NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED

2 Obsah ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE POPIS SYSTÉMU 1 Terminologie Řídící jednotka Nastavení hesla Popis displeje a ovládacích tlačítek...6 UVEDENÍ DO CHODU ZAHÁJENÍ PROVOZU MONITOROVÁNÍ 1-1 Monitorovací režim Hlavní obrazovka monitorovacího režimu Zobrazení provozního stavu PROVOZ 2-1 Provozní nastavení Zobrazení provozního nastavení NASTAVENÍ 3-1 Setup Menu Přepnutí na Setup Menu Nastavení při instalci Obrazovka úvodního nastavení Adresace centrálního ovladače Nastavení jazyka Nastavení vnitřní jednotky Systémové nastavení Obrazovka systémového nastavení Nastavení data Nastavení skupiny Nastavení harmonogramů Nastavení hesla (pro správce) Uživatelské nastavení Obrazovka uživatelského nastavení Nastavení podsvícení Nastavení displeje Nastavení hlasitosti Servisní nastavení Obrazovka servisního nastavení Zobrazení chybových hlášení Informace o verzi Status nastavení Nastavení vnitřní jednotky Obrazovka nastavení vnitřní jednotky Nastavení testovacího provozu Reset indikátoru filtru Nastavení teplotního rozsahu Omezení nastavení SPECIFIKACE 4-1 Rozměry Specifikace Kódy chyb Přepínání jedotek měření C/ F Správcovské nastavení Nastavení externích vstupů Nastavení teplotního rozsahu Změna hesla

3 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE l Před použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující bezpečnostní informace a postupujte podle nich. l Veškeré instrukce se vztahují k bezpečnému a bezproblémovému provozu klimatizační jednotky. l Uchovejte tento manuál pro budoucí použití. VÝSTRAHA Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu. UPOZORNĚNÍ Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu nebo škodám na majetku. l V případě špatné funkce (napø. zápach z hoøení), okamžitì jednotku vypnìte, vytáhnìte pøívodní šòùru ze zásuvky a ihned kontaktujte servisního technika. l Dálkový ovladaè neobsahuje èásti, které by mohly být opraveny uživatelem. Veškeré opravy musí provádìt servisní technik. Neodborná manipulace se zařízením by mohla vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. l Pokud pøemís ujete váš ovladaè, kontaktujte servisního technika, který provede veškeré úkony související s odpojením a zapojením ovladaèe. l Nedotýkejte se ovladače mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. l Do ovladače se nesmí dostat voda. Nepokládejte na něj nádoby s vodou. l Ujistìte se, že jsou veškeré elektrické pøístroje alespoò 1m od jednotky. l Neinstalujte ovladač blízko otevøeného ohnì nebo jiných tepelných zdrojù. l Pøi obsluze ovladaèe, nemaèkejte tlaèítka ostrými pøedmìty. l Netahejte za pøívodní šòùru. l Ovládání této jednotky není určeno pro osoby se sníženými fyzickými, psychickými nebo smyslovými schopnostmi; osoby, které nejsou seznámeny s obsluhou přístroje v rozsahu tohoto návodu, nebo dětmi bez dozoru odpovědné osoby. l V blízkosti jednotky nepoužívejte hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru. 2

4 POPIS SYSTÉMU 1 Terminologie Tento centrální ovladač se používá pro VRF systémy série V-II a J-II. Komunikační kabel Skupina dálkového ovladače Skupina Systém Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Centrální dálkový ovladač Standardní dálkový ovladač Kabel dálkového ovladače Chladivový systém AB C D Skupina dálkového ovladače (skupina D.O.) Toto je jedna vnitřní jednotka nebo skupina vnitřních jednotek, které jsou propojeny kabelem dálkového ovladače. Skupina Toto je jedna nebo více skupin dálkového ovladače. Chladivový systém Toto je systém skládající se z vnitřních a venkovních jednotek a jejich relevantních ovladačů. Všechny jednotky v systému jsou propojeny společným chladivovým potrubím. Systém Toto je systém skládající se z vnitřních a venkovních jednotek a všech ovladačů (centrální ovladač, drátové a bezdrátové ovladače). Všechny prvky systému jsou propojeny společným přenosovým kabelem. 3

