NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED

2 Obsah ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE POPIS SYSTÉMU 1 Terminologie Řídící jednotka Nastavení hesla Popis displeje a ovládacích tlačítek...6 UVEDENÍ DO CHODU ZAHÁJENÍ PROVOZU MONITOROVÁNÍ 1-1 Monitorovací režim Hlavní obrazovka monitorovacího režimu Zobrazení provozního stavu PROVOZ 2-1 Provozní nastavení Zobrazení provozního nastavení NASTAVENÍ 3-1 Setup Menu Přepnutí na Setup Menu Nastavení při instalci Obrazovka úvodního nastavení Adresace centrálního ovladače Nastavení jazyka Nastavení vnitřní jednotky Systémové nastavení Obrazovka systémového nastavení Nastavení data Nastavení skupiny Nastavení harmonogramů Nastavení hesla (pro správce) Uživatelské nastavení Obrazovka uživatelského nastavení Nastavení podsvícení Nastavení displeje Nastavení hlasitosti Servisní nastavení Obrazovka servisního nastavení Zobrazení chybových hlášení Informace o verzi Status nastavení Nastavení vnitřní jednotky Obrazovka nastavení vnitřní jednotky Nastavení testovacího provozu Reset indikátoru filtru Nastavení teplotního rozsahu Omezení nastavení SPECIFIKACE 4-1 Rozměry Specifikace Kódy chyb Přepínání jedotek měření C/ F Správcovské nastavení Nastavení externích vstupů Nastavení teplotního rozsahu Změna hesla

3 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE l Před použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující bezpečnostní informace a postupujte podle nich. l Veškeré instrukce se vztahují k bezpečnému a bezproblémovému provozu klimatizační jednotky. l Uchovejte tento manuál pro budoucí použití. VÝSTRAHA Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu. UPOZORNĚNÍ Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu nebo škodám na majetku. l V případě špatné funkce (napø. zápach z hoøení), okamžitì jednotku vypnìte, vytáhnìte pøívodní šòùru ze zásuvky a ihned kontaktujte servisního technika. l Dálkový ovladaè neobsahuje èásti, které by mohly být opraveny uživatelem. Veškeré opravy musí provádìt servisní technik. Neodborná manipulace se zařízením by mohla vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. l Pokud pøemís ujete váš ovladaè, kontaktujte servisního technika, který provede veškeré úkony související s odpojením a zapojením ovladaèe. l Nedotýkejte se ovladače mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. l Do ovladače se nesmí dostat voda. Nepokládejte na něj nádoby s vodou. l Ujistìte se, že jsou veškeré elektrické pøístroje alespoò 1m od jednotky. l Neinstalujte ovladač blízko otevøeného ohnì nebo jiných tepelných zdrojù. l Pøi obsluze ovladaèe, nemaèkejte tlaèítka ostrými pøedmìty. l Netahejte za pøívodní šòùru. l Ovládání této jednotky není určeno pro osoby se sníženými fyzickými, psychickými nebo smyslovými schopnostmi; osoby, které nejsou seznámeny s obsluhou přístroje v rozsahu tohoto návodu, nebo dětmi bez dozoru odpovědné osoby. l V blízkosti jednotky nepoužívejte hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru. 2

4 POPIS SYSTÉMU 1 Terminologie Tento centrální ovladač se používá pro VRF systémy série V-II a J-II. Komunikační kabel Skupina dálkového ovladače Skupina Systém Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Centrální dálkový ovladač Standardní dálkový ovladač Kabel dálkového ovladače Chladivový systém AB C D Skupina dálkového ovladače (skupina D.O.) Toto je jedna vnitřní jednotka nebo skupina vnitřních jednotek, které jsou propojeny kabelem dálkového ovladače. Skupina Toto je jedna nebo více skupin dálkového ovladače. Chladivový systém Toto je systém skládající se z vnitřních a venkovních jednotek a jejich relevantních ovladačů. Všechny jednotky v systému jsou propojeny společným chladivovým potrubím. Systém Toto je systém skládající se z vnitřních a venkovních jednotek a všech ovladačů (centrální ovladač, drátové a bezdrátové ovladače). Všechny prvky systému jsou propojeny společným přenosovým kabelem. 3

