NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED

2 Obsah ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE POPIS SYSTÉMU 1 Terminologie Řídící jednotka Nastavení hesla Popis displeje a ovládacích tlačítek...6 UVEDENÍ DO CHODU ZAHÁJENÍ PROVOZU MONITOROVÁNÍ 1-1 Monitorovací režim Hlavní obrazovka monitorovacího režimu Zobrazení provozního stavu PROVOZ 2-1 Provozní nastavení Zobrazení provozního nastavení NASTAVENÍ 3-1 Setup Menu Přepnutí na Setup Menu Nastavení při instalci Obrazovka úvodního nastavení Adresace centrálního ovladače Nastavení jazyka Nastavení vnitřní jednotky Systémové nastavení Obrazovka systémového nastavení Nastavení data Nastavení skupiny Nastavení harmonogramů Nastavení hesla (pro správce) Uživatelské nastavení Obrazovka uživatelského nastavení Nastavení podsvícení Nastavení displeje Nastavení hlasitosti Servisní nastavení Obrazovka servisního nastavení Zobrazení chybových hlášení Informace o verzi Status nastavení Nastavení vnitřní jednotky Obrazovka nastavení vnitřní jednotky Nastavení testovacího provozu Reset indikátoru filtru Nastavení teplotního rozsahu Omezení nastavení SPECIFIKACE 4-1 Rozměry Specifikace Kódy chyb Přepínání jedotek měření C/ F Správcovské nastavení Nastavení externích vstupů Nastavení teplotního rozsahu Změna hesla

3 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE l Před použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující bezpečnostní informace a postupujte podle nich. l Veškeré instrukce se vztahují k bezpečnému a bezproblémovému provozu klimatizační jednotky. l Uchovejte tento manuál pro budoucí použití. VÝSTRAHA Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu. UPOZORNĚNÍ Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu nebo škodám na majetku. l V případě špatné funkce (napø. zápach z hoøení), okamžitì jednotku vypnìte, vytáhnìte pøívodní šòùru ze zásuvky a ihned kontaktujte servisního technika. l Dálkový ovladaè neobsahuje èásti, které by mohly být opraveny uživatelem. Veškeré opravy musí provádìt servisní technik. Neodborná manipulace se zařízením by mohla vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. l Pokud pøemís ujete váš ovladaè, kontaktujte servisního technika, který provede veškeré úkony související s odpojením a zapojením ovladaèe. l Nedotýkejte se ovladače mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. l Do ovladače se nesmí dostat voda. Nepokládejte na něj nádoby s vodou. l Ujistìte se, že jsou veškeré elektrické pøístroje alespoò 1m od jednotky. l Neinstalujte ovladač blízko otevøeného ohnì nebo jiných tepelných zdrojù. l Pøi obsluze ovladaèe, nemaèkejte tlaèítka ostrými pøedmìty. l Netahejte za pøívodní šòùru. l Ovládání této jednotky není určeno pro osoby se sníženými fyzickými, psychickými nebo smyslovými schopnostmi; osoby, které nejsou seznámeny s obsluhou přístroje v rozsahu tohoto návodu, nebo dětmi bez dozoru odpovědné osoby. l V blízkosti jednotky nepoužívejte hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru. 2

4 POPIS SYSTÉMU 1 Terminologie Tento centrální ovladač se používá pro VRF systémy série V-II a J-II. Komunikační kabel Skupina dálkového ovladače Skupina Systém Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Centrální dálkový ovladač Standardní dálkový ovladač Kabel dálkového ovladače Chladivový systém AB C D Skupina dálkového ovladače (skupina D.O.) Toto je jedna vnitřní jednotka nebo skupina vnitřních jednotek, které jsou propojeny kabelem dálkového ovladače. Skupina Toto je jedna nebo více skupin dálkového ovladače. Chladivový systém Toto je systém skládající se z vnitřních a venkovních jednotek a jejich relevantních ovladačů. Všechny jednotky v systému jsou propojeny společným chladivovým potrubím. Systém Toto je systém skládající se z vnitřních a venkovních jednotek a všech ovladačů (centrální ovladač, drátové a bezdrátové ovladače). Všechny prvky systému jsou propojeny společným přenosovým kabelem. 3

