ČERVEN Úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2009. Úvodník"

Transkript

1 ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal větších změn. Od samého začátku však mezi všemi zaměstnanci panovala přátelská pracovní atmosféra, tolerance a snaha pomáhat si. Respektovali jsme naše odlišné zkušenosti i postoje, hned v počátku jsme vyhodnotili možná úskalí i přínosy. Po celý rok jsme pak zůstali otevřeni hledání a vzájemnému učení. Noví pedagogové se především seznámili se školním vzdělávacím programem, prioritami, úkoly a ostatní dokumentací školy. Jednotný pedagogický sbor brzy ukázal, že je složený z lidí, jejichž profesní prioritou je škola - žáci, pochopení pro neustálé sebevzdělávání i velké množství další práce související se školní výchovou a vzděláváním nad rámec povinností. Ve vzdělávacích programech jsme naplňovali důležité kompetence potřebné pro celkový rozvoj osobnosti mladého člověka. Prostřednictvím učiva jsme se soustředili na školní výstupy s využíváním naplánovaných oborových strategií a promyšlených vyučovacích forem a metod Klára Vozárová, 6. tř. práce. Do výuky jsme zařazovali celospolečensky důležitá témata k občanství, demokracii, kladli jsme důraz na výchovu k toleranci, multikulturalitu, etiku, zařazovali jsme témata k ochraně životního prostředí atd. Současně jsme usilovali o školu bez násilí, šikany, drog i dalších negativních jevů, o nichž víme, že dnešní společnost včetně školy provázejí nebo mohou provázet. Snažili jsme se ve škole také vytvářet pro děti a žáky prostředí, v němž se budou po všech stránkách cítit bezpečně. Tím mladé lidi nepřímo směrujeme k vzájemné toleranci, podporujeme jejich schopnost rozlišovat dobro a zlo a pěstujeme v nich pozitivní morální hodnoty. V kontextu nových požadavků na kvalitní vzdělávání žáky neporovnáváme a nehodnotíme jen dle toho, kolik učiva si dítě zapamatuje. Učíme se hodnotit žáka i podle toho, jak dokáže prakticky použít teoretické vědění, jak je schopen vyjádřit svůj názor či zaujat stanovisko. Pokoušíme se v žácích budovat zodpovědné postoje člověka k životu vlastnímu i životu kolem něj. V závěru úvodníku si dovolím popřát všem čtenářům zpravodaje spokojenou dovolenou a vyjádřit přání, aby naše představy o výchově a vzdělávání se propojily v jeden dobře fungující systém. Jana Geržová Petr Lekeš, 7. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

