenu dle nabídky p. Baldrycha a uložila OMP řešit tento stav dle své kompetence tedy nájemní smlouvou, což p. Baldrych odmítá již od r V dopise dne p. Baldrych trvá na ceně 50,-Kč/m2, plot nemíní přesunout, uvádí, že město má k části pozemku přístup a nebrání se přesunu plotu na náklady města. Dne OMP zaslal dopis s tím, že pokud do nebude reagovat podáme žalobu na vyklizení části pozemku. Žádná reakce nepřišla. ODŮVODNĚNÍ: Odborné útvary souhlasí s prodejem. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP podat návrh na soudní vyklizení části pozemkové parcely č. 643/19 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Krčín z důvodu nezájmu o majetkoprávní narovnání, neakceptování ceny 130,-Kč/m2, která je cenou standardní v těchto případech za podmínky, že pan Jiří Baldrych neprojeví do zájem o právní narovnání výše uvedené části pozemkové parcely. RM 125 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Transformační stanice v Krčíně (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Sul) Dne OMP obdržel nabídku ze strany Východočeských energetických závodů,státního podniku v likvidaci z Hradce Králové na odstranění stavby trafostanice na st.p.č. 301 v k.ú. Krčín v ul. Malá Strážnice.Tato nabídka nám byla zaslána z důvodu stále častějších dotazů různých právnických a fyzických osob o odstranění nefunkčnosti starých trafostanic. K ROZHODNUTÍ: 1) odstranit stavbu trafostanice a nebo 2) ponechat stávající stav stavby a případně ji vzhledově vylepšit?? (nátěr fasády, natření železných konstrukcí) ODŮVODNĚNÍ: Architekt a OVRR souhlasí s odstraněním stavby trafostanice dle platných stavebních povolení. OV Krčín, ORM a TS nesouhlasí s odstraněním stavby trafostanice. Odstraněním stavby trafostanice by řada lidí přišlo o televizní signál, který právě město v 80. letech nechalo realizovat náhradou za výstavbu zimního stadiónu a umístilo na "trafačku" stožár. TS navrhují pronajmout zájemci za účelem provedení oprav a nátěru fasády,nátěru kovových držáků a nosičů el.zařízení. OMP zjistil, že prostory v trafostanici využívá sousední vlastník p.rychlý a je tam uloženo lešení a příslušenství k němu. PROJEDNÁNÍ: Proběhla delší diskuse o tom, zda je nutno objekt zachovat a pokud ano tak v jakém stavu a za jaké peníze. Rozsah nutných prací a přepokládané finance musí odhadnout ORM a dodat tento údaj do další RM, není nutno řešit usnesením, TAJ to odboru uloží. Bylo ještě vysvětleno proč VČE v likvidaci nabízí provedení demolice, když nemá objekt v majetku. Je to proto, že jde o stavby vytvořené pro potřeby VČE, které nyní chtějí některé obce zbourat, proto to nabízí všem. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM nesouhlasí s odstraněním stavby trafostanice na stavební parcele č. 301 v k.ú. Krčín v ul. Malá Strážnice, protože na stavbě trafostanice je umístěno zařízení sloužící pro přenos televizního signálu. RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout prostor v trafostanici případným zájemcům za těchto podmínek: a) nátěr a drobná oprava fasády a za b) nátěr kovových držáků a nosičů el. zařízení. RM 125 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Pronájem pozemků z majetku města k zemědělskému (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Kr) užívání Pozemky parc. č. 303/1 a 611/3 v k.ú. Spy o celkové výměře m2 jsou pronajaty k zemědělskému užívání panu Pavlu Sychrovskému. Stávající smlouva je již nevyhovující a nutno ji přepracovat. V souvislosti s tím požádal o pronájem p. Aleš Sychrovský (syn p. Pavla Sychrovského), který rovněž hospodaří. Pan Sychrovský st. souhlasí s ukončením stávající smlouvy a pronájmem p. Sychrovskému ml. ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že se jedná dle ÚPSÚ o zemědělsky obhospodařované pozemky mimo hranici zastavitelného území, odborné útvary s pronájmem p. Sychrovkému ml. souhlasí. OV Spy rovněž souhlasí. OMP: cena nájmu bude stanovena jako 1% z hodnoty pozemků dle BPEJ stejně jako u jiných nájmů k zemědělskému užívání. VYSVĚTLENÍ: Dita Kroupová, Referentka - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout k zemědělskému užívání Aleši Sychrovskému pozemky parc. č. 303/1 a 611/3 v k.ú. Spy o celkové výměře m2. RM 125 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: STIS Stránka 7 z října 2007

8 Čl. 3 Správa bytů 16:30 PNT 3.1 Žádost PNT o přesun finančních prostředků (Int.: PNT/PNT/90) Žádost PNT o přesun finančních prostředků v údržbě školství MŠ Rašínova č.p na akci Úpravy zahrady v MŠ Rašínova - vícepráce. K ROZHODNUTÍ: Přesun prostředků v rámci MŠ Rašínova č.p údržba školství (rezerva) na nutné vícepráce v celkové výši ,- Kč. ODŮVODNĚNÍ: Nutnost rozšíření chodníku, zvýšení ceny pryžové dlažby u bazénu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje rozpočtovou úpravu - navýšení akce Úpravy zahrady MŠ Rašínova 600 z rezervy na údržbu ve školství ( 6409) ve výši ,- Kč. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Informace PNT s.r.o. - příjmy a náklady na č.p.48 (Int.: PNT/PNT/91) Informace PNT s.r.o. o výši nájmů a výši nákladů spojených s údržbou a správnou č.p. 48. Období 2004, 2005, 2006 (pouze do října). Jde o údaje, které jsou žádány od občanů - je třeba rozhodnout zda je může PNT s.r.o. na požádání dávat. ODŮVODNĚNÍ: Bližší informace podá Ing. Weberová. PROJEDNÁNÍ: Radní doporučili PNT doplnit údaje o výši nájmů a výši nákladů v č.p.48 o další související informace, např. proč bylo rozhodnuto o prodeji a obecně informovat o způsobu financování systému správy a údržby bytů, která je pojímána jako správa určitého investičního celku tj. souboru objektů, kdy nelze rozpočtově uvažovat ve schématech, že co se na domě vybere, to se do něj zase investuje. V kontextu vysokého vnitřního investičního dluhu na majetku města je takovýto přístup nemožný. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí informaci PNT s.r.o. o výši nájmů a výši nákladů spojených s údržbou a správou č.p. 48 za období 2004, 2005, 2006 (do října). RM souhlasí s poskytováním těchto údajů veřejnosti. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Přehled neplatičů (Int.: PNT/PNT/92) Přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíce červenec, srpen, září roku ODŮVODNĚNÍ: PNT s.r.o. předkládá RM pravidelně každé čtvrtletí. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíce červenec, srpen, září roku RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Žádost o peněžitý příspěvek (Int.: PNT/PNT/89) Žádost paní Žabkové Anny, č.p. 352, ulice Nádražní o poskytnutí jednorázového peněžního příspěvku. K ROZHODNUTÍ: Poskytnout paní Žabkové jednorázový peněžní příspěvek na zaplacení revize plynového topení ve výši 2000,- Kč. ODŮVODNĚNÍ: Paní Žabková opět uvádí, že se dostala do složité situace, kdy na zaplacení nemá peníze. S uhrazením poplatku za připojení plynoměru a placení nájmu, dokud bude platit nedoplatky za elektřinu, ji pomohou děti. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM nesouhlasí s poskytnutím jednorázového peněžního příspěvku ve výši 2.000,- Kč z městského rozpočtu paní Žabkové Anně na zaplacení revize plynového topení. RM 125 Nesouhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : (Přesun z RM 123-3/7) Žádost firmy Canto (Int.: PNT/PNT/82) Žádost firmy CANTO s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově na st.p. č v areálu bývalých kasáren. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s prodloužení nájemní smlouvy firmy CANTO s.r.o. na nebytové prostory v budově na st.p. č v areálu bývalých kasáren, na dobu určitou do ODŮVODNĚNÍ: Město Nové Město nad Metují získalo stavební parcelu stp. Č spolu s objektem na ní stojícím od Královehradeckého kraje na základě kupní smlouvy ze dne Firma CANTO s.r.o. měla v části tohoto objektu pronajaté nebytové prostory, které využívala jako sklad. Nájemní smlouva byla sepsána na dobu určitou, která bude končit Bylo právně prověřeno, že není třeba nového vyvěšení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s prodloužení nájemní smlouvy firmy CANTO s.r.o. na nebytové prostory v budově na st.p. č v areálu bývalých kasáren, na dobu určitou do , za stávajících podmínek ( cena nájmu 650,-Kč/m2/rok ). RM 125 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 8 z října 2007

9 Čl. 4 Rozvoj 17:00 ORM 4.1 Realsant s.r.o. žádost o souhlas s umístěním stavby (Int.: OMP/OMP/864) obchodního domu a související převody pozemků do vlastnictví města - posouzení v terénu V rámci svého usnesení č. RM /07 vyslovila RM, na základě žádosti podané firmou Realsant Žďár nad Sázavou, souhlas s dopravním připojením budoucí pozemní komunikace včetně parkovacích ploch na st. p. č. 446/4 v k. ú. Nové Město nad Metují dle situace uvedené v příloze č. RM 122-2/9. RM uložila ORM tento souhlas podmínit smluvním závazkem žadatele a to výstavbou dostatečně širokého chodníku po pravé straně vozovky vedoucí k letnímu stadionu - nejlépe až k ulici Školní. Dále získat a bezúplatně převést (nebo úplatně za symbolickou cenu) do majetku města trojúhelníkový pozemek se zelení - p. p. č. 446/6 a dále převést do majetku města nevyužité části pozemku p. p. č. 446/9 s tím, že na tomto pozemku bude při výstavbě obchodního domu vystavěno veřejné parkoviště, které bude k využití pro obyvatele ulice Nad Stadionem apod. Vzhledem k tomu, že ale doposud není k dispozici usnesení ZM o tom, že město souhlasí s umístěním stavby, tak souhlas s dopravním připojením, který vydala RM s uvedenými podmínkami, není pro firmu Realsant s.r.o., jako developera, který celou akci ve spolupráci s dalším developerem zajišťuje, dostačující. Firma Realsant při jednání s vedením města předložila návrhy smluvních záruk ve formě smluv o smlouvách budoucích, které deklarují, že dojde k převodu požadovaných pozemků za symbolickou částku 100,-Kč a dále že bude i smluvně zajištěn závazek výstavby chodníku po ulici Školní a výstavby parkoviště na pozemku převáděném městu. Tyto smlouvy jsou předloženy k posouzení RM a dále bude vše projednáno na mimořádném zasedání ZM 44. Tam ale bude třeba projednávat celou záležitost v následující posloupnosti: Pokud ZM vydá souhlas s umístěním stavby, tak tím nabude plné platnosti i usnesení RM 122, kde je vydán souhlas s dopravním připojením a konečně v rámci jednoho souhrnného usnesení bude možno pak v ZM schválit i návrhy smluv o smlouvách budoucích, které zajišťují výše uvedené podmínky (převod pozemků, chodník a parkoviště). Úplatný převod pozemků na město se týká následujících nemovitostí - část pozemkové parcely č. 446/4 o výměře cca 818 m2 a část pozemkové parcely č. 446/6 o výměře cca 699 m2 v k.ú. Nové Město nad Metují v ulici 28.Října. V současné době je na tyto nemovitosti ve vlastnictví uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi fy Realsant s.r.o. a paní Žofií Nyklíčkovou. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit umístění stavby a závazkové smlouvy investorů. ODŮVODNĚNÍ: Při splnění podmínek zajištěných smlouvami o smlouvách budoucích je doporučeno souhlasit s umístěním stavby obchodního domu. Souhlas s dopravním připojením byl již RM 122 vydán. Při realizaci výstavby dojde k zastavění nevyužívaných a zanedbaných soukromých pozemků, na kterých by s vysokou pravděpodobností výstavba obchodního domu stejně proběhla. Vyjednáváním vedení města a vstřícností investora se podařilo získat značné bonusy pro město, tzn. převody strategických soukromých pozemků na město za symbolickou cenu 100,- Kč a dále vytvoření veřejně prospěšných staveb, tzn. prodloužení chodníku po ulici Školní a zástavbu pozemku převedeného městu veřejným parkovištěm a to z finančních prostředků investora a jejich převedení opět za symbolickou částku na město. Parkoviště města tak vznikne v těsné blízkosti ulice Nad Stadionem, kde jsou v současnosti velké problémy s parkováním vozidel. V této záležitosti byla kontaktována i Komise pro rozvoj a většina jejich členů zaslala prostřednictvím mailu souhlas s tímto postupem. PROJEDNÁNÍ: Ing. Zákravská se vyjádřila k předpokládané výši investice související s vytvořením prodloužení chodníku a parkoviště. Ing. Prouza souhlasí, ale chce ve smlouvách zajištění při neplnění, tzn., že navrhuje obě smlouvy doplnit o jakási sankční ustanovení. TAJ přednesl radním upravené usnesení a přislíbil zajistit dopracování požadovaných sankčních částí do návrhů smluv a jejich projednání s druhou stranou smluvních vztahů. Výsledkem by měly být návrhy smluv, které budou na žlutých papírech předloženy VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM souhlasit s umístěním stavby obchodního domu TESCO dle situace v příloze č. RM 125-4/1, dále RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi firmou Realsant s.r.o. jako prodávajícím a městem jako kupujícím na část pozemkové parcely č. 446/4 o výměře cca 818 m2 a část pozemkové parcely č. 446/6 o výměře cca 699 m2 v k.ú. Nové Město nad Metují za celkovou kupní cenu 100,- Kč a smlouvu o smlouvě budoucí kupní na stavbu parkoviště na č.p.p. 446/4 a chodníků až po ulici Školní opět za symbolickou dohodnutou částku. RM 125 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : Rozhodnutí o výběru zhotovitele (Int.: ORM/2007/Zak/1) Zakázka " Zpracování komplexní žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí, organizační zařízení souvisejících výběrových řízení dle zákona č.137/2006sb. O veřejných zakázkách, řízení a administrace projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce pro projekt města "Úspory energií Nové Město nad Metují". K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky. ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM rozhodla o přidělení zakázky firmě DABONA s. r. o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou, IČ , za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. RM schvaluje RU ve výši 400 tis. Kč na zpracování komplexní žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí, organizační zařízení souvisejících výběrových řízení, řízení a administraci projektu a závěrečné vyhodnocení akce na projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují" ( 3111, 3113, 3399, ). Navýšení bude pokryto z rezerva na investiční akce (250 tis. Kč) a rezervy na externí spolupráci (150 tis. Kč). RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 9 z října 2007

10 4.3 Rozhodnutí o výběru zhotovitele (Int.: ORM/2007/Zak/2) Zakázka "Projektová dokumentace pro stavební povolení stavebních úprav č.p. 600 Mateřská škola Rašínova, Mateřská škola Na Františku, č.p. 720 kino, č.p. 415 Dům zdraví, č.p.1225 Spolkový dům". K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. PROJEDNÁNÍ: Jeden radní nebyl přítomen v místnosti při hlasování. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM rozhodla o přidělení zakázky firmě EVČ s. r. o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice, IČ , za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. RM schvaluje RU ve výši tis. Kč na zajištění zakázky Projektová dokumentace pro stavební povolení stavebních úprav MŠ Rašínova 600, MŠ Na Františku, Kino 70, Dům zdraví, Spolkový dům ( 3111, 3113, 3419, 3399) - opatření na úsporu energie. Navýšení bude pokryto z rezerva na investiční akce (920 tis. Kč), rezerva na údržbu ve školství (100 tis. Kč) a PD na úpravy Kina 70 (180 tis. Kč). RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : Rozhodnutí o výběru zhotovitele (Int.: ORM/2007/Zak/3) Zakázka "Zpracování kompletní žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Severovýchod, organizační zajištění souvisejících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, řízení a administrace projektu vč. Závěrečného vyhodnocení akce pro projekt města "Za krásami a historií Českého Betléma". K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM rozhodla o přidělení zakázky firmě Centrum evropského projektování, Wonkova 1142, Hradec Králové, IČ , za nabídkovou cenu ,- Kč. vč. DPH. RM schvaluje RU ve výši 360 tis. Kč na zpracování komplexní žádosti o dotaci z operačního programu, organizační zařízení souvisejících výběrových řízení, řízení a administraci projektu a závěrečné vyhodnocení akce na projekt "Za krásami a historií Českého Betléma" ( ). Navýšení bude pokryto z rezerva na investiční akce. RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Měření hluku v ul. Náchodské, 1.máje a Dobrušské ORM předkládá výsledky měření a hodnocení hluku z pozemní dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Náchodské, 1.máje a Dobrušské. Z uvedeného hodnocení vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku v chráněném prostoru staveb v noční době je ve všech případech prokazatelně překročen, s výjimkou ul. Náchodské, kde tento limit leží v pásmu nejistoty měření. K ROZHODNUTÍ: Stanovit další postup. PROJEDNÁNÍ: Proběhla delší diskuse o dalším postupu a využití výsledků pro zvýšení tlaku na vlastníky komunikací (kraj) kvůli opravám a dále o doplnění těchto argumentů ve prospěch urychlení realizace přeložky 1/14. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM na základě výsledku provedených měření hluku na komunikacích v linii ul. Náchodské, 1.máje a Dobrušská, ukládá ST jednat s vlastníkem komunikací, aby zajistil opravu silnic v těchto ulicích, jako jedno z nezbytných opatření ke sníženi hluku způsobeného provozem na těchto komunikacích. RM 125 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: ORM, Termín: Žádost o souhlas s pokácením stromů Vodovody a kanalizace, a.s. Náchod žádají o povolení pokácení 6 ks kulových javorů v Komenského ulici z důvodu havarijní výměny vodovodního řádu a přípojek. K ROZHODNUTÍ: Povolit-nepovolit kácení a případně určit výsadbu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s pokácením 6 ks kulových javorů na ulici Komenského s podmínkou, že po skončení rekonstrukce budou vysázeny nové stromy do stejného místa. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 10 z října 2007

11 4.7 OV Spy - využití peněz z areálu Žádost ze zářijového zasedání OV Spy o souhlas RM s čerpáním části financí z rozpočtu na areál u Janovského potoka. Peníze budou využity na terénní úpravy na nově zakoupeném pozemku a prostoru současného škvárového hřiště, kde dojde k jeho rozšíření a novému oplocení. Letošní přidělená částka v rozpočtu činí ,-Kč. Po odečtení předpokládaných nákladů na projekt nové budovy a projekt přechodu ke hřišti by měla zůstat částka 50 60tis. Kč, která by měla být letos proinvestována. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s využitím zčásti zbývajících finančních prostředků určených na akci k provedení terénních úprav. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s čerpáním části financí ze schválené investiční rozpočtové částky na rekonstrukci areálu u Janovského potoka ve Spech. Volné finanční prostředky budou využity na nezbytné terénní úpravy na nově zakoupeném pozemku a prostoru současného škvárového hřiště, kde dojde k jeho rozšíření a novému oplocení. Podmínkou čerpání je, že nedojde k překročení celkové schválené částky, ze které má být uhrazena projektová dokumentace na nový objekt v areálu a na přechod pro chodce u hřiště. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: (Přesun z RM 124-4/15) Úprava cesty - ul. Ve vilách (Int.: OSU/Č.j /2007/TS/Tro) (Přesunuto do RM 126) Podnět p. Jaroslava Pluhaře: V úseku přístupové cesty od č.p.1129 k č.p.1139 v ul. Ve vilách, Nové Město nad Metují, dochází vlivem stékání vody v "kolejích" stávající cesty ke splavování materiálu používaného k údržbě této komunikace. Stává se špatně sjízdnou i neschůdnou. V posledních letech cesta nebyla dostatečně zpevňována, ale pouze udržována. Doporučení a bližší info - viz příloha RM 124-4/15. K ROZHODNUTÍ: Projednat podnět / žádost p. Jaroslava Pluhaře o úpravu komunikace v ul. Ve vilách. ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření ORM: V současné době probíhá v této ulici rekonstrukce veřejného osvětlení na parcele p.č. 1313/3 a 2120/1 místní komunikace v místech, kde bylo vrchní el. vedení VO. Tato akce je zahrnuta v rozpočtu města na r investiční část. Součástí rozpočtu pro letošní rok není jakákoli oprava, úprava nebo rekonstrukce. Údržbu cesty (její sjízdnost a schůdnost) zajišťují TS, jako správce místních komunikací. Vyjádření TS: Jako jediné řešení vidí v úseku asi 15m před čp vybrat stávající povrch komunikace do hloubky asi 15cm, položit podkladní beton tl. 10cm s kari sítí a navrch 5cm vrstvu živičné směsi. Odhad nákladů cca Kč ,-- ( Kejzlar Kč 8 000,--, odvoz materiálu, skládka Kč 6.000,--, beton Kč ,--, kari síť Kč ,--, živice Kč ,-- ). Tuto akci navrhují zařadit do rozpočtu pro rok 2008 a práce provést v dubnu PROJEDNÁNÍ: Bod se přesouvá do RM 126 z důvodu nemoci radního p. Ježka, který měl jednat s p. Pluhařem a p. Bahníkem + zjistit podrobnější informace. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad 4.9 (Přesun z RM 124-4/11) Parkování na ulici Komenského + změny dopravního značení - posouzení v terénu Na základě souhlasu RM 123 se uskutečnilo přímo na místě posouzení návrhu ARCH k řešení parkování na ulici Komenského v úseku od náměstí Republiky po hotel Rambousek a dále posouzení navrhovaných změn dopravního značení. K ROZHODNUTÍ: Vyslovit souhlas s dalším postupem ORM dle navrhované studie. PROJEDNÁNÍ: Proběhla prohlídka v terénu a radní souhlasili s řešením dle studie. V diskusi po návratu Ing. Prouza uvedl, že podmínkou realizace parkování v linii ZŠ Komenského by měly být předpokládáané úpravy budovy a provozu školy, tzn. otočení režimu přístupu do školy se vchodem z ulice Českých legií, jednosměrný provoz v této ulici atd. Otázkou je i zajištění přechodu pro přecházení dětí do ZŠ. Starostka se dotázala, zda chodník na Komenského ulici bude mít vodící drážky pro slepce, při budování nových povrchů chodníků v centru města by bylo správné je tam mít. VYSVĚTLENÍ: Ak.Arch. Zdeněk Tomek, architekt - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s tím, aby se při budoucích úpravách parkování a dopravního režimu na ulici Komenského mezi náměstím Republiky a hotelem Rambousek postupovalo dle studie předložené RM městským architektem ve smyslu zdrojového dokumentu RM 125-4/9 a za následujicích podmínek: vybudování hlavního vchodu do ZŠ Komenského z ul. Čs.legií, rekonstrukce a bezpečný průchod dětí touto ulicí, vybavení tříd do ulice Komenského zvukotěsnícími okny a klimatizací a zrušení statutu silnice I.třídy v ulici Komenského. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 11 z října 2007

