DOBRÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ INSPEKCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOBRÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ INSPEKCE"

Transkript

1 DOBRÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ INSPEKCE Ve dnech listopadu 1997 proběhla na škole komplexní inspekce, která hodnotila všechny oblasti chodu školy (řízení školy, vedení dokumentace, hospodaření, koncepce, vzdělávací program, pracovní podmínky, vybavení, plánování,...). Podstatnou část inspekční zprávy tvořilo hodnocení kvality výuky podložené 50 (!) hospitacemi ve všech předmětech a u všech vyučujících včetně externích. Hodnocení se provádí podle sedmihodnotové stupnice: 1 - vynikající, 2 - nadprůměrná, 3 - spíše nadprůměrná, 4 - průměrná, 5 - spíše podprůměrná, 6 - podprůměrná, 7 - nevyhovující. Naše škola jako celek byla hodnocena známkou 2 - nadprůměrná škola, což je mimořádně dobré hodnocení. Potěšitelné je také to, že ani jedno z kritérií nebylo hodnoceno horší známkou než 4 - průměrná a to ve zcela ojedinělých případech. Inspekce nejvíce ocenila to, že nebyla zjištěna žádná závažná chyba, která by vyžadovala nápravu a to v žádné oblasti a dále počítačové výsledky dotazníku, kde ve dvanácti otázkách se rodiče vyjadřovali ke všem oblastem života školy. Celkově bylo hodnoceno 996 odpovědí. Svou spokojenost vyjádřili rodiče v 75% odpovědí, naopak nespokojenost byla v 5%. Převážnou část "negativního" hodnocení jsme nasbírali v otázce č. 7 - psychohygienické podmínky, jejíž součástí bylo i hodnocení rozvrhu, kde letos přibyly "nulté", osmé hodiny i volné hodiny z důvodu navýšení úvazků učitelů a k němuž byly letos ze strany žáků velmi kritické připomínky, jejichž řešení se však vymyká možnostem školy. Inspekční zpráva, která je k dispozici na CVČ, tak objektivně potvrdila existující vysokou úroveň školy. Děkuji všem kolegům a žákům, kteří se o dobré výsledky zasloužili a rodičům za uznání, které svými odpověďmi škole vyslovili. Za tímto úspěchem stojí spousta dobré tvořivé práce, ale neznamená to, že můžeme začít odpočívat. Nyní jsme v tom stádiu, kdy jsme se vymkli z průměrnosti středních škol, ale ke špičkové vzdělávací instituci ještě musíme kus cesty urazit. První kroky, které nás posouvají na tuto nejvyšší úroveň jsme již udělali (CVČ, materiální vybavení, koncepce a úroveň výuky v některých předmětech) spousta dalších nás však ještě čeká. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy PREZENTACE ŠKOLY Na podzim tohoto roku jsme se podruhé zúčastnili prezentační výstavy středních škol a učilišť v Kulturním středisku v Bruntále. K tomuto účelu jsme také vydali mimořádný Zpravodaj, kde jsme představili školu očima žáků a prezentovali výsledky prvních maturantů OA (v dalším studiu na VŠ nebo na jiných školách pokračuje přes 60%). I absolventi agropodnikání se úspěšně zařadili do života a na Úřadu práce je jen minimum těch, kteří zatím uplatnění hledají. Naše expozice patřila mezi nejvyhledávanější nejen proto, že škola má velmi dobré jméno, ale také proto, že každý zájemce obdržel kromě propagačního materiálu o podmínkách přijetí vzory loňských přijímacích testů z českého jazyka a matematiky a pozvánku na Den otevřených dveří. Zvláště zaujal počítačový prezentační program připravený p. Haraštou. V návaznosti na tuto výstavu jsme s vybranými studenty naší školy navštívili ZŠ a informovali žáky 9. tříd. K tomuto účelu byl zpracován jedinečný informační materiál zevrubně popisující školu, který si lze zapůjčit na CVČ. Myslím si, že v systému prezentace naší školy jsou ale ještě nezaplněná místa. Především naše dobré výsledky málo prezentujeme v novinách, a to jak v regionálních, tak v celostátních. Máme tolik adeptů žurnalistiky, kteří by mohli pravidelně přispívat. Méně významné školy jsou častěji v televizi, denním a odborném tisku, i my se musíme dostat do povědomí většího okruhu lidí. Zdravý patriotismus je zde na místě. Podklady a informace jsou například i v každém tomto zpravodaji. Ladislav Pacvoň, zástupce ředitele 1

