Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R. D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R. D."

Transkript

1 Materiál číslo: 18 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R. D. Obsah materiálu Anotace Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem Příloha č. 1 Návrh usnesení Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R [osobní údaj odstraněn] D [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn] trvale bytem K [osobní údaj odstraněn], T [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č...zápisu. Zpracováno dne Předkladatel Za správnost Zpracovatel Právní garance Garant Rada města Tišnova Ing. Drhlík Václav vedoucí odboru Smetanová Kateřina referent odboru Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav Ing. Šikula Václav místostarosta

2

3 Anotace Pan R [osobní údaj odstraněn] D [osobní údaj odstraněn] žádá o možnost splácet dluh za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. [osobní údaj odstraněn] na ulici K [osobní údaj odstraněn] v T [osobní údaj odstraněn]. Dluh mu vznikl v roce 2014, kdy po rozvodu manželství zůstal sám na výchovu tří nezletilých dětí, ze strany bývalé manželky nebylo přispíváno na jejich výchovu a pan D [osobní údaj odstraněn] se dostal do dluhové pasti. Od roku 2014 řádně hradí platby za nájemné a služby spojené s užíváním bytu, dluh se dlouhodobě nezvyšuje. Nyní po dostudování jednoho z dětí je schopen, zatím po malých částkách, splácet dluh. Větší splátky nejsou z důvodu insolvece, která byla panu Danielovi schválena v roce 2012, v současné době možné. Dluh ve výši Kč a příslušenství co do výše i důvodu uznává a chtěl by ho splácet po částce 500 Kč měsíčně, počínaje měsícem dubnem 2016.

4 Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zák. č. 89/2012 Sb a násl. občanského zákoníku, v platném znění: Město Tišnov se sídlem Nám. Míru 111, Tišnov zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města IČ: DIČ: CZ (dále jen věřitel ) R. D. trvale bytem K. T. a (dále jen dlužník ) t a k t o : I. Věřitel je výlučným vlastníkem bytu č. 3 o souhrnné podlahové ploše 59,68 m², který se nachází v budově číslo popisné 1670, město Tišnov, jež je postavená na pozemku parcelní číslo st. 1717, katastrální území Tišnov, na ulici Králova dále jen byt. Dlužník je dle nájemní smlouvy ze dne nájemcem bytu č. 3 o souhrnné podlahové ploše 59,68 m², který se nachází v budově číslo popisné 1670, jež je postavená na pozemku parcelní číslo st. 1717, katastrální území Tišnov, na ulici Králova. II. Dlužník dluží ke dni 25. dubnu 2016 věřiteli částku za nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši Kč (slovy: třicetdvatisícstošedesátjedna korun českých), úrok z prodlení ke dni 25. dubnu 2016 ve výši Kč (slovy: patnácttisícdvěstětřicetdva korun českých), tedy celkem částku Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíctřistadevadesáttři korun českých) (dále jen dluh ). Uvedený dluh vznikl neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Výše poplatku z prodlení se vypočítává ke dni, kdy o něm rozhodne příslušný orgán města. Dlužník podpisem této dohody svůj dluh vůči věřiteli co do důvodu a výše plně uznává. III. Věřitel na základě této dohody prohlašuje, že po dlužníkovi nebude požadovat 50% z celkové výše úroku z prodlení uvedené v čl. II této dohody (tj. splátku č ), dodrží-li dlužník níže uvedený splátkový kalendář. V případě, že dlužník tento splátkový kalendář poruší, celkový dluh dle čl. II této dohody se stává splatným v plné výši. 1/4

5 IV. Dlužník se touto dohodou zavazuje uhradit věřiteli dlužnou částku ve výši Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíctřistadevadesáttři korun českých) v následujících devadesátičtyřech měsíčních splátkách dle rozpisu splátkového kalendáře splatných vždy k dvacátému pátému dni daného kalendářního měsíce, počínaje měsícem dubnem 2016 do úplného zaplacení. Dlužná částka za nájemné a služby v celkové výši Kč je splatná u společnosti Vrba správa nemovitostí s. r. o., Jungmannova 1899, Tišnov na účet č /0100, variabilní symbol 16703, a úrok z prodlení je splatný u věřitele Města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov na č.ú /0100, variabilní symbol , specifický symbol Splátkový kalendář: 1. Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájenmé) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: /4

