Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS"

Transkript

1 Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) 15:00-22:57 Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) 15:00-22:57 Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 4 Petr Valášek radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) Neúčast omluvena 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) 15:00-22:57 Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) Neúčast omluvena 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) 18:25-20:15 Částečná Hosté: 1 Ak.arch.Zdeněk Tomek Městský architekt 15:00-17:19 ; Částečná 2 Pavel Bachura Zástupce vedoucí OMP 15:00-18:24 ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová Správa bytů 20:15-21:16 ; Částečná Záznam a ověření zápisu RM 125 : Ověřovatel zápisu Mgr. Václav Böhm Ing. Martin Prouza Zapisovatelka Simona Hoffmannová STIS Stránka 1 z října 2007

2 ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: kancelář starosty od 15:00:00 Město Nové Město nad Metují Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) 15:00-22:57 Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) 15:00-22:57 Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 4 Petr Valášek radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) Neúčast omluvena 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) 15:00-22:57 Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) 15:00-22:57 Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) Neúčast omluvena 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) 18:25-20:15 Částečná Hosté: 1 Ak. arch. Zdeněk Tomek Městský architekt 15:00-17:19 ; Částečná 2 Pavel Bachura Zástupce vedoucí OMP 15:00-18:24 ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová Správa bytů 20:15-21:16 ; Částečná Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 125 : Ověřovatel zápisu Mgr. Václav Böhm Ing. Martin Prouza Zapisovatelka Simona Hoffmannová Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 124) : Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 124 ze dne : Ing. Petr Neumann Petr Valášek neměli k zápisu připomínek a zápis byl schválen. STIS Stránka 2 z října 2007

3 Náměstí Republiky 6 RM 125 Čl. 1 Kontrola úkolů. Řazení: v rámci Hodnocení vzestupně dle pořadového Čísla úkolu Závěr kontroly plnění úkolů : Splněno, usnesení vyřadit : RM /06 Provede: KSPORT = Komise sportovní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá Sportovní komisi předložit nový návrh systému vyhodnocování a odměňování nejlepších sportovců a oddílů ve městě. Splněno - garantem je MST a sportovní komise. RM /07 Provede: MST = Město Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá MST jednat s panem Holečkem ředitelem Střední odborné školy a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují o požadavcích školy, jejichž splnění by vedlo k pronájmu kinokavárny Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Nové Město nad Metují. Jednání proběhne do RM 125 bude informována. RM /07 Provede: OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá OMP uzavřít s p. Vítězslavem Jarkovským, bytem Nové Město nad Metují, smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 2176/11 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 200 m2 za účelem umístění maringotek a buněk, ke skladování lešení a jako manipulační plochu za cenu 60,- Kč za 1 m2 a rok, a to na dobu jednoho roku s podmínkou, že nájemce provede úklid pronajaté části pozemku (odstranění "náletů") do 1 měsíce od zahájení nájmu. Splněno. RM /07 Provede: OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s bezúplatným využitím areálu bývalého koupaliště ve dnech až Městským klubem Nové Město nad Metují, zastoupenému pí Ilonou Daňkovou za účelem pořádání akce šermířské skupiny Novica s názvem Brána věků 2007 a ukládá OMP předat žadateli podmínky ke krátkodobému užívání pozemků. Žadatel se bude podílet na úklidu prostoru a na své náklady si zajistí toalety, el. energii a odvoz odpadků po skončení akce do 12,00 hod. dne RM určuje jako shromaždiště pro odchod průvodu prostor u Sokolovny, souhlasí s ukázkou šermu na Husově náměstí. RM ukládá TS zajištění cisterny s užitkovou vodou z obecní studny a zajištění posekání trávy v areálu mimo plochu bývalého bazénu s tím, že žadatel trávu shrabe a naloží a TS ji odvezou. RM doporučuje koordinační schůzku Městského klubu, Novici, příp. Městské policie atd. Splněno. Řešíme poslední závady v předání (zarovnání kolejí na koupališti, odstranění plakátů na akci). Stížnosti na akci jsme nezaznamenali. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s nájmem nebytového prostoru čp. 346, ul. Havlíčkova ( bývalé papírnictví ) firmě Targua A.T. s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu nájmu 700,-Kč/m2/rok. RM dále souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o nájmu na výše uvedené nebytové prostory. Splněno. Smlouva sepsána , téhož dne předán i nebytový prostor v č. p. 346, ulice Havlíčkova. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s nájmem nebytového prostoru čp. 391, ul. T.G.Masaryka firmě Targua A.T. s.r.o., Peluškova 1444, Praha 9 - Kyje na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nabídkovou cenu 2.050,- Kč/m2/rok se záměrem prodejny značkového textilního zboží. RM dále souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o nájmu na výše uvedené nebytové prostory. Splněno. Smlouva sepsána od RM /07 Provede: OF = Odbor finanční Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá předložit doplňující konkrétní informace o subjektech, kterým se nebytový prostor v ZUŠ pronajímá a o souvisejících finančních podmínkách. Zároveň je třeba zajistit informace od ostatních subjektů, kde je město zřizovatelem a které mají ve zřizovacích listinách zakotveno právo uzavírat podnájmy ve vypůjčených objektech s tím, že k tomu musí dát souhlas zřizovatel. Informace byla podána při jednání RM 124. STIS Stránka 3 z října 2007