2 Další vzdělávání učitelů Klíčovou podmínkou úspěšného zavádění kurikulární reformy je vytvoření takových podmínek, které posilují profesní autonomii učitele. Jedním z významných faktorů tohoto procesu je oblast dalšího vzdělávání učitelů. Jednou z institucí, která se dalším vzděláváním učitelů dlouhodobě a soustavně zabývá, je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Jde o organizaci zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která má pobočku v každém krajském městě a centrálu v Praze. Semináře, které NIDV pro učitele všech typů škol a školských zařízení vytváří a organizuje, se tak mohou konat přímo v místě jejich působení. Nabídka seminářů se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: V první řadě je to vzdělávání na podporu probíhající kurikulární reformy, jejímž cílem nejsou encyklopedické vědomosti žáků, ale především dovednosti a schopnosti využitelné v běžném životě. Tato část nabídky NIDV obsahuje široké spektrum seminářů pro pedagogy, jejichž obsahem jsou programy týkající se týmové spolupráce, mezipředmětových vztahů, činnostního učení atd.. Další oblastí jsou semináře určené managementu škol, které mají pomoci ředitelům škol vyznat se ve spleti paragrafů neustále se měnících zákonů a vyhlášek. Některé z nabízených seminářů se soustřeďují také na komunikaci mezi školami a výměnu zkušeností. Třetí oblastí je vzdělávání zaměřené na širokou škálu problémů současných škol. Patří sem prevence školního násilí a šikany, na ochranu životního prostředí, výchovu k toleranci a soužití, problematiku vzdělávání a integrace handicapovaných dětí. Absolvování některých seminářů je po učitelích dokonce vyžadováno zákonem jako nezbytná podmínka výkonu některých funkcí. Poslední oblastí je vzdělávání cílené na zlepšování jazykových schopností učitelů formou jazykových kurzů zaměřených na metodiku výuky cizího jazyka ve školách. Většina těchto seminářů probíhá po pracovní době a o víkendech. Časově náročnější několikadenní kurzy probíhají v období prázdnin. Učitelé se za dobu, kdy toto další vzdělávání probíhá, oblíbili některé lektory, jejichž semináře jsou bezvadné a také vždy beznadějně obsazené. Jejich návody a rady jsou skutečnou pomocí a vodítkem v každodenní práci pedagogů. Právě dobré nápady, praktické ukázky a metodické postupy je to, co většina učitelů ocení nejvíce. Teorie už bylo dost. V dnešním světě je stále složitější žáky při výuce zaujmout získat pro vzdělávání. Vedení školy si s plnou vážností uvědomuje, že dalšímu vzdělávání učitelů je třeba věnovat pozornost a i nadále pro něj vytvářet podmínky. Jitka Kučerová Rodiče, sponzoři - přátelé mateřské školy, ti všichni mají radost, když vidí rozzářené a veselé děti S ukončením školního roku odejdou nejstarší děti mateřské školy do 1. třídy. Některé prožily mezi námi tři, jiné čtyři roky. Někdo byl zpočátku často nemocný, jinému bylo smutno po mamince a další nechtěl vůbec jíst. Z dětí se postupem času stali nerozluční kamarádi a my, dospělí jsme jenom pozorovali, jak rostou a mění se. Nad všemi svěřenými neustále bdí a dohlíží paní učitelky. Jejich úkolem je nejen všestranně rozvíjet dětskou osobnost ve všech oblastech a přitom respektovat věkové zvláštnosti každého dítěte, ale také důsledně dbát na bezpečnost všech dětí. Život mateřské školy obohacuje spolupráce s rodiči a akce, které jsou rozplánovány na celý školní rok. A žádná z těchto akcí se neobejde bez pomoci rodičů a přátel školy. Například vánoční pohádku při mikulášské nadílce sponzoroval pan Antonín Pavelka. Vždy nám také ochotně sponzorsky vypomůže Pekařství JAVOR. Dle vlastních možností si na nás vzpomněli paní Antonie Vlková, Marie Rohlíková a pan Vlastimil Vozár. Je potěšitelné, že si na mateřskou školu vzpomenou například s kreslícím materiálem, přestože v současné době nemají ve školce žádné dítě. Také oslavu Dne dětí připravujeme několik měsíců předem. Bez obětavé pomoci hasičů (v tomto roce opět pan Indra a Kašpařík) a myslivců, se každoročně svátek dětí neobejde. A abychom dětem připravili dárky, se postarala fi nančně hrstka rodičů. V tomto školním roce to byli: rodiče Šimonka Pešla, pan Vlastimil Zábrana, dědeček Viktorky Bartoškové, dále rodiče Karolínky Tykalové a Tomáška Tykala. Cukrovinky pro všechny děti rodiče Románka Knotka a Radečka Elknera. Všechny děti si domů odnesly balíček, ve kterém nechyběla hračka, ani sladkosti. To ale už odvál čas. Čas rychle uběhl a přichází loučení s předškoláky. Hlavním sponzorem letošní akce je MUDr. Hana Haníková, která na děti ze svého obvodu nikdy nezapomene. Dále nám přispělo Občanské sdružení rodičů při základní a mateřské škole ve Vlčnově. Pro radost svých i ostatních dětí fi nančně přispěli rodiče: Karolínky Tykalové, Karolínky a Vojtíška Horsáka, Kuby Koníčka, Pavlíka a Anetky Minarčíkové, Terezky Pešlové, Ctiborka Mlýnka, Haničky a Fanynky Mošťkové, Ondráška a Petříka Mikulce, Adrianky Křivánkové, Dominičky Kovářové a maminka Petříka Valy. Díky těmto rodičům a přátelům mateřské školy můžeme připravit pěkné rozloučení s odcházejícími dětmi a oslavu pro všechny děti mateřské školy a jejich rodiče. Všem bych chtěla ještě jednou moc poděkovat. Čas poběží dál, prvňáčkům nastanou školní povinnosti a občas se jim posteskne po bezstarostné hře. A nám k těm mladším, kteří v MŠ zůstanou pro příští školní rok, přibude přes 30 nejmenších človíčků. Ale i oni za určitou dobu zazpívají na zahradě MŠ Loučím se, školičko, loučím se maličko,.... Markéta Píšková 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 Výsledky přijímacího řízení 2009 Měsíc duben je každoročně měsícem, kdy žáci posledních ročníků základních škol konají přijímací zkoušky na gymnázia, střední odborné školy a učiliště a nově otevřená lycea (technická, přírodovědná, ekonomická a pedagogická), která poskytují široký obecně odborný základ a současně vytvářejí předpoklady pro studium na vysoké škole příslušného směru. V letošním školním roce bylo 41 vycházejících žáků 9. ročníku. Největší zájem byl o tyto školy: Střední průmyslová škola Uherský Brod (maturitní obor - Přírodovědné lyceum, Mechanik elektronik, učební obor - Univerzální obráběč, Elektrikář ) a Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště (maturitní obor Technické lyceum, Strojírenství, Hotelnictví a turismus, učební obor Číšník - servírka). Pět žáků z pátých tříd se hlásilo na víceletá gymnázia. Všichni deváťáci byli přijati na své vybrané školy hned v prvních kolech přijímacího řízení. Nezbývá, než jim popřát hodně úspěchů v jejich dalších životních etapách. Šárka Chmelařová Jak se člověk učí rozumět věcem,tak zároveň se je učí pojmenovávat Rozum a jazyk šly vždycky vedle sebe jak se člověk učí rozumět věcem, tak zároveň se je učí pojmenovávat. Tato slova našeho Učitele národů výstižně shrnují úsilí žáků a učitelů o poznání sebe sama i světu kolem nás během školního roku. Se získanými vědomostmi a dovednostmi se žáci lépe orientují v okolním světě a průběžně si vytváří první představy o své úloze ve společnosti. Tyto první představy našich žáků nabudou nejkonkrétnější podobu ve formě přihlášky na střední školu. Začátek druhého pololetí byl naplněn shonem za volnými místy na středních školách. Úspěšným splněním přijímacích zkoušek byli všichni naši žáci devátého ročníku přijati na střední školu, kterou si většinou velmi přáli. Oznámením o přijetí ovšem naše úsilí v druhé polovině školního roku nekončí. Snažíme vytvořit stabilní a kvalitní základy, na kterých poté žáci mohou stavět své budoucí středoškolské poznatky. Své vnímaní okolního světa a vytváření určitého postoje ke vzniklým situacím žáci využijí nejen ve výchovných předmětech, ale také v rámci výuky slohu v českém jazyce, kde se učí své myšlenky formulovat kultivovaným, avšak stále sobě vlastním způsobem. Dokladem toho mohou být vybrané slohové práce, které Vám nabízíme k přečtení. Žáci si průběžně osvojují základní slohové postupy, rozvíjejí svoji fantazii a slovní zásobu. Seznámíte se také s názory, postoji a myšlením našich žáků a vašich dětí, které se vzhledem ke svému věku nachází v té nejbouřlivější části svého vývoje. Proto je také jejich pozorovatelské oko velmi kritické ke všemu, co se okolo děje. Je na žácích, aby se s určitými pravidly naučili žít a respektovat, ale je i na nás, abychom se naučili kritiku přijímat a moudře se z ní poučili. Romana Kalná Výsledky přijímacího řízení 2009 Maturitní obory Učební obory Chlapci Dívky Chlapci Dívky SPŠ Uh. Brod SPŠ Zlín SŠ oděvní a služeb Vizovice SŠ průmyslová a hotelová UH Gymnázium Uh. Hradiště Gymnázium Uh. Brod 4-leté Gymnázium Uh. Brod 8-leté SŠ Mesit Uh. Hradiště OA Uh. Hradiště SOŠ Technická UH, Mojmír Střední zdravotnická škola UH Střední zdravotnická škola Brno SOU Uh. Brod SOŠ veterinární Kroměříž Střední pedagogická škola Přerov Střední zdravotnická škola Kroměříž SŠ Kostka Vsetín SŠ COPt Uh. Brod Celkem Kateřina Mošťková, 9. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Jak vznikl oheň Jednoho bouřlivého dne uhodil blesk do starého suchého stromu. Znenadání se celý strom rozhořel a začal padat k zemi, až zapálil i okolní trávu, která rostla hned vedle stromu. Všechna zvířata začala utíkat před požárem na druhou stranu řeky, kde žili prací lidé, kteří si všimli toho chaosu okolo a šli se podívat na požár. Jak tam přišli, všimli si starého hlohu ležícího vedle nich. Zkusili, jestli bude taky hořet. Jak řekli, tak udělali. Opravdu! Klacek začal hořet a pravěcí lidé se zaradovali a utíkali ke svému kmeni, aby se pochlubili svým objevem, který našli. V kmeni vypukla obrovská radost, ale i strach. Nikdo nevěděl, co ta věc jí a kde spí a co to vůbec je. Najednou pravěký člověk zařičel, protože se popálil a pustil klacek do malé jámy se suchou trávou, která začala hned hořet. Všichni pravěcí lidé se dívali na oheň a zvědavě se přibližovali a čím byli blíže, tím větší horko jim bylo. K večeru oheň dohoříval a pravěcí lidé se divili, proč neustále slábne, až jednoho člověka napadlo přihodit do ohně další klacík. Oheň se po chvíli rozhořel, a tak tam lidí přihodili ještě více klacíků. Pravěcí lidé také brzo pochopili, že se divoké šelmy bojí ohně, když je začala ohrožovat smečka vlků. Jeden člověk našel potmě klacek, zapálil ho, rozběhl se proti vlkům a zahnal je ohněm. Jak se vrátil domů, všichni se hádali a bili o to, kdo bude mít oheň v jeskyni, až toho chytrého člověka napadlo, že by bylo dobré, kdyby měl každý svůj vlastní oheň. Jak řekl, tak udělal. A tak lidé netrpěli zimou a byli v teplé jeskyni. Radek Májíček, 6. třída Maminka a slepičí polévka V jedné malé vesničce, žije maminka a její dcera Vendulka. Jednoho deštivého dne maminka musela jít nakrmit slepice. Oblékla si pláštěnku, vzala si klíče od kůlny, kde bylo zrní, a šla. Okřikla psa, který na naší zahradě zuřivě štěkal na polekaného kosa. Maminka se tam rychle běžela podívat a spatřila zraněného kosa. Okamžitě kosa vzala domů, malinko ho ošetřila a jela s ním k veterináři. V autě volala Vendulce, aby se nebála, že je sama doma, a snažila se jí vysvětlit, co se přihodilo. A ještě Vendulce řekla, ať si vezme tužku a papír a napíše si, co má nakoupit na večeři. Veterinář mamince oznámil, že je to mladý kos, který se učil létat, spadl na zem a zlomil si křídlo. Maminka jela domů s čistým svědomím, protože věděla, že kos bude v pořádku Když maminka dojela domů, přivítala se s Vendulkou a zeptala se jí, co má připravit na večeři. Řekla jí, že chtěla uvařit slepičí polévku, ale nechytila slepici a teď už ji honit po dvoře nebude. Vendulka mamince řekla, že koupila salámy, vajíčka, okurky, papriku, rajčata a rohlíky, že by si mohli udělat obloženou mísu. Dlouho do noci si maminka s Vendulkou o tomhle dlouhém dni povídaly. A takhle náš příběh o mamince, Vendulce a slepičí polévce končí. Dominika Kadlčková, 7. třída Ahoj Karle, žijeme ve 21. století, které se od toho tvého 14. století hodně liší. Jsou tu vynálezy, které si ani neumíš představit. Například elektronika, nejezdí se v kočárech ale v autech a jiných dopravních prostředcích. Lidé se dostanou do více koutů světa než dříve. Také proto se výrazně zhoršilo podnebí a je poškozena ozonová vrstva. Zaujalo by tě, že se do hradů a zámků chodí na prohlídky a zjišťuje se, jak se žilo dříve. Vědci zkoumají dobu před našim letopočtem. V medicíně se to o hodně zlepšilo a nemoci, na které se dříve umíralo, jsou dnes léčitelné různými léky a lidé se tolik netrápí. Po mnoha bitvách a válkách, kdy se rozdělovaly státy, nakonec žijeme v České republice. Naším panovníkem, dnes prezidentem, je Václav Klaus. Moc bych si přála, abys viděl tohle století, určitě bys byl nadšený i zklamaný. Ještě dnes se navštěvují tvé památky a hodně se změnilo v naší zemi k lepšímu. S pozdravem Štěpka a Míša z 8. tř. Cesta do Květné Cestou do Květné mě zaujala příroda. Chci Vám říct jak. Ráno jsme se chystali na výlet a příroda si s námi hned začala hrát. Vyjeli jsme ve vánici. Po pár kilometrech se změnila vánice v hustou mlhu, že by se dala krájet. Za dalším úsekem cesty nás přivítalo zase sluníčko. Nato mě zaujalo pole zasypané sněhem, na kterém se pohybovalo stádo srn a mezi nimi pobíhali zajíci, kteří se snažili pod vrstvou sněhu najít něco k snědku. Moc se mně to líbilo a zároveň překvapilo, co jsem mohla z okna auta pozorovat. Proto jsem se s tím chtěla podělit s Vámi všemi, co ta příroda kolem nás umí. Kateřina Vaculíková, 5. A Školní výlet třídy 6. A Tento školní rok jsme byli na dvoudenním výletě ve Strážnici. Ubytovali jsme se po čtyřech v campingu Strážnice, v budově pavilon. První jsme se jeli projet lodí Pepina, kde pro nás byl připraven výukový program o historii a obnově Baťova kanálu, o přírodních zajímavostech, ale také pověsti, že nezbedné školáky zde loví vodník a schovává si je na dno kanálu. No, asi jsme všichni hodní, nikoho si vodník nevzal, anebo jsme takoví nezbedové, že si na nás netroufal. Kdo ví Po projížďce lodí, jsme se přesunuli do skanzenu. První nás čekala ukázka uměleckých řemesel ve zdejším obchůdku. Paní prodavačka nám ke každému výrobku vysvětlila postup, popsala staré výrobní nástroje a vysvětlila princip výroby modrotisku. Pak už jsme zvládli prohlídku skanzenu. Po návratu do campingu jsme mohli jít hrát minigolf a občerstvit se. V 7.00 hodin začalo opékání špekáčků. Na táborák jsme se moc těšili, ale komáři nás brzy vyhnali. A proto jsme si nenechali ujít Růžovou zahradu v televizi. Ale kluci zmizeli. Když jsme se vracely od televize, měli připravenou stezku odvahy. To bylo překvapení, které nás moc potěšilo. Stezka se nám tak líbila, že jsme ji prošli dvakrát. Druhý den následovala prohlídka zámku a zahrady. V zámku jsme se seznámili s historií zámku, prohlédli jsme si nádhernou zámeckou kapli. Nejvíc se děvčatům líbily obrazy a plastiky Úprkových. Klukům se nejvíce líbily hudební nástroje a paní průvodkyně. Škoda, že na výlet nemůžeme ještě jednou. Žáci 6. A 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Jsem čtenář Toto je věta, kterou dnes mohou říct všichni naši prváčci. A je to dobře, protože čtenářská gramotnost je jedním z prvořadých úkolů ŠVP naší školy. Cesta k ní není jednoduchá. Vždyť na začátku roku děti znaly většinou jen některá písmenka. Pomocí básniček, her a stále složitějších úkolů ze slabikářů i jiných textu se za rok naučily nejprve slabikovat, pak číst slova a věty a dnes si přečtou svou první knížku. Abychom je pro čtení získali, navázali jsme již v říjnu spolupráci s místní knihovnou. Děti si prohlédly prostory v knihovně, knihovnice paní Kolajová jim vysvětlila, jak si mohou knížky najít a půjčovat, nechala je prohlédnou si řadu knížek i časopisů a vybrat si ty, které by je mohly bavit. V listopadu jsme se vydali do knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uh. Hradišti. Tam si děti prohlédly půdičku dětského oddělení a vyprávěly si o postavičkách, které znají z Večerníčků. Nejvíce se jim líbil příběh Jak Pat a Mat stavěli knihovničku. Postavičky z Večerníčků nás inspirovaly i k vystoupení na školní akademii. Protože do Hradiště je pro prváčky daleko, zašli jsme v březnu opět do knihovny ve Vlčnově. Paní Kolajová pro nás tentokrát připravila pásmo básniček o jaru. Děti měly možnost pochlubit se básničkami, které uměly do recitační soutěže a na závěr se pokusily složit z připravených slov s obrázky jednoduchou básničku samy. Naposledy jsme zašli do knihovny v rámci projektu Vlčnov očima dětí v týdnu před Jízdou králů. Tentokrát jsme si poslechli vyprávění o jejím původu a historii, a zároveň si prohlédli výstavku Vlčnovský kroj. O to snadněji jsme pak mohli v pracovních činnostech nazdobit koníky pro královskou družinu. Děkujeme paní Kolajové za pečlivě připravené, zajímavé besedy a těšíme se na další spolupráci. Nejlepší odměnou pro ni i pro paní učitelky bude, když se naši prváčci stanou stálými návštěvníky vlčnovské knihovny a naučí se v knížkách najít zdroj vědomostí i zábavy. Školní rok utekl jako voda, děti umí nejen číst, ale také psát a počítat. Podařilo se nám to zvládnout jen díky trpělivosti a vzájemné spolupráci žáků, rodičů i učitelů. Za to všem děkuji Helena Šimůnková Lidové tradice a vyučování Když jsem si pročítala ŠVP /Školní vzdělávací program/ přemýšlela jsem, jak regionální prvky a lidové tradice více zařadit do vyučování. A pak přišel nápad, když se naše vesnice připravuje dlouhodobě na Jízdu králů, proč to nezkusit i s dětmi. Nejvíce se nám to dařilo v tzv. přípravném týdnu před Jízdou králů.začalo to exkurzí do pekárny vdolečků paní Pleslové. Tady děti měly možnost vidět, jak se připravuje tvaroh, těsto, jak se pečou a chutnají vdolečky. Paní Pleslová pečlivě vysvětlovala a také ukazovala dětem, jak se co dělá. Je jednoduché složit koně z papíru, ale ozdobit ho tak, aby to byl ten,,vlčnovský? Dařilo se nám to v rámci pracovních činností. V jazyce českém jsme si zase zkoušeli říkat i vymýšlet různé vyvolávky. Také jsme poslouchali pověst Jak vznikly kroje. Druhý den jeden žáček vznesl připomínku:,,taťka říkal, že to tak nebylo. Po delší diskuzi, což děti mají rády, jsem musela vše zakončit slovy lidového rčení:,,na každém šprochu je pravdy trochu. Ve výtvarné výchově jsme potom nakreslili látku na,,fěrtúšek,, a povedlo se to všem i klukům. Vše jsme zakončili zpěvem naší vesnické hymny,,chodíme,chodíme Je hezké udržovat tradice a hlavně vše o nich předávat dál, protože tak to bylo od nepaměti a také bude, když ani my tu,,nit nepřetrhneme. Petra Mlýnková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 2. pololetí 4. A třídy Tak jako v prvním pololetí i v tom druhém jsme se zúčastnili mnoha akcí. V únoru jsme zhlédli divadelní představení v místním KSK s názvem Třicetiletá válka a tím si doplnili znalosti učiva vlastivědy. Konalo se 11. února a za týden jsme se zúčastnili besedy s názvem Sezame, otevři se, která byla zaměřena na sociopatologické jevy. Vyslechli jsme názory, které se týkaly mezilidských vztahů a odpovídali na otázky hlavních účinkujících. Někteří z nás se zapojili do krátkých scének. Myslíme si, že je správné, abychom se už nyní uměli bránit proti pomluvám a šikaně a obhajovali své názory. V březnu jsme řešili matematické úlohy v kategorii Klokánek a tím se zapojili do akce mnoha škol. Exkurze v Kovosteelu ve Starém Městě se uskutečnila v dubnu, kdy si připomínáme Den Země. Ve výukovém středisku jsme besedovali o ochraně životního prostředí, třídění odpadu a v praktické části jsme odpad třídili. Projeli jsme se vláčkem a to po areálu, kde se třídí kovový odpad. Celou cestu jsme poslouchali odborný výklad pracovnice Kovosteelu. Dostali jsme svačinu, propagační materiály a hurá na prohlídku lodi a výstup na maják. Loď byla velice hezká a připomínala časy starých námořníků. V majáku jsme počítali schody až nahoru a odměnou nám byl hezký pohled na Staré Město a Uherské Hradiště. Vlčnovský háj to byla další akce, která se týkala Dne Země. Pod vedením pracovnic z ekocentra jsme si háj prošli, poznamenali si a někteří i nakreslili kvetoucí rostliny, z kterých byla orchidej tou nejvzácnější. Následovalo rozdělení do skupin a plnění úkolů, za jejichž splnění jsme byli pochváleni. Velikonoční dílničky se konaly ve vestibulu školy. Zdobili jsme vajíčka voskem, vyráběli přání, pletli kančúchy atp. Na besídce jsme vystoupili s krátkým programem říkadel a písní s velikonoční tématikou. V květnu jsme plnili průkaz Mladého cyklisty a to na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Zopakovali jsme si dodržování dopravních předpisů, které se týkají všech účastníků silničního provozu. Jezdili jsme na kolech, sledovali semafory a dopravní značky. Na závěr jsme psali testy a obdrželi průkazy. Družstvo z naší třídy se další den zúčastnilo oblastní soutěže dopravní výchovy. Den dětí byl plný soutěží skákání v pytlích, lovení rybiček, přenášení míčku na pálce, a nejen to. Velmi se nám líbil pořad Africké bubny, který se konal ve vestibulu školy. Odměnou za celoroční školní práci je výlet. Rozjeli jsme se do Moravského krasu. Prošli jsme Punkevní a Kateřinské jeskyně, pluli na lodičkách po ponorné říčce Punkvě, z horního můstku jsme se dívali do propasti Macocha. Jeli jsme vláčkem i lanovkou. Koupili jsme suvenýry a odvezli si spoustu zážitků. Eva Surá a žáci 4. A Akce 1. stupně ve 2. pololetí Únor školní kolo recitační soutěže zápis do 1. třídy výstava výrobků z odpadových materiálů ve vestibulu školy sociopatologická prevence výukový program v KSK pod názvem Sezame, otevři se! Březen měsíc knihy besedy, návštěva místní knihovny školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku! zapojení 2. až 5. tříd do soutěže Matematický klokan práce jednotlivých tříd na projektu Zdravé zuby Duben exkurze ve fi rmě Kovosteel ve Starém Městě, výukový program o třídění odpadů Velikonoční dílna dílničky pro žáky, prezentace žáků jednotlivých tříd krátká vystoupení s jarní a velikonoční tematikou Den Země výukový program ekocentra Pantofl íček ve Vlčnovském háji s názvem Po špičkách do rezervace účast na turnaji ve vybíjené v Uherském Brodě Květen Den matek výroba dárků a přáníček výuka na dětském dopravním hřišti v Uh. Brodě, 4. třída sociopatologická prevence, výukový program Ahoj, tady jsem! 3. třída příprava školní akademie nácvik prezentací jednotlivých tříd Den otevřených dveří účast na fotbalovém turnaji Mc Donald cup v Uherském Brodě Červen Den dětí soutěživé hry na stanovištích, hudebně vzdělávací program o Africe spojený s výukou bubnování na africké bubny školní výlety fotografování tříd plavecké závody v Uherském Brodě atletické závody v Uherském Brodě návštěva místní knihovny doporučení četby na prázdniny Školní akademie prezentace všech tříd 1. stupně Kateřina Knotková 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 Kam s ním? S kým? No přece s odpadem všeho druhu. Na tuto otázku vám odpoví všichni žáci prvního stupně naší školy. V měsíci dubnu totiž navštívili v rámci environmentální výchovy Kovosteel ve Starém Městě, kde se při EKO programu Poklady z naší popelnice procvičili v třídění odpadových surovin. Zároveň si prohlédli areál Kovosteelu, projeli se vláčkem Steelinkou a ti starší navštívili v areálu podniku i loď a maják s rozhlednou. Touto exkurzí jsme zahájili letošní oslavy Dne Země. Další částí oslav byla exkurze do Vlčnoského háje. S pracovnicemi Ekocentra Pantofl íček, paní Ondrovou a Trtkovou jsme absolvovali EKO program Po špičkách do rezervace. Zopakovali jsme si pravidla pro chování v chráněném území, prohlédli jarní květiny (ladoňku, sasanky, zapalici, první vstavače i pryšce). Nechyběla ani hra s ekologickou tematikou. Zážitky z obou exkurzí pak děti kreslily ve výtvarné výchově, přírodovědné učivo zopakovaly v prvouce a přírodovědě, poznatky využily i v matematice a slohu. Fotografi e, výkresy a další práce dětí si mohli všichni prohlédnout na výstavce v atriu školy po celý měsíc květen. V environmentální výchově jsme ve druhém pololetí také vyráběli krmítka pro ptáčky, která jsme umístili v areálu školy a celou zimu přikrmovali drobné ptactvo. Na jaře jsme se zaměřili na výchovu ke zdravému životnímu stylu a před prázdninami na prevenci dětských úrazů. Ve spolupráci s paní vychovatelkou Mošťkovou a dalšími rodiči se pak děti v jednotlivých třídách procvičily v poskytování první pomoci. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na splnění úkolů letošního plánu environmentální výchovy. Helena Šimůnková Svátek maminek... s kytičkou půjdem své mamince přát, každý z nás řekne jí, jak ji má rád Při těchto slovech písničky Klíč ke štěstí ukápla slzička nejedné mamince či babičce při oslavě Dne matek, která se konala dne v naší MŠ. Ale pěkně popořadě. V hodin se otevřely dveře školky pro všechny maminky i babičky a měly se opravdu na co těšit. Pí vychovatelka ze ŠD Jana Mouralová jim předvedla svůj um v podobě savování a zdobení triček konturami.výsledek byl překrásný a maminky to jistě ocenily. Můžou si tak samy vyzkoušet udělat z obyčejného trička vlastní originální model. Ani děti nezůstaly ošizeny. Mezitím, co se jejich maminky dozvídaly zajímavé věci, jejich ratolesti byly unešené z pohádky Začarovaný mlýn, kterou nám přijelo zahrát divadlo z Brna. Ale to nejdůležitější z celého odpoledne přišlo teprve na zahradě MŠ, kde všechny děti hromadně zarecitovaly básničku a zazpívaly písničku pro jejich maminky a babičky. S dárečky v ruce a s úsměvem na tváři jim to šlo jako po másle. Po mohutném potlesku všech přihlížejících se děti rozběhly ke svým maminkám, předaly jim vlastnoručně vyrobený obrázek tulipánu z keramické hlíny, ozdobný kolíček a přáníčko a samozřejmě velkou pusu. No zkrátka, bylo to dojemné. Myslím, že všech 66 zúčastněných maminek i babiček na tyto krásně strávené chvíle ještě dlouho poté vzpomínaly. Kateřina Josefíková Velikonoční tvoření Nedílnou součástí života naší mateřské školy se staly oslavy. Slavíme Vánoce, Masopust, Velikonoce, Den matek, Den dětí. Při každé správné oslavě musí ruku přiložit k dílu úplně všichni děti i dospělí. Nikdo nezahálí. Někteří lepí, stříhají, kreslí, skládají, malují, jiní uklízí či zdobí zkrátka práce jde všem od ruky. Nejinak tomu bylo i před letošními Velikonocemi. Připravovali jsme se na ně opravdu pilně a zodpovědně již několik týdnů dopředu. Předškolní vzdělávání je v současné době úzce spjato s termínem prožitkové učení. No a vlastnoručně vyzdobená kraslice nebo vyrobený velikonoční zajíček, to je přece ten nekrásnější a nejlepší prožitek pro každého malého človíčka. O naladění na správnou velikonoční notu se postarala již neděle Ve 14 hodin začalo v KSK Vlčnov velikonoční tvoření. Zaměstnanci naší MŠ se jako tradičně zúčastnili v plném počtu a v plném nasazení. Nabídka různorodých činností a připravených polotovarů okouzlila mnohé děti i dospělé. Každý si přišel na své malí i velcí. Také prezentace vystavených velikonočních výrobků našich dětí sklidila zasloužený obdiv. Příjemně prožité odpoledne uběhlo jako voda a každý v závěru kontroloval výsledky svého pracovního nasazení. Přáníčko s beránkem, slepičkový stojánek na opískovanou kraslici či veselý zajíček na kolíčku nechyběly nikomu. I když rozmary březnového počasí ty váhavé od nedělního setkání odradily, ti, co přišli, rozhodně nelitovali. Jejich spokojené tváře byly pro všechny organizátory tou nejlepší odměnou. Dana Mikulcová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