5 E F Centrální dálkový ovladač Tento ovladač je dálkovým ovladačem, který umožňuje centralizované řízení několika vnitřních jednotek. Centrální dálkový ovladač může řídit provoz vnitřních jednotek ve třech režimech: všechny, skupinu nebo individuálně. Jeden centrální ovladač může řídit až 10 vnitřních jednotek a až 16 růžných skupin. Standardní dálkový ovladač Tento ovladač řídí jednotky, které náleží do dané skupiny dálkového ovladače. Dostupné jsou 4 typy dálkového ovladače: drátový, bezdrátový, jednoduchý a box s externími kontaktními vstupy. Adresování jednotek: Adresa chladivového systému 00 Adresa skupiny dálkového ovladače Adresa vnitřní jednotky Adresa dálkového ovladače G Adresa H Adresa I J jednotky ve skupině (0-15) Toto je identifikační číslo přiřazené každé vnitřní jednotce v rámci dané skupiny dálkového ovladače. vnitřní jednotky v chladivovém systému (0-63) Toto je identifikační číslo přiřazené každé vnitřní jednotce. Adresa chladivového systému (0-99) Toto je identifikační číslo přiřazené každému chladivovému systému. Adresa skupiny dálkového ovladače Tato adresa se skládá z adresy dálkového ovladače 0", adresy chladivového systému a adresy vnitřní jednotky. 4

6 2 Řídící jednotka Jednotky, které mohou být řízeny Centrálním dálkovým ovladačem mají následující strukturu: Chladivový systém Systém 1 Skupina dálkového ovladače 2 Skupina Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Komunikační kabel Centrální dálkový ovladač Standardní dálkový ovladač Kabel dálkového ovladače Skupina dálkového 1 ovladače Skupina vnitřních jednotek, které jsou propojeny společným kabelem standardního dálkového ovladače. Tato skupina pracuje při stejných provozních podmínkách nastavených dálkovým ovladačem. 2 Skupina Skupina se skládá ze skupin dálkového ovladače obsahující jednu nebo více jednotek. Každá skupina může být řízena Centrálním dálkovým ovladačem. 5

7 3 Nastavení hesla Je možné nastavit tato hesla: Monitorovací režim -vše -skupina -detail P.W.1 Provozní nastavení P.W.1 Nastavení centrálního ovladače P.W.2 Instalační nastavení Setup Menu P.W.1 Nastavení vnitřní jednotky P.W.1 : Heslo pro správce - viz kapitola P.W.2 : Heslo pro servisní organizaci - viz kapitola * pokud napíšete heslo P.W.2, když je vyžadováno P.W.1, heslo se zruší 4 Popis displeje a ovládacích tlačítek Název zvoleného displeje LCD displej Zobrazení času a data Status Legenda pro funkční tlačítka LED indikátor Funkční tlačítka (F1-5) Provozní tlačítka šipky tlačítko [MENU] tlačítko [OK] tlačítko [CANCEL] Nápověda pro tlačítka V tomto manuálu jsou tlačítka zobrazena následujícími ikonami: šipky [ ] tlačítko [MENU] [ ] tlačítko [OK] [ ] tlačítko [CANCEL] [ ] 6

8 Zapněte napájení Nastavte jazyk Nastavení jazyka Nastavte datum Nastavení data Nastavení data a času Instalační nastavení Adresace centrálního dálkového ovladače Nastavení vnitřní jednotky Registrace jednotek podle adresy v chladivovém systému Registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí Manuální registrace jednotek Ukončení nastavení Po ukončení inicializace svítí na displeji obrazovka Monitor-All 7

9 1 MONITOROVÁNÍ 1-1 Monitorovací režim Hlavní obrazovka monitorovacího režimu Monitorovací režim má dvě hlavní zobrazení - Monitor-All a Monitor-Group : V zobrazení Monitor-All je možné sledovat provozní status a nastavení registrovaných jednotek v rámci skupiny dálkového ovladače (skupiny D.O.). V zobrazení Monitor-Group je možné sledovat provozní status a nastavení registrovaných jednotek v rámci skupiny. (1) Zobrazení na hlavní obrazovce se liší na počtu registrovaných jednotek: Počet připojených jednotek (jednotky : skupina D.O.) až 9 jednotek 10 až 20 jednotek 21 až 40 jednotek 41 až 80 jednotek 81 až 100 jednotek Zobrazení na displeji 9 jednotek 20 jednotek 40 jednotek 80 jednotek 100 jednotek zobrazení 9 jednotek / 20 jednotek zobrazení 40 jednotek / 80 jednotek / 100 jednotek V monitorovacím zobrazení je možné následující: (1) Kontrola provozu vnitřních jednotek (skupiny dálkového ovladače) Mód Monitor-All Monitor-All B C A: Zobrazuje provozní stav (status, režim, teplota) vnitřních jednotek (skupiny D.O.) - výběr je možný pomocí tlačítek. B: (černý rámeček) Zobrazuje provozní stav vybrané jednotky: jméno registrované jednotky výběr jednotek je možný pomocí tlačítek. C: (zelená) Značí, že jednotka je v provozu. D: (bílá) Značí, že jednotka je vypnutá. E: (červená) Značí, že jednotka je v poruše. A Stiskněte tlačítko [Monitor All (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. E Stiskněte tlačítko [Monitor Group (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. Pokud si přejet zobrazit detail provozního nastavení, stiskněte tlačítko [Details (F5)]. Více informací o provozních nastaveních - viz kapitola