4 RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM na základě předloženého posouzení stavu stability svahu v Krčíně souhlasí s tím, že nebude zadáno zpracování dokumentace, která by obsahovala návrhy na provedení opatření na pozemcích města v této lokalitě, která by měla zajistit zlepšení narušené stability svahu. Toto rozhodnutí RM opírá o výsledky provedeného předběžného posouzení stavu svahu v dané lokalitě. Uchazeči seznámeni s rozhodnutím. Splněno. RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí se zadáním zakázky "Stavební úpravy chodníku v ulici Komenského od čp. 18 po čp. 25, Nové Město nad Metují", a to dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na prvním místě firmě NOVOSTAV s.r.o., Na Brně 362, Hradec Králové, za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH - bez závlah a ukládá ORM uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na tuto zakázku. V případě nezájmu výše uvedené firmy RM souhlasí se zadáním této zakázky firmě AVANT KOMUNIKACE s.r.o., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové, za nabídkovou cenu ,10 Kč vč. DPH - bez závlah, která byla vyhodnocena na druhém místě. Smlouva uzavřena. Splněno. RM /07 Provede: OF = Odbor finanční Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM schvaluje příspěvek pro ZUŠ na částečné pokrytí nákladů spojených s dopravou Novoměstského orchestru na Slavnostní setkání se studenty k příležitosti návštěvy sira Nicholase Wintona v Praze. Jde o úhradu v poloviční výši předpokládaných nákladů, tj. maximálně 10 tis. Kč s tím, že ubytování řidičů společně s orchestrem bude zajištěno pořadatelem. RM schvaluje související rozpočtovou úpravu - navýšení rozpočtu příspěvek ZUŠ, která bude pokryta přesunem z nečerpaných prostředků záležitosti kultury. Navýšení rozpočtu bylo provedeno a příspěvek byl poukázán. RM /07 Provede: TS = Technické služby Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství pro TJ Spartak ve dnech od k pořádání Staročeského jarmarku na Husově náměstí a s tím souvisejícím umístěním atrakcí. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. Případné náklady města spojené s pořádáním akce budou vyúčtovány podle ceníku. RM ukládá TS zajistit výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu. Splněno. RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s Město jako vlastník pozemku p. p. č. 330 dle KN v k. ú. Nové město nad Metují a porostu na něm dává souhlas k odstraněním přestárlých ovocných stromů 1 ořešáku, 1 třešně, 9 jabloní, 3 hrušní, 10 švestek a dále náletového porostu jasan 4 kmínky o obvodu do 15 cm, křovin o celkové výměře 19 m2 (černý bez, pozůstatky dřívější zahrady 8 ks keřů buxusu, habrová stěna v délce 3 m, keře lísky). Práce zahájeny. Splněno. RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá vedoucímu TS jednat ve spolupráci s ORM o změně projektu stavby "Sjezd do areálu TS, Jarošova ulice, Nové Město nad Metují" před jejím dokončením v tom smyslu, že dojde k úpravě rozsahu zakázky tak, aby řešení vjezdu svými parametry dlouhodobě vyhovovalo potřebám TS a zároveň přineslo snížení objemu finančních prostředků potřebných k realizaci. Pokud nebude na realizaci stavby stačit původně rozpočtovaná částka, tak RM souhlasí, aby nezbytné navýšení bylo pokryto v rámci stávajícího rozpočtu TS. Podle výsledku jednání potvrdí RM zhotovitele zakázky na svém 125. zasedání. Splněno. Dohodnuto omezení rozsahu zakázky, ve finančním objemu 180 tis. Kč + DPH, tj. cca 215 tis. Kč. Nyní je předloženo do RM 125 k potvrzení rozhodnutí o zhotoviteli zakázky. RM /07 Provede: OF = Odbor finanční Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM schvaluje přílohy k zabezpečení inventarizace majetku města za rok pokyny starostky k provedení inventarizace za rok 2007 pro město a pro příspěvkové organizace, složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření dílčích inventarizačních komisí. Bereme na vědomí. Příprava na inventarizace probíhá. RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM schvaluje návrh zadání pro další práci Komise pro rozvoj ve znění přílohy č. RM 124-7/1. RM rozhodla o zrušení členství Bc. A. Bartoňové - Dobenínové, pan A. Cvejna, Ing. J.Škody, J.Štěpánka a pana P.Štěpánka v Komisi pro rozvoj a ukládá ST tyto členy o této skutečnosti informovat. RM ukládá ST určit konkrétní osobu z ORM odpovědnou za administrativní zajištění agendy Komise pro rozvoj a jejich kontaktů s jednotlivými odbornými útvary města. RM dále schvaluje doplnění Koordinační skupiny pro přípravu strategického plánu rozvoje města o Ing. Podsedníka, Ing. Tymla a Ing. Čopíka. Informace o zadání pro další práci Komise obdržel ORM. Informace o zrušení členství odeslána dle předloženého seznamu - provedl OSU. Osoba odpovědná za administrativní zajištění agendy Komise pro rozvoj a jejich kontaktů s jednotlivými odbornými útvary města byla ST určena Ing. Žaneta Smejkalová. Doplnění koordinanční skupiny o navržené členy Rozvojové komise bylo provedeno. STIS Stránka 4 z října 2007

5 RM /07 Provede: OF = Odbor finanční Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s vyplacením peněžního daru za III. čtvrtletí 2007 členům SPOZ, nečlenům ZM, za vykonané slavností obřady - životní jubilea, vítání občánků, svatební obřady a to dle přehledu o počtu vykonaných obřadů viz. příloha č. RM 124-7/3. Bylo proplaceno v běžném výplatním termínu. RM /07 Provede: S T = Město Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s natáčením TV filmu režiséra J. Krejčíka "PENÍZE" na motiv povídky Karla Čapka na veřejném prostranství Husova náměstí ve dnech v době od cca 12:00 - cca 24:00 hodin a od cca 6:00 - cca 21:00 hodin. Podrobnosti budou sjednány na koordinační schůzce a o výsledku bude RM starostkou informována. Splněno. STIS Stránka 5 z října 2007

6 Čl. 2 Majetkoprávní úkony 16:00 OMP 2.1 (Přesunuto do RM 126, článek 22 - Přesuny): Prodej (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Smrco) pozemků z majetku města Nemovitosti - část pozemkové parcely č. 154/2 o výměře cca 240 m2 a část pozemkové parcely č. 154/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Krčín v ulici Černčické. Žadatel pan Zámečník, který je podílovým vlastníkem bývalé "všívárny" čp.139 s panem Nedělkou žádá o odkoupení výše uvedených částí pozemků z důvodu vzhledu pozemků okolo domu, terénních úprav,oplocení a parkovacích míst. ODŮVODNĚNÍ: OV Krčín souhlasí s prodejem a žádá, aby odborné útvary posoudily zda-li by prodej pozemku nemohl narušit případnou budoucí výstavbu chodníku v této části. Komise pro rozvoj města a OVRR souhlasí s prodejem. PROJEDNÁNÍ: Proběhla debata o ceně požadovaného pozemku, radní většinově vyjádřili názor, že by OMP mělo s žadatelem jednat o ceně cca 500,- Kč/m2. TAJ upozornil, že v tomto případě by město mělo reflektovat to, že žadatel má zájem vyřešit jeden z "domů hrůzy", který se za několik uplynulých volebních období nepodařilo nikomu vyřešit - tomu by měla odpovídat i cena pozemku, nejde zde o stavební parcelu v pravém slova smyslu a navíc město by chtělo, aby si žadatel odkoupil větší část (zarostlou stráň) než požaduje. V další debatě byla stanovena další kriteria k projednání s žadatelem, tzn. kromě ceny je třeba jednat o ponechání části pozemku u silnice na chodník a dále o tom, zda by žadatel odkoupil i další část městského pozemku (stráň), kterou město nepotřebuje. V souvislosti s cenami pozemků kritizovala ST, že se stále vychází z cen stanovených v 90. letech, dnes je situace jiná a je třeba na to reagovat tím, že OMP vytvoří nový návrh cenové mapy pozemků ve městě. Pan Bachura z OMP uvedl, že se na tom již nějaký čas pracuje a jakmile budou hotovi předloží návrh RM. Bylo rozhodnuto o přeložení tohoto bodu do další RM, aby vznikl prostor pro jednání OMP s žadatelem. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní 2.2 Darování nemovitostí z majetku města (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Bach) Nemovitosti - podíl o velikosti 21583/95719 pozemkové parcely č. 659/4 v k.ú. Nové Město nad Metují. Na základě prodeje bytových jednotek v čp.449 v roce 1999 byl opomenut prodej také podílů na přilehlé zahradě s trvalými porosty a to u těchto vlastníků, kteří uzavírali kupní smlouvy jako první. U dalších žadatelů o bytové jednotky byl prodej uskutečněn v pořádku. Jedná se o tyto vlastníky: Lenka Bartáková (podíl 6401/95719), Lubomír a Jana Cvrčkovi (podíl 7522/95719) a Lukáš Smutný(podíl 7660/95719). Žadatelé doložili svůj oprávněný nárok, že podíl pozemku na zahradě již uhradili s celkovou kupní cenou tak jak to měli ostatní vlastníci. ODŮVODNĚNÍ: OMP informuje, že vzhledem k oprávněnosti nároků žadatelů je jediná možnost vyřešení tohoto právního stavu darováním nemovitostí na základě prokazujících dokladů ze strany žadatelů. Nelze uskutečnit prodej. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města darovat podíl o velikosti 21583/95719 pozemkové parcely č. 659/4 v k.ú. Nové Město nad Metují včetně trvalých porostů nacházející se u domu čp RM 125 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Bach) Nemovitosti - p.p.č.597/1, 597/3, 617/1, 617/2, 619/9, 619/16 a 661/1 vše v k.ú. Nové Město nad Metují v majetku města. Techem spol. s.r.o z Prahy jako žadatel předložil návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na výše uvedené nemovitosti za účelem vybudování stavby teplovodu pro sídliště bytových domů Březinky. Před rozhodováním o této záležitosti proběhla složitá jednání mezi městem, PNT s.r.o., firmou Techem a Fatoreal o tom, že dodavatelem tepla a tím i firmou, která vybuduje teplovod pro bytový dům na Březinkách, bude nakonec PNT s.r.o. Vzhledem k tomu, že se nyní podařilo uzavřít smlouvu mezi PNT s.r.o. a FATO REAL o zajištění teplovodu a dodávky tepla, pominul fakticky důvod k tomu, aby RM jednala o původně navrhované smlouvě. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí aktuální informace o uzavření smlouvy mezi PNT s.r.o. a firmou FATO REAL s.r.o. o vybudování teplovodu pro bytový dům na Březinkách a na základě toho nebude již rozhodovat o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro původního žadatele - firmu Techem s.r.o. RM 125 Rozhodla. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: STIS Stránka 6 z října 2007