8 Angličtina a hledání kořenů Vlčnovské kořeny se rozhodl hledat americký student Scott Rogers. Pochází ze státu Wisconsin a v současné době studuje ve Velké Británii režii dokumentárního fi lmu. Jeho předkové před 1. světovou válkou opustili svou rodnou obec a vydali se za oceán. Scott věděl, že jeho rodina z matčiny strany má kořeny ve Vlčnově, ale s žádnými českými příbuznými se doposud nesetkal a česky neuměl ani slovo. O Vlčnově věděl něco málo od své babičky Anny, rozené Knotkové a své pratety Marie Koníčkové. Původně vlčnovská příjmení Knotek a Koníček nejsou mezi jeho příbuznými v Americe nic neobvyklého. Během studia v Británii se rozhodl, že navštíví také Českou republiku. Pár dní pobýval v Praze a pak se vydal do Vlčnova. Svou cestu naplánoval na Jízdu králů a tato folklorní tradice se stala také tématem jeho závěrečné práce. Prostudoval spoustu materiálů a od pátku do neděle fi lmoval všechny události spojené s vlčnovským folklorem a Jízdou králů. Škoda jen, že počasí nebylo příznivější. V pátek jsme ale měli pro Scotta ještě jiný program. Pozvala jsem ho k nám do školy a přivedla deváťákům do hodiny angličtiny. Většina žáků měla poprvé možnost vyzkoušet si své znalosti v přirozeném nesimulovaném rozhovoru s rodilým mluvčím. Přesvědčili se o tom, co zatím znali jen teoreticky že americká angličtina má sice odlišnosti ve výslovnosti či významu některých slov, ale že při pomalejším tempu řeči mohou docela dobře rozumět. Otázky byly zpočátku jednoduché kolik je Scottovi let, kde bydlí, jaký je jeho oblíbený fi lm, jak tráví volný čas, jaký sport má rád a jak se mu u nás líbí. Prostřednictvím mapy jsme se pak dostali na dovolenou na Floridu, do Chicaga na mrakodrap Sears nebo do víru tornáda v Kansasu. Žáci tak rozvíjeli své komunikativní kompetence a dověděli se o kultuře a zvyklostech v jiných zemích. Komunikativní schopnosti však nemají všichni stejné ani v mateřském, ani v cizím jazyce. Někteří žáci dobře rozuměli a dovedli reagovat. Ti, kteří jsou méně jazykově vybaveni, nebo se ostýchali mluvit, poslouchali a některé věty překládali. A jak se žákům beseda líbila? Za všechny uvedu hodnocení Moniky Trávníčkové: Beseda mě zaujala a mám dobrý pocit, že rozumím a dovedu se vyjadřovat, aby mi ostatní taky rozuměli. Byla to pro mne užitečná zkušenost a příjemná hodina angličtiny. Kromě této besedy jsme pro žáky v 2. pololetí připravili ještě další zajímavé akce. Na prvním stupni se snažíme zpestřit žákům výuku dramatizací. Ve třetí třídě jsme nacvičili dramatizaci dvou krátkých pohádek a zahráli jsme si je ve společné divadelní hodině. Protože mluvní projev je nedílnou součástí jazykového vyučování, pořádáme pro žáky devátých tříd každoročně konverzační soutěž. Školní kolo letos vyhrál Michal Mareš. Druhá v pořadí byla Lucka Křapová, která naši školu také reprezentovala v okresním kole na ZŠ UNESCO a získala 6. místo. Žáci osmé třídy se tradičně zúčastňují soutěžního kvízu o Londýně. Vítězem soutěže se stal Ivo Leško, na druhém místě byla Bára Dacíková a jako třetí se umístil Honza Stuchlík. Všem soutěžícím děkujeme, těm nejlepším blahopřejeme a těšíme se na spolupráci v příštím roce. Dana Koníčková Poznáváme středověké město Uherský Brod se sedmým ročníkem Tak by se dal nazvat projekt, který pro nás připravila paní Lenka Kubišová z Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Po příchodu do atria si žáci vylosovali, ve které ze tří skupin budou pracovat. A to buď jako badatel v expozicích nebo badatel v pramenech, a nebo badatel v terénu. Každý žák dostal pracovní sešit, ve kterém byly zadané úkoly a instrukce, jak postupovat a kde hledat potřebné informace. Dvě skupiny žáků, které zůstaly v muzeu, vyhledávaly údaje v knihách, třídily je, sepisovaly příběhy, skládaly historické obrazy formou puzzle a hlavně se připravovaly předat získané informace svým spolužákům. Ti, kteří byli v terénu, se pohybovali ve městě, kde hledali např. pozůstatky hradu, šlechtické erby, nápisy na budovách atd. Po hodině a půl se opět všichni setkali v muzeu a vzájemně se informovali o své práci. A jak hodnotili žáci netradiční návštěvu muzea? Líbilo se mně, jak jsme měřili výšku a šířku hradeb v Panské zahradě. Zaujali mě cechovní znaky, obrazy a maketa Uherského Brodu. Úkoly byly zajímavé, náročné, ale daly se vyřešit. Překvapilo mě, že se nejednalo o nudnou přednášku, ale že jsme aktivně pracovali, něco nového se dověděli, a že nás to bavilo jen tak dál. Soňa Kundratová 8 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