5 E F Centrální dálkový ovladač Tento ovladač je dálkovým ovladačem, který umožňuje centralizované řízení několika vnitřních jednotek. Centrální dálkový ovladač může řídit provoz vnitřních jednotek ve třech režimech: všechny, skupinu nebo individuálně. Jeden centrální ovladač může řídit až 10 vnitřních jednotek a až 16 růžných skupin. Standardní dálkový ovladač Tento ovladač řídí jednotky, které náleží do dané skupiny dálkového ovladače. Dostupné jsou 4 typy dálkového ovladače: drátový, bezdrátový, jednoduchý a box s externími kontaktními vstupy. Adresování jednotek: Adresa chladivového systému 00 Adresa skupiny dálkového ovladače Adresa vnitřní jednotky Adresa dálkového ovladače G Adresa H Adresa I J jednotky ve skupině (0-15) Toto je identifikační číslo přiřazené každé vnitřní jednotce v rámci dané skupiny dálkového ovladače. vnitřní jednotky v chladivovém systému (0-63) Toto je identifikační číslo přiřazené každé vnitřní jednotce. Adresa chladivového systému (0-99) Toto je identifikační číslo přiřazené každému chladivovému systému. Adresa skupiny dálkového ovladače Tato adresa se skládá z adresy dálkového ovladače 0", adresy chladivového systému a adresy vnitřní jednotky. 4

6 2 Řídící jednotka Jednotky, které mohou být řízeny Centrálním dálkovým ovladačem mají následující strukturu: Chladivový systém Systém 1 Skupina dálkového ovladače 2 Skupina Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Komunikační kabel Centrální dálkový ovladač Standardní dálkový ovladač Kabel dálkového ovladače Skupina dálkového 1 ovladače Skupina vnitřních jednotek, které jsou propojeny společným kabelem standardního dálkového ovladače. Tato skupina pracuje při stejných provozních podmínkách nastavených dálkovým ovladačem. 2 Skupina Skupina se skládá ze skupin dálkového ovladače obsahující jednu nebo více jednotek. Každá skupina může být řízena Centrálním dálkovým ovladačem. 5

7 3 Nastavení hesla Je možné nastavit tato hesla: Monitorovací režim -vše -skupina -detail P.W.1 Provozní nastavení P.W.1 Nastavení centrálního ovladače P.W.2 Instalační nastavení Setup Menu P.W.1 Nastavení vnitřní jednotky P.W.1 : Heslo pro správce - viz kapitola P.W.2 : Heslo pro servisní organizaci - viz kapitola * pokud napíšete heslo P.W.2, když je vyžadováno P.W.1, heslo se zruší 4 Popis displeje a ovládacích tlačítek Název zvoleného displeje LCD displej Zobrazení času a data Status Legenda pro funkční tlačítka LED indikátor Funkční tlačítka (F1-5) Provozní tlačítka šipky tlačítko [MENU] tlačítko [OK] tlačítko [CANCEL] Nápověda pro tlačítka V tomto manuálu jsou tlačítka zobrazena následujícími ikonami: šipky [ ] tlačítko [MENU] [ ] tlačítko [OK] [ ] tlačítko [CANCEL] [ ] 6

8 Zapněte napájení Nastavte jazyk Nastavení jazyka Nastavte datum Nastavení data Nastavení data a času Instalační nastavení Adresace centrálního dálkového ovladače Nastavení vnitřní jednotky Registrace jednotek podle adresy v chladivovém systému Registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí Manuální registrace jednotek Ukončení nastavení Po ukončení inicializace svítí na displeji obrazovka Monitor-All 7