7 2.4 Prodej pozemku z majetku města (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Bach) Část pozemkové parcely č. 643/19 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Krčín u Zvonice. Dne byla zaslána p. Baldrychovi nabídka na odkoupení části pozemku, který je zaplocený za běžnou cenu 130,-Kč, platnou v ZM od r Pan Baldrych nabídnul dne částku 50,-Kč/m2. RM č.58 ze dne rozhodla neprodávat za sníženou cenu dle nabídky p. Baldrycha a uložila OMP řešit tento stav dle své kompetence tedy nájemní smlouvou, což p. Baldrych odmítá již od r V dopise dne p. Baldrych trvá na ceně 50,-Kč/m2, plot nemíní přesunout, uvádí, že město má k části pozemku přístup a nebrání se přesunu plotu na náklady města. Dne OMP zaslal dopis s tím, že pokud do nebude reagovat podáme žalobu na vyklizení části pozemku. Žádná reakce nepřišla. ODŮVODNĚNÍ: Odborné útvary souhlasí s prodejem. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP podat návrh na soudní vyklizení části pozemkové parcely č. 643/19 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Krčín z důvodu nezájmu o majetkoprávní narovnání, neakceptování ceny 130,-Kč/m2, která je cenou standardní v těchto případech za podmínky, že pan Jiří Baldrych neprojeví do zájem o právní narovnání výše uvedené části pozemkové parcely. RM 125 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Transformační stanice v Krčíně (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Sul) Dne OMP obdržel nabídku ze strany Východočeských energetických závodů,státního podniku v likvidaci z Hradce Králové na odstranění stavby trafostanice na st.p.č. 301 v k.ú. Krčín v ul. Malá Strážnice.Tato nabídka nám byla zaslána z důvodu stále častějších dotazů různých právnických a fyzických osob o odstranění nefunkčnosti starých trafostanic. K ROZHODNUTÍ: 1) odstranit stavbu trafostanice a nebo 2) ponechat stávající stav stavby a případně ji vzhledově vylepšit?? (nátěr fasády, natření železných konstrukcí) ODŮVODNĚNÍ: Architekt a OVRR souhlasí s odstraněním stavby trafostanice dle platných stavebních povolení. OV Krčín, ORM a TS nesouhlasí s odstraněním stavby trafostanice. Odstraněním stavby trafostanice by řada lidí přišlo o televizní signál, který právě město v 80. letech nechalo realizovat náhradou za výstavbu zimního stadiónu a umístilo na "trafačku" stožár. TS navrhují pronajmout zájemci za účelem provedení oprav a nátěru fasády,nátěru kovových držáků a nosičů el.zařízení. OMP zjistil, že prostory v trafostanici využívá sousední vlastník p.rychlý a je tam uloženo lešení a příslušenství k němu. PROJEDNÁNÍ: Proběhla delší diskuse o tom, zda je nutno objekt zachovat a pokud ano tak v jakém stavu a za jaké peníze. Rozsah nutných prací a přepokládané finance musí odhadnout ORM a dodat tento údaj do další RM, není nutno řešit usnesením, TAJ to odboru uloží. Bylo ještě vysvětleno proč VČE v likvidaci nabízí provedení demolice, když nemá objekt v majetku. Je to proto, že jde o stavby vytvořené pro potřeby VČE, které nyní chtějí některé obce zbourat, proto to nabízí všem. VYSVĚTLENÍ: Pavel Bachura, Referent - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM nesouhlasí s odstraněním stavby trafostanice na stavební parcele č. 301 v k.ú. Krčín v ul. Malá Strážnice, protože na stavbě trafostanice je umístěno zařízení sloužící pro přenos televizního signálu. RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout prostor v trafostanici případným zájemcům za těchto podmínek: a) nátěr a drobná oprava fasády a za b) nátěr kovových držáků a nosičů el. zařízení. RM 125 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Pronájem pozemků z majetku města k zemědělskému (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Kr) užívání Pozemky parc. č. 303/1 a 611/3 v k.ú. Spy o celkové výměře m2 jsou pronajaty k zemědělskému užívání panu Pavlu Sychrovskému. Stávající smlouva je již nevyhovující a nutno ji přepracovat. V souvislosti s tím požádal o pronájem p. Aleš Sychrovský (syn p. Pavla Sychrovského), který rovněž hospodaří. Pan Sychrovský st. souhlasí s ukončením stávající smlouvy a pronájmem p. Sychrovskému ml. ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že se jedná dle ÚPSÚ o zemědělsky obhospodařované pozemky mimo hranici zastavitelného území, odborné útvary s pronájmem p. Sychrovkému ml. souhlasí. OV Spy rovněž souhlasí. OMP: cena nájmu bude stanovena jako 1% z hodnoty pozemků dle BPEJ stejně jako u jiných nájmů k zemědělskému užívání. VYSVĚTLENÍ: Dita Kroupová, Referentka - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout k zemědělskému užívání Aleši Sychrovskému pozemky parc. č. 303/1 a 611/3 v k.ú. Spy o celkové výměře m2. RM 125 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: STIS Stránka 7 z října 2007

8 Čl. 3 Správa bytů 16:30 PNT 3.1 Žádost PNT o přesun finančních prostředků (Int.: PNT/PNT/90) Žádost PNT o přesun finančních prostředků v údržbě školství MŠ Rašínova č.p na akci Úpravy zahrady v MŠ Rašínova - vícepráce. K ROZHODNUTÍ: Přesun prostředků v rámci MŠ Rašínova č.p údržba školství (rezerva) na nutné vícepráce v celkové výši ,- Kč. ODŮVODNĚNÍ: Nutnost rozšíření chodníku, zvýšení ceny pryžové dlažby u bazénu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje rozpočtovou úpravu - navýšení akce Úpravy zahrady MŠ Rašínova 600 z rezervy na údržbu ve školství ( 6409) ve výši ,- Kč. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Informace PNT s.r.o. - příjmy a náklady na č.p.48 (Int.: PNT/PNT/91) Informace PNT s.r.o. o výši nájmů a výši nákladů spojených s údržbou a správnou č.p. 48. Období 2004, 2005, 2006 (pouze do října). Jde o údaje, které jsou žádány od občanů - je třeba rozhodnout zda je může PNT s.r.o. na požádání dávat. ODŮVODNĚNÍ: Bližší informace podá Ing. Weberová. PROJEDNÁNÍ: Radní doporučili PNT doplnit údaje o výši nájmů a výši nákladů v č.p.48 o další související informace, např. proč bylo rozhodnuto o prodeji a obecně informovat o způsobu financování systému správy a údržby bytů, která je pojímána jako správa určitého investičního celku tj. souboru objektů, kdy nelze rozpočtově uvažovat ve schématech, že co se na domě vybere, to se do něj zase investuje. V kontextu vysokého vnitřního investičního dluhu na majetku města je takovýto přístup nemožný. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí informaci PNT s.r.o. o výši nájmů a výši nákladů spojených s údržbou a správou č.p. 48 za období 2004, 2005, 2006 (do října). RM souhlasí s poskytováním těchto údajů veřejnosti. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Přehled neplatičů (Int.: PNT/PNT/92) Přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíce červenec, srpen, září roku ODŮVODNĚNÍ: PNT s.r.o. předkládá RM pravidelně každé čtvrtletí. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíce červenec, srpen, září roku RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Žádost o peněžitý příspěvek (Int.: PNT/PNT/89) Žádost paní Žabkové Anny, č.p. 352, ulice Nádražní o poskytnutí jednorázového peněžního příspěvku. K ROZHODNUTÍ: Poskytnout paní Žabkové jednorázový peněžní příspěvek na zaplacení revize plynového topení ve výši 2000,- Kč. ODŮVODNĚNÍ: Paní Žabková opět uvádí, že se dostala do složité situace, kdy na zaplacení nemá peníze. S uhrazením poplatku za připojení plynoměru a placení nájmu, dokud bude platit nedoplatky za elektřinu, ji pomohou děti. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM nesouhlasí s poskytnutím jednorázového peněžního příspěvku ve výši 2.000,- Kč z městského rozpočtu paní Žabkové Anně na zaplacení revize plynového topení. RM 125 Nesouhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : (Přesun z RM 123-3/7) Žádost firmy Canto (Int.: PNT/PNT/82) Žádost firmy CANTO s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově na st.p. č v areálu bývalých kasáren. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s prodloužení nájemní smlouvy firmy CANTO s.r.o. na nebytové prostory v budově na st.p. č v areálu bývalých kasáren, na dobu určitou do ODŮVODNĚNÍ: Město Nové Město nad Metují získalo stavební parcelu stp. Č spolu s objektem na ní stojícím od Královehradeckého kraje na základě kupní smlouvy ze dne Firma CANTO s.r.o. měla v části tohoto objektu pronajaté nebytové prostory, které využívala jako sklad. Nájemní smlouva byla sepsána na dobu určitou, která bude končit Bylo právně prověřeno, že není třeba nového vyvěšení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s prodloužení nájemní smlouvy firmy CANTO s.r.o. na nebytové prostory v budově na st.p. č v areálu bývalých kasáren, na dobu určitou do , za stávajících podmínek ( cena nájmu 650,-Kč/m2/rok ). RM 125 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 8 z října 2007