9 Pernštejni ve Vlčnově Už potřetí k nám zavítali Pernštejni, tentokrát s programem Obrazy z války třicetileté. Divadlo dvou herců opět dokázalo zaujmout žáky od 5. do 9. ročníku kostýmy, zbraněmi, kulisami ale hlavně svým vystoupením, které pro ně bylo poučením i zábavou. Herci nás provedli nejvýznamnějšími událostmi třicetileté války. Začali defenestrací a to názorně vyhozením úředníků z okna, což se samozřejmě žákům líbilo. Pak jsme byli svědky bitvy na Bílé hoře a někteří žáci se jí dokonce zúčastnili jako vojáci, my v hledišti jsme se zapojili alespoň pokřikem na údajného nepřítele. Hovořilo se o různých osobnostech Albrechtu z Valdštejna nebo švédském králi Gustavu Adolfovi. Děti mrzela jen jedna věc, že představení tak rychle uteklo. Ale už dnes je jisté, že s Pernštejny a jejich novým programem se určitě setkáme příští rok. Soňa Kundratová Navštívili jsme Eurocentrum ve Zlíně V minulém školním roce jsme pozvali Mgr. Angeliku Gergelovou do naší školy, aby zasvětila žáky 9. ročníku do problematiky EU. Chtěli jsme navázat na tuto spolupráci i letos, ale tentokrát jsme se rozhodli navštívit Eurocentrum ve Zlíně. Tam pro osmáky připravili pestrý program, který začal přednáškou. Žáci aktivně spolupracovali a za každou správnou informaci obdrželi sladkou odměnu. Byli pochváleni, že spoustu aktuálních věcí spojených s předsednictvím České republiky Radě EU věděli. V druhé části měli možnost ověřit si své nabyté vědomosti v testu a ti, kteří byli nejrychlejší a nejúspěšnější, byli opět odměněni. V závěru se žáci rozdělili do skupin a soutěžili, kdo uhádne více zemí EU. Není důležité, kdo vyhrál, ale že se všichni dobře bavili a něčemu novému se přiučili. Strávili jsme příjemné pracovní dopoledne v Eurocentru. Soňa Kundratová Tutanchamon jeho hrob a poklady Tato výstava, která se konala v Brně, rekonstruovala nejvýznamnější archeologickou událost 20. století. Byla to nejlepší příležitost, jak žákům přiblížit dějiny starověkého Egypta. Zájem mezi žáky byl zpočátku velký, ale cena zájezdu byla pro mnohé vysoká, a tak nebýt zájmu žáků z 5. ročníku, zájezd by se neuskutečnil. Ti, kteří výstavu navštívili, byli okouzleni nádherou a množstvím předmětů, které zde viděli. Při prohlídce měl každý z žáků audioprůvodce, a tak si mohl v klidu prohlížet jednotlivé exponáty a poslouchat výklad. Aniž bychom opustili Českou republiku, měli jsme pocit, že jsme strávili několik hodin v dalekém Egyptě. Soňa Kundratová Přehled matematických soutěží Ve druhém pololetí proběhlo několik již tradičních matematických soutěží. V únoru se konalo školní kolo Pythagoriády. Tato matematická soutěž je určena pro žáky 6. a 7. tříd. Školního kola se zúčastnilo celkem 16 žáků a z toho pak do okresního kola postoupili 3 žáci sedmého ročníku - Š. Jedličková, P. Lekeš, O. Podškubka a 2 žáci šestého ročníku - R. Harman, D. Navláčilová. Březen patřil mezinárodní soutěži Matematický klokan, do které se zapojily téměř všechny ročníky kromě první a druhé třídy. Je koncipována do čtyř základních kategorií Cvrček (3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamin (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída). Žáci pracují v časovém limitu, řeší zejména úlohy logického charakteru a ověřují si tím úroveň svých matematických schopností a znalostí. CVRČEK (19 řešitelů): 1. Filip Kružík 3. A 2. Ondřej Špendlík 3. A 3. Tereza Nevařilová 3. A KLOKÁNEK (56 řešitelů): 1. Noe Švanda 5. B 2. Jan Knotek 4. A 3. Adam Pešl 5. A BENJAMÍN (39 řešitelů): 1. Lucie Svobodová 7. A 2. Petr Lekeš 7. A 3. Dominika Kadlčková 7. A KADET (61 řešitelů): 1. Jan Stuchlík 8. A 2. Jan Křapa 9. A 3. Ivo Leško 8. A, Monika Trávníčková 9. B V měsíci březnu proběhlo také ve Zlíně krajské kolo matematické olympiády, do něhož postoupil z šestého místa v okresním kole Lukáš Martinák, žák třídy 9. B a umístil se na úctyhodném jedenáctém místě. Do okresní kola matematické olympiády, které proběhlo v dubnu ve Starém Městě, se probojovaly dvě žákyně sedmého ročníku J. Bílková, Š. Jedličková a staly se úspěšnými řešitelkami. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili a věnovali energii těmto soutěžím a přejeme mnoho dalších úspěchů. Šárka Chmelařová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 9

10 Soutěž v informatice Jako každoročně tak i v letošním roce se žáci vlčnovské školy zúčastnili okresního kola soutěže v informatice. Naši školu reprezentovali Petr Bičan, Michal Mareš a Daniel Pavelčík. Soutěž se skládala ze dvou částí. V té první měli žáci prokázat své teoretické znalosti z oblasti informatiky, kdy formou testu odpovídali na různé otázky z historie a současnosti počítačů a část otázek byla zaměřena na hardware počítače. Zde žáci předvedli své hluboké znalosti, protože dva soutěžící z naší školy získali plný počet bodů a jeden soutěžící ztratil pouze jeden bod. Ve druhé části měli žáci zpracovávat praktický úkol - vytvořit dokument v textovém editoru Word, obsahující různě náročné prvky. Zde měli naši žáci velkou smůlu, protože ve skupině, do které byli zařazeni, se zasekly počítače a žáci museli začínat asi po 20 minutách znovu a k dokonale odvedené práci už jim nezbýval čas. I přes tyto nezdary jsme získali vynikající umístění, kdy ze 41 soutěžících obsadili Petr Bičan 9. místo, Daniel Pavelčík 16. místo a Michal Mareš 25. místo. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu. Antonín Zeller Biologická olympiáda Dne 5. března 2009 proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie D. Olympiády se účastnili 4 žáci, z 6. ročníku jeden žák, ze 7. ročníku to byli tři žáci. Téma 43. ročníku BiO znělo: Zvířata a rostliny s námi doma. Školní kolo mělo 3 části. Na teoretickou část, která proběhla formou testu, se žáci připravovali doma. Praktickou část tvořily: a) Laboratorní práce - propustnost půdy pro vodu a vodní jímavost půdy b) Určování vzorků přírodnin rostliny a živočichové Všichni žáci byli úspěšnými řešiteli školního kola biologické olympiády, která dopadla následovně: 1. místo: Šárka Jedličková, 7. A 2. místo: Marek Bednařík, 7. A 3. místo: Markéta Přerovská, 7. A 4. místo: Adam Moštěk, 6. A Radka Rožková Zeměpis V letošním roce se žáci vyučovali v 6. a 7. ročníku podle ŠVP. Co už dovedou? Přiměřeně hodnotit zeměpisné informace, dovedou se orientovat v atlase světa, přiměřeně hodnotit jevy a procesy v krajinné sféře, pracovat s topografi ckou mapou. Dále dovedou lokalizovat světové regiony světadíly a oceány, umí srovnat podle zvolených kritérii postavení daného regionu a přiměřeně hodnotit polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské a hospodářské poměry. I v letošním roce proběhla zeměpisná olympiáda. Základního kola se zúčastnilo 94 žáků. Okresního kola se za 6. ročník účastnil Cheney Quinn a obsadil 16. místo, za 7. ročník Petr Lekeš byl desátý a za 8. a 9. ročníky Lukáš Martinák obsadil 19. místo. Jarmila Štefaníková Cvičení s padákem Tělesnou výchovu děti z 1. B mají rády. Baví je pohybové hry, cvičení na nářadí i s různými náčiním /míčky švihadly, talíři/. Cvičily by pořád a dvě hodiny utečou jak nic. Přesto touží stále po něčem novém.už jsme vyzkoušeli cvičení s novinami, kelímky a papírovými čepicemi. Pak přišel nápad cvičit s padákem. Není to sice levná pomůcka, ale vedení školy můj nápad podpořilo a já mohla vše zajistit.takovou radost v dětských očích jsem už dlouho neviděla. Děti si hned věděly rady, točily se s ním, zvedaly, podbíhaly a také je napadlo použít míček, který vyhazovaly a snažily se ho prohodit středem. Každou hodinu tělesné výchovy teď padák nesmí chybět. Když je to tak baví, řekla jsem si, že budeme vystupovat s padákem i na naší školní akademii. Mlýnková Petra Opět se blíží konec roku Na dětech je již vidět, jak se netrpělivě na chvíle volna a prázdnin těší. Počasí je láká do přírody, děti si chtějí hrát venku a dovádět. Celý rok ve školní družině byl provázen různými akcemi. Děti byly velmi šikovné a dařilo se jim jak při tvořivých činnostech, tak i ve sportovních a pěveckých soutěžích. O jejich šikovnosti se mohly přesvědčit např. maminky, které děti obdarovaly svými výtvory v podobě vlastnoručně vyrobených zástěrek ke Dni matek. Jednou z větších a aktuálních akcí školní družiny byl Den dětí. Chtěly bychom zde poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli fi nančními i věcními dary dětem. Taktéž rodičům, kteří zase dětem věnovali čas a skvělou náladu. Velké díky patří vlčnovské taneční skupině, která předvedla dětem country tance a dále dvěma kytaristům panu Matušíkovi a Šimůnkovi, kteří svou hrou na kytaru velmi přispěli k dobré náladě. Družinový výlet jsme naplánovali do Dinoparku Vyškov. Zdařil se perfektně a ke spokojenosti všech. Všem dětem bychom za školní družinu chtěly popřát překrásné prázdniny. Aby si užily sluníčka, odpočinku a samozřejmě se na ně v dalším školním roce budeme velmi těšit. Všem žákům a žákyním devátých tříd přejeme hodně úspěchů v dalším studiu a taktéž v jejich osobním životě. Jana Mouralová a Anna Mošťková 10 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