5 E F Centrální dálkový ovladač Tento ovladač je dálkovým ovladačem, který umožňuje centralizované řízení několika vnitřních jednotek. Centrální dálkový ovladač může řídit provoz vnitřních jednotek ve třech režimech: všechny, skupinu nebo individuálně. Jeden centrální ovladač může řídit až 10 vnitřních jednotek a až 16 růžných skupin. Standardní dálkový ovladač Tento ovladač řídí jednotky, které náleží do dané skupiny dálkového ovladače. Dostupné jsou 4 typy dálkového ovladače: drátový, bezdrátový, jednoduchý a box s externími kontaktními vstupy. Adresování jednotek: Adresa chladivového systému 00 Adresa skupiny dálkového ovladače Adresa vnitřní jednotky Adresa dálkového ovladače G Adresa H Adresa I J jednotky ve skupině (0-15) Toto je identifikační číslo přiřazené každé vnitřní jednotce v rámci dané skupiny dálkového ovladače. vnitřní jednotky v chladivovém systému (0-63) Toto je identifikační číslo přiřazené každé vnitřní jednotce. Adresa chladivového systému (0-99) Toto je identifikační číslo přiřazené každému chladivovému systému. Adresa skupiny dálkového ovladače Tato adresa se skládá z adresy dálkového ovladače 0", adresy chladivového systému a adresy vnitřní jednotky. 4

6 2 Řídící jednotka Jednotky, které mohou být řízeny Centrálním dálkovým ovladačem mají následující strukturu: Chladivový systém Systém 1 Skupina dálkového ovladače 2 Skupina Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Komunikační kabel Centrální dálkový ovladač Standardní dálkový ovladač Kabel dálkového ovladače Skupina dálkového 1 ovladače Skupina vnitřních jednotek, které jsou propojeny společným kabelem standardního dálkového ovladače. Tato skupina pracuje při stejných provozních podmínkách nastavených dálkovým ovladačem. 2 Skupina Skupina se skládá ze skupin dálkového ovladače obsahující jednu nebo více jednotek. Každá skupina může být řízena Centrálním dálkovým ovladačem. 5

7 3 Nastavení hesla Je možné nastavit tato hesla: Monitorovací režim -vše -skupina -detail P.W.1 Provozní nastavení P.W.1 Nastavení centrálního ovladače P.W.2 Instalační nastavení Setup Menu P.W.1 Nastavení vnitřní jednotky P.W.1 : Heslo pro správce - viz kapitola P.W.2 : Heslo pro servisní organizaci - viz kapitola * pokud napíšete heslo P.W.2, když je vyžadováno P.W.1, heslo se zruší 4 Popis displeje a ovládacích tlačítek Název zvoleného displeje LCD displej Zobrazení času a data Status Legenda pro funkční tlačítka LED indikátor Funkční tlačítka (F1-5) Provozní tlačítka šipky tlačítko [MENU] tlačítko [OK] tlačítko [CANCEL] Nápověda pro tlačítka V tomto manuálu jsou tlačítka zobrazena následujícími ikonami: šipky [ ] tlačítko [MENU] [ ] tlačítko [OK] [ ] tlačítko [CANCEL] [ ] 6

8 Zapněte napájení Nastavte jazyk Nastavení jazyka Nastavte datum Nastavení data Nastavení data a času Instalační nastavení Adresace centrálního dálkového ovladače Nastavení vnitřní jednotky Registrace jednotek podle adresy v chladivovém systému Registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí Manuální registrace jednotek Ukončení nastavení Po ukončení inicializace svítí na displeji obrazovka Monitor-All 7