9 1 MONITOROVÁNÍ 1-1 Monitorovací režim Hlavní obrazovka monitorovacího režimu Monitorovací režim má dvě hlavní zobrazení - Monitor-All a Monitor-Group : V zobrazení Monitor-All je možné sledovat provozní status a nastavení registrovaných jednotek v rámci skupiny dálkového ovladače (skupiny D.O.). V zobrazení Monitor-Group je možné sledovat provozní status a nastavení registrovaných jednotek v rámci skupiny. (1) Zobrazení na hlavní obrazovce se liší na počtu registrovaných jednotek: Počet připojených jednotek (jednotky : skupina D.O.) až 9 jednotek 10 až 20 jednotek 21 až 40 jednotek 41 až 80 jednotek 81 až 100 jednotek Zobrazení na displeji 9 jednotek 20 jednotek 40 jednotek 80 jednotek 100 jednotek zobrazení 9 jednotek / 20 jednotek zobrazení 40 jednotek / 80 jednotek / 100 jednotek V monitorovacím zobrazení je možné následující: (1) Kontrola provozu vnitřních jednotek (skupiny dálkového ovladače) Mód Monitor-All Monitor-All B C A: Zobrazuje provozní stav (status, režim, teplota) vnitřních jednotek (skupiny D.O.) - výběr je možný pomocí tlačítek. B: (černý rámeček) Zobrazuje provozní stav vybrané jednotky: jméno registrované jednotky výběr jednotek je možný pomocí tlačítek. C: (zelená) Značí, že jednotka je v provozu. D: (bílá) Značí, že jednotka je vypnutá. E: (červená) Značí, že jednotka je v poruše. A Stiskněte tlačítko [Monitor All (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. E Stiskněte tlačítko [Monitor Group (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. Pokud si přejet zobrazit detail provozního nastavení, stiskněte tlačítko [Details (F5)]. Více informací o provozních nastaveních - viz kapitola

10 Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny ) Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny D.O. ) Tlačítko [R.C.Group (F1)] Tlačítko [Group (F1)] Na obrazovce výběr skupiny je zobrazen provozní stav vnitřní jednotky (skupiny D.O.) ve skupině. Na obrazovce výběr skupiny D.O. je zobrazen provozní stav vnitřní jednotky (skupiny D.O.) ve skupině dálkového ovladače. Pokud je jako provozní stav zobrazeno mixed, nastavení ve skupině dálkového ovladače se neshoduje. V módu Monitor-Group svítí nahoře na displeji jméno skupiny ( Group ). Jméno skupiny D.O. ( R.C.Group ) je zobrazeno níže. (3) Zapnutí/vypnutí jednotek Mód Monitor-All Monitor-All F G H F: Všechny vnitřní jednotky (skupina D.O.) jsou vybrány. G: Vybraná vnitřní jednotka (skupina D.O.) se zapne. Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte vnitřní jednotku. Když stisknete tlačítko [ON (F2)], jednotka se spustí. H: Vybraná vnitřní jednotka (skupina D.O.) se vypne. Stiskněte tlačítko [Monitor All (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. Stiskněte tlačítko [Monitor Group (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. Pokud si přejete provést podrobné nastavení, stiskněte tlačítko [Operation (F5)]. Více informací - viz kapitola 2. OVLÁDÁNÍ. Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny ) Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny D.O. ) F G H Tlačítko [R.C.Group (F1)] F G H Tlačítko [Group (F1)] 9

11 1-1-2 Zobrazení provozního stavu Mód Monitor-All Monitor-All Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny D.O. ) F5 tlačítko [Details (F5)] V tomto zobrazení je možné zkontrolovat provozní nastavení. (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte vnitřní jednotku (skupinu D.O.) (2) Stiskněte tlačítko [Details (F5)] a otevře se obrazovka s podrobnostmi provozního nastavení. Podrobnosti - Seznam 1 (3) Zkontrolujte provozní nastavení: [Next R.C. Group (F1)] [Previous R.C. Group (F2)] [Monitor (F5)] : : Otevře se obrazovka s provozním nastavením následující jednotky (skupiny D.O.) v pořadí. Otevře se obrazovka s provozním nastavením předchozí jednotky (skupiny D.O.) v pořadí. : Návrat na úvodní obrazovku. Nerelevantní položky/tlačítka jsou prázdná. Stiskněte tlačítko a vyberte List 1 Podrobnosti - Seznam 2 Stiskněte tlačítko a vyberte List 2 Položka Status (stav) Mode (režim) Temp. (teplota) Fan (ventilátor) VT Air Flow Direction (vertikální proudění vzduchu) HZ Air Flow Direction (horizontální proudění vzduchu) Anti freeze (odmrazování) Economy (úspora) Stav Nastavení vypnutí/zapnutí Nastavení provozního režimu Nastavení teploty Nastavení rychlosti ventilace Nastavení směru vertikálního proudění vzduchu Nastavení směru horizontálního proudění vzduchu Režim odmrazování Úsporný režim Pro přepnutí mezi C a F - viz kapitola