9 Čl. 4 Rozvoj 17:00 ORM 4.1 Realsant s.r.o. žádost o souhlas s umístěním stavby (Int.: OMP/OMP/864) obchodního domu a související převody pozemků do vlastnictví města - posouzení v terénu V rámci svého usnesení č. RM /07 vyslovila RM, na základě žádosti podané firmou Realsant Žďár nad Sázavou, souhlas s dopravním připojením budoucí pozemní komunikace včetně parkovacích ploch na st. p. č. 446/4 v k. ú. Nové Město nad Metují dle situace uvedené v příloze č. RM 122-2/9. RM uložila ORM tento souhlas podmínit smluvním závazkem žadatele a to výstavbou dostatečně širokého chodníku po pravé straně vozovky vedoucí k letnímu stadionu - nejlépe až k ulici Školní. Dále získat a bezúplatně převést (nebo úplatně za symbolickou cenu) do majetku města trojúhelníkový pozemek se zelení - p. p. č. 446/6 a dále převést do majetku města nevyužité části pozemku p. p. č. 446/9 s tím, že na tomto pozemku bude při výstavbě obchodního domu vystavěno veřejné parkoviště, které bude k využití pro obyvatele ulice Nad Stadionem apod. Vzhledem k tomu, že ale doposud není k dispozici usnesení ZM o tom, že město souhlasí s umístěním stavby, tak souhlas s dopravním připojením, který vydala RM s uvedenými podmínkami, není pro firmu Realsant s.r.o., jako developera, který celou akci ve spolupráci s dalším developerem zajišťuje, dostačující. Firma Realsant při jednání s vedením města předložila návrhy smluvních záruk ve formě smluv o smlouvách budoucích, které deklarují, že dojde k převodu požadovaných pozemků za symbolickou částku 100,-Kč a dále že bude i smluvně zajištěn závazek výstavby chodníku po ulici Školní a výstavby parkoviště na pozemku převáděném městu. Tyto smlouvy jsou předloženy k posouzení RM a dále bude vše projednáno na mimořádném zasedání ZM 44. Tam ale bude třeba projednávat celou záležitost v následující posloupnosti: Pokud ZM vydá souhlas s umístěním stavby, tak tím nabude plné platnosti i usnesení RM 122, kde je vydán souhlas s dopravním připojením a konečně v rámci jednoho souhrnného usnesení bude možno pak v ZM schválit i návrhy smluv o smlouvách budoucích, které zajišťují výše uvedené podmínky (převod pozemků, chodník a parkoviště). Úplatný převod pozemků na město se týká následujících nemovitostí - část pozemkové parcely č. 446/4 o výměře cca 818 m2 a část pozemkové parcely č. 446/6 o výměře cca 699 m2 v k.ú. Nové Město nad Metují v ulici 28.Října. V současné době je na tyto nemovitosti ve vlastnictví uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi fy Realsant s.r.o. a paní Žofií Nyklíčkovou. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit umístění stavby a závazkové smlouvy investorů. ODŮVODNĚNÍ: Při splnění podmínek zajištěných smlouvami o smlouvách budoucích je doporučeno souhlasit s umístěním stavby obchodního domu. Souhlas s dopravním připojením byl již RM 122 vydán. Při realizaci výstavby dojde k zastavění nevyužívaných a zanedbaných soukromých pozemků, na kterých by s vysokou pravděpodobností výstavba obchodního domu stejně proběhla. Vyjednáváním vedení města a vstřícností investora se podařilo získat značné bonusy pro město, tzn. převody strategických soukromých pozemků na město za symbolickou cenu 100,- Kč a dále vytvoření veřejně prospěšných staveb, tzn. prodloužení chodníku po ulici Školní a zástavbu pozemku převedeného městu veřejným parkovištěm a to z finančních prostředků investora a jejich převedení opět za symbolickou částku na město. Parkoviště města tak vznikne v těsné blízkosti ulice Nad Stadionem, kde jsou v současnosti velké problémy s parkováním vozidel. V této záležitosti byla kontaktována i Komise pro rozvoj a většina jejich členů zaslala prostřednictvím mailu souhlas s tímto postupem. PROJEDNÁNÍ: Ing. Zákravská se vyjádřila k předpokládané výši investice související s vytvořením prodloužení chodníku a parkoviště. Ing. Prouza souhlasí, ale chce ve smlouvách zajištění při neplnění, tzn., že navrhuje obě smlouvy doplnit o jakási sankční ustanovení. TAJ přednesl radním upravené usnesení a přislíbil zajistit dopracování požadovaných sankčních částí do návrhů smluv a jejich projednání s druhou stranou smluvních vztahů. Výsledkem by měly být návrhy smluv, které budou na žlutých papírech předloženy VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM souhlasit s umístěním stavby obchodního domu TESCO dle situace v příloze č. RM 125-4/1, dále RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi firmou Realsant s.r.o. jako prodávajícím a městem jako kupujícím na část pozemkové parcely č. 446/4 o výměře cca 818 m2 a část pozemkové parcely č. 446/6 o výměře cca 699 m2 v k.ú. Nové Město nad Metují za celkovou kupní cenu 100,- Kč a smlouvu o smlouvě budoucí kupní na stavbu parkoviště na č.p.p. 446/4 a chodníků až po ulici Školní opět za symbolickou dohodnutou částku. RM 125 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : Rozhodnutí o výběru zhotovitele (Int.: ORM/2007/Zak/1) Zakázka " Zpracování komplexní žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí, organizační zařízení souvisejících výběrových řízení dle zákona č.137/2006sb. O veřejných zakázkách, řízení a administrace projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce pro projekt města "Úspory energií Nové Město nad Metují". K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky. ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM rozhodla o přidělení zakázky firmě DABONA s. r. o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou, IČ , za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. RM schvaluje RU ve výši 400 tis. Kč na zpracování komplexní žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí, organizační zařízení souvisejících výběrových řízení, řízení a administraci projektu a závěrečné vyhodnocení akce na projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují" ( 3111, 3113, 3399, ). Navýšení bude pokryto z rezerva na investiční akce (250 tis. Kč) a rezervy na externí spolupráci (150 tis. Kč). RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 9 z října 2007