10 Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny ) Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny D.O. ) Tlačítko [R.C.Group (F1)] Tlačítko [Group (F1)] Na obrazovce výběr skupiny je zobrazen provozní stav vnitřní jednotky (skupiny D.O.) ve skupině. Na obrazovce výběr skupiny D.O. je zobrazen provozní stav vnitřní jednotky (skupiny D.O.) ve skupině dálkového ovladače. Pokud je jako provozní stav zobrazeno mixed, nastavení ve skupině dálkového ovladače se neshoduje. V módu Monitor-Group svítí nahoře na displeji jméno skupiny ( Group ). Jméno skupiny D.O. ( R.C.Group ) je zobrazeno níže. (3) Zapnutí/vypnutí jednotek Mód Monitor-All Monitor-All F G H F: Všechny vnitřní jednotky (skupina D.O.) jsou vybrány. G: Vybraná vnitřní jednotka (skupina D.O.) se zapne. Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte vnitřní jednotku. Když stisknete tlačítko [ON (F2)], jednotka se spustí. H: Vybraná vnitřní jednotka (skupina D.O.) se vypne. Stiskněte tlačítko [Monitor All (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. Stiskněte tlačítko [Monitor Group (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. Pokud si přejete provést podrobné nastavení, stiskněte tlačítko [Operation (F5)]. Více informací - viz kapitola 2. OVLÁDÁNÍ. Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny ) Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny D.O. ) F G H Tlačítko [R.C.Group (F1)] F G H Tlačítko [Group (F1)] 9

11 1-1-2 Zobrazení provozního stavu Mód Monitor-All Monitor-All Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny D.O. ) F5 tlačítko [Details (F5)] V tomto zobrazení je možné zkontrolovat provozní nastavení. (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte vnitřní jednotku (skupinu D.O.) (2) Stiskněte tlačítko [Details (F5)] a otevře se obrazovka s podrobnostmi provozního nastavení. Podrobnosti - Seznam 1 (3) Zkontrolujte provozní nastavení: [Next R.C. Group (F1)] [Previous R.C. Group (F2)] [Monitor (F5)] : : Otevře se obrazovka s provozním nastavením následující jednotky (skupiny D.O.) v pořadí. Otevře se obrazovka s provozním nastavením předchozí jednotky (skupiny D.O.) v pořadí. : Návrat na úvodní obrazovku. Nerelevantní položky/tlačítka jsou prázdná. Stiskněte tlačítko a vyberte List 1 Podrobnosti - Seznam 2 Stiskněte tlačítko a vyberte List 2 Položka Status (stav) Mode (režim) Temp. (teplota) Fan (ventilátor) VT Air Flow Direction (vertikální proudění vzduchu) HZ Air Flow Direction (horizontální proudění vzduchu) Anti freeze (odmrazování) Economy (úspora) Stav Nastavení vypnutí/zapnutí Nastavení provozního režimu Nastavení teploty Nastavení rychlosti ventilace Nastavení směru vertikálního proudění vzduchu Nastavení směru horizontálního proudění vzduchu Režim odmrazování Úsporný režim Pro přepnutí mezi C a F - viz kapitola