9 1 MONITOROVÁNÍ 1-1 Monitorovací režim Hlavní obrazovka monitorovacího režimu Monitorovací režim má dvě hlavní zobrazení - Monitor-All a Monitor-Group : V zobrazení Monitor-All je možné sledovat provozní status a nastavení registrovaných jednotek v rámci skupiny dálkového ovladače (skupiny D.O.). V zobrazení Monitor-Group je možné sledovat provozní status a nastavení registrovaných jednotek v rámci skupiny. (1) Zobrazení na hlavní obrazovce se liší na počtu registrovaných jednotek: Počet připojených jednotek (jednotky : skupina D.O.) až 9 jednotek 10 až 20 jednotek 21 až 40 jednotek 41 až 80 jednotek 81 až 100 jednotek Zobrazení na displeji 9 jednotek 20 jednotek 40 jednotek 80 jednotek 100 jednotek zobrazení 9 jednotek / 20 jednotek zobrazení 40 jednotek / 80 jednotek / 100 jednotek V monitorovacím zobrazení je možné následující: (1) Kontrola provozu vnitřních jednotek (skupiny dálkového ovladače) Mód Monitor-All Monitor-All B C A: Zobrazuje provozní stav (status, režim, teplota) vnitřních jednotek (skupiny D.O.) - výběr je možný pomocí tlačítek. B: (černý rámeček) Zobrazuje provozní stav vybrané jednotky: jméno registrované jednotky výběr jednotek je možný pomocí tlačítek. C: (zelená) Značí, že jednotka je v provozu. D: (bílá) Značí, že jednotka je vypnutá. E: (červená) Značí, že jednotka je v poruše. A Stiskněte tlačítko [Monitor All (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. E Stiskněte tlačítko [Monitor Group (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. Pokud si přejet zobrazit detail provozního nastavení, stiskněte tlačítko [Details (F5)]. Více informací o provozních nastaveních - viz kapitola

10 Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny ) Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny D.O. ) Tlačítko [R.C.Group (F1)] Tlačítko [Group (F1)] Na obrazovce výběr skupiny je zobrazen provozní stav vnitřní jednotky (skupiny D.O.) ve skupině. Na obrazovce výběr skupiny D.O. je zobrazen provozní stav vnitřní jednotky (skupiny D.O.) ve skupině dálkového ovladače. Pokud je jako provozní stav zobrazeno mixed, nastavení ve skupině dálkového ovladače se neshoduje. V módu Monitor-Group svítí nahoře na displeji jméno skupiny ( Group ). Jméno skupiny D.O. ( R.C.Group ) je zobrazeno níže. (3) Zapnutí/vypnutí jednotek Mód Monitor-All Monitor-All F G H F: Všechny vnitřní jednotky (skupina D.O.) jsou vybrány. G: Vybraná vnitřní jednotka (skupina D.O.) se zapne. Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte vnitřní jednotku. Když stisknete tlačítko [ON (F2)], jednotka se spustí. H: Vybraná vnitřní jednotka (skupina D.O.) se vypne. Stiskněte tlačítko [Monitor All (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. Stiskněte tlačítko [Monitor Group (F1)] poté, co stisknete tlačítko [ ]. Pokud si přejete provést podrobné nastavení, stiskněte tlačítko [Operation (F5)]. Více informací - viz kapitola 2. OVLÁDÁNÍ. Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny ) Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny D.O. ) F G H Tlačítko [R.C.Group (F1)] F G H Tlačítko [Group (F1)] 9

11 1-1-2 Zobrazení provozního stavu Mód Monitor-All Monitor-All Mód Monitor-Group (obrazovka výběr skupiny D.O. ) F5 tlačítko [Details (F5)] V tomto zobrazení je možné zkontrolovat provozní nastavení. (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte vnitřní jednotku (skupinu D.O.) (2) Stiskněte tlačítko [Details (F5)] a otevře se obrazovka s podrobnostmi provozního nastavení. Podrobnosti - Seznam 1 (3) Zkontrolujte provozní nastavení: [Next R.C. Group (F1)] [Previous R.C. Group (F2)] [Monitor (F5)] : : Otevře se obrazovka s provozním nastavením následující jednotky (skupiny D.O.) v pořadí. Otevře se obrazovka s provozním nastavením předchozí jednotky (skupiny D.O.) v pořadí. : Návrat na úvodní obrazovku. Nerelevantní položky/tlačítka jsou prázdná. Stiskněte tlačítko a vyberte List 1 Podrobnosti - Seznam 2 Stiskněte tlačítko a vyberte List 2 Položka Status (stav) Mode (režim) Temp. (teplota) Fan (ventilátor) VT Air Flow Direction (vertikální proudění vzduchu) HZ Air Flow Direction (horizontální proudění vzduchu) Anti freeze (odmrazování) Economy (úspora) Stav Nastavení vypnutí/zapnutí Nastavení provozního režimu Nastavení teploty Nastavení rychlosti ventilace Nastavení směru vertikálního proudění vzduchu Nastavení směru horizontálního proudění vzduchu Režim odmrazování Úsporný režim Pro přepnutí mezi C a F - viz kapitola