12 Přehled ikon - zákaz nastavení dálkovým ovladačem Ikona Název Popis All Všechny operace standardním dálkovým ovladačem nejsou povoleny On/Off On Mode Temp. Timer Filter Zapnutí/vypnutí standardním dálkovým ovladačem není povoleno Zapnutí standardním dálkovým ovladačem není povoleno Výběr režimů standardním dálkovým ovladačem není povoleno Nastavení teploty standardním dálkovým ovladačem není povoleno Nastavení časovače standardním dálkovým ovladačem není povoleno Reset filtru standardním dálkovým ovladačem není povoleno Prioritní nastavení Název Master indoor unit Master controlled Outer controlled Popis Nadřazená jednotka, na které lze nastavit režim chlazení/topení Vnitřní jednotka je řízena nadřazenou vnitřní jednotkou. Vnitřní jednotka je řízena nadřazenou venkovní jednotkou. Přehled ikon - speciální funkce Ikona Název Popis Defrost Režim odmrazování Oil Recovery Filter Sign Mode Mismatch Test Operation Under Maintenance Operation Controlled Error Emergency Stop Operation Restricted Režim návratu oleje Indikace čištění filtru Konflikt režimů Testovací režim Systém je v údržbě a není možné ho spustit Provedení dané operace je zakázáno Chyba Nouzové zastavení Ovládání vnitřních a venkovních jednotek je omezeno. 11

13 2 OVLÁDÁNÍ 2-1 Provozní nastavení Zobrazení provozního nastavení Povozní nastavení obrazovka Monitor-All obrazovka Monitor-Group obrazovka Details F4 tlačítko [Operation (F4)] obrazovka Operation Setting (provozní nastavení) Přepnutí na obrazovku provozního nastavení: (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte vnitřní jednotku (skupinu D.O.) (2) Stiskněte tlačítko [Operation (F4)] a otevře se obrazovka provozního nastavení. (3) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte požadovanou položku. (4) Stiskněte relevantní funkční tlačítko a proveďte nastavení. Popis funkčních tlačítek naleznete v tabulce na následující straně. Funkční tlačítka se mění v závislosti na vybrané položce. (5) Pro potvrzení stiskněte tlačítko. 12

14 Popis funkčních tlačítek Nastavení Funkce Činnost Popis 1 On/Off On (F1) Zapne jednotku. Off (F2) Vypne jednotku. Zapne nebo vypne jednotku. Auto (F1) Spustí automatický režim. Nastavení provozního režimu. Cool (F2) Spustí režim chlazení. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje některé 2 Mode Dry (F3) Spustí režim vysoušení. funkční tlačítko, daný režim nejde spustit. Fan (F4) Spustí režim ventilace. Pokud svítí ikonka, je výběr režimu chlazení Heat (F5) Spustí režim topení. a topení omezen. 3 Temp. 4 Fan 5 VT Air Flow Direction Up Down Auto High Med Low Quiet Up Down (F1) (F2) (F1) (F2) (F3) (F4) (F5) (F1) (F2) Zvedne nastavenou teplotu. Sníží nastavenou teplotu. Zapne automatickou rychl. Zapne vysokou rychlost. Zapne střední rychlost. Zapne nízkou rychlost. Zapne tichý režim. Posune lamelu o jednu pozici nahoru. Posune lamelu o jednu pozici dolů. Nastavení teploty je možné v 0,5 C přírůstcích (nebo 1 F přírůstcích). Rozsah nastavení teploty se liší v závislosti na zvoleném režimu. Povolený rozsah nastavení teploty je následující: Režim Celsius ( C) Fahrenheit ( F) Auto,Cool,Dry Heat * Rozsah lze nastavit nebo omezit - viz kapitola Nastavení teplotního rozsahu. * Povolený rozsah u některých typů jednotek může být omezený - podrobnosti naleznete v provozním manuálu dané jednotky. Nastavení rychlosti ventilace. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje některé funkční tlačítko, daná rychlost nejde zvolit. Nastavení vertikálního směru proudění vzduchu. Možnosti nastavení proudění vzduchu se mohou u jednotlivých jednotek lišit. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, směr proudění vzduchu nejde nastavit. 6 HZ Air Flow Direction Left Right (F1) (F2) Posune lamelu o jednu pozici doleva. Posune lamelu o jednu pozici doprava. Nastavení horizontálního směru proudění vzduchu. Možnosti nastavení proudění vzduchu se mohou u jednotlivých jednotek lišit. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, směr proudění vzduchu nejde nastavit. 7 Anti Freeze 8 Economy On (F1) Zapne režim odmrazování. Off (F2) Vypne režim odmrazování. On Off (F1) (F2) Zapne úsporný režim. Vypne úsporný režim. Režim odmrazování zabraňuje zamrzání potrubí a ostatního zařízení díky režimu topení, který se spustí, i když jednotka není zapnutá. Používá se v oblastech, kde venkovní teploty klesají pod bod mrazu. Pokud je potrubí příliš vzdálené od jednotky, nemusí být účinnost tohoto režimu dostačující. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, režim odmrazování nejde spustit. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, úsporný režim nejde spustit. 13