12 Přehled ikon - zákaz nastavení dálkovým ovladačem Ikona Název Popis All Všechny operace standardním dálkovým ovladačem nejsou povoleny On/Off On Mode Temp. Timer Filter Zapnutí/vypnutí standardním dálkovým ovladačem není povoleno Zapnutí standardním dálkovým ovladačem není povoleno Výběr režimů standardním dálkovým ovladačem není povoleno Nastavení teploty standardním dálkovým ovladačem není povoleno Nastavení časovače standardním dálkovým ovladačem není povoleno Reset filtru standardním dálkovým ovladačem není povoleno Prioritní nastavení Název Master indoor unit Master controlled Outer controlled Popis Nadřazená jednotka, na které lze nastavit režim chlazení/topení Vnitřní jednotka je řízena nadřazenou vnitřní jednotkou. Vnitřní jednotka je řízena nadřazenou venkovní jednotkou. Přehled ikon - speciální funkce Ikona Název Popis Defrost Režim odmrazování Oil Recovery Filter Sign Mode Mismatch Test Operation Under Maintenance Operation Controlled Error Emergency Stop Operation Restricted Režim návratu oleje Indikace čištění filtru Konflikt režimů Testovací režim Systém je v údržbě a není možné ho spustit Provedení dané operace je zakázáno Chyba Nouzové zastavení Ovládání vnitřních a venkovních jednotek je omezeno. 11

13 2 OVLÁDÁNÍ 2-1 Provozní nastavení Zobrazení provozního nastavení Povozní nastavení obrazovka Monitor-All obrazovka Monitor-Group obrazovka Details F4 tlačítko [Operation (F4)] obrazovka Operation Setting (provozní nastavení) Přepnutí na obrazovku provozního nastavení: (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte vnitřní jednotku (skupinu D.O.) (2) Stiskněte tlačítko [Operation (F4)] a otevře se obrazovka provozního nastavení. (3) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte požadovanou položku. (4) Stiskněte relevantní funkční tlačítko a proveďte nastavení. Popis funkčních tlačítek naleznete v tabulce na následující straně. Funkční tlačítka se mění v závislosti na vybrané položce. (5) Pro potvrzení stiskněte tlačítko. 12

14 Popis funkčních tlačítek Nastavení Funkce Činnost Popis 1 On/Off On (F1) Zapne jednotku. Off (F2) Vypne jednotku. Zapne nebo vypne jednotku. Auto (F1) Spustí automatický režim. Nastavení provozního režimu. Cool (F2) Spustí režim chlazení. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje některé 2 Mode Dry (F3) Spustí režim vysoušení. funkční tlačítko, daný režim nejde spustit. Fan (F4) Spustí režim ventilace. Pokud svítí ikonka, je výběr režimu chlazení Heat (F5) Spustí režim topení. a topení omezen. 3 Temp. 4 Fan 5 VT Air Flow Direction Up Down Auto High Med Low Quiet Up Down (F1) (F2) (F1) (F2) (F3) (F4) (F5) (F1) (F2) Zvedne nastavenou teplotu. Sníží nastavenou teplotu. Zapne automatickou rychl. Zapne vysokou rychlost. Zapne střední rychlost. Zapne nízkou rychlost. Zapne tichý režim. Posune lamelu o jednu pozici nahoru. Posune lamelu o jednu pozici dolů. Nastavení teploty je možné v 0,5 C přírůstcích (nebo 1 F přírůstcích). Rozsah nastavení teploty se liší v závislosti na zvoleném režimu. Povolený rozsah nastavení teploty je následující: Režim Celsius ( C) Fahrenheit ( F) Auto,Cool,Dry Heat * Rozsah lze nastavit nebo omezit - viz kapitola Nastavení teplotního rozsahu. * Povolený rozsah u některých typů jednotek může být omezený - podrobnosti naleznete v provozním manuálu dané jednotky. Nastavení rychlosti ventilace. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje některé funkční tlačítko, daná rychlost nejde zvolit. Nastavení vertikálního směru proudění vzduchu. Možnosti nastavení proudění vzduchu se mohou u jednotlivých jednotek lišit. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, směr proudění vzduchu nejde nastavit. 6 HZ Air Flow Direction Left Right (F1) (F2) Posune lamelu o jednu pozici doleva. Posune lamelu o jednu pozici doprava. Nastavení horizontálního směru proudění vzduchu. Možnosti nastavení proudění vzduchu se mohou u jednotlivých jednotek lišit. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, směr proudění vzduchu nejde nastavit. 7 Anti Freeze 8 Economy On (F1) Zapne režim odmrazování. Off (F2) Vypne režim odmrazování. On Off (F1) (F2) Zapne úsporný režim. Vypne úsporný režim. Režim odmrazování zabraňuje zamrzání potrubí a ostatního zařízení díky režimu topení, který se spustí, i když jednotka není zapnutá. Používá se v oblastech, kde venkovní teploty klesají pod bod mrazu. Pokud je potrubí příliš vzdálené od jednotky, nemusí být účinnost tohoto režimu dostačující. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, režim odmrazování nejde spustit. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, úsporný režim nejde spustit. 13