12 Přehled ikon - zákaz nastavení dálkovým ovladačem Ikona Název Popis All Všechny operace standardním dálkovým ovladačem nejsou povoleny On/Off On Mode Temp. Timer Filter Zapnutí/vypnutí standardním dálkovým ovladačem není povoleno Zapnutí standardním dálkovým ovladačem není povoleno Výběr režimů standardním dálkovým ovladačem není povoleno Nastavení teploty standardním dálkovým ovladačem není povoleno Nastavení časovače standardním dálkovým ovladačem není povoleno Reset filtru standardním dálkovým ovladačem není povoleno Prioritní nastavení Název Master indoor unit Master controlled Outer controlled Popis Nadřazená jednotka, na které lze nastavit režim chlazení/topení Vnitřní jednotka je řízena nadřazenou vnitřní jednotkou. Vnitřní jednotka je řízena nadřazenou venkovní jednotkou. Přehled ikon - speciální funkce Ikona Název Popis Defrost Režim odmrazování Oil Recovery Filter Sign Mode Mismatch Test Operation Under Maintenance Operation Controlled Error Emergency Stop Operation Restricted Režim návratu oleje Indikace čištění filtru Konflikt režimů Testovací režim Systém je v údržbě a není možné ho spustit Provedení dané operace je zakázáno Chyba Nouzové zastavení Ovládání vnitřních a venkovních jednotek je omezeno. 11

13 2 OVLÁDÁNÍ 2-1 Provozní nastavení Zobrazení provozního nastavení Povozní nastavení obrazovka Monitor-All obrazovka Monitor-Group obrazovka Details F4 tlačítko [Operation (F4)] obrazovka Operation Setting (provozní nastavení) Přepnutí na obrazovku provozního nastavení: (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte vnitřní jednotku (skupinu D.O.) (2) Stiskněte tlačítko [Operation (F4)] a otevře se obrazovka provozního nastavení. (3) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte požadovanou položku. (4) Stiskněte relevantní funkční tlačítko a proveďte nastavení. Popis funkčních tlačítek naleznete v tabulce na následující straně. Funkční tlačítka se mění v závislosti na vybrané položce. (5) Pro potvrzení stiskněte tlačítko. 12

14 Popis funkčních tlačítek Nastavení Funkce Činnost Popis 1 On/Off On (F1) Zapne jednotku. Off (F2) Vypne jednotku. Zapne nebo vypne jednotku. Auto (F1) Spustí automatický režim. Nastavení provozního režimu. Cool (F2) Spustí režim chlazení. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje některé 2 Mode Dry (F3) Spustí režim vysoušení. funkční tlačítko, daný režim nejde spustit. Fan (F4) Spustí režim ventilace. Pokud svítí ikonka, je výběr režimu chlazení Heat (F5) Spustí režim topení. a topení omezen. 3 Temp. 4 Fan 5 VT Air Flow Direction Up Down Auto High Med Low Quiet Up Down (F1) (F2) (F1) (F2) (F3) (F4) (F5) (F1) (F2) Zvedne nastavenou teplotu. Sníží nastavenou teplotu. Zapne automatickou rychl. Zapne vysokou rychlost. Zapne střední rychlost. Zapne nízkou rychlost. Zapne tichý režim. Posune lamelu o jednu pozici nahoru. Posune lamelu o jednu pozici dolů. Nastavení teploty je možné v 0,5 C přírůstcích (nebo 1 F přírůstcích). Rozsah nastavení teploty se liší v závislosti na zvoleném režimu. Povolený rozsah nastavení teploty je následující: Režim Celsius ( C) Fahrenheit ( F) Auto,Cool,Dry Heat * Rozsah lze nastavit nebo omezit - viz kapitola Nastavení teplotního rozsahu. * Povolený rozsah u některých typů jednotek může být omezený - podrobnosti naleznete v provozním manuálu dané jednotky. Nastavení rychlosti ventilace. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje některé funkční tlačítko, daná rychlost nejde zvolit. Nastavení vertikálního směru proudění vzduchu. Možnosti nastavení proudění vzduchu se mohou u jednotlivých jednotek lišit. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, směr proudění vzduchu nejde nastavit. 6 HZ Air Flow Direction Left Right (F1) (F2) Posune lamelu o jednu pozici doleva. Posune lamelu o jednu pozici doprava. Nastavení horizontálního směru proudění vzduchu. Možnosti nastavení proudění vzduchu se mohou u jednotlivých jednotek lišit. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, směr proudění vzduchu nejde nastavit. 7 Anti Freeze 8 Economy On (F1) Zapne režim odmrazování. Off (F2) Vypne režim odmrazování. On Off (F1) (F2) Zapne úsporný režim. Vypne úsporný režim. Režim odmrazování zabraňuje zamrzání potrubí a ostatního zařízení díky režimu topení, který se spustí, i když jednotka není zapnutá. Používá se v oblastech, kde venkovní teploty klesají pod bod mrazu. Pokud je potrubí příliš vzdálené od jednotky, nemusí být účinnost tohoto režimu dostačující. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, režim odmrazování nejde spustit. Pokud se u některé jednotky nevyskytuje dané funkční tlačítko, úsporný režim nejde spustit. 13