11 Sportovní činnost naší školy nezůstala ani v druhé polovině školního roku opomenuta Nové pololetí zahájili žáci 8. ročníku na již tradičním lyžařském výcvikovém kurzu, na jehož konci nemohl chybět závod ve slalomu. Z dívek jako nejrychleji projela trať Petra Kovářová, z chlapců pak Kryštof Šabršula. V dubnu se žáci II. stupně zúčastnili turnaje ve volejbale, fotbalového turnaje Coca-Cola Cup a v květnu pak atletického závodu družstev Poháru rozhlasu. Naši fotbalisti hráli výborně a obsadili krásné třetí místo. Postoupit mohl ale jen vítěz, a tak další kola turnaje již probíhala bez nás. Na atletickém stadionu v Uherském Brodě se nám, jako družstvu, sice nepodařilo obsadit stupně vítězů, ale mezi jednotlivci se naše škola rozhodně neměla za co stydět. Výborný sprinter Ivo Leško nejenže neměl v běhu na 60 m přemožitele, ale také svým fi nišovým během zachránil a nakonec i vyhrál pro družstvo 1. místo ve štafetě na 4x60m. Krásných výkonů dosahovali i Petr Bičan a Patrik Kovář z 9. B a děvčata Lea Míšková, Katka Tykalová a Veronika Vozárová z 9. B, Bára Dacíková a Hanka Eliášová z 8. A. Z mladších závodníků dosáhl vynikajících výsledků i Adam Moštěk z 6. A. Žáci z I. stupně měli také svůj fotbalový turnaj-mc Donald s Cup. Někteří si takovou soutěž vyzkoušeli úplně poprvé, a proto jsme si přijeli hlavně zahrát a posbírat zkušenosti. Z turnaje ve vybíjené tříd si družstvo chlapců odvezlo 7. místo a družstvo dívek místo 4. Z prvního ročníku atletické soutěže O pohár starosty města Uh. Brod si bronzovou medaili odvezl domu Petr Kolek z 2. A za skok z místa a David Sagula ze 4. A vybojoval nádherné 1. místo ve sprintu na 60 m. Všem závodníkům velmi děkuji za krásnou reprezentaci školy a přeji do budoucna další sportovní úspěchy. Marie Pospíšilová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 11

12 Sociopatologická prevence Prevenci sociálně patologických jevů se škola intenzivně věnuje nejen v jednotlivých předmětech (přírodopis, rodinná a občanská výchova, chemie, atd.), ale také formou přednášek a besed s nejrůznějšími organizacemi zabývajících se touto problematikou. V 2. pololetí proběhly tyto besedy a přednášky a spolupracovali jsme s těmito organizacemi: Harmonia Univerzalis České Budějovice 1. stupeň - Sezname otevři se 2. stupeň - Na rovinu SVP Help, Uherské Hradiště 6. A Vztahy v kolektivu Státní zdravotní ústav Praha, pracoviště Zlín 8. A Kouření a alkohol Poradna pro ženy a dívky, Veselí nad Moravou 3. A Ahoj, tady jsem 6. A Dospívání 7. A Jak si můžeme ublížit 8. A Sexuální chování 9. A Sexuální zdraví Radka Rožková Cestička do školy Jana Kozůbková, 7. tř. Podobně jako Raisova cestička k domovu se známě vine i cestička do školy. Žákům i učitelům. Každé ráno známou cestou tam, stejnou odpoledne domů. Většinou už ji ani moc nevnímáme. Tedy. pokud se na ní něco výrazně nezmění (objížďka, přijeté kolotoče, nová stavba, ). Potom se, aspoň nakrátko, nudný stereotyp oživí. Jenže ne vždy je takové oživení příjemné. Kdybych byl malým dítětem, určitě bych bez problémů uvěřil, že koncem letošního května začal po nocích řádit na kraji Vlčnova nějaký hodně odporný bubák. Podle toho, co za ním zůstávalo za spoušť, nemohlo snad ani jít o nikoho jiného. Počmárané cedule, sprosté (dokonce dvojjazyčné) nápisy na vozovce, vulgární obrázkové ikony, zdemolovaný zpomalovací ostrůvek, Jenže nejsem malé dítě (a nevím jestli bohudík nebo bohužel). Proto jsem si při mnoha cestách do školy i z ní musel klást otázku, kdo se asi může skrývat za maskou toho bubáka. Co ho (nebo je) popohání k tomu, aby s takovou dávkou ubohosti a vulgárnosti strašil za Vlčnovem? Úkolem každé školy je nejen vzdělávat, ale i vychovávat, osvojit si určité správné vzorce chování, vyjadřování, a tak když na chodbách, ve třídách, u školy, na zastávce, zaslechnu z hloučku žáků nějakou opravdu peprnou nadávku, pokaždé se mi vybaví vjezd do Vlčnova. Nedovolme, aby z našich dětí vyrostli podobní noví bubáci! To ať je cestička do školy raději tak trochu stereotypně nudná. Zdeněk Stašek 22. duben Den Země Denisa Navláčilová, 6. tř. Ve středu 22. dubna si žáci 2. stupně připomněli svátek věnovaný Zemi. Téma letošního Dne Země znělo: Z bláta do louže? Témata žáci zpracovávali v rámci různých předmětů jako projekty, které byly vystaveny ve vestibulu školy a žáci s nimi dále pracovali. Letošními barvami Dne Země byly oranžová a žlutá, které symbolizují barvu a sílu plamene. Témata: PŘÍRODOPIS: Vodní a mokřadní druhy rostlin, živočichů CHEMIE: Vyčerpatelné zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn), oheň ZEMĚPIS: Lidé a příroda JAZYK ČESKÝ: Oheň - slohová práce ANGLICKÝ JAZYK: Ohrožené druhy zvířat OBČANSKÁ VÝCHOVA: Den Země - historie, plakát PRACOVNÍ ČINNOSTI: Jedovaté rostliny VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Živočichové v kresbách Pro žáky byl dále připraven doprovodný program, kde na jednotlivých stanovištích plnili nejrůznější úkoly praktické i teoretické. Žáci 9. ročníku se účastnili přednášky Ekologické desatero. Doprovodný program: Informatika test jedovaté rostliny, encyklopedie Přírodopis soutěž Riskuj Chemie video: Tanec s ohněm, demonstrační pokus: Nehořící kapesník, žákovské pokusy (hoření) Vestibul prohlídka práce žáků (vyhledávání informací, kvíz) Družina přednáška Ekologické desatero (9. ročník) Radka Rožková 12 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

13 Den dětí Den dětí den, který patří všem dětem na celém světě. Den, kdy bychom si ještě více měli uvědomit, jak důležité období dětství v životě člověka zaujímá. Den, v němž se rádi vracíme do svých dětských let a vzpomínáme. Den, ve kterém je snadné si uvědomit, že stačí tak málo, aby zůstaly špatné vzpomínky, ale zároveň není zapotřebí mnoho, aby zůstaly vzpomínky krásné. A právě do těch hezkých vzpomínek se rozhodla naše mateřská škola také přidat jednu maličkou nitku. Ačkoli nám počasí příliš nepřálo a původní plány strávit den na myslivecké chatě v lesích v okolí Vlčnova musely být zrušeny, podařilo se nám prožít den plný nových zážitků, zábavy, legrace a poučení. A aby se všechno povedlo tak, jak mělo, pozvali jsme si na pomoc Sbor dobrovolných hasičů Vlčnova a dva pedagogické pracovníky z Přírodovědného centra TRNKA z Uherského Hradiště. Hned po ránu k nám před školku zavítali hasiči, kteří nás nejen povozili svým zásahovým autem po Vlčnově a dali nám tak možnost se alespoň na tu malou chvíli vtělit do lidí, jenž pomáhají lidem, ale seznámili nás také s tou spoustou věciček, které ke své práci potřebují. Od různých hadic a pump, až po hasičskou uniformu a helmu. Opravdovým zážitkem pak byla možnost vyzkoušet si stříkat vodu hadicí na kuželky a věřte nebo ne, podařilo se nám to bez výjimky všem. Po zálesácké svačince, ke které jsme dostali opékané buřtíky, už na nás ve třídách čekali pracovníci z Trnky. Hned na začátku jsme si sami vyzkoušeli, jak vlastně takový strom, kterých je do lesa zapotřebí spousta, roste. Povídali jsme si také o zvířátkách, které v lese žijí a zkoušeli jsme je poznávat podle zvuků. U některých z nich nám zůstával rozum stát, ale při malé nápovědě jsme je uhádli všechny. Také jsme pracovali s obrázky, které nám napovídali, jak se máme v lese chovat, abychom nejen mu, ale i všem živočichům a rostlinkám v něm neubližovali, a aby les zůstával stejně krásný i po našem odchodu z něj. Podstatnou část dne jsme trávili také na naší školní zahradě. Zde jsme si mohli vyzkoušet například pozorovat zvířátka dalekohledem, zahráli si na pilné a pracovité mravenečky, kteří si nosí materiál na stavbu mraveniště nebo jsme si vyzkoušeli, jaké by to asi bylo, kdybychom se změnili v krtky a měli se pohybovat pouze podle hmatu. Zároveň jsme také procvičili naše jazýčky a poznávaly nejrůznější dobrůtky pouze nosem a jazykem. Co říci závěrem? Že všechno má svůj konec. A tak i naše oslava Dne dětí musela skončit. Ještě že alespoň pamlsky, které jsme si pak odnesli domů, nám nějaký ten čas ještě vydrží. I když... Veronika Mazourová Den dětí a jak se nám to hodilo Den dětí jsme oslavili v pondělí 1. června po deštivé Jízdě králů. Za podmračeného rána jsme se sešli v osm hodin jako vždy ve třídách. Jenomže dnes jsme se neučili! Nejdříve jsme získali potřebné informace o způsobu plnění jednotlivých stanovišť a pak už jsme vyrazili se soutěžními kartičkami na krku do terénu. V každé třídě nás čekaly různé zábavné úkoly. Za splněnou disciplínu jsme získali razítko. Pokyn paní učitelky zněl: Bez sedmi razítek se nevracej! No a výsledek? Někteří měli těchto razítek i devět! O půl desáté jsme se opět vrátili do svých tříd, kde proběhla kontrola splněných úkolů. Nikomu se nestalo, že by měl méně než sedm tiskátek. V deset hodin jsme se přesunuli do vestibulu školy a teď následovalo to, co se nám hodilo. Tedy nám, třeťákům. Čekal nás program o Africe, který předvedli pracovníci organizace Humanitas z Ostravy. Bylo to přímo stylové, protože tito pracovníci byli tři černoši pocházející přímo z Afriky. Na začátku nám promítli hezký fi lm o světadíle Afrika, ve kterém jsme se seznámili se všemi nej, která k tomuto kontinentu patří. No a pak to přišlo! Učili jsme se bubnovat na africké bubny a pak jsme si mohli někteří i zatancovat pod vedením velkého černocha. Zlatým hřebem programu byla taneční kreace našich paní učitelek a pana učitele pod vedením malého černocha. Moc se nám to líbilo, protože i v našem vystoupení na školní akademii budeme tancovat podle rytmu afrických bubnů. Bylo nám tedy velmi ku prospěchu, že jsme se o tomto světadíle něco více dozvěděli. Kateřina Knotková a žáci 3. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 13