6 36. Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (dlužné nájemné) 661 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 616 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: /4

7 83. Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 500 Kč datum splatnosti: Splátka (úrok z prodlení) 616 Kč datum splatnosti: Celkem Kč V. Pokud dojde k prodlení dlužníka se zaplacením kterékoli z dohodnutých splátek dle čl. IV. této dohody delšímu než jeden měsíc, stává se splatným celý dluh v původní výši Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíctřistadevadesáttři korun českých). VI. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží věřitel a jeden dlužník. Tato dohoda může být měněna pouze dohodou dlužníků a věřitele, a to písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Uzavření této dohody bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Tišnova č., konaného dne 25. dubna 2016, usnesením č. Účastníci prohlašují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. V Tišnově dne... V Tišnově dne Bc. Jiří Dospíšil R. D. starosta města Tišnova dlužník za věřitele 4/4

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s R. a Z. P.

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s R. a Z. P. Materiál číslo: 16 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem L. J.

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem L. J. Materiál číslo: 19 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 12.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 11.250,- Kč a návrh

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 23. 07. 2008

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 23. 07. 2008 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 23. 07. 2008 I. Smluvní strany 1. Město Boskovice, IČO: 00279978, se sídlem Městský úřad Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice, okres Blansko a (jako

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na uzavření dohody o splátkách se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců Stručný obsah:

Více

Veřejnoprávní smlouva č. 2012/XX/XXX

Veřejnoprávní smlouva č. 2012/XX/XXX Veřejnoprávní smlouva č. 2012/XX/XXX Na základě usnesení Rady obce Benešovice, ze dne XX.XX.2012 č. XX/XX/2012 a usnesení Rady města Stříbra, ze dne XX.XX.2012 č. XX/XX/2012 uzavírají podle 63 odst. 1

Více

Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami 1. statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148,

Více

PACHTOVNÍ a NÁJEMNÍ SMLOUVA. DOHODA O ÚHRADĚ POHLEDÁVEK uzavřená dle ust. 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

PACHTOVNÍ a NÁJEMNÍ SMLOUVA. DOHODA O ÚHRADĚ POHLEDÁVEK uzavřená dle ust. 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/0156/2015 PACHTOVNÍ a NÁJEMNÍ SMLOUVA a DOHODA O ÚHRADĚ POHLEDÁVEK uzavřená dle ust. 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se

Více

uzavírají podle 152 a 588 a násled. Občanského zákoníku v platném znění tuto kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva :

uzavírají podle 152 a 588 a násled. Občanského zákoníku v platném znění tuto kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva : 1 Bytová správa Ministerstva vnitra se sídlem Na Pankráci 72, Praha 4, PSČ 140 00 zastoupená Ing. Jiřím Bártou, pověřeným řízením t \ A \ IČ: 65737393 % \ DIČ: 004-65737393 O J bankovní spojení 31825881/0710,

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 30.05.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 26.08.2013 14.12.2011: 02.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Nájemní smlouvu. Preambule

Nájemní smlouvu. Preambule Institut klinické a experimentální medicíny státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.května 2012 se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001

Více

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní D. M.

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní D. M. Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Příloha C - Účtování a placení

Příloha C - Účtování a placení Příloha C - Účtování a placení 2 Obsah 1 Úvod... 3 2 Postup vyúčtování a platební podmínky... 3 3 Ručení... 4 3 1 Úvod 1.1. Tato Příloha popisuje shromažďování údajů, postup vyúčtování a placení cen za

Více

Pachtovní smlouva. pachtovní smlouvu :

Pachtovní smlouva. pachtovní smlouvu : Pachtovní smlouva uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 2332 a násl. a zejména 2345 a násl, občanského zákoníku mezi propachtovatelem díl Obec Studená, nám. Sv. J. Nepomuckého 18, 378

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 OBEC SULKOVEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sulkovec se

Více

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Na základě usnesení zastupitelstva obce Čáslavsko

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.04.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.04.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 14.12.2011 12.04.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ

PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 Postup vyúčtování... 3 3 Placení... 4 4 Ručení... 5 1 Úvod 1.1. Tato Příloha popisuje shromažďování údajů, postup vyúčtování a placení cen za služby elektronických

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI č.