15 3 NASTAVENÍ 3-1 Setup menu Přepnutí na Setup menu obrazovka Monitor-All obrazovka Monitor-All tlačítko [ ] Stiskněte tlačítko [Setup Menu (F2)]. Tlačítko je také dostupné z obrazovky Monitor-Group nebo Details. obrazovka Setup Menu Heslo Pohybujte se po obrazovce pomocí tlačítka. Potvrzení proveďte tlačítkem. Heslo obrazovka Central Controller Setting (nastavení centrálního ovladače) obrazovka Indoor Unit Special Setting (speciální nastavení vnitřní jednotky) A B E F C D G H Popis možných nastavení naleznete v tabulce na následující straně. 14

16 Položky v Setup Menu A B 1. úroveň 2. úroveň Funkční tlačítko Funkce Kapitola Installer Setting Nastavení při instalaci System Setting Systémové nastavení Central Controller Address Setting - Adresace centrálního ovladače Language Setting - Nastavení jazyka Address Number (F1) Registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému Registrace vnitř. jednotek Operation (F2) v provozním pořadí Indoor Unit Setting - Manuální registrace vnitřních Nastavení vnitřní Manual (F3) jednotek jednotky Změna pořadí registrovaných Order Change (F2) vnitřních jednotek Delete (F5) Vymazání registrovaných jednotek Rename (F1) Změna jména skupiny dálkového ovladače Temperature Unit Setting - Nastavení jednotky měření teploty Management Setting Správcovské nastavení External Input Setting - Nastavení externích vstupů Set Temp. Range Setting - Nastavení teplotního rozsahu Change Password (for installer) - Změna hesla (pro instalaci) Nastavení data a času Změna formátu zobrazení data a času Date Setting Letní čas Nastavení data Automatická synchronizace času v systému Přenos aktuálního času Group Setting Skupinové nastavení Skupinové nastavení Nastavení skupiny dálk. ovladače Rename (F1) Přejmenování harmonogramu Unit Change (F2) Nastavení skupiny nebo skupiny dálk. ovl. v harmonogramu Schedule Setting Nastavení harmonogramu Password Setting (for manager) Nastavení hesla (pro správce) Timer Change (F3) Nastavení a změna časovače Timer Change (F3) Kopie časovače On/Off Setting (F4) Setting schedule on/off Data Operation (F5) Zapnutí/vypnutí harmonogramu Data Operation (F5) Vymazání harmonogramu Změna hesla (pro správce) Nastavení přístupových práv C Preference Backlight Setting - Nastavení podsvícení Display Setting - Nastavení displeje Uživatelské nastavení Sound Setting - Nastavení hlasitosti D Maintenance Error History - Historie chybových hlášení Version - Informace o verzi Servisní nastavení Setting Status List - Status nastavení E Test Operation - Testovací provoz F Filter Sign - Indikátor filtru G Indoor Unit Set Temp. Range - Nastavení teplotního rozsahu H R.C.Prohibition - Omezení nastavení