15 3 NASTAVENÍ 3-1 Setup menu Přepnutí na Setup menu obrazovka Monitor-All obrazovka Monitor-All tlačítko [ ] Stiskněte tlačítko [Setup Menu (F2)]. Tlačítko je také dostupné z obrazovky Monitor-Group nebo Details. obrazovka Setup Menu Heslo Pohybujte se po obrazovce pomocí tlačítka. Potvrzení proveďte tlačítkem. Heslo obrazovka Central Controller Setting (nastavení centrálního ovladače) obrazovka Indoor Unit Special Setting (speciální nastavení vnitřní jednotky) A B E F C D G H Popis možných nastavení naleznete v tabulce na následující straně. 14

16 Položky v Setup Menu A B 1. úroveň 2. úroveň Funkční tlačítko Funkce Kapitola Installer Setting Nastavení při instalaci System Setting Systémové nastavení Central Controller Address Setting - Adresace centrálního ovladače Language Setting - Nastavení jazyka Address Number (F1) Registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému Registrace vnitř. jednotek Operation (F2) v provozním pořadí Indoor Unit Setting - Manuální registrace vnitřních Nastavení vnitřní Manual (F3) jednotek jednotky Změna pořadí registrovaných Order Change (F2) vnitřních jednotek Delete (F5) Vymazání registrovaných jednotek Rename (F1) Změna jména skupiny dálkového ovladače Temperature Unit Setting - Nastavení jednotky měření teploty Management Setting Správcovské nastavení External Input Setting - Nastavení externích vstupů Set Temp. Range Setting - Nastavení teplotního rozsahu Change Password (for installer) - Změna hesla (pro instalaci) Nastavení data a času Změna formátu zobrazení data a času Date Setting Letní čas Nastavení data Automatická synchronizace času v systému Přenos aktuálního času Group Setting Skupinové nastavení Skupinové nastavení Nastavení skupiny dálk. ovladače Rename (F1) Přejmenování harmonogramu Unit Change (F2) Nastavení skupiny nebo skupiny dálk. ovl. v harmonogramu Schedule Setting Nastavení harmonogramu Password Setting (for manager) Nastavení hesla (pro správce) Timer Change (F3) Nastavení a změna časovače Timer Change (F3) Kopie časovače On/Off Setting (F4) Setting schedule on/off Data Operation (F5) Zapnutí/vypnutí harmonogramu Data Operation (F5) Vymazání harmonogramu Změna hesla (pro správce) Nastavení přístupových práv C Preference Backlight Setting - Nastavení podsvícení Display Setting - Nastavení displeje Uživatelské nastavení Sound Setting - Nastavení hlasitosti D Maintenance Error History - Historie chybových hlášení Version - Informace o verzi Servisní nastavení Setting Status List - Status nastavení E Test Operation - Testovací provoz F Filter Sign - Indikátor filtru G Indoor Unit Set Temp. Range - Nastavení teplotního rozsahu H R.C.Prohibition - Omezení nastavení

17 3-2 Nastavení při instalaci Obrazovka úvodního nastavení Instalační nastavení A C E G B D F H (1) Je nastaveno heslo, aby se zabránilo neautorizovaným osobám v použití centrálního ovladače. Pokud je vyžadováno heslo, vložte ho. Výchozí heslo je 0000". Změnu hesla proveďte podle pokynů v kapitole (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte požadovanou položku A : B : C : D : E : F : G : H : Adresace centrálního ovladače - kapitola Nastavení jazyka - kapitola Nastavení vnitřní jednotky - kapitola Nastavení jednotky měření teploty - kapitola Správcovské nastavení - kapitola Nastavení externích vstupů - kapitola Nastavení teplotního rozsahu - kapitola Změna hesla (pro instalaci) - kapitola (3) Stiskněte tlačítko pro potvrzení Adresace centrálního ovladače Nastavení adresy centrálního ovladače (1) Stiskněte funkční tlačítko [Up (F1)] nebo [Down (F2)] a nastavte hodnotu. Adresa může být nastavena v rozsahu 00 až 15. (2) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení. V jednom VRF systému může být připojeno až 16 dotykových ovladačů, centrálních ovladačů, síťových konvertorů nebo Lon-Lon konvertorů. Při nastavení hodnoty adresy se ujistěte, že tato hodnota již v systému není zadaná. 16