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI č. SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI č. 1. EUFI - Projekt Chýně Na Vyhlídce s.r.o. a IČ: 27 23 68 71, DIČ: CZ 27 23 68 71, se sídlem: Hostivice, K Chýni 1250, PSČ: 253 01, bankovní spojení: 197799409/0300,

Více

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 4. Základní informace Jedná se o uložení inženýrských sítí v souvislosti

Více

Příloha č. 11 usnesení 53. Rady města Stříbra ze dne 02.09.2013. Smlouva o výpůjčce

Příloha č. 11 usnesení 53. Rady města Stříbra ze dne 02.09.2013. Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce uzavřená ve smyslu ustanovení 659 a násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými

Více

Dohoda o změně hranice obcí

Dohoda o změně hranice obcí Dohoda o změně hranice obcí Město Lysá nad Labem IČ: 00239402 se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem zastoupené Mgr. Jiřím Havelkou, starostou a Obec Přerov nad Labem IČ: 00239682 se sídlem

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 84. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 03.07.2014 v 15 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ. členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ. členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická Statutární orgán Společenství vlastníků jednotek Hlivická, se sídlem Hlivická 424/8, 181 00 Praha 8 - Bohnice,

Více

Žádost o pronájem jiného bytu větší za menší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu větší za menší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu větší za menší podle usnesení RHMP č.0989

Více

VYHLAŠUJE ZÁMĚR. Obsah:

VYHLAŠUJE ZÁMĚR. Obsah: VYHLAŠUJE ZÁMĚR Evid. č. záměru: EKO/032/12 Vyvěšeno: 14. 6. 2012 Zpracoval odbor: ekonomický Uzávěrka: 16. 7. 2012 Zodpovídá: Mgr. Blanka Semelová Telefon: 577 043 655 Obsah: Zlínský kraj vyhlašuje záměr

Více

Městská část Praha - Kunratice. Tělocvičná jednota Sokol Kunratice SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Městská část Praha - Kunratice. Tělocvičná jednota Sokol Kunratice SMLOUVA O VÝPŮJČCE 16 007 2 00 Městská část Praha - Kunratice a Tělocvičná jednota Sokol Kunratice SMLOUVA O VÝPŮJČCE TATO SMLOUVA O VÝPŮJČCE BYLA UZAVŘENA DLE UST. 2193-2200 ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 248/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 227 ze dne 26.03.2014 Návrh dohody o narovnání za bezdůvodné obohacení užívání bez právního důvodu, a to pozemku parc. č. 1451/3

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 520 ze dne 15.07.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 520 ze dne 15.07.2015 č.j.: 551/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 520 ze dne 15.07.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 3606/6 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 352/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 309 ze dne 11.05.2016 Uzavření Smlouvy o zajištění péče o děti mezi Městskou částí Praha 3 a organizací NOVÁ TROJKA, z. s. Rada

Více

ZM 20 24.01.2013. z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 1. 2013

ZM 20 24.01.2013. z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 1. 2013 Spis. zn.: 2593/2013 č. j.: 2598/2013 USNESENÍ z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 1. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14761/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA

MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA ÚDAJE O DÍTĚTI Jméno a příjmení:... Přezdívka:... Pohlaví: chlapec / děvče Datum narození:... Národnost:... Mateřský jazyk:... Další jazyk:... ÚDAJE O RODIČÍCH Matka Jméno a

Více

Smlouvu o budoucí směnné smlouvě :

Smlouvu o budoucí směnné smlouvě : Smlouva o budoucí směnné smlouvě Smluvní strany AVENPORT s.r.o. IČ: 248 40 947 DIČ: CZ248 40 947 se sídlem 150 00 Praha 5, Radlická 663/28 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví V Písku dne: 04.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na poskytnutí finančních příspěvků na sociální účely