17 3-2 Nastavení při instalaci Obrazovka úvodního nastavení Instalační nastavení A C E G B D F H (1) Je nastaveno heslo, aby se zabránilo neautorizovaným osobám v použití centrálního ovladače. Pokud je vyžadováno heslo, vložte ho. Výchozí heslo je 0000". Změnu hesla proveďte podle pokynů v kapitole (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte požadovanou položku A : B : C : D : E : F : G : H : Adresace centrálního ovladače - kapitola Nastavení jazyka - kapitola Nastavení vnitřní jednotky - kapitola Nastavení jednotky měření teploty - kapitola Správcovské nastavení - kapitola Nastavení externích vstupů - kapitola Nastavení teplotního rozsahu - kapitola Změna hesla (pro instalaci) - kapitola (3) Stiskněte tlačítko pro potvrzení Adresace centrálního ovladače Nastavení adresy centrálního ovladače (1) Stiskněte funkční tlačítko [Up (F1)] nebo [Down (F2)] a nastavte hodnotu. Adresa může být nastavena v rozsahu 00 až 15. (2) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení. V jednom VRF systému může být připojeno až 16 dotykových ovladačů, centrálních ovladačů, síťových konvertorů nebo Lon-Lon konvertorů. Při nastavení hodnoty adresy se ujistěte, že tato hodnota již v systému není zadaná. 16

18 3-2-3 Nastavení jazyka Nastavení jazyka (1) Stiskněte funkční tlačítko [Next (F1)] nebo [Previous (F2)] a vyberte z nabídky jazyk. (2) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení Nastavení vnitřní jednotky Nastavení vnitřní jednotky Registrace vnitřních jednotek do Centrálního dálkového ovladače je možné třemi způsoby: (1) (2) (3) Automatická registrace vnitřních jednotek ve vzestupném pořadí podle adresy v chladivovém systému. Automatická registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí. Manuální registrace vnitřních jednotek Pro registraci vnitřních jednotek stiskněte tlačítko [Registration (F4)]. [Rename (F1)] : Přejmenuje skupinu dálkového ovladače (viz kapitola ). [Order Change (F2)] : Změní pořadí registrovaných vnitřních [Registration (F4)] [Delete (F5)] jednotek (viz kapitola ). : Zaregistruje vnitřní jednotky. : Vymaže registrované vnitřní jednotky (viz kapitola ) Registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému (viz kapitola ) Registrace vnitř. jednotek v provozním pořadí (viz kapitola ) Manuální registrace vnitřních jednotek (viz kapitola ) Návrat na předchozí obrazovku. Registrace vnitřních jednotek nebo jejich vymazání může ovlivnit skupinové nastavení nebo nastavení časovačů. Po provedení nastavení zkontrolujte skupinová nastavení a nastavení časovačů. 17

19 Registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému Registrace adres Automatická registrace vnitřních jednotek podle adresy v chladivovém systému. Stiskněte funkční tlačítko [Registration (F4)] a poté tlačítko [Address Number (F1)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Nastavte počáteční hodnotu v rozsahu v položce Refrigerant System Range. Kurzorovým tlačítkem přejděte na číslo vlevo. Stiskněte funkční tlačítko [Up (F1)] nebo [Down (F2)] a nastavte hodnotu. (2) Nastavte konečnou hodnotu v rozsahu v položce Refrigerant System Range. Kurzorovým tlačítkem přejděte na číslo vpravo. Stiskněte funkční tlačítko [Up (F1)] nebo [Down (F2)] a nastavte hodnotu. (3) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Setting status of Network Priority Mode. Funkčními tlačítky zvolte buď [Priotity Mode (F1)] nebo [Normal (F2)]. Pokud skenování probíhá v prioritním módu (doporučené nastavení), provoz všech jednotek v systému se zastaví. Pokud si nepřejete zastavit provoz jednotek, zvolte normální mód skenování. (4) Po stisknutí tlačítka se objeví obrazovka pro potvrzení. (5) Když znovu stiskněte tlačítko, začne skenování. Pokud se v systému vyskytne nějaká chyba, registrace se zastaví a objeví se chybové hlášení. Chyba v systému Popis chyby Není venkovní jednotka Není vnitřní jednotka Chyba v nastavení jednotky Chyba v adrese skupiny dálk. ovladače Není řídící venkovní jednotka Inicializace Příčina Není žádná venkovní jednotka se stejnou adresou chladivového systému jako vnitřní jednotka Není žádná vnitřní jednotka se stejnou adresou chladivového systému jako venkovní jednotka Vyskytla se chyba v nastavení jednotky. Vyskytla se chyba v nastavení adresy skupiny dálkového ovladače Není nastavena řídící venkovní jednotka Probíhá inicializace na jiné jednotce 18