15 3 NASTAVENÍ 3-1 Setup menu Přepnutí na Setup menu obrazovka Monitor-All obrazovka Monitor-All tlačítko [ ] Stiskněte tlačítko [Setup Menu (F2)]. Tlačítko je také dostupné z obrazovky Monitor-Group nebo Details. obrazovka Setup Menu Heslo Pohybujte se po obrazovce pomocí tlačítka. Potvrzení proveďte tlačítkem. Heslo obrazovka Central Controller Setting (nastavení centrálního ovladače) obrazovka Indoor Unit Special Setting (speciální nastavení vnitřní jednotky) A B E F C D G H Popis možných nastavení naleznete v tabulce na následující straně. 14

16 Položky v Setup Menu A B 1. úroveň 2. úroveň Funkční tlačítko Funkce Kapitola Installer Setting Nastavení při instalaci System Setting Systémové nastavení Central Controller Address Setting - Adresace centrálního ovladače Language Setting - Nastavení jazyka Address Number (F1) Registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému Registrace vnitř. jednotek Operation (F2) v provozním pořadí Indoor Unit Setting - Manuální registrace vnitřních Nastavení vnitřní Manual (F3) jednotek jednotky Změna pořadí registrovaných Order Change (F2) vnitřních jednotek Delete (F5) Vymazání registrovaných jednotek Rename (F1) Změna jména skupiny dálkového ovladače Temperature Unit Setting - Nastavení jednotky měření teploty Management Setting Správcovské nastavení External Input Setting - Nastavení externích vstupů Set Temp. Range Setting - Nastavení teplotního rozsahu Change Password (for installer) - Změna hesla (pro instalaci) Nastavení data a času Změna formátu zobrazení data a času Date Setting Letní čas Nastavení data Automatická synchronizace času v systému Přenos aktuálního času Group Setting Skupinové nastavení Skupinové nastavení Nastavení skupiny dálk. ovladače Rename (F1) Přejmenování harmonogramu Unit Change (F2) Nastavení skupiny nebo skupiny dálk. ovl. v harmonogramu Schedule Setting Nastavení harmonogramu Password Setting (for manager) Nastavení hesla (pro správce) Timer Change (F3) Nastavení a změna časovače Timer Change (F3) Kopie časovače On/Off Setting (F4) Setting schedule on/off Data Operation (F5) Zapnutí/vypnutí harmonogramu Data Operation (F5) Vymazání harmonogramu Změna hesla (pro správce) Nastavení přístupových práv C Preference Backlight Setting - Nastavení podsvícení Display Setting - Nastavení displeje Uživatelské nastavení Sound Setting - Nastavení hlasitosti D Maintenance Error History - Historie chybových hlášení Version - Informace o verzi Servisní nastavení Setting Status List - Status nastavení E Test Operation - Testovací provoz F Filter Sign - Indikátor filtru G Indoor Unit Set Temp. Range - Nastavení teplotního rozsahu H R.C.Prohibition - Omezení nastavení