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-022-043-15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spolkem BMI. ze dne 25.5.2015. Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-022-043-15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spolkem BMI. ze dne 25.5.2015. Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-022-043-15 ze dne 25.5.2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spolkem BMI dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se

Více

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 16. 4. 2015

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 16. 4. 2015 2015/4/94 ZM schvaluje navržený program jednání. 2015/4/95 ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města. 2015/4/96 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Novák L. (předseda),

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Strašnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Strašnov se

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.12.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 11. května 2016

Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 11. května 2016 Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 588 a následujících občanského zákoníku. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 588 a následujících občanského zákoníku. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 588 a následujících občanského zákoníku *MMOPP00E8OYE* Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Opava, Horní náměstí 69,

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č.

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy, konaného dne 08.09.2016 ve společenské místnosti kulturního domu, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. Obec Branka

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 8. 2009. Text označený [ ] obsahuje obchodní tajemství účastníka řízení.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 8. 2009. Text označený [ ] obsahuje obchodní tajemství účastníka řízení. *uohsx001dn5e* UOHSX001DN5E Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 8. 2009. Text označený [ ] obsahuje obchodní tajemství účastníka řízení. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í

Více

Předkládá Věra Houšková vedoucí HSO 3. Prodej pozemku p.č. 1835/39 s rekreační chatou č.ev. 41 v Kabátech

Předkládá Věra Houšková vedoucí HSO 3. Prodej pozemku p.č. 1835/39 s rekreační chatou č.ev. 41 v Kabátech Předkládá Věra Houšková vedoucí HSO 3. Prodej pozemku p.č. 1835/39 s rekreační chatou č.ev. 41 v Kabátech Na základě usnesení ZM č. 6/2014 byl zveřejněn záměr prodeje pozemku p.č. 1835/39 s rekreační chatou

Více

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 27.1.2012

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 27.1.2012 Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 27.1.2012 1. Schválení programu zasedání: Ing. Radko Rys předložil ke schválení program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Plnění rozpočtu

Více

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1 Dodtek č. 1 veřejnoprávní smlouvy pro výkon evidence obyvtelstv uzvřená mezi městem Stříbro obcí Olbrmov N zákldě usnesení zstupitelstv obce Olbrmov, č. /2011 ze dne..2011 usnesení Rdy měst Stříbr, č.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 20.08.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ E. Beneše NÁVRH USNESENÍ

Více

Obchodní podmínky. Majitel a provozovatel latkysvetluska. Kateřina Sedmerová, Italská 2416, Kladno 27201 IČO: 04449088 DIČ: CZ8257221808

Obchodní podmínky. Majitel a provozovatel latkysvetluska. Kateřina Sedmerová, Italská 2416, Kladno 27201 IČO: 04449088 DIČ: CZ8257221808 Obchodní podmínky Majitel a provozovatel latkysvetluska Kateřina Sedmerová, Italská 2416, Kladno 27201 IČO: 04449088 DIČ: CZ8257221808 Tel: 728 413 506 Korespondenční adresa: Kateřina Sedmerová, Italská

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1554/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1554/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/1554/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání Č.j. 105 EX 772/08-52 Usnesení o nařízení dražebního jednání Soudní exekutor JUDr. Pavel Vyžral, Exekutorský úřad České Budějovice, se sídlem Brožíkova 6, 370 01 České Budějovice, ČR pověřený k provedení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 06.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Využití pronájmu částí pozemků parc. č. 1592/10, č. 1593/28 a č. 1560/11

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup knihovního

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 6079/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/5993/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupený Ing. Vladimírem

Více

VÝPIS USNESENÍ 4. schůze Rady města Slavičín dne 16.12.2014

VÝPIS USNESENÍ 4. schůze Rady města Slavičín dne 16.12.2014 VÝPIS USNESENÍ 4. schůze Rady města Slavičín dne 16.12.2014 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

PŘÍLOHA 12 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 12 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Účtování a placení PŘÍLOHA 12 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Účtování a placení OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 VÝPOČET CEN...3 3 VYÚČTOVÁNÍ... 4 4 SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYÚČTOVÁNÍ...5 5 PLACENÍ...5 2 1 Rozsah

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 30.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o realizaci překládky