10 4.3 Rozhodnutí o výběru zhotovitele (Int.: ORM/2007/Zak/2) Zakázka "Projektová dokumentace pro stavební povolení stavebních úprav č.p. 600 Mateřská škola Rašínova, Mateřská škola Na Františku, č.p. 720 kino, č.p. 415 Dům zdraví, č.p.1225 Spolkový dům". K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. PROJEDNÁNÍ: Jeden radní nebyl přítomen v místnosti při hlasování. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM rozhodla o přidělení zakázky firmě EVČ s. r. o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice, IČ , za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. RM schvaluje RU ve výši tis. Kč na zajištění zakázky Projektová dokumentace pro stavební povolení stavebních úprav MŠ Rašínova 600, MŠ Na Františku, Kino 70, Dům zdraví, Spolkový dům ( 3111, 3113, 3419, 3399) - opatření na úsporu energie. Navýšení bude pokryto z rezerva na investiční akce (920 tis. Kč), rezerva na údržbu ve školství (100 tis. Kč) a PD na úpravy Kina 70 (180 tis. Kč). RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : Rozhodnutí o výběru zhotovitele (Int.: ORM/2007/Zak/3) Zakázka "Zpracování kompletní žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Severovýchod, organizační zajištění souvisejících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, řízení a administrace projektu vč. Závěrečného vyhodnocení akce pro projekt města "Za krásami a historií Českého Betléma". K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM rozhodla o přidělení zakázky firmě Centrum evropského projektování, Wonkova 1142, Hradec Králové, IČ , za nabídkovou cenu ,- Kč. vč. DPH. RM schvaluje RU ve výši 360 tis. Kč na zpracování komplexní žádosti o dotaci z operačního programu, organizační zařízení souvisejících výběrových řízení, řízení a administraci projektu a závěrečné vyhodnocení akce na projekt "Za krásami a historií Českého Betléma" ( ). Navýšení bude pokryto z rezerva na investiční akce. RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Měření hluku v ul. Náchodské, 1.máje a Dobrušské ORM předkládá výsledky měření a hodnocení hluku z pozemní dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Náchodské, 1.máje a Dobrušské. Z uvedeného hodnocení vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku v chráněném prostoru staveb v noční době je ve všech případech prokazatelně překročen, s výjimkou ul. Náchodské, kde tento limit leží v pásmu nejistoty měření. K ROZHODNUTÍ: Stanovit další postup. PROJEDNÁNÍ: Proběhla delší diskuse o dalším postupu a využití výsledků pro zvýšení tlaku na vlastníky komunikací (kraj) kvůli opravám a dále o doplnění těchto argumentů ve prospěch urychlení realizace přeložky 1/14. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM na základě výsledku provedených měření hluku na komunikacích v linii ul. Náchodské, 1.máje a Dobrušská, ukládá ST jednat s vlastníkem komunikací, aby zajistil opravu silnic v těchto ulicích, jako jedno z nezbytných opatření ke sníženi hluku způsobeného provozem na těchto komunikacích. RM 125 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: ORM, Termín: Žádost o souhlas s pokácením stromů Vodovody a kanalizace, a.s. Náchod žádají o povolení pokácení 6 ks kulových javorů v Komenského ulici z důvodu havarijní výměny vodovodního řádu a přípojek. K ROZHODNUTÍ: Povolit-nepovolit kácení a případně určit výsadbu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s pokácením 6 ks kulových javorů na ulici Komenského s podmínkou, že po skončení rekonstrukce budou vysázeny nové stromy do stejného místa. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 10 z října 2007

11 4.7 OV Spy - využití peněz z areálu Žádost ze zářijového zasedání OV Spy o souhlas RM s čerpáním části financí z rozpočtu na areál u Janovského potoka. Peníze budou využity na terénní úpravy na nově zakoupeném pozemku a prostoru současného škvárového hřiště, kde dojde k jeho rozšíření a novému oplocení. Letošní přidělená částka v rozpočtu činí ,-Kč. Po odečtení předpokládaných nákladů na projekt nové budovy a projekt přechodu ke hřišti by měla zůstat částka 50 60tis. Kč, která by měla být letos proinvestována. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s využitím zčásti zbývajících finančních prostředků určených na akci k provedení terénních úprav. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s čerpáním části financí ze schválené investiční rozpočtové částky na rekonstrukci areálu u Janovského potoka ve Spech. Volné finanční prostředky budou využity na nezbytné terénní úpravy na nově zakoupeném pozemku a prostoru současného škvárového hřiště, kde dojde k jeho rozšíření a novému oplocení. Podmínkou čerpání je, že nedojde k překročení celkové schválené částky, ze které má být uhrazena projektová dokumentace na nový objekt v areálu a na přechod pro chodce u hřiště. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: (Přesun z RM 124-4/15) Úprava cesty - ul. Ve vilách (Int.: OSU/Č.j /2007/TS/Tro) (Přesunuto do RM 126) Podnět p. Jaroslava Pluhaře: V úseku přístupové cesty od č.p.1129 k č.p.1139 v ul. Ve vilách, Nové Město nad Metují, dochází vlivem stékání vody v "kolejích" stávající cesty ke splavování materiálu používaného k údržbě této komunikace. Stává se špatně sjízdnou i neschůdnou. V posledních letech cesta nebyla dostatečně zpevňována, ale pouze udržována. Doporučení a bližší info - viz příloha RM 124-4/15. K ROZHODNUTÍ: Projednat podnět / žádost p. Jaroslava Pluhaře o úpravu komunikace v ul. Ve vilách. ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření ORM: V současné době probíhá v této ulici rekonstrukce veřejného osvětlení na parcele p.č. 1313/3 a 2120/1 místní komunikace v místech, kde bylo vrchní el. vedení VO. Tato akce je zahrnuta v rozpočtu města na r investiční část. Součástí rozpočtu pro letošní rok není jakákoli oprava, úprava nebo rekonstrukce. Údržbu cesty (její sjízdnost a schůdnost) zajišťují TS, jako správce místních komunikací. Vyjádření TS: Jako jediné řešení vidí v úseku asi 15m před čp vybrat stávající povrch komunikace do hloubky asi 15cm, položit podkladní beton tl. 10cm s kari sítí a navrch 5cm vrstvu živičné směsi. Odhad nákladů cca Kč ,-- ( Kejzlar Kč 8 000,--, odvoz materiálu, skládka Kč 6.000,--, beton Kč ,--, kari síť Kč ,--, živice Kč ,-- ). Tuto akci navrhují zařadit do rozpočtu pro rok 2008 a práce provést v dubnu PROJEDNÁNÍ: Bod se přesouvá do RM 126 z důvodu nemoci radního p. Ježka, který měl jednat s p. Pluhařem a p. Bahníkem + zjistit podrobnější informace. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad 4.9 (Přesun z RM 124-4/11) Parkování na ulici Komenského + změny dopravního značení - posouzení v terénu Na základě souhlasu RM 123 se uskutečnilo přímo na místě posouzení návrhu ARCH k řešení parkování na ulici Komenského v úseku od náměstí Republiky po hotel Rambousek a dále posouzení navrhovaných změn dopravního značení. K ROZHODNUTÍ: Vyslovit souhlas s dalším postupem ORM dle navrhované studie. PROJEDNÁNÍ: Proběhla prohlídka v terénu a radní souhlasili s řešením dle studie. V diskusi po návratu Ing. Prouza uvedl, že podmínkou realizace parkování v linii ZŠ Komenského by měly být předpokládáané úpravy budovy a provozu školy, tzn. otočení režimu přístupu do školy se vchodem z ulice Českých legií, jednosměrný provoz v této ulici atd. Otázkou je i zajištění přechodu pro přecházení dětí do ZŠ. Starostka se dotázala, zda chodník na Komenského ulici bude mít vodící drážky pro slepce, při budování nových povrchů chodníků v centru města by bylo správné je tam mít. VYSVĚTLENÍ: Ak.Arch. Zdeněk Tomek, architekt - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s tím, aby se při budoucích úpravách parkování a dopravního režimu na ulici Komenského mezi náměstím Republiky a hotelem Rambousek postupovalo dle studie předložené RM městským architektem ve smyslu zdrojového dokumentu RM 125-4/9 a za následujicích podmínek: vybudování hlavního vchodu do ZŠ Komenského z ul. Čs.legií, rekonstrukce a bezpečný průchod dětí touto ulicí, vybavení tříd do ulice Komenského zvukotěsnícími okny a klimatizací a zrušení statutu silnice I.třídy v ulici Komenského. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 11 z října 2007