2 Z PORADY SDRUŽENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL A ŠKOLNÍCH STATKŮ Dne proběhla porada Sdružení zemědělských, rybářských, lesnických škol a školních statků v Humpolci. Hlavním tématem byla transformace školních statků. Bylo definitivně oznámeno schválení 18 statků, které nebudou zrušeny. Musí však omezit výměru a přejdou po přímé podřízenosti kmenových škol. V našem regionu to jsou školní statky Opava, Přerov a Uherské Hradiště. Ostatní statky budou zrušeny, ale školy si pro potřeby praxe mohou zřídit školní hospodářství o maximální výměře 50 ha. Dále vystoupila Ing. Lejčková ze ZÚ Praha pro odborné školství, která seznámila přítomné s tím, že byly vypracovány standardy středoškolského vzdělávání a v současné době jsou odevzdány ke schválení. V dalším příspěvku vystoupil předseda Agrární komory a oznámil, že Agrární komora vyhlásila program 150. To znamená, že komora zajistí vyškolení 150 učitelů odborných zemědělských předmětů. Jedná se o školení ekonomiky. Tito učitelé se stanou garanty za poradenství na jednotlivých školách. Také se vyjádřila k problému dotačních titulů a co nového komora v této oblasti prosazuje. Hlavní diskusní příspěvek měla v odpoledních hodinách ředitelka odboru Středních škol MŠMT PhDr. Bydžovská. V první části přednesla zprávu o koncepci ministerstva na úseku středních odborných škol. V druhé části se rozvinula dlouhá diskuse na téma zemědělské školy a školní statky a hospodářství, ve které odpovídala na konkrétní dotazy. Na náš dotaz, jak to bude s naším ŠH, odpověděla: "Vaše školní hospodářství je již schváleno." Lubomír Harašta, vedoucí praxe OPTIMALIZACE - ŠKOLA BUDE BEZE ZMĚNY ZACHOVÁNA Dne obdržela naše škola dopis 1. náměstka ministra školství, PhDr. Františka Kozla, kterým projektová skupina MŠMT doporučuje naši školu vyřadit z procesu optimalizace, což znamená, že škola bude zachována v tom stavu a rozsahu jako je dnes. Toto rozhodnutí bylo provedeno na základě "zdůvodňovací zprávy", v níž jsem zdokladoval, že škola je ekonomicky funkční při minimálně dvanácti třídách, že propojení dvou oborů je bezproblémové, absolventi školy budou mít uplatnění i s přihlédnutím k jejich kvalitě. Toto zdůvodnění podpořil Úřad práce Bruntál, Okresní úřad - referát regionálního rozvoje, Městský úřad, Ministerstvo zemědělství (regionální pracoviště Bruntál) a Agrární komora v Bruntále. Zdůvodnění bylo schváleno okresní komisí, jejíž členem je i Školský úřad Bruntál. K dnešnímu dni jsme tak jediná střední škola v okrese, která byla z procesu optimalizace vyňata. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy PROGRAM ZAV 15. října 1997 nám firma TEXT - Zaviačičovi nainstalovala program pro psaní na stroji s názvem ZAV - TOP. Výuka může probíhat nejen v učebně OBK-VYT, ale také na CVČ. Celý program je využíván žáky 1. a 2. ročníků při výuce a ostatními žáky v CVČ při procvičování. Z tohoto důvodu nebudou studenti 1. ročníků za výuku platit. Původně se uvažovalo, že budou mít každý své diskety. Možnost přímé instalace je výhodnější a zároveň levnější. Úhrada byla provedena z prostředků školy. Zajisté nejen studenti, ale i jejich rodiče přivítali, že nejsou vyžadovány domácí úkoly. Všichni píší v hodinách soustředěně. Po první klasifikaci ve třídách obchodní akademie je nejlepší známka 3. Třída oboru agropodnikání s výukou začala později, výsledky se ukáží až na pololetních vysvědčeních. Žáci, kteří doma cvičí (kromě práce ve škole), docilují lepších výsledků. Doporučuji proto, aby žáci věnovali výuce psaní na stroji (PC) patřičnou pozornost, do večerních hodin lze využít počítačů na CVČ. Ing. Anděla Sedláčková, předsedkyně PK grafických předmětů 2