17 3-2 Nastavení při instalaci Obrazovka úvodního nastavení Instalační nastavení A C E G B D F H (1) Je nastaveno heslo, aby se zabránilo neautorizovaným osobám v použití centrálního ovladače. Pokud je vyžadováno heslo, vložte ho. Výchozí heslo je 0000". Změnu hesla proveďte podle pokynů v kapitole (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte požadovanou položku A : B : C : D : E : F : G : H : Adresace centrálního ovladače - kapitola Nastavení jazyka - kapitola Nastavení vnitřní jednotky - kapitola Nastavení jednotky měření teploty - kapitola Správcovské nastavení - kapitola Nastavení externích vstupů - kapitola Nastavení teplotního rozsahu - kapitola Změna hesla (pro instalaci) - kapitola (3) Stiskněte tlačítko pro potvrzení Adresace centrálního ovladače Nastavení adresy centrálního ovladače (1) Stiskněte funkční tlačítko [Up (F1)] nebo [Down (F2)] a nastavte hodnotu. Adresa může být nastavena v rozsahu 00 až 15. (2) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení. V jednom VRF systému může být připojeno až 16 dotykových ovladačů, centrálních ovladačů, síťových konvertorů nebo Lon-Lon konvertorů. Při nastavení hodnoty adresy se ujistěte, že tato hodnota již v systému není zadaná. 16

18 3-2-3 Nastavení jazyka Nastavení jazyka (1) Stiskněte funkční tlačítko [Next (F1)] nebo [Previous (F2)] a vyberte z nabídky jazyk. (2) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení Nastavení vnitřní jednotky Nastavení vnitřní jednotky Registrace vnitřních jednotek do Centrálního dálkového ovladače je možné třemi způsoby: (1) (2) (3) Automatická registrace vnitřních jednotek ve vzestupném pořadí podle adresy v chladivovém systému. Automatická registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí. Manuální registrace vnitřních jednotek Pro registraci vnitřních jednotek stiskněte tlačítko [Registration (F4)]. [Rename (F1)] : Přejmenuje skupinu dálkového ovladače (viz kapitola ). [Order Change (F2)] : Změní pořadí registrovaných vnitřních [Registration (F4)] [Delete (F5)] jednotek (viz kapitola ). : Zaregistruje vnitřní jednotky. : Vymaže registrované vnitřní jednotky (viz kapitola ) Registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému (viz kapitola ) Registrace vnitř. jednotek v provozním pořadí (viz kapitola ) Manuální registrace vnitřních jednotek (viz kapitola ) Návrat na předchozí obrazovku. Registrace vnitřních jednotek nebo jejich vymazání může ovlivnit skupinové nastavení nebo nastavení časovačů. Po provedení nastavení zkontrolujte skupinová nastavení a nastavení časovačů. 17

19 Registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému Registrace adres Automatická registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému. Stiskněte funkční tlačítko [Registration (F4)] a poté tlačítko [Address Number (F1)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Nastavte počáteční hodnotu v rozsahu v položce Refrigerant System Range. Kurzorovým tlačítkem přejděte na číslo vlevo. Stiskněte funkční tlačítko [Up (F1)] nebo [Down (F2)] a nastavte hodnotu. (2) Nastavte konečnou hodnotu v rozsahu v položce Refrigerant System Range. Kurzorovým tlačítkem přejděte na číslo vpravo. Stiskněte funkční tlačítko [Up (F1)] nebo [Down (F2)] a nastavte hodnotu. (3) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Setting status of Network Priority Mode. Funkčními tlačítky zvolte buď [Priotity Mode (F1)] nebo [Normal (F2)]. Pokud skenování probíhá v prioritním módu (doporučené nastavení), provoz všech jednotek v systému se zastaví. Pokud si nepřejete zastavit provoz jednotek, zvolte normální mód skenování. (4) Po stisknutí tlačítka se objeví obrazovka pro potvrzení. (5) Když znovu stiskněte tlačítko, začne skenování. Pokud se v systému vyskytne nějaká chyba, registrace se zastaví a objeví se chybové hlášení. Chyba v systému Popis chyby Není venkovní jednotka Není vnitřní jednotka Chyba v nastavení jednotky Chyba v adrese skupiny dálk. ovladače Není řídící venkovní jednotka Inicializace Příčina Není žádná venkovní jednotka se stejnou adresou chladivového systému jako vnitřní jednotka Není žádná vnitřní jednotka se stejnou adresou chladivového systému jako venkovní jednotka Vyskytla se chyba v nastavení jednotky. Vyskytla se chyba v nastavení adresy skupiny dálkového ovladače Není nastavena řídící venkovní jednotka Probíhá inicializace na jiné jednotce 18