12 4.10 (Přesun z RM 124-4/2) Stavební úpravy čp. 850 Dům hasičů - posouzení v terénu Zpracovávání PD na stavební úpravy domu hasičů (čp. 850). Jde o další navýšení objemu financí potřebných na rekonstrukci. ORM - požadavek SDH je, aby v dílně byla zřízena jáma pro opravy a údržbu vozidel a dílna byla průjezdná. Vzhledem k tomu, že zároveň je v rámci rekonstrukce plánováno zvětšení plochy garáží, vyvolají tyto požadavky potřebu úprav nivelety přístupu k dílně, tzn., že si toto opatření - výškové vyrovnání - vyžádá další nárůst potřeby financí jde o cca 600 tisíc Kč. ORM se ptá, zda v rámci zpracování projektu se má tato záležitost řešit, protože finance na realizaci tohoto navýšení nejsou schváleny. Na minulé radě bylo rozhodnuto o projednání v terénu. K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout, zda bude vyhověno požadavku hasičů na průjezdnou dílnu s montážní jámou nebo řešit požadavky hasičů alternativou získání soukromého pozemku pro příjezd do dílny přes dvůr. ODŮVODNĚNÍ: V zadání na vypracování PD byl zahrnutý také požadavek hasičů na zajištění průjezdné dílny. Projektanti zaměřili stávající úrovně podlah a přiléhajícího terénu a přichází s dotazem, zda pokračovat s projektováním, protože splnění tohoto požadavku nese náklady ve výši 600 tis. Kč. Hasiči navrhují alternativní řešení - příjezd po soukromém pozemku. PROJEDNÁNÍ: Radní se shodují na přesunu rozhodnutí o bodu do jednání RM 127. Diskutované způsoby řešení jsou všechny o dalších poměrně velkých investičních částkách, které dnes město nemá. Tzn.: Pokud se na to nepodaří získat mimorozpočtové peníze (z EU), nelze schválit nějaká nová a investičně náročná řešení. TAJ upozornil, že v této chvíli jde o peníze na rozšíření PD, zda projektovat dál. Ing. Zákravská - bude vyšší cena realizace, ne PD. ST nesouhlasí s těmito velkými navrhovanými rozdíly. Ing. Zákravská - bylo to navrženo tak, aby to bylo průjezdné. Je nyní třeba odsouhlasit další postup projektování, tzn. zda podle původního zadání, nebo nově. Nakonec se radní shodli, že ORM předloží ve spolupráci s projektantem návrh řešení a dá ji k vyjádření JSDH a pak bude teprve RM rozhodovat.při zpracování návrhu je třeba brát v potaz finanční možnosti městě, tzn. nevytvářet nějaká drahá a nerealizovatelná řešení. To platí pro ORM i JSDH. Radní opět apelovali na ST, aby prověřila možnost transformace JSDH do složek HZS ČR. Fakticky v drtivé většině obcí III., nebo ve jejich těsné blízkosti, tyto jednotky existují, takže místní JSDH pak nemají takové nároky na vybavení, budovy atd. VYSVĚTLENÍ: Vladimír Rejchrt, referent - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá ORM zpracovat návrh řešení problematiky průjezdnosti dílny u Domu hasičů a tento návrh předložit JSDH k vyjádření. Potom celou věc znovu předložit RM k rozhodnutí o dalším postupu. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : (Přesun z RM 124-4/10) PD Husova náměstí Při veřejném projednávání změny využití území Husova náměstí podle PD od firmy Consmik Brno byla účastníkem řízení Ing. Podsedníkem vznesena připomínka (námitka), že při besedě s občany bylo slíbeno, že součástí této PD bude i dokumentace jižního Zádomí. Stavební úřad se v rozhodnutí s touto námitkou vypořádal tak, že všechny vznesené návrhy a námitky budou zohledněny při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, tzn. že je třeba rozšířit dokumentaci náměstí o jižní Zádomí. Projektant předložil nabídku na toto navýšení rozsahu prací a nabízí městu cenu ,- Kč bez DPH. Byl osloven zpracovatel této PD, který je ochoten nabídku přijmout, a to za cenu 80 tis. Kč, ale v pozměněném termínu, než je PD Husovo náměstí.. Odůvodnění- Přímým zadáním této akce se urychlí, je zde stejná problematika, jako na náměstí K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o rozšíření PD Husova náměstí o prostor jižního Zádomí s ohledem na rozhodnutí stavebního úřadu. ODŮVODNĚNÍ: PD jižního Zádomí je v plánu zpracovat, zkušenost s firmou Consmik je dobrá, nabízená cena přiměřená a současně tím bude vyhověno stavebnímu úřadu. Revize vypracované PD západního Zádomí je vhodné a standardní zadat u zhotovitele této PD a tím firma Consmik nebyla, proto ORM nežádá o rozšíření zakázky také o západní Zádomí. VYSVĚTLENÍ: Vladimír Rejchrt, referent - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s rozšířením PD Husova náměstí o prostor jižního Zádomí za cenu ,- Kč bez DPH nabídnutou zpracovatelem PD Husova náměstí. RM ukládá ORM zajistit tyto práce formou dodatku ke stávající smlouvě o dílo. RM 125 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Oprava usnesení USNESENÍ č. RM /07: "RM bere na vědomí podané informace a souhlasí s navýšením ceny díla o cenu víceprací ve výši ,- Kč vč. DPH. V souvislosti s tím RM souhlasí s provedením RU ve výši 65 tis. Kč na pokrytí těchto víceprací, a to přesunem 65 tis. Kč z org Protipovodňová opatření." K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s opravou usnesení. ODŮVODNĚNÍ: Navržena nesprávná rozpočtová úprava. PROJEDNÁNÍ: ORM - nechtěně byla navržena chybná rozpočtová úprava. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s opravou části usnesení č. RM /07 na následující znění: V souvislosti s tím RM souhlasí s provedením RU ve výši 65 tis. Kč na pokrytí těchto víceprací, a to přesunem 65 tis. Kč z org Externí odborná spolupráce." RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: STIS Stránka 12 z října 2007

13 4.13 VŘ "Sjezd do areálu TS, Jarošova ulice, Nové Město nad Metují" Akce plánovaná pro rok K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky. ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. PROJEDNÁNÍ: ORM uvádí, že proběhla jednání s TS a s vítězem VŘ na tuto zakázku, šlo o snížení rozsahu zakázky a zároveň odvedení díla v rozsahu nezbytném pro dostatečné a dlouhodobé zajištění nového vjezdu do TS. Některé práce budou proto částečně provádět TS. Snížení rozsahu poptávaných prací bude obsaženo i v usnesení k tomuto bodu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí se zadáním zakázky "Sjezd do areálu TS, Jarošova ulice, Nové Město nad Metují", a to dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, firmě PROBI stavební s. r. o., Nádražní 443, Nové Město nad Metují, s tím, že rozsah zakázky bude omezen tak, aby výsledná částka nepřesáhla 220 tis. Kč. vč. DPH. Z tohoto důvodu bude zakázka realizována ve spolupráci s TS. RM schvaluje RU ve výši 40 tis. Kč na navýšení akce (pokrytí DPH) zřízení vjezdu do TS. Navýšení bude pokryto z ostatních nákladů TS ( 3745). RM 125 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 STIS Stránka 13 z října 2007