12 4.10 (Přesun z RM 124-4/2) Stavební úpravy čp. 850 Dům hasičů - posouzení v terénu Zpracovávání PD na stavební úpravy domu hasičů (čp. 850). Jde o další navýšení objemu financí potřebných na rekonstrukci. ORM - požadavek SDH je, aby v dílně byla zřízena jáma pro opravy a údržbu vozidel a dílna byla průjezdná. Vzhledem k tomu, že zároveň je v rámci rekonstrukce plánováno zvětšení plochy garáží, vyvolají tyto požadavky potřebu úprav nivelety přístupu k dílně, tzn., že si toto opatření - výškové vyrovnání - vyžádá další nárůst potřeby financí jde o cca 600 tisíc Kč. ORM se ptá, zda v rámci zpracování projektu se má tato záležitost řešit, protože finance na realizaci tohoto navýšení nejsou schváleny. Na minulé radě bylo rozhodnuto o projednání v terénu. K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout, zda bude vyhověno požadavku hasičů na průjezdnou dílnu s montážní jámou nebo řešit požadavky hasičů alternativou získání soukromého pozemku pro příjezd do dílny přes dvůr. ODŮVODNĚNÍ: V zadání na vypracování PD byl zahrnutý také požadavek hasičů na zajištění průjezdné dílny. Projektanti zaměřili stávající úrovně podlah a přiléhajícího terénu a přichází s dotazem, zda pokračovat s projektováním, protože splnění tohoto požadavku nese náklady ve výši 600 tis. Kč. Hasiči navrhují alternativní řešení - příjezd po soukromém pozemku. PROJEDNÁNÍ: Radní se shodují na přesunu rozhodnutí o bodu do jednání RM 127. Diskutované způsoby řešení jsou všechny o dalších poměrně velkých investičních částkách, které dnes město nemá. Tzn.: Pokud se na to nepodaří získat mimorozpočtové peníze (z EU), nelze schválit nějaká nová a investičně náročná řešení. TAJ upozornil, že v této chvíli jde o peníze na rozšíření PD, zda projektovat dál. Ing. Zákravská - bude vyšší cena realizace, ne PD. ST nesouhlasí s těmito velkými navrhovanými rozdíly. Ing. Zákravská - bylo to navrženo tak, aby to bylo průjezdné. Je nyní třeba odsouhlasit další postup projektování, tzn. zda podle původního zadání, nebo nově. Nakonec se radní shodli, že ORM předloží ve spolupráci s projektantem návrh řešení a dá ji k vyjádření JSDH a pak bude teprve RM rozhodovat.při zpracování návrhu je třeba brát v potaz finanční možnosti městě, tzn. nevytvářet nějaká drahá a nerealizovatelná řešení. To platí pro ORM i JSDH. Radní opět apelovali na ST, aby prověřila možnost transformace JSDH do složek HZS ČR. Fakticky v drtivé většině obcí III., nebo ve jejich těsné blízkosti, tyto jednotky existují, takže místní JSDH pak nemají takové nároky na vybavení, budovy atd. VYSVĚTLENÍ: Vladimír Rejchrt, referent - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá ORM zpracovat návrh řešení problematiky průjezdnosti dílny u Domu hasičů a tento návrh předložit JSDH k vyjádření. Potom celou věc znovu předložit RM k rozhodnutí o dalším postupu. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : (Přesun z RM 124-4/10) PD Husova náměstí Při veřejném projednávání změny využití území Husova náměstí podle PD od firmy Consmik Brno byla účastníkem řízení Ing. Podsedníkem vznesena připomínka (námitka), že při besedě s občany bylo slíbeno, že součástí této PD bude i dokumentace jižního Zádomí. Stavební úřad se v rozhodnutí s touto námitkou vypořádal tak, že všechny vznesené návrhy a námitky budou zohledněny při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, tzn. že je třeba rozšířit dokumentaci náměstí o jižní Zádomí. Projektant předložil nabídku na toto navýšení rozsahu prací a nabízí městu cenu ,- Kč bez DPH. Byl osloven zpracovatel této PD, který je ochoten nabídku přijmout, a to za cenu 80 tis. Kč, ale v pozměněném termínu, než je PD Husovo náměstí.. Odůvodnění- Přímým zadáním této akce se urychlí, je zde stejná problematika, jako na náměstí K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o rozšíření PD Husova náměstí o prostor jižního Zádomí s ohledem na rozhodnutí stavebního úřadu. ODŮVODNĚNÍ: PD jižního Zádomí je v plánu zpracovat, zkušenost s firmou Consmik je dobrá, nabízená cena přiměřená a současně tím bude vyhověno stavebnímu úřadu. Revize vypracované PD západního Zádomí je vhodné a standardní zadat u zhotovitele této PD a tím firma Consmik nebyla, proto ORM nežádá o rozšíření zakázky také o západní Zádomí. VYSVĚTLENÍ: Vladimír Rejchrt, referent - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s rozšířením PD Husova náměstí o prostor jižního Zádomí za cenu ,- Kč bez DPH nabídnutou zpracovatelem PD Husova náměstí. RM ukládá ORM zajistit tyto práce formou dodatku ke stávající smlouvě o dílo. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Oprava usnesení USNESENÍ č. RM /07: "RM bere na vědomí podané informace a souhlasí s navýšením ceny díla o cenu víceprací ve výši ,- Kč vč. DPH. V souvislosti s tím RM souhlasí s provedením RU ve výši 65 tis. Kč na pokrytí těchto víceprací, a to přesunem 65 tis. Kč z org Protipovodňová opatření." K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s opravou usnesení. ODŮVODNĚNÍ: Navržena nesprávná rozpočtová úprava. PROJEDNÁNÍ: ORM - nechtěně byla navržena chybná rozpočtová úprava. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s opravou části usnesení č. RM /07 na následující znění: V souvislosti s tím RM souhlasí s provedením RU ve výši 65 tis. Kč na pokrytí těchto víceprací, a to přesunem 65 tis. Kč z org Externí odborná spolupráce." RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: STIS Stránka 12 z října 2007