14 A už je to tu zase! Jak jinak zakončit školní rok než výletem! Společně s rodiči žáků druhé třídy jsme se rozhodli vyrazit na ranč v Kostelanech. Děti a zvířata patří k sobě a co teprve děti a koně! I u nás ve Vlčnově už taková možnost je. Jedna žákyně z naší třídy - Olinka Zimčíková dokonce má svého koně dělí se o něj se sestrou. Výlet jsme si naplánovali na čtvrtek po Jízdě králů. Musím se přiznat, že jsem se obávala nepříjemného počasí, ale bylo to zbytečné. I když se na nebi občas objevily mraky, nepršelo, dokonce svítilo i sluníčko. Vybrali jsme program s názvem : Západ na dosah ruky. Jelikož nás tam bylo více skupin, dostali jsme každá vedoucího náš se jmenoval Ričí a označili si nás zelenými šátky. Z jednotlivých skupin byl vybrán 1 vedoucí. Za nás, zelené, převzal vůdčí roli Seba. Dostal koženou tašku, do které v průběhu dne sbíral za splněný úkol trofeje (kůži, Poděkování pírko, podkovu). Nejdříve jsme si prošli většinu areálu s naším průvodcem, který nám cestou popisoval různé koně, pohoří Chřiby a upozornil na novou atrakci zvanou zorbing. Práce na ní by měla být brzy dokončena. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu na koni, střílet z luku do slámy nebo házet sekyrou do pařezu. A věřte mi, co se okem zdá být jednoduché, nemusí být ve skutečnosti tak snadné. Asi si říkáte, že se mi to mluví? Natáhnout luk tak, aby šíp doletěl tam, kam si přejeme, chce sílu, rychlost a samozřejmě trochu štěstí. Žáci se dozvěděli plno nových informací, jak lidé dříve žili, čím se živili. Po nutném doplnění energie ve formě oběda jsme měli možnost podívat se na různé kousky, které kůň dokáže. Skákat přes překážky, cval, to nic není. Ale takové políbení od koně, to už je něco. Náš Ričí nám to předvedl dokonce několikrát. Pak jsme se přesunuli do westernového městečka. Bezvadní herci nám předvedli obřad svěcení, ale také přepadení banky. Žáci z jednotlivých skupin byli vtahováni neustále do programu, což se jim velmi líbilo. Seba s Peťou si dokonce zahráli přímo na jevišti a zasloužili si od všech velký potlesk. Jaký by to byl výlet bez suvenýrů? Ani na to jsme nezapomněli. Všichni si přivezli nějakou vzpomínku, nejčastější byl super klobouk. Pokud budete někdy potřebovat klobouk na kovboje, nebojte se přijít do naší třídy. Dokonce si můžete vybrat i barvu. Děvčata dávala přednost červené a růžové, kluci černé a hnědé. Velký dík paní Renatě Křapové, která byla tak hodná a na výlet nás doprovázela. Samozřejmě že ani na našich hlavách klobouky nechyběly. Nejdůležitějšími pro mě však byli spokojení žáci. Přečtěte si, co o výletě napsali. Myslím si, že za svoji celoroční snahu si určitě nějakou odměnu zasloužili. Jitka Milošová Gabriela Koníčková 2. tř. Na školní akademii jsme si připravili pohádku O zvířátkách a loupežnících. Ráda bych poděkovala všem rodičům za pomoc v podobě kostýmů a jiných rekvizit. Čekají nás 2 měsíce prázdnin. O tom, jak je děti prožijí, mají jasno: koupání, tábor, dovolená, prázdniny u babičky a dědy! Co na to říct? Ať si odpočinou a naberou sílu. Budou ji zase potřebovat. Jitka Milošová 14 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

15 Náš výlet Konečně přišel dlouho očekávaný den D - 3. červen. Tento den se vydali naši prváčci na svůj první školní výlet. Někteří opravdu nemohli dospat a na parkovišti byli už v sedm hodin. Ostatní se sešli až před osmou a autobusem vyrazili do Vnorov. U mostu se nalodili na motorový člun, který je svezl po Baťově kanále až do plavební komory Vnorovy. Cestou pozorovali vodní rostliny (rákosí, chráněné kosatce, stromy ohlodané bobrem i vlaštovky a racky). Nemalou pozornost upoutal i pes pana kapitána, který se sice nechal hladit, ale uměl i bleskurychlým pohybem sebrat a sníst nestřeženou svačinu. Komorou děti projely na řeku Moravu a vrátily se po řece zpět k mostu ve Vnorovech. V deset hodin jsme vysedli z lodi a nasedli zpět do autobusu. Tentokrát byla naším cílem obec Tvarožná Lhota s nedalekou rozhlednou na vrcholu Travičná. Většina dětí vylezla po točitých schodech až na vyhlídkovou plošinu ve výši 33 m. Ti, co neměli dostatek odvahy, byli ochuzeni o krásný rozhled do okolí. Z plošiny nás ale brzy vyhnal studený vítr. Dole jsme se nasvačili, nakoupili upomínkové předměty a vydali se k poslednímu cíli výletu - ZOO Hodonín. Po obědě jsme v doprovodu doktora Navrátila, zvěrolékaře ZOO Hodonín, prošli pavilon opic a šelem, nakrmili černé kozy, vlezli do otevřeného výběhu oveček a skončili na průlezkách. Sportovci si zaskákali na trampolínách, ostatní utratili zbytek peněz za upomínkové předměty nebo zmrzlinu, a pak už nás čekala jen cesta domů. Ve tři hodiny jsme mohli ve Vlčnově společně zazpívat : Sluníčko nám svítilo a nám se to líbilo. První společný výlet se nám skutečné vydařil, protože byl pestrý, odnesl si každý nějaký pěkný zážitek, který ve čtvrtek ve škole namaloval. Děkujeme za pomoc pí Paluříkové, za ochotu a trpělivost panu řidiči a panu doktoru Navrátilovi a už se těšíme na příští školní výlet. Helena Šimůnková V. Šabršulová, 1. B A. Pravdová, 1. B Jak jsme putovali do Moravského krasu No, teda neputovali jsme, ale jeli jsme tam na školní výlet, který se uskutečnil ve čtvrtek 4. června. Jako správná parta třídy 3. A jsme se výletu zúčastnili všichni, až na jednoho žáka, který nakonec nemohl jet ze zdravotních důvodů, což nás mrzelo. Na výlet jsme se vypravili společně se 4.A. Naše putování však začínalo zklamáním. Když jsme dorazili do Moravského krasu, začalo trochu pršet a byla nám hrozná zima. Teploměr ukazoval 9,8 C. Rozehřála nás však procházka k Punkevním jeskyním a i déšť ustal. Dokonce začalo vykukovat sluníčko. Prohlídka Punkevních jeskyní byla krásná. Nejvíce se nám líbila plavba na lodičkách po ponorné řece Punkvě. Zajímavý byl pohled na propast Macochu z jejího dna. Když nám průvodce vyprávěl pověst o tomto místě, šel nám mráz po zádech. Představte si, že u vchodu do jeskyně byl útulný obchůdek s polodrahokamy a moc hodná paní, která nás všechny pozvala do svého krámku a ukázala nám poklad kousky krápníků a další zajímavé kamínky. Poté jsme putovali pěšky na Skalní mlýn, kde jsme na pěkném odpočívadle poobědvali a navštívili místní krámky. Nyní nás čekala prohlídka nejkrásnější jeskyně Moravského krasu, a to Kateřinské. Zde nás zaujala koncertní síň a pověst o malé Kateřince, která šla do jeskyně hledat svou ztracenou ovečku a už se nikdy nevrátila. Je zajímavé, že obě pověsti, které jsme ten den slyšeli, byly smutné. My jsme se ale brzy rozveselili, protože nás čekala jízda vláčkem a lanovkou nahoru, k propasti Macocha. Tu jsme si tentokrát prohlédli shora. Měli jsme ještě v plánu návštěvu dolního můstku, ale protože jsme už byly hodně unaveni, paní učitelky rozhodly, že už tam nepůjdeme. Což nám vůbec nevadilo, protože nás čekalo osobní volno u propasti, jak napsala naše paní učitelka do plánu. Připadalo nám to směšné, ale bylo to bezva. Mohli jsme navštívit stánky a obchůdky a nakoupit dárečky. Pak jsme se již vypravili na cestu domů. Sotva jsme nasedli do autobusu, začalo hodně pršet. To jsme teda měli štěstí! Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Marii Koníčkové, která s námi jela coby babička a moc našim paním učitelkám pomohla. To víte, s námi to vůbec není lehké! žáci 3. A a Kateřina Knotková Jan Procházka, 3. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 15