14 Čl. 5 Školství a příspěvkové organizace 18:30 OF 5.1 Zápis ze schůzky školské komise Informace pro RM z jednání školské komise. Příští schůzka se uskuteční K ROZHODNUTÍ: Dne se uskutečnilo jednání školské komise a je předkládán zápis z tohoto jednání. ODŮVODNĚNÍ: Zápis byl komisí zaslán VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, referent - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské komise. Bere tento zápis na vědomí a ukládá vedoucímu Oddělení školství a příspěvkových organizací informovat komisi o stanovisku RM a příslušných odborů k zápisu. RM 125 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Výroční zprávy - příspěvkové organizace ve školství Výroční zprávy školských příspěvkových organizací. K ROZHODNUTÍ: V souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona předkládá Základní škola, Žižkovo náměstí 1, Základní škola, Školní 1000, Základní umělecká škola B. Smetany a Mateřská škola, Rašínova 600 výroční zprávu o činnosti školy a školní rok 2006/2007. Základní škola, Žižkovo náměstí 1 zároveň předkládá i Vlastní hodnocení školy včetně příloh. ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z příslušných školských předpisů a z pravomocí města jako zřizovatele. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, referent - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM se seznámila s výročními zprávami o činnosti Základní školy, Žižkovo náměstí 1, Základní školy, Školní 1000, Základní umělecké školy B. Smetany a Mateřské školy, Rašínova 600 za školní rok 2005/2006 a bere tyto zprávy na vědomí. RM bere na vědomí Vlastní hodnocení Základní školy, Žižkovo náměstí 1 za školní rok 2006/2007. RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Schválení odpisového plánu ZŠ Malecí Schválení odpisového plánu. K ROZHODNUTÍ: Schválit odpisový plán nově pořízeného majetku. ODŮVODNĚNÍ: Zřizovatel schvaluje odpisový plán v souladu se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.odpisy jsou jedním ze zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, referent - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje odpisový plán Základní školy, Školní 1000 na nově pořízený majetek podle předloženého odpisového plánu dle přílohy RM 125-5/3. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Schválení členů konkursní komise RM schválila vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod. Dle platné legislativy RM, jako zřizovatel Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod, jmenuje předsedu a členy Konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí1, okres Náchod. Nominovanými členy jsou: za město Nové Město nad Metují p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda) a p. Ing. Jiří Kunte (za zřizovatele), pí Mgr. Svatava Odlová - zástupce KÚ Královéhradeckého kraje (určena ředitelem KÚ), p. Mgr. Václav Kupka - vedoucí oddělení školství MěÚ Nové Město nad Metují, Mgr. Libor Drašnar - pedagogický pracovník Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod (určen zástupcem ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod), Mgr. Pavel Baštář - školní inspektor (určen ČŠI), Mgr. Miroslav Hojný - předseda Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod. PROJEDNÁNÍ: Jeden vyřazen z důvodů možné podjatosti - p. Hable, neboť je navržen na předsedu konkursní komise. VYSVĚTLENÍ: Bc. Dagmar Kavanová, Referentka - Odbor správy úřadu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod: za město Nové Město nad Metují p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda) a p. Ing. Jiří Kunte (za zřizovatele), pí Mgr. Svatava Odlová - zástupce KÚ Královéhradeckého kraje (určena ředitelem KÚ), p. Mgr. Václav Kupka - vedoucí oddělení školství MěÚ Nové Město nad Metují, Mgr. Libor Drašnar - pedagogický pracovník Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod (určen zástupcem ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod), Mgr. Pavel Baštář - školní inspektor (určen ČŠI), Mgr. Miroslav Hojný - předseda Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1, okres Náchod. Tajemnicí komise je Bc. Dagmar Kavanová. RM 125 Jmenuje. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 STIS Stránka 14 z října 2007

15 Čl. 6 Finance 19:00 OF 6.1 Vyřazení majetku Vyřazení majetku z účetní evidence. K ROZHODNUTÍ: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence. ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení opotřebeného, poškozeného a technicky zastaralého majetku. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje způsob likvidace a vyřazení majetku evidovaného v MŠ Vrchoviny a Správě MěÚ ve znění přílohy RM 125-6/1. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Darovací smlouva Darování výpočetní techniky Základní škole, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ: Schválení převodu majetku darováním základní škole. ODŮVODNĚNÍ: Usnesením RM /07 byla schválena likvidace nepotřebné a zastaralé výpočetní techniky. Technika byla před fyzickou likvidací nabídnuta příspěvkovým organizacím města a ZŠ Krčín projevila o část zařízení zájem. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje darovací smlouvu se Základní školou, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují na vyřazenou výpočetní techniku dle přílohy č. RM 125-6/2. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: Hlasy Pro: 2. Proti: 0, Zdrželi se : Sdružení místních samospráv Smlouva měst a obcí proti daňové diskriminaci. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM členství ve Sdružení místních samospráv České republiky, o.s. ODŮVODNĚNÍ: Z iniciativy starostů některých obcí vznikla diskuse k nespravedlnosti současného systému rozdělování daňových příjmů mezi jednotlivé velikostní kategorie měst a obcí. Vzhledem k tomu, že Svaz měst a obcí při jednáních o změně zákona prosazoval zejména zájmy velkých měst iniciativa přešla v návrh na založení Sdružení místních samospráv ČR, které má prosazovat zájmy menších měst a obcí. Vzhledem k tomu, že původně navrhovaná změna zákona nebyla vládou přijata a nová pravidla dle dostupných informací jednak podstatně zvyšují příjmy nejmenších obcí, odstraňují skokové změny v příjmech způsobené poklesem pod určitou hranici obyvatel a zároveň nedochází k poklesu příjmů u dalších měst nedoporučuje OF do Sdružení vstupovat. V případě schválení změny zákona dojde k poklesu příjmů města cca o 700 tis. Kč. Celkový meziroční nárůst příjmů ze sdílených daní je však odhadován oproti letošnímu schválenému rozpočtu ve výši cca 6,7 mil.kč v důsledku růstu celkového objemu daňových výnosů. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí informaci o vzniku sdružení místních samospráv a připravované novele zákona upravující rozpočtové určení daní. RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: Rozpočtová úprava SL Rozpočtová úprava - správa lesů. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválení rozpočtové úpravy u Správy lesů. ODŮVODNĚNÍ: Navýšení výdajů je určeno na pokrytí služeb vzniklých v souvislosti s likvidací následků orkánu Kyrill (úklid klestu, asanace pracovišť, zpřístupnění pracovišť, vyšší náročnost na zpracování) a materiálových nákladů vzniklých předzásobením krmivy (předpokládaný nárůst cen) a nákupem materiálu na zpevnění plochy obůrky divokých prasat. Navýšení rozpočtu bude pokryto vyššími příjmy z prodeje dřeva bez navýšení celkové výše těžby. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou úpravu - navýšení rozpočtu v správa lesů o částku 380 tis. Kč v příjmech i výdajích. RM 125 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: STIS Stránka 15 z října 2007

16 6.5 Darovací smlouva - Targua A.T. Firma Targua A.T. s. r. o. poskytla Městu Nové Město nad Metují formou darovací smlouvy částku Kč na dovybavení dětských hřišť. K ROZHODNUTÍ: Schválit darovací smlouvu. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Nové Město nad Metují a firmou Targua A.T. s. r. o., se sídlem Peluškova 1444, Praha 9 - Kyje - dle přílohy RM 125-6/5 a ukládá ORM po obdržení finančního daru na účet města zajistit příslušné dovybavení dětského hřiště na "Pivovarské zahradě" a informovat o tom zástupce firmy Targua A.T. s.r.o. Zároveň po dovybavení zde umístit informaci o tom, že částečné dovybavení bylo zajištěno v rámci uvedeného finančního daru firmy Targua A.T. s.r.o. RM 125 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 16 z října 2007