3 CENTRUM VOLNÉHO ČASU Od začátku provozu tj. od se CVČ postupně dostávalo do podvědomí jednotlivým studentům i vyučujícím. V dnešních dnech je Centrum využíváno v maximální míře až do uzavírací doby. Dnes již všichni ví, že otvírací doba CVČ je od 9:30-17:00 hod. Je také obvyklé, že studenti mohou Centrum využívat před otevírací dobou, ale také po ní. Zároveň si studenti zvykli používat knihovnu a zvláště pak studovnu ke trávení volných chvil a studování materiálů, které jsou ve studovně k dispozici. V minimální míře jsou využity walkmany k náslechům angličtiny. Ve studovně se uskutečnily i některé akce týkající se života školy a zvláště pak studentů. Dne se zde uskutečnila soutěž v rámci anglické debatní ligy - diskutovalo se na téma Marihuana. Hned následující den zde byla pořádána beseda s dívkou HIV pozitivní. O obě akce byl velký zájem vzhledem k problémům dnešní mládeže. V učebně CVČ probíhá také v omezené míře výuka některých předmětů, výroba studentského časopisu, studenti se mohou procvičit v psaní na stroji, počítači, práci s odborným softwarem. V pátek, kdy je CVČ zavřeno pro studenty, zde probíhá nepovinná výuka žáků základních škol v Bruntálu. Zatím je zde v provozu počítač s INTERNETEM, o který je velký zájem z hlediska využívání. Studenti zde mají možnost si vyzkoušet volný pohyb po INTERNETU. Po zavedení pevné linky od SPT Telecom zde bude celá učebna napojena na INTERNET. Studenti mají k dispozici kopírku a scanner pro školní účely a pro výrobu a zpracování různých reklamních materiálů. Pro vytvoření dobrého studijního prostředí je zde v provozu také kávovar Espresso-Philips, kde je možno si zakoupit kávu a čaj. Do CVČ byla přidělena sada 20 ks CD s vážnou hudbou a hudbou 60., 70. a 80. let ke zpříjemnění nálady studentů při práci na PC, nebo při studiu či ke trávení svého volného času. Petr Kollár, vedoucí CVČ SETKÁNÍ SENIORŮ Akce se uskutečnila v sobotu v prostorách školy. Mezi absolventy v hojné míře zavítali bývalí učitelé i zaměstnanci. Přestože účast absolventů byla menší než v roce předchozím, mělo setkání kladnou odezvu. Při organizaci pomáhali také žáci školy. Kromě malé odměny jim patří poděkování za pomoc. Poděkování patří též všem zaměstnancům školy. Ing. Anděla Sedláčková SPORT V tomto školním roce probíhaly zatím tyto okresní přebory škol: v lehké atletice a v přespolním běhu. Starty v obou soutěžích byly pro nás velmi úspěšné. V okresním přeboru v lehké atletice obsadilo družstvo hochů ve velmi silné konkurenci 7 škol 3 místo. Mezi největší opory družstva patřili: P. Čech, L. Krečmer, A. Goldman a Z. Dendis. Rovněž skvělých výsledků dosáhli chlapci v přespolním běhu. Okresní přebor vyhráli (v jednotlivcích Z. Dendis 1. místo) a postoupili do krajského přeboru, kde vyběhali krásné 4. místo. Celému družstvu ve složení: Z. Dendis, M. Orság, J. Holubec a P. Daněk touto cestou ještě jednou gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Přespolního běhu v Krnově (OP) se zúčastnila i děvčata - a rovněž výborně! V družstvech vybojovaly 2. místo a v jednotlivcích zvítězila M. Hebláková. Také gratulujeme. Ludmila Flosová, učitelka TV 3