20 Registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí Registrace v provozním pořadí Automatická registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí Stiskněte funkční tlačítko [Registration (F4)] a poté tlačítko [Operation (F2)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Refrigerant System. Pomocí funkčních tlačítek [Up (F1)] nebo [Down (F2)] vyberte buď číslo vybraného chladivového systému nebo All (všechny chladivové systémy). Pokud bude hodnota nastavena na All, provoz všech jednotek v systému se zastaví. Pokud vyberete číslo některého chladivového systému, jednotky v tomto systému se zastaví, jednotky v jiných systémech dál pracují. (2) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Registration Method. Tlačítkem Kurzorovým tlačítkem [New (F1)] se provede nová registrace. Všechny dříve registrované jednotky budou vymazány. Kurzorovým tlačítkem [Add (F2)] se přidají jednotky k již registrovaným. (3) Po stisknutí tlačítka se objeví obrazovka pro potvrzení. (4) Když znovu stiskněte tlačítko, začne skenování systému. (5) Pokud skenování systému proběhne správně, otevře se obrazovka Nastavení vnitřní jednotky. Pokud se v systému vyskytne nějaká chyba, registrace se zastaví a objeví se chybové hlášení. Skupina dálkového ovladače je zobrazena na obrazovce Nastavení vnitřní jednotky v pořadí, v jakém začal provoz. (6) Registraci zastavíte tlačítkem [End (F5)]. (7) Když stisknete tlačítko, obrazovka pro potvrzení se zavře. (8) Když znovu stiskněte tlačítko, nastavení se dokončí. 19

21 Manuální registrace vnitřních jednotek Manuální registrace Manuální registrace vnitřních jednotek. Stiskněte funkční tlačítko [Registration (F4)] a poté tlačítko [Manual (F2)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Ref. Address. Pomocí funkčních tlačítek [Up (F1)] nebo [Down (F2)] zvolte hodnotu. Pokud je v systému podřízená jednotka (adresa 01 nebo vyšší), proveďte registraci pouze u nadřízené jednotky (adresa 00). Podřízená jednotka se automaticky zaregistruje po registraci nadřízené jednotky. (2) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku In. Address. Pomocí funkčních tlačítek [Up (F1)] nebo [Down (F2)] zvolte číslo adresy vnitřní jednotky. (3) Stisknutím tlačítka dokončíte nastavení Změna pořadí registrovaných vnitřních jednotek Nastavení vnitřní jednotky (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte, kterou skupinu dálkového ovladače R.C.Group chcete přesunout. (2) Stiskněte funkční tlačítko [Order Change (F2)]. Skupina dálkového ovladače je tím vybrána. (3) Pomocí funkčních tlačítek [Move Up (F1)] nebo [Move Down (F2)] přesuňte skupinu v pořadí buď nahoru nebo dolů. (4) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení. 20