18 3-2-3 Nastavení jazyka Nastavení jazyka (1) Stiskněte funkční tlačítko [Next (F1)] nebo [Previous (F2)] a vyberte z nabídky jazyk. (2) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení Nastavení vnitřní jednotky Nastavení vnitřní jednotky Registrace vnitřních jednotek do Centrálního dálkového ovladače je možné třemi způsoby: (1) (2) (3) Automatická registrace vnitřních jednotek ve vzestupném pořadí podle adresy v chladivovém systému. Automatická registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí. Manuální registrace vnitřních jednotek Pro registraci vnitřních jednotek stiskněte tlačítko [Registration (F4)]. [Rename (F1)] : Přejmenuje skupinu dálkového ovladače (viz kapitola ). [Order Change (F2)] : Změní pořadí registrovaných vnitřních [Registration (F4)] [Delete (F5)] jednotek (viz kapitola ). : Zaregistruje vnitřní jednotky. : Vymaže registrované vnitřní jednotky (viz kapitola ) Registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému (viz kapitola ) Registrace vnitř. jednotek v provozním pořadí (viz kapitola ) Manuální registrace vnitřních jednotek (viz kapitola ) Návrat na předchozí obrazovku. Registrace vnitřních jednotek nebo jejich vymazání může ovlivnit skupinové nastavení nebo nastavení časovačů. Po provedení nastavení zkontrolujte skupinová nastavení a nastavení časovačů. 17

19 Registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému Registrace adres Automatická registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému. Stiskněte funkční tlačítko [Registration (F4)] a poté tlačítko [Address Number (F1)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Nastavte počáteční hodnotu v rozsahu v položce Refrigerant System Range. Kurzorovým tlačítkem přejděte na číslo vlevo. Stiskněte funkční tlačítko [Up (F1)] nebo [Down (F2)] a nastavte hodnotu. (2) Nastavte konečnou hodnotu v rozsahu v položce Refrigerant System Range. Kurzorovým tlačítkem přejděte na číslo vpravo. Stiskněte funkční tlačítko [Up (F1)] nebo [Down (F2)] a nastavte hodnotu. (3) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Setting status of Network Priority Mode. Funkčními tlačítky zvolte buď [Priotity Mode (F1)] nebo [Normal (F2)]. Pokud skenování probíhá v prioritním módu (doporučené nastavení), provoz všech jednotek v systému se zastaví. Pokud si nepřejete zastavit provoz jednotek, zvolte normální mód skenování. (4) Po stisknutí tlačítka se objeví obrazovka pro potvrzení. (5) Když znovu stiskněte tlačítko, začne skenování. Pokud se v systému vyskytne nějaká chyba, registrace se zastaví a objeví se chybové hlášení. Chyba v systému Popis chyby Není venkovní jednotka Není vnitřní jednotka Chyba v nastavení jednotky Chyba v adrese skupiny dálk. ovladače Není řídící venkovní jednotka Inicializace Příčina Není žádná venkovní jednotka se stejnou adresou chladivového systému jako vnitřní jednotka Není žádná vnitřní jednotka se stejnou adresou chladivového systému jako venkovní jednotka Vyskytla se chyba v nastavení jednotky. Vyskytla se chyba v nastavení adresy skupiny dálkového ovladače Není nastavena řídící venkovní jednotka Probíhá inicializace na jiné jednotce 18

20 Registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí Registrace v provozním pořadí Automatická registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí Stiskněte funkční tlačítko [Registration (F4)] a poté tlačítko [Operation (F2)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Refrigerant System. Pomocí funkčních tlačítek [Up (F1)] nebo [Down (F2)] vyberte buď číslo vybraného chladivového systému nebo All (všechny chladivové systémy). Pokud bude hodnota nastavena na All, provoz všech jednotek v systému se zastaví. Pokud vyberete číslo některého chladivového systému, jednotky v tomto systému se zastaví, jednotky v jiných systémech dál pracují. (2) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Registration Method. Tlačítkem Kurzorovým tlačítkem [New (F1)] se provede nová registrace. Všechny dříve registrované jednotky budou vymazány. Kurzorovým tlačítkem [Add (F2)] se přidají jednotky k již registrovaným. (3) Po stisknutí tlačítka se objeví obrazovka pro potvrzení. (4) Když znovu stiskněte tlačítko, začne skenování systému. (5) Pokud skenování systému proběhne správně, otevře se obrazovka Nastavení vnitřní jednotky. Pokud se v systému vyskytne nějaká chyba, registrace se zastaví a objeví se chybové hlášení. Skupina dálkového ovladače je zobrazena na obrazovce Nastavení vnitřní jednotky v pořadí, v jakém začal provoz. (6) Registraci zastavíte tlačítkem [End (F5)]. (7) Když stisknete tlačítko, obrazovka pro potvrzení se zavře. (8) Když znovu stiskněte tlačítko, nastavení se dokončí. 19