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

č. UZSVM/O/12359/20 1 5-HMSU

č. UZSVM/O/12359/20 1 5-HMSU KU_1SP80D7TFT F 19951/O/2015-HMSU I -_ oí.,.. Č.j.: UZSVM/O/12359/2015-HMSU l-_..^x. i i i_ Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídiem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 24.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Poskytnutí bytů formou výběrového řízení NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Návrh

Více

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 498/P/2016-HMSU Č.j.: UZSVM/P/529/2016-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město za kterou právně jedná... Územního

Více

Smlouva o výpůjčce č. OŠKMS/18/05

Smlouva o výpůjčce č. OŠKMS/18/05 Smlouva o výpůjčce č. OŠKMS/18/05 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 659 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, mezi účastníky: 1 Město Břeclav Nám. T G. Masaryka

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI. č. OLP/xxx/2015 č. XXXXXXXXXX č.xxxxxxxxxx

DOHODA O SPOLUPRÁCI. č. OLP/xxx/2015 č. XXXXXXXXXX č.xxxxxxxxxx DOHODA O SPOLUPRÁCI č. OLP/xxx/2015 č. XXXXXXXXXX č.xxxxxxxxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen dohoda ) mezi účastníky:

Více

PROGRAM. v 16:00 hod se do jednání rady dostavil p. Jiří Helebrant k projednání bodu č. 2

PROGRAM. v 16:00 hod se do jednání rady dostavil p. Jiří Helebrant k projednání bodu č. 2 ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 27.2.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth, p. R. Kajzar; rozšířená rada Bc. R. Kunc, p. M. Pechočiaková, p. O. Vonšovská, p. Marián

Více

Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa

Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Česká republika

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Česká republika EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Č.j.

Více

OBEC TVRDONICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC TVRDONICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC TVRDONICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Tvrdonice

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO VĚCNÉMU BŘEMENU - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO VĚCNÉMU BŘEMENU - SLUŽEBNOSTI PŘÍLOHA č. 1 (6 stran) Smlouva č. OM/261/2014 Smluvní strany: ContiTrade Services s. r. o., IČ: 411 93 598, se sídlem Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 762 02, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OSM 11. Název materiálu: Způsob prodeje objektu čp. 81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov

OSM 11. Název materiálu: Způsob prodeje objektu čp. 81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 24.09.2015 OSM 11. Název materiálu: Způsob prodeje objektu čp. 81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání

Více

Město Moravský Beroun

Město Moravský Beroun Město Moravský Beroun Zastupitelstvo města Moravský Beroun Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Usnesení č. 1.1/6-Z12 Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce PhDr. Jaroslava Andrýska.

Usnesení č. 1.1/6-Z12 Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce PhDr. Jaroslava Andrýska. Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.9.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 38. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 8. října 2012 čís. 536/38 555/38 1/6 536/38 Rada městského obvodu Martinov 8. října 2012 n

Více

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2008 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2008. Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011 U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011 OÚ/391/2011 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE STARÉM MĚSTĚ Přítomni:,,,,, Mgr. Bílek P., Mgr.

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 3/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Příloha č. 1 Smlouva o zřízení věcného břemene k provedení ust. 24 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen energetický zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 1257

Více

č. OLP/156/2009 uzavřené dne 3.3.2009 mezi Libereckým krajem a KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava

č. OLP/156/2009 uzavřené dne 3.3.2009 mezi Libereckým krajem a KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Dodatek č. 1 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého pro období od roku 2004

Více

Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí, Směnná smlouva o převodu nemovitých věcí

Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí, Směnná smlouva o převodu nemovitých věcí Kupní smlouv o převodu nemovitých věcí, Směnná smlouv o převodu nemovitých věcí Stnislv Brtoš, trvle bytem Čermákov 1180, 517 41 Kostelec nd Orlicí r.č. 450122/023 dále jen prodávjící č. 1 Zdeněk Krhn,

Více

Z á s a d y pro prodej bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 1/2007 Z á s a d y pro prodej bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 6/2007 ze dne 22.10.2007