16 Sláva nazdar výletu Pro všechny žáky je školní výlet sladkou odměnou za práci a dřinu, kterou vynaložili v celém školním roce. Naši páťáci samozřejmě nebyli výjimkou, a tak byla jejich odměna naplánována na 2. června. Ráno jsme se sešli u autobusu a vyrazili za dlouho očekávanými zážitky. Naším prvním cílem bylo technické muzeum Tatra v Kopřivnici. Měli jsme možnost prohlédnou si až na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby. Nechyběly ani dobové fotografi e, ukázky podvozků a motorů aut. Nejvíce nás zaujal automobil Präsident, staré závodní vozy a speciální vozy pro Rallye Dakar. Ale asi největší radost jsme měli z toho, že si můžeme nasednout do jednoho z automobilů a nechat se v něm vyfotit. Hned po prohlídce jsme spěchali na další plánované místo, do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Paní průvodkyně nás ochotně provedla Mlýnskou dolinou, kde jsme mohli vidět život a práci zdejších řemeslníků. V každém domě, do kterého jsme vstoupili na nás dýchala dávná atmosféra, kterou umocnil klapot mlýnských kol a tlukot strojů. V Dřevěném městečku jsme zase poznávali způsob života na malém městečku v 19. století. Myslím si, že z výletu jsme odjížděli všichni spokojeni. Domů jsme si přivezli nejen suvenýry, ale hlavně spoustu nových zážitků a vzpomínek. Takže si můžeme s klidem říci: Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu! Michaela Ondrušková Kateřina Koníčková 5. A Zpráva dyslektického kroužku V druhém pololetí navštěvovalo kroužek dyslektické poradny 20 žáků a také 2 noví žáci z 2. stupně. Pracovali jsme v menších skupinkách /3-5 žáků/ i individuálně. Zaměřili jsme se na procvičování správného čtení a čtení s porozuměním. K tomu nám sloužily knihy ze žákovské knihovny i různé dětské časopisy. Nejvíce se osvědčilo čtení ve dvojici, čtení krátkých dialogů, čtení příběhů o zvířatech, příběhů s veselým koncem nebo také tzv. malované čtení /text +obrázek, který dítě má dát do správného tvaru a přečíst/. Dobře přečíst a porozumět textu je velmi důležité zvláště ve vyšších ročnících, kde žáci pracují podle zadání více samostatně. S koncem školního roku hodnotíme. Někteří žáci pracovali v kroužku velmi pěkně, plnili svědomitě svěřené domácí úkoly a došlo u nich ke zlepšení. Za to bych je zde ráda pochválila, ostatním bych přála, aby ve svém snažení vytrvali i s rodiči, jejichž pomoc je při této práci velmi důležitá. Na závěr uvádím několik knih, které jsou pro prvopočáteční čtení vhodné: - J. Havel: Co se zdálo pejskovi (malované čtení) - P. Braunová: Kuba nechce číst - P. Braunová: Teta to plete - Jelínková: Obrázkové básničky - časopisy - Sluníčko, Mateřídouška Petra Mlýnková Ohlédnutí za logopedickou prevencí. Je konec dalšího školního roku. Nastává pravidelný čas bilancování, čas na stanovení závěrů a cílů pro další školní rok. V letošním školním roce se nám v mateřské škole z hlediska organizace logopedické prevence podařilo začlenit do individuální logopedické péče děti od čtyř let věku. Rovněž se nám podařilo úspěšně pokračovat v logopedické péči u žáků prvního a třetího ročníku základní školy a tak postupně a systematicky napravovat řečový defi cit žáků. Částečné potíže však trvale přetrvávají v oblasti pravidelného cvičení řeči v domácím prostředí. Nácviku správné výslovnosti, jak již bylo několikrát řečeno, je zapotřebí se věnovat denně, pravidelně a systematicky. Rodiče by měli dát dítěti najevo, že jsou s ním, že není na problém samo a že mu chtějí pomoci. Takový pozitivní přístup ze strany rodičů se kladně projeví. Již několikrát jsem se zmiňovala, že nesprávná artikulace ovlivňuje čtení a psaní, ale též celkovou úspěšnost dítěte. Řeč je vlivem nesprávné výslovnosti mnoha hlásek obtížně srozumitelná. Srozumitelně by mělo dítě mluvit mezi čtvrtým a pátým rokem. Ovšem výslovnost izolovaných hlásek r, ř se vlivem celkového dozrávání dítěte mnohdy upraví v šesti letech spontánně. Doporučení pro podporu správné výslovnosti : Chuť k mluvení posilovat pozitivním a laskavým přístupem k dítěti. Dávat mu často příležitost mluvit, odpovídat na jeho otázky. Je vhodné používat hudbu s přiměřenou intenzitou zvuku. Pokud má dítě chuť zpívat, hrát na hudební nástroj, je třeba dopřát mu tuto příležitost bez ohledu na skutečnost, že někdo hudebně vzdělaný označí vaše dítě jako dítě bez talentu. Poskytovat správné mluvní vzory. Omezovat nadbytečnou hlučnost prostředí. Soustavně zapnuté rádio, televize a další zařízení vydávající hlasité zvuky zatěžují nervovou soustavu a odvádějí pozornost dítěte od pečlivého vnímání lidské řeči. Posilovat pohybovou obratnost dítěte, zvláště rukou a také mluvidel (cvičení jazyka a rtů). Rozvíjet sluchové vnímání dítěte. Nejčastější chyby, jichž se dopouštějí rodiče: Mazlivou (šišlavou) nebo jinak deformovanou výslovnost předvádějí jako roztomilou. Nesprávnou výslovnost přísně kárají a dítěti se za ni posmívají. Podceňují nebo přeceňují vady výslovnosti. Logopedické péči se věnují v době, kdy je dítě unavené. Při neúspěchu přenášejí zodpovědnost na dítě, učitele, logopeda. Vážení rodiče, přeji nám, abychom během prázdnin načerpali hodně sil a energie pro výchovu našich dětí. Neboť jeden citát praví : Není obtížnější, náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělání dětí. Není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělání dětí. Jarmila Podškubková 16 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

17 ZOO Lešná - exkurze Ve čtvrtek 7. května se žáci 7. A třídy zúčastnili exkurze v Zoo Lešná - Zlín. Byl pro ně připraven výukový program s názvem ZOORALLYE, ve kterém vyhledávali informace a zajímavosti o vybraných zvířatech, kterými byli - lachtan hřivnatý, tučňák Humboldtův, žirafa Rothschildova, lev, velbloud dvouhrbý a mravenečník velký. Součástí programu bylo i krmení lachtanů, pozorování ostatních zvířat a návštěva tropického skleníku se zajímavými druhy rostlin a živočichů. Tato akce byla velmi zdařilá a obohatila učivo přírodopisu 7. ročníku, proto bychom exkurzi chtěly naplánovat i v dalších letech. Šárka Chmelařová, Radka Rožková Soutěž Hlídek mladých zdravotníků Již tradičně uspořádal oblastní spolek ČČK v Uherském Hradišti pro žáky okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Cílem soutěže je prověřit odborné znalosti a praktickou připravenost a dovednost v poskytování první pomoci. Naši mladí zdravotníci mladší i starší kategorie se pilně připravili, a tak 12. května na této soutěži podali výborné výsledky. Lucie Bednaříková, 9. A Animační dílna Dne 14. května 2009 jsme se zúčastnili, my, žáci IX. B, pod vedením paní učitelky Štefaníkové, animační dílny v sále ZUŠ Kunovice, kterou pořádala společnost REMAZURY. S pomocí Marty a Czareka Skrocki, lektorů z Polska, jsme vytvořili 4 animované fi lmy: Nevinné poupátko, Hirošima po 20 letech, Rychlo a zběsilo a Příliv a odliv. Pracovali jsme s různými materiály, například s plastelinou, papírem a dalšími různými pomůckami. Asi po třech hodinách usilovné práce a neustálého fotografování, jsme měli hotovo a následovalo nahrávání zvuku. Bylo to velmi zajímavé a určitě jsme si všichni odnesli zážitek na celý život. Žáci 9. B Ve starší kategorii zvítězili. 1. místo patřilo Šárce Jedličkové, Štěpánce Jedličkové, Jitce Mošťkové, Katce Mošťkové a Lucii Straňákové, žákyním ze třídy. Děvčata z 5. tříd, Veronika Galušková, Lenka Knotková, Vendula Milošová, Petra Vozárová a Karolína Zimčíková, se umístila na pěkném 3. místě. Všem děkuji za pěkné umístění a ochotu pomáhat druhým. Anna Mošťková Kroužek keramiky v mateřské škole Děti 3. a 4. třídy naší mateřské školy zdárně ukončily první rok práce v keramickém kroužku. Ponořili jsme se do světa hlíny a při tvorbě si užili mnoho zábavy a potěšení. Modelování učí děti vidět, cvičí představivost a citlivost hmatu. K poznání tvarů je třeba umět je napodobit, prohlédnout jejich podstatu a vytvořit je v hmotě. Modelování je pro děti přitažlivé nejen tím, že materiál je přímo vybízí, aby uplatňovaly sílu, ale dovoluje jim i řadu pohybů (děti s rozkoší zmáhají materiál, tím, že do něho buší, plácají, dělí jej a trhají na kousky i kusy, které pak slepují v celek, tvoří válečky, válí hlínu na pláty, modelují, šlikrem slepují jednotlivé díly ). Keramická hlína je hmota, která dětem dovoluje se svobodně vyjádřit ve všech rozměrech. Děti postupem práce nabývají zručnosti a sebedůvěry a tím jsou motivovány k dalšímu projevu. Tato činnost je velmi silnou protiváhou k pasivnímu přijímání náplně volného času v dnešní konzumní společnosti (televize, počítačové hry ) Děti si začínají uvědomovat hodnotu své práce i práce druhých. Chlapci i děvčátka si z keramiky odnesou spoustu výrobků, kterými jistě zkrášlí svůj pokojíček nebo udělají radost svým blízkým. Ivana Večeřová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 17

18 Brýle pro Afriku Úkolem sbírky Dejme brýle Africe, je shromáždit co nejvíce funkčních dioptrických brýlí, které už jejich majitelé nepoužívají a poslat je těm, kteří je potřebují, ale z fi nančních důvodů si je nemohou pořídit. Vždyť cena jedněch brýlí se rovná průměrnému ročnímu výdělku v Africe. Stačila tato krátká informace a děti začaly nosit do školy brýle - třeba svoje, které již nepoužívají a nebo obešly celou rodinu a donesly brýle, které ležely v zásuvce a možná časem by skončily v kontejneru. Ten, kdo se do sbírky zapojil, ukázal, že má srdce na pravém místě. Ve svém volném čase oslovil někoho blízkého a poprosil ho o brýle pro někoho neznámého ale potřebného. Podívejte se sami, jak se zapojily jednotlivé třídy: 1. A - 20 ks 6. A - 25 ks 1. B - 21 ks 7. A - 34 ks 2. A 3 ks 8. A - 13 ks 3. A - 4 ks 9. A - 25 ks 4. A - 14 ks 9. B - 4 ks 5. A - 17 ks Celkem žáci odevzdali 180 kusů brýlí, které jsme předali do optiky v Uherském Hradišti. Tam brýle vyčistili, změřili a označili. Takto zkontrolované brýle jsme předali Charitě v Uherském Hradišti, která sbírku organizuje. Vzápětí jsme od nich obdrželi poděkování za humanitární pomoc. Soňa Kundratová Zájem o mléčné výrobky opadl Poslední pololetní statistiky ukazovaly na solidní spotřebu mléčných výrobků v poměrně široké nabídce, kde byly mimo jiné zastoupeny také bagetové svačinky a další, pro děti zajímavé produkty. V zimních měsících se už začal zájem o výrobky snižovat a v současné době před koncem školního roku žáci téměř o nabídku nemají žádný zájem. Co je příčinou poklesu zájmu o mléka? Zvýšení ceny, zájem o jiné druhy populárních nápojů, nebo minulý zájem o Kunínské produkty byla jen zvědavost vyzkoušet něco nového jako módní hit. O tom můžeme jen spekulovat. Od pololetí si tedy děti odkoupily kreditky v hodnotě kolem sedmi tisíc korun, což je třetina minulého prodeje ve zhruba stejném období. Stále častěji ale nacházíme velké obaly od kofol, coca col, silných energetických nápojů a jiných, pro tuto věkovou kategorii ne příliš vhodných tekutin. Možná bude dobré se společně zamyslet, jak i tento přicházející problém řešit. Vít Bělohlávek Potřeby a pomůcky pro školní rok 2009/ třída Tužky č. 2 3 ks, tužka trojhranná, obaly na číslice a písmena, 1 ks fólie A4, pero obyčejné plnicí 2 ks nebo bombičkové (později) - ne čínské ani keramické (popřípadě pro leváky), ořezávátko, štětce kulaté č. 6 a 8, nůžky (popřípadě pro leváky), pastelky (i fi alová barva), plastelína, hadřík 3 ks na tabulku, barvy a pero, polštářek nebo kousek deky. 2. třída Sešity č ks, č ks, č ks, č ks, notový sešit, náčrtník 1 ks, barevné papíry, výkresy A4 30 ks, A3 15 ks, lepidlo, nůžky, pastelky, plastelínu, vodové a temperové barvy, kulatý štětec č. 8 a plochý č.12, tužky č. 2 2 ks a č. 3 1 ks, pravítko, gumu, pero obyčejné plnicí 2 ks nebo bombičkové ne čínské ani keramické, redispero, voskovky, suché pastely, tuž, fi x na tabulku, fólie A4 a A5, sada papírových kapesníků. 3. třída Sešity č ks, č ks, č ks, č ks (deníček), notový sešit, náčrtník 1ks, barevné papíry, výkresy A4 25 ks, A3 15 ks, pero obyčejné plnicí 2 ks nebo bombičkové ne čínské ani keramické, tužky č. 2 2 ks, č. 3 1 ks, pravítko, kružítko, gumu, temperové a vodové barvy, kulatý štětec č.6 a 8, plochý č.12, lepidlo, nůžky, pastelky, voskovky, plastelínu, redispero, černý tenký centrofi x, tuž. 4. třída Sešity č. 513 nebo ks, č ks, č ks, č ks, notový sešit silnější, místo deníčku 1 ks sešit č. 544 na úkoly, výkresy A4 15 ks, A3 10 ks, barevné papíry, pero obyčejné plnicí 2 ks nebo bombičkové ne čínské nebo keramické, tužky č. 2 2 ks, č ks, pravítko 2 ks (1 ks s ryskou), kružítko, netoxické barvy, temperové barvy, plochý štětec č. 10 nebo 12, kulatý štětec č. 8 nebo 6, nůžky, lepidlo, pastelky, voskovky, tuž, redispero, černý tenký centrofi x. 5. třída Sešity č ks, č ks, č ks, č ks, č ks, notový sešit, výkresy A4 25 ks, A3 20 ks, barevné papíry, pero obyčejné plnicí 2 ks nebo bombičkové ne čínské nebo keramické, tužky č. 2 2 ks, č. 3 1 ks, pravítko 2 ks (1 ks s ryskou), kružítko, anilinové a temperové barvy, plochý štětec č. 10 nebo 12, kulatý štětec č. 8 nebo 6, lepidlo, pastelky, voskovky, tuž, redispero, černý tenký centrofi x. Pro všechny třídy: přezůvky (nesmí být černá podrážka), ručník, kapsa na lavici, ubrus na pokrytí lavice, pracovní zástěra (stará košile, apod.), nádobky na vodu, obaly na sešity a učebnice. Tělesná výchova pytlík, tenisky, cvičky, tepláková souprava, tričko, krátké kalhoty (volné). Eliška Koníčková, 1. B 18 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