13 4.13 VŘ "Sjezd do areálu TS, Jarošova ulice, Nové Město nad Metují" Akce plánovaná pro rok K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky. ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. PROJEDNÁNÍ: ORM uvádí, že proběhla jednání s TS a s vítězem VŘ na tuto zakázku, šlo o snížení rozsahu zakázky a zároveň odvedení díla v rozsahu nezbytném pro dostatečné a dlouhodobé zajištění nového vjezdu do TS. Některé práce budou proto částečně provádět TS. Snížení rozsahu poptávaných prací bude obsaženo i v usnesení k tomuto bodu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí se zadáním zakázky "Sjezd do areálu TS, Jarošova ulice, Nové Město nad Metují", a to dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, firmě PROBI stavební s. r. o., Nádražní 443, Nové Město nad Metují, s tím, že rozsah zakázky bude omezen tak, aby výsledná částka nepřesáhla 220 tis. Kč. vč. DPH. Z tohoto důvodu bude zakázka realizována ve spolupráci s TS. RM schvaluje RU ve výši 40 tis. Kč na navýšení akce (pokrytí DPH) zřízení vjezdu do TS. Navýšení bude pokryto z ostatních nákladů TS ( 3745). RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 STIS Stránka 13 z října 2007

14 Čl. 5 Školství a příspěvkové organizace 18:30 OF 5.1 Zápis ze schůzky školské komise Informace pro RM z jednání školské komise. Příští schůzka se uskuteční K ROZHODNUTÍ: Dne se uskutečnilo jednání školské komise a je předkládán zápis z tohoto jednání. ODŮVODNĚNÍ: Zápis byl komisí zaslán VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, referent - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské komise. Bere tento zápis na vědomí a ukládá vedoucímu Oddělení školství a příspěvkových organizací informovat komisi o stanovisku RM a příslušných odborů k zápisu. RM 125 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Výroční zprávy - příspěvkové organizace ve školství Výroční zprávy školských příspěvkových organizací. K ROZHODNUTÍ: V souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona předkládá Základní škola, Žižkovo náměstí 1, Základní škola, Školní 1000, Základní umělecká škola B. Smetany a Mateřská škola, Rašínova 600 výroční zprávu o činnosti školy a školní rok 2006/2007. Základní škola, Žižkovo náměstí 1 zároveň předkládá i Vlastní hodnocení školy včetně příloh. ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z příslušných školských předpisů a z pravomocí města jako zřizovatele. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, referent - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM se seznámila s výročními zprávami o činnosti Základní školy, Žižkovo náměstí 1, Základní školy, Školní 1000, Základní umělecké školy B. Smetany a Mateřské školy, Rašínova 600 za školní rok 2005/2006 a bere tyto zprávy na vědomí. RM bere na vědomí Vlastní hodnocení Základní školy, Žižkovo náměstí 1 za školní rok 2006/2007. RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Schválení odpisového plánu ZŠ Malecí Schválení odpisového plánu. K ROZHODNUTÍ: Schválit odpisový plán nově pořízeného majetku. ODŮVODNĚNÍ: Zřizovatel schvaluje odpisový plán v souladu se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.odpisy jsou jedním ze zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, referent - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje odpisový plán Základní školy, Školní 1000 na nově pořízený majetek podle předloženého odpisového plánu dle přílohy RM 125-5/3. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Schválení členů konkursní komise RM schválila vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod. Dle platné legislativy RM, jako zřizovatel Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod, jmenuje předsedu a členy Konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí1, okres Náchod. Nominovanými členy jsou: za město Nové Město nad Metují p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda) a p. Ing. Jiří Kunte (za zřizovatele), pí Mgr. Svatava Odlová - zástupce KÚ Královéhradeckého kraje (určena ředitelem KÚ), p. Mgr. Václav Kupka - vedoucí oddělení školství MěÚ Nové Město nad Metují, Mgr. Libor Drašnar - pedagogický pracovník Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod (určen zástupcem ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod), Mgr. Pavel Baštář - školní inspektor (určen ČŠI), Mgr. Miroslav Hojný - předseda Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod. PROJEDNÁNÍ: Jeden vyřazen z důvodů možné podjatosti - p. Hable, neboť je navržen na předsedu konkursní komise. VYSVĚTLENÍ: Bc. Dagmar Kavanová, Referentka - Odbor správy úřadu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod: za město Nové Město nad Metují p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda) a p. Ing. Jiří Kunte (za zřizovatele), pí Mgr. Svatava Odlová - zástupce KÚ Královéhradeckého kraje (určena ředitelem KÚ), p. Mgr. Václav Kupka - vedoucí oddělení školství MěÚ Nové Město nad Metují, Mgr. Libor Drašnar - pedagogický pracovník Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod (určen zástupcem ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod), Mgr. Pavel Baštář - školní inspektor (určen ČŠI), Mgr. Miroslav Hojný - předseda Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod. Tajemnicí komise je Bc. Dagmar Kavanová. RM 125 Jmenuje. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 STIS Stránka 14 z října 2007