20 Registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí Registrace v provozním pořadí Automatická registrace vnitřních jednotek v provozním pořadí Stiskněte funkční tlačítko [Registration (F4)] a poté tlačítko [Operation (F2)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Refrigerant System. Pomocí funkčních tlačítek [Up (F1)] nebo [Down (F2)] vyberte buď číslo vybraného chladivového systému nebo All (všechny chladivové systémy). Pokud bude hodnota nastavena na All, provoz všech jednotek v systému se zastaví. Pokud vyberete číslo některého chladivového systému, jednotky v tomto systému se zastaví, jednotky v jiných systémech dál pracují. (2) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Registration Method. Tlačítkem Kurzorovým tlačítkem [New (F1)] se provede nová registrace. Všechny dříve registrované jednotky budou vymazány. Kurzorovým tlačítkem [Add (F2)] se přidají jednotky k již registrovaným. (3) Po stisknutí tlačítka se objeví obrazovka pro potvrzení. (4) Když znovu stiskněte tlačítko, začne skenování systému. (5) Pokud skenování systému proběhne správně, otevře se obrazovka Nastavení vnitřní jednotky. Pokud se v systému vyskytne nějaká chyba, registrace se zastaví a objeví se chybové hlášení. Skupina dálkového ovladače je zobrazena na obrazovce Nastavení vnitřní jednotky v pořadí, v jakém začal provoz. (6) Registraci zastavíte tlačítkem [End (F5)]. (7) Když stisknete tlačítko, obrazovka pro potvrzení se zavře. (8) Když znovu stiskněte tlačítko, nastavení se dokončí. 19

21 Manuální registrace vnitřních jednotek Manuální registrace Manuální registrace vnitřních jednotek. Stiskněte funkční tlačítko [Registration (F4)] a poté tlačítko [Manual (F2)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku Ref. Address. Pomocí funkčních tlačítek [Up (F1)] nebo [Down (F2)] zvolte hodnotu. Pokud je v systému podřízená jednotka (adresa 01 nebo vyšší), proveďte registraci pouze u nadřízené jednotky (adresa 00). Podřízená jednotka se automaticky zaregistruje po registraci nadřízené jednotky. (2) Kurzorovým tlačítkem přejděte na položku In. Address. Pomocí funkčních tlačítek [Up (F1)] nebo [Down (F2)] zvolte číslo adresy vnitřní jednotky. (3) Stisknutím tlačítka dokončíte nastavení Změna pořadí registrovaných vnitřních jednotek Nastavení vnitřní jednotky (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte, kterou skupinu dálkového ovladače R.C.Group chcete přesunout. (2) Stiskněte funkční tlačítko [Order Change (F2)]. Skupina dálkového ovladače je tím vybrána. (3) Pomocí funkčních tlačítek [Move Up (F1)] nebo [Move Down (F2)] přesuňte skupinu v pořadí buď nahoru nebo dolů. (4) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení. 20

22 Vymazání registrovaných jednotek Nastavení vnitřní jednotky Stiskněte funkční tlačítko [Delete (F5)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte, kterou skupinu dálkového ovladače R.C.Group chcete vymazat. (2) Stiskněte funkční tlačítko [Identify Unit (F1)]. (3) Stiskněte tlačítko. (4) Stiskněte znovu tlačítko pro dokončení vymazání Změna jména skupiny dálkového ovladače Jméno skupiny D.O. okno blikající kurzor Stiskněte funkční tlačítko [Rename (F1)] z obrazovky Nastavení vnitřní jednotky. (1) Stiskněte funkční tlačítko a změňte jméno skupiny D.O. tlačítko [Back Space(F1)] : Vymaže znak nalevo od blikajícího kurzoru v okně. tlačítko [Next (F2)] tlačítko [Back (F3)] tlačítko [Space (F4)] tlačítko [Enter (F5)] : Posune blikající kurzor na další znak v okně směrem doprava. : Posune blikající kurzor na předchozí znak v okně směrem doleva. : Vloží prázdný znak. : Přidá vybrané jméno vybrané pomocí tlačítka do okna. (2) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. Tlačítkem zrušíte prováděné nastavení. Dočasné jméno je přiřazeno v továrním nastavení. Maximální počet znaků je 12. Pokud zadáte více než 12 znaků, v pravé části okna se objeví nápis Over Nastavení jednotky měření teploty Nastavení jednotky měření teploty (1) Funkčním tlačítkem [ C (F1)] zvolíte stupně Celsia. Funkčním tlačítkem [ F (F2)] zvolíte stupně Fahrenheita. (2) Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení. 21