Více

Obec Štědrá. Zřizovací listina

Obec Štědrá. Zřizovací listina Obec Štědrá Zřizovací listina Usnesením zastupitelstva obce č.j. 33/02/01 ze dne 9. 9. 2002 Obec Štědrá zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání a o nájmu pozemků

Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání a o nájmu pozemků Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání a o nájmu pozemků uzavřená dle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ) Obec Velemín

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

OBCHODNÍ PODMÍNKY KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami OBCHODNÍ PODMÍNKY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami Prodávající: Sídlo: zastoupený : Právní forma: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Žádost o zápis uzavření manželství

Žádost o zápis uzavření manželství Žádost o zápis uzavření manželství sepsaná dne... u... s... bytem... k provedení zápisu manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, podle ustan. 1, 3 odst. 4) a 43

Více

Adresa příslušného úřadu. V... dne... podle ustanovení 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Adresa příslušného úřadu. V... dne... podle ustanovení 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Toužim Ulice: Sídliště 428 PSČ, obec: 364 01 Toužim V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASPORTU) STAVBY podle ustanovení 125 odst.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ÚHRADU VÝDAJŮ NA CELOROČNÍ ČINNOST PŘÍJEMCE Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 4. 4. 2016 usnesením č. 4/7/2016 usneslo vydat

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů

Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů I. Smluvní strany Masarykova univerzita Filozofická fakulta se sídlem, 602 00 Brno zastoupená prof. PhDr. Milanem Polem, CSc., děkanem Filozofické

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a další odměny Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka

Více

PRAVIDLA prodeje práva stavby a následného prodeje pozemků na nám. 24. dubna ve Veselí nad Moravou

PRAVIDLA prodeje práva stavby a následného prodeje pozemků na nám. 24. dubna ve Veselí nad Moravou PRAVIDLA prodeje práva stavby a následného prodeje pozemků na nám. 24. dubna ve Veselí nad Moravou Čl. I. Úvodní ustanovení 1.Zastupitelstvo města Veselí nad Moravou rozhodlo na svém zasedání konaném dne

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁ Í PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. 1/2010/PS

SMLOUVA O POSKYTOVÁ Í PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. 1/2010/PS SMLOUVA O POSKYTOVÁ Í PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. 1/2010/PS 1) pan paní: narozen narozena: bydliště: v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O VÝPŮJČCE čj. BS 2 10/P - 2016

SMLOUVA O VÝPŮJČCE čj. BS 2 10/P - 2016 SMLOUVA O VÝPŮJČCE čj. BS 2 10/P - 2016 Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle zastoupená: Ing. Miroslavem Boháčem, ředitelem IČO: 65737393 DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Obec Vacenovice si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Název zakázky: Název: Dotační management projektu Stavební úpravy

Více

U s n e s e n í z 21. zastupitelstva města konaného dne 11.04.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 21. zastupitelstva města konaného dne 11.04.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 21. zastupitelstva města konaného dne 11.04.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 309/2014: program 21. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Bod č. 14. Ing. Blanka Sunkovská, OSM - vedoucí odboru správy majetku

Bod č. 14. Ing. Blanka Sunkovská, OSM - vedoucí odboru správy majetku MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 4/2015 str. 1 / 6 Do zastupitelstva města dne: 27.4.2015 Bod č. 14 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Předkládá: Zpracoval: Odkoupení podílů na pozemcích -

Více

Z Á S A D Y. Čl. 1 Úvodní prohlášení

Z Á S A D Y. Čl. 1 Úvodní prohlášení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Z Á S A D Y pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

Více

Střelské Hoštice. Návrh usnesení: ZO Střelské Hoštice určuje ověřovateli zápisu: Josefa Šípa, Jaroslava Bálka a zapisovatele Zdeňka Pivničku.

Střelské Hoštice. Návrh usnesení: ZO Střelské Hoštice určuje ověřovateli zápisu: Josefa Šípa, Jaroslava Bálka a zapisovatele Zdeňka Pivničku. Střelské Hoštice Zápis ze zasedání ZO Střelské Hoštice č. 1 konaného dne 25.11.2010 od 19:00 hod. ve Střelských Hošticích Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Střelské Hoštice bylo zahájeno starostou

Více