4 NADACE (OBČANSKÉ SDRUŽENÍ) Nadace funguje na naší škole od r Finanční prostředky do ní plynou z příspěvků rodičů žáků, od sponzorů a z některých akcí pořádaných školou. Ze shromážděných peněz je přispíváno na exkurze žáků, lyžařské kurzy, Invex, Gaudeamus. Jsou rovněž podporováni talentovaní žáci, kterým se přispívá na akce mimo školu. V rámcovém rozpočtu Nadace je vyjádřen očekávaný příjem příspěvků od rodičů žáků a skutečné čerpání. Příspěvky jsou dobrovolné, je však třeba zvážit tu skutečnost, že příspěvky rodičů tvoří pouze část zdrojů. Další zdroje tvoří výtěžky ze školních akcí, dary sponzorů apod. Existence Nadace nám umožňuje poskytovat tyto prostředky přímo žákům, což pravidla pro hospodaření se státními prostředky neumožňují. S vybranou částkou se hospodaří podle zásad, které upřednostňují priority. Jde nám o to, aby se každý žák snažil být tím nejlepším, prostě být tím, kdo z Nadace čerpá maximum. K bude Nadace převedena na Občanské sdružení, což zajišťuje Ing. Volíková, neboť jsme si vědomi toho, že v případě jejího zrušení by žáci přišli o nezanedbatelný zdroj prostředků, které neplynou z kapes rodičů. Přejeme všem do nového kalendářního roku hodně sil a zejména takové studijní výsledky, aby byli mezi odměněnými. Za Nadaci Ing. A. Sedláčková NOVÍ ZAMĚSTNANCI Na základě výběrového řízení byl z jedenácti uchazečů na funkci vedoucího Centra volného času přijat absolvent naší školy z roku 1986 Petr Kollár, který vystudoval VOŠ - informatika - na VŠB. Je svobodný, bezdětný. Motto: "Žádné nemám." Výběrovým řízením byl také ze šesti uchazečů přijat za Ing. Pavla Finkouse nový učitel výpočetní techniky Ing. Přikryl, absolvent VUT fakulty elektrotechniky a informatiky z roku Je ženatý a má 3 děti. Motto: "Nechci se bát nikoho a nikdy nechci lhát." PROJEKTY V rámci Okresního programu rozvoje základního a středního školství jsme podali na Školský úřad Bruntál dva projekty: Školní klub Germanistů - p. Helga Šedková Efektivní využití "Centra volného času" - Ing. Ladislav Konopka Ředitelem školy byly pro rok 1998 vyhlášeny následující projekty Školní hospodářství (podmíněno souhlasem MŠMT) - vedoucí p. Lubomír Harašta Využití vybavené knihovny - Ing. Ladislav Konopka Rekonstrukce interiéru školy (podmíněno finančními prostředky) - Hana Zerzavá Rozvoj talentovaných žáků (znovu zařazený program) - Ladislav Pacvoň Prezentace školy - Ing. Ladislav Konopka PORADA ŘEDITELŮ SŠ Porada se z větší části zabývala přijímacím řízením. V současné době převládá na trhu práce poptávka pro absolventech SOU a tento trend má podle zpracované prognózy dlouhodobý charakter. Nejvýznamnějšími příčinami tohoto stavu jsou živelný vývoj středního školství bez koncepčního vymezení jakýchkoliv hranic, přijímaní slabých žáků na střední školy a to i do oborů, kde je obtížné pracovní uplatnění, zpřístupnění maturit na SOU (nástavbové studium, maturitní obory, přechod SOU na integrované SŠ). Snaha ŠÚ o byrokratické řešení na úkor některých škol byla řediteli SŠ odmítnuta, ale bylo dohodnuto, že na všech SŠ proběhnou přijímací zkoušky, minimálně 10% zájemců bude nepřijato a do třídy 4