15 Čl. 6 Finance 19:00 OF 6.1 Vyřazení majetku Vyřazení majetku z účetní evidence. K ROZHODNUTÍ: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence. ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení opotřebeného, poškozeného a technicky zastaralého majetku. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje způsob likvidace a vyřazení majetku evidovaného v MŠ Vrchoviny a Správě MěÚ ve znění přílohy RM 125-6/1. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Darovací smlouva Darování výpočetní techniky Základní škole, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ: Schválení převodu majetku darováním základní škole. ODŮVODNĚNÍ: Usnesením RM /07 byla schválena likvidace nepotřebné a zastaralé výpočetní techniky. Technika byla před fyzickou likvidací nabídnuta příspěvkovým organizacím města a ZŠ Krčín projevila o část zařízení zájem. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje darovací smlouvu se Základní školou, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují na vyřazenou výpočetní techniku dle přílohy č. RM 125-6/2. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Hlasy Pro: 2. Proti: 0, Zdrželi se : Sdružení místních samospráv Smlouva měst a obcí proti daňové diskriminaci. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM členství ve Sdružení místních samospráv České republiky, o.s. ODŮVODNĚNÍ: Z iniciativy starostů některých obcí vznikla diskuse k nespravedlnosti současného systému rozdělování daňových příjmů mezi jednotlivé velikostní kategorie měst a obcí. Vzhledem k tomu, že Svaz měst a obcí při jednáních o změně zákona prosazoval zejména zájmy velkých měst iniciativa přešla v návrh na založení Sdružení místních samospráv ČR, které má prosazovat zájmy menších měst a obcí. Vzhledem k tomu, že původně navrhovaná změna zákona nebyla vládou přijata a nová pravidla dle dostupných informací jednak podstatně zvyšují příjmy nejmenších obcí, odstraňují skokové změny v příjmech způsobené poklesem pod určitou hranici obyvatel a zároveň nedochází k poklesu příjmů u dalších měst nedoporučuje OF do Sdružení vstupovat. V případě schválení změny zákona dojde k poklesu příjmů města cca o 700 tis. Kč. Celkový meziroční nárůst příjmů ze sdílených daní je však odhadován oproti letošnímu schválenému rozpočtu ve výši cca 6,7 mil.kč v důsledku růstu celkového objemu daňových výnosů. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí informaci o vzniku sdružení místních samospráv a připravované novele zákona upravující rozpočtové určení daní. RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: Rozpočtová úprava SL Rozpočtová úprava - správa lesů. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválení rozpočtové úpravy u Správy lesů. ODŮVODNĚNÍ: Navýšení výdajů je určeno na pokrytí služeb vzniklých v souvislosti s likvidací následků orkánu Kyrill (úklid klestu, asanace pracovišť, zpřístupnění pracovišť, vyšší náročnost na zpracování) a materiálových nákladů vzniklých předzásobením krmivy (předpokládaný nárůst cen) a nákupem materiálu na zpevnění plochy obůrky divokých prasat. Navýšení rozpočtu bude pokryto vyššími příjmy z prodeje dřeva bez navýšení celkové výše těžby. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou úpravu - navýšení rozpočtu v správa lesů o částku 380 tis. Kč v příjmech i výdajích. RM 125 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: STIS Stránka 15 z října 2007

16 6.5 Darovací smlouva - Targua A.T. Firma Targua A.T. s. r. o. poskytla Městu Nové Město nad Metují formou darovací smlouvy částku Kč na dovybavení dětských hřišť. K ROZHODNUTÍ: Schválit darovací smlouvu. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Nové Město nad Metují a firmou Targua A.T. s. r. o., se sídlem Peluškova 1444, Praha 9 - Kyje - dle přílohy RM 125-6/5 a ukládá ORM po obdržení finančního daru na účet města zajistit příslušné dovybavení dětského hřiště na "Pivovarské zahradě" a informovat o tom zástupce firmy Targua A.T. s.r.o. Zároveň po dovybavení zde umístit informaci o tom, že částečné dovybavení bylo zajištěno v rámci uvedeného finančního daru firmy Targua A.T. s.r.o. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 16 z října 2007

17 Čl. 7 Různé 7.1 (Přesunuto do RM 126, článek 22 - Přesuny): Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole grantů, příspěvků a investičních příspěvků z jednání konaného dne od 17:00 hod. do 20:50 hodin a od 17:00 hod. do 19:55 v kanceláři odboru majetkoprávního MěÚ Nové Město nad Metují. PROJEDNÁNÍ: K závěrům z kontrolního výboru se musí vyjádřit OF a dát případné návrhy na opatření, které bude RM postupovat s doporučením ZM, které proběhne v prosinci Z důvodu nemoci odpovědné referentky požádal vedoucí OF o posun do další RM. Přesunuto: :37:35 VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad 7.2 OV Spy - zápis ze RM je předložen k projednání zápis z jednání OV Spy ze dne podrobnosti viz příloha RM 125-7/2. Tento zápis lze ošetřit obvyklým způsobem, tj. prostřednictvím úkolů v PVO. K ROZHODNUTÍ: Projednat zápis z Osadního výboru Spy. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí zápis z OV Spy s tím, že ostatní požadavky OV budou jako obvykle řešeny prostřednictvím porady vedoucích odborů MěÚ. RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: OV Krčín - zápis z OV Krčín předkládá RM zápis ze 4. jednání, konaného dne podrobnosti viz příloha č. RM 125-7/3 - některé požadavky osadního výboru budou řešeny prostřednictvím porady vedoucích odborů. K ROZHODNUTÍ: Projednat zápis z Osadního výboru Krčín. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí zápis z OV Krčín s tím, že ostatní požadavky OV budou jako obvykle řešeny prostřednictvím porady vedoucích odborů MěÚ. RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: Nová Města v Evropě - zasedání organizačního výboru pro 30. setkání Město obdrželo pozvánku od obce Neustadtl an der Donau na zasedání organizačního výboru pro další setkání společenství "Nová Města v Evropě". Za ČR je do této instituce přizvána starostka města a doprovázet by ji měl pan Mgr. Böhm, který za město na tato jednání pravidelně jezdí. K ROZHODNUTÍ: Schválit zahraniční cestu starostky a člena RM. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Böhm, radní - Rada města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje zahraniční cestu starostky města Mgr. Malijovské a člena RM p.mgr. Václava Böhma do obce Neustadtl an der Donau v Rakousku na jednání organizačního výboru pro 30. setkání Nových měst v Evropě. RM 125 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: Hlasy Pro: 0. Proti: 0, Zdrželi se : Příslib financování dopravních linek ve městě Člen RM připomněl, že v rozpočtu minulých let byla zahrnuta částka na úhradu prokazatelné ztráty z autobusových linek zajišťujících dopravu po území města, která je zabezpečena firmou Orlobus. Vzhledem k termínům zpracování jízdních řádů je třeba poskytnout závazný příslib Orlobusu, že tato položka bude v roce 2008 z rozpočtu města opět hrazena. K ROZHODNUTÍ: Doporučit RM závaznou částku pro rozpočet PROJEDNÁNÍ: Jeden radní (Ing. Prouza) byl pro možnou podjatost vyřazen z hlasování. VYSVĚTLENÍ: Ing. Martin Prouza, radní - Rada města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM zahrnout do rozpočtu města na rok 2008 částku na úhradu prokazatelné ztráty z autobusových linek zajišťujících dopravu po území města ve výši 380 tis. Kč. RM 125 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 STIS Stránka 17 z října 2007

18 7.6 Zvony pro Rovereto října 2007 Již tradiční záležitost připomněl člen RM Ing. M. Prouza, jedná se o uctění památky legionářů v I. světové válce, a to "mírovým"zvoněním všech zvonů ve městě (celkem 200 úderů) přesně ve 21:00 hod. V návaznosti na tuto aktivitu by bylo vhodné požádat majitele všech zvonů o spolupráci a podporu této akce, a to i v okolních obcích. VYSVĚTLENÍ: Ing. Martin Prouza, radní - Rada města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s pokračováním tradice "Zvony z Rovereta". Jedná se o uctění památky zejména čsl.legionářů v I. světové válce, a to zvoněním všech zvonů (celkem 200 úderů 10 min.) přesně ve 21:00 hod. dne 28. října. V návaznosti na tuto aktivitu budou požádáni majitelé zvonů o spolupráci a podporu této akce, a to i v okolních obcích. RM 125 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: MST, Termín: Kinokavárna Informace MST o jednáních s Městským klubem a se SOŠ a SOU Nové Město nad Metují o možnosti zajištění provozu KINOKAVÁRNY v objektu KINA 70. PROJEDNÁNÍ: MST informoval, že celoroční provoz se bohužel nepodařilo zajistit, šlo by o prodělečnou záležitost. Během Festivalu veselohry bude provoz zajištěn, ale jinak je třeba hledat nějaké cesty jak občerstvení v době konání představení v Kině zabezpečit. Zároveň je třeba, aby RM nezapomněla na daný příslib pokrytí propadu částky, kterou dříve Klub získával za pronájem restaurace, což je cca 80 tisíc Kč. V tomto duchu dorazí žádost ředitelky Klubu. VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, Místostarosta - Město 7.8 ZM 44 Schválení programu mimořádného zasedání ZM 44. Je navržen program na mimořádné zasedání ZM pod číslem 44. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje program mimořádného zasedání ZM 44: 1.Kontrola úkolů; 2.Úvodní informace a vystoupení; 3. Realsant s. r. o. žádost o souhlas s umístěním stavby obchodního domu a související převody pozemků do vlastnictví města; 4.Využití předkupního práva nabídka odkoupení nemovitostí křesťanské sportovní organizace Orel; 5.DDM Stonožka soudní spor o dlužné nájemné; 6.Různé; 7.Diskuse; 8. Usnesení RM 125 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: Petr Hable Místostarosta Město Mgr. Bronislava Malijovská Starostka Město Čas ukončení jednání RM 125: 22:57 Příští porada bude : RM 126 dne Rozdělovník zápisů - listinná forma: ÚPLNÝ ZÁPIS: 29 x : Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Architekt, Městská policie, Technické služby 2x, První novoměstská teplárenská 2x, Městská knihovna, Úřední deska Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.rtf): ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní -ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Architekt, Městská policie, Technické služby, První novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, STIS Stránka 18 z října 2007

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 118 (ve volebním období 18. zasedání), ze dne: 25.6.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 118 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 113 (ve volebním období 13. zasedání), ze dne 16.4.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 113 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne 5. 11. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více