21 Manuální registrace vnitřních jednotek Manuální registrace Manuální registrace vnitřních jednotek. Stiskněte funkční tlačítko [Registration (F4)] a poté tlačítko [Manual (F2)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Ref. Address. Pomocí funkčních tlačítek [Up (F1)] nebo [Down (F2)] zvolte hodnotu. Pokud je v systému podřízená jednotka (adresa 01 nebo vyšší), proveďte registraci pouze u nadřízené jednotky (adresa 00). Podřízená jednotka se automaticky zaregistruje po registraci nadřízené jednotky. (2) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku In. Address. Pomocí funkčních tlačítek [Up (F1)] nebo [Down (F2)] zvolte číslo adresy vnitřní jednotky. (3) Stisknutím tlačítka dokončíte nastavení Změna pořadí registrovaných vnitřních jednotek Nastavení vnitřní jednotky (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte, kterou skupinu dálkového ovladače R.C.Group chcete přesunout. (2) Stiskněte funkční tlačítko [Order Change (F2)]. Skupina dálkového ovladače je tím vybrána. (3) Pomocí funkčních tlačítek [Move Up (F1)] nebo [Move Down (F2)] přesuňte skupinu v pořadí buď nahoru nebo dolů. (4) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení. 20

22 Vymazání registrovaných jednotek Nastavení vnitřní jednotky Stiskněte funkční tlačítko [Delete (F5)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte, kterou skupinu dálkového ovladače R.C.Group chcete vymazat. (2) Stiskněte funkční tlačítko [Identify Unit (F1)]. (3) Stiskněte tlačítko. (4) Stiskněte znovu tlačítko pro dokončení vymazání Změna jména skupiny dálkového ovladače Jméno skupiny D.O. okno blikající kurzor Stiskněte funkční tlačítko [Rename (F1)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Stiskněte funkční tlačítko a změňte jméno skupiny D.O. tlačítko [Back Space(F1)] : Vymaže znak nalevo od blikajícího kurzoru v okně. tlačítko [Next (F2)] tlačítko [Back (F3)] tlačítko [Space (F4)] tlačítko [Enter (F5)] : Posune blikající kurzor na další znak v okně směrem doprava. : Posune blikající kurzor na předchozí znak v okně směrem doleva. : Vloží prázdný znak. : Přidá vybrané jméno vybrané pomocí tlačítka do okna. (2) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. Tlačítkem zrušíte prováděné nastavení. Dočasné jméno je přiřazeno v továrním nastavení. Maximální počet znaků je 12. Pokud zadáte více než 12 znaků, v pravé části okna se objeví nápis Over Nastavení jednotky měření teploty Nastavení jednotky měření teploty (1) Funkčním tlačítkem [ C (F1)] zvolíte stupně Celsia. Funkčním tlačítkem [ F (F2)] zvolíte stupně Fahrenheita. (2) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení. 21

23 3-2-6 Správcovské nastavení (1) Funkčním tlačítkem [Managerial (F1)] nastavíte správce. Funkčním tlačítkem [No Managerial (F2)] zvolíte možnost bez správce. Pokud nastavíte No Managerial, nebude možné nastavit: teplotní rozsah vnitřní jednotky, omezení nastavení dálkovým ovladačem, centrální čas Nastavení externích vstupů Nastavení externích vstupů (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte položku Operation. tlačítko [Emergency Stop (F1)] : Umožní nouzové zastavení pomocí externího vstupu. tlačítko [All On/Off (F2)] : Umožní dávkové operace On/Off pomocí externího vstupu. tlačítko [Not Used (F3)] : Nepřijímá signál z externího vstupu. (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte položku Input Method. tlačítko [Edge(F1)] tlačítko [Pulse (F2)] : Detekuje růst a klesání signálu. : Detekuje úroveň signálu. (3) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. 22