22 Vymazání registrovaných jednotek Nastavení vnitřní jednotky Stiskněte funkční tlačítko [Delete (F5)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte, kterou skupinu dálkového ovladače R.C.Group chcete vymazat. (2) Stiskněte funkční tlačítko [Identify Unit (F1)]. (3) Stiskněte tlačítko. (4) Stiskněte znovu tlačítko pro dokončení vymazání Změna jména skupiny dálkového ovladače Jméno skupiny D.O. okno blikající kurzor Stiskněte funkční tlačítko [Rename (F1)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Stiskněte funkční tlačítko a změňte jméno skupiny D.O. tlačítko [Back Space(F1)] : Vymaže znak nalevo od blikajícího kurzoru v okně. tlačítko [Next (F2)] tlačítko [Back (F3)] tlačítko [Space (F4)] tlačítko [Enter (F5)] : Posune blikající kurzor na další znak v okně směrem doprava. : Posune blikající kurzor na předchozí znak v okně směrem doleva. : Vloží prázdný znak. : Přidá vybrané jméno vybrané pomocí tlačítka do okna. (2) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. Tlačítkem zrušíte prováděné nastavení. Dočasné jméno je přiřazeno v továrním nastavení. Maximální počet znaků je 12. Pokud zadáte více než 12 znaků, v pravé části okna se objeví nápis Over Nastavení jednotky měření teploty Nastavení jednotky měření teploty (1) Funkčním tlačítkem [ C (F1)] zvolíte stupně Celsia. Funkčním tlačítkem [ F (F2)] zvolíte stupně Fahrenheita. (2) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení. 21

23 3-2-6 Správcovské nastavení (1) Funkčním tlačítkem [Managerial (F1)] nastavíte správce. Funkčním tlačítkem [No Managerial (F2)] zvolíte možnost bez správce. Pokud nastavíte No Managerial, nebude možné nastavit: teplotní rozsah vnitřní jednotky, omezení nastavení dálkovým ovladačem, centrální čas Nastavení externích vstupů Nastavení externích vstupů (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte položku Operation. tlačítko [Emergency Stop (F1)] : Umožní nouzové zastavení pomocí externího vstupu. tlačítko [All On/Off (F2)] : Umožní dávkové operace On/Off pomocí externího vstupu. tlačítko [Not Used (F3)] : Nepřijímá signál z externího vstupu. (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte položku Input Method. tlačítko [Edge(F1)] tlačítko [Pulse (F2)] : Detekuje růst a klesání signálu. : Detekuje úroveň signálu. (3) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. 22

24 3-2-8 Nastavení teplotního rozsahu Nastavení teplotního rozsahu Nastavení teplotního rozsahu pro každý režim. (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte položku Setting. tlačítko [Used (F1)] : Nastaveno. tlačítko [Not Used (F2)] : Nenastaveno (použito tovární nastavení) (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte požadovanou položku v okně Temperature Range. tlačítko [Up (F1)] : Zvýší nastavenou hodnotu. tlačítko [Down (F2)] : Sníží nastavenou hodnotu. (3) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. Nastavitelný teplotní rozsah Režim Celsius Fahrenheit Auto, Cool/Dry 18 C až 30 C 64 F až 88 F Heat 10 C až 30 C 48 F až 88 F Změna hesla (pro instalaci) Změna hesla Výchozí heslo je 0000". (1) Stiskněte tlačítko a vyberte položku Password Digit, kde nastavíte délku nového hesla. tlačítko [4 Digits (F1)] : Nové heslo bude mít 4 číslice. tlačítko [8 Digits (F2)] : Nové heslo bude mít 8 číslic. (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem přejděte na položku New Password, kde po jednotlivých číslech zadejte nové heslo. tlačítko [Up (F1)] : Zvýší nastavenou hodnotu. tlačítko [Down (F2)] : Sníží nastavenou hodnotu. (3) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. Pokud zapomenete změněné heslo, nebude možné provést další instalační nastavení. Pokud zapomenete heslo, bude nutné provést novou inicializaci ovladače. Tím se vymažou veškerá nastavení. V tomto případě kontaktujte autorizovaný servis. 23

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme že tato klimatizační jednotka je ve shodě s požadavky a dalšími relevantními opatřeními Direktivy 1999/5/EC.

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PT41-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRE-USB/RS232-RJ11 (převodník nutné dokoupit) * Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón) Možnost volby na vstupech:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Vyhledávání závady u S-MMS česky Strana 1 Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Upozornění na výskyt chyby V případě detekce nějaké chyby se na displeji zobrazí odpovídající chybový kód a číslo příslušné

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více