23 3-2-6 Správcovské nastavení (1) Funkčním tlačítkem [Managerial (F1)] nastavíte správce. Funkčním tlačítkem [No Managerial (F2)] zvolíte možnost bez správce. Pokud nastavíte No Managerial, nebude možné nastavit: teplotní rozsah vnitřní jednotky, omezení nastavení dálkovým ovladačem, centrální čas Nastavení externích vstupů Nastavení externích vstupů (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte položku Operation. tlačítko [Emergency Stop (F1)] : Umožní nouzové zastavení pomocí externího vstupu. tlačítko [All On/Off (F2)] : Umožní dávkové operace On/Off pomocí externího vstupu. tlačítko [Not Used (F3)] : Nepřijímá signál z externího vstupu. (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte položku Input Method. tlačítko [Edge(F1)] tlačítko [Pulse (F2)] : Detekuje růst a klesání signálu. : Detekuje úroveň signálu. (3) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. 22

24 3-2-8 Nastavení teplotního rozsahu Nastavení teplotního rozsahu Nastavení teplotního rozsahu pro každý režim. (1) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte položku Setting. tlačítko [Used (F1)] : Nastaveno. tlačítko [Not Used (F2)] : Nenastaveno (použito tovární nastavení) (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem vyberte požadovanou položku v okně Temperature Range. tlačítko [Up (F1)] : Zvýší nastavenou hodnotu. tlačítko [Down (F2)] : Sníží nastavenou hodnotu. (3) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. Nastavitelný teplotní rozsah Režim Celsius Fahrenheit Auto, Cool/Dry 18 C až 30 C 64 F až 88 F Heat 10 C až 30 C 48 F až 88 F Změna hesla (pro instalaci) Změna hesla Výchozí heslo je 0000". (1) Stiskněte tlačítko a vyberte položku Password Digit, kde nastavíte délku nového hesla. tlačítko [4 Digits (F1)] : Nové heslo bude mít 4 číslice. tlačítko [8 Digits (F2)] : Nové heslo bude mít 8 číslic. (2) Stiskněte tlačítko a kurzorem přejděte na položku New Password, kde po jednotlivých číslech zadejte nové heslo. tlačítko [Up (F1)] : Zvýší nastavenou hodnotu. tlačítko [Down (F2)] : Sníží nastavenou hodnotu. (3) Stiskněte tlačítko pro dokončení nastavení. Pokud zapomenete změněné heslo, nebude možné provést další instalační nastavení. Pokud zapomenete heslo, bude nutné provést novou inicializaci ovladače. Tím se vymažou veškerá nastavení. V tomto případě kontaktujte autorizovaný servis. 23

Návod k použití ovládacího panelu GPS/F-1006 series

Návod k použití ovládacího panelu GPS/F-1006 series Návod k použití ovládacího panelu GPS/F-1006 series ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anita.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT

NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT MODEL ACF 45HUiAT-LH ACF 54HUiAT-LH ACF 60HUiAT-LH UTY-RNNXM Uživatelský manuál pečlivě uchovejte pro další použití Kostečka Group spol.

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu WDT 300 Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže Návod pro obsluhu Verse 2006 1 PŘEHLED FUNKCÍ... 3 1.1 ČELNÍ PANEL... 3 1.2 DISPLEJ... 3 1.3 KLÁVESNICE... 4 1.4 PŘÍSTUPOVÝ KÓD... 4 1.5 ZAPNUTÍ

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2 I TOSHIBA CONTROLS Lokální ovladače TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více