5 bude přijato minimálně 27 žáků. Výjimkou je obor Agropodnikání (18). Situace je natolik kritická, že MŠMT spolu s MZe uvažuje i o mimořádném příspěvku na žáky tohoto oboru. Za situace, kdy asi školu opouští 3 bývalé velké třídy OA a 1 třída agropodnikání, budeme přijímat 2 třídy OA a 1 třídu agropodnikání, v případě mimookresních zájemců a při vyšším zájmu přijmeme 3 třídy OA. Obchodní akademie není úzce zaměřenou školou, poskytuje širší vzdělání a dobrý předpoklad i pro přijetí na VŠ. Naše škola má dobrou úroveň a je velmi dobře hodnocena i v progresivních sdruženích. Jsme tedy toho názoru, že pokud chce někdo studovat oblast ekonomiky, řízení, podnikání či administrativy, měl by být žákem naší školy, protože poskytujeme kvalitní koncipované vzdělání. PRAXE 4. ROČNÍKU OA V posledním roce studia absolvují studenti souhrnnou individuální praxi. Je to pro ně už poslední možnost si na zkušebně v praxi ověřit své znalosti a případné nedostatky korigovat. Při této praxi se klade důraz na samostatnost. Termín praxe je stanoven na Termín byl stanoven po zralé úvaze tak, aby splňoval tato kritéria: 1. Praxi je potřeba absolvovat co nejpozději, kdy už studenti mají co největší znalosti. 2. Termín nesmí být tak pozdě, aby neomezil studenty v přípravě na maturity. 3. Praxi je potřeba provést v čase, kdy to nejméně naruší výuku. 4. Studenti musí na praxi poznat nejobtížnější období účetního roku. Argumenty, že studenti budou při roční uzávěrce překážet, se v loňském roce nepotvrdily, pokud k tomuto úkolu přistoupí zodpovědně a připraveni. Důkazem toho je naše zkušenost z průběhu praxe v minulém školním roce. Praxe probíhala ve stejném termínu a byla hodnocena až na malé výjimky (jedna organizace) kladně, praktikující žáci byli pro firmy citelnou výpomocí. Věřím, že i vy budete nejen naši škole ale i sami sobě dělat dobré jméno, jako studenti v minulém roce, kteří vzorným způsobem prezentovali naši školu. Za všechny bych při této příležitosti vzpomenul studenty Kubíka, Václavíka a Gavlase, o jejichž hodnocení je možno se osobně přesvědčit. Lubomír Harašta, vedoucí praxe TALENTOVÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZŠ Dne 9. prosince proběhla na naší škole talentová soutěž pro žáky ze základních škol v psaní na počítači v programu ZAV, kterou připravila Ing. Sedláčková a vedla Ing. Mlčuchová. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků z pěti ZŠ. Na prvním místě se umístil Josef Machala ze 4. ZŠ Bruntál, který se za 1 hodinu dostal až k 52 cvičení (!). K tomuto vynikajícímu výsledku lze zvlášť blahopřát. 2. místo obsadila žákyně Eva Kutová ze ZŠ a MOG Bruntál (35) a o třetí místo se podělili Radomír Polanský a Michal Padalík (25), oba ze ZŠ Moravský Beroun. Všichni zúčastnění obdrželi diplom, osvědčení a první čtyři soutěžící věcné dárky, které předal ředitel školy, pod jehož záštitou se celá soutěž konala. Ing. Marcela Mlčuchová, učitelka OBK 5

6 RŮZNÉ OHS Bruntál vyhlásilo již V. ročník literární soutěže "AIDS!?", které se zúčastnili i naši studenti a v kategorii poezie obsadila pěkné 2. místo Petra Dobrevová, studentka 3. ročníku obchodní akademie. dne 1. prosince se konal v sále kina Centrum charitativní koncert, na kterém vystoupila naše hudební folková skupina ŠTEMPL společně s bratry Mikulkovými. Návštěvnost byla překvapivě úspěšná. Výtěžek z této akce byl věnován Dětskému domovu v Miloticích nad Opavou. dne 1. prosince se uskutečnila v Centru volného času beseda s HIV pozitivní dívkou. Naši žáci měli možnost popovídat si o problémech závažné nemoci AIDS. v posledním listopadovém týdnu proběhla 1. soutěž Debatního poháru v tomto školním roce, Český klub debatní ligy vyzval anglický klub v soutěži na téma: "Výroba a distribuce marihuany by měla být legalizována". Rozhodčím byl vedoucí debatního centra v Olomouci René Brichta, který rozhodl ve prospěch anglického týmu. dne 16. prosince se bude konat pro studenty naší školy v aule vánoční koncert dětského pěveckého sboru Rosnička pod vedením pana učitele Číhala začátkem nového roku připravujeme na CVČ kurz informatiky a kurz práce s Internetem v lednu proběhne beseda s uměleckým fotografem Jindřichem Štreitem dne 17. prosince naše škola pořádala "Den otevřených dveří" pro všechny zájemce o studium, jejich rodiče a výchovné poradce. Určitě jsme se měli čím pochlubit. 6

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM ROK PROJEKTŮ Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. Průběh i výsledky maturit hodnotili předsedové jednoznačně kladně. Absolventy roku se stali Andrea Meluchová (OA) a Miroslav Mlčuch (AP). Vzdělávacích

Více

KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15.

KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15. KONKURS Pokyn ministra č. j. 27251/95-42 Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: Pravidelné periodické hodnocení se zavádí od 1. ledna 1996. A to tak, že v roce 1996 platí

Více

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský

Více

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily několikaleté finanční problémy a navíc jsme mohli přijmout další

Více

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010 SLOVO ŘEDITELKY V dubnu letošního roku jsem se ujala řízení Obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Bruntále. Mým základním východiskem je navázat na již stanovené strategické cíle školy, které

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více