17 Čl. 7 Různé 7.1 (Přesunuto do RM 126, článek 22 - Přesuny): Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole grantů, příspěvků a investičních příspěvků z jednání konaného dne od 17:00 hod. do 20:50 hodin a od 17:00 hod. do 19:55 v kanceláři odboru majetkoprávního MěÚ Nové Město nad Metují. PROJEDNÁNÍ: K závěrům z kontrolního výboru se musí vyjádřit OF a dát případné návrhy na opatření, které bude RM postupovat s doporučením ZM, které proběhne v prosinci Z důvodu nemoci odpovědné referentky požádal vedoucí OF o posun do další RM. Přesunuto: :37:35 VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad 7.2 OV Spy - zápis ze RM je předložen k projednání zápis z jednání OV Spy ze dne podrobnosti viz příloha RM 125-7/2. Tento zápis lze ošetřit obvyklým způsobem, tj. prostřednictvím úkolů v PVO. K ROZHODNUTÍ: Projednat zápis z Osadního výboru Spy. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí zápis z OV Spy s tím, že ostatní požadavky OV budou jako obvykle řešeny prostřednictvím porady vedoucích odborů MěÚ. RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: OV Krčín - zápis z OV Krčín předkládá RM zápis ze 4. jednání, konaného dne podrobnosti viz příloha č. RM 125-7/3 - některé požadavky osadního výboru budou řešeny prostřednictvím porady vedoucích odborů. K ROZHODNUTÍ: Projednat zápis z Osadního výboru Krčín. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí zápis z OV Krčín s tím, že ostatní požadavky OV budou jako obvykle řešeny prostřednictvím porady vedoucích odborů MěÚ. RM 125 Bere na vědomí. Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: Nová Města v Evropě - zasedání organizačního výboru pro 30. setkání Město obdrželo pozvánku od obce Neustadtl an der Donau na zasedání organizačního výboru pro další setkání společenství "Nová Města v Evropě". Za ČR je do této instituce přizvána starostka města a doprovázet by ji měl pan Mgr. Böhm, který za město na tato jednání pravidelně jezdí. K ROZHODNUTÍ: Schválit zahraniční cestu starostky a člena RM. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Böhm, radní - Rada města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje zahraniční cestu starostky města Mgr. Malijovské a člena RM p.mgr. Václava Böhma do obce Neustadtl an der Donau v Rakousku na jednání organizačního výboru pro 30. setkání Nových měst v Evropě. RM 125 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: Hlasy Pro: 0. Proti: 0, Zdrželi se : Příslib financování dopravních linek ve městě Člen RM připomněl, že v rozpočtu minulých let byla zahrnuta částka na úhradu prokazatelné ztráty z autobusových linek zajišťujících dopravu po území města, která je zabezpečena firmou Orlobus. Vzhledem k termínům zpracování jízdních řádů je třeba poskytnout závazný příslib Orlobusu, že tato položka bude v roce 2008 z rozpočtu města opět hrazena. K ROZHODNUTÍ: Doporučit RM závaznou částku pro rozpočet PROJEDNÁNÍ: Jeden radní (Ing. Prouza) byl pro možnou podjatost vyřazen z hlasování. VYSVĚTLENÍ: Ing. Martin Prouza, radní - Rada města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM zahrnout do rozpočtu města na rok 2008 částku na úhradu prokazatelné ztráty z autobusových linek zajišťujících dopravu po území města ve výši 380 tis. Kč. RM 125 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 STIS Stránka 17 z října 2007

18 7.6 Zvony pro Rovereto října 2007 Již tradiční záležitost připomněl člen RM Ing. M. Prouza, jedná se o uctění památky legionářů v I. světové válce, a to "mírovým"zvoněním všech zvonů ve městě (celkem 200 úderů) přesně ve 21:00 hod. V návaznosti na tuto aktivitu by bylo vhodné požádat majitele všech zvonů o spolupráci a podporu této akce, a to i v okolních obcích. VYSVĚTLENÍ: Ing. Martin Prouza, radní - Rada města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s pokračováním tradice "Zvony z Rovereta". Jedná se o uctění památky zejména čsl.legionářů v I. světové válce, a to zvoněním všech zvonů (celkem 200 úderů 10 min.) přesně ve 21:00 hod. dne 28. října. V návaznosti na tuto aktivitu budou požádáni majitelé zvonů o spolupráci a podporu této akce, a to i v okolních obcích. RM 125 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: MST, Termín: Kinokavárna Informace MST o jednáních s Městským klubem a se SOŠ a SOU Nové Město nad Metují o možnosti zajištění provozu KINOKAVÁRNY v objektu KINA 70. PROJEDNÁNÍ: MST informoval, že celoroční provoz se bohužel nepodařilo zajistit, šlo by o prodělečnou záležitost. Během Festivalu veselohry bude provoz zajištěn, ale jinak je třeba hledat nějaké cesty jak občerstvení v době konání představení v Kině zabezpečit. Zároveň je třeba, aby RM nezapomněla na daný příslib pokrytí propadu částky, kterou dříve Klub získával za pronájem restaurace, což je cca 80 tisíc Kč. V tomto duchu dorazí žádost ředitelky Klubu. VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, Místostarosta - Město 7.8 ZM 44 Schválení programu mimořádného zasedání ZM 44. Je navržen program na mimořádné zasedání ZM pod číslem 44. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje program mimořádného zasedání ZM 44: 1.Kontrola úkolů; 2.Úvodní informace a vystoupení; 3. Realsant s. r. o. žádost o souhlas s umístěním stavby obchodního domu a související převody pozemků do vlastnictví města; 4.Využití předkupního práva nabídka odkoupení nemovitostí křesťanské sportovní organizace Orel; 5.DDM Stonožka soudní spor o dlužné nájemné; 6.Různé; 7.Diskuse; 8. Usnesení RM 125 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: Petr Hable Místostarosta Město Mgr. Bronislava Malijovská Starostka Město Čas ukončení jednání RM 125: 22:57 Příští porada bude : RM 126 dne Rozdělovník zápisů - listinná forma: ÚPLNÝ ZÁPIS: 29 x : Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Architekt, Městská policie, Technické služby 2x, První novoměstská teplárenská 2x, Městská knihovna, Úřední deska Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.rtf): ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní -ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Architekt, Městská policie, Technické služby, První novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, STIS Stránka 18 z října 2007

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 95 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 12.12.2013 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. mimořádné zasedání rady města RM 314 (ve volebním období 8. zasedání) ze dne: kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. mimořádné zasedání rady města RM 314 (ve volebním období 8. zasedání) ze dne: kancelář starosty Pro schválení zápisu ZÁPIS mimořádné zasedání rady města RM 314 (ve volebním období 8. zasedání) ze dne: 9.2.2015 kancelář starosty od 17:00 hodin Účast na jednání RM 314 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 62 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 28.1.2010 jídelna školy SOŠ a SOU v areálu bývalých kasáren od 16:00 Pořadová čísla usnesení z této porady : 6379 až

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 353 (ve volebním období 47. zasedání) ze dne: 15.8.2016 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 15

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 26. 9. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 422-13 464 STIS Stránka

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 16

VÝPIS USNESENÍ č. 16 VÝPIS USNESENÍ č. 16 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 8.9. 2016 od 19.00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17.02.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 21. září 2004 v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 105 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 29.1.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 5.prosince 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování: hlasů pro 7

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování: hlasů pro 7 33. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 18.11.2013 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,00 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/28/2015 Schválení programu 28. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více