24 3-2-8 Nastavení teplotního rozsahu Nastavení teplotního rozsahu Nastavení teplotního rozsahu pro každý režim. (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte položku Setting. tlačítko [Used (F1)] : Nastaveno. tlačítko [Not Used (F2)] : Nenastaveno (použito tovární nastavení) (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte požadovanou položku v okně Temperature Range. tlačítko [Up (F1)] : Zvýší nastavenou hodnotu. tlačítko [Down (F2)] : Sníží nastavenou hodnotu. (3) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. Nastavitelný teplotní rozsah Režim Celsius Fahrenheit Auto, Cool/Dry 18 C až 30 C 64 F až 88 F Heat 10 C až 30 C 48 F až 88 F Změna hesla (pro instalaci) Změna hesla Výchozí heslo je 0000". (1) Stiskněte tlačítko a vyberte položku Password Digit, kde nastavíte délku nového hesla. tlačítko [4 Digits (F1)] : Nové heslo bude mít 4 číslice. tlačítko [8 Digits (F2)] : Nové heslo bude mít 8 číslic. (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem přejděte na položku New Password, kde po jednotlivých číslech zadejte nové heslo. tlačítko [Up (F1)] : Zvýší nastavenou hodnotu. tlačítko [Down (F2)] : Sníží nastavenou hodnotu. (3) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. Pokud zapomenete změněné heslo, nebude možné provést další instalační nastavení. Pokud zapomenete heslo, bude nutné provést novou inicializaci ovladače. Tím se vymažou veškerá nastavení. V tomto případě kontaktujte autorizovaný servis. 23

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DOTYKOVÝ OVLADAČ (drátový) FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DTG* Dálkový ovladač UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE. DOTYKOVÝ OVLADAČ (drátový) FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DTG* Dálkový ovladač UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DOTYKOVÝ OVLADAČ (drátový) Dálkový ovladač UTY-DTG* UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED MONITORING - Monitorovací režim -- Hlavní zobrazení monitorovacího

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem

Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2 NÁVOD K OBSLUZE dálkového ovladače s časovým spínačem CZ Obsah 1. Důležité bezpečnostní pokyny... CZ-1 2. Názvy a funkce... CZ-2 3. Nastavení aktuálního času...

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. Popis dotykového displeje (Touch LCD Wall Controller) Dotykový LCD nástěnný ovladač je příslušenství adaptéru KKRP01A které

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme že tato klimatizační jednotka je ve shodě s požadavky a dalšími relevantními opatřeními Direktivy 1999/5/EC.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE 2020550A6722 PŘÍRUČKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE Děkujeme Vám za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Specifikace jsou dle

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SYSTÉMOVÝ OVLADAČ pro VRF Systém

SYSTÉMOVÝ OVLADAČ pro VRF Systém PROVOZNÍ MANUÁL SYSTÉMOVÝ OVLADAČ pro VRF Systém UTY-APGX Ver. 1.0 1. 1-1 Základní použití VRF Explorer - hlavní zobrazení 1-1-1 Popis hlavního zobrazení Hlavní zobrazení: Obrazovka VRF Exploreru. Zobrazení

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1 BAREVNÝ KVADRÁTOR 1. Souhrnné informace..1 1.1 Důležité 1 1.2 Vlastnosti.1 2. Čelní panel..2 3. Nabídka nastavení...2 3.1 Nastavení titulku..2 3.2 Nastavení času a data...2 3.3 Nastavení zobrazení.3 3.3.1

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

PM -D274TMD PM -D275TMD

PM -D274TMD PM -D275TMD PM -D274TMD PM -D275TMD Monitory pro 2-drátový systém videovrátných Uživatelský manuál Obsah: 1. Čás a funkce... 3 2. Montáž monitoru.5 3. Hlavní Menu 5 4. Základní ovládání.6 5. Interkom.7 6. Základní

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A Vážený uživateli: Děkujeme, že jste si vybrali výrobek VALUE. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a Bezpečnostní pokyny, pro lepší výsledky a správný způsob užívání.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Přípravné práce - až 100 střídačů série Fronius IG Plus pomocí rozhraní RS 485

Přípravné práce - až 100 střídačů série Fronius IG Plus pomocí rozhraní RS 485 Přípravné práce - až 100 střídačů série Fronius IG Plus pomocí rozhraní RS 485 Všeobecné informace Využívání protokolu rozhraní je podmíněno následujícími kroky: 1. Zkontrolujte číslo verze softwaru řídicí

Více

klimatizační jednotka kazetového typu

klimatizační jednotka kazetového typu LG klimatizační jednotka kazetového typu UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Model:PQRCUSA0 DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele před instalací své vnitřní klimatizační

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více