19 Informace školní jídelny ZŠ Vlčnov Vážení rodiče, vážení strávníci, skončil školní rok 2008 / 2009, a proto bych Vám rád poskytl několik důležitých informací o školním stravování ve školní jídelně Vlčnov. Stravné za měsíc červen bude sraženo 15. července Žádám rodiče žáků 9. tříd, aby trvalé příkazy z běžných účtů rušili až po tomto datu. Všechny strávníky 9. tříd odhlásím po 15. červenci 2009 hromadnou odhláškou. Žádám všechny rodiče o 100 % úhrady stravného. Vypadlé platby za červen a jiné dlužné měsíce je nutné neprodleně v co nejkratším termínu uhradit! Při nezaplacení 2 měsíců za obědy bude strávník písemně informován doporučenou 1. upomínkou popř. 2. upomínkou, následně při nezaplacení dlužné částky za obědy, bude stravování dlužníků pozastaveno do doby uhrazení dlužné částky za stravování. Za propůjčené čipy a přeplatky na stravném u plátců v hotovosti byla záloha vrácena dne , popřípadě přeplatky budou vráceny v dohodnutém termínu měsíci srpnu. Za stravné v hotovosti na měsíc červenec a srpen 2009 pro děti z Mateřské školy Vlčnov se bude vybírat záloha v kanceláři školní jídelny od 1. 7 do Prázdninový provoz ŠJ ŠJ bude vařit v době od do , ŠJ bude uzavřena od do Provoz ve školní jídelně bude znovu zahájen v pondělí Předposlední týden v srpnu, tj od 24. srpna 2009 po vyhlášení v místním rozhlase, se mohou žáci již přihlásit ke stravování na nový školní rok 2009/2010. Všichni žáci se musí znovu přihlásit ke stravování s tím, že předloží kartu nebo čip ke kontrole /zakoupí si kartu nebo čip bez karty a přihlášky nelze stravovat!!! a přiloží čitelně vyplněnou přihlášku, kterou dostanou s vysvědčením (přihláška zavazuje plnit fi nanční povinnost vůči jídelně, rovněž slouží ke stravování jako základní dokument pro evidenci strávníků). Strávníci jsou rozděleni do věkových kategorií se zařazením na dobu školního roku 2009/2010 ve kterém dosahují věku podle kategorie dle vyhlášky č /2005 Sb. Kategorie I Kategorie II Kategorie III Kategorie IV Kategorie V Děti MŠ : 3 6 let Děti MŠ : 7 leté Žáci 7 10 let /1. 4. třída/ Žáci 11 let /4-5. třída/ Žáci 15 let /8-9. třída/ Miroslav Junaštík Poohlédnutí za rokem v naší školní jídelně Skončil školní rok 2008/2009 a já si nemohu odpustit, abych se nezmínil a nezhodnotil minulé období, co se nám podařilo z vytýčených cílů splnit, s čím jsme se potýkaly a co bylo naší prioritou. Prvořadým cílem všech pracovníků kuchyně bylo dodržovat hygienické předpisy, nabídnout strávníkům nutričně vyváženou kvalitní, pestrou stravu a tak přispívat ke zdravému vývoji dětí a žáků.velké úsilí bylo vynaloženo na sestavování jídelního lístku, aby byly zastoupeny požadované potraviny jako - celozrnné pečivo, mléčné výrobky,ovoce, zelenina, maso rybí, hovězí, vepřové a drůbeží s nabídkou různých příloh atd. Největším oceněním pro všechny pracovníky školní jídelny ve Vlčnově je co nejspokojenější strávník. Mnoho úsilí vynaložil kolektiv kuchařek, aby vytýčené cíle a úkoly splnil ke vší spokojenosti strávníků, což bylo pro nás to nejvyšší ocenění, neboť od strávníků nám nebyla sdělena výtka či připomínka ke stravě i když ne vždy budeme mít shodný názor a ke stejnému cíli nevede vždy jen jedna cesta. Rovněž u plnění sledovaných potravin se nám podařilo v druhém pololetí minulého roku a v prvním poletí letošního roku dosáhnout velmi dobrých % ukazatelů u masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka, mléčných výrobků, v rozmezí 75 % % a to nepřihlížím % toleranci dle platné vyhlášky. Ve školním roce 2009 / 2010 bychom rádi úspěšně navázali na plnění požadovaných ukazatelů z minulého roku, to je tedy poskytovat stravovací služby a snažit se vést strávníky ke zdravému způsobu stravování. V naší školní jídelně nabývá na významu dodržování hygienického standardu, zvýšená pozornost je věnována a důraz je kladen na přípravu pokrmů. Doufám, že vynaloženým společným úsilím se nám podaří dosáhnout našeho cíle, což je, aby spokojenost strávníka se stala opět tou naší prvořadou prioritou. Na závěr bych velmi rád poděkoval vedoucí kuchařce paní Haně Hrubošové za dlouhodobou velkou snahu, pečlivost a příkladnou práci při přípravě pokrmů do MŠ a do ZŠ. Velký dík patří rovněž i kuchařkám za dobrý přístup k práci, hospodárnost a motivaci k lepším výsledkům. Poděkování patří rovněž paní ředitelce Janě Geržové za spolupráci ke zkvalitnění stravování. Přeji Vám příjemné, slunné a hezky prožité prázdniny. Miroslav Junaštík Lucie Straňáková, 8. tř. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 19

20 Přihláška ke stravování Přihláškou na začátku školního roku 2009/2010 dítě přihlásíte do konce června To znamená, že je vedeno jako strávník nepřetržitě, pokud se ze stravování řádně neodhlásí. Zákonný zástupce nezletilého strávníka,vstupuje při přihlašování ke stravování ve školní jídelně se školou (školní jídelnou) do právního stavu (ústní dohoda / přihláška smlouva) a obě strany se tak zavazují k poskytování odběru stravovacích služeb dle právních předpisů (zákon a vyhláška č. 107/ 2005 Sb.) ve znění dalších předpisů o školním stravování a rovněž pokynů stanovených vnitřními předpisy školy (školní jídelny). Obědy se odhlašují den dopředu: a/ v objednávkovém snímači b/ písemně (čitelně a přesně napsaná odhláška do seznamu - sešitu u kanceláře ŠJ) c/ telefonicky do 8 hodin nahlásit srozumitelně jméno, příjmení, třídu a datum odhlášky (uveďte číslo telefonu pro upřesnění informací) d/ telefonicky na záznamník 24 hodin (nahlásit výše uvedené náležitosti) viz bod c e / mailem Pouze z důvodu nemoci lze stravné odhlásit týž den do 8.00 hodin ráno v sešitu nebo telefonicky na číslo Pokud uvedenou hodinu nestihnete, můžete si tento první den nepřítomnosti /nemoci/ vzít oběd do jídlonosiče - vyhláška 107/2005 Sb 4, odst. 9 ve znění dalších předpisů. Budete-li požadovat odebrání obědu i druhý den nepřítomnosti /nemoci/, oběd nebude vydán, strávník /zákonný zástupce/ by měl oběd odhlásit dle stanovených podmínek /zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. Pokud strávník (zákonný zástupc ) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, měl by strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit poplatek ve výši nejen fi nančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatele! Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá. Dlouhodobé nepřítomnosti (lázně, ozdravovny ) HLASTE PÍSEMNĚ PŘEDEM! Nanormovaný, i když neodebraný oběd, nelze odhlásit z p ě t n ě! Trvalé odhlášky a odhlášky na více než 10 pracovních dnů ze stravování podávejte pouze p í s e m n ě s podpisem rodičů. Na jiným způsobem podané a pozdě uplatněné odhlášky nebude brán zřetel. Pejsek Můj pejsek ušatý kožíšek má huňatý. Je to pěkný cvalík, jmenuje se Alík. Dědeček mu pěknou boudu postavil, Alíček se v ní rychle zabydlil. Má tam dvě mističky, jednu na vodu, druhou na kostičky. Vendula Milošová, 5. A Řád Černý čáp dostal velký řád. Ale teď je pyšný, páč za ním poslanci přišli. Že mu děkují a řád udělují - za odvahu, za poslušnost, ale prej ať zkrotí pyšnost. Že když bude pyšný, už nebude prospěšný. Čáp se teda krotí. Někdy to však nezvládne, pyšnost v něm zas zavládne. A potom v hospodě, pije pivo ledové, čtyři rumy, fl ašku slivky a nakonec whisky. Napitý jak prase, nezvládl to zase! Adam Pešl, 5. A Básníci z 5. A Byla jedna jablíčka Byla jedna jablíčka, ne zas tak moc maličká. Utekla z ošatky, od jedné staré babky. Koulela se světem, utíkala dětem. Koulela se po cestě, dostala se k nevěstě. Nevěsta je zvedla: Jsou ta jabka jedlá? Určitě jsou, moje paní, řekl ženich, otřel je dlaní. Nevěsta se zubila, ženich se též zubil, jablíčka se zhrozila, když z nich kousek ubyl. Ti dva potom do misky, dali jenom ohryzky. A tak jablíčka, co je měla babička, v ohryzky se změnila, už tak krásná nebyla. Václav Bařina, 5. A Řeka tety velryby Řeka tety velryby, není pouze pro ryby. Mroži si tam s míčem hrají, všichni jsou tam jako v ráji. Je tam velký tobogán, jezdí na něm hroší pán. Jsou tam ještě sauny pro opičí klauny. Závod plavou lachtani, celým tělem uhání. Potápí se jenom ryby, protože se nahé stydí. Oliver Quinn. 5. A Růže Na zahrádce před domem sedí růže pod dubem. Když jdu vždycky kolem ní, celý svět mi zavoní. Voní krásně celý den a vždy září úsměvem. Červenou má barvičku a volá utrhni si mě, hošíčku! Prokop Kroupa, 5. A Zmatek Na dvoře je zmatek, křičí tam dobytek. Kozel, s ním paní koza, k nim patří i kůzlata, houser, husa, housata. Kráva, býk i telata, pan páv, s ním i pávice. Slepice tam poletují a páni psi to dirigují! Víte proč? Je čas na krmení. Tomáš Šobáň, 5. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Vydává Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, PO, odpovědná redaktorka Mgr. Jana Geržová. Náklad 450 ks. Sazba - osvit a tisk JOKER spol. s r. o. Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 35. Vychází 2x ročně. 20 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ČERVEN 2006. Vážení rodiče, milí čtenáři!

ČERVEN 2006. Vážení rodiče, milí čtenáři! ČERVEN 2006 Vážení rodiče, milí čtenáři! Školní rok 2005/2006 skončil. Z pohledu výchovně vzdělávací práce školy mohu s potěšením konstatovat, že se nám v této oblasti dařilo. Všichni žáci postoupili do

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006

Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006 Milí rodiče, vážení čtenáři! Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, dokud se člověk snažit nezačne. James Baldwin Svět a společnost se velmi rychle mění a způsob